Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh
Quản trị Kinh doanh - Cao đẳng

Thông tin cán bộ phụ trách

Đỗ Thị Bé Tư
dtbtu@agu.edu.vn

Click vào môn học để xem danh mục tài liệu của từng môn, hoặc hiển thị tất cả

Tổng số môn học: 48

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Quang Phan, Phạm Văn Sinh 2013-2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9549
2 Khoa Lý luận Chính trị 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7725 (Năm 2017)
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
4 Bộ môn Triết học 2006 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có năm: 2009
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Bộ môn Triết học 2004 Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm : 2008 đã scan 2014
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Viết Thông 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
7 Bộ môn Triết học 2007 Lưu hành nội bộ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có: 2009

4. HCM101 - Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 Bùi Thu Hằng. bthang@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Ngọc Anh (chủ biên) ... [và những người khác 2017 Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đinh Xuân Lý, Phạm Ngọc Anh (đồng chủ biên) 2008 Lý luận Chính trị Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7162
3 Song Thành 2005 Lý luận chính trị Tham khảo vie Hiện có
4 Hội đồng Lý luận Trung Ương 2013 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2017 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có đang bổ sung
2 Đảng Cộng sản Việt Nam 2015 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7161 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7497
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có ebook: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
5 Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 1999 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hughes, J., Stephenson, H., & Dummett, P. 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có Có 5 băng đĩa: BD001669
2 Kolln, M., & Funk, R 2012 Oxford: OUP Tham khảo eng Hiện có
3 Buzan, T 2008 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có
4 Sarah Cunningham, Peter Moor, Jane Comyns Carr. 2005 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có Sách kèm Mini - Dictionary
5 Thomson, A. J., & Martinet, A. V 1986 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 1989
6 Cook, A 2000 Barron’s Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hughes, J., Stephenson, H., & Dummett, P. 2014 National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Cobuild, C 2012 Trẻ Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
3 Lougheed, L 2012 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có fahasa (2017)
4 Lin Lougheed 2007 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có
5 Lougheed, L 2009 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có
6 Cobuild, C 2012 Trẻ Tham khảo eng Hiện có
7 Lougheed, L 2009 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có

8. COS101 - Tin học đại cương (*) 6 Lê Xuân Phi (lxphi@agu.edu.vn), Lê Trung Thư (

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Tin học 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Mark Dodge, Gaig Stinso, Đoàn Công Thông,Trần Ngọc Hoa 2003 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Trịnh Anh Toàn, Hồng Oanh 2000 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có
4 Busby, M. Learn 2004 Texas: Wordware Publishing, Inc Tham khảo eng Hiện có
5 PTS Learning Systems 2003 Pennsylvania: Bucknell University Tham khảo eng Chưa có
6 Nguyễn Đình Tê 2000 Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Hiện có: New perspectives on Microsoft Powerpoint 2000 comprehensive S. Scott Zimmerman, Beverly B. Zimmerman. - Boston, MA : Course Technology , 2001.

9. MAT101 - Toán B1 8 Võ Thành Tài (vthanhtai@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đậu Thế Cấp, Võ Khắc Thường 2007 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Thị Khánh Minh 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Huy Hoàng 2014 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
4 Alex Himonas, Alan Howard 2003 John Wiley & Sons, Inc Tham khảo eng Hiện có
5 Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh 2012 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Quốc Hưng 2009 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
7 Lê Sĩ Đồng (ch.b.) ... (và những người khác) 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
8 Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh 2010 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Xuân Quảng, Lê Văn Chua, Lê Công Nhàn 2013 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Hoàng Xuân Quảng, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Thị Ngọc Giàu 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Viết Đông, Lê Thị Thiên Hương, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Anh Vũ 2003 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Lê Tuấn Hoa 2006 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9254
5 Nguyễn Huy Hoàng 2017 Đại học Tài chính – marketing, TP.HCM. Tham khảo vie Hiện có
6 Carl D Meyer 2006 Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7894
7 Ngô Việt Trung 2001 Đại học quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
8 Carl D Meyer 2000 Tham khảo vie Hiện có
9 Nicholson - W. Keith 1995 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7895
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Khoa Luật và Khoa học chính trị, Trường Đại học An Giang 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Minh Đoan (chủ biên) 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2008 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 1984 Sự thật Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Minh Đoan 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
6 Các Mác,Phơđrích ăngghen 1980 Sự thật Tham khảo vie Hiện có
7 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=27806
8 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
9 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2017 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2018 Bộ luật tố tụng hình sự (Hiện hành) MD074412,MD074413,MD074414,MD074415,MD074416
10 2018 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
11 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
12 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
13 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2016 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
14 2017 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=32833&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%91ai%202013
15 Phạm Hoài Huấn (chủ biên) và những người khác 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
16 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2016 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=29068 Luật Bảo vệ môi trường. Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Chính trị Quốc gia - Sự thật. 2016 - Luật bảo vệ môi trường hiện hành (năm 2014) và các văn
17 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có: VKĐH X năm 2006: 3 quyển & VKĐH XI năm 2011: 4 quyển

12. PSY101 - Tâm lý học đại cương 6 Trần Thị Huyên; tthuyen@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thanh Hùng 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2699
2 Lê Thị Bừng, Nguyễn Thị Vân Hương 2013 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2016
3 Nguyễn Công Khanh 2016 ĐHSP Tham khảo vie Chưa có
4 Bùi Văn Huệ 2000 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2003
5 Trần Trọng Thủy 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Trần Trọng Thủy, Phạm Minh Hạc, Phạm Hoàng Gia, Nguyễn Quang Uẩn 1997 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tạ Minh 2010 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: năm 2011 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9251
2 Phạm Đức Trọng (chủ biên), Nguyễn Hữu Túc, Hoàng Thế Cường 2015 Hội Luật gia Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Sinh Huy, Nguyễn Văn Lê, Vũ Minh Tâm 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Nguyễn Sinh Huy, Nguyễn Văn Lê, Vũ Minh Tâm 2003 Đại học sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Tony Bilton 1993 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Chưa có Nhập môn xã hội học / Trần Thị Kim Xuyến (chủ biên) , Nguyễn Thị Hồng Xoan. - TP. Hồ Chí Minh : Thống Kê , 2003 Xã hội học nhập môn Bruce J. Cohen, Terri L. Orbuch. - Hà Nội : Giáo Dục , 1995.
6 Nguyễn Minh Hòa 1999 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
7 Lê Ngọc Hùng 2002 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Chưa có
8 Phạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng 1997 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Chưa có Giáo trình xã hội học đại cương / Phạm Đức Trọng (chủ biên), Nguyễn Hữu Túc, Hoàng Thế Cường. - Hà Nội : Hồng Đức : Hội Luật gia Việt Nam , 2016
9 Tương Lai 1997 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Chưa có

14. PHT101 - Giáo dục thể chất (*) 20 Bộ môn Giáo dục thể chất

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Anh Tuấn, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Mạnh Thái 2008 Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Thị Thảo Trang 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7129
3 Nguyễn Kim Minh, Nguyễn Trọng Hải, Trần Đồng Lâm, Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Nguyễn Kim Minh 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Liên Đoàn Điền Kinh Thế Giới 2010 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2013. (TK02453) 2010 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2010 (3)
6 Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004 (50 quyển) Năm 2010: 10 quyển
7 Nguyễn Văn Trạch và Ngũ Duy Anh 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2004 Giáo trình bơi lội
8 Trường ĐHSP TDTT TPHCM 2009 Thể dục thể thao. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
9 Vũ Thành Sơn, Nguyễn Danh Hoàng Việt 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003
10 Nguyễn Trần Phương Thảo 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7126
11 Nguyễn Danh Thái, Mai Duy Diễn 1980 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9024
12 Nguyễn Danh Thái, Vũ Thành Sơn 1999 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có
13 Ủy ban TDTT Việt Nam 2005 – 2008 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-634-TTTTC-Luat-Sport-Aerobics-93654.aspx
14 Tổng cục TDTT – Liên Đoàn TD Việt Nam môn TD Aerobics 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-2336-QD-BGDDT-2015-Hoi-khoe-Phu-Dong-toan-quoc-lan-thu-IX-2016-286345.aspx
15 NGUYỄN PHƯỚC THỌ, NGUYỄN PHƯỚC TOÀN, NGUYỄN ANH TUẤN 2009 Trường Đại học sư phạm TDTT TPHCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9824
16 Hồ Văn Tú 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6363
17 Đỗ Chi 1984 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có
18 Đặng Ngọc Quang 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
19 2003 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Luật bơi / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2009
20 Tổng cục thể dục thể thao 2004 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Đăng Thanh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Đào Huy Hiệp, Lưu Ngọc Khái, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Đại Nghĩa 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Hữu Thảo, Phan Tân Hưng, Nguyễn Đình Lưu, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Tiến Hải 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-15-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC-can-bo-giao-duc-quoc-phong-284361.aspx
5 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.hcmut.edu.vn/vi/event/view/van-ban-moi/666-thong-tu-so-6353bgddtgdqp-nga%CC%80y--26-tha%CC%81ng-9-nam-2012
6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
7 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
8 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Lần VI: không thấy Lần VII: 2 (1991) Lần VIII: 1 (1996) Lần IX : 4 (2001) Lần X: 3 (2006) Lần XI: 4 (2011) Lần XII: ebook (http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163) TV hiện có: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII/ Mặt trận
9 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
10 Bộ tổng tham mưu cục quân huấn 2000 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
11 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
12 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-18-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-day-danh-gia-ket-qua-hoc-Giao-duc-quoc-phong-an-ninh-289668.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Dương Phú Điền 2017 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Năm 2016: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1993 Năm 2017: GV sẽ gửi sau
2 Hoàng Trọng - Chu Nguyễn Mộng Ngọc 2017 Kinh tế Tham khảo vie Chưa có có tại nhà sách Thanh Kiên đang xử lý: Thống kê ứng dụng trong kinh doanh / Đinh Phi Hổ. NXB Tài chính, 2018
3 Hoàng Trọng- Chu Nguyễn Mộng Ngọc 2014 Lao động xã hội Tham khảo vie Hiện có
4 Hoàng Ngọc Nhậm 2012 Kinh tế Tham khảo vie Hiện có
5 Trịnh Thị Long Hương Thanh niên Tham khảo vie Chưa có Có bán tại nhà sách Thanh Kiên
6 Trần Bá Nhẫn, Đinh Thái Hoàng Thống kê Tham khảo vie Chưa có có bán tại nhà sách Thanh Kiên
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Dương Phú Điền 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2017 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11284
2 Nguyễn Thành Cả 2011 Lao động Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9932
3 Phan Quốc Khánh 2003 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Lê Khánh Luận 2006 Lao Động Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9870
5 Phạm Trí Cao 2009 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Tối ưu hóa ứng dụng : (Quy hoạch tuyến tính) : Sách tự học / Phạm Trí Cao. - Hà Nội : Lao động - Xã hội , 2014.
6 Bùi Phúc Trung, Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Vũ Thị Bích Liên 2010 Thống kê Tham khảo vie Chưa có
7 Đặng Hấn 1995 Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9103
8 Trần Đình Ánh 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
9 Trần Xuân Sinh 2003 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9199
10 Nguyễn Hải Thanh 2006 Bách khoa – Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9982
11 Bùi Đức Thắng – Nguyễn Huy Hoàng 2008 Trường Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thị Thiên Hương, Dương Phú Điền, Cao Tiến Sỹ . 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1994
2 Nguyễn Quang Dong 2003 Thống kê Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
3 Hoàng Ngọc Nhậm và các tác giả khác 2008 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Cao Văn, Bùi Dương Hải 2009 Tài chính. Tham khảo vie Chưa có
5 Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc 2008 Hồng Đức Tham khảo vie Hiện có Tập 1: (2) Tập 2: (2)
6 Damoda N. Gujarati 2004 McGraw – Hill Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2003

19. BUS103 - Quản trị học 5 Hồ Bạch Nhật. hbnhat@agu.edu.vn,Nguyễn Vũ

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Thị Minh Châu (Khoa Quản trị kinh doanh - Trường ĐH Kinh tế TP.HCM ) 2010 Phương Đông Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đức Minh 2008 Từ điển bách khoa Tham khảo vie Hiện có
3 Vũ Trọng Hùng 2000 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2008
4 Phan Thăng, Nguyễn Thanh Hội 2006 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999 Quyển 1: 1 Quyển 2: 10
5 Nguyễn Thị Liên Diệp 2008 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1997

20. ECO505 - Kinh tế vi mô 6 Nguyễn Minh Châu (nmchau@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Bảo Lâm (chủ biên) 2011 Đại học Kinh Tế TP. HCM Giảng dạy chính vie Hiện có đang xử lý: Kinh tế vi mô / ThS. Đinh Thùy Trâm. NXB Phương Đông, 2011
2 N. Gregory Mankiw 2003 Thống Kê Giảng dạy chính vie Hiện có
3 R.Pindyck, D.Rubinfeld; Người dịch: Nguyễn Ngọc Bích, Đoàn Văn Thắng 1994 Khoa Học & Kỹ Thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2000
4 Nguyễn Như Ý 2011 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
5 Đoàn Thị Mỹ Hạnh, Vũ Việt Hằng 2007 Giáo Dục Tham khảo vie Hiện có
6 N. Gregory Mankiw ; Người dịch Nguyễn Văn Ngọc 1999 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Thư viện có 2003
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Tri Khiêm, Phùng Ngọc Triều 2010 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2008
2 N. Gregory Mankiw 2003 Thống Kê Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Dương Tấn Diệp 2008 Thống kê Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Lê Bảo Lâm, Nguyễn Như Ý, Trần Thị Bích Dung 2009 Trường Đại học kinh tế Tp. HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2005

22. BUS515 - Marketing căn bản 5 Hồ Bạch Nhật. hbnhat@agu.edu.vn,Trần Thị

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Quách Thị Bửu Châu, Đinh Tiên Minh, Nguyễn Công Dũng, Đào Hoài Nam, Nguyễn văn Trưng 2010 Lao động Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2012
2 Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang 2007 Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
3 Cao Minh Toàn 2008 Trường Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9535
4 Trần Minh Đạo 2008 Đại học Kinh tế Quốc Dân Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
5 Lưu Thanh Đức Hải 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nhóm tác giả Bộ môn Tài chính - Kế toán, Khoa Kinh tế-QTKD 2015 ĐH An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Văn Bảo 2005 Tài chính Tham khảo vie Hiện có
3 2015 Quốc Hội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7954
4 Bộ tài chính 2014 Bộ tài chính Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7955
5 PGS.TS. Võ Văn Nhị 2015 Kinh tế TP.HCM Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 PGS.TS Sử Đình Thành, TS. Vũ Thị Minh Hằng 2008 Lao động Xã hội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2006
2 Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18453
3 Tham khảo vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/trangchu
4 GS.TS Dương Thị Bình Minh, TS. Sử Đình Thành 2004 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006

25. BUS109 - Kỹ năng truyền thông 4 Trần Thị Hằng Ni (tthni@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Ngọc Lan & cộng sự 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phàm Vũ 2004 Văn hóa Thông tin Tham khảo vie Hiện có
3 Dale Carnegie 2015 Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Hữu Thân 2007 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trường Đại học Luật Hà Nội 2006 Công an nhân dân Hà Nội. Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2009
2 Phan Huy Hồng (Đại học Luật TP.HCM. ) 2012 Hồng Đức ,Hội luật gia Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2016
3 Trần Lê Đăng Phương 2016 Đại học An Giang. Giảng dạy chính vie Chưa có Pháp luật kinh tế / Lê Văn Hưng. - 1st. - Tp.HCM , 1994.
4 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa). Luật lệ và sắc lệnh 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Bộ luật dân sự (hiện hành). - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2018 (Luật số 91/2015/QH13)
5 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa). Luật lệ và sắc lệnh Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=30314
6 2013 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=28823 Hiện có: Luật hợp tác xã. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2017 (Luật số 23/2012/QH13)
7 2014 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46750&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20%C4%90%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%202014 Hiện có năm: 2016
8 2017 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có TV có: Luật Trọng tài thương mại năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành/ Quốc hội / 2011 (5 tài liệu)
9 2005 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
10 2014 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=29059 Hiện có năm: 2018

27. BUS101 - Quản trị hành chính văn phòng 5 Nguyễn Thị Diễm Hằng (ntdhang@agu.edu.vn),

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Điệp, Trần Phương Hiền (Đồng chủ biên) 2012 Đại học Kinh tế Quốc dân Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Dương Văn Khảm 2002 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2000 đang xử lý 2016
3 Vương Thị Kim Thanh 2009 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Hữu Thân 2010 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có
5 Lê Thành Châu 2004 Tài chính Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Đăng Khoa 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2013 Tham khảo vie Cần kiểm tra lại http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7582 Luật thuế Giá trị gia tăng năm 2008. Sử đổi bổ sung năm 2013. Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Chính trị Quốc gia - Sự thật. 2013
3 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2008, 2013) Chính trị Quốc gia Sự thật Tham khảo vie Hiện có
4 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2007, 2012) Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7589 Hiện có: Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành : Luật năm 2007 sửa đổi, bổ sung năm 2012. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật , 2018.
5 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 2012 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7585 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7588 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7586 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7587 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handl
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Nết 2006 Đại học Quốc Gia TP HCM. Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2015
2 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vbpl.vn/pages/portal.aspx
3 Trần Lê Đăng Phương 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
4 Bùi Hữu Phước, Lê Thị Lanh, Lại Tiến Dĩnh & Phan Thị Nhi Hiếu (Biên tập). 2009 Tài chính Giảng dạy chính vie Hiện có đang xử lý năm 2015
5 Eugene F. Brigham & Joel F. Houston. (Nguyễn Thị Cành, Biên dịch) 2009 Cengage Giảng dạy chính vie Hiện có
6 Nguyễn Văn Thuận (Biên tập) 2006 Thống kê. Giảng dạy chính vie Hiện có
7 Phan Thị Cúc, Nguyễn Trung Trực, Đoàn Văn Huy, Đặng Thị Trường Giang & Nguyễn Thị Mỹ Phương (Biên tập). 2009 Tài chính Giảng dạy chính vie Hiện có - Giáo trình Tài chính doanh nghiệp phần 1, 2 /TS. Nguyễn Trung Trực.../ NXB Kinh tế Tp.HCM, 2014
8 Trần Ngọc Thơ, Nguyễn Thị Ngọc Trang, Phan Thị Bích Nguyệt, Nguyễn Thị Liên Hoa & Nguyễn Thị Uyên Uyên (Biên tập). 2007 Thống kê Giảng dạy chính vie Hiện có
9 Đinh Thị Mai Phương 2009 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
10 Trần Hồng Minh 2006 Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung Ương. Tham khảo vie Hiện có http://thongtinphapluatdansu.blogspot.com/2007/10/so-snh-h-thng-php-lut-v-s-hu-tr-tu-ca.html
11 Trung tâm Thương mại quốc tế 2004 Tổ chức sở hữu trí tuệ Thế Giới (WIPO) Tham khảo vie Hiện có http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/translation/secrets_of_ip_vi.pdf
12 PGS.TS. Nguyễn Như Phát, ThS. Nguyễn Ngọc Sơn. 2006 Tư Pháp Tham khảo vie Chưa có
13 TS. Đỗ Thị Loan 2003 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Chưa có
14 Tham khảo Hiện có http://vbpl.vn/pages/portal.aspx
15 Bùi Hữu Phước, Lê Thị Lanh, Lại Tiến Dĩnh & Phan Thị Nhi Hiếu. 2009 Tài chính Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm : 2015
16 Nguyễn Văn Thuận 2006 Thống kê Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Hữu Phước, Lê Thị Lanh, Lại Tiến Dĩnh & Phan Thị Nhi Hiếu (Biên tập). 2009 Tài chính Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Eugene F. Brigham & Joel F. Houston. (Nguyễn Thị Cành, Biên dịch) 2009 Cengage Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Văn Thuận (Biên tập) 2006 Thống kê Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Phan Thị Cúc, Nguyễn Trung Trực, Đoàn Văn Huy, Đặng Thị Trường Giang & Nguyễn Thị Mỹ Phương (Biên tập). 2009 Tài chính Giảng dạy chính vie Hiện có - Giáo trình Tài chính doanh nghiệp phần 1, 2 /TS. Nguyễn Trung Trực.../ NXB Kinh tế Tp.HCM, 2014
5 Trần Ngọc Thơ, Nguyễn Thị Ngọc Trang, Phan Thị Bích Nguyệt, Nguyễn Thị Liên Hoa & Nguyễn Thị Uyên Uyên (Biên tập). 2007 Thống kê Giảng dạy chính vie Hiện có
6 Bùi Hữu Phước, Lê Thị Lanh, Lại Tiến Dĩnh & Phan Thị Nhi Hiếu. 2009 Tài chính Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2015
7 Nguyễn Văn Thuận. 2006 Thống kê Giảng dạy chính vie Hiện có

31. BUS538 - Quản trị nguồn nhân lực 12 Nguyễn Vũ Thùy Chi (nvtchi@agu.edu.vn), Huỳn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thanh Hội 2002 Thống kê Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2000
2 Lưu Thị Thái Tâm, Lê Trung Ngọc Phát 2015 Đại học An Giang. Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Trần Kim Dung 2000 Đại học quốc gia TPHCM Giảng dạy chính vie Hiện có Năm 2018 (danh mục sách mới tháng 9)
4 Nguyễn Hữu Thân 2001 Thống kê Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2004
5 Business Edge 2007 Trẻ Tham khảo vie Chưa có Quản trị nguồn nhân lực / Trần Kim Dung. - Tái bản lần thứ 8 có sửa chữa và bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh , 2013.
6 Business Edge 2006 Trẻ Tham khảo vie Chưa có
7 Business Edge 2007 Trẻ Tham khảo vie Chưa có
8 Business Edge 2006 Trẻ Tham khảo vie Chưa có Phân tích công việc: quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ Bộ Xây dựng. - Hồ Chí Minh : Trẻ , 2001.
9 Đồng Thị Thanh Phương 2011 Lao động & Xã hội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
10 Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Quốc Tuấn, Lê Thị Minh Hằng 2007 Tài Chính Tham khảo vie Chưa có Quản trị sản xuất / Lê Trung Ngọc Phát. - An Giang : Đại học An Giang , 2013.
11 Trương Chí Tiến, Nguyễn Văn Duyệt 2006 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7266
12 Business Edge 2007 Trẻ Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lưu Thị Thái Tâm, Lê Trung Ngọc Phát 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 F. Robert Jacobs, Richard B. Chase 2014 Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
3 Đồng Thị Thanh Phương 2011 Lao động - Xã hội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2004
4 Trương Chí Tiến, Nguyễn Văn Duyệt 2006 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7266

33. BUS540 - Quản trị chất lượng 6 Trần Thị Tuyết Nhi.tttnhi@agu.edu.vn,Trần

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Ngọc Lan 2010 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Bùi Nguyên Hùng, Nguyễn Thúy Quỳnh Loan 2004 Đại học quốc gia TPHCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Lưu Thanh Tâm 2003 Đại học Quốc Gia TPHCM Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Quốc Tuấn, Trương Hồng Trình, Lê Thị Minh Hằng. TQM. 2007 Tài Chính Tham khảo vie Chưa có Quản lý chất lượng toàn diện con đường cải tiến và thành công Nguyễn Song Bình, Trần Thị Thu Hà. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2006
5 Tạ Thị Kiều An – Ngô Thị Ánh - Nguyễn Hoàng Kiệt – Đinh Phượng Vương 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2014
6 Tôn Thất Nguyễn Thiêm 2006 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2005 đã scan 2006 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9893

34. BUS910 - Quản trị Marketing 3 Trịnh Hoàng Anh (thanh@agu.edu.vn), Cao Minh To

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Kotler, P. 2009 Lao động – Xã hội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2001
2 Lê Thế Giới, Nguyễn Xuân Lãn, Võ Quang Trí, Đinh Thị Lệ Trâm & Phạm Ngọc Ái. 2014 Tài Chính Tham khảo vie Hiện có
3 Lưu Thanh Đức Hải 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

35. BUS519 - Nghiên cứu Marketing 5 Hồ Bạch Nhật, hbnhat@agu.edu.vn, Cao Minh To

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thế Giới & Nguyễn Xuân Lãn 2002 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Văn Dung 2010 Lao động Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang 2009 Lao động Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2007
4 Nguyễn Văn Dung, Nguyễn Quốc Hưng & Nguyễn Quyết. 2010 Giao thông Vận tải Tham khảo vie Hiện có
5 David J.Luck & Ronald S. Rubin 2009 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1998

36. BUS517 - Chiến lược kinh doanh 8 Huỳnh Phú Thịnh.hpthinh@agu.edu.vn, Lê Thị

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Huỳnh Phú Thịnh 2009 Trường Đại học An Giang. Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Kim, W. C. & Mauborgne, R.(Phương Thúy dịch, Ngô Phương Hạnh hiệu đính) 2007 Tri Thức Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2007 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9267
3 Porter, M. E. (Nguyễn Ngọc Toàn dịch) 2009 Trẻ & DT Books Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Tôn Thất Nguyễn Thiêm 2003 TP.HCM. Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2005
5 Nguyễn Đình Nhơn 2007 Tổng hợp Đồng Nai. Tham khảo vie Hiện có
6 Porter, M. E, Nguyễn Phúc Hoàng dịch 2008 Trẻ & DT Books Tham khảo vie Chưa có Giảng viên có
7 Thompson, A. A. & Strickland, A.J. 2000 McGraw-Hill/Irwin Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2001
8 Brandenburger, Adam M, Nalebuff, Barry J. Nguyễn Tiến Dũng & Lê Ngọc Liên dịch) 2005 Thống kê Tham khảo vie Chưa có TV có: Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh / Nguyễn Thị Thu Hương, Hoàng Đình Minh, năm 2016 (5 tài liệu)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lưu Đan Thọ, Nguyễn Vũ Quân 2016 Tài Chính Giảng dạy chính vie Chưa có Yêu cầu mua mới
2 Zig Ziglar 2008 Trẻ Tham khảo vie Chưa có Yêu cầu mua mới
3 Comer M. James 2000 Tổng hợp TP.HCM. Tham khảo vie Hiện có
4 Tôn Thất Hải, Hà Thị Thuỳ Dương 2009 Đại học mở TP. HCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7263 Đang xử lý: Quản trị bán hàng Sales Management/ Bùi Văn Danh, Nguyễn Văn Dung, Lê Quang Khôi - NXB Phương Đông, năm 2012

38. BUS527 - Thương mại điện tử 11 Nguyễn Văn Phúc (nvphuc@agu.edu.vn), Trần Th

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn thương mại điện tử 2009 Trường Đại học Ngoại thương Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7913 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7996
2 2011 Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/3707
3 Lương Mai Em 2007 Viện phát triển Quản trị và công nghệ mới Giảng dạy chính vie Chưa có Thương mại điện tử / Bùi Văn Danh. - Tp. Hồ Chí Minh : Phương Đông , 2011.
4 Trịnh Lê Nam, Nguyễn Phúc Trường Sinh 2001 Khoa học & Kỹ thuật. Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Bùi Văn Danh 2011 Phương Đông Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Thị Tuyết Mai 2004 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
7 Nguyễn Trung Toàn, Nhóm biên dịch 2007 Lao Động Tham khảo vie Chưa có Thương mại điện tử / Bùi Văn Danh. - Tp. Hồ Chí Minh : Phương Đông , 2011.
8 Turban E. et al 2008 Pearson Education, Inc Tham khảo eng Hiện có
9 Thái Hùng Tâm 2007 Lao động & Xã hội Tham khảo vie Chưa có
10 Bộ Công Thương 2017 Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam Tham khảo vie Hiện có http://ebi.vecom.vn/Upload/Document/Bao-Cao/Bao-cao-EBI-2017-Final.pdf
11 Turban 2012 Spinger Tham khảo eng Hiện có

39. BUS533 - Marketing dịch vụ 4 Nguyễn Thị Tiểu Loan (nttieuloan@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Christine Hope, Alan Muhleman. (Biên dịch: Phan Văn Sâm, Trần Đình Hải). 2001 Thống Kê. Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phan Thăng 2007 Thống Kê. Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Văn Dung 2009 Giao thông Vận tải Tham khảo vie Hiện có
4 Lưu Văn Nghiêm 2001 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm:2001

40. BUS520 - Quản trị hệ thống thông tin 5 Nguyễn Văn Phúc (nvphuc@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Phạm Thị Thanh Hồng và Phạm Minh Tuấn 2007 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
3 James A. O'Brien, and George Marakas. 2009 McGraw-Hill Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006 Fahasa (2009)
4 Đinh Thế Hiển 2000 Thống kê Tham khảo vie Hiện có
5 Hàn Viết Thuận 2001 Thanh Niên Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trương Đình Chiến 2005 Thống Kê. Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Quốc Thịnh & Nguyễn Thành Trung. 2012 Lao động Xã hội Tham khảo vie Hiện có
3 Lê Xuân Tùng 2005 Lao động Xã hội Tham khảo vie Chưa có
4 Phan Đình Quyền, Trần Thị Ý Nhi, Võ Thị Ngọc Trinh & Nguyễn Ngọc Quế Trân. 2010 Đại học Kinh tế Luật Tham khảo vie Chưa có
5 Keller KL. 2008 Pearson Education Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Giảng dạy chính vie Hiện có Lưu ở Khoa
2 Trường Đại học An Giang 2015 Trường Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://feba.agu.edu.vn/?q=node/1451
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trường Đại học An Giang 2015 Trường Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://feba.agu.edu.vn/?q=node/1451
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Quốc Nghi, Lê Quang Viết 2011 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Chưa có GV đề nghị bỏ
2 Tạ Thị Hồng Hạnh 2009 Trường Đại học mở TP. HCM. Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7264
3 Phillip Kotler & Garry Armstrong 2011 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Từ Quang Phương 2008 Đại học Kinh Tế Quốc Dân Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Phạm Thị Thu Hà 2014 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
3 Phạm Thị Thu Hà 2015 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Bạch Nguyệt 2008 Đại học Kinh Tế Quốc Dân Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2005

46. BUS932 - Kế hoạch kinh doanh 5 Huỳnh Phú Thịnh (hpthinh@agu.edu.vn), Phạm

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 McKeever, M. 2009 Tổng hợp TPHCM Giảng dạy chính vie Hiện có Đã scan
2 Phạm Ngọc Thúy (chủ biên) 2002 Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Huỳnh Phú Thịnh 2009 Trường Đại học An Giang. Tham khảo vie Hiện có
4 Porter, M. E. 2009 Trẻ & DT Books Tham khảo vie Hiện có
5 Tôn Thất Nguyễn Thiêm 2003 TP.HCM. Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2005

47. BUS509 - Tâm lý quản lý và nghệ thuật lãnh đạo 5 Huỳnh Đình Lệ Thu (hdlthu@agu.edu.vn), Lưu

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Hữu Lam 1998 Hồng Đức Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Thanh Hội 2008 Viện quản trị doanh nghiệp Tham khảo vie Chưa có Nghệ thuật lãnh đạo/ Nguyễn Ngọc Tuấn, Phạm Thanh Loan. - Tp. Hồ Chí Minh : Phương Đông , 2011.
3 Nguyễn Thanh Hội 2004 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1999
4 Nguyễn Thanh Hội 2002 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2000
5 John C. Maxwell 2012 Lao động & Xã hội Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Philip Kotler 2003 Thống Kê Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2001
2 Charles D. Schewe & Alexander Hiam. 2007 Tổng hợp TP HCM, Hồ Chí Minh. Tham khảo vie Chưa có
3 Kerin and et al, 2006 McGraw-Hill Irwin. Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2007