Khoa Sư phạm
Giáo dục Mầm non - Cao đẳng

Thông tin cán bộ phụ trách

Nguyễn Thị Hồng Loan
nthloan@agu.edu.vn

Click vào môn học để xem danh mục tài liệu của từng môn, hoặc hiển thị tất cả

Tổng số môn học: 54

1. EDU120 - Giới thiệu ngành – GDMN 6 Phan Thị Ngọc Nhanh (ptnnhanh@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hồ Lam Hồng 2011 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Thị Hòa 2017 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
3 Trường Đại học An Giang 2018 Trường Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có Tầng 4 Thư viện
4 Tham khảo vie Hiện có
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2017 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Thư viện có: năm 2018
6 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-02-2008-QD-BGDDT-quy-dinh-ve-chuan-nghe-nghiep-giao-vien-mam-non-61999.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Quang Phan, Phạm Văn Sinh 2013-2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9549
2 Khoa Lý luận Chính trị 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7725 (Năm 2017)
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
4 Bộ môn Triết học 2006 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có năm: 2009
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Bộ môn Triết học 2004 Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm : 2008 đã scan 2014
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Viết Thông 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
7 Bộ môn Triết học 2007 Lưu hành nội bộ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có: 2009

4. HCM101 - Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 Bùi Thu Hằng. bthang@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Ngọc Anh (chủ biên) ... [và những người khác 2017 Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đinh Xuân Lý, Phạm Ngọc Anh (đồng chủ biên) 2008 Lý luận Chính trị Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7162
3 Song Thành 2005 Lý luận chính trị Tham khảo vie Hiện có
4 Hội đồng Lý luận Trung Ương 2013 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2017 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có đang bổ sung
2 Đảng Cộng sản Việt Nam 2015 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7161 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7497
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có ebook: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
5 Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 1999 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hughes, J., Stephenson, H., & Dummett, P. 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có Có 5 băng đĩa: BD001669
2 Kolln, M., & Funk, R 2012 Oxford: OUP Tham khảo eng Hiện có
3 Buzan, T 2008 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có
4 Sarah Cunningham, Peter Moor, Jane Comyns Carr. 2005 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có Sách kèm Mini - Dictionary
5 Thomson, A. J., & Martinet, A. V 1986 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 1989
6 Cook, A 2000 Barron’s Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hughes, J., Stephenson, H., & Dummett, P. 2014 National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Cobuild, C 2012 Trẻ Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
3 Lougheed, L 2012 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có fahasa (2017)
4 Lin Lougheed 2007 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có
5 Lougheed, L 2009 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có
6 Cobuild, C 2012 Trẻ Tham khảo eng Hiện có
7 Lougheed, L 2009 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có

8. COS101 - Tin học đại cương (*) 6 Lê Xuân Phi (lxphi@agu.edu.vn), Lê Trung Thư (

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Tin học 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Mark Dodge, Gaig Stinso, Đoàn Công Thông,Trần Ngọc Hoa 2003 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Trịnh Anh Toàn, Hồng Oanh 2000 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có
4 Busby, M. Learn 2004 Texas: Wordware Publishing, Inc Tham khảo eng Hiện có
5 PTS Learning Systems 2003 Pennsylvania: Bucknell University Tham khảo eng Chưa có
6 Nguyễn Đình Tê 2000 Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Hiện có: New perspectives on Microsoft Powerpoint 2000 comprehensive S. Scott Zimmerman, Beverly B. Zimmerman. - Boston, MA : Course Technology , 2001.

9. PHT101 - Giáo dục thể chất (*) 20 Bộ môn Giáo dục thể chất

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Anh Tuấn, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Mạnh Thái 2008 Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Thị Thảo Trang 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7129
3 Nguyễn Kim Minh, Nguyễn Trọng Hải, Trần Đồng Lâm, Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Nguyễn Kim Minh 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Liên Đoàn Điền Kinh Thế Giới 2010 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2013. (TK02453) 2010 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2010 (3)
6 Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004 (50 quyển) Năm 2010: 10 quyển
7 Nguyễn Văn Trạch và Ngũ Duy Anh 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2004 Giáo trình bơi lội
8 Trường ĐHSP TDTT TPHCM 2009 Thể dục thể thao. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
9 Vũ Thành Sơn, Nguyễn Danh Hoàng Việt 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003
10 Nguyễn Trần Phương Thảo 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7126
11 Nguyễn Danh Thái, Mai Duy Diễn 1980 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9024
12 Nguyễn Danh Thái, Vũ Thành Sơn 1999 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có
13 Ủy ban TDTT Việt Nam 2005 – 2008 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-634-TTTTC-Luat-Sport-Aerobics-93654.aspx
14 Tổng cục TDTT – Liên Đoàn TD Việt Nam môn TD Aerobics 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-2336-QD-BGDDT-2015-Hoi-khoe-Phu-Dong-toan-quoc-lan-thu-IX-2016-286345.aspx
15 NGUYỄN PHƯỚC THỌ, NGUYỄN PHƯỚC TOÀN, NGUYỄN ANH TUẤN 2009 Trường Đại học sư phạm TDTT TPHCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9824
16 Hồ Văn Tú 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6363
17 Đỗ Chi 1984 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có
18 Đặng Ngọc Quang 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
19 2003 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Luật bơi / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2009
20 Tổng cục thể dục thể thao 2004 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Đăng Thanh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Đào Huy Hiệp, Lưu Ngọc Khái, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Đại Nghĩa 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Hữu Thảo, Phan Tân Hưng, Nguyễn Đình Lưu, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Tiến Hải 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-15-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC-can-bo-giao-duc-quoc-phong-284361.aspx
5 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.hcmut.edu.vn/vi/event/view/van-ban-moi/666-thong-tu-so-6353bgddtgdqp-nga%CC%80y--26-tha%CC%81ng-9-nam-2012
6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
7 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
8 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Lần VI: không thấy Lần VII: 2 (1991) Lần VIII: 1 (1996) Lần IX : 4 (2001) Lần X: 3 (2006) Lần XI: 4 (2011) Lần XII: ebook (http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163) TV hiện có: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII/ Mặt trận
9 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
10 Bộ tổng tham mưu cục quân huấn 2000 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
11 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
12 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-18-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-day-danh-gia-ket-qua-hoc-Giao-duc-quoc-phong-an-ninh-289668.aspx

11. PSY101 - Tâm lý học đại cương 6 Trần Thị Huyên; tthuyen@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thanh Hùng 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2699
2 Lê Thị Bừng, Nguyễn Thị Vân Hương 2013 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2016
3 Nguyễn Công Khanh 2016 ĐHSP Tham khảo vie Chưa có
4 Bùi Văn Huệ 2000 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2003
5 Trần Trọng Thủy 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Trần Trọng Thủy, Phạm Minh Hạc, Phạm Hoàng Gia, Nguyễn Quang Uẩn 1997 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có

12. PED107 - Giáo dục học đại cương 6 Trần Thị Lan Anh (ttlanh@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Thế Nhật (Bộ môn Tâm lý Giáo dục) 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Bùi Thanh Huyền 2006 Hà Nội : Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
3 Đinh Văn Vang 2008 Hà Nội : Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Thị Hòa 2014 Hà Nội : Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
5 Phạm Thị Châu, Nguyễn Thị Oanh, Trần Thị Sinh 2005 Hà Nội : Đại học Quốc Gia Tham khảo vie Hiện có
6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2010 Hà Nội : Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Bách Thắng 2013 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Điệp, Trần Phương Hiền (Đồng chủ biên) 2012 Đại học Kinh tế Quốc dân Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Phạm viết Vượng 2007 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2005 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/bitstream/AGU_Library/7574/1/LUAT_GIAO_DUC_2005.pdf
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2000 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-12-2011-TT-BGDDT-Dieu-le-truong-trung-hoc-co-so-pho-thong-va-truong-120867.aspx
6 Đặng Bá Lãm 1998 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Chưa có
7 Nguyễn Ngọc Cẩn 2001 Thống kê Tham khảo vie Chưa có Hiện có: 938 mẫu soạn thảo văn bản quản lý, hành chính, tư pháp, hợp đồng kinh tế, dân sự thường dùng / Lê Thành Châu hệ thống và chọn lọc. - Hà Nội : Tài chính , 2004
8 Dương Văn Khảm, Nguyễn Hữu Thời, Trần Hoàng 2002 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000 đang xử lý 2016
9 Vương Thị Kim Thanh 2009 Thống kê Tham khảo vie Hiện có
10 Nguyễn Hữu Thân 2010 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có
11 2010 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Thị Ngọc Nhanh 2014 An Giang:Trường ĐHAG Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Tạ Thúy Lan, Trần Thị Loan 2008 Hà Nội: Giáo Dục Tham khảo vie Hiện có
3 Tạ Thúy Lan, Trần Thị Loan 2004 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Lê Thanh Vân 2003 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
5 Phan Thị Ngọc Yến, Trần Minh Kỳ, Nguyễn Thị Dung 2004 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Như Mai 2008 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Thị Ánh Tuyết (chủ biên), Nguyễn Thị Như Mai, Đinh Thị Kim Thoa 2003 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
3 Nguyễn Ánh Tuyết 2005 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
4 Phạm Minh Hạc, Nguyễn Anh Tuyết 1996 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Maria Montessori , Người dịch: Nguyễn Phương Lin 2014 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Văn Lũy, Lê Quang Sơn 2015 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017

16. PED565 - Giáo dục học mầm non 10 Lê Ngọc Phượng (lnphuong@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đinh Văn Vang 2008 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Thị Hòa 2014 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2017
3 TS.Trần Thị Ngọc Trâm. TS.Lê Thu Hương. TS.Lê Thị Ánh Tuyết 2010 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có 3-4 tuổi: Hiện có năm: 2014 (1) 3-4 tuổi:Hiện có năm 2016 (3) 4-5 tuổi: Hiện có năm: 2017 (5) 5-6 tuổi: Hiện có năm: 2014 (5)
4 Trần Thị Ngọc Trâm 2014 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014 (1) Hiện có năm: 2016 (3)
5 Lê Thu Hương 2017 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
6 Trần Thị Ngọc Trâm 2014 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
7 Th.s Nguyễn Thị Thanh Hương 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Tập 2 Tập 3
8 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2010 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017 (5 bản) Hiện có năm: 2010 (1 bản: TK02764) Thư viện có: năm 2018 (5 bản)
9 Nguyễn Ánh Tuyết 2004 NXB Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2004 (2 bản) Hiện có năm 2007 (3 bản, 372.01/T528)
10 Maria Montessori, Người dịch: Nguyễn Phương Linh 2014 NXB Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Thị Thiệp, Nguyễn Xuân Hải, Lê Thị Thuý Hằng 2008 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Hoàng Đức Minh, Phan Thị Lan Anh 2012 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Kim Thanh 2009 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có ebook
2 Ngô Bá Công 2015 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2012
3 Tạ Phương Thảo 2004 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Trần Tiểu Lâm- Phạm Thị Chỉnh 2007 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013
5 Nguyễn Lăng Bình- Nguyễn Xuân Hoa 1995 Nxb. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
6 Lê Hồng Vân 2005 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
7 Ngô Túy Phượng- Trần Hữu Tri- Nguyễn Thu Yên 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có quyển: Những mẫu trang trí chọn lọc. Tập 1 Hình tròn, hình chữ nhật Ngô Túy Phượng, Trần Hữu Tri, Nguyễn Thu Yên. - Tái bản lần thứ ba. - Hà Nội : Giáo dục , 2007.
8 Ngô Tuý Phượng,Trần Hữu Tri,Nguyễn Thu Yên 2001 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
9 Ngô Tuý Phượng,Trần Hữu Tri,Nguyễn Thu Yên 2001 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
10 Nguyễn Quốc Toản 2014 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
11 Lê Thị Thanh Bình 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
12 Ngô Tuý Phượng,Trần Hữu Tri,Nguyễn Thu Yên 2001 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Thị Loan - Phạm Thị Thư 2015 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Thị Thanh Hà 2012 Giáo dục Giảng dạy chính vie Chưa có
3 Phạm Mai Chi 2003 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
4 Đặng Hồng Nhật 2006 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
5 Đàm Thị Xuyến 2000 Cao đẳng sư phạm Mẫu giáo Trung ương 3 Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
6 Bùi Thị Kim Tuyến 2008 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Chưa có TV có: Sáng tạo từ vật liệu tái sử dụng/Trần Thị Thanh Huyền-2008 5 quyển
7 Hoàng Công Dụng 2010 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
8 Phạm Thị Chỉnh, Trần Tiểu Lâm 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
9 Phạm Thị Việt Hà 2009 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
10 Trần Thị Thanh Huyền 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
11 Nguyễn Ánh Tuyết 2016 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
12 Đàm Thị Xuyến 2008 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
13 Đinh Văn Vang 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Thị Hòa – Ngô Thị Nam 1996 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
2 Ngô Thị Nam 1996 Tạp chí Cộng Sản Tham khảo vie Hiện có
3 Hoàng Văn Yến 1994 Âm nhạc Tham khảo vie Chưa có Trẻ thơ hát / Nhiều tác giả. - Hà Nội : Văn hóa - Thông tin , 2010. (MD071013, MD071014, MD071015)
4 Nguyễn Minh Khôi 1997 Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có mượn lại
5 Phạm Tú Hương 2004 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
6 V.A Vakhrameev 1993 Âm nhạc Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1985

21. MUS505 - Hát 6 Đặng Thị Phấn (dtphan@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Thị Hòa 2012 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lý Thu Hiền, Phạm Thị Hoà (tuyển chọn) 2013 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Chưa có
3 Vụ Giáo dục Mầm non (Hoàng Văn Yến) 2000 Âm nhạc Tham khảo vie Hiện có
4 Ngô Thị Nam, Trần Minh Trí, Trần Nguyên Hoàn 1996 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Phạm Thị Hoà 2011 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
6 Lý Thu Hiền, Phạm Thị Hoà 2013 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có

22. MUS506 - Múa và phương pháp biên dạy múa 10 Huỳnh Thị Ngọc Thuỷ (htnthuy@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội 2007 Nxb. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lê Đức Sang – Hoàng Công Dụng – Trịnh Hoài Thu 2008 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Ngô Thị Nam 1994 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Vụ Giáo dục Mầm non (Nguyễn Thị Ngọc Châm (chủ biên) .....[và những người khác]) 2002 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Trần Minh Trí 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Trần Minh Trí 2005 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
7 Trần Minh Trí 2007 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
8 Lê Trọng Quang Tham khảo vie Hiện có Thông tin chính xác của tài liệu: Giáo trình múa và phương pháp biên dạy múa cho trẻ
9 Vụ Giáo dục Mầm non (Hoàng Văn Yến) 2000 Âm nhạc Tham khảo vie Hiện có
10 Vụ Giáo dục Mầm non (Nguyễn Thị Ngọc Châm (chủ biên) .....[và những người khác]) 2002 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

23. PED109 - Phương pháp nghiên cứu khoa học – GDMN 4 Phan Thị Ngọc Nhanh (ptnnhanh@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Ánh Tuyết (chủ biên) – Lê Thị Kim Anh – Đinh Văn Vang 2018 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Văn Đạt – Võ Văn Thắng 2016 TP. HCM: Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
3 Kothari, C. R 2004 New Delhi: New Age International (P) Limited Tham khảo eng Hiện có
4 Vũ Cao Đàm 2014 Hà Nội : Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

24. NUR501 - Văn học thiếu nhi 7 Huỳnh Thị Diễm (htdiem@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Cao Đức Tiến (chủ biên), Dương Thu Hương 2007 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lã Thị Bắc Lý 2005 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Đổng Chi 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Quyển 1: (1) Quyển 2: (1)
4 Hà Minh Đức (biên soạn) 1994 Văn học Tham khảo vie Hiện có
5 Đỗ Đức Hiểu, Nguyễn Huệ Chi, Phùng Văn Tửu, Trần Hữu Tá (Chủ biên) 2004 Thế giới Tham khảo vie Hiện có
6 Trần Đức Ngôn, Dương Thu Hương 2003 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1996
7 Hoàng Văn Cẩn 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

25. NUR518 - Đánh giá trong giáo dục mầm non 5 Huỳnh Thị Ngọc Thuỷ (htnthuy@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đinh Thị Kim Thoa 2008 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Công Khanh (Chủ biên), Đào Thị Oanh 2015 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
3 Lê Đức Ngọc 2011 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Công Khanh 2014 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
5 Tham khảo vie Hiện có (http://www.hueit.net/2015/03/download-phan-mem-spss-160-180-220.html)

26. NUR301 - Vệ sinh – Dinh dưỡng 5 Phan Thị Ngọc Nhanh (ptnnhanh@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thị Mai Hoa - Trần Văn Dần 2009 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phạm Mai Chi – Vũ Yến Khanh – Nguyễn Thị Hồng Thu 2012 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
3 Hoàng Thị Phương 2018 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
4 Vụ Giáo dục mầm non 2014 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
5 Lê Thu Hương (chủ biên) Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thị Mai Hoa 2014 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2016 (5 quyển)
2 Phan Lưu Ly 2001 Hà Nội: Phụ nữ Tham khảo vie Hiện có
3 Phạm Mai Chi – Vũ Yến Khanh – Nguyễn Thị Hồng Thu 2012 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Lân Đính 2010 Phụ nữ Tham khảo vie Hiện có
5 Phạm Thị Nhuận 2014 Văn hóa nghệ thuật Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Thu Hiền 2008 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2010 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có GV cho: năm 2010 (TK02764) Thư viện có: năm 2017 (5 bản) Thư viện có: năm 2018
3 Hoàng Thị Dinh, Nguyễn Thị Thanh Giang, Bùi Thị Kim Tuyến 2017 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang 2014 Tham khảo vie Hiện có
5 Phòng Giáo dục và Đào tạo Long Luyên 2017 Tham khảo vie Hiện có
6 TS.Trần Thị Ngọc Trâm.TS.Lê Thu Hương.TS.Lê Thị Ánh Tuyết 2010 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có 3-4 tuổi: Hiện có năm: 2017 (1) 4-5 tuổi: Hiện có năm: 2017 (5) 5-6 tuổi: Hiện có năm: 2014 (5)
7 Nguyễn Thị Quỳnh Mai – Nguyễn Thị Hạnh 2009 Hà Nội: Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Công Triêm 2012 Đại học Huế Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Thị Thanh Thủy 2017 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
3 Lê Ngọc Phượng 2015 Đại học An Giang Tham khảo vie Chưa có
4 Bộ môn Tin học 2012 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Thị Thanh Thủy 2009 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
6 Tham khảo Hiện có http://www.mamnon.com/Category.aspx?categoryID=540 http://www.mamnon.com/Category.aspx?categoryID=695
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đinh Văn Vang 2009 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Thị Thanh Hà 2012 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
3 Nguyễn Ánh Tuyết 2007 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
4 Nguyễn Ánh Tuyết 1996 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Ánh Tuyết 1999 Phụ nữ Tham khảo vie Hiện có
6 Trường Cao đẳng sư phạm nhà trẻ-mẫu giáo TW2 2000 Nha Trang Tham khảo vie Chưa có
7 Vũ Ngọc Khánh 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Thư viện hiện có: Một số trò chơi dân gian dành cho trẻ mầm non/ Thu Trang/ NXB Giáo dục, năm 2013
8 Lê Bạch Tuyết 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Trò chơi dân gian dành cho trẻ em / Đức Thụ s.t. ; Hồng Tú Hạnh minh họa. - Hà Nội : Văn hoá - Thông tin , 2012 Thư viện hiện có: Một số trò chơi dân gian dành cho trẻ mầm non/ Thu Trang/ NXB Giáo dục, năm 2013
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thị Thanh Bình 2006 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lê Thanh Thủy 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2018
3 Lê Đình Bình 2002 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2005 Có quyển 1
4 Nguyễn Lăng Bình, Phan Việt Hoa 1994 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1995
5 Lê Thị Thanh Bình 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Ung Thị Châu, Nguyễn Lăng Bình, Lê Đức Hiền 1998 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Các hoạt động tạo hình của trẻ mầm non (Theo chương trình giáo dục mầm non mới; TB lần thứ nhất) (năm 2012, 5 quyển, Đang xử lý)
7 Nguyễn Quốc Toản 2008 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
8 Lê Hồng Vân 2002 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2005
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Thị Hoà 2011 Giáo dục Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Lê Thị Đức – Lý Thu Hiền – Phạm Thị Hòa 2012 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
3 PTS. Ngô Thị Nam (Chủ biên). Trần Minh Trí. Trần Nguyên Hoàn 1994 Hà Nội: Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2010 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có GV cho: năm 2010 (TK02764) Thư viện có: năm 2017 (5 bản) Thư viện có: năm 2018 (5 bản MD075729,MD075730,MD075731,MD075732,MD075733)
5 Hoàng Văn Yến 2004 Âm nhạc Tham khảo vie Hiện có
6 TS.Trần Thị Ngọc Trâm.TS.Lê Thu Hương.TS.Lê Thị Ánh Tuyết 2010 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có 3-4 tuổi: Hiện có năm: 2017 (1) 4-5 tuổi: Hiện có năm: 2017 (5) 5-6 tuổi: Hiện có năm: 2014 (5)
7 Ngô Thị Nam 1994 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
8 Ngô Thị Nam, Trần Minh Trí, Trần Nguyên Hoàn 1996 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
9 Lý Thu Hiền, Phạm Thị Hoà 2013 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
10 Hoàng Văn Yến 2000 Âm nhạc Tham khảo vie Hiện có
11 Hoàng Văn Yến 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
12 Lê Đức Sang, Hoàng Công Dụng, Trịnh Hoài Thu 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
13 Lê Thị Đức, Lý Thu Hiền, Phạm Thị Hoà 2011 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đinh Hồng Thái (chủ biên) 2008 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Xuân Khoa 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
3 Phùng Đức Toàn 2012 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2009
4 Hà Thúc Hoan 1998 Thành phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Tiếng Việt và Tiếng Việt thực hành : Giáo trình đào tạo giáo viên mầm non / Lã Thị Bắc Lý, Phan Thị Hồng Xuân, Nguyễn Thị Thu Nga. - In lần thứ hai có sửa chữa. - H. : Đại học Sư phạm , 2012
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hà Nguyễn Kim Giang 2012 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có Hiện có: Văn học và phương pháp giúp trẻ làm quen với tác phẩm văn học Sách dùng cho giáo sinh các hệ sư phạm mầm non Cao Đức Tiến, Nguyễn Đắc Điệu Lam, Lê Thị Ánh Tuyết. - Hà Nội : Bộ Giáo dục và đào tạo , 1994
2 Lã Thị Bắc Lý 2003 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2018
3 Lê Thị Ánh Tuyết - Lã Thị Bắc Lý 2006 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
4 Nhiều tác giả 2005 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
5 Lã Thị Bắc Lý - Lê Thị Ánh Tuyết 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đỗ Thị Minh Liên 2008 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đỗ Thị Minh Liên 2012 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Nhan đề hiện có: Lí luận và phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non, NXB 2018
3 Nguyễn Ngọc Bảo, Đỗ Thị Minh Liên 2007 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Thị Phương 2012 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2017
2 Hoàng Thị Oanh, Nguyễn Thị Xuân 2008 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Tài liệu photo
3 Nguyễn Thị Thu Hiền 2008 Giáo Dục Tham khảo vie Hiện có
4 Hoàng Thị Phương 2012 NXB Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
5 Hoàng Thị Oanh, Nguyễn Thị Xuân 2012 Đại học Huế Tham khảo vie Hiện có
6 Larousse ; Người dịch: Thảo Lam, Xuân Trang 2006 Trẻ - Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2004
7 Tham khảo vie Hiện có http://www.mamnon.com/Category.aspx?categoryID=487 http://www.mamnon.com/Category.aspx?categoryID=58
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đặng Hồng Phương 2018 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đặng Hồng Phương 2012 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
3 TS. Lê Thu Hương - PGS.TS Lê Thị Ánh Tuyết (Chủ biên) 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Lê Thu Hương, Lê Thị Ánh Tuyết 2016 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Lê Thu Hương, Lê Thị Ánh Tuyết 2014 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Lê Thu Hương, Lê Thị Ánh Tuyết 2014 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
7 Đặng Hồng Phương 2011 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Thị Châu 2008 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2010 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có GV cho: năm 2010 (TK02764) Thư viện có: năm 2017 (5 bản) Thư viện có: năm 2018
3 Nguyễn Thị Quỳnh Mai – Nguyễn Thị Hạnh 2009 Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
4 Đinh Văn Vang 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
5 TS.Trần Thị Ngọc Trâm, TS.Lê Thu Hương, TS.Lê Thị Ánh Tuyết 2010 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có 3-4 tuổi: Hiện có năm: 2017 (1) 4-5 tuổi: Hiện có năm: 2017 (5) 5-6 tuổi: Hiện có năm: 2014 (5)
6 Lê Thu Hương, Lê Thị Ánh Tuyết 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
7 Lê Thu Hương, Lê Thị Ánh Tuyết 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
8 Lê Thu Hương, Lê Thị Ánh Tuyết 2008 Giáo Dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014

39. FNU913 - Giao tiếp với trẻ em 8 Lê Ngọc Phượng (lnphuong@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Xuân Hồng 2004 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Văn Lê 1994 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
3 Phạm Minh Hạc, Nguyễn Anh Tuyết 1996 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Văn Lũy, Lê Quang Sơn 2015 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
5 Nguyễn Văn Lũy, Lê Quang Sơn 2015 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
6 Ngô Công Hoàn 1997 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1998
7 Maria Montessori , Người dịch: Nguyễn Phương Lin 2014 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
8 Maria Montessori, Người dịch: Ngô Hiểu Huy 2014 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 PGS.TS Huỳnh Văn Sơn 2013 Giáo dụcViệt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Ánh Tuyết 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
3 Phạm Thị Sửu - Nguyễn Ánh Tuyết 1995 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Ánh Tuyết (chủ biên) 2002 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
5 Phạm Thị Châu 2002 Đại học quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2006
6 Đào Như Trang 1996 Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
7 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2009 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có GV cho: năm 2010 (TK02764) Thư viện có: năm 2017 (5 bản) Thư viện có: năm 2018 (5 bản)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Đức Sang – Hoàng Công Dụng – Trịnh Hoài Thu 2008 Hà Nội: Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Ngô Thị Nam 1994 Hà Nội: NXB Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
3 Trần Minh Trí 1999 Hà Nội: Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Trần Minh Trí 2007 Hà Nội: Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
5 Vụ Giáo dục Mầm non (Hoàng Văn Yến) 2000 Âm nhạc Tham khảo vie Hiện có
6 Vụ Giáo dục Mầm non (Nguyễn Thị Ngọc Châm (chủ biên) .....[và những người khác]) 2002 Hà Nội: Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

42. FNU902 - Kiến tập sư phạm nhà trẻ 4 Phan Thị Ngọc Nhanh (ptnnhanh@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đại học An Giang 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Thị Hòa 2017 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
3 Lê Thị Mai Hoa - Trần Văn Dần 2009 Hà Nội: NXB Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Ánh Tuyết (chủ biên) – Lê Thị Kim Anh – Đinh Văn Vang 2017 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018

43. FNU901 - Kiến tập sư phạm (Mẫu giáo) 8 Lê Ngọc Phượng (lnphuong@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Ánh Tuyết (chủ biên) – Lê Thị Kim Anh – Đinh Văn Vang 2018 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Nguyễn Thị Hòa 2017 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
5 Phạm Viết Vượng 2000 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
6 Bùi Thanh Huyền 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
7 Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên) 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
8 Nguyễn Xuân Thức (chủ biên) 2006 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2009 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có GV tặng: năm 2010 (TK02764) Thư viện có: năm 2017 (5 bản) Thư viện có: năm 2018 (5 bản)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên) 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
3 Phạm Viết Vượng 2000 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2007
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú

47. FNU918 - Dạy Aerobic cho trẻ mầm non 5 Đặng Thị Phấn (dtphan@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trung tâm văn hoá thể thao nghệ thuật Đất Nam 2015 Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Trung tâm văn hoá thể thao nghệ thuật Đất Nam Giảng dạy chính vie Chưa có
3 Phạm Thị Hoà 2011 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Lê Đức Sang, Hoàng Công Dụng, Trịnh Hoài Thu 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Lê Thị Đức, Lý Thu Hiền, Phạm Thị Hoà 2011 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Viết Hiền 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
2 Lã Thị Bắc Lý 2006 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
3 Lã Thị Bắc Lý - Lê Thị Ánh Tuyết 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa, Phan Thị Thảo Hương 2011 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Ngọc Thêm 1998 Phụ nữ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1997
3 Maria Montessori , Người dịch: Nguyễn Phương Lin 2014 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Maria Montessori , Người dịch: Ngô Hiểu Huy 2014 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
5 Ngô Thị Hợp, Nguyễn Thị Bích Hạnh 2010 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
6 Lê Hương 2003 Tạp chí tâm lý học Tham khảo vie Chưa có

50. FNU914 - Trò chơi dân gian với trẻ Mầm Non 5 Vũ Minh Phương (vmphuong@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Thanh Hà 2006 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Vũ Ngọc Khánh 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Thư viện hiện có: Một số trò chơi dân gian dành cho trẻ mầm non/ Thu Trang/ NXB Giáo dục, năm 2013
3 Lê Bạch Tuyết 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Trò chơi dân gian dành cho trẻ em / Đức Thụ s.t. ; Hồng Tú Hạnh minh họa. - Hà Nội : Văn hoá - Thông tin , 2012 Thư viện hiện có: Một số trò chơi dân gian dành cho trẻ mầm non/ Thu Trang/ NXB Giáo dục, năm 2013
4 Nguyễn Ánh Tuyết 2007 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2017 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có TV có 2018 (5 bản)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Ngọc Bảo, Đỗ Thị Minh Liên 2007 Giáo dục Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Đỗ Thị Minh Liên 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Hòa, Đinh Văn Vang 1996 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Giáo dục mầm non 1999 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo và hướng dẫn thực hiện (4 - 5 tuổi) / Trần Thị Trọng, ... [và những người khác. - Hà Nội : Giáo Dục , 2008

52. FNU921 - Dàn dựng chương trình ca múa nhạc 13 Đặng Thị Phấn (dtphan@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Thị Hoà 2011 Giáo dục Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Hoàng Văn Yến 2008 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Hoàng Công Dụng, Trần Chinh 2009 Giáo dục Giảng dạy chính vie Chưa có
4 Ngô Thị Nam, Trần Minh Trí, Trần Nguyên Hoàn 1996 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Lý Thu Hiền, Phạm Thị Hoà 2013 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
6 Ngô Thị Nam 1994 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có thêm năm 1996
7 Vụ Giáo dục Mầm non (Hoàng Văn Yến) 2000 Âm nhạc Tham khảo vie Hiện có
8 Lê Đức Sang – Hoàng Công Dụng – Trịnh Hoài Thu 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
9 Nguyễn Thị Kim Ngân 2013 Luận văn tốt nghiệp - Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Giáo trình dàn dựng chương trình âm nhạc tổng hợp : sách dành cho các trường cao đẳng sư phạm / Lê Anh Tuấn. - Hà Nội : Đại học Sư phạm , 2007
10 Ngô Thị Nam, Trần Minh Trí, Trần Nguyên Hoàn 1996 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
11 Lê Thị Đức, Lý Thu Hiền, Phạm Thị Hoà 2011 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2012
12 Lý Thu Hiền, Phạm Thị Hoà 2013 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
13 Hoàng Văn Yến 2000 Âm nhạc Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Văn học 2005 Sân khấu Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đàm Thị Xuyến 2000 Cao đẳng sư phạm Mẫu giáo Trung ương 3. Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Văn học 2006 Tiền Giang Tham khảo vie Hiện có
4 Văn học 2006-2007 Sân khấu Tham khảo vie Hiện có
5 Phạm Quang Minh Tp.HCM Tham khảo vie Chưa có
6 Phạm Thị Loan - Phạm Thị Thư 2015 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Xuân Tứ 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Hạnh 2011 Thanh niên Tham khảo vie Hiện có Tài liệu photo Hiện có năm: 2014
3 Cù Minh Nhật 2009 Âm nhạc Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Phương pháp học đàn organ dành cho thiếu nhi / Nguyễn Hạnh. - Hà Nội : Thanh niên , 2014.
4 Lê Vũ – Quang Hiển 2008 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2013 Tài liệu photo
5 Nguyễn Anh Tuấn 2004 Văn hóa – Nghệ thuật Tham khảo vie Chưa có