Khoa Sư phạm
Giáo dục Thể chất - Cao đẳng

Thông tin cán bộ phụ trách

Trương Ngọc Mai Anh
tnmanh@agu.edu.vn

Click vào môn học để xem danh mục tài liệu của từng môn, hoặc hiển thị tất cả

Tổng số môn học: 53

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 2015 Giảng dạy chính vie Hiện có web
2 Bộ môn Giáo Dục Thể Chất 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Lê Đức Ngọc 2005 Đại học Quốc gia, Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
4 2010 Đại học Sư Phạm.TPHCM Tham khảo vie Hiện có Bộ môn GDTC
5 2016 Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Quang Phan, Phạm Văn Sinh 2013-2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9549
2 Khoa Lý luận Chính trị 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7725 (Năm 2017)
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
4 Bộ môn Triết học 2006 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có năm: 2009
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Bộ môn Triết học 2004 Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm : 2008 đã scan 2014
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Viết Thông 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
7 Bộ môn Triết học 2007 Lưu hành nội bộ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có: 2009

4. HCM101 - Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 Bùi Thu Hằng. bthang@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Ngọc Anh (chủ biên) ... [và những người khác 2017 Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đinh Xuân Lý, Phạm Ngọc Anh (đồng chủ biên) 2008 Lý luận Chính trị Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7162
3 Song Thành 2005 Lý luận chính trị Tham khảo vie Hiện có
4 Hội đồng Lý luận Trung Ương 2013 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2017 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có đang bổ sung
2 Đảng Cộng sản Việt Nam 2015 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7161 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7497
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có ebook: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
5 Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 1999 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hughes, J., Stephenson, H., & Dummett, P. 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có Có 5 băng đĩa: BD001669
2 Kolln, M., & Funk, R 2012 Oxford: OUP Tham khảo eng Hiện có
3 Buzan, T 2008 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có
4 Sarah Cunningham, Peter Moor, Jane Comyns Carr. 2005 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có Sách kèm Mini - Dictionary
5 Thomson, A. J., & Martinet, A. V 1986 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 1989
6 Cook, A 2000 Barron’s Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hughes, J., Stephenson, H., & Dummett, P. 2014 National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Cobuild, C 2012 Trẻ Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
3 Lougheed, L 2012 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có fahasa (2017)
4 Lin Lougheed 2007 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có
5 Lougheed, L 2009 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có
6 Cobuild, C 2012 Trẻ Tham khảo eng Hiện có
7 Lougheed, L 2009 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có

8. COS101 - Tin học đại cương (*) 6 Lê Xuân Phi (lxphi@agu.edu.vn), Lê Trung Thư (

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Tin học 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Mark Dodge, Gaig Stinso, Đoàn Công Thông,Trần Ngọc Hoa 2003 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Trịnh Anh Toàn, Hồng Oanh 2000 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có
4 Busby, M. Learn 2004 Texas: Wordware Publishing, Inc Tham khảo eng Hiện có
5 PTS Learning Systems 2003 Pennsylvania: Bucknell University Tham khảo eng Chưa có
6 Nguyễn Đình Tê 2000 Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Hiện có: New perspectives on Microsoft Powerpoint 2000 comprehensive S. Scott Zimmerman, Beverly B. Zimmerman. - Boston, MA : Course Technology , 2001.
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Như Tỉnh, Phạm Văn Thanh, Phạm Bá Khoa 2003 Đại học Sư Phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004
2 Trương Thanh Hải 2016 ĐHAG Giảng dạy chính vie Chưa có
3 Bùi Sĩ Tụng (chủ biên) 2010 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Công tác đội thiếu niên tiền phong và nhi đồng Hồ Chí Minh ( Giáo trình dùng cho hệ đậi học tại chức đào tạo giáo viên tiểu học) Bùi Sĩ Tụng. - Hà Nội : Đại học sư phạm Hà Nội , 1996.
4 Bùi Văn Huệ 2002 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1994
5 Hoàng Ngọc Sơn 2012 Kim Đồng Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Công tác đội thiếu niên tiền phong và nhi đồng Hồ Chí Minh ( Giáo trình dùng cho hệ đậi học tại chức đào tạo giáo viên tiểu học) Bùi Sĩ Tụng.- Hà Nội : Đại học sư phạm Hà Nội , 1996.
6 Hội đồng đội Trung ương 2012 Kim Đồng Tham khảo vie Chưa có
7 Hội đồng đội Trung ương 2012 Thanh Niên Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Bách Thắng 2013 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Điệp, Trần Phương Hiền (Đồng chủ biên) 2012 Đại học Kinh tế Quốc dân Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Phạm viết Vượng 2007 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2005 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/bitstream/AGU_Library/7574/1/LUAT_GIAO_DUC_2005.pdf
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2000 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-12-2011-TT-BGDDT-Dieu-le-truong-trung-hoc-co-so-pho-thong-va-truong-120867.aspx
6 Đặng Bá Lãm 1998 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Chưa có
7 Nguyễn Ngọc Cẩn 2001 Thống kê Tham khảo vie Chưa có Hiện có: 938 mẫu soạn thảo văn bản quản lý, hành chính, tư pháp, hợp đồng kinh tế, dân sự thường dùng / Lê Thành Châu hệ thống và chọn lọc. - Hà Nội : Tài chính , 2004
8 Dương Văn Khảm, Nguyễn Hữu Thời, Trần Hoàng 2002 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000 đang xử lý 2016
9 Vương Thị Kim Thanh 2009 Thống kê Tham khảo vie Hiện có
10 Nguyễn Hữu Thân 2010 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có
11 2010 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có

11. PED117 - Giáo dục học 19 Trần Thị Lan Anh. ttlanh@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đỗ Công Tuất 2005 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/628
2 Nguyễn Thị Cúc 2005 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Quốc Toản, Hoàng Kim Tiến 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2007
4 Bùi Thanh Huyền Giáo dục 2006 Tham khảo vie Hiện có
5 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2010 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Trần Thị Hương 2017 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
7 Trần Thị Tuyết Oanh 2012 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
8 Thái Duy Tuyên 2003 Đại học sư phạm Tham khảo Hiện có
9 Bùi Thị Mùi 2004 Hà Nội : Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
10 Trần Thị Hương 2014 Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
11 Trần Thị Hương Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh 2017 Tham khảo vie Hiện có
12 Trần Thị Hương 2017 Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
13 Trần Thị Tuyết Oanh 2012 H. : Đại học Sư phạm Tham khảo Hiện có
14 Trần Thị Tuyết Oanh 2014 Hà Nội : Đại học sư phạm Tham khảo vie Hiện có
15 Bộ giáo dục và Đào tạo 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
16 Bộ giáo dục và Đào tạo- dự án đào tạo giáo viên trung học cơ sở 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
17 Phạm Thị Chỉnh 2004 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2005
18 Nguyễn Lăng Bình 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
19 Trịnh Thiệp, Ưng Thị Châu 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1998

12. PSY101 - Tâm lý học đại cương 6 Trần Thị Huyên; tthuyen@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thanh Hùng 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2699
2 Lê Thị Bừng, Nguyễn Thị Vân Hương 2013 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2016
3 Nguyễn Công Khanh 2016 ĐHSP Tham khảo vie Chưa có
4 Bùi Văn Huệ 2000 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2003
5 Trần Trọng Thủy 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Trần Trọng Thủy, Phạm Minh Hạc, Phạm Hoàng Gia, Nguyễn Quang Uẩn 1997 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có

13. PSY103 - Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm 6 Trần Thị Diễm Thuý (ttdthuy@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đỗ Văn Thông 2011 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Văn Lũy, Lê Quang Sơn 2015 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
3 Lê Văn Hồng, Lê Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thàng 2007 NXB Thế giới Tham khảo vie Yêu cầu mua mới
4 Bùi Văn Huệ, Phan Thị Hạnh Mai, Nguyễn Xuân Thức 2012 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
5 Lê Thị Phiên, ... [và những người khác] 2012 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có TV hiện có: Sư phạm học tiểu học/ Nguyễn Đình Chỉnh, Nguyễn Văn Lũy, Phạm Ngọc Uyển/ NXB Giáo dục/ năm 2008, 4 quyển
6 Nguyễn Kế Hào (chủ biên) - Nguyễn Quang Uẩn 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thanh Hùng Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/624
2 Nguyễn Văn Lê 1995 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1997
3 Nguyễn Văn Lê 1996 Trẻ Tham khảo vie Hiện có
4 Ngô Trần Ái (chủ biên) 2010 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
5 Bùi Thị Mùi Đại học sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê A 2005 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2008
2 Bùi Minh Toán, Lê A, Đỗ Việt Hùng 2008 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Hà Thúc Hoan 1998 Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Chưa có Hiện có: Tiếng Việt và Tiếng Việt thực hành : Giáo trình đào tạo giáo viên mầm non / Lã Thị Bắc Lý, Phan Thị Hồng Xuân, Nguyễn Thị Thu Nga. - In lần thứ hai có sửa chữa. - H. : Đại học Sư phạm , 2012
4 Đặng Ngọc Lệ, Nguyễn Kiên Trường 1998 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Tiếng Việt thực hành / Bùi Minh Toán (chủ biên), Lê A, Đỗ Việt Hùng. - Tái bản lần thứ 16. - Hà Nội : Giáo dục , 2014
5 Nguyễn Thiện Giáp 1994 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
6 Đoàn Thiện Thuật 2002 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1977 Hiện có: Giáo trình ngữ âm tiếng Việt / Vương Hữu Lễ. - Hà Nội : Giáo dục , 1994
7 Nguyễn Minh Thuyết (chủ biên) 1997 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2001
8 Bùi Minh Toán , Nguyễn Quang Ninh 2004 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
9 Bùi Minh Toán – Lê A - Đỗ Việt Hùng 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
10 Phan Thiều 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Tập 1: (0) Tập 2: (11)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Khoa Luật và Khoa học chính trị, Trường Đại học An Giang 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Minh Đoan (chủ biên) 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2008 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 1984 Sự thật Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Minh Đoan 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
6 Các Mác,Phơđrích ăngghen 1980 Sự thật Tham khảo vie Hiện có
7 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=27806
8 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
9 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2017 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2018 Bộ luật tố tụng hình sự (Hiện hành) MD074412,MD074413,MD074414,MD074415,MD074416
10 2018 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
11 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
12 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
13 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2016 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
14 2017 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=32833&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%91ai%202013
15 Phạm Hoài Huấn (chủ biên) và những người khác 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
16 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2016 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=29068 Luật Bảo vệ môi trường. Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Chính trị Quốc gia - Sự thật. 2016 - Luật bảo vệ môi trường hiện hành (năm 2014) và các văn
17 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có: VKĐH X năm 2006: 3 quyển & VKĐH XI năm 2011: 4 quyển
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Đăng Thanh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Đào Huy Hiệp, Lưu Ngọc Khái, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Đại Nghĩa 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Hữu Thảo, Phan Tân Hưng, Nguyễn Đình Lưu, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Tiến Hải 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-15-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC-can-bo-giao-duc-quoc-phong-284361.aspx
5 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.hcmut.edu.vn/vi/event/view/van-ban-moi/666-thong-tu-so-6353bgddtgdqp-nga%CC%80y--26-tha%CC%81ng-9-nam-2012
6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
7 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
8 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Lần VI: không thấy Lần VII: 2 (1991) Lần VIII: 1 (1996) Lần IX : 4 (2001) Lần X: 3 (2006) Lần XI: 4 (2011) Lần XII: ebook (http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163) TV hiện có: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII/ Mặt trận
9 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
10 Bộ tổng tham mưu cục quân huấn 2000 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
11 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
12 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-18-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-day-danh-gia-ket-qua-hoc-Giao-duc-quoc-phong-an-ninh-289668.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tạ Thúy Lan, Trần Thị Loan 2110 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004
2 Nguyễn Quang Mai 2004 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
3 Trịnh Hữu Hằng 2001 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
4 Trần Thúy Nga 2001 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
5 Tạ Thúy Lan 2007 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Quý Phượng 2016 Đại học Quốc gia TPHCM Giảng dạy chính vie Hiện có Thư viện hiện có: Giáo trình thể dục thực dụng / Huỳnh Trọng Khải .- ĐH SP TDTT TP.HCM: NXB TDTT Hà Nội, :Huỳnh Trọng Khải, 2011.(TK02458)
2 Huỳnh Trọng Khải 2016 Đại học Quốc gia TPHCM Giảng dạy chính vie Hiện có Thư viện hiện có: Giáo trình thể dục thực dụng / Huỳnh Trọng Khải .- ĐH SP TDTT TP.HCM: NXB TDTT Hà Nội, :Huỳnh Trọng Khải, 2011.(TK02458)
3 Lưu Quang Hiệp 2009 TDTT Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003
4 Lê Nguyệt Nga 1995 TDTT Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
5 Trình Hùng Thanh 1984 TDTT Tp.HCM Tham khảo vie Chưa có
6 Nguyễn Đăng Chiêu 2007 TDTT Tp.HCM Tham khảo vie Chưa có Giáo trình Hoá Sinh Học Thể Dục Thể Thao sách dành cho Cao đẳng sư phạm Vũ Thị Thanh Bình, Quách Văn Tỉnh, Lê Gia vinh. - 1st. - Hà Nội : Đại Học Sư Phạm , 2007
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nông Thị Hồng, Lê Quý Phượng & Vũ Chung Thủy 2005 ĐHSP Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trường ĐH TDTT 2001 TDTT Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Đã scan: Vệ sinh học thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 1998. (Trường Cao đẳng Sư phạm Thể dục Trung ương II) Hiện có: Giáo trình vệ sinh học thể dục thể thao / Trịnh Hữu Lộc, Nguyễn Phước Thọ, Nguyễn Phước Toàn. -
3 Nguyễn Văn Quang 2000 Y học TP.HCM Tham khảo vie Chưa có Giáo trình Y học thể dục thể thao (sách dùng cho sinh viên ĐH & CĐ sư phạm TDTT/ Nguyễn Phước Thọ - Nguyễn Phước Toàn
4 Trương An Mỹ 1994 TDTT Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
5 2000 TDTT Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Xem lại nhan đề
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nông Thị Hồng, Lê Quý Phượng & Vũ Chung Thủy 2005 ĐHSP Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Phước Thọ & Nguyễn Phước Toàn 2005 ĐHSP TDTT TPHCM Giảng dạy chính vie Chưa có Vệ sinh và y học thể dục thể thao Giáo trình Cao đẳng Sư phạm Nông Thị Hồng, ... [và những người khác. - 1st. - Hà Nội : Đại học sư phạm , 2005
3 Trường Đại học TDTT 1 1999 TDTT Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Vệ sinh và y học thể dục thể thao Giáo trình Cao đẳng Sư phạm Nông Thị Hồng, ... [và những người khác. - 1st. - Hà Nội : Đại học sư phạm , 2005
4 Nguyễn Văn Quang 2000 TDTT TPHCM Tham khảo vie Chưa có Vệ sinh và y học thể dục thể thao Giáo trình Cao đẳng Sư phạm Nông Thị Hồng, ... [và những người khác. - 1st. - Hà Nội : Đại học sư phạm , 2005
5 Đào Duy Thư 1994 TDTT Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trịnh Trung Hiếu 2001 TDTT Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 1993
2 Nguyễn Toán và Nguyễn Danh Tốn 2000 TDTT Giảng dạy chính vie Hiện có
3 A.D. Nôvicốp - L.P. Matveép 1980 TDTT Tham khảo vie Chưa có
4 Nguyễn Toán 1998 TDTT Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
5 Trương Anh Tuấn, Bùi Thế Hiển 1996 TDTT Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trịnh Trung Hiếu 2001 TDTT Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 1993
2 A.D. Nôvicốp - L.P. Matveép 1980 TDTT Tham khảo vie Chưa có Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất Vũ Đào Hùng,Nguyễn Mậu Loan. - Hà Nội : Giáo dục , 1997
3 Nguyễn Toán 1998 TDTT Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
4 Nguyễn Toán và Nguyễn Danh Tốn 2000 TDTT Tham khảo vie Hiện có
5 Trương Anh Tuấn, Bùi Thế Hiển 1996 TDTT Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đỗ Vĩnh, Nguyễn Anh Tuấn 2007 Đại học Quốc gia TPHCM Giảng dạy chính vie Chưa có Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học thể dục thể thao Giáo trình Cao đẳng Sư Phạm Vũ Đức Thu, Vũ Thị Thanh Bình. - 1st. - Hà Nội : Đại học sư phạm , 2005
2 Nguyễn Tiên Tiến 2016 Đại học Quốc gia TPHCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: Phương pháp nghiên cứu khoa học thể dục thể thao/ TS. Nguyễn Tiên Tiến/ Trường ĐH TDTT Tp.HCM 2003
3 Nguyễn Quang Vinh 2016 Đại học Quốc gia TPHCM Giảng dạy chính vie Chưa có Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học thể dục thể thao Giáo trình Cao đẳng Sư Phạm Vũ Đức Thu, Vũ Thị Thanh Bình. - 1st. - Hà Nội : Đại học sư phạm , 2005
4 Đào Chánh Thức 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đỗ Vĩnh - Hùynh Trọng Khải 2008 Đại học Quốc gia Tp.HCM Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Đỗ Vĩnh, Trịnh Hữu Lộc 2010 Đại học Quốc gia Tp.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Thư viện hiện có: Đo lường thể thao / Dương Nghiệp Chí. - Hà Nội : TDTT , 1991.
3 Lâm Quang Thành 2016 Đại học Quốc gia Tp.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2011
4 Đào Chánh Thức 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Diệp Hoàng Ân 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Đình Hiền 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2004
3 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2009
4 Lê Sĩ Đồng 2013 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Văn Đức 1987 TDTT Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Kim Minh 2003 ĐHSP Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2004
2 Dương Nghiệp Chí 1987 TDTT, Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Hồ Văn Tú 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Tổng Cục Thể Dục Thể Thao 2013 TDTT Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2013. (TK02453)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Kim Minh 2003 ĐHSP Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2004
2 Dương Nghiệp Chí 1987 TDTT, Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Nguyễn Kim Minh, Nguyễn Trọng Hải, Trần Đồng Lâm, Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học sư phạm . (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2004
4 Nguyễn Kim Minh 2004 Đại Học Sư Phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Hồ Văn Tú 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
6 Tổng Cục Thể Dục Thể Thao 2013 TDTT Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2013. (TK02453)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Kim Minh 2003 ĐHSP Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2004
2 Dương Nghiệp Chí 1978 TDTT, Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Hồ Văn Tú 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Tổng Cục Thể Dục Thể Thao 2013 TDTT Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2013. (TK02453)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Kim Minh 2003 ĐHSP Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2004
2 Dương Nghiệp Chí 1987 TDTT, Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Hồ Văn Tú 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Tổng Cục Thể Dục Thể Thao 2013 TDTT, Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2013. (TK02453)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Thế Nguyên, Lê Thị Thanh Thủy, Trần Thị Thu 2005 TDTT, TPHCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2009
2 Nguyễn Xuân Sinh 1994 TDTT, Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Toán, Phạm Danh Tốn (2000) 2000 TDTT, Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Anh Tuấn, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Mạnh thái 2008 Trường Đại học sư phạm TDTT TP.Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Thị Thảo Trang 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7129
3 Tham khảo vie Chưa có
4 Uỷ ban TDTT Việt Nam Tham khảo vie Chưa có
5 Tổng cục TDTT – Liên Đoàn TD Việt Nam môn TD Aerobics 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-634-TTTTC-Luat-Sport-Aerobics-93654.aspx
6 Nguyễn Phước Thọ, Nguyễn Phước Toàn 2000 TDTT Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9824
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 TDTT 2004 Trường Đại học SPTDTT Hà Tây Giảng dạy chính vie Chưa có Hiện có: Giáo trình thể dục Giáo trình Cao đẳng sư phạm Trương Anh Tuấn. - 1st. - Hà Nội : Đại Học Sư Phạm , 2004.
2 Trương Anh Tuấn Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2004
3 Tham khảo vie Chưa có
4 Tham khảo vie Chưa có
5 Trần Phúc Phong 1990 TDTT Tham khảo vie Chưa có Hiện có năm: 1999 (Thể dục nhịp điệu và thể dục đồng diễn)
6 Trường Đại học TDTT 1994 TDTT Tham khảo vie Chưa có Thể dục nhịp điệu và thể dục đồng diễn: Giáo trình đào tạo giáo viên THCS hệ CĐSP Trần Trúc Phong,Thị Hạnh Phúc. - Hà Nội : Giáo dục , 1999. 165 tr.
7 Trường CĐSPTW2 2001 TDTT Tham khảo vie Chưa có Thể dục nhịp điệu và thể dục đồng diễn: Giáo trình đào tạo giáo viên THCS hệ CĐSP Trần Trúc Phong,Thị Hạnh Phúc. - Hà Nội : Giáo dục , 1999. 165 tr.
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Trạch 2003 TDTT, Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2004
2 Bùi Thị Xuân 2000 TDTT Tham khảo vie Chưa có Bơi Lội tài liệu đào tạo Giáo viên tiểu học trình độ Cao đẳng và Đại học sư phạm Nguyễn Lương Lợi, Đậu đình Toại. - Hà Nội : Giáo Dục , 2007. 147tr ; 29cm.
3 2003 Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Luật bơi / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2009
4 BuTuVich (Nguyễn Mạnh Tường dịch) 1987 TDTT Tham khảo vie Chưa có
5 V.L.UTKIN (Lê Quí Phượng, Vũ Chung Thủy và Phạm Xuân Ngà dịch) 1996 TDTT, Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Sinh cơ và huấn luyện thể thao Trịnh Hùng Anh,Lê Nguyệt Nga,Trịnh Trung Hiếu. - Tp.HCM : Nxb Tp.HCM. 249.
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 2009 Trường ĐHSP TDTT TPHCM Giảng dạy chính vie Chưa có Hiện có: Giáo trình bóng đá Giáo trình Cao đẳng Sư phạm Phạm Quang. - 1st. - hà Nội : Đại học Sư phạm , 2004.
2 Văng Công Danh 2015 BM.GDTC.TĐHAG Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Liên đoàn bóng đá Việt Nam 2014 TDTT Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Luật thi đấu bóng đá / Tổng cục Thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục Thể thao , 2013. 796.334/L504/2013
4 Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Viện Khoa học TDTT 2004 TDTT, Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Viết Minh 2003 Đại học TDTT Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2004 (50 quyển) Năm 2015: 10 quyển
2 Trần Kỳ Nam – Đào Chánh Thức 2015 BM Giáo dục thể chất Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2681
3 Bùi Huy Châm 1995 Đại học Thể dục thể thao II Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Kỹ thuật bóng chuyền và các bài tập huấn luyện / Bùi Huy Châm. - Hà Nội : Đại học Thể dục thể thao II , 1988.
4 Nguyễn Xuân Dung 2008 Trường Đại học TDTT TP. HCM Tham khảo vie Hiện có
5 2010 TDTT Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Châu Vĩnh Huy 2006 TDTT Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2016
2 Nguyễn Quý Bình & Nguyễn Hạc Thúy 2000 TDTT Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
3 Đường Thi 2003 TDTT Tham khảo vie Chưa có Giáo trình cầu lông : Dành cho sinh viên phổ tu và sinh viên chuyên ngành cầu lông : Đào tạo theo hệ thống tín chỉ / Châu Vĩnh Huy, Huỳnh Đắc Tiến, Nguyễn Thế Lưỡng. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh , 2016
4 Huỳnh Đắc Tiến 2009 TDTT Tham khảo vie Chưa có Giáo trình bóng chuyền : Nguyễn Xuân Dung. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Thể dục thể thao , 2008.
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004 (50 quyển) Hiện có năm: 2010 (10 quyển)
2 Nguyễn Thế Lưỡng, Nguyễn Văn Anh 2010 TDTT Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Hữu Thái 2001 Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Giáo trình đá cầu : Giáo trình Cao đẳng Sư phạm / Đặng Ngọc Quang. - 1st. - Hà Nội : Đại học Sư phạm , 2004.
4 Trương Quang Trung 2003 TDTT Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Giảng dạy và huấn luyện đá cầu Vụ Thể dục thể thao quần chúng. - 1st. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2003
5 1995 TDTT Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có: 2003
6 2003 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đinh Văn Lẫm – Đào Bá Trì 2008 Thể dục Thể thao Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Đang xử lý
2 Mai Văn Muôn 1989 TDTT Tham khảo vie Hiện có
3 Phạm Tiến Bình 1985 TDTT Tham khảo vie Chưa có
4 Phạm Đức Phú - Trần Đồng Lâm 1971 TDTT Tham khảo vie Chưa có
5 Trần Đồng Lâm - Lê Anh Thơ 1997 GD Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đàm Quốc Chính 2004 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2010
2 Avbach Iu.L. Đặng Kỳ và Nguyễn Văn Phẩm dịch 1986 TDTT Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
3 Coblev A 1993 Liên đoàn cờ TPHCM Tham khảo vie Chưa có
4 Nguyễn Thái Đông, Hồ Văn Huỳnh 1995 Xí nghiệp in Quận I TPHCM Tham khảo vie Chưa có
5 Extrin Ia.B 1997 TDTT Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Giáo trình Cao đẳng sư phạm / Đàm Quốc Chính, ... (và những người khác). - 1st. - Hà Nội : Đại Học Sư Phạm , 2004
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Thế Nguyên, Lê Thị Thanh Thủy 2005 TPHCM.TDTT Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2009
2 Phan Thế Nguyên, lê Thi Thanh Thủy, Đỗ Mạnh Thái 2007 TDTT Giảng dạy chính vie Chưa có Giáo trình thể dục thực dụng / Huỳnh Trọng Khải, Lê Thị Thanh Thủy. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2011
3 Nguyễn Xuân Sinh 1994 Hà Nội.TDTT Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Toán - Phạm Danh Tốn 2000 Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trương Văn Bá, Trịnh Hữu Lộc và Nguyễn Kế Bình 2005 TDTT Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Lê Văn Lẫm 1994 TDTT Tham khảo vie Hiện có
3 Trịnh Trung Hiếu và Vũ Chi Mai 1995 TDTT Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Thể dục cơ bản Trịnh Trung Hiếu,Vũ Chi Mai. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 1995. 796.071/H309 /1995
4 1995 TDTT Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Thể dục nhào lộn và thể dục nghệ thuật : giáo trình đào tạo giáo viên THCS hệ CĐSP / Phạm Nguyên Phùng,Vũ Thị Thư. - 1st. - Hà Nội : Giáo dục , 2000. 796.4/Ph513/2000
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 2009 ĐHSP TDTT TPHCM Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Võ Thành Sơn (chủ biên), Nguyễn Danh Hoàng Việt. 2010 Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2004
3 Nguyễn Trần Phương Thảo 2016 Bm.GDTC.Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
4 2004 TDTT Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
5 Nguyễn Danh Thái, Mai Duy Diễn 1980 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9024
6 Nguyễn Danh Thái, Vũ Thành Sơn 1999 TDTT Tham khảo vie Chưa có Giáo trình Bóng bàn Dùng cho các trường Cao đẳng sư phạm Vũ Thành Sơn, Nguyễn Danh Hoàng Việt. - 1st. - Hà Nội : Đại học sư phạm , 2003.
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Đắc Thịnh, Trịnh Huy Cường 2014 ĐHQG TPHCM Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Hùng Quân 2002 TDTT. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2004
3 Trường Cao dẳng TDTT Đà Nẵng 2003 Đà Nẵng Giảng dạy chính vie Chưa có Hiện có: Giáo trình Bóng ném : Giáo trình dành cho sinh viên CĐSP chuyên ngành GDTC / Nguyễn Hùng Quân. - Hà Nội : Đại học sư phạm , 2003.
4 Nguyễn Hùng Quân 2000 TDTT. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Giáo trình bóng ném Giáo trình Cao đẳng sư phạm Nguyễn Hùng Quân. - 1st. - Hà Nội : Đại Học Sư Phạm , 2004.
5 Nguyễn Thiệt Tình 1993 TDTT. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Photo
6 Nguyễn Hùng Quân 1999 TDTT. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2000 Photo
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tham khảo vie Chưa có
2 Nguyễn Xuân Thức (chủ biên) 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
3 Trần Trọng Thủy 1992 Hà Nội: Đại Học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có
4 Phạm Viết Vượng 2000 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
5 Bùi Thanh Huyền 2006 Hà Nội: Giáo Dục Tham khảo vie Hiện có

46. PED676 - Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm - ĐH GDTH 43 Nguyễn Phương Thảo, npthao@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Long, Hoàng Lân 2007 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Hoàng Long, Hoàng Lân 2007 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Bàng,...[et al.] 2003 Vietnam National University Giảng dạy chính eng Hiện có
4 Nguyễn Phạm Ngọc Thiện 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6910
5 Phạm Thành Trung, Nguyễn Thi Lý 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
6 Phạm Thành Trung, Nguyễn Thi Lý 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
7 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Đại học Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
8 Vũ Hoa Tươi (s.t và hệ thống hóa) 2013 Tài chính Giảng dạy chính vie Hiện có
9 Trần Bá Hoành 2006 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
10 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Đại học Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
11 Vũ Hoa Tươi (s.t và hệ thống hóa) 2013 Tài chính Giảng dạy chính vie Hiện có
12 Trần Bá Hoành 2006 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
13 Nguyễn Bàng,...[et al.] 2003 Vietnam National University Giảng dạy chính eng Hiện có
14 Hoàng Long, Hàn Ngọc Bích 2012 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002, 2003 Lớp 1: (40) Lớp 2: (30) Lớp 3: (0) Lớp 4: (10) Lớp 5: (10)
15 Hoàng Long, Đàm Luyện, Nguyễn Quốc Long 2015 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002-2006 Lớp 6: (44) (HK020039...) Lớp 7: (2) (HK044609...) Lớp 8: (20) (HK022996...) Lớp 9: (1) (HK044687)
16 Hoàng Long 2004 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010, 2012 Lớp 1: (10) Lớp 2: (10) Lớp 3: (10)
17 Hoàng Long 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: - L4/2010 (10) - L5/2012 (10) - L6/2006 (4) - L7/2006 (4) - L8/2004 (9) - L9/2006 (4)
18 Hoàng Long (Chủ biên) 2012 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002, 2003 Lớp 1: (40) Lớp 2: (30) Lớp 3: (0) Lớp 4: (10) Lớp 5: (10)
19 Hoàng Long (Chủ biên phần Âm nhạc) 2015 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002-2006 Lớp 6: (44) (HK020039...) Lớp 7: (2) (HK044609...) Lớp 8: (20) (HK022996...) Lớp 9: (1) (HK044687)
20 Phan Đức Chinh, Tôn Thân, Vũ Hữu Đình 2002 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có: - Lớp 6: (90) (HK020303) - Lớp 7: (4) (HK044576) - Lớp 8: (21) (HK022777) - Lớp 9: (2) (HK044639) - Lớp 10, 11, 12 (0)
21 Hoàng Long (Chủ biên phần Âm nhạc) 2004 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010, 2012 Lớp 1: (10) Lớp 2: (10) Lớp 3: (10)
22 Hoàng Long (Chủ biên) 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: - L4/2010 (10) - L5/2012 (10) - L6/2006 (4) - L7/2006 (4) - L8/2004 (9) - L9/2006 (4)
23 Trần Trung, Trần Việt Cường 2015 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
24 Nguyễn Bá Kim 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
25 Tham khảo vie Hiện có Hiện có: - Lớp 6: (90) (HK020303) - Lớp 7: (4) (HK044576) - Lớp 8: (21) (HK022777) - Lớp 9: (2) (HK044639) - Lớp 10, 11, 12 (0)
26 Nguyễn Bá Kim 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
27 Tham khảo vie Hiện có Thư viện có Sách giáo khoa các loại
28 Phạm Trung Thanh, Nguyễn Thị Lý 2004 Đại Học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có
29 Bộ giáo dục và đào tạo 2014 Tham khảo vie Hiện có
30 Bộ giáo dục và đào tạo 2014 Tham khảo vie Chưa có
31 Bộ giáo dục và đào tạo 2014 Tham khảo vie Hiện có
32 Bộ giáo dục và đào tạo 2014 Tham khảo vie Hiện có
33 Phạm Viết Vượng 2000 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
34 Nguyễn Xuân Thức (chủ biên) 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
35 Trần Trọng Thủy 1992 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1990
36 Bùi Thanh Huyền 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
37 Bùi Thanh Huyền 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
38 Phạm Viết Vượng 2000 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
39 Nguyễn Xuân Thức 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
40 Trần Trọng Thủy 1992 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1990
41 Phan Hà, May Vi Phương 2000 Giáo dục Tham khảo eng Hiện có Hiện có: - Lớp 6: (44) (HK001128) - Lớp 7: (32) (HK019585) - Lớp 8: (20) (HK023318) - Lớp 9: (1) (HK044783) - Lớp 10: (1) (HK035261) - Lớp 11: (0) - Lớp 12: (1) (HK043354)
42 Tham khảo vie Hiện có Thư viện
43 Giáo dục Tham khảo eng Hiện có Hiện có: - Lớp 6: (44) (HK001128) - Lớp 7: (32) (HK019585) - Lớp 8: (20) (HK023318) - Lớp 9: (1) (HK044783) - Lớp 10: (1) (HK035261) - Lớp 11: (0) - Lớp 12: (1) (HK043354)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Quốc Toản, Hoàng Kim Tiến 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2007
2 Hoàng Long, Hoàng Lân 2005 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2010
3 Hoàng Long (Chủ biên), Đặng Văn Bông, Trần Dũng, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Bùi Anh Tôn 2007 Giáo dục Giảng dạy chính vie Chưa có Hiện có: Phương pháp dạy học âm nhạc : Giáo trình cao đẳng sư phạm - đào tạo giáo viên THCS / Hoàng Long, Hoàng Lân. - Hà Nội : Đại học Sư phạm , 2005
4 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Bộ giáo dục và Đào tạo 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
6 Bộ giáo dục và Đào tạo- dự án đào tạo giáo viên trung học cơ sở 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
7 Phạm Thị Chỉnh 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2005
8 Nguyễn Lăng Bình 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
9 Trịnh Thiệp, Ưng Thị Châu 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1998
10 Ông Huỳnh Huy Hoàng 2008 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1926
11 Hoàng Long (Chủ biên) 2012 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002, 2003 Lớp 1: (40) Lớp 2: (30) Lớp 3: (0) Lớp 4: (10) Lớp 5: (10)
12 Hoàng Long (Chủ biên phần Âm nhạc) 2015 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002-2006 Lớp 6: (44) (HK020039...) Lớp 7: (2) (HK044609...) Lớp 8: (20) (HK022996...) Lớp 9: (1) (HK044687)
13 Hoàng Long (Chủ biên phần Âm nhạc) 2004 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010, 2012 Lớp 1: (10) Lớp 2: (10) Lớp 3: (10)
14 Hoàng Long (Chủ biên) 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: - L4/2010 (10) - L5/2012 (10) - L6/2006 (4) - L7/2006 (4) - L8/2004 (9) - L9/2006 (4)
15 Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên) 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
16 Nguyễn Xuân Thức (chủ biên) 2015 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
17 Trần Trọng Thủy 1992 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1990
18 Phạm Viết Vượng 2000 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
19 Tham khảo vie Chưa có Không tìm thấy
20 Bùi Thanh Huyền 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 ĐHSP TDTT Hà Nội 2010 TDTT Giảng dạy chính vie Chưa có Hiện có: Giáo trình bóng rổ / Trần Văn Châu. - Đà Nẵng : Đại học Đà Nẵng , 2011.
2 Văng Công Danh 2015 BM.GDTC.TĐHAG Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2016
3 Liên Đoàn Bóng rổ VN 2010 TDTT Tham khảo vie Hiện có
4 Đinh Can, Đỗ Mộng Ngọc 2001 TDTT Tham khảo vie Chưa có
5 Đỗ Mạnh Hưng & Phạm Ngọc Tú 2013 ĐHSP TDTT Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đàm Quốc Chính 2004 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2010
2 Avbach Iu.L. Đặng Kỳ và Nguyễn Văn Phẩm dịch 1986 TDTT Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
3 Coblev A 1993 Liên đoàn cờ TPHCM Tham khảo vie Chưa có
4 Nguyễn Thái Đông, Hồ Văn Huỳnh 1995 Xí nghiệp in Quận I TPHCM Tham khảo vie Chưa có
5 Extrin Ia.B 1997 TDTT Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Giáo trình cờ vua : Giáo trình Cao đẳng sư phạm / Đàm Quốc Chính, ... (và những người khác). - 1st. - Hà Nội : Đại Học Sư Phạm , 2004
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Trạch 2003 TDTT. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: Giáo trình bơi lội : Giáo trình Cao đẳng sư phạm / Nguyễn Văn Trạch, Ngữ Duy Anh. - 1st. - Hà Nội : Đại Học Sư Phạm , 2004.
2 Bùi Thị Xuân 2000 TDTT Tham khảo vie Chưa có
3 2003 TDTT Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Luật bơi / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2009
4 BuTuVich (Nguyễn Mạnh Tường dịch) 1978 TDTT Tham khảo vie Chưa có
5 V.L.UTKIN (Lê Quí Phượng, Vũ Chung Thủy và Phạm Xuân Ngà dịch) 1996 TDTT Tham khảo vie Chưa có Sinh cơ và huấn luyện thể thao Trịnh Hùng Anh,Lê Nguyệt Nga,Trịnh Trung Hiếu. - Tp.HCM : Nxb Tp.HCM. 249.
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004 (50 quyển) Năm 2010: 10 quyển
2 Nguyễn Thế Lưỡng, Nguyễn Văn Anh 2010 TDTT Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Hữu Thái 2001 Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Giáo trình đá cầu : Giáo trình Cao đẳng Sư phạm / Đặng Ngọc Quang. - 1st. - Hà Nội : Đại học Sư phạm , 2004.
4 Trương Quang Trung 2003 TDTT Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
5 1995 TDTT Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có: 2003