Khoa Du lịch và Văn hóa - Nghệ thuật
Sư phạm Âm nhạc - Cao đẳng

Thông tin cán bộ phụ trách

Trương Ngọc Mai Anh
tnmanh@agu.edu.vn

Click vào môn học để xem danh mục tài liệu của từng môn, hoặc hiển thị tất cả

Tổng số môn học: 61

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 BM Âm nhạc trường Đại học An Giang biên soạn Tham khảo vie Hiện có Bộ môn âm nhạc
2 Tham khảo vie Hiện có Bộ môn âm nhạc
3 Tham khảo vie Hiện có Quầy tham khảo tầng 4
4 Tham khảo vie Hiện có Quầy tham khảo tầng 4
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Quang Phan, Phạm Văn Sinh 2013-2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9549
2 Khoa Lý luận Chính trị 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7725 (Năm 2017)
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
4 Bộ môn Triết học 2006 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có năm: 2009
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Bộ môn Triết học 2004 Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm : 2008 đã scan 2014
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Viết Thông 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
7 Bộ môn Triết học 2007 Lưu hành nội bộ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có: 2009

4. HCM101 - Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 Bùi Thu Hằng. bthang@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Ngọc Anh (chủ biên) ... [và những người khác 2017 Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đinh Xuân Lý, Phạm Ngọc Anh (đồng chủ biên) 2008 Lý luận Chính trị Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7162
3 Song Thành 2005 Lý luận chính trị Tham khảo vie Hiện có
4 Hội đồng Lý luận Trung Ương 2013 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2017 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có đang bổ sung
2 Đảng Cộng sản Việt Nam 2015 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7161 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7497
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có ebook: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
5 Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 1999 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hughes, J., Stephenson, H., & Dummett, P. 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có Có 5 băng đĩa: BD001669
2 Kolln, M., & Funk, R 2012 Oxford: OUP Tham khảo eng Hiện có
3 Buzan, T 2008 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có
4 Sarah Cunningham, Peter Moor, Jane Comyns Carr. 2005 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có Sách kèm Mini - Dictionary
5 Thomson, A. J., & Martinet, A. V 1986 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 1989
6 Cook, A 2000 Barron’s Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hughes, J., Stephenson, H., & Dummett, P. 2014 National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Cobuild, C 2012 Trẻ Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
3 Lougheed, L 2012 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có fahasa (2017)
4 Lin Lougheed 2007 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có
5 Lougheed, L 2009 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có
6 Cobuild, C 2012 Trẻ Tham khảo eng Hiện có
7 Lougheed, L 2009 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có

8. COS101 - Tin học đại cương (*) 6 Lê Xuân Phi (lxphi@agu.edu.vn), Lê Trung Thư (

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Tin học 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Mark Dodge, Gaig Stinso, Đoàn Công Thông,Trần Ngọc Hoa 2003 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Trịnh Anh Toàn, Hồng Oanh 2000 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có
4 Busby, M. Learn 2004 Texas: Wordware Publishing, Inc Tham khảo eng Hiện có
5 PTS Learning Systems 2003 Pennsylvania: Bucknell University Tham khảo eng Chưa có
6 Nguyễn Đình Tê 2000 Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Hiện có: New perspectives on Microsoft Powerpoint 2000 comprehensive S. Scott Zimmerman, Beverly B. Zimmerman. - Boston, MA : Course Technology , 2001.

9. PHT101 - Giáo dục thể chất (*) 20 Bộ môn Giáo dục thể chất

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Anh Tuấn, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Mạnh Thái 2008 Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Thị Thảo Trang 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7129
3 Nguyễn Kim Minh, Nguyễn Trọng Hải, Trần Đồng Lâm, Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Nguyễn Kim Minh 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Liên Đoàn Điền Kinh Thế Giới 2010 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2013. (TK02453) 2010 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2010 (3)
6 Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004 (50 quyển) Năm 2010: 10 quyển
7 Nguyễn Văn Trạch và Ngũ Duy Anh 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2004 Giáo trình bơi lội
8 Trường ĐHSP TDTT TPHCM 2009 Thể dục thể thao. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
9 Vũ Thành Sơn, Nguyễn Danh Hoàng Việt 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003
10 Nguyễn Trần Phương Thảo 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7126
11 Nguyễn Danh Thái, Mai Duy Diễn 1980 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9024
12 Nguyễn Danh Thái, Vũ Thành Sơn 1999 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có
13 Ủy ban TDTT Việt Nam 2005 – 2008 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-634-TTTTC-Luat-Sport-Aerobics-93654.aspx
14 Tổng cục TDTT – Liên Đoàn TD Việt Nam môn TD Aerobics 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-2336-QD-BGDDT-2015-Hoi-khoe-Phu-Dong-toan-quoc-lan-thu-IX-2016-286345.aspx
15 NGUYỄN PHƯỚC THỌ, NGUYỄN PHƯỚC TOÀN, NGUYỄN ANH TUẤN 2009 Trường Đại học sư phạm TDTT TPHCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9824
16 Hồ Văn Tú 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6363
17 Đỗ Chi 1984 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có
18 Đặng Ngọc Quang 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
19 2003 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Luật bơi / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2009
20 Tổng cục thể dục thể thao 2004 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Đăng Thanh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Đào Huy Hiệp, Lưu Ngọc Khái, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Đại Nghĩa 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Hữu Thảo, Phan Tân Hưng, Nguyễn Đình Lưu, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Tiến Hải 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-15-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC-can-bo-giao-duc-quoc-phong-284361.aspx
5 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.hcmut.edu.vn/vi/event/view/van-ban-moi/666-thong-tu-so-6353bgddtgdqp-nga%CC%80y--26-tha%CC%81ng-9-nam-2012
6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
7 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
8 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Lần VI: không thấy Lần VII: 2 (1991) Lần VIII: 1 (1996) Lần IX : 4 (2001) Lần X: 3 (2006) Lần XI: 4 (2011) Lần XII: ebook (http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163) TV hiện có: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII/ Mặt trận
9 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
10 Bộ tổng tham mưu cục quân huấn 2000 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
11 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
12 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-18-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-day-danh-gia-ket-qua-hoc-Giao-duc-quoc-phong-an-ninh-289668.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Vũ Dương Ninh 2012 Giáo dục. Tp Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lê Phụng Hoàng 2011 Giáo dục Việt Nam. Tp Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Đặng Hữu Toàn 2005 Từ điển bách khoa. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Ebook, đang xử lý
4 Lê Phụng Hoàng, Hà Bích Liên, Trần Hồng Ngọc 2007 Giáo dục. Tp Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
5 Lương Ninh (chủ biên) 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2009
6 Trần Thị Thanh Liêm, Trương Ngọc Quỳnh 2013 Lao động xã hội. Tham khảo vie Hiện có Ebook, đang xử lý
7 McGraw-Hill 2006 New York: McGraw-Hill Education Tham khảo vie Cần kiểm tra lại
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Ngọc Thêm 1997 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 1999
2 Trần Ngọc Thêm 2000 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 1999
3 Nguyễn Khắc Thuần 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Ebook, đang xử lý
4 Phan Kế Bính 2014 Nhã Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999
5 Toan Ánh 2011 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1993
6 Ngô Đức Thịnh 1993 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
7 Đào Duy Anh 2014 Thế giới Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2003
8 Trần Ngọc Thêm 1996 Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1997

13. VIE507 - Tiếng Việt thực hành - SP GDTH 6 Hoàng Thị Hồng Phương (hthphuong@agu.edu.

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Quang Ninh (Chủ biên) 2007 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004
2 Hồ Văn Các 2002 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Lê A 2014 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
4 Lê Phương Nga (Chủ biên) 2012 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
5 Bùi Minh Toán, Nguyễn Quang Ninh 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
6 2002 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Sách giáo khoa: (33) Sách bài tập: (140) Sách giáo viên: (124)

14. PSY101 - Tâm lý học đại cương 6 Trần Thị Huyên; tthuyen@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thanh Hùng 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2699
2 Lê Thị Bừng, Nguyễn Thị Vân Hương 2013 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2016
3 Nguyễn Công Khanh 2016 ĐHSP Tham khảo vie Chưa có
4 Bùi Văn Huệ 2000 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2003
5 Trần Trọng Thủy 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Trần Trọng Thủy, Phạm Minh Hạc, Phạm Hoàng Gia, Nguyễn Quang Uẩn 1997 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Thị Lan Anh 2016 Tài liệu giảng dạy, Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Đỗ Văn Thông 2008 Tài liệu giảng dạy. Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2001
3 Trần Trọng Thủy, Nguyễn Quang Uẩn, Lê Ngọc Lan 1998 Giáo dục Giảng dạy chính vie Chưa có
4 Lê Văn Hồng, Lê Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thông 2007 Thế giới Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1998
5 Nguyễn Kế Hào (chủ biên), Nguyễn Quang Uẩn 2006 Đại học sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
6 2005 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1994
7 NguyễnThạc, Hoàng Anh 1995 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có

16. PED117 - Giáo dục học 19 Trần Thị Lan Anh. ttlanh@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đỗ Công Tuất 2005 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/628
2 Nguyễn Thị Cúc 2005 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Quốc Toản, Hoàng Kim Tiến 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2007
4 Bùi Thanh Huyền Giáo dục 2006 Tham khảo vie Hiện có
5 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2010 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Trần Thị Hương 2017 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
7 Trần Thị Tuyết Oanh 2012 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
8 Thái Duy Tuyên 2003 Đại học sư phạm Tham khảo Hiện có
9 Bùi Thị Mùi 2004 Hà Nội : Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
10 Trần Thị Hương 2014 Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
11 Trần Thị Hương Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh 2017 Tham khảo vie Hiện có
12 Trần Thị Hương 2017 Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
13 Trần Thị Tuyết Oanh 2012 H. : Đại học Sư phạm Tham khảo Hiện có
14 Trần Thị Tuyết Oanh 2014 Hà Nội : Đại học sư phạm Tham khảo vie Hiện có
15 Bộ giáo dục và Đào tạo 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
16 Bộ giáo dục và Đào tạo- dự án đào tạo giáo viên trung học cơ sở 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
17 Phạm Thị Chỉnh 2004 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2005
18 Nguyễn Lăng Bình 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
19 Trịnh Thiệp, Ưng Thị Châu 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1998
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Bách Thắng 2013 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Điệp, Trần Phương Hiền (Đồng chủ biên) 2012 Đại học Kinh tế Quốc dân Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Phạm viết Vượng 2007 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2005 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/bitstream/AGU_Library/7574/1/LUAT_GIAO_DUC_2005.pdf
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2000 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-12-2011-TT-BGDDT-Dieu-le-truong-trung-hoc-co-so-pho-thong-va-truong-120867.aspx
6 Đặng Bá Lãm 1998 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Chưa có
7 Nguyễn Ngọc Cẩn 2001 Thống kê Tham khảo vie Chưa có Hiện có: 938 mẫu soạn thảo văn bản quản lý, hành chính, tư pháp, hợp đồng kinh tế, dân sự thường dùng / Lê Thành Châu hệ thống và chọn lọc. - Hà Nội : Tài chính , 2004
8 Dương Văn Khảm, Nguyễn Hữu Thời, Trần Hoàng 2002 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000 đang xử lý 2016
9 Vương Thị Kim Thanh 2009 Thống kê Tham khảo vie Hiện có
10 Nguyễn Hữu Thân 2010 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có
11 2010 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Như Tỉnh, Phạm Văn Thanh, Phạm Bá Khoa 2003 Đại học Sư Phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004
2 Trương Thanh Hải 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
3 Nhiều tác giả 2009 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Chưa có
4 Hoàng Ngọc Sơn 2012 Kim Đồng Tham khảo vie Chưa có
5 Nhiều tác giả 2005 Kim Đồng Tham khảo vie Chưa có
6 Nhiều tác giả 2009 Dân Trí Tham khảo vie Chưa có
7 Bùi Sĩ Tụng (chủ biên) 2010 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
8 Bùi Văn Huệ 2002 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
9 Hội đồng Đội Trung ương 2012 Kim Đồng Tham khảo vie Chưa có
10 Hội đồng Đội Trung ương 2012 Thanh niên Tham khảo vie Chưa có
11 Hội đồng Đội Trung ương Tham khảo vie Chưa có
12 Mai Ngọc Luông, Lý Thị Tiên 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
13 Nhiều tác giả 2009 Kim Đồng Tham khảo vie Chưa có
14 Nhiều tác giả 2003 Thanh niên Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Văn Dương-Lê Đình Lục- Lê Hồng Vân 2014 Giáo dục Việt Nam. Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013
2 Đỗ Huy 1996 Chính trị Quốc gia. Tham khảo vie Hiện có
3 Đỗ Huy 2006 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Đỗ Văn Khang 2008 Đại học Quốc gia Hà Nội. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
5 Thomas Cathcart & Daniel Klein; Tiết Hùng Thái (dịch) 2016 Thế giới. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
6 Đỗ Văn Khang (Chủ biên), Đỗ Huy, Nguyễn Thu Nghĩa, Đỗ Minh Thảo 2010 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
7 Đỗ Văn Khang (Chủ biên) 2010 Giáo dục Việt Nam. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
8 Vũ Minh Tâm 1995 Đại học Quốc gia Hà Nội. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
9 Lê Ngọc Trà 1984 Tp Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đỗ Văn Khang 2011 Thông tin và truyền thông Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Phi Hoanh 1993 Thành phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/simple-search?query=M%E1%BB%B9+thu%E1%BA%ADt+v%C3%A0+ngh%E1%BB%87+s%E1%BB%B9
3 Nguyễn Hoàng Huy 2013 Mỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
4 Michael Kampen O’riley, Phan Quang Định biên dịch 2005 Mỹ thuật Tham khảo vie Chưa có
5 M.Cagan, Phan Ngọc (dịch) 2004 Hội nhà văn Tham khảo vie Hiện có
6 Phạm Thị Chỉnh 2012 Đại học sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2003, 2004
7 M.F.Ốp-xi-an-nhi-cốp 2011 Văn hóa Thông tin Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2001
8 Stephen Addiss; Tư Tam Định, Minh Châu 2001 Văn hóa thông tin Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Văn Đạt, Võ Văn Thắng (đồng chủ biên) 2016 Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Johnson, B. & Christensen, L. 2012 Sage Education, Inc Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9383
3 Mertens, D. M. 2010 SAGE Giảng dạy chính eng Hiện có đang xử lý
4 Creswell, J. W. 2012 Pearson Education. Giảng dạy chính eng Hiện có
5 Best, J. W., & Kahn, J. V. 1998 Allyn and Bacon Giảng dạy chính eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Tú Hương 2004 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2010
2 V.A Vakhrameev 1993 Âm nhạc Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1985
3 Đào Ngọc Dung 2004 Trường Cao đẳng Sư phạm Nhạc Họa Trung ương. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Thanh Vân - Nguyễn Hoành Thông 2004 Đại học sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2005
2 Nguyễn Minh Khôi 1997 Nhạc viện TP.HCM Tham khảo vie Chưa có Mượn lại
3 Phạm Tú Hương 2004 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
4 Cù Lệ Duyên – Nguyễn Bình Định 2000 Nhạc viện Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
5 Danhauser – Lavignac – Lemoine 1990 Henry Lemoine Tham khảo vie Hiện có TK01936
6 Bruce Benward 1961 WM.C.Brown Tham khảo eng Hiện có TK01937 đã scan
7 Benjamin – Horvit – Nelson 1994 Wadsworth Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Thanh Vân - Nguyễn Hoành Thông 2004 Đại học sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Minh Khôi 1997 Nhạc viện TP.HCM Tham khảo vie Chưa có Mượn lại
3 Phạm Tú Hương 2004 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
4 Cù Lệ Duyên – Nguyễn Bình Định 2000 Nhạc viện Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
5 Danhauser – Lavignac – Lemoine 1990 Henry Lemoine Tham khảo vie Hiện có TK01936
6 Bruce Benward 1961 WM.C.Brown Tham khảo eng Hiện có TK01937 Đã scan
7 Benjamin – Horvit – Nelson 1994 Wadsworth Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Thanh Vân - Nguyễn Hoành Thông 2004 Đại học sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2005
2 Nguyễn Minh Khôi 1997 Nhạc viện TP.HCM Tham khảo vie Chưa có Mượn lại
3 Phạm Tú Hương 2004 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
4 Cù Lệ Duyên – Nguyễn Bình Định 2000 Nhạc viện Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
5 Danhauser – Lavignac – Lemoine 1990 Henry Lemoine Tham khảo vie Hiện có TK01936
6 Bruce Benward 1961 WM.C.Brown Tham khảo vie Hiện có TK01937 Đã scan
7 Benjamin – Horvit – Nelson 1994 Wadsworth Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Thanh Vân - Nguyễn Hoành Thông 2004 Đại học sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2005
2 Nguyễn Minh Khôi 1997 Nhạc viện TP.HCM Tham khảo vie Chưa có mượn lại
3 Phạm Tú Hương 2004 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
4 Cù Lệ Duyên – Nguyễn Bình Định 2000 Nhạc viện Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
5 Danhauser – Lavignac – Lemoine 1990 Henry Lemoine Tham khảo eng Hiện có TK01936
6 Bruce Benward 1961 WM.C.Brown Tham khảo vie Hiện có
7 Benjamin – Horvit – Nelson 1994 Wadsworth Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Thanh Vân - Nguyễn Hoành Thông 2004 Đại học sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2005
2 Nguyễn Minh Khôi 1997 Nhạc viện TP.HCM Tham khảo vie Chưa có Mượn lại
3 Phạm Tú Hương 2004 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
4 Cù Lệ Duyên – Nguyễn Bình Định 2000 Nhạc viện Hà Nội Tham khảo vie Hiện có TK01935 đã scan
5 Danhauser – Lavignac – Lemoine 1990 Henry Lemoine Tham khảo vie Hiện có TK01936
6 Bruce Benward 1961 WM.C.Brown Tham khảo vie Hiện có
7 Benjamin – Horvit – Nelson 1994 Wadsworth Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Ngô Thị Nam 2004 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2008
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Ngô Thị Nam 2004 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2008
2 Nhiều tác giả 2006 Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Concone (…) Giảng dạy chính eng Hiện có đã scan
4 Dương Viết Á 2000 Viện Âm nhạc- Nhạc viện Hà Nội Tham khảo vie Cần kiểm tra lại
5 Hồ Mộ La 2002 Trường Đại học Nghệ thuật Quân đội Tham khảo vie Chưa có Thư viện hiện có nhan đề: Phương pháp giảng dạy thanh nhạc/ Hồ Mộ La: Hà Nội: Từ điển Bách khoa. 2008 (TK01912)
6 Nguyễn Trung Kiên 1998 Nhạc viện Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2001
7 Nguyễn Bách 2001 Trẻ. TPHCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999
8 Nhiều tác giả 2000 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: - L6/2002 (HK020039; HK020040) - L7/2006 (HK044609; HK044608) - L8/2004 (HK022996) - L9/2006 (HK044687)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Ngô Thị Nam 2004 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2008
2 Nhiều tác giả 2006 Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Concone (…) Giảng dạy chính eng Hiện có đã scan
4 Dương Viết Á 2000 Viện Âm nhạc- Nhạc viện Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
5 Hồ Mộ La 2002 Trường Đại học Nghệ thuật Quân đội Tham khảo vie Chưa có Thư viện hiện có nhan đề: Phương pháp giảng dạy thanh nhạc/ Hồ Mộ La: Hà Nội: Từ điển Bách khoa. 2008 (TK01912)
6 Nguyễn Trung Kiên 1998 Nhạc viện Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2001
7 Nguyễn Bách 2001 Trẻ. TPHCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999
8 Nhiều tác giả 2000 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: - L6/2002 (HK020039; HK020040) - L7/2006 (HK044609; HK044608) - L8/2004 (HK022996) - L9/2006 (HK044687)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Ngô Thị Nam 2004 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2008
2 Nhiều tác giả 2006 Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Concone (…) Giảng dạy chính eng Hiện có đã scan
4 Dương Viết Á 2000 Viện Âm nhạc- Nhạc viện Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
5 Hồ Mộ La 2002 Trường Đại học Nghệ thuật Quân đội Tham khảo vie Chưa có Thư viện hiện có nhan đề: Phương pháp giảng dạy thanh nhạc/ Hồ Mộ La: Hà Nội: Từ điển Bách khoa. 2008 (TK01912)
6 Nguyễn Trung Kiên 1998 Nhạc viện Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2001
7 Nguyễn Bách 2001 Trẻ. TPHCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999
8 Nhiều tác giả 2000 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: - L6/2002 (HK020039; HK020040) - L7/2006 (HK044609; HK044608) - L8/2004 (HK022996) - L9/2006 (HK044687)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Ngô Thị Nam 2004 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2008
2 Nhiều tác giả 2006 Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Concone Giảng dạy chính eng Hiện có đã scan
4 Dương Viết Á 2000 Viện Âm nhạc- Nhạc viện Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
5 Hồ Mộ La 2002 Trường Đại học Nghệ thuật Quân đội Tham khảo vie Chưa có Thư viện hiện có nhan đề: Phương pháp giảng dạy thanh nhạc/ Hồ Mộ La: Hà Nội: Từ điển Bách khoa. 2008 (TK01912)
6 Nguyễn Trung Kiên 1998 Nhạc viện Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2001
7 Nguyễn Bách 2001 Trẻ. TPHCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm:1999
8 Nhiều tác giả 2000 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: - L6/2002 (HK020039; HK020040) - L7/2006 (HK044609; HK044608) - L8/2004 (HK022996) - L9/2006 (HK044687)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Xuân Tứ 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Xuân Tứ 2007 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Giáo trình đệm đàn phím điện tử, 2008
3 Lê Vũ – Quang Hiển 2008 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2013
4 Ernest Van De Velde 1998 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1995
5 Cù Minh Nhật 2009 Âm nhạc Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Phương pháp học đàn organ dành cho thiếu nhi / Nguyễn Hạnh. - Hà Nội : Thanh niên , 2014.
6 Lê Dũng 2011 Âm nhạc Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Xuân Tứ 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Xuân Tứ 2007 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Giáo trình đệm đàn phím điện tử, 2008
3 Lê Vũ – Quang Hiển 2008 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2013
4 Ernest Van De Velde 1998 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1995
5 Cù Minh Nhật 2009 Âm nhạc Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Phương pháp học đàn organ dành cho thiếu nhi / Nguyễn Hạnh. - Hà Nội : Thanh niên , 2014.
6 Lê Dũng 2011 Âm nhạc Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Xuân Tứ 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Xuân Tứ 2007 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Giáo trình đệm đàn phím điện tử, 2008
3 Lê Vũ – Quang Hiển 2008 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2013
4 Ernest Van De Velde 1998 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1995
5 Cù Minh Nhật 2009 Âm nhạc Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Phương pháp học đàn organ dành cho thiếu nhi / Nguyễn Hạnh. - Hà Nội : Thanh niên , 2014.
6 Lê Dũng 2011 Âm nhạc Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Xuân Tứ 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Xuân Tứ 2007 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Giáo trình đệm đàn phím điện tử, 2008
3 Lê Vũ – Quang Hiển 2008 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2013
4 Ernest Van De Velde 1998 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1995
5 Cù Minh Nhật 2009 Âm nhạc Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Phương pháp học đàn organ dành cho thiếu nhi / Nguyễn Hạnh. - Hà Nội : Thanh niên , 2014.
6 Lê Dũng 2011 Âm nhạc Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Xuân Tứ 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Xuân Tứ 2007 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Giáo trình đệm đàn phím điện tử, 2008
3 Lê Vũ – Quang Hiển 2008 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2013
4 Ernest Van De Velde 1998 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1995
5 Cù Minh Nhật 2009 Âm nhạc Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Phương pháp học đàn organ dành cho thiếu nhi / Nguyễn Hạnh. - Hà Nội : Thanh niên , 2014.
6 Lê Dũng 2011 Âm nhạc Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Long, Hoàng Lân 2005 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2010
2 Hoàng Long (Chủ biên), Đặng Văn Bông, Trần Dũng, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Bùi Anh Tôn 2007 Giáo dục. Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có
3 Ông Huỳnh Huy Hoàng 2008 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1926
4 Ngô Thị Nam 2000 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1996 - T1 (8 bản) - T2 (5 bản)
5 Trần Đình Thuận 2005 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Lê Tiến Thành (Chủ biên), Lê Văn Tạc, Trần Đình Thuận, Nguyễn Xuân Hải 2008 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có 3 bản
7 Vụ Giáo dục Tiểu học 2008 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
8 Hoàng Long, Hoàng Lân 2007 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2008 (5 quyển) 2007 (50 quyển)
9 Phan Trần Bảng 2001 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Long, Hoàng Lân 2005 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2010
2 Hoàng Long (Chủ biên), Đặng Văn Bông, Trần Dũng, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Bùi Anh Tôn 2007 Giáo dục Giảng dạy chính vie Chưa có Hiện có: Phương pháp dạy học âm nhạc : Giáo trình cao đẳng sư phạm - đào tạo giáo viên THCS / Hoàng Long, Hoàng Lân. - Hà Nội : Đại học Sư phạm , 2005
3 Ông Huỳnh Huy Hoàng 2008 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1926
4 Hoàng Long, Hoàng Lân 2007 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Năm 2007: 50 quyển Năm 2008: 5 quyển
5 Phan Trần Bảng 2001 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Cần kiểm tra lại
6 Ngô Thị Nam 2000 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1996 - T1 (8 bản) - T2 (5 bản)
7 Trần Đình Thuận 2005 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
8 Lê Tiến Thành (Chủ biên), Lê Văn Tạc, Trần Đình Thuận, Nguyễn Xuân Hải 2008 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
9 Vụ Giáo dục Tiểu học 2008 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có

40. PED676 - Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm - ĐH GDTH 43 Nguyễn Phương Thảo, npthao@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Long, Hoàng Lân 2007 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Hoàng Long, Hoàng Lân 2007 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Bàng,...[et al.] 2003 Vietnam National University Giảng dạy chính eng Hiện có
4 Nguyễn Phạm Ngọc Thiện 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6910
5 Phạm Thành Trung, Nguyễn Thi Lý 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
6 Phạm Thành Trung, Nguyễn Thi Lý 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
7 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Đại học Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
8 Vũ Hoa Tươi (s.t và hệ thống hóa) 2013 Tài chính Giảng dạy chính vie Hiện có
9 Trần Bá Hoành 2006 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
10 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Đại học Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
11 Vũ Hoa Tươi (s.t và hệ thống hóa) 2013 Tài chính Giảng dạy chính vie Hiện có
12 Trần Bá Hoành 2006 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
13 Nguyễn Bàng,...[et al.] 2003 Vietnam National University Giảng dạy chính eng Hiện có
14 Hoàng Long, Hàn Ngọc Bích 2012 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002, 2003 Lớp 1: (40) Lớp 2: (30) Lớp 3: (0) Lớp 4: (10) Lớp 5: (10)
15 Hoàng Long, Đàm Luyện, Nguyễn Quốc Long 2015 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002-2006 Lớp 6: (44) (HK020039...) Lớp 7: (2) (HK044609...) Lớp 8: (20) (HK022996...) Lớp 9: (1) (HK044687)
16 Hoàng Long 2004 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010, 2012 Lớp 1: (10) Lớp 2: (10) Lớp 3: (10)
17 Hoàng Long 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: - L4/2010 (10) - L5/2012 (10) - L6/2006 (4) - L7/2006 (4) - L8/2004 (9) - L9/2006 (4)
18 Hoàng Long (Chủ biên) 2012 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002, 2003 Lớp 1: (40) Lớp 2: (30) Lớp 3: (0) Lớp 4: (10) Lớp 5: (10)
19 Hoàng Long (Chủ biên phần Âm nhạc) 2015 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002-2006 Lớp 6: (44) (HK020039...) Lớp 7: (2) (HK044609...) Lớp 8: (20) (HK022996...) Lớp 9: (1) (HK044687)
20 Phan Đức Chinh, Tôn Thân, Vũ Hữu Đình 2002 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có: - Lớp 6: (90) (HK020303) - Lớp 7: (4) (HK044576) - Lớp 8: (21) (HK022777) - Lớp 9: (2) (HK044639) - Lớp 10, 11, 12 (0)
21 Hoàng Long (Chủ biên phần Âm nhạc) 2004 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010, 2012 Lớp 1: (10) Lớp 2: (10) Lớp 3: (10)
22 Hoàng Long (Chủ biên) 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: - L4/2010 (10) - L5/2012 (10) - L6/2006 (4) - L7/2006 (4) - L8/2004 (9) - L9/2006 (4)
23 Trần Trung, Trần Việt Cường 2015 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
24 Nguyễn Bá Kim 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
25 Tham khảo vie Hiện có Hiện có: - Lớp 6: (90) (HK020303) - Lớp 7: (4) (HK044576) - Lớp 8: (21) (HK022777) - Lớp 9: (2) (HK044639) - Lớp 10, 11, 12 (0)
26 Nguyễn Bá Kim 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
27 Tham khảo vie Hiện có Thư viện có Sách giáo khoa các loại
28 Phạm Trung Thanh, Nguyễn Thị Lý 2004 Đại Học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có
29 Bộ giáo dục và đào tạo 2014 Tham khảo vie Hiện có
30 Bộ giáo dục và đào tạo 2014 Tham khảo vie Chưa có
31 Bộ giáo dục và đào tạo 2014 Tham khảo vie Hiện có
32 Bộ giáo dục và đào tạo 2014 Tham khảo vie Hiện có
33 Phạm Viết Vượng 2000 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
34 Nguyễn Xuân Thức (chủ biên) 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
35 Trần Trọng Thủy 1992 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1990
36 Bùi Thanh Huyền 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
37 Bùi Thanh Huyền 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
38 Phạm Viết Vượng 2000 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
39 Nguyễn Xuân Thức 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
40 Trần Trọng Thủy 1992 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1990
41 Phan Hà, May Vi Phương 2000 Giáo dục Tham khảo eng Hiện có Hiện có: - Lớp 6: (44) (HK001128) - Lớp 7: (32) (HK019585) - Lớp 8: (20) (HK023318) - Lớp 9: (1) (HK044783) - Lớp 10: (1) (HK035261) - Lớp 11: (0) - Lớp 12: (1) (HK043354)
42 Tham khảo vie Hiện có Thư viện
43 Giáo dục Tham khảo eng Hiện có Hiện có: - Lớp 6: (44) (HK001128) - Lớp 7: (32) (HK019585) - Lớp 8: (20) (HK023318) - Lớp 9: (1) (HK044783) - Lớp 10: (1) (HK035261) - Lớp 11: (0) - Lớp 12: (1) (HK043354)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thụy Loan 2007 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Chưa có Thư viện có: Giáo trình Lịch sử âm nhạc thế giới và Việt Nam,sách dành cho Cao đẳng Sư phạm / Nguyễn Thụy Loan . . Tập 1. - Hà Nội : Đại Học Sư Phạm , 2007. 50 quyển
2 Nguyễn Xinh 1983 Nhạc viện Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
3 X. Grigoorier, T. Muyle ; Nguyễn Xinh dịch 1997 Nhạc viện Hà Nội. Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Thị Mỹ Liêm 2014 Âm nhạc Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9200
5 Tô Vũ 2002 Viện Âm nhạc Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9527
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Minh Trí 2005 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Thanh Nguyên 2014 Thời đại Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Trần Thế Kỷ 2016 Thanh niên. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9828
3 Ngô Ngọc Thắng 2000 Âm nhạc. (Bản chính tại Thư viện Đại học An Giang) Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999
4 Lê Vũ 2015 Mỹ thuật Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9050
5 Hoàng Long (Chủ biên) 2012 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: - L1/2002 - L2/2003 Tập bài hát lớp 3 chưa có - L4/2005 - L5/2012
6 Hoàng Bửu 2009 Phương Đông Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Thanh Nguyên 2014 Thời đại Giảng dạy chính vie Cần kiểm tra lại
2 Trần Thế Kỷ 2016 Thanh niên. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9828
3 Ngô Ngọc Thắng 2000 Âm nhạc. (Bản chính tại Thư viện Đại học An Giang) Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999
4 Lê Vũ 2015 Mỹ thuật Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9050
5 Hoàng Long (Chủ biên) 2012 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: - L1/2002 - L2/2003 Tập bài hát lớp 3 chưa có - L4/2005 - L5/2012
6 Hoàng Bửu 2009 Phương Đông Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Thanh Nguyên 2014 Thời đại Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Trần Thế Kỷ 2016 Thanh niên. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9828
3 Ngô Ngọc Thắng 2000 Âm nhạc. (Bản chính tại Thư viện Đại học An Giang) Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999
4 Lê Vũ 2015 Mỹ thuật Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9050
5 Hoàng Long (Chủ biên) 2012 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: - L1/2002 - L2/2003 Tập bài hát lớp 3 chưa có - L4/2005 - L5/2012
6 Hoàng Bửu 2009 Phương Đông Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Thanh Nguyên 2014 Thời đại Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Trần Thế Kỷ 2016 Thanh niên. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9828
3 Ngô Ngọc Thắng 2000 Âm nhạc. (Bản chính tại Thư viện Đại học An Giang) Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999
4 Lê Vũ 2015 Mỹ thuật Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9050
5 Hoàng Long (Chủ biên) 2012 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: - L1/2002 - L2/2003 Tập bài hát lớp 3 chưa có - L4/2005 - L5/2012
6 Hoàng Bửu 2009 Phương Đông Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đoàn Phi 2005 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Chưa có
2 I. Mukhin 1967 Leningrat Tham khảo vie Chưa có
3 Nguyễn Thị Nhung 2005 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
4 Đào Trọng Từ, Đỗ Mạnh Thường, Đức Bằng Văn hóa Tham khảo vie Chưa có
5 Nguyễn Minh Cầm 2004 Bộ Văn hóa Thông tin. Nhạc Viện Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7268
6 Nguyễn Minh Cầm 1982 Bộ Văn hóa thông tin Hà Nội. Tham khảo vie Hiện có Đã scan
7 Ngô Thị Nam 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Hoa 2004 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9533
2 Đào Thái 1994 Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9827
3 Đặng Văn Bông 2010 Trẻ. TPHCM Tham khảo vie Hiện có
4 I. Dubopxki-X.Epxêep-I.Xpaxobin-V.Xocolop 1963 Văn hóa - Nghệ thuật. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9955
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Ngọc Canh 2003 Văn hóa thông tin Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đặng Hùng 2010 Văn nghệ Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Minh Phước 2007 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lương Minh Tân 2016 Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Tham khảo vie Hiện có
3 Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang 2010 Sở GDĐT An Giang Tham khảo vie Hiện có
4 Trần Ngọc Giao 2013 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
5 Bùi Văn Thanh, Ngô Ánh Tuyết 2015 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Võ Thanh Tùng 2000 Nhạc viện Tp.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9921
2 Lê Huy - Huy Trân 1984 Văn hóa Giảng dạy chính vie Chưa có
3 Cửu Vỹ (Dịch) 1983 Nhạc viện Tp.HCM Giảng dạy chính vie Cần kiểm tra lại
4 Lan Hương (biên dịch) 2002 Văn hóa thông tin Tham khảo vie Hiện có Đã scan
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Nhung 2005 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đào Ngọc Dung 2006 Âm nhạc Giảng dạy chính vie Chưa có
3 Phạm Lê Hòa 2012 Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương giữ bản quyền. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2013
4 Đào Trọng Minh 2002 Trẻ. TPHCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
5 Nguyễn Thị Nhung 2007 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2005
6 Vũ Minh Vỹ 2010 Văn hóa thông tin Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Võ Thanh Tùng 2001 Âm nhạc Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Thị Nhung 2005 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Tô Vũ 2002 Viện Âm nhạc Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9527
4 Nguyễn Thị Mỹ Liêm 2014 Âm nhạc Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9200
5 Nguyễn Thụy Loan 2005 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thụy Loan 2005 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Thị Mỹ Liêm 2014 Âm nhạc Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9200
3 Tô Vũ 2002 Tài liệu Viện Âm nhạc Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9527
4 Lê Huy, Huy Trần 1984 Văn hóa Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Quốc Toản, Hoàng Kim Tiến 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2007
2 Hoàng Long, Hoàng Lân 2005 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2010
3 Hoàng Long (Chủ biên), Đặng Văn Bông, Trần Dũng, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Bùi Anh Tôn 2007 Giáo dục Giảng dạy chính vie Chưa có Hiện có: Phương pháp dạy học âm nhạc : Giáo trình cao đẳng sư phạm - đào tạo giáo viên THCS / Hoàng Long, Hoàng Lân. - Hà Nội : Đại học Sư phạm , 2005
4 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Bộ giáo dục và Đào tạo 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
6 Bộ giáo dục và Đào tạo- dự án đào tạo giáo viên trung học cơ sở 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
7 Phạm Thị Chỉnh 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2005
8 Nguyễn Lăng Bình 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
9 Trịnh Thiệp, Ưng Thị Châu 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1998
10 Ông Huỳnh Huy Hoàng 2008 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1926
11 Hoàng Long (Chủ biên) 2012 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002, 2003 Lớp 1: (40) Lớp 2: (30) Lớp 3: (0) Lớp 4: (10) Lớp 5: (10)
12 Hoàng Long (Chủ biên phần Âm nhạc) 2015 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002-2006 Lớp 6: (44) (HK020039...) Lớp 7: (2) (HK044609...) Lớp 8: (20) (HK022996...) Lớp 9: (1) (HK044687)
13 Hoàng Long (Chủ biên phần Âm nhạc) 2004 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010, 2012 Lớp 1: (10) Lớp 2: (10) Lớp 3: (10)
14 Hoàng Long (Chủ biên) 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: - L4/2010 (10) - L5/2012 (10) - L6/2006 (4) - L7/2006 (4) - L8/2004 (9) - L9/2006 (4)
15 Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên) 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
16 Nguyễn Xuân Thức (chủ biên) 2015 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
17 Trần Trọng Thủy 1992 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1990
18 Phạm Viết Vượng 2000 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
19 Tham khảo vie Chưa có Không tìm thấy
20 Bùi Thanh Huyền 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Long, Hoàng Lân 2005 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2010
2 Hoàng Long (Chủ biên), Đặng Văn Bông, Trần Dũng, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Bùi Anh Tôn 2007 Giáo dục Giảng dạy chính vie Chưa có Hiện có: Phương pháp dạy học âm nhạc : Giáo trình cao đẳng sư phạm - đào tạo giáo viên THCS / Hoàng Long, Hoàng Lân. - Hà Nội : Đại học Sư phạm , 2005
3 Hoàng Long, Hoàng Lân 2007 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Ông Huỳnh Huy Hoàng 2008 Trường Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1926
5 Hoàng Long (Chủ biên) 2012 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002, 2003 Lớp 1: (40) Lớp 2: (30) Lớp 3: (0) Lớp 4: (10) Lớp 5: (10)
6 Hoàng Long (Chủ biên phần Âm nhạc) 2015 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006 Lớp 6: (44) (HK020039...) Lớp 7: (2) (HK044609...) Lớp 8: (20) (HK022996...) Lớp 9: (1) (HK044687)
7 Hoàng Long (Chủ biên phần Âm nhạc) 2004 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010, 2012 Lớp 1: (10) Lớp 2: (10) Lớp 3: (10)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Văn Đạt, Võ Văn Thắng 2016 Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
2 Hoàng Long, Hoàng Lân 2005 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
3 Hoàng Long (Chủ biên), Đặng Văn Bông, Trần Dũng, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Bùi Anh Tôn 2007 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Phương pháp dạy học âm nhạc : Giáo trình cao đẳng sư phạm - đào tạo giáo viên THCS / Hoàng Long, Hoàng Lân. - Hà Nội : Đại học Sư phạm , 2005
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Ngô Thị Nam 2004 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2008
2 Nhiều tác giả 2006 Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Concone (…) Giảng dạy chính eng Hiện có đã scan
4 Nhiều tác giả 2004 Trường Đại học Sài Gòn Giảng dạy chính vie Cần kiểm tra lại
5 Dương Viết Á 2000 Viện Âm nhạc- Nhạc viện Hà Nội Tham khảo vie Cần kiểm tra lại
6 Hồ Mộ La 2002 Trường Đại học Nghệ thuật Quân đội Tham khảo vie Chưa có Thư viện hiện có nhan đề: Phương pháp giảng dạy thanh nhạc/ Hồ Mộ La: Hà Nội: Từ điển Bách khoa. 2008 (TK01912)
7 Nguyễn Trung Kiên 1998 Nhạc viện Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2001
8 Nguyễn Bách 2001 Trẻ. TPHCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999
9 Nhiều tác giả 2000 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002-2006 - L6/2002 (HK020039;..) - L7/2006 (HK044609;..) - L8/2004 (HK022996) - L9/2006 (HK044687)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Vũ 1996 Trẻ Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Xuân Tứ 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Xuân Tứ 2007 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Giáo trình đệm đàn phím điện tử, 2008
4 Lê Vũ – Quang Hiển 2008 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2013
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Ngọc Canh 2003 Văn hóa thông tin Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đặng Hùng 2010 Văn nghệ Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Long, Hoàng Lân 2005 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2010
2 Hoàng Long (Chủ biên), Đặng Văn Bông, Trần Dũng, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Bùi Anh Tôn 2007 Giáo dục. Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có
3 Ông Huỳnh Huy Hoàng 2008 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Hoàng Long, Hoàng Lân 2007 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Năm 2007: 50 quyển Hiện có năm 2008: 5 quyển
5 Phan Trần Bảng 2001 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Cần kiểm tra lại
6 Ngô Thị Nam 2000 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: - T1/1996 - T2/1994
7 Trần Đình Thuận 2005 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
8 Lê Tiến Thành (Chủ biên), Lê Văn Tạc, Trần Đình Thuận, Nguyễn Xuân Hải 2008 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
9 Vụ Giáo dục Tiểu học 2008 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
10 Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang 2010 Sở GDĐT An Giang. Tham khảo vie Hiện có