Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên
Sinh học Ứng dụng - Cao đẳng

Thông tin cán bộ phụ trách

Nguyễn Thị Phương Ánh
ntpanh@agu.edu.vn

Click vào môn học để xem danh mục tài liệu của từng môn, hoặc hiển thị tất cả

Tổng số môn học: 52

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 2016 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có (Tầng 4 – Quầy Tham khảo)
2 Nguyễn Thị Ánh Tuyết (chủ biên), Nguyễn Thị Như Mai, Đinh Thị Kim Thoa 2003 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
3 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 2005 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý: năm 2016
4 J.Piaget 1996 Hà Nội: Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Tham khảo vie Hiện có Khoa nông nghiệp
6 Tham khảo Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/quyet-dinh-212-2005-QD-TTg-quy-che-quan-ly-an-toan-sinh-hoc-sinh-vat-bien-doi-gen-san-pham-hang-hoa-co-nguon-goc-tu-bien-doi-gen-3051.aspx
7 Đoàn Thị Minh Trinh và Nguyễn Hội Nghĩa 2013 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9064
8 Đoàn Thị Minh Trinh, Nguyễn Quốc Chính,Nguyễn Hữu Lộc, Phạm Công Bằng, Peter J. Gray và Hồ Tấn Nhựt. 2012 Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9255
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Quang Phan, Phạm Văn Sinh 2013-2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9549
2 Khoa Lý luận Chính trị 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7725 (Năm 2017)
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
4 Bộ môn Triết học 2006 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có năm: 2009
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Bộ môn Triết học 2004 Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm : 2008 đã scan 2014
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Viết Thông 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
7 Bộ môn Triết học 2007 Lưu hành nội bộ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có: 2009

4. HCM101 - Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 Bùi Thu Hằng. bthang@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Ngọc Anh (chủ biên) ... [và những người khác 2017 Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đinh Xuân Lý, Phạm Ngọc Anh (đồng chủ biên) 2008 Lý luận Chính trị Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7162
3 Song Thành 2005 Lý luận chính trị Tham khảo vie Hiện có
4 Hội đồng Lý luận Trung Ương 2013 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2017 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có đang bổ sung
2 Đảng Cộng sản Việt Nam 2015 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7161 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7497
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có ebook: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
5 Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 1999 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008

6. PHT101 - Giáo dục thể chất (*) 20 Bộ môn Giáo dục thể chất

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Anh Tuấn, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Mạnh Thái 2008 Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Thị Thảo Trang 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7129
3 Nguyễn Kim Minh, Nguyễn Trọng Hải, Trần Đồng Lâm, Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Nguyễn Kim Minh 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Liên Đoàn Điền Kinh Thế Giới 2010 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2013. (TK02453) 2010 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2010 (3)
6 Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004 (50 quyển) Năm 2010: 10 quyển
7 Nguyễn Văn Trạch và Ngũ Duy Anh 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2004 Giáo trình bơi lội
8 Trường ĐHSP TDTT TPHCM 2009 Thể dục thể thao. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
9 Vũ Thành Sơn, Nguyễn Danh Hoàng Việt 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003
10 Nguyễn Trần Phương Thảo 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7126
11 Nguyễn Danh Thái, Mai Duy Diễn 1980 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9024
12 Nguyễn Danh Thái, Vũ Thành Sơn 1999 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có
13 Ủy ban TDTT Việt Nam 2005 – 2008 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-634-TTTTC-Luat-Sport-Aerobics-93654.aspx
14 Tổng cục TDTT – Liên Đoàn TD Việt Nam môn TD Aerobics 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-2336-QD-BGDDT-2015-Hoi-khoe-Phu-Dong-toan-quoc-lan-thu-IX-2016-286345.aspx
15 NGUYỄN PHƯỚC THỌ, NGUYỄN PHƯỚC TOÀN, NGUYỄN ANH TUẤN 2009 Trường Đại học sư phạm TDTT TPHCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9824
16 Hồ Văn Tú 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6363
17 Đỗ Chi 1984 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có
18 Đặng Ngọc Quang 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
19 2003 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Luật bơi / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2009
20 Tổng cục thể dục thể thao 2004 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Đăng Thanh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Đào Huy Hiệp, Lưu Ngọc Khái, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Đại Nghĩa 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Hữu Thảo, Phan Tân Hưng, Nguyễn Đình Lưu, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Tiến Hải 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-15-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC-can-bo-giao-duc-quoc-phong-284361.aspx
5 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.hcmut.edu.vn/vi/event/view/van-ban-moi/666-thong-tu-so-6353bgddtgdqp-nga%CC%80y--26-tha%CC%81ng-9-nam-2012
6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
7 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
8 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Lần VI: không thấy Lần VII: 2 (1991) Lần VIII: 1 (1996) Lần IX : 4 (2001) Lần X: 3 (2006) Lần XI: 4 (2011) Lần XII: ebook (http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163) TV hiện có: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII/ Mặt trận
9 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
10 Bộ tổng tham mưu cục quân huấn 2000 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
11 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
12 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-18-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-day-danh-gia-ket-qua-hoc-Giao-duc-quoc-phong-an-ninh-289668.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hughes, J., Stephenson, H., & Dummett, P. 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có Có 5 băng đĩa: BD001669
2 Kolln, M., & Funk, R 2012 Oxford: OUP Tham khảo eng Hiện có
3 Buzan, T 2008 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có
4 Sarah Cunningham, Peter Moor, Jane Comyns Carr. 2005 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có Sách kèm Mini - Dictionary
5 Thomson, A. J., & Martinet, A. V 1986 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 1989
6 Cook, A 2000 Barron’s Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hughes, J., Stephenson, H., & Dummett, P. 2014 National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Cobuild, C 2012 Trẻ Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
3 Lougheed, L 2012 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có fahasa (2017)
4 Lin Lougheed 2007 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có
5 Lougheed, L 2009 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có
6 Cobuild, C 2012 Trẻ Tham khảo eng Hiện có
7 Lougheed, L 2009 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Khoa Luật và Khoa học chính trị, Trường Đại học An Giang 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Minh Đoan (chủ biên) 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2008 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 1984 Sự thật Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Minh Đoan 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
6 Các Mác,Phơđrích ăngghen 1980 Sự thật Tham khảo vie Hiện có
7 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=27806
8 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
9 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2017 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2018 Bộ luật tố tụng hình sự (Hiện hành) MD074412,MD074413,MD074414,MD074415,MD074416
10 2018 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
11 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
12 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
13 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2016 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
14 2017 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=32833&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%91ai%202013
15 Phạm Hoài Huấn (chủ biên) và những người khác 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
16 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2016 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=29068 Luật Bảo vệ môi trường. Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Chính trị Quốc gia - Sự thật. 2016 - Luật bảo vệ môi trường hiện hành (năm 2014) và các văn
17 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có: VKĐH X năm 2006: 3 quyển & VKĐH XI năm 2011: 4 quyển
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Đức Thắng Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có Toán C : Tài liệu giảng dạy / Nguyễn Phương Thảo , Diệp Hoàng Ân. - An Giang : Đại học An Giang , 2017.
2 Đậu Thế Cấp 2000 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
3 Đinh Thế Lực 2001 Đại học quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
4 James Stewart 2010 Brooks/Code, Cengage Learning Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7186 fahasa
5 Đậu Thế Cấp 2000 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có
6 Walter Rudin 1986 McGraw-Hill, New York Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7187

12. PRS101 - Xác suất thống kê A - TH 12 Phạm Thị Thu Hoa (ptthoa@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Đức Thông 2008 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phạm Đức Thông 2008 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Diệp Hoàng Ân 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6362
4 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Hoàng Ngọc Nhậm 2003 Thống kê Tham khảo vie Chưa có Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán dùng cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối ngành kinh tế, tài chính, ngoại thương, ngân hàng, quản trị kinh doanh, ... Nguyễn Thanh Sơn, Lê Khánh Luận. - TP. Hồ Chí Minh : Thống K
7 Lê Sĩ Đồng 2013 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Chưa có Bài tập xác suất và thống kê Đinh Văn Găng. - Hà Nội : Giáo dục , 2000.
8 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Năm: 1998
9 Lê Sĩ Đồng 2013 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
10 Nguyễn Cao Văn (chủ biên) 2009 Đại học Kinh tế Quốc dân Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
11 Nguyễn Đình Hiền 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
12 Phạm Văn Kiều 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Đức Chung 2010 Đại học QG TP.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
2 Lâm Ngọc Thiềm 2011 Đại học Quốc gia TPHCM Giảng dạy chính vie Chưa có Hóa học đại cương / Nguyễn Đình Soa. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh , 2000. - (Tài liệu theo chương trình đào tạo).
3 Ngô Thị Thuận 2015 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Hóa học hữu cơ : Phần bài tập / Ngô Thị Thuận . Tập 1. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2012
4 Nguyễn Đức Chung 2010 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015 (Tập 1, 2 chung 1 cuốn)
5 Lâm Ngọc Thiềm, Trần Hiệp Hải 2008 Đại học quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
6 Ngô Thị Thuận 2015 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Hóa học hữu cơ : Phần bài tập / Ngô Thị Thuận . Tập 1. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2012

14. COS101 - Tin học đại cương (*) 6 Lê Xuân Phi (lxphi@agu.edu.vn), Lê Trung Thư (

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Tin học 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Mark Dodge, Gaig Stinso, Đoàn Công Thông,Trần Ngọc Hoa 2003 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Trịnh Anh Toàn, Hồng Oanh 2000 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có
4 Busby, M. Learn 2004 Texas: Wordware Publishing, Inc Tham khảo eng Hiện có
5 PTS Learning Systems 2003 Pennsylvania: Bucknell University Tham khảo eng Chưa có
6 Nguyễn Đình Tê 2000 Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Hiện có: New perspectives on Microsoft Powerpoint 2000 comprehensive S. Scott Zimmerman, Beverly B. Zimmerman. - Boston, MA : Course Technology , 2001.

15. AGR105 - Kỹ thuật soạn thảo văn bản 6 Trần Minh Tâm (tmtam@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 2008 Chính trị Quốc gia - Sự thật Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7194
2 Mai Ngọc Đức 2016 Phòng hành chính- tổng hợp, trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
3 2012 Tham khảo vie Hiện có http://vietlaw.quochoi.vn/Pages/vbpq-toan-van.aspx?ItemID=25106
4 2012 Tham khảo vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=28407
5 2004 Tham khảo vie Hiện có http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?mode=detail&document_id=12892
6 2011 Tham khảo vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=14518

16. AGR104 - Kỹ năng giao tiếp và truyền thông 8 Trịnh Phước Nguyên (tpnguyen@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Ngọc Lan & cộng sự 2015 Đại Học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có đang xử lý: Truyền thông - lý thuyết và kỹ năng cơ bản / PGS, TS Nguyễn Văn Dững, NXB TT& Truyền thông. 2018
2 Tham khảo vie Hiện có
3 Joyce Cox, Joan Lambert 2010 Tham khảo vie Hiện có
4 Business Edge 2006 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Giao tiếp trong quản lý : Để tránh những lỗi giao tiếp hàng ngày! / Pip Hardy. - TP. Hồ Chí Minh : Trẻ , 2005
5 Business Edge 2006 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hội họp và thuyết trình : Làm thế nào để đạt kết quả mong muốn? / Howard Senter. - TP. Hồ Chí Minh : Trẻ , 2005
6 Dale Carnegie 2015 Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
7 Nguyễn Hữu Thân 2007 Thống Kê. Tham khảo vie Hiện có
8 Tony Buzan 2013 Lao Động Xã Hội. Tham khảo vie Hiện có

17. AGR107 - Sinh học đại cương – SHUD 7 Diệp Nhựt Thanh Hằng, Nguyễn Khắc Chung

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Thành Hổ 2002 Đại học quốc gia Tp.Hồ Chí Minh. Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm:2011
2 Nguyễn Đình Giậu 2000 Đại học Quốc gia TP. HCM Giảng dạy chính vie Chưa có
3 Bùi Trang Việt 2001 Đaị học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Tế bào học Nguyễn Như Hiền, Trịnh xuân Hậu. - Hà Nội : Đại Học Quốc Gia , 2006
4 Campbell, N., Reece, J. 2011 Pearson Education, Inc Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7337 Fahasa
5 Julio E. Celis 1998 Academic Press Tham khảo eng Hiện có https://www.sciencedirect.com/science/book/9780121647308 Fahasa
6 Kenneth A. Mason, Jonathan B. Losos, Susan R. Singer 2011 McGraw – Hill Companies, Inc Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7335
7 Nguyễn Đức Lượng 2002 Đaị học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Từ Vọng Nghi 2000 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Tứ Hiếu 2004 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2000
3 Đào Thị Phương Diệp Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Tinh Dung 2011 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000 đã scan 2011 Hóa phân tích 2
5 Hoàng Minh Châu (chủ biên), Từ Văn Mặc, Từ Vọng Nghi 2007 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
6 Nguyễn Thị Thu Vân 2004 Đại học Quốc gia TP. HCM Tham khảo vie Hiện có ebook 2010
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lubert Stryer 1995 W.H. Freeman and Company Giảng dạy chính eng Hiện có
2 David L. Nelson, Michael M. Cox 2004 W. H. Freeman Tham khảo eng Hiện có
3 Pierre Méhul et Serge Weinman 2004 Dunod Tham khảo eng Hiện có
4 Christian Moussard 2002 De boeck Tham khảo other Chưa có

20. BIT102 - Vi sinh vật học đại cương – SHUD 6 Nguyễn Thị Hạnh Chi; Trần Kim Hoàng

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Hữu Hiệp 2011 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7207
2 Lansing M. Prescott 2002 McGraw-Hill Science Tham khảo eng Hiện có
3 Gareth M. Evans, Judith C. Furlong 2003 John Wiley & Sons Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5677
4 Phạm Văn Kim 2002 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7209
5 Nguyễn Thị Xuyến 1996 Nông Nghiệp TP.HCM Tham khảo vie Chưa có
6 Trần Thanh Thủy 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1998

21. BIT501 - Sinh học phân tử 5 Trương Ánh Phương (taphuong@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Huỳnh Trường Huê, Trương Ánh Phương 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Khuất Hữu Thanh 2003 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2005
3 Nguyễn Thị Lang, Bùi Chí Bửu 2005 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Đã scan
4 Trần Phước Đường 2004 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có Sinh học phân tử của tế bào / Harvey Lodish ... [et al.] ; Nguyễn Xuân Hưng, Nguyễn Ngọc Lương dịch . Tập 1 , Cơ sở hóa học và phân tử. - Tái bản lần 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ , 2010. Sinh học phân tử của tế bào / Harvey Lo
5 Hồ Huỳnh Thùy Dương 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Thành Hổ 2007 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2010
2 Leland H. Hartwell 2004 McGraw-Hill Tham khảo eng Hiện có
3 Lê Duy Thành 2007 Khoa học và kỹ thuật Tham khảo vie Chưa có Di truyền học Phạm Thành Hổ. - Tái bản lần 10. - Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2009.
4 Phan Cự Nhân 2003 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Chưa có
5 Phan Cự Nhân 1978 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
6 Phan Cự Nhân, Đặng Văn Viện 1978 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2004
7 Vũ Đức Lưu 2007 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có

23. BIT511 - An toàn sinh học 7 Diệp Nhựt Thanh Hằng

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Gia Hy, Khuất Hữu Thanh 2007 Khoa học kỹ thuật Giảng dạy chính vie Chưa có
2 WHO 2004 Tổ chức Y tế Thế giới Giảng dạy chính vie Hiện có
3 U.S. Department of Health and Human Services 2009 U.S. Government printing office, Washington Tham khảo eng Hiện có https://www.cdc.gov/biosafety/publications/bmbl5/bmbl.pdf
4 2012 Tham khảo vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=163327
5 Ministry of Natural Resources and Environment Malaysia 2012 Tham khảo eng Hiện có https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2012.s1008
6 Cục Bảo vệ môi trường dịch và phát hành 2004 Cục Bảo vệ môi trường dịch và phát hành Tham khảo vie Hiện có http://vea.gov.vn/vn/hoptacquocte/conguoc/Pages/Ngh%E1%BB%8B%C4%91%E1%BB%8Bnhth%C6%B0Cartagenav%E1%BB%81anto%C3%A0nsinhh%E1%BB%8Dc.aspx
7 2010 Tham khảo vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=25531
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Tuấn 2015 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2012
2 Nguyễn Văn Tuấn 2015 Tổng hợp, TP Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có

25. APH503 - Sinh lý người và động vật 9 Nguyễn Khắc Chung Thẩm (nkctham@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 P Metting 2008 Mc Graw- Hill Giảng dạy chính eng Hiện có https://medschoolandmascara.files.wordpress.com/2017/01/pretest-physiology-2008-12-ed.pdf
2 P Metting 2008 Mc Graw- Hill Giảng dạy chính eng Hiện có https://medschoolandmascara.files.wordpress.com/2017/01/pretest-physiology-2008-12-ed.pdf
3 RG Carroll 2010 Saumder Elsevier Tham khảo eng Hiện có https://ricardocurco.files.wordpress.com/2013/12/problem-based-physiology-carroll-robert-g_1.pdf
4 Jennifer Fowler 2010 Scandinavian Veterinary press Tham khảo eng Hiện có http://krishikosh.egranth.ac.in/bitstream/1/2045636/1/24602.pdf
5 Lê Quang Long 1986 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Nhan đề có ở Thư viện. + Bài giảng sinh lý người và động vật, Tập 2 : 4 quyển + Sinh lý động vật và người T1 và T2
6 Rowen D. Frandson, W. Lee Wilke, Anna Dee Fails 1981 Blackwell Publishing Tham khảo eng Hiện có https://salehsalmanblog.files.wordpress.com/2016/01/01-anatomy-and-physiology-of-farm-animals-7th-edition1.pdf
7 Phạm Đình Lựu, Nguyễn Xuân Cẩm Huyên 2000 Đại Học Y Dược TP. HCM Tham khảo vie Chưa có
8 Lê Quang Long 1986 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Bài giảng sinh lý người và động vật, T2 Lê Quang Long. - Hà nội : Đại học quốc gia , 1996
9 Lê Quang Long 1986 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

26. PPH301 - Sinh lý thực vật A 15 Võ Thị Xuân Tuyền (vtxtuyen@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Trang Việt 2000 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Vũ Văn Vụ, Vũ Thanh Tâm và Hoàng Minh Tấn 1999 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2005
3 Bùi Trang Việt 2000 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2002
4 Vũ Văn Vụ, Vũ Thanh Tâm và Hoàng Minh Tấn 1999 Giáo Dục Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Hoàng Thị Sản, Phan Nguyên hồng 1980 Giáo Dục Tham khảo vie Hiện có
6 Hoàng Thị Sản,Trần Văn Ba 1998 Giáo Dục Tham khảo vie Hiện có
7 Hoàng Thị Sản 2004 Đại Học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có
8 Lincoln Taiz and Eduardo Zeiger 2002 Sinauer Associates Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7339
9 Malcolm B Wilkins 2002 Pitman Publishing Tham khảo vie Hiện có Đã scan (năm xb 1984)
10 Malcolm B Wilkins 1984 Pitman Publishing Tham khảo eng Hiện có Đã scan
11 Hoàng Minh Tấn, Vũ Quang Sáng và Nguyễn Kim Thanh 2004 Đại Học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có: 2003
12 Hoàng Thị Sản, Nguyễn Thị Phương Nga 2006 ĐHSP Tham khảo vie Hiện có
13 Lê Văn Hòa, Nguyễn Bảo Toàn 2005 Tủ sách Đại Học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8101
14 Lê Anh Khoa và ctv 2012 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
15 Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2003 Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011 (T1)

27. CUL526 - Phân loại thực vật học A 11 Cù Ngọc Quí (cnqui@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Thị Sản 2011 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm:1999
2 Bùi Thu Hà 2007 Đại Học Sư Phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có Phân loại thực vật T1 Lương Ngọc Toản,Võ Văn Chi. - Hà Nội : Giáo dục , 1978.
3 Trần Văn Khải 2009 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
4 Nguyễn Bá 2010 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2007
5 Hoàng Thị Sản và Hoàng Thị Bé 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
6 Phạm Hoàng Hộ 1999 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
7 Phạm Hoàng Hộ 1999 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: Q2 /2000
8 Nguyễn Bá 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
9 Hoàng Thị Sản và Nguyễn Phương Nga 2008 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
10 Nguyễn Lân Dũng 2003 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Bí ẩn về thế giới thực vật Trương Văn Nguyên; Hà Sơn. Đại An. - 1st. - Hà Nội : Hà Nội , 2004.
11 Hoàng Đức Cự 2006 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Thị Thanh Thủy 2007 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Kwanchai A. Gomez, Arturo A. Gomez 1984 John Wiley & Sons Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9413
3 Nguyễn Văn Tuấn 2009 Khoa học kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007

29. BIT301 - Công nghệ protein và enzyme – SHUD 5 Nguyễn Phú Thọ, Lê Hoàng Bảo Ngọc

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Cao Đăng Nguyên 2007 Đại học Huế Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Đức Lượng Cao Cường Nguyễn Ánh Tuyết Lê Thị Thủy Tiên Tạ Thu Hằng Huỳnh Ngọc Oanh Nguyễn Thúy Hương & Phan Thị Huyền 2004 ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Wolfgang Aehle 2007 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co.KGaA Tham khảo eng Hiện có
4 Nguyễn Văn Mùi 2012 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Thị Hiền, Lê Gia Hy, Quản Lê Hà, Từ Việt Phú 2012 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Văn Quốc Chương 2011 Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Nguyễn Đức Lượng 2002 Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có Công nghệ vi sinh, T2: Vi sinh vật học công nghiệp
3 Trần Minh Tâm 2000 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9191
4 Nguyễn Thị Hiền 2006 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7180
5 Trần Thị Thanh 2001 Giáo Dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Hà Thiện Thuyên 2007 Thanh Niên Tham khảo vie Hiện có
4 Huỳnh Văn Thới 2001 Trẻ Tham khảo vie Hiện có
5 Huỳnh Văn Thới 2004 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2005
6 Nguyễn Danh Vàn 2009 Trẻ Tham khảo vie Chưa có
7 Carmine Damiano 2000 Rome Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7779
8 Nông Nghiệp Tham khảo vie Chưa có
9 Nguyễn Thiện Tịch, Đoàn Thị Hoa, Trần Sĩ Dũng Huỳnh Thị Ngọc Nhân 2006 Nông Nghiệp Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
10 Nguyễn Xuân Linh, Nguyễn Thị Kim Lý 2005 Lao động Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7780
11 Trần Hợp 2000 Nông Nghiệp Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Thị Kim Ba và Phạm Hồng Cúc 1999 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: Kỹ thuật trồng rau / Phạm Hồng Cúc, Trần Văn Hai, Trần Thị Ba. - Hà Nội : Nông nghiệp , 2001
2 Nguyễn Văn Viên, Đỗ Tấn Dũng 2010 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Mạnh Chinh 2015 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
4 Parker B. L. N. S. Talekar and M. Skinner; Trần Văn Lài (dịch) 1995 Trung Tâm Nghiên Cứu và Phát Triển Rau Châu Á Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9895
5 Tạ Thu Cúc 2005 Hà Nội Tham khảo vie Hiện có

34. FIS508 - Thủy sản đại cương 4 Phan Phương Loan (pploan@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Phương Loan 2007 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/568
2 Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải, Dương Nhựt Long và Võ Nam Sơn 2012 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7320
3 Nguyễn Quang Linh 2011 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
4 Trần Văn Vỹ 2005 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Dương Thanh liêm 2003 Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004
2 Chi cục thú y thành phố Cần Thơ 2004 Tham khảo vie Chưa có
3 Hồ Thị Việt Thu 2007 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có
4 Võ Ái Quấc 1998 Sở Khoa Học Công Nghệ Môi Trường An Giang Tham khảo vie Chưa có
5 Phùng Thị Văn 2004 Viện Chăn nuôi Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Thị Ánh Hồng Đại học Quốc Gia TP.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Đang cập nhật
2 Phạm Văn Sổ, Bùi Thị Nhu Thuận 1991 Đại học Bách Khoa Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9836
3 Hà Duyên Tư 2006 Đại học Bách Khoa Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9170
4 Lê Thị Mùi Đại học Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có Đang cập nhật
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Linh Thước 2012 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Đức Lượng và Phạm Minh Tâm 2005 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Tiến Dũng 2007 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7233
4 Lê Thùy Linh 2010 Đại học Công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7232
5 Norma, H., I. Wesley, and S. García 2009 John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7231
6 Ronald, M.A. 2010 Taylor and Francis Group, LLC Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7230; https://faculty.psau.edu.sa/filedownload/doc-4-pdf-c0f48c8ab1b8e41d825d24714e851659-original.pdf
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Phước 2007 Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Văn Phước 2007 Xây Dựng Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2014
3 Lê Hoàng Việt 2003 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
4 Đinh Xuân Thắng, Nguyễn Văn Phước 2010 Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Văn Phước 2006 Xây Dựng Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
6 Tchobanoglou G. Burton F.L. Stensel H.D 2003 McGraw-Hill Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7597
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Connie R. Mahon Donald C. Lehman Geogrge Manuselis 2007 Giảng dạy chính eng Chưa có
2 Cedric A Mims 1993 Mosby - Year Book Europe Limited. Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 1989
3 Ellen Jo Baron Sydney M. Finegold 1990 The C. V. Mosby Company Tham khảo eng Hiện có
4 J. Vandepitte J. Verhaegen K. Engbaek 2003 World Health Organization - Geneva Tham khảo eng Hiện có
5 James G. Cappuccino Natalie Sherman 2001 New York. USA Tham khảo eng Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trương Ánh Phương 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Hồ Huỳnh Thùy Dương 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2002
3 Nguyễn Thị Lang và Bùi Chí Bửu 2006 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Đã scan
4 Nguyễn Thị Lang 2002 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
5 Alberts B Johnson A Lewis J et al 2002 New York: Garland Science Tham khảo eng Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Võ Thanh Tân 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2016
2 Dương Nhựt Long, Nguyễn Anh Tuấn, Lam Mỹ Lan 2012 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Bản in : Giáo trình kỹ thuật nuôi cá nước ngọt. Dương Nhựt Long, Nguyễn Anh Tuấn, Lam Mỹ Lan. ĐHCT. 2014. Đang xử lý
3 Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải, Dương Nhựt Long và Võ Nam Sơn 2012 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7320
4 Phạm Văn Khánh 2000 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
5 Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Văn Hảo, Bùi Minh Tâm, Phan Thanh Lâm, Võ Minh Sơn, Nguyễn Nhứt,…. Sena S. De Silva 2011 Chương trình Hợp tác Phát triển Nông nghiệp Nông thôn Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9073
6 Dương Nhựt Long, Nguyễn Anh Tuấn, Lam Mỹ Lan 2014 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Bản in : Giáo trình kỹ thuật nuôi cá nước ngọt. Dương Nhựt Long, Nguyễn Anh Tuấn, Lam Mỹ Lan. ĐHCT. 2014. Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Ngọc Đệ 2008 Đại Học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8087 Hiện có: 2009
2 Phạm Văn Kim 2015 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
3 Bộ Nông Nghiệp vá Phát Triển Nông Thôn 2003 Nông Nghiệp Tham khảo vie Hiện có
4 Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn 2007 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9166
5 Phạm Văn Kim và Lê Thị Sen 1993 Tổng Hợp Đồng Tháp Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9903
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Duy Thắng 2006 Nông Nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 1993
2 Nguyễn Lân Dũng 2001 Nông Nghiệp Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Lân Dũng 2001 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2009
4 Nguyễn Hữu Đống và Đinh Xuân Linh 2000 Nxb. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9269
5 Việt Chương 2001 Thành phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9869
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6023
4 Carmine Damiano 2000 Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7779
5 Huỳnh Văn Thới 2001 Trẻ Tham khảo vie Hiện có
6 Nông Nghiệp Tham khảo vie Chưa có
7 Nguyễn Thiện Tịch, Đoàn Thị Hoa, Trần Sĩ Dũng, Huỳnh Thị Ngọc Nhân 2006 Nông Nghiệp Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
8 Nguyễn Xuân Linh, Nguyễn Thị Kim Lý 2005 Lao động Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7780
9 Trần Hợp 2000 Nông Nghiệp Tham khảo vie Hiện có
10 Debergh PC and Read PE 1991 Kluwer Academic Pulishers Dordrecht pp. 1-13 Tham khảo eng Chưa có
11 Dương Công Kiên 2001 Đại học Quốc gia TP.HCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
12 Dương Công Kiên 2003 Đại học Quốc gia TP.HCM Tham khảo vie Hiện có
13 Dương Tấn Nhựt 2007 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Giảng dạy chính vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Giảng dạy chính vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Giảng dạy chính vie Chưa có

48. CUL911 - Công nghệ sinh học trong BVTV 8 Lê Minh Tuấn (lmtuan@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Đĩnh, Đỗ Tấn Dũng, Hà Quang Hùng, Phạm Văn Lầm, Phạm Bình Quyền và Ngô Thị Xuyên 2004 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2007
2 Phạm Thị Thùy 2004 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2010
3 Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Như Thanh và Dương Đức Tiến 2007 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Nguyễn Thị Thu Cúc 2016 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Xuân Thành, Lê Văn Hưng và Phạm Văn Toản 2003 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/3147
6 Phạm Văn Ty và Vũ Nguyễn Thành 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
7 Nguyễn Xuân Thành, Lê Văn Hưng và Phạm Văn Toản 2003 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/3147
8 Lương Đức Phẩm 2010 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011

49. AGR920 - Cây dược liệu - CNSH 6 Nguyễn Thị Mỹ Duyên (nthimyduyen@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đỗ Tất Lợi 2009 Y học Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7416 Hiện có năm: 2014 (1) 2015 (1)
2 Võ Văn Chi 2003 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
3 Võ Văn Chi 2004 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
4 Võ Văn Chi 1991 Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9169
5 Võ Văn Chi 2012 Y học Tham khảo vie Hiện có Tập 1: (2) Tập 2: (2)
6 Đinh Công Bảy 2012 Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Gia Huy, Khuất Hữu Thanh 2009 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Đức Lượng, Nguyễn Thị Thùy Dương 2008 Đại học quốc gia Tp.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm:2003
3 Michael J. Waites Neil L. Morgan John S. Rockey & Gary Higton 2001 UK: Blackwell Science Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7355
4 Lương Đức Phẩm 2011 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Quách Đĩnh, Nguyễn Vân Tiếp Nguyễn Văn Thoa 2008 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có

51. ABI503 - Vi sinh vật ứng dụng trong trồng trọt 10 Lê Minh Tuấn (lmtuan@agu.edu.vn), Văn Viễn L

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Minh Tâm 2000 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9191
2 Phạm Thị Thùy 2004 Đại học Quốc gia - Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm : 2010
3 Nguyễn Văn Đĩnh, Đỗ Tấn Dũng, Hà Quang Hùng, Phạm Văn Lầm, Phạm Bình Quyền và Ngô Thị Xuyên 2004 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2007
4 Phạm Văn Ty và Vũ Nguyên Thành 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
5 Kiều Hữu Ảnh 1999 Khoa học Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Đức Lượng 2006 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2004
7 Nguyễn Đức Lượng 2006 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có T2 / 2002: 1 T1 / 2004 : 1
8 Nguyễn Xuân Thành, Lê Văn Hưng và Phạm Văn Toản 2003 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
9 Lê Gia Huy và Khuất Hữu Thanh 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2010
10 Lương Đức Phẩm 2010 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Thanh Hiền 2004 Trường Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Nutrient Reasearch Council (NRC) 1993 Washington DC: National Acedemiy Press Tham khảo eng Hiện có
3 Dương Thanh Liêm 1997 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
4 Lê Thanh Hùng 2000 ĐHNL Thành Phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có
5 Phạm Minh Thành 1999 Trường Đại Học Cần Thơ – Khoa Nông Nghiệp Tham khảo vie Chưa có