Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên
Công nghệ Sinh học - Cao đẳng

Thông tin cán bộ phụ trách

Nguyễn Thị Phương Ánh
ntpanh@agu.edu.vn

Click vào môn học để xem danh mục tài liệu của từng môn, hoặc hiển thị tất cả

Tổng số môn học: 56

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 2016 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Tầng 4 – Quầy Tham khảo
2 Nguyễn Hữu Lộc, Phạm Công Bằng và Lê Ngọc Quỳnh Lam 2014 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9168
3 Đoàn Thị Minh Trinh và Nguyễn Hội Nghĩa 2013 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9064
4 Đoàn Thị Minh Trinh, Nguyễn Quốc Chính, Nguyễn Hữu Lộc, Phạm Công Bằng, Peter J. Gray và Hồ Tấn Nhựt. 2012 Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9255
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Quang Phan, Phạm Văn Sinh 2013-2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9549
2 Khoa Lý luận Chính trị 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7725 (Năm 2017)
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
4 Bộ môn Triết học 2006 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có năm: 2009
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Bộ môn Triết học 2004 Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm : 2008 đã scan 2014
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Viết Thông 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
7 Bộ môn Triết học 2007 Lưu hành nội bộ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có: 2009

4. HCM101 - Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 Bùi Thu Hằng. bthang@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Ngọc Anh (chủ biên) ... [và những người khác 2017 Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đinh Xuân Lý, Phạm Ngọc Anh (đồng chủ biên) 2008 Lý luận Chính trị Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7162
3 Song Thành 2005 Lý luận chính trị Tham khảo vie Hiện có
4 Hội đồng Lý luận Trung Ương 2013 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2017 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có đang bổ sung
2 Đảng Cộng sản Việt Nam 2015 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7161 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7497
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có ebook: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
5 Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 1999 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008

6. PHT101 - Giáo dục thể chất (*) 20 Bộ môn Giáo dục thể chất

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Anh Tuấn, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Mạnh Thái 2008 Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Thị Thảo Trang 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7129
3 Nguyễn Kim Minh, Nguyễn Trọng Hải, Trần Đồng Lâm, Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Nguyễn Kim Minh 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Liên Đoàn Điền Kinh Thế Giới 2010 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2013. (TK02453) 2010 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2010 (3)
6 Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004 (50 quyển) Năm 2010: 10 quyển
7 Nguyễn Văn Trạch và Ngũ Duy Anh 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2004 Giáo trình bơi lội
8 Trường ĐHSP TDTT TPHCM 2009 Thể dục thể thao. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
9 Vũ Thành Sơn, Nguyễn Danh Hoàng Việt 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003
10 Nguyễn Trần Phương Thảo 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7126
11 Nguyễn Danh Thái, Mai Duy Diễn 1980 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9024
12 Nguyễn Danh Thái, Vũ Thành Sơn 1999 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có
13 Ủy ban TDTT Việt Nam 2005 – 2008 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-634-TTTTC-Luat-Sport-Aerobics-93654.aspx
14 Tổng cục TDTT – Liên Đoàn TD Việt Nam môn TD Aerobics 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-2336-QD-BGDDT-2015-Hoi-khoe-Phu-Dong-toan-quoc-lan-thu-IX-2016-286345.aspx
15 NGUYỄN PHƯỚC THỌ, NGUYỄN PHƯỚC TOÀN, NGUYỄN ANH TUẤN 2009 Trường Đại học sư phạm TDTT TPHCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9824
16 Hồ Văn Tú 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6363
17 Đỗ Chi 1984 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có
18 Đặng Ngọc Quang 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
19 2003 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Luật bơi / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2009
20 Tổng cục thể dục thể thao 2004 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Đăng Thanh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Đào Huy Hiệp, Lưu Ngọc Khái, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Đại Nghĩa 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Hữu Thảo, Phan Tân Hưng, Nguyễn Đình Lưu, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Tiến Hải 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-15-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC-can-bo-giao-duc-quoc-phong-284361.aspx
5 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.hcmut.edu.vn/vi/event/view/van-ban-moi/666-thong-tu-so-6353bgddtgdqp-nga%CC%80y--26-tha%CC%81ng-9-nam-2012
6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
7 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
8 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Lần VI: không thấy Lần VII: 2 (1991) Lần VIII: 1 (1996) Lần IX : 4 (2001) Lần X: 3 (2006) Lần XI: 4 (2011) Lần XII: ebook (http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163) TV hiện có: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII/ Mặt trận
9 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
10 Bộ tổng tham mưu cục quân huấn 2000 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
11 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
12 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-18-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-day-danh-gia-ket-qua-hoc-Giao-duc-quoc-phong-an-ninh-289668.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hughes, J., Stephenson, H., & Dummett, P. 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có Có 5 băng đĩa: BD001669
2 Kolln, M., & Funk, R 2012 Oxford: OUP Tham khảo eng Hiện có
3 Buzan, T 2008 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có
4 Sarah Cunningham, Peter Moor, Jane Comyns Carr. 2005 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có Sách kèm Mini - Dictionary
5 Thomson, A. J., & Martinet, A. V 1986 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 1989
6 Cook, A 2000 Barron’s Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hughes, J., Stephenson, H., & Dummett, P. 2014 National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Cobuild, C 2012 Trẻ Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
3 Lougheed, L 2012 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có fahasa (2017)
4 Lin Lougheed 2007 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có
5 Lougheed, L 2009 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có
6 Cobuild, C 2012 Trẻ Tham khảo eng Hiện có
7 Lougheed, L 2009 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Khoa Luật và Khoa học chính trị, Trường Đại học An Giang 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Minh Đoan (chủ biên) 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2008 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 1984 Sự thật Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Minh Đoan 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
6 Các Mác,Phơđrích ăngghen 1980 Sự thật Tham khảo vie Hiện có
7 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=27806
8 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
9 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2017 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2018 Bộ luật tố tụng hình sự (Hiện hành) MD074412,MD074413,MD074414,MD074415,MD074416
10 2018 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
11 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
12 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
13 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2016 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
14 2017 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=32833&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%91ai%202013
15 Phạm Hoài Huấn (chủ biên) và những người khác 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
16 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2016 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=29068 Luật Bảo vệ môi trường. Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Chính trị Quốc gia - Sự thật. 2016 - Luật bảo vệ môi trường hiện hành (năm 2014) và các văn
17 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có: VKĐH X năm 2006: 3 quyển & VKĐH XI năm 2011: 4 quyển

11. AGR105 - Kỹ thuật soạn thảo văn bản 6 Trần Minh Tâm (tmtam@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 2008 Chính trị Quốc gia - Sự thật Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7194
2 Mai Ngọc Đức 2016 Phòng hành chính- tổng hợp, trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
3 2012 Tham khảo vie Hiện có http://vietlaw.quochoi.vn/Pages/vbpq-toan-van.aspx?ItemID=25106
4 2012 Tham khảo vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=28407
5 2004 Tham khảo vie Hiện có http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?mode=detail&document_id=12892
6 2011 Tham khảo vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=14518

12. AGR104 - Kỹ năng giao tiếp và truyền thông 8 Trịnh Phước Nguyên (tpnguyen@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Ngọc Lan & cộng sự 2015 Đại Học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có đang xử lý: Truyền thông - lý thuyết và kỹ năng cơ bản / PGS, TS Nguyễn Văn Dững, NXB TT& Truyền thông. 2018
2 Tham khảo vie Hiện có
3 Joyce Cox, Joan Lambert 2010 Tham khảo vie Hiện có
4 Business Edge 2006 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Giao tiếp trong quản lý : Để tránh những lỗi giao tiếp hàng ngày! / Pip Hardy. - TP. Hồ Chí Minh : Trẻ , 2005
5 Business Edge 2006 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hội họp và thuyết trình : Làm thế nào để đạt kết quả mong muốn? / Howard Senter. - TP. Hồ Chí Minh : Trẻ , 2005
6 Dale Carnegie 2015 Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
7 Nguyễn Hữu Thân 2007 Thống Kê. Tham khảo vie Hiện có
8 Tony Buzan 2013 Lao Động Xã Hội. Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Đức Thắng Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có Toán C : Tài liệu giảng dạy / Nguyễn Phương Thảo , Diệp Hoàng Ân. - An Giang : Đại học An Giang , 2017.
2 Đậu Thế Cấp 2000 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
3 Đinh Thế Lực 2001 Đại học quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
4 James Stewart 2010 Brooks/Code, Cengage Learning Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7186 fahasa
5 Đậu Thế Cấp 2000 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có
6 Walter Rudin 1986 McGraw-Hill, New York Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7187

14. PRS101 - Xác suất thống kê A - TH 12 Phạm Thị Thu Hoa (ptthoa@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Đức Thông 2008 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phạm Đức Thông 2008 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Diệp Hoàng Ân 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6362
4 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Hoàng Ngọc Nhậm 2003 Thống kê Tham khảo vie Chưa có Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán dùng cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối ngành kinh tế, tài chính, ngoại thương, ngân hàng, quản trị kinh doanh, ... Nguyễn Thanh Sơn, Lê Khánh Luận. - TP. Hồ Chí Minh : Thống K
7 Lê Sĩ Đồng 2013 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Chưa có Bài tập xác suất và thống kê Đinh Văn Găng. - Hà Nội : Giáo dục , 2000.
8 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Năm: 1998
9 Lê Sĩ Đồng 2013 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
10 Nguyễn Cao Văn (chủ biên) 2009 Đại học Kinh tế Quốc dân Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
11 Nguyễn Đình Hiền 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
12 Phạm Văn Kiều 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Đức Chung 2010 Đại học QG TP.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
2 Lâm Ngọc Thiềm 2011 Đại học Quốc gia TPHCM Giảng dạy chính vie Chưa có Hóa học đại cương / Nguyễn Đình Soa. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh , 2000. - (Tài liệu theo chương trình đào tạo).
3 Ngô Thị Thuận 2015 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Hóa học hữu cơ : Phần bài tập / Ngô Thị Thuận . Tập 1. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2012
4 Nguyễn Đức Chung 2010 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015 (Tập 1, 2 chung 1 cuốn)
5 Lâm Ngọc Thiềm, Trần Hiệp Hải 2008 Đại học quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
6 Ngô Thị Thuận 2015 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Hóa học hữu cơ : Phần bài tập / Ngô Thị Thuận . Tập 1. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2012

16. COS101 - Tin học đại cương (*) 6 Lê Xuân Phi (lxphi@agu.edu.vn), Lê Trung Thư (

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Tin học 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Mark Dodge, Gaig Stinso, Đoàn Công Thông,Trần Ngọc Hoa 2003 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Trịnh Anh Toàn, Hồng Oanh 2000 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có
4 Busby, M. Learn 2004 Texas: Wordware Publishing, Inc Tham khảo eng Hiện có
5 PTS Learning Systems 2003 Pennsylvania: Bucknell University Tham khảo eng Chưa có
6 Nguyễn Đình Tê 2000 Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Hiện có: New perspectives on Microsoft Powerpoint 2000 comprehensive S. Scott Zimmerman, Beverly B. Zimmerman. - Boston, MA : Course Technology , 2001.

17. AGR112 - Sinh học đại cương 1 8 Diệp Nhựt Thanh Hằng (dnthang@agu.edu.vn), N

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 W D Phillips,T J Chilton 1997 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phạm Thành Hổ 2002 Đại học quốc gia Tp.Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
3 Nguyễn Như Hiền, Trịnh Xuân Hậu 2006 Đaị học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Campbell, N., Reece, J. 2011 Pearson Education, Inc. Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7337 Fahasa
5 Raven, Peter H 2005 McGraw-Hill, Higher Education Tham khảo eng Hiện có
6 Kenneth A. Mason, Jonathan B. Losos, Susan R. Singer. 2011 McGraw – Hill Companies, Inc. Tham khảo eng Hiện có ebook
7 Nguyễn Đức Lượng. 2002 Đaị học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh. Tham khảo vie Hiện có
8 Lê Đình Lương,Phan Cự Nhân 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

18. AGR113 - Sinh học đại cương 2 9 Diệp Nhựt Thanh Hằng (dnthang@agu.edu.vn), N

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Võ Thị Hướng Dương 2015 Đại học An Giang. Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Khắc Chung Thẳm. 2015 Đại học An Giang. Giảng dạy chính vie Chưa có
3 Hoàng Thi Sản và Hoàng Thị Bé. 2005 Đại Học Sư Phạm. Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
4 Nguyễn Quang Mai, Cù Xuân Dần 2004 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Quang Mai 2004 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
6 Hoàng Thị Sản, Nguyễn Thị Phương Nga. ĐHSP Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
7 Hoàng Thị Sản, Phan Nguyên hồng 1980 Giáo Dụ Tham khảo vie Hiện có
8 Hoàng Thị Sản,Trần Văn Ba 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
9 Hoàng Thị Sản 2004 Đại Học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Từ Vọng Nghi 2000 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Tứ Hiếu 2004 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2000
3 Đào Thị Phương Diệp Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Tinh Dung 2011 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000 đã scan 2011 Hóa phân tích 2
5 Hoàng Minh Châu (chủ biên), Từ Văn Mặc, Từ Vọng Nghi 2007 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
6 Nguyễn Thị Thu Vân 2004 Đại học Quốc gia TP. HCM Tham khảo vie Hiện có ebook 2010

20. BIO103 - Hóa sinh đại cương 14 Nguyễn Văn Chương (nvchuong@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Phước Nhuận 2005 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2007 Phần 1: 2 quyển Phần 2: 2 quyển
2 Đào Đình Thức 2001 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
3 N. N. PAVLOP, Lê Chí Kiên, Nguyễn Văn Hai 1983 Đại học và trung học chuyên nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Nguyễn Phước Nhuận, Đỗ Hiếu Liêm, Huỳnh Thị Bạch Yến 2007 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Nguyễn Khương 1999 Khoa học và Kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có
6 Nguyễn Đình Huề 1975 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 1977
7 Trần Sơn 1994 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2001
8 Trịnh Lê Hùng 2005 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
9 Đồng Thị Thanh Thu 2006 Đại học Khoa Học Tự Nhiên Tham khảo vie Chưa có
10 Nguyễn Đình Huyên 2006 Đại học Khoa Học Tự Nhiên Tham khảo vie Chưa có
11 Trần Hiệp Hải 2002 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
12 Trần Hiệp Hải, Trần Kim Thanh 1983 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
13 La Đồng Minh 1973 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
14 Trần Thị Huệ 2000 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tổ Vi sinh vật học Đại cương 9 Khoa NN – TNTN ) 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Nguyễn Hữu Hiệp 2011 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7207
3 Nhóm giảng dạy VSV học đại cương 2011 Đại học An Giang Tham khảo vie Chưa có
4 Nguyễn Hữu Hiệp 2011 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7207
5 Lansing M. Prescott 2002 McGraw-Hill Science Tham khảo eng Hiện có Microbiology I Edward Alcamo. - 1st. - Mc Graw Hill. 579/A346-TT MD012837
6 Gareth M. Evans and Judith C. Furlong 2003 John Wiley & Sons Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2011 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5677
7 Nguyễn Thị Xuyến 1996 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
8 Phạm Văn Kim 2002 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7209
9 Trần Thanh Thủy 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1998
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Thành Hổ 2007 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2010
2 Leland H. Hartwell 2004 McGraw-Hill Tham khảo eng Hiện có
3 Lê Duy Thành 2007 Khoa học và kỹ thuật Tham khảo vie Chưa có Di truyền học Phạm Thành Hổ. - Tái bản lần 10. - Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2009.
4 Phan Cự Nhân 2003 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Chưa có
5 Phan Cự Nhân 1978 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
6 Phan Cự Nhân, Đặng Văn Viện 1978 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2004
7 Vũ Đức Lưu 2007 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có

23. PPH301 - Sinh lý thực vật A 15 Võ Thị Xuân Tuyền (vtxtuyen@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Trang Việt 2000 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Vũ Văn Vụ, Vũ Thanh Tâm và Hoàng Minh Tấn 1999 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2005
3 Bùi Trang Việt 2000 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2002
4 Vũ Văn Vụ, Vũ Thanh Tâm và Hoàng Minh Tấn 1999 Giáo Dục Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Hoàng Thị Sản, Phan Nguyên hồng 1980 Giáo Dục Tham khảo vie Hiện có
6 Hoàng Thị Sản,Trần Văn Ba 1998 Giáo Dục Tham khảo vie Hiện có
7 Hoàng Thị Sản 2004 Đại Học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có
8 Lincoln Taiz and Eduardo Zeiger 2002 Sinauer Associates Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7339
9 Malcolm B Wilkins 2002 Pitman Publishing Tham khảo vie Hiện có Đã scan (năm xb 1984)
10 Malcolm B Wilkins 1984 Pitman Publishing Tham khảo eng Hiện có Đã scan
11 Hoàng Minh Tấn, Vũ Quang Sáng và Nguyễn Kim Thanh 2004 Đại Học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có: 2003
12 Hoàng Thị Sản, Nguyễn Thị Phương Nga 2006 ĐHSP Tham khảo vie Hiện có
13 Lê Văn Hòa, Nguyễn Bảo Toàn 2005 Tủ sách Đại Học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8101
14 Lê Anh Khoa và ctv 2012 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
15 Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2003 Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011 (T1)

24. APH503 - Sinh lý người và động vật 9 Nguyễn Khắc Chung Thẩm (nkctham@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 P Metting 2008 Mc Graw- Hill Giảng dạy chính eng Hiện có https://medschoolandmascara.files.wordpress.com/2017/01/pretest-physiology-2008-12-ed.pdf
2 P Metting 2008 Mc Graw- Hill Giảng dạy chính eng Hiện có https://medschoolandmascara.files.wordpress.com/2017/01/pretest-physiology-2008-12-ed.pdf
3 RG Carroll 2010 Saumder Elsevier Tham khảo eng Hiện có https://ricardocurco.files.wordpress.com/2013/12/problem-based-physiology-carroll-robert-g_1.pdf
4 Jennifer Fowler 2010 Scandinavian Veterinary press Tham khảo eng Hiện có http://krishikosh.egranth.ac.in/bitstream/1/2045636/1/24602.pdf
5 Lê Quang Long 1986 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Nhan đề có ở Thư viện. + Bài giảng sinh lý người và động vật, Tập 2 : 4 quyển + Sinh lý động vật và người T1 và T2
6 Rowen D. Frandson, W. Lee Wilke, Anna Dee Fails 1981 Blackwell Publishing Tham khảo eng Hiện có https://salehsalmanblog.files.wordpress.com/2016/01/01-anatomy-and-physiology-of-farm-animals-7th-edition1.pdf
7 Phạm Đình Lựu, Nguyễn Xuân Cẩm Huyên 2000 Đại Học Y Dược TP. HCM Tham khảo vie Chưa có
8 Lê Quang Long 1986 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Bài giảng sinh lý người và động vật, T2 Lê Quang Long. - Hà nội : Đại học quốc gia , 1996
9 Lê Quang Long 1986 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

25. BIT501 - Sinh học phân tử 5 Trương Ánh Phương (taphuong@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Huỳnh Trường Huê, Trương Ánh Phương 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Khuất Hữu Thanh 2003 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2005
3 Nguyễn Thị Lang, Bùi Chí Bửu 2005 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Đã scan
4 Trần Phước Đường 2004 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có Sinh học phân tử của tế bào / Harvey Lodish ... [et al.] ; Nguyễn Xuân Hưng, Nguyễn Ngọc Lương dịch . Tập 1 , Cơ sở hóa học và phân tử. - Tái bản lần 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ , 2010. Sinh học phân tử của tế bào / Harvey Lo
5 Hồ Huỳnh Thùy Dương 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bernard R. Glick., Jack J. Pasternak 2003 ASM press. Washington, D.C. Giảng dạy chính eng Hiện có
2 H.S. Chawla 2002 Science publisers Tham khảo eng Chưa có
3 Marcus Barbor., Mike Boyle., Mike Cassidy., Kathryn Senior 1999 Collins Educational Tham khảo eng Chưa có

27. BIT502 - Nhập môn Công nghệ sinh học 7 Đoàn Thị Minh Nguyệt (dtmnguyet@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Thành Hổ 2005 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2008
2 Kiều Hữu Ảnh 1999 KH & KT Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Phạm Thành Hổ Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Ngyễn Lân Dũng, Phạm Văn Ty, Nguyễn Đình Quyến 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
5 Nguyễn Văn Uyển và nguyễn Tiến Thắng 1998 Giáo Dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999
6 Phạm Thành Hổ 2002 Giáo Dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
7 Phạm Thành Hổ 2002 Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Bình Trường và Nguyễn Bá Trung 2009 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2011
2 Phan Thị Thanh Thủy 1999 Tủ sách Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2007
3 Kwanchai A. Gomez, Arturo A. Gomez 1984 John Wiley & Sons Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9413
4 Phạm Trường An và Nguyễn Thị Ánh Pha 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7327
5 Phan Thị Thanh Thủy 2007 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7329
6 Bùi Chí Bửu và Nguyễn Thị Lang 2003 Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013
7 Đặng Hùng Thắng 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2009
8 Nguyễn Xuân Phách 2000 Y học Tham khảo vie Chưa có
9 Nguyễn Sum 1999 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
10 Nguyễn Ngọc Kiểng 1996 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
11 Trần Lộc Hùng 1998 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
12 Diệp Ngọc Liên và Hồ Thị Nguyên 1992 Tham khảo vie Chưa có
13 Đặng Hùng Thắng 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2009
14 Peter Dalgard 2008 Springer Tham khảo eng Hiện có

29. BIT511 - An toàn sinh học 7 Diệp Nhựt Thanh Hằng

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Gia Hy, Khuất Hữu Thanh 2007 Khoa học kỹ thuật Giảng dạy chính vie Chưa có
2 WHO 2004 Tổ chức Y tế Thế giới Giảng dạy chính vie Hiện có
3 U.S. Department of Health and Human Services 2009 U.S. Government printing office, Washington Tham khảo eng Hiện có https://www.cdc.gov/biosafety/publications/bmbl5/bmbl.pdf
4 2012 Tham khảo vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=163327
5 Ministry of Natural Resources and Environment Malaysia 2012 Tham khảo eng Hiện có https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2012.s1008
6 Cục Bảo vệ môi trường dịch và phát hành 2004 Cục Bảo vệ môi trường dịch và phát hành Tham khảo vie Hiện có http://vea.gov.vn/vn/hoptacquocte/conguoc/Pages/Ngh%E1%BB%8B%C4%91%E1%BB%8Bnhth%C6%B0Cartagenav%E1%BB%81anto%C3%A0nsinhh%E1%BB%8Dc.aspx
7 2010 Tham khảo vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=25531
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Bảo Vệ, Lê Huy Tài 2012 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Văn Tuấn 2015 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2012
3 Nguyễn Văn Tuấn 2015 Tổng hợp, TP Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 Vũ Cao Đàm 2014 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Lê Huy Bá 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Martha Davis 1997 Academic Press Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Thị Thùy 2004 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2010
2 Nguyễn Văn Đĩnh, Đỗ Tấn Dũng, Hà Quang Hùng, Phạm Văn Lầm, Phạm Bình Quyền và Ngô Thị Xuyên 2004 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2007
3 Phạm Trường An 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7328
4 Bùi Chí Bửu và Nguyễn Thị Lang 2007 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Nguyễn Xuân Thành, Lê Văn Hưng và Phạm Văn Toản 2003 Nông nghiệp - Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/3147
6 Phạm Văn Ty và Vũ Nguyễn Thành 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
7 Lương Đức Phẩm 2010 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
8 Dương Tấn Nhựt và Hoàng Xuân Chiến 2012 Viện Sinh Học Tây Nguyên Tham khảo vie Chưa có
9 Bùi Chí Bửu và Nguyễn Thị Lang 2003 Đại Học Nông Lâm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2013
10 Nguyễn Thị Lang và Bùi Chí Bửu 2005 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
11 Bùi Chí Bửu và Nguyễn Thị Lang 1995 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7317
12 Nguyễn Thị Lang 2002 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Kim Ngọc 2007 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Tâp 1: (2) Tập 2: (2)
2 Phan Kim Ngọc ,Phạm Văn Phúc 2007 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Phan Kim Ngọc, Phạm Văn Phúc 2007 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có  
4 Hồ Huỳnh Thùy Dương 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
5 Tham khảo Hiện có
6 Lê Đình Lương, Quyền Đình Thi 2003 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
7 Phạm Thành Hổ 2002 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
8 Phạm Thành Hổ 2005 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2005 (2 quyển) Năm 2008: 2 quyển
9 Phạm Thành Hổ Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

33. BIT516 - Công nghệ sinh học vi sinh vật – CĐ CNSH 8 Lý Thị Thanh Thảo, Lê Hoàng Bảo Ngọc

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Đức Lượng 2006 Đại học Quốc gia TP.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Tập 1: Nhan đề có ở Thư viện: Công nghệ vi sinh vật. NXB 2004 (1 quyển) Tập 2: NXB 2002 (1 quyển) Tập 3: NXB 2000 (1 quyển)
2 Lansing M. Prescott 2002 McGraw-Hill Science Tham khảo eng Hiện có
3 Trần Thị Thanh 2003 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2001
4 Nguyễn Xuân Thành 2005 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2006
5 Nguyễn Đức Lượng và Nguyễn Thị Thùy Dương 2003 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Tập 1: NXB 2003 (3 quyển) Tập 2: NXB 2003 (2 quyển)
6 Nguyễn Đức Lượng, Nguyễn Thị Thùy Dương Tham khảo vie Hiện có
7 Nguyễn Đức Lượng, Nguyễn Thị Thùy Dương Tham khảo vie Hiện có
8 Lê Duy Linh 2001 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6023
2 Debergh PC, and Read PE 1991 Kluwer Academic Pulishers Tham khảo eng Hiện có
3 Dương Công Kiên 2002 Đại học Quốc gia TP.HCM Tham khảo vie Hiện có
4 Dương Công Kiên 2003 Đại học Quốc gia TP.HCM Tham khảo vie Hiện có
5 Dương Công Kiên 2006 Tủ sách Đại học khoa học tự nhiên Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Thị Thuỳ 2004 Đại học Quốc gia - Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2010
2 Nguyễn Văn Đĩnh, Đỗ Tấn Dũng, Hà Quang Hùng, Phạm Văn Lầm, Phạm Bình Quyền và Ngô Thị Xuyên 2004 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2007
3 Nguyễn Xuân Thành, Lê Văn Hưng và Phạm Văn Toản 2003 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
4 Lương Đức Phẩm 2010 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
5 Lê Gia Huy và Khuất Hữu Thanh 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Duy Thắng 2006 Nông Nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 1993
2 Nguyễn Lân Dũng 2001 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010 (1 quyển) Năm 2001: 7 quyển
3 Nguyễn Lân Dũng 2001 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2009
4 Nguyễn Hữu Đống và Đinh Xuân Linh 2000 Nxb. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9269
5 Việt Chương 2001 TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Ngọc Đệ 2008 Đại Học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8087 Hiện có: 2009
2 Phạm Văn Kim 2015 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
3 Bộ Nông Nghiệp vá Phát Triển Nông Thôn 2003 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
4 Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn 2007 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9166
5 Dương Minh 1999 Trường Đại Học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9272
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Linh Thước 2012 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2009
2 Nguyễn Đức Lượng và Phạm Minh Tâm 2005 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Tiến Dũng 2007 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7233
4 Lê Thùy Linh 2010 Đại học Công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7232
5 Norma, H., I. Wesley, and S. García 2009 John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7231
6 Ronald, M.A 2010 Taylor and Francis Group, LLC Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7230
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Đức Lượng 2002 Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Minh Tâm 2000 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9191
3 Nguyễn Đức Lượng 1999 Trường Đại học Kỹ thuật TP. HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2000
4 Nguyễn Thị Hiền 2006 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7180
5 Trần Thị Thanh 2001 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Thành 2011 Trường Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7659
2 Janson Jan-Christer, Rydén Lars 1998 John Wiley & Sons Inc. New York. (Link do giáo viên cung cấp) Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7357
3 Nguyễn Đức Lượng 2006 Đại học quốc gia TP.HCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Nguyễn Đức Lượng 2006 Đại học quốc gia TP.HCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
5 Nguyễn Đức Lượng và ctv 2004 Đại học quốc gia TPHCM. Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Đức Lượng 1999 Trường Đại học Kỹ thuật TP. HCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Hà Thiện Thuyên 2007 Thanh Niên Tham khảo vie Hiện có
4 Huỳnh Văn Thới 2001 Trẻ Tham khảo vie Hiện có
5 Huỳnh Văn Thới 2004 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2005
6 Nguyễn Danh Vàn 2009 Trẻ Tham khảo vie Chưa có
7 Carmine Damiano 2000 Rome Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7779
8 Nông Nghiệp Tham khảo vie Chưa có
9 Nguyễn Thiện Tịch, Đoàn Thị Hoa, Trần Sĩ Dũng Huỳnh Thị Ngọc Nhân 2006 Nông Nghiệp Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
10 Nguyễn Xuân Linh, Nguyễn Thị Kim Lý 2005 Lao động Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7780
11 Trần Hợp 2000 Nông Nghiệp Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Thị Ba, Trần Thị Kim Ba và Phạm Hồng Cúc 1999 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: Kỹ thuật trồng rau / Phạm Hồng Cúc, Trần Văn Hai, Trần Thị Ba. - Hà Nội : Nông nghiệp , 2001
2 Nguyễn Văn Viên, Đỗ Tấn Dũng 2010 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Mạnh Chinh 2015 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
4 Parker, B. L., N. S. Talekar and M. Skinner, Trần Văn Lài (dịch). 1995 Trung Tâm Nghiên Cứu và Phát Triển Rau Châu Á Tham khảo vie Hiện có
5 Tạ Thu Cúc 2005 Hà Nội Tham khảo vie Hiện có

43. FBI501 - Nấm học 5 Lý Thị Thanh Thảo

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Bá 2005 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/3129
2 Đặng Vũ Hồng Miên 2015 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9270
3 Đặng Ngọc Hào, Lê Thị Ngọc Diệp 2003 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7985
4 Bùi Xuân Đồng, Hà Huy Kế 1999 Khoa học và kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
5 Kevin Kavanagh 2011 Kevin Kavanagh Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7986

44. FBI503 - Vi khuẩn học 6 Bằng Hồng Lam (bhlam@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Hữu Hiệp 2010 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7747
2 Dwokin M., S. Falkow, E. Rosenberg, K. H. Schleifer, E. Stackebrandt 2006 Springer, New York Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7238
3 Hoog, S. 2005 John Wiley & Sons Ltd. England Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7235
4 Prescott, L.M., J. P. Harley, D. A. Kelvin 2002 McGraw- Hill Co. Tham khảo eng Hiện có
5 Harley, J.P., L. M. Prescott 2002 McGraw- Hill Co. Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7236
6 Nguyễn Đức Lượng 2003 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tham khảo Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tham khảo Hiện có

48. ABI915 - Công nghệ sinh học nông nghiệp 5 Phạm Trường An (ptan@agu.edu.vn), Văn Viễn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 2016 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Xuân Thành, Lê Văn Hưng và Phạm Văn Toản 2003 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/3147
3 Debergh Pierre 2006 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có
4 Khuất Hữu Thanh 2006 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2005
5 Lê Gia Huy và Khuất Hữu Thanh 2009 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2010

49. ABI916 - Giống và công nghệ hạt giống 5 Trương Ánh Phương (taphuong@agu.edu.vn), Văn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Quang Hưng 2007 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Vũ Văn Liết, Nguyễn Văn Hoan 2001 Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/3117
3 Bentsink, L., Jowett, J., Hanhart, C. J., and Koornneef, M 2006 Tham khảo eng Chưa có
4 Bewley, J.D. & Black, M 1994 Plenum Press, New York Tham khảo eng Hiện có
5 Black, M. & Bewley, J.D 2000 CRC Press Tham khảo vie Chưa có

50. CUL911 - Công nghệ sinh học trong BVTV 8 Lê Minh Tuấn (lmtuan@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Đĩnh, Đỗ Tấn Dũng, Hà Quang Hùng, Phạm Văn Lầm, Phạm Bình Quyền và Ngô Thị Xuyên 2004 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2007
2 Phạm Thị Thùy 2004 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2010
3 Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Như Thanh và Dương Đức Tiến 2007 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Nguyễn Thị Thu Cúc 2016 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Xuân Thành, Lê Văn Hưng và Phạm Văn Toản 2003 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/3147
6 Phạm Văn Ty và Vũ Nguyễn Thành 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
7 Nguyễn Xuân Thành, Lê Văn Hưng và Phạm Văn Toản 2003 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/3147
8 Lương Đức Phẩm 2010 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011

51. AGR920 - Cây dược liệu - CNSH 6 Nguyễn Thị Mỹ Duyên (nthimyduyen@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đỗ Tất Lợi 2009 Y học Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7416 Hiện có năm: 2014 (1) 2015 (1)
2 Võ Văn Chi 2003 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
3 Võ Văn Chi 2004 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
4 Võ Văn Chi 1991 Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9169
5 Võ Văn Chi 2012 Y học Tham khảo vie Hiện có Tập 1: (2) Tập 2: (2)
6 Đinh Công Bảy 2012 Tham khảo vie Hiện có

52. ABI917 - Công nghệ hỗ trợ sinh sản 8 Nguyễn Khắc Chung Thẩm (nkctham@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Kim Giao 2003 Khoa học và Kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2004
2 Hoàng Kim Giao 1997 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Chưa có Thư viện có: Công nghệ cấy truyền phôi ở gia súc / Hoàng Kim Giao. - Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật , 2004. 591.33/Gi108. MD004316; MD004317; MD004318
3 Nguyễn Thiện. Đào Đức Thà Hà 1999 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Hansen, P.J 2006 Tham khảo eng Chưa có
5 Ian, G 1997 Cab International Tham khảo eng Chưa có
6 Nguyễn Văn Thưởng 2005 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có Hiện có: - Cẩm nang chăn nuôi Gia súc gia cầm T2: Cẩm nang chăn nuôi gia cầm và thỏ. - Hà Nội : Nông nghiệp , 2002. Cẩm nang chăn nuôi gia súc-gia cầm. T3. - Hà Nội : Nông nghiệp , 2002.
7 Trần Thị Dân 2005 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
8 Nguyễn Huy Hoàng 1999 Tp Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Gia Huy, Khuất Hữu Thanh 2009 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2010
2 Nguyễn Đức Lượng, Nguyễn Thị Thùy Dương 2008 ĐHQG TPHCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2003
3 Michael J. Waites, Neil L. Morgan, John S. Rockey & Gary Higton 2001 Blackwell Science Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7355
4 Lương Đức Phẩm 2011 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
5 Quách Đĩnh, Nguyễn Vân Tiếp, Nguyễn Văn Thoa 2008 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Xuân Trạch 2003 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2011 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7828
7 Nguyễn Văn Uyển, Nguyễn Tiến Thắng 2001 Tham khảo vie Hiện có

54. FBI917 - Công nghệ sản xuất sinh phẩm 7 Đoàn Thị Minh Nguyệt (dtmnguyet@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Hữu Thanh 2015 Giảng dạy chính vie Chưa có
2 John F.T.Spencer and Alicia L.Ragout de Spencer Humana press Tham khảo eng Hiện có
3 Dung N.T.P, F.M. Rombouts, and M.J.R. Nout 2006 Tham khảo eng Chưa có
4 John F.T.Spencer and Alicia L.Ragout de Spencer Humana press Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Đức Lượng 2004 Đại học Quốc gia TP.HCM Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Đức Lượng 2004 Đại học Quốc gia TP.HCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2002
7 Từ Minh Koóng 2007 Y học Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Peter Zeuthen and Leif Bùgh-Sùrensen 2003 Woodhead Publishing Limited and CRC Press LLC Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7360
2 Nguyễn Mạnh Khải 2005 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2006
3 Trần Văn Chương 2001 Văn hóa dân tộc Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Thị Thanh Quế 2005 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7657 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/4922
2 Janista Pattaravivat, Katsuji Morioka, Miyuki Shirosaki and Yoshiaki Itoh 2008 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8047
3 Jae W. Park 2005 CRC Press Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7658
4 Đỗ Kim Cương và Huỳnh Lê Tâm, biên dịch 1999 Nông Nghiệp Tham khảo vie Chưa có
5 Nguyễn Trọng Cẩn, Đỗ Minh Phụng 1990 Nông Nghiệp Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2010
6 Trần Đức Ba và Nguyễn Văn Tài 2004 Đại học quốc gia TPHCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2009