Khoa Công nghệ thông tin
Công nghệ Thông tin - Cao đẳng

Thông tin cán bộ phụ trách

Võ Thanh Phi
vtphi@agu.edu.vn

Click vào môn học để xem danh mục tài liệu của từng môn, hoặc hiển thị tất cả

Tổng số môn học: 48

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm N.T., Hồ T.T.N, Trần Đ.N., Đỗ T.N.K., Nguyễn M.H., Nguyễn V.T 2014 Đại học Quốc Gia TP.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7196 Hiện có: 2010
2 W.C. Oakes, L.L. Leone, C.J. Gunn 2009 Great Lakes Press, Inc Tham khảo vie Chưa có fahasa
3 Robert J. Pond and Jeffrey L. Rankinen 2009 Pearson/Prentice Hall Tham khảo vie Chưa có fahasa
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Quang Phan, Phạm Văn Sinh 2013-2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9549
2 Khoa Lý luận Chính trị 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7725 (Năm 2017)
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
4 Bộ môn Triết học 2006 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có năm: 2009
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Bộ môn Triết học 2004 Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm : 2008 đã scan 2014
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Viết Thông 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
7 Bộ môn Triết học 2007 Lưu hành nội bộ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có: 2009

4. HCM101 - Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 Bùi Thu Hằng. bthang@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Ngọc Anh (chủ biên) ... [và những người khác 2017 Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đinh Xuân Lý, Phạm Ngọc Anh (đồng chủ biên) 2008 Lý luận Chính trị Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7162
3 Song Thành 2005 Lý luận chính trị Tham khảo vie Hiện có
4 Hội đồng Lý luận Trung Ương 2013 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2017 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có đang bổ sung
2 Đảng Cộng sản Việt Nam 2015 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7161 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7497
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có ebook: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
5 Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 1999 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hughes, J., Stephenson, H., & Dummett, P. 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có Có 5 băng đĩa: BD001669
2 Kolln, M., & Funk, R 2012 Oxford: OUP Tham khảo eng Hiện có
3 Buzan, T 2008 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có
4 Sarah Cunningham, Peter Moor, Jane Comyns Carr. 2005 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có Sách kèm Mini - Dictionary
5 Thomson, A. J., & Martinet, A. V 1986 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 1989
6 Cook, A 2000 Barron’s Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hughes, J., Stephenson, H., & Dummett, P. 2014 National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Cobuild, C 2012 Trẻ Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
3 Lougheed, L 2012 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có fahasa (2017)
4 Lin Lougheed 2007 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có
5 Lougheed, L 2009 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có
6 Cobuild, C 2012 Trẻ Tham khảo eng Hiện có
7 Lougheed, L 2009 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có

8. PHT101 - Giáo dục thể chất (*) 20 Bộ môn Giáo dục thể chất

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Anh Tuấn, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Mạnh Thái 2008 Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Thị Thảo Trang 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7129
3 Nguyễn Kim Minh, Nguyễn Trọng Hải, Trần Đồng Lâm, Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Nguyễn Kim Minh 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Liên Đoàn Điền Kinh Thế Giới 2010 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2013. (TK02453) 2010 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2010 (3)
6 Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004 (50 quyển) Năm 2010: 10 quyển
7 Nguyễn Văn Trạch và Ngũ Duy Anh 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2004 Giáo trình bơi lội
8 Trường ĐHSP TDTT TPHCM 2009 Thể dục thể thao. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
9 Vũ Thành Sơn, Nguyễn Danh Hoàng Việt 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003
10 Nguyễn Trần Phương Thảo 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7126
11 Nguyễn Danh Thái, Mai Duy Diễn 1980 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9024
12 Nguyễn Danh Thái, Vũ Thành Sơn 1999 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có
13 Ủy ban TDTT Việt Nam 2005 – 2008 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-634-TTTTC-Luat-Sport-Aerobics-93654.aspx
14 Tổng cục TDTT – Liên Đoàn TD Việt Nam môn TD Aerobics 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-2336-QD-BGDDT-2015-Hoi-khoe-Phu-Dong-toan-quoc-lan-thu-IX-2016-286345.aspx
15 NGUYỄN PHƯỚC THỌ, NGUYỄN PHƯỚC TOÀN, NGUYỄN ANH TUẤN 2009 Trường Đại học sư phạm TDTT TPHCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9824
16 Hồ Văn Tú 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6363
17 Đỗ Chi 1984 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có
18 Đặng Ngọc Quang 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
19 2003 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Luật bơi / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2009
20 Tổng cục thể dục thể thao 2004 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Đăng Thanh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Đào Huy Hiệp, Lưu Ngọc Khái, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Đại Nghĩa 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Hữu Thảo, Phan Tân Hưng, Nguyễn Đình Lưu, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Tiến Hải 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-15-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC-can-bo-giao-duc-quoc-phong-284361.aspx
5 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.hcmut.edu.vn/vi/event/view/van-ban-moi/666-thong-tu-so-6353bgddtgdqp-nga%CC%80y--26-tha%CC%81ng-9-nam-2012
6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
7 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
8 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Lần VI: không thấy Lần VII: 2 (1991) Lần VIII: 1 (1996) Lần IX : 4 (2001) Lần X: 3 (2006) Lần XI: 4 (2011) Lần XII: ebook (http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163) TV hiện có: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII/ Mặt trận
9 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
10 Bộ tổng tham mưu cục quân huấn 2000 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
11 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
12 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-18-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-day-danh-gia-ket-qua-hoc-Giao-duc-quoc-phong-an-ninh-289668.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đậu Thế Cấp – Võ Khắc Thường 2007 Đại học quốc gia tp HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Toán cao cấp; T1: Giải tích toán học: Dùng cho các ngành kỹ thuật / Đậu Thế Cấp. - 1st. - Tp.HCM : ĐHQG Tp.HCM , 2000.
2 Lê Kiên Thành 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Vũ Tuấn, Phan Đức Thành, Ngô Xuân Sơn 1977 DHSP Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có: 1988
4 Đậu Thế Cấp 2000 ĐHQG TPHCM Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Đình Trí 1978 ĐH & THCN Tham khảo vie Hiện có Tập 1: 3 quyển (2011) Tập 2: 3 quyển (2012) Tập 3: 3 quyển (2010)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đậu Thế Cấp – Võ Khắc Thường 2007 Đại học Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Toán cao cấp; T1: Giải tích toán học: Dùng cho các ngành kỹ thuật / Đậu Thế Cấp. - 1st. - Tp.HCM : ĐHQG Tp.HCM , 2000
2 Lê Kiên Thành 2012 Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Vũ Tuấn, Phan Đức Thành, Ngô Xuân Sơn 1977 DHSP Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có: 1988
4 Đậu Thế Cấp 2000 ĐHQG TPHCM Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Đình Trí 1978 ĐH & THCN Tham khảo vie Hiện có Tập 1: 3 quyển (2011) Tập 2: 3 quyển (2012) Tập 3: 3 quyển (2010)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Thị Ngọc Giàu 2016 Đại học An Giang (Lưu hành nội bộ) Giảng dạy chính vie Hiện có 1 bản
2 Đinh Quốc Huy (Lê Văn Chua, Trần Thị Ngọc Giàu, Phạm Mỹ Hạnh) 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013
3 Lê Tuấn Hoa 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006 (Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội) http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9254
4 Nguyễn Viết Đông (chủ biên) 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Tập 1: 2007 (3) Tập 2: 2009 (3)
5 Bùi Xuân Hải (chủ biên) 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Hoàng Xuân Sính 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
7 Nguyễn Viết Đông (chủ biên) 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Bài tập toán cao cấp (Tập2) Nguyễn Viết Đông,Lê ThịThiên Hương,Nguyễn Anh Tuấn. - Hà Nội : Giáo dục , 2000
8 Kenneth Hoffman - Ray Kunze Prentice - Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Diệp Hoàng Ân 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6362
2 Phạm Đức Thông 2008 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Lê Sĩ Đồng 2013 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
4 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có: 1998
5 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2009
6 Hoàng Ngọc Nhậm 2003 Thống kê Tham khảo vie Chưa có Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán dùng cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối ngành kinh tế, tài chính, ngoại thương, ngân hàng, quản trị kinh doanh, ... Nguyễn Thanh Sơn, Lê Khánh Luận. - TP. Hồ Chí Minh : Thống K
7 Lê Sĩ Đồng 2013 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Chưa có
8 Nguyễn Cao Văn (cb) 2009 Đại học Kinh tế Quốc dân Tham khảo vie Hiện có Hiện có: 2002
9 Nguyễn Đình Hiền 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có: 2004
10 Phạm Văn Kiều 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đổng Thị Kim Phượng, Trịnh Thị Hồng 2016 Giảng dạy chính vie Hiện có Vật lý đại cương - CD SP Tin XB: 2017 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7543
2 Lương Duyên Bình 1998 giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có: 1997
3 Lương Duyên Bình 1998 giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Lương Duyên Bình 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
5 Lương Duyên Bình 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1997
6 Nguyễn Hữu Hồ 2000 giáo dục Tham khảo vie Hiện có
7 Lê Băng Sương 2001 giáo dục Tham khảo vie Hiện có
8 Phùng Quốc Bảo 2002 giáo dục Tham khảo vie Hiện có
9 Vũ Thanh Khiết 2001 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2001
10 Đặng Thị Mai 2001 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thái Dư 2017 Khoa CNTT- ĐHAG Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7189
2 2011 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7198
3 Thanh Thảo 2012 Hồng Đức Tham khảo vie Chưa có đang xử lý: 170 mẫu soạn thảo văn bản hành chính và hợp đồng thường dùng trong kinh doanh/ Bộ tài chính. NXB Tài chính, năm 2009
4 2008 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7194
5 2004 Tham khảo vie Hiện có
6 2009 Tham khảo vie Hiện có http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/29509

16. BUS101 - Quản trị hành chính văn phòng 5 Nguyễn Thị Diễm Hằng (ntdhang@agu.edu.vn),

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Điệp, Trần Phương Hiền (Đồng chủ biên) 2012 Đại học Kinh tế Quốc dân Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Dương Văn Khảm 2002 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2000 đang xử lý 2016
3 Vương Thị Kim Thanh 2009 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Hữu Thân 2010 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có
5 Lê Thành Châu 2004 Tài chính Tham khảo vie Hiện có

17. COS101 - Tin học đại cương (*) 6 Lê Xuân Phi (lxphi@agu.edu.vn), Lê Trung Thư (

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Tin học 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Mark Dodge, Gaig Stinso, Đoàn Công Thông,Trần Ngọc Hoa 2003 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Trịnh Anh Toàn, Hồng Oanh 2000 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có
4 Busby, M. Learn 2004 Texas: Wordware Publishing, Inc Tham khảo eng Hiện có
5 PTS Learning Systems 2003 Pennsylvania: Bucknell University Tham khảo eng Chưa có
6 Nguyễn Đình Tê 2000 Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Hiện có: New perspectives on Microsoft Powerpoint 2000 comprehensive S. Scott Zimmerman, Beverly B. Zimmerman. - Boston, MA : Course Technology , 2001.
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Công Đoàn, Nguyễn Thái Dư 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7142 Hiện có năm: 2017
2 Trần Đan Thư, Nguyễn Thanh Phương, Đinh Bá Tiến và Trần Minh Triết 2011 Khoa học và kỹ thuật Tham khảo vie Chưa có
3 Phạm Văn Ất 2006 Giao thông vận tải Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9871
4 Mike Banahan, Declan Brady and Mark Doran 1991 Published by Addison Wesley Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7144
5 Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie 1988 Published by Prentice-Hall Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7191

19. COS302 - Ngôn ngữ lập trình Java 4 Phạm Hữu Dũng (phdung@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 VN-Guide 2000 Đại học Công nghệ – Đại học Quốc Gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Daniel Liang 2013 Pearson/Prentice Hall Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8338
3 Đoàn Văn Ban 2003 Khoa học và kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/3462
4 Trần Tiến Dũng 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

20. ESP305H - Tiếng Anh chuyên ngành TH 3 Đoàn Thanh Nghị (dtnghi@agu.edu.vn), Nguyễn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Thiết 2001 Học viện công nghệ bưu chính viễn thông Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2006 Tác giả: Lê Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Huệ
2 Eric H. Glendinning, John McEwan 1999 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7565 Hiện có: 2002
3 Keith Boechkner, P. Charles Brown 1993 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có

21. MAT110H - Toán rời rạc - TH 5 Trương Thị Diễm (ttdiem@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Văn Toán, Trương Thị Diễm 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7125
2 Nguyễn Hữu Anh 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7527
3 Đỗ Văn Nhơn 2000 ĐHQG TP. HCM Tham khảo vie Hiện có dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7526
4 Kenneth H. Rosen; ( Phạm Văn Thiều, Đặng Hữu Thịnh dịch) 1998 Khoa học Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7531
5 Phạm Thế Long 2004 ĐHSP Tham khảo vie Hiện có

22. COS320D - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5 Châu Ngân Khánh (cnkhanh@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Kiếm 2003 ĐHKHTN Tp.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2000
2 Nguyễn Hồng Chương 1999 Tp.HCM Tham khảo vie Hiện có
3 Niklaus, W 1993 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Robert, S 2001 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7523
5 Đỗ Xuân Lôi 1995 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Đông 2014 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6373
2 William Stalling 2010 Prentice Hall Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7649
3 Nguyễn Minh Tuấn 2001 Đại học Khoa học Tự nhiên Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7648 Hiện có năm: 2017
4 Võ Văn Chín, Nguyễn Hồng Vân và Phạm Hữu Tài 2003 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7510

24. CON301 - Mạng máy tính 5 Nguyễn Quang Huy (nqhuy@agu.edu.vn), Lê Hoàng

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Ngô Bá Hùng, Phạm Thế Phi 2014 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/3198
2 Phạm Thế Quế 2009 Thông tin và truyền thông Tham khảo vie Hiện có
3 Tanenbaum, Wetherall 2011 Pearson Tham khảo eng Hiện có
4 Phạm Thế Quế 2008 Bưu Điện Tham khảo vie Hiện có
5 Kurose, Ross 2012 Pearson Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/3524
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Phú Trường 2005 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/3369
2 Lê Khắc Nhiên Ân 2003 ĐHKHTN Tp.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7653 Hiện có: 2017
3 Đặng Vũ Tùng 2005 Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7651
4 Silberschatz, Galvin and Gagne 2005 Widley Wilson. Hoboken: Yale University Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7650
5 Trần Hạnh Nhi, Hoàn Kiếm 1999 ĐHKHTN Tp.HCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7654 Hiện có năm: 2017

26. COS311D - Cơ sở dữ liệu – CĐ 4 Nguyễn Thị Lan Quyên (ntlquyen@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Thế Quế 2006 Học viện công nghệ bưu chính viễn thông, TP HCM. Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7200
2 Lê Tiến Vương 2000 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1994
3 Nguyễn Đăng Tỵ, Đỗ Phúc 2001 ĐHQG TP HCM Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Giáo Trình Cơ Sở Dữ Liệu Tác giả: Phan Tấn Quốc
4 J. Ullman 1988 Computer Science Press Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7201

27. COS506D - Lập trình hướng đối tượng 4 Huỳnh Cao Thế Cường (hctcuong@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thái Dư 2006 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7252 Hiện có: 2017
2 Phạm Văn Ất 1999 Khoa học và Kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7254
3 Nguyễn Thanh Thủy 1999 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/3410 Tác giả: Khoa CNTT- ĐH Cần Thơ Lập trình hướng đối tượng C++
4 Blaha, M and Premerlani,W 1998 New York: Prentice Hall Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Thị Xuân Lộc 2010 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phạm Nguyễn Cương 2003 Khoa CNTT - Đại học Khoa học Tự nhiên Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7502

29. COS335D - Lập trình Web – CĐ 4 Thiều Thanh Quang Phú (ttqphu@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Hữu Khang, Hoàng Đức Hải 2002 Phương Đông Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7545 Hiện có năm: 2007
2 Luke Welling and Laura Thomson 2003 SAMS Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7549 Hiện có: 2017
3 Nguyễn Trường Sinh 2005 Thống kê Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7546 Hiện có năm: 2008
4 Steven Holzner; Gia Việt biên dịch 2009 Thống kê Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Mark Allen Weiss 1992 Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7192
3 Đỗ Xuân Lôi 1995 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
4 Hoàng Kiếm, Trần Hạnh Nhi, Dương Anh Đức 2003 Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Khoa học Tự nhiên Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
5 Sedgewick 1990 Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7197
6 Thomas H. Cormen 2001 Tham khảo eng Hiện có
7 Nguyễn Hồng Chương 1999 Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Cấu trúc dữ liệu ứng dụng và cài đặt bằng C / Nguyễn Hồng Chương. - 1st. - Tp.HCM : Nxb. Tp.HCM , 1999.

31. CON508 - Quản trị mạng – CĐ 5 Huỳnh Thanh Việt (htviet@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tô Thanh Hải, Phương Lan 2009 Phương Đông Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Dan Holme, Nelson Ruest, Danielle Ruest 2008 Washington: Microsoft Press Tham khảo eng Hiện có
3 Ian McLean, Orin Thomas 2008 Washington: Microsoft Press Tham khảo eng Hiện có
4 J.C. Mackin, Tony Northrup 2008 Washington: Microsoft Press Tham khảo vie Chưa có
5 Microsoft Corporation 2008 Tham khảo Hiện có http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd349801.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Hoàng Việt 2000 Khoa CNTT Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2005 Giáo trình thiết kế và cài đặt mạng máy tính (Ngô Bá Hùng) http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/3198
2 Teresa C. Mann Tham khảo vie Hiện có
3 Brian Hill Cisco Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
4 J. Scott Haugdahl Tham khảo eng Hiện có
5 Michel Daoud Yacoub Tham khảo eng Hiện có Đang xử lý
6 Edgar H. Callaway Tham khảo eng Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Thanh Liêm 2009 Giáo Dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Ngọc Tuấn 2007 Hồ Chí Minh: Thống Kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Trần Văn Minh 2001 Thành Phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có
4 Jean Andrews 2008 United States: Course Technology Tham khảo vie Chưa có
5 Scott Mueller United States: Que Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Steve Rackley 2007 Britain Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Borko Furht and Mohammad Ilyas 2003 United States:Auerbach Publications Tham khảo eng Hiện có
3 Andrew S. Tanenbaum 2003 United States: Prentice Hall Tham khảo eng Hiện có
4 James F. Kurose, Keith W. Ross 2003 United States: Addison-Wesley Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/3200
5 Matthew Gast 2005 United States: NXB O’Reilly Tham khảo eng Hiện có
6 Đỗ Duy Tân, Vương Phát 2009 Tham khảo vie Chưa có

35. CON920 - Bảo trì hệ thống mạng 6 Lê Hoàng Anh (lhanh@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Mark Burgess 2004 England: Wiley Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Michah lerner 2002 Netherland: Kluwer Academics Tham khảo vie Chưa có
3 Victor Moreno 2006 Cisco Press Tham khảo vie Chưa có
4 Cisco systems 2003 Cisco Press Tham khảo vie Chưa có
5 David Barnett, G. Gnana Arun Ganesh 2004 Sybex Tham khảo vie Chưa có
6 Abe Martey 2002 Cisco Press Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Brown, E 2002 New York: Manning Publications Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Turtschi, A and et 2002 Singapore: Syngress Publishing, Inc Giảng dạy chính eng Chưa có
3 Wakefield, C and et 2001 Singapore: Syngress Publishing, Inc Tham khảo eng Chưa có
4 Grundgeiger, D 2002 New York: O'Reilly Publishing, Inc Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đại học công nghệ thông tin- Đại học quốc gia TP HCM 2006 Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7844 (Hiện có: 2006) Hiện có: 005.13/B105/2011
2 Eckel, Bruce 2000 Prentice-Hall Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7835
3 Eckstein, Robert, Mare Loy and Dave Wood 1998 O’Reilly Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7842 Hiện có: 2002
4 Reese, George 2001 O’Reilly Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7843 fahasa
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Hữu Khang 2005 Nguyễn Thị Minh Khai Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7858
2 Phạm Hữu Khang 2005 Nguyễn Thị Minh Khai Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7849
3 Dương Quang Thiện 2004 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7852 Hiện có : 2005
4 Jesse Liberty 2003 O'Reilly Media Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7854 Hiện có: 2010 ( Programming C# 4.0)
5 Gary Cornell and Jonathan Morrison 2008 Apress Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7857 Hiện có: 2002

39. SEE301 - Nhập môn công nghệ phần mềm 4 Nguyễn Thị Mỹ Truyền (ntmtruyen@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Ngô Trung Việt, Nguyễn Kim Ánh 2003 Khoa học và kỹ thuật. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Huỳnh Xuân Hiệp, Phan Phương Lan 2011 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7629 Hiện có năm: 2017
3 Iam Sommerville 2011 Addison Wesley Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7631
4 Roger S. Pressman Ph.D 2001 McGraw-Hill book Co-Singapore Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7630 fahasa (7 th)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Gia Tiến, Phạm Thế Phi 2007 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Elmasri-Navathe 1989 Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7594 Hiện có năm: 2000 fahasa
3 H.Garcia-Molina, J.D.Ullman, J.Widom 2002 Prentice Hall Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7593 Hiện có: 1998 Fahasa
4 Jeffrey D. Ullman (bản dịch của Trần Đức Quang) 1988 Computer science press Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7201
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7633 Hiện có: 2017
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tham khảo vie Hiện có Lưu ở Khoa CNTT
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Erik Brown 2002 USA: Manning Publications Co Giảng dạy chính eng Hiện có http://index-of.co.uk/Microsoft-Windows-Ebooks/Manning%20-%202002%20-%20Windows%20Forms%20Programming%20With%20C%23.pdf fahasa
2 Jason Price 2003 USA: John Wiley & Sons, INC Giảng dạy chính eng Hiện có
3 Dương Quang Thiện 2005 Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
4 Dương Quang Thiện 2006 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
5 John Sharp and Jon Jagger 2012 USA: Microsoft Tham khảo vie Hiện có

44. CON916 - Công nghệ Web 5 Nguyễn Hoàng Tùng (nhoangtung@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Hữu Khang, Hoàng Đức Hải 2002 Phương Đông Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7545 Hiện có năm: 2007
2 Luke Welling and Laura Thomson 2003 SAMS Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7549 Hiện có năm: 2017
3 Tobias Ratschiller and Till Gerken 2000 SAMS Tham khảo vie Chưa có fahasa
4 Nguyễn Trường Sinh 2005 Thống kê Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7546 Hiện có: 2008
5 Steven Holzner (Gia Việt biên dịch) 2009 Thống kê Tham khảo vie Chưa có

45. IMS505 - Thiết kế đồ họa 3 Trần Thị Tuyết Vân (tttvan@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Jen Neal 2014 Imagine Publishing Ltd Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7912
2 Đặng Ngọc Hoàng 2012 Huế Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7520
3 Huỳnh Thanh Việt 2017 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7519

46. CON918 - Hệ điều hành mã nguồn mở 3 Thiều Thanh Quang Phú (ttqphu@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 TS. Phạm Nguyên Khang – TS Đỗ Thanh Nghị 2012 ĐH Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đại học Hàng Hải Tham khảo vie Chưa có
3 TS Hà Quốc Trung – Ths Lê Xuân Thành Tham khảo vie Chưa có

47. BUS528 - Thương mại điện tử - TH 5 Trần Thị Tuyết Vân (tttvan@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 PGS.TS. NGƯT Nguyễn Văn Hồng, TS. Nguyễn Văn Thoan 2012 Đại học Ngoại Thương Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7913 Hiện có: 2017
2 Kenneth Laudon & Carol Guercio Traver 2012 Prentice Hall Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7915 Hiện có: 2014 (E-commerce, 10 edition)
3 Gary P. Schneider 2009 Publisher Course Technologies Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7916 Hiện có: 2007
4 Nam, Tuấn, Thành, Tùng 2013 Trung tâm đào tào Seo VietMoz Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7917 Hiện có: 2007
5 Nguyễn Trọng Thơ 2014 Học viện đào tào CNTT NIIT-iNet Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7918

48. COS336D - Lập trình Windows 0 Nguyễn Ngọc Minh (nnminh@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú