Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh
Kế toán - Cao đẳng

Thông tin cán bộ phụ trách

Đỗ Thị Bé Tư
dtbtu@agu.edu.vn

Click vào môn học để xem danh mục tài liệu của từng môn, hoặc hiển thị tất cả

Tổng số môn học: 41

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trường Đại học An Giang 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Quầy Tham khảo, Tầng 4 thư viện
2 Lê Đức Ngọc 2005 Nxb ĐHQG Hà Nội, Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Quang Phan, Phạm Văn Sinh 2013-2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9549
2 Khoa Lý luận Chính trị 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7725 (Năm 2017)
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
4 Bộ môn Triết học 2006 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có năm: 2009
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Bộ môn Triết học 2004 Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm : 2008 đã scan 2014
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Viết Thông 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
7 Bộ môn Triết học 2007 Lưu hành nội bộ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có: 2009

4. HCM101 - Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 Bùi Thu Hằng. bthang@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Ngọc Anh (chủ biên) ... [và những người khác 2017 Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đinh Xuân Lý, Phạm Ngọc Anh (đồng chủ biên) 2008 Lý luận Chính trị Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7162
3 Song Thành 2005 Lý luận chính trị Tham khảo vie Hiện có
4 Hội đồng Lý luận Trung Ương 2013 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2017 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có đang bổ sung
2 Đảng Cộng sản Việt Nam 2015 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7161 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7497
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có ebook: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
5 Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 1999 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hughes, J., Stephenson, H., & Dummett, P. 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có Có 5 băng đĩa: BD001669
2 Kolln, M., & Funk, R 2012 Oxford: OUP Tham khảo eng Hiện có
3 Buzan, T 2008 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có
4 Sarah Cunningham, Peter Moor, Jane Comyns Carr. 2005 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có Sách kèm Mini - Dictionary
5 Thomson, A. J., & Martinet, A. V 1986 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 1989
6 Cook, A 2000 Barron’s Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hughes, J., Stephenson, H., & Dummett, P. 2014 National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Cobuild, C 2012 Trẻ Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
3 Lougheed, L 2012 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có fahasa (2017)
4 Lin Lougheed 2007 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có
5 Lougheed, L 2009 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có
6 Cobuild, C 2012 Trẻ Tham khảo eng Hiện có
7 Lougheed, L 2009 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có

8. COS101 - Tin học đại cương (*) 6 Lê Xuân Phi (lxphi@agu.edu.vn), Lê Trung Thư (

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Tin học 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Mark Dodge, Gaig Stinso, Đoàn Công Thông,Trần Ngọc Hoa 2003 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Trịnh Anh Toàn, Hồng Oanh 2000 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có
4 Busby, M. Learn 2004 Texas: Wordware Publishing, Inc Tham khảo eng Hiện có
5 PTS Learning Systems 2003 Pennsylvania: Bucknell University Tham khảo eng Chưa có
6 Nguyễn Đình Tê 2000 Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Hiện có: New perspectives on Microsoft Powerpoint 2000 comprehensive S. Scott Zimmerman, Beverly B. Zimmerman. - Boston, MA : Course Technology , 2001.

9. PHT101 - Giáo dục thể chất (*) 20 Bộ môn Giáo dục thể chất

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Anh Tuấn, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Mạnh Thái 2008 Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Thị Thảo Trang 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7129
3 Nguyễn Kim Minh, Nguyễn Trọng Hải, Trần Đồng Lâm, Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Nguyễn Kim Minh 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Liên Đoàn Điền Kinh Thế Giới 2010 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2013. (TK02453) 2010 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2010 (3)
6 Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004 (50 quyển) Năm 2010: 10 quyển
7 Nguyễn Văn Trạch và Ngũ Duy Anh 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2004 Giáo trình bơi lội
8 Trường ĐHSP TDTT TPHCM 2009 Thể dục thể thao. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
9 Vũ Thành Sơn, Nguyễn Danh Hoàng Việt 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003
10 Nguyễn Trần Phương Thảo 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7126
11 Nguyễn Danh Thái, Mai Duy Diễn 1980 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9024
12 Nguyễn Danh Thái, Vũ Thành Sơn 1999 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có
13 Ủy ban TDTT Việt Nam 2005 – 2008 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-634-TTTTC-Luat-Sport-Aerobics-93654.aspx
14 Tổng cục TDTT – Liên Đoàn TD Việt Nam môn TD Aerobics 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-2336-QD-BGDDT-2015-Hoi-khoe-Phu-Dong-toan-quoc-lan-thu-IX-2016-286345.aspx
15 NGUYỄN PHƯỚC THỌ, NGUYỄN PHƯỚC TOÀN, NGUYỄN ANH TUẤN 2009 Trường Đại học sư phạm TDTT TPHCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9824
16 Hồ Văn Tú 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6363
17 Đỗ Chi 1984 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có
18 Đặng Ngọc Quang 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
19 2003 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Luật bơi / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2009
20 Tổng cục thể dục thể thao 2004 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Đăng Thanh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Đào Huy Hiệp, Lưu Ngọc Khái, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Đại Nghĩa 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Hữu Thảo, Phan Tân Hưng, Nguyễn Đình Lưu, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Tiến Hải 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-15-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC-can-bo-giao-duc-quoc-phong-284361.aspx
5 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.hcmut.edu.vn/vi/event/view/van-ban-moi/666-thong-tu-so-6353bgddtgdqp-nga%CC%80y--26-tha%CC%81ng-9-nam-2012
6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
7 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
8 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Lần VI: không thấy Lần VII: 2 (1991) Lần VIII: 1 (1996) Lần IX : 4 (2001) Lần X: 3 (2006) Lần XI: 4 (2011) Lần XII: ebook (http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163) TV hiện có: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII/ Mặt trận
9 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
10 Bộ tổng tham mưu cục quân huấn 2000 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
11 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
12 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-18-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-day-danh-gia-ket-qua-hoc-Giao-duc-quoc-phong-an-ninh-289668.aspx

11. MAT101 - Toán B1 8 Võ Thành Tài (vthanhtai@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đậu Thế Cấp, Võ Khắc Thường 2007 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Thị Khánh Minh 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Huy Hoàng 2014 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
4 Alex Himonas, Alan Howard 2003 John Wiley & Sons, Inc Tham khảo eng Hiện có
5 Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh 2012 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Quốc Hưng 2009 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
7 Lê Sĩ Đồng (ch.b.) ... (và những người khác) 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
8 Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh 2010 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Xuân Quảng, Lê Văn Chua, Lê Công Nhàn 2013 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Hoàng Xuân Quảng, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Thị Ngọc Giàu 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Viết Đông, Lê Thị Thiên Hương, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Anh Vũ 2003 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Lê Tuấn Hoa 2006 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9254
5 Nguyễn Huy Hoàng 2017 Đại học Tài chính – marketing, TP.HCM. Tham khảo vie Hiện có
6 Carl D Meyer 2006 Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7894
7 Ngô Việt Trung 2001 Đại học quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
8 Carl D Meyer 2000 Tham khảo vie Hiện có
9 Nicholson - W. Keith 1995 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7895
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Khoa Luật và Khoa học chính trị, Trường Đại học An Giang 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Minh Đoan (chủ biên) 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2008 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 1984 Sự thật Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Minh Đoan 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
6 Các Mác,Phơđrích ăngghen 1980 Sự thật Tham khảo vie Hiện có
7 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=27806
8 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
9 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2017 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2018 Bộ luật tố tụng hình sự (Hiện hành) MD074412,MD074413,MD074414,MD074415,MD074416
10 2018 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
11 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
12 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
13 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2016 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
14 2017 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=32833&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%91ai%202013
15 Phạm Hoài Huấn (chủ biên) và những người khác 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
16 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2016 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=29068 Luật Bảo vệ môi trường. Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Chính trị Quốc gia - Sự thật. 2016 - Luật bảo vệ môi trường hiện hành (năm 2014) và các văn
17 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có: VKĐH X năm 2006: 3 quyển & VKĐH XI năm 2011: 4 quyển

14. BUS109 - Kỹ năng truyền thông 4 Trần Thị Hằng Ni (tthni@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Ngọc Lan & cộng sự 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phàm Vũ 2004 Văn hóa Thông tin Tham khảo vie Hiện có
3 Dale Carnegie 2015 Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Hữu Thân 2007 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Dương Phú Điền 2017 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Năm 2016: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1993 Năm 2017: GV sẽ gửi sau
2 Hoàng Trọng - Chu Nguyễn Mộng Ngọc 2017 Kinh tế Tham khảo vie Chưa có có tại nhà sách Thanh Kiên đang xử lý: Thống kê ứng dụng trong kinh doanh / Đinh Phi Hổ. NXB Tài chính, 2018
3 Hoàng Trọng- Chu Nguyễn Mộng Ngọc 2014 Lao động xã hội Tham khảo vie Hiện có
4 Hoàng Ngọc Nhậm 2012 Kinh tế Tham khảo vie Hiện có
5 Trịnh Thị Long Hương Thanh niên Tham khảo vie Chưa có Có bán tại nhà sách Thanh Kiên
6 Trần Bá Nhẫn, Đinh Thái Hoàng Thống kê Tham khảo vie Chưa có có bán tại nhà sách Thanh Kiên

16. ECO505 - Kinh tế vi mô 6 Nguyễn Minh Châu (nmchau@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Bảo Lâm (chủ biên) 2011 Đại học Kinh Tế TP. HCM Giảng dạy chính vie Hiện có đang xử lý: Kinh tế vi mô / ThS. Đinh Thùy Trâm. NXB Phương Đông, 2011
2 N. Gregory Mankiw 2003 Thống Kê Giảng dạy chính vie Hiện có
3 R.Pindyck, D.Rubinfeld; Người dịch: Nguyễn Ngọc Bích, Đoàn Văn Thắng 1994 Khoa Học & Kỹ Thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2000
4 Nguyễn Như Ý 2011 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
5 Đoàn Thị Mỹ Hạnh, Vũ Việt Hằng 2007 Giáo Dục Tham khảo vie Hiện có
6 N. Gregory Mankiw ; Người dịch Nguyễn Văn Ngọc 1999 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Thư viện có 2003
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Tri Khiêm, Phùng Ngọc Triều 2010 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2008
2 N. Gregory Mankiw 2003 Thống Kê Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Dương Tấn Diệp 2008 Thống kê Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Lê Bảo Lâm, Nguyễn Như Ý, Trần Thị Bích Dung 2009 Trường Đại học kinh tế Tp. HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2005

18. BUS103 - Quản trị học 5 Hồ Bạch Nhật. hbnhat@agu.edu.vn,Nguyễn Vũ

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Thị Minh Châu (Khoa Quản trị kinh doanh - Trường ĐH Kinh tế TP.HCM ) 2010 Phương Đông Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đức Minh 2008 Từ điển bách khoa Tham khảo vie Hiện có
3 Vũ Trọng Hùng 2000 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2008
4 Phan Thăng, Nguyễn Thanh Hội 2006 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999 Quyển 1: 1 Quyển 2: 10
5 Nguyễn Thị Liên Diệp 2008 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1997
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nhóm tác giả Bộ môn Tài chính - Kế toán, Khoa Kinh tế-QTKD 2015 ĐH An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Văn Bảo 2005 Tài chính Tham khảo vie Hiện có
3 2015 Quốc Hội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7954
4 Bộ tài chính 2014 Bộ tài chính Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7955
5 PGS.TS. Võ Văn Nhị 2015 Kinh tế TP.HCM Tham khảo vie Hiện có

20. BUS515 - Marketing căn bản 5 Hồ Bạch Nhật. hbnhat@agu.edu.vn,Trần Thị

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Quách Thị Bửu Châu, Đinh Tiên Minh, Nguyễn Công Dũng, Đào Hoài Nam, Nguyễn văn Trưng 2010 Lao động Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2012
2 Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang 2007 Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
3 Cao Minh Toàn 2008 Trường Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9535
4 Trần Minh Đạo 2008 Đại học Kinh tế Quốc Dân Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
5 Lưu Thanh Đức Hải 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trường Đại học Luật Hà Nội 2006 Công an nhân dân Hà Nội. Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2009
2 Phan Huy Hồng (Đại học Luật TP.HCM. ) 2012 Hồng Đức ,Hội luật gia Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2016
3 Trần Lê Đăng Phương 2016 Đại học An Giang. Giảng dạy chính vie Chưa có Pháp luật kinh tế / Lê Văn Hưng. - 1st. - Tp.HCM , 1994.
4 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa). Luật lệ và sắc lệnh 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Bộ luật dân sự (hiện hành). - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2018 (Luật số 91/2015/QH13)
5 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa). Luật lệ và sắc lệnh Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=30314
6 2013 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=28823 Hiện có: Luật hợp tác xã. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2017 (Luật số 23/2012/QH13)
7 2014 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46750&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20%C4%90%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%202014 Hiện có năm: 2016
8 2017 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có TV có: Luật Trọng tài thương mại năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành/ Quốc hội / 2011 (5 tài liệu)
9 2005 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
10 2014 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=29059 Hiện có năm: 2018
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 PGS.TS Sử Đình Thành, TS. Vũ Thị Minh Hằng 2008 Lao động Xã hội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2006
2 Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18453
3 Tham khảo vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/trangchu
4 GS.TS Dương Thị Bình Minh, TS. Sử Đình Thành 2004 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Kế toán tài chính, Khoa Kế toán 2015 Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2017 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9175
2 Đại Học Kinh Tế TP.HCM 2015 Đại Học Kinh Tế TP.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2017 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9173
3 Bộ môn Kế toán tài chính, Khoa Kế toán Kiểm toán 2012 Phương Đông Tham khảo vie Hiện có
4 Bộ môn Kế toán tài chính, Khoa Kế toán 2015 Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
5 Bộ Tài Chính 2015 Lao động Tham khảo vie Chưa có Giáo viên cho mượn
6 Đại Học Kinh Tế TP.HCM 2015 Phương Đông Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2012 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9076 (Nxb. Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2014)
7 Phan Đức Dũng 2015 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2009
8 Bộ Tài chính 2014 Bộ Tài chính Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7955
9 Phan Đức Dũng 2015 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Kế toán tài chính : (Lý thuyết và bài tập) : Cập nhật theo Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 và có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2010 : (Dùng cho sinh viên trung học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp các ngành kế
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Đăng Khoa 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/516 Giáo trình thuế / Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Văn Nông. - Hà Nội : Lao động Xã hội , 2010.
2 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
3 2014 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7585; http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7586; http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7587;
4 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2013 Tham khảo vie Hiện có https://www.dncustoms.gov.vn/van-ban/luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-thue-gtgt-thue-ttdb-va-luat-quan-ly-thue-106-2016-qh13-40730.html Luật thuế Giá trị gia tăng năm 2008. Sử đổi bổ sung năm 2013. Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt
5 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2013 Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=30615
6 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-thue-thu-nhap-ca-nhan-sua-doi-2012-26-2012-QH13-152719.aspx Hiện có: Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành : Luật năm 2007 sửa đổi, bổ sung năm 2012. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - S
7 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2008 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7585
8 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2014 Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=30308
9 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2009 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7588
10 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 1993 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7586
11 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2010 Chính trị Quốc gia Sự thật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2012
12 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2006 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7578 Hiện có: Luật quản lý thuế năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2013
13 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2012 Tham khảo vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=164955 Hiện có: Luật quản lý thuế năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2013
14 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2014 Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=29846
15 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2016 Tham khảo vie Hiện có https://www.customs.gov.vn/Lists/VanBanPhapLuat/ViewDetails.aspx?ID=9156
16 Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/
17 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2008, 2013 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7582 Luật thuế Giá trị gia tăng năm 2008. Sử đổi bổ sung năm 2013. Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Chính trị Quốc gia - Sự thật. 2013
18 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2008, 2013 Chính trị Quốc gia Sự thật Tham khảo vie Hiện có
19 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2007, 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7589 Hiện có: Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành : Luật năm 2007 sửa đổi, bổ sung năm 2012. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật , 2018.
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đoàn Ngọc Quế, Phạm Văn Dược, Huỳnh Lợi 2014 Kinh tế TPHCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2015
2 Huỳnh Lợi 2009 NXB Giao Thông Vận Tải Tham khảo vie Hiện có
3 Bùi Văn Trường 2010 Lao Động Xã Hội Tham khảo vie Hiện có
4 Huỳnh Lợi 2010 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có
5 Bùi Văn Trường 2011 Lao Động Xã Hội Tham khảo vie Hiện có

26. ACC503 - Kế toán tài chính 2 5 Trần Kim Tuyến (tktuyen@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Kế toán tài chính, Khoa Kế toán. 2015 Đại học Kinh tế Tp. HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2017 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9175
2 Bộ môn Kế toán tài chính, Khoa Kế toán Kiểm toán 2012 Phương Đông Tham khảo vie Hiện có
3 Bộ môn Kế toán tài chính, Khoa Kế toán 2015 Đại học Kinh tế Tp. HCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9173
4 Bộ môn Kế toán tài chính, Khoa Kế toán 2015 Đại học Kinh tế Tp. HCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
5 Bộ môn Kế toán tài chính, Khoa Kế toán Kiểm toán. 2012 Phương Đông Tham khảo vie Hiện có https://vndoc.com/download/thong-tu-200-2014-tt-btc/85340
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lưu Thị Thái Tâm 2015 Đại học An giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
2 Lưu Thị Thái Tâm 2014 Đại học An giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Đồng Thị Thanh Phương, Nguyễn Đình Hoà, Trần Thị Ý Nhi. 2007 Thống Kê Tham khảo vie Chưa có Giáo trình quản trị doanh nghiệp Dùng trong các trường THCN Nguyễn Thượng Chính. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội , 2007.
4 Dương Hữu Hạnh 2004 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có
5 Lê Văn Tâm, Ngô Kim Thanh 2008 Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Giáo trình quản trị doanh nghiệp Dùng trong các trường THCN Nguyễn Thượng Chính. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội , 2007.
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Thuận (Biên tập) 2006 Thống kê Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phan Thị Cúc, Nguyễn Trung Trực, Đoàn Văn Huy, Đặng Thị Trường Giang & Nguyễn Thị Mỹ Phương (Biên tập). 2009 Tài chính Giảng dạy chính vie Hiện có - Giáo trình Tài chính doanh nghiệp phần 1, 2 /TS. Nguyễn Trung Trực.../ NXB Kinh tế Tp.HCM, 2014
3 Bùi Hữu Phước, Lê Thị Lanh, Lại Tiến Dĩnh & Phan Thị Nhi Hiếu (Biên tập) 2009 Tài chính Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Eugene F. Brigham & Joel F. Houston.(Nguyễn Thị Cành, Biên dịch) 2009 Cengage Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Trần Ngọc Thơ, Nguyễn Thị Ngọc Trang, Phan Thị Bích Nguyệt, Nguyễn Thị Liên Hoa & Nguyễn Thị Uyên Uyên (Biên tập). 2007 Thống kê Giảng dạy chính vie Hiện có
6 Bùi Hữu Phước, Lê Thị Lanh, Lại Tiến Dĩnh & Phan Thị Nhi Hiếu. 2009 Tài chính. Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
7 Nguyễn Văn Thuận 2006 Thống kê. Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Tài chính – Kế toán, Khoa Kinh tế - QTKD 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7276
2 Bộ môn Hệ thống thông tin kế toán, Khoa Kế toán - kiểm toán. 2015 Đại học Kinh tế TP.HCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2012
3 Công ty cổ phần Misa 2009 Văn hóa-Thông tin Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7273
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 TS. Đoàn Ngọc Quế; Ths Đào Tất Thắng, TS. Lê Đình Trực 2015 Đại học Kinh tế Tp. HCM Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Huỳnh Lợi 2012 Phương Đông Tham khảo vie Hiện có
3 Phạm Văn Dược, Đặng Kim Cương 2010 Thống kê Tham khảo vie Hiện có
4 Anthony A. Atkinson, Rajiv D. Banker, Robert S. Kaplan, S. Mark Young. 2004 Prentice Hall Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đại Học Kinh Tế TP.HCM 2015 Đại Học Kinh Tế TP.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2017
2 Phan Đức Dũng 2015 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Kế toán tài chính : (Lý thuyết và bài tập) : Cập nhật theo Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 và có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2010 : (Dùng cho sinh viên trung học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp các ngành kế
3 Đại Học Kinh Tế TP.HCM 2015 Phương Đông Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2012 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9076 (Nxb. Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2014)
4 Phan Đức Dũng 2015 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2014
5 Bộ Tài chính 2014 Bộ Tài chính Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7955
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn HTTTKT, Khoa Kế toán – Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 2012 Phương Đông Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Thiều Thị Tâm, Nguyễn Việt Hưng, Phạm Quang Huy 2008 Thống kê Tham khảo vie Chưa có
3 Thiều Thị Tâm, Nguyễn Việt Hưng, Phạm Quang Huy 2008 Thống kê Tham khảo vie Chưa có
4 Nguyễn Thế Hưng 2006 Thống kê Tham khảo vie Chưa có

33. ACC507 - Kiểm toán 6 Nguyễn Đăng Khoa (ndkhoa@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Kế toán Kiểm toán trường đại học Kinh tế TP. HCM. 2014 Kinh tế TP. HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2012
2 Bộ Tài chính 2014 Bộ Tài chính Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=86112
3 Bộ Tài chính 2012 Bộ Tài chính Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=30478
4 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26750&Keyword=67/2011/QH12
5 Bộ môn Kế toán Kiểm toán trường Đại học Kinh tế TP. HCM. 2014 Kinh tế TP.HCM Tham khảo vie Hiện có TV hiện có năm 2015
6 Arens, A.A, Randal, J.E and Mark, S.B. 2014 Pearson. Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7579
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch 2008 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=69777
2 Bộ Khoa học Công nghệ 2006 Giảng dạy chính vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=14027
3 Bộ Khoa học Công nghệ 2011 Giảng dạy chính vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=27017
4 Bộ Khoa học Công nghệ 2011 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=156992
5 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2013 Giảng dạy chính vie Hiện có http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=167543
6 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2009 Giảng dạy chính vie Hiện có http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=89015
7 Bộ Y tế 2010 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=93875
8 Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung Tâm thông tin Kinh tế - Xã hội quốc gia 2004 NXB Thống Kê Giảng dạy chính vie Hiện có
9 Lê Nết (chủ biên) ... [và những người khác 2015 Hồng Đức Giảng dạy chính vie Hiện có
10 Hà Thị Thanh Bình (chủ biên) ... [và những người khác 2015 Hồng Đức Giảng dạy chính vie Hiện có
11 Lê Thị Thu Hà Thông tin và Truyền thông Giảng dạy chính vie Chưa có
12 Lê Văn Yên 2012 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
13 Nguyễn Như Quỳnh 2012 Chính Trị Quốc Gia Giảng dạy chính vie Hiện có
14 Nguyễn Thanh Tâm 2006 Tư Pháp Giảng dạy chính vie Chưa có
15 GS.TS. Nguyễn Như Phát, ThS. Nguyễn Ngọc Sơn 2006 Tư Pháp Giảng dạy chính vie Chưa có
16 PGS.TS. Lê Hồng Hạnh 2004 Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có
17 TS. Nguyễn Thanh Tú 2010 Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
18 TS. Nguyễn Thị Dung 2007 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có
19 TS. Nguyễn Ngọc Điện Giảng dạy chính vie Chưa có Bộ luật dân sự. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật , 2016.
20 PGS.TS. Hoàng Thế Liên 2005 Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Bình luận khoa học bộ luật dân sự năm 2005 : Phần thứ nhất: Những quy định chung : Phần thứ hai: Tài sản và quyền sở hữu . Hoàng Thế Liên (chủ biên) ... [và những người khác] . Tập I. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. -
21 TS. Lý Quí Trung, Franchise 2006 Trẻ Giảng dạy chính vie Chưa có
22 Pr. Michael Blakeney 2007 University of London. EC-ASEAN (ECAP II) Giảng dạy chính vie Chưa có
23 ThS. Nguyễn Văn Cương 2006 Tư pháp Giảng dạy chính vie Chưa có
24 2005 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=18128&Keyword=B%E1%BB%99%20lu%E1%BA%ADt%20D%C3%A2n%20s%E1%BB%B1.%2033/2005/QH11,%202005. Hiện có: Bộ luật dân sự (hiện hành). - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2018 (Luật số 91/2015/QH13)
25 2005 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=16748& Hiện có: Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2018
26 2006 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=14846 Hiện có: Luật chuyển giao công nghệ. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2017 (Luật số 07/2017/QH14)
27 2006 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=15082&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20%C4%91i%E1%BB%87n%20%E1%BA%A3nh.%2062/2006/QH11,%202006. Hiện có: Luật điện ảnh năm 2006 được sửa đổi, bổ sung năm 2009. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2009
28 2009 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=11764 Hiện có: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật điện ảnh. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2009
29 2001 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=23258&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20H%E1%BA%A3i%20quan.%2029/2001/QH10,%202001
30 2005 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=18123&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20H%E1%BA%A3i%20quan%20(s%E1%BB%ADa%20%C4%91%E1%BB%95i).%2042/2005/QH11 Hiện có: Luật hải quan. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2014 (số 54/2014/QH13)
31 2004 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2017
32 2012 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27617&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20qu%E1%BA%A3ng%20c%C3%A1o%202012
33 2009 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=11716&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20S%E1%BB%9F%20h%E1%BB%AFu%20tr%C3%AD%20tu%E1%BB%87%20(s%E1%BB%ADa%20%C4%91%E1%BB%95i).%2036/2009/QH12,%202009 Hiện có: Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm
34 2005 Chính trị Quốc gia Sự thật Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm; 2018
35 2004 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=18563&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20Xu%E1%BA%A5t%20b%E1%BA%A3n.%2030/2004/QH11,%202004
36 2008 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=12801&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20Xu%E1%BA%A5t%20b%E1%BA%A3n%20(s%E1%BB%ADa%20%C4%91%E1%BB%95i).%2012/2008/QH12,%202008.
37 2010 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=96252
38 2008 Giảng dạy chính vie Hiện có http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=55735
39 2012 Giảng dạy chính Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=155811
40 2006 Giảng dạy chính vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=16366
41 2006 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=80081
42 2009 Giảng dạy chính vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=12084
43 2009 Giảng dạy chính vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=12065
44 2006 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=151643
45 2010 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=96252
46 2006 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=15700
47 2006 Giảng dạy chính vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=15307
48 2006 Giảng dạy chính vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=15239
49 2006 Giảng dạy chính vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=15238
50 2010 Giảng dạy chính vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=26123
51 2007 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=48519
52 Lê Nết 2006 Đại học Quốc Gia TP HCM Giảng dạy chính vie Hiện có
53 2007 Giảng dạy chính vie Hiện có http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=287&mode=detail&document_id=75198
54 Giảng dạy chính Hiện có http://www.chinhphu.vn
55 2008 Giảng dạy chính vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=12458
56 Trần Lê Đăng Phương 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có Giáo trình pháp luật doanh nghiệp / Bùi Ngọc Sơn (chủ biên), Hồ Thúy Ngọc. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội , 2011.
57 2008 Giảng dạy chính vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=11649
58 Trung tâm Thương mại quốc tế 2004 Tổ chức sở hữu trí tuệ Thế Giới (WIPO) Tham khảo vie Chưa có
59 Đỗ Thị Loan 2003 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Chưa có
60 Frederic Pollaud –Dulian 2011 Tham khảo vie Chưa có
61 2015 Tham khảo Hiện có http://vietsciexdir.net/docs/ip/Cam-Nang-So-Huu-Tri-Tue-WIPO.pdf
62 OMPI 2016 Tham khảo vie Hiện có http://www.wipo.int/designs/fr/
63 Quản Tuấn An 2015 Tham khảo Hiện có http://www.cov.gov.vn/cbq/index.php?option=com_content&view=article&id=873&catid=51&Itemid=107
64 2015 Tham khảo Hiện có http://www.cov.gov.vn/cbq/index.php?option=com_content&view=article&id=866:thu-tin-n-bu-t-thit-b-va-vt-ghi-vn--mi-va-phc-tp-v-bn-quyn&catid=51:nghien-cuu-trao-doi&Itemid=107
65 Vũ Mạnh Chu 2015 Tham khảo vie Hiện có http://www.cov.gov.vn/cbq/index.php?option=com_content&view=article&id=870&catid=51&Itemid=107
66 Trần Hồng Minh 2006 Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Tham khảo vie Hiện có http://thongtinphapluatdansu.blogspot.com/2007/10/so-snh-h-thng-php-lut-v-s-hu-tr-tu-ca.html
67 PGS.TS. Nguyễn Như Phát, ThS. Nguyễn Ngọc Sơn. 2006 Tư Pháp Tham khảo vie Chưa có
68 2000 Tham khảo vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=5801
69 2010 Tham khảo vie Hiện có https://www.most.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=28394&TypeVB=1
70 2005 Tham khảo vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=1506
71 2008 Tham khảo vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=12959
72 Đinh Thị Mai Phương 2009 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Thị Cúc, Nguyễn Trung Trực, Đoàn Văn Huy, Đặng Thị Trường Giang, Nguyễn Thị Mỹ Phương 2010 Tài chính Giảng dạy chính vie Hiện có Giáo trình tài chính doanh nghiệp / Phan Thị Cúc ... [và những người khác. - Hà Nội : Tài chính , 2010. - Giáo trình Tài chính doanh nghiệp phần 1, 2 /TS. Nguyễn Trung Trực.../ NXB Kinh tế Tp.HCM, 2014
2 Nguyễn Văn Thuận 2006 Thống kê Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Trần Ngọc Thơ, Nguyễn Thị Ngọc Trang, Phan Thị Bích Nguyệt, Nguyễn Thị Liên Hoa, Nguyễn Thị Uyên Uyên 2009 Thống kê Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Bùi Hữu Phước, Lê Thị Lanh, Lại Tiến Dĩnh, Phan Thị Nhi Hiếu 2009 Tài chính Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Eugene F. Brigham, Joel F. Houston; Biên dịch: Nguyễn Thị Cành 2009 Cengage Giảng dạy chính vie Hiện có
6 Nguyễn Văn Thuận 2006 Thống kê Tham khảo vie Hiện có
7 Bùi Hữu Phước, Lê Thị Lanh, Lại Tiến Dĩnh, Phan Thị Nhi Hiếu 2009 Tài chính Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trường Đại học An Giang 2015 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có https://aao.agu.edu.vn/sites/default/files/1923A-QD-DHAG%20Quyet%20dinh%20ban%20hanh%20Quy%20dinh%20trinh%20bay%20bao%20cao%20chuyen%20de%20tot%20nghiep.pdf
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trường Đại học An Giang 2015 Đại học An Giang Tham khảo Hiện có https://aao.agu.edu.vn/sites/default/files/1923A-QD-DHAG%20Quyet%20dinh%20ban%20hanh%20Quy%20dinh%20trinh%20bay%20bao%20cao%20chuyen%20de%20tot%20nghiep.pdf

38. ACC913 - Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp 5 Châu Hồng Phương Thảo (chpthao@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Kế toán công, Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 2018 Kinh tế TP.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có đang xử lý:2012
2 Nguyễn Ngọc Đức 2017 Kinh tế TP.HCM Tham khảo vie Chưa có
3 Bộ Tài Chính 2017 Tài chính Tham khảo vie Chưa có
4 Nhiều tác giả 2017 Kinh tế TP.HCM Tham khảo vie Chưa có
5 Võ Văn Nhị, Phạm Ngọc Toàn, Lê Quang Mẫn, Nguyễn Thị Huyền Trâm, Hồ Xuân Hữu 2018 Kinh tế TP.HCM Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Tài chính 2006 Tài chính Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Bộ Tài chính 2006 Tài chính Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Bộ Tài chính 2003 Tài chính Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Nguyễn Ngọc Hùng. - 1st. - TP. Hồ Chí Minh : Tài chính , 1998. (MD014303)
4 Bộ Tài chính 2006 Tài chính Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2004
5 Bộ Tài chính 2009 Tài chính Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2011
6 Bộ Tài chính 2011 Tài chính Tham khảo vie Chưa có
7 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
8 Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh 2007 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2009
9 Nguyễn Tấn Bình 2006 Thống kê Tham khảo vie Chưa có
10 Nguyễn Kim Quyến, Lê Quang Cường 2006 Thống kê Tham khảo vie Hiện có
11 Trần Thị Duyên 2007 Tài chính Tham khảo vie Hiện có
12 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 2005 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Kế toán đại cương / Phạm Ngọc Thúy, Phạm Tuấn Cường, Trần Mỹ Hạnh. - Tái bản lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh , 2015

40. ACC916 - Kế toán tài chính 4 7 Trần Thị Kim Khôi (ttkkhoi@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Văn Dược 2010 Tài chính Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Bộ môn Kế toán tài chính, Khoa Kế toán,Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. 2015 Đại học Kinh tế Tp. HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2017 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9175
3 Bộ môn Kế toán tài chính, Khoa Kế toán 2015 Kinh tế Tp. HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2017 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9173
4 Bộ môn Kế toán tài chính, Khoa Kế toán Kiểm toán 2012 Phương Đông Tham khảo vie Hiện có
5 Bộ môn Kế toán tài chính, Khoa Kế toán 2015 Kinh tế Tp. HCM. Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
6 Bộ Tài chính Tham khảo vie Hiện có https://sites.google.com/site/dhmsiteketoan/home
7 Bộ môn Kế toán tài chính, Khoa Kinh tế 2007 Đại học Quốc gia TPHCM Tham khảo vie Chưa có TK.TK3
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Thanh Liêm, Vũ Thu Hằng, Phạm Quang Huy, Nguyễn Thị Thu 2012 Phương Đông Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Bộ môn Tài chính – Kế toán, Khoa Kinh tế – QTKD 2016 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7275
3 Phan Đức Dũng 2009 Thống kê Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7275
4 Phạm Quang Huy 2010 Lao động Xã hội Tham khảo vie Chưa có
5 Phan Dức Dũng 2007 Thống kê Tham khảo vie Hiện có