Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên
Chăn nuôi - Cao đẳng

Thông tin cán bộ phụ trách

Nguyễn Thị Phương Ánh
ntpanh@agu.edu.vn

Click vào môn học để xem danh mục tài liệu của từng môn, hoặc hiển thị tất cả

Tổng số môn học: 50

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7301
2 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7300
3 Tham khảo Hiện có (Tầng 4 _Thư viện)
4 2014 Tham khảo Hiện có Lưu ở VP khoa NN
5 2009 Tham khảo Hiện có Lưu ở VP khoa NN
6 2016 Tham khảo Hiện có Lưu ở VP khoa NN
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Quang Phan, Phạm Văn Sinh 2013-2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9549
2 Khoa Lý luận Chính trị 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7725 (Năm 2017)
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
4 Bộ môn Triết học 2006 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có năm: 2009
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Bộ môn Triết học 2004 Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm : 2008 đã scan 2014
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Viết Thông 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
7 Bộ môn Triết học 2007 Lưu hành nội bộ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có: 2009

4. HCM101 - Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 Bùi Thu Hằng. bthang@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Ngọc Anh (chủ biên) ... [và những người khác 2017 Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đinh Xuân Lý, Phạm Ngọc Anh (đồng chủ biên) 2008 Lý luận Chính trị Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7162
3 Song Thành 2005 Lý luận chính trị Tham khảo vie Hiện có
4 Hội đồng Lý luận Trung Ương 2013 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2017 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có đang bổ sung
2 Đảng Cộng sản Việt Nam 2015 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7161 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7497
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có ebook: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
5 Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 1999 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008

6. PHT101 - Giáo dục thể chất (*) 20 Bộ môn Giáo dục thể chất

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Anh Tuấn, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Mạnh Thái 2008 Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Thị Thảo Trang 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7129
3 Nguyễn Kim Minh, Nguyễn Trọng Hải, Trần Đồng Lâm, Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Nguyễn Kim Minh 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Liên Đoàn Điền Kinh Thế Giới 2010 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2013. (TK02453) 2010 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2010 (3)
6 Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004 (50 quyển) Năm 2010: 10 quyển
7 Nguyễn Văn Trạch và Ngũ Duy Anh 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2004 Giáo trình bơi lội
8 Trường ĐHSP TDTT TPHCM 2009 Thể dục thể thao. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
9 Vũ Thành Sơn, Nguyễn Danh Hoàng Việt 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003
10 Nguyễn Trần Phương Thảo 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7126
11 Nguyễn Danh Thái, Mai Duy Diễn 1980 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9024
12 Nguyễn Danh Thái, Vũ Thành Sơn 1999 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có
13 Ủy ban TDTT Việt Nam 2005 – 2008 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-634-TTTTC-Luat-Sport-Aerobics-93654.aspx
14 Tổng cục TDTT – Liên Đoàn TD Việt Nam môn TD Aerobics 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-2336-QD-BGDDT-2015-Hoi-khoe-Phu-Dong-toan-quoc-lan-thu-IX-2016-286345.aspx
15 NGUYỄN PHƯỚC THỌ, NGUYỄN PHƯỚC TOÀN, NGUYỄN ANH TUẤN 2009 Trường Đại học sư phạm TDTT TPHCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9824
16 Hồ Văn Tú 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6363
17 Đỗ Chi 1984 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có
18 Đặng Ngọc Quang 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
19 2003 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Luật bơi / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2009
20 Tổng cục thể dục thể thao 2004 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Đăng Thanh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Đào Huy Hiệp, Lưu Ngọc Khái, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Đại Nghĩa 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Hữu Thảo, Phan Tân Hưng, Nguyễn Đình Lưu, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Tiến Hải 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-15-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC-can-bo-giao-duc-quoc-phong-284361.aspx
5 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.hcmut.edu.vn/vi/event/view/van-ban-moi/666-thong-tu-so-6353bgddtgdqp-nga%CC%80y--26-tha%CC%81ng-9-nam-2012
6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
7 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
8 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Lần VI: không thấy Lần VII: 2 (1991) Lần VIII: 1 (1996) Lần IX : 4 (2001) Lần X: 3 (2006) Lần XI: 4 (2011) Lần XII: ebook (http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163) TV hiện có: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII/ Mặt trận
9 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
10 Bộ tổng tham mưu cục quân huấn 2000 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
11 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
12 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-18-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-day-danh-gia-ket-qua-hoc-Giao-duc-quoc-phong-an-ninh-289668.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hughes, J., Stephenson, H., & Dummett, P. 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có Có 5 băng đĩa: BD001669
2 Kolln, M., & Funk, R 2012 Oxford: OUP Tham khảo eng Hiện có
3 Buzan, T 2008 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có
4 Sarah Cunningham, Peter Moor, Jane Comyns Carr. 2005 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có Sách kèm Mini - Dictionary
5 Thomson, A. J., & Martinet, A. V 1986 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 1989
6 Cook, A 2000 Barron’s Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hughes, J., Stephenson, H., & Dummett, P. 2014 National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Cobuild, C 2012 Trẻ Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
3 Lougheed, L 2012 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có fahasa (2017)
4 Lin Lougheed 2007 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có
5 Lougheed, L 2009 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có
6 Cobuild, C 2012 Trẻ Tham khảo eng Hiện có
7 Lougheed, L 2009 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Khoa Luật và Khoa học chính trị, Trường Đại học An Giang 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Minh Đoan (chủ biên) 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2008 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 1984 Sự thật Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Minh Đoan 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
6 Các Mác,Phơđrích ăngghen 1980 Sự thật Tham khảo vie Hiện có
7 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=27806
8 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
9 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2017 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2018 Bộ luật tố tụng hình sự (Hiện hành) MD074412,MD074413,MD074414,MD074415,MD074416
10 2018 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
11 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
12 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
13 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2016 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
14 2017 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=32833&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%91ai%202013
15 Phạm Hoài Huấn (chủ biên) và những người khác 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
16 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2016 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=29068 Luật Bảo vệ môi trường. Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Chính trị Quốc gia - Sự thật. 2016 - Luật bảo vệ môi trường hiện hành (năm 2014) và các văn
17 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có: VKĐH X năm 2006: 3 quyển & VKĐH XI năm 2011: 4 quyển
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Đức Thắng Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có Toán C : Tài liệu giảng dạy / Nguyễn Phương Thảo , Diệp Hoàng Ân. - An Giang : Đại học An Giang , 2017.
2 Đậu Thế Cấp 2000 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
3 Đinh Thế Lực 2001 Đại học quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
4 James Stewart 2010 Brooks/Code, Cengage Learning Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7186 fahasa
5 Đậu Thế Cấp 2000 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có
6 Walter Rudin 1986 McGraw-Hill, New York Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7187

12. PRS101 - Xác suất thống kê A - TH 12 Phạm Thị Thu Hoa (ptthoa@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Đức Thông 2008 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phạm Đức Thông 2008 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Diệp Hoàng Ân 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6362
4 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Hoàng Ngọc Nhậm 2003 Thống kê Tham khảo vie Chưa có Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán dùng cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối ngành kinh tế, tài chính, ngoại thương, ngân hàng, quản trị kinh doanh, ... Nguyễn Thanh Sơn, Lê Khánh Luận. - TP. Hồ Chí Minh : Thống K
7 Lê Sĩ Đồng 2013 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Chưa có Bài tập xác suất và thống kê Đinh Văn Găng. - Hà Nội : Giáo dục , 2000.
8 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Năm: 1998
9 Lê Sĩ Đồng 2013 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
10 Nguyễn Cao Văn (chủ biên) 2009 Đại học Kinh tế Quốc dân Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
11 Nguyễn Đình Hiền 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
12 Phạm Văn Kiều 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Đức Chung 2010 Đại học QG TP.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
2 Lâm Ngọc Thiềm 2011 Đại học Quốc gia TPHCM Giảng dạy chính vie Chưa có Hóa học đại cương / Nguyễn Đình Soa. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh , 2000. - (Tài liệu theo chương trình đào tạo).
3 Ngô Thị Thuận 2015 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Hóa học hữu cơ : Phần bài tập / Ngô Thị Thuận . Tập 1. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2012
4 Nguyễn Đức Chung 2010 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015 (Tập 1, 2 chung 1 cuốn)
5 Lâm Ngọc Thiềm, Trần Hiệp Hải 2008 Đại học quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
6 Ngô Thị Thuận 2015 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Hóa học hữu cơ : Phần bài tập / Ngô Thị Thuận . Tập 1. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2012

14. COS101 - Tin học đại cương (*) 6 Lê Xuân Phi (lxphi@agu.edu.vn), Lê Trung Thư (

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Tin học 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Mark Dodge, Gaig Stinso, Đoàn Công Thông,Trần Ngọc Hoa 2003 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Trịnh Anh Toàn, Hồng Oanh 2000 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có
4 Busby, M. Learn 2004 Texas: Wordware Publishing, Inc Tham khảo eng Hiện có
5 PTS Learning Systems 2003 Pennsylvania: Bucknell University Tham khảo eng Chưa có
6 Nguyễn Đình Tê 2000 Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Hiện có: New perspectives on Microsoft Powerpoint 2000 comprehensive S. Scott Zimmerman, Beverly B. Zimmerman. - Boston, MA : Course Technology , 2001.

15. AGR103 - Sinh học nông nghiệp 2 13 Trần Văn Khải (tvkhai@agu.edu.vn), Nguyễn K

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Đức Cự 2001 Đại Học Quốc Gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Peter H. Raven ... [et al.] ; illustration authors, William C. Ober and Claire W. Garrison 2005 McGraw-Hill, Higher Education Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Quang Mai, Cù Xuân Dần 2004 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
4 W.D. Phillips, T.J. Chilton 1991 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1997
5 Lê Văn Thọ, Lê Xuân Cương 1979 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
6 Hoàng Thị Sản, Hoàng Thị Bé 2005 Đại Học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1998
7 Nguyễn Khoa Lân, Nguyễn Như Đối 2006 Đại học Sư phạm Huế Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1995
8 Hoàng Thi Sản, Hoàng Thị Bé 2005 Đại Học Sư Phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2004
9 Nguyễn Quang Mai 2004 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
10 Nguyễn Tiến Thắng, Nguyễn Đình Huyên 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
11 Trần ích 1979 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
12 Nguyễn Như Khanh 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
13 Nguyễn Nghĩa Thìn 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Từ Vọng Nghi 2000 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Tứ Hiếu 2004 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2000
3 Đào Thị Phương Diệp Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Tinh Dung 2011 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000 đã scan 2011 Hóa phân tích 2
5 Hoàng Minh Châu (chủ biên), Từ Văn Mặc, Từ Vọng Nghi 2007 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
6 Nguyễn Thị Thu Vân 2004 Đại học Quốc gia TP. HCM Tham khảo vie Hiện có ebook 2010

17. BIO103 - Hóa sinh đại cương 14 Nguyễn Văn Chương (nvchuong@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Phước Nhuận 2005 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2007 Phần 1: 2 quyển Phần 2: 2 quyển
2 Đào Đình Thức 2001 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
3 N. N. PAVLOP, Lê Chí Kiên, Nguyễn Văn Hai 1983 Đại học và trung học chuyên nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Nguyễn Phước Nhuận, Đỗ Hiếu Liêm, Huỳnh Thị Bạch Yến 2007 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Nguyễn Khương 1999 Khoa học và Kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có
6 Nguyễn Đình Huề 1975 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 1977
7 Trần Sơn 1994 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2001
8 Trịnh Lê Hùng 2005 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
9 Đồng Thị Thanh Thu 2006 Đại học Khoa Học Tự Nhiên Tham khảo vie Chưa có
10 Nguyễn Đình Huyên 2006 Đại học Khoa Học Tự Nhiên Tham khảo vie Chưa có
11 Trần Hiệp Hải 2002 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
12 Trần Hiệp Hải, Trần Kim Thanh 1983 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
13 La Đồng Minh 1973 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
14 Trần Thị Huệ 2000 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tổ Vi sinh vật học Đại cương 9 Khoa NN – TNTN ) 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Nguyễn Hữu Hiệp 2011 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7207
3 Nhóm giảng dạy VSV học đại cương 2011 Đại học An Giang Tham khảo vie Chưa có
4 Nguyễn Hữu Hiệp 2011 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7207
5 Lansing M. Prescott 2002 McGraw-Hill Science Tham khảo eng Hiện có Microbiology I Edward Alcamo. - 1st. - Mc Graw Hill. 579/A346-TT MD012837
6 Gareth M. Evans and Judith C. Furlong 2003 John Wiley & Sons Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2011 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5677
7 Nguyễn Thị Xuyến 1996 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
8 Phạm Văn Kim 2002 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7209
9 Trần Thanh Thủy 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1998
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Ngô Thụy Bảo Trân 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2015
2 Lăng Ngọc Huỳnh 2007 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có
3 Nguyễn Đình Giậu 2000 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có
4 Quách Văn Tỉnh, Trần Hạnh Dung, Hoàng Văn Lương và Nguyễn Văn Thêm 2004 Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
5 Eliot Goldfinger 2004 Oxford University Tham khảo eng Hiện có
6 Sapa broiler notes anatomy and physiology of the chicken 2013 Tham khảo eng Hiện có http://www.sapoultry.co.za/pdf-training/anatomy-physiology-of-chicken.pdf
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Phan Thu Hằng 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Lê Đức Ngoan 2002 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
3 Hội chăn nuôi Việt Nam 2004 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
4 Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhật Xuân Dung và Võ Văn Sơn 1999 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có
5 Vũ Duy Giảng, Nguyễn Thị Lương Hồng và Tôn Thất Sơn 1997 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có Giáo trình Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi sách dành cho Cao đẳng Sư phạm Vũ Duy Giảng, Tôn Thất Sơn. - Hà Nội : Đại Học Sư Phạm , 2007
6 Hồ Thị Phương Thảo 2014 Đại học An Giang Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hồ Xuân Nghiệp 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
2 Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm - Viện Chăn nuôi Quốc gia 1995 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
3 Nguyễn Hữu Tào và Lê Văn Liễn 2005 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
4 Vũ Duy Giảng 1999 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có Giáo trình Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi sách dành cho Cao đẳng Sư phạm Vũ Duy Giảng, Tôn Thất Sơn. - Hà Nội : Đại Học Sư Phạm , 2007
5 Nguyễn Xuân Trạch 2004 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7828
6 Humphreys, L.R. 1987 New York: Copublished in the United States with John Wiley and Sons, Inc. Tham khảo eng Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Bá Trung 2014 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Đình Miên 1990 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có Phương pháp chọn và nhân giống gia súc Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, nguyễn Văn Tó. - Lần 1. - Hà Nội : Lao động , 2006.
3 Nguyễn Văn Uyển 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2001
4 Nguyễn Văn Thiện 1995 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
5 Đặng Hữu Lanh 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Trương Lăng 1998 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Ngô Thụy Bảo Trân 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Ngô Thụy Bảo Trân 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Lê Văn Thọ và Đàm Văn Tiện 1992 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
4 Mai Văn Hưng 2004 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Đình Nhung và Nguyễn Minh Tâm 2005 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
6 Nguyễn Quang Mai, Cù Xuân Dần 2004 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
7 Trần Thị Dân & Dương Nguyên Khang 2006 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
8 Lê Văn Thọ và Đàm Văn Tiện 1992 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
9 Mai Văn Hưng 2004 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
10 Nguyễn Đình Nhung và Nguyễn Minh Tâm 2005 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
11 Nguyễn Quang Mai, Cù Xuân Dần 2004 Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
12 Trần Thị Dân & Dương Nguyên Khang 2006 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Bình Trường và Nguyễn Bá Trung 2009 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2011
2 Phan Thị Thanh Thủy 1999 Tủ sách Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2007
3 Kwanchai A. Gomez, Arturo A. Gomez 1984 John Wiley & Sons Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9413
4 Phạm Trường An và Nguyễn Thị Ánh Pha 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7327
5 Phan Thị Thanh Thủy 2007 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7329
6 Bùi Chí Bửu và Nguyễn Thị Lang 2003 Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013
7 Đặng Hùng Thắng 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2009
8 Nguyễn Xuân Phách 2000 Y học Tham khảo vie Chưa có
9 Nguyễn Sum 1999 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
10 Nguyễn Ngọc Kiểng 1996 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
11 Trần Lộc Hùng 1998 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
12 Diệp Ngọc Liên và Hồ Thị Nguyên 1992 Tham khảo vie Chưa có
13 Đặng Hùng Thắng 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2009
14 Peter Dalgard 2008 Springer Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Phan Thu Hằng 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Phạm Văn Sổ, Bùi Thị Nhu Thuận 1991 Đại học Bách Khoa Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9836
3 Trần Phú Lộc và Nguyễn Nhựt Xuân Dung 1991 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có
4 Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng 1997 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có
5 The Association of Official Agricultural Chemist 1975 Tham khảo eng Chưa có
6 2002 The Royal Society of Chemistry Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Bình Trường và Nguyễn Bá Trung 2009 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2011
2 Nguyễn Văn Thiện 1995 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
3 Nguyễn Văn Thiện 1996 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
4 Phạm Thành Hổ 1999 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
5 Trần Thị Dân 2005 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trương Thanh Nhã 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
2 Nguyễn Duy Cương, Nguyễn Hữu Quỳnh 1999 Từ điển Bách khoa Tham khảo vie Chưa có
3 Phạm Khắc Hiếu, Lê Thị Ngọc Diệp 1997 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Thư viện có: Giáo trình Dược lý học thú y Phạm Khắc Hiếu. - Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2009. (MD063750; MD063751; MD063752)
4 Hoàng Tích Huyền 2001 Y học Tham khảo vie Chưa có
5 Nguyễn Khang 2005 Y học Tham khảo vie Chưa có
6 Võ Văn Chi 1999 Y học Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2012 Tập 1: (2) Tập 2: (2)

28. VES518 - Kiểm nghiệm thú sản A 6 Lê Thị Thúy Hằng, Nguyễn Tuyết Giang

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thị Thúy Hằng 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2015
2 Dương Văn Nhiệm 2010 Đại học Nông nghiệp Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
3 Lý Thị Liên Khai 1999 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 Adam MR. MO.Moss 1995 Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2008
5 Michael P. Doyle. Fidel Toldrá 2009 University of Georgia, Griffith, GA, USA Tham khảo eng Hiện có
6 Betty C. Hobbs 2007 Central Public Health Laboratory Colindate, London Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7394

29. ANI540 - Chăn nuôi gia cầm 6 Đào Thị Mỹ Tiên (dtmtien@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đào Thị Mỹ Tiên 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Bùi Đức Lũng và Nguyễn Xuân Sơn 2003 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
3 Bùi Đức Lũng 2003 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
4 Bùi Xuân Mến 2000 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
5 Dương Thanh Liêm 2002 Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
6 Lã Thị Thu Minh 2000 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có

30. ANI539 - Chăn nuôi heo 6 Trần Trung Tuấn (tttuan@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Trung Tuấn 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Nguyễn Quang Linh 2005 Đại học Nông lâm Huế Tham khảo vie Chưa có Tên tài liệu tương tự: Giáo trình chăn nuôi lợn / Nguyễn Quang Linh (TK02094)
3 Lê Thị Mến 2008 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có
4 Phạm Sĩ Tiệp 2004 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Chưa có
5 Võ Văn Ninh 2001 Trẻ Tham khảo vie Chưa có
6 Vũ Đình Tôn 2005 Nxb. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có

31. ANI541 - Chăn nuôi trâu, bò 6 Hồ Xuân Nghiệp (hxnghiep@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Thu Hồng 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Preston T.R và Leng R.A 1991 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
3 Lê Đức Ngoan, Nguyễn Thị Hoa Lý và Dư Thị Thanh Hằng 2005 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7784
4 Nguyễn Trọng Tiến, Nguyễn Xuân Trạch, Mai Thị Thơm và Lê Văn Ban 2001 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2009
5 Nguyễn Xuân Trạch 2003 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7828
6 Vũ Duy Giảng, Nguyễn Xuân Bả, Lê Đức Ngoan, Nguyễn Xuân Trạch, Vũ Chí Cương và Nguyễn Hữu Văn 2008 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7831

32. VES508 - Chẩn đoán bệnh thú y 6 Nguyễn Thị Hạnh Chi (nthchi@agu.edu.vn), Tr

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Hạnh Chi 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2009
2 Barbara E. Straw, B.E., J.J. Zimmerman, S. D’Allaire, D.J. Taylor 2006 Ames Iowa USA: Iowa State University Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7951
3 JICA (Japan international cooperation agency) 2002 Viện Thú y Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Tất Toàn (Khoa Chăn nuôi – Thú y) 2004 Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
5 Phạm Ngọc Thạch và Đỗ Thị Nga 2006 Nxb. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
6 Quinn P.J., M.E. Carter, B.Markey, and G.R. Carter 2004 Spain: Elsevier Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7740
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thị Thúy Hằng 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7395
2 Lý Thị Liên Khai, Hồ Thị Việt Thu 2014 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
3 Calnek, B.W., Barnes, H.J., Beard, C.W., McDougald, L.R. và Saif, Y.M. 1997 London: Mosby-Wolfe. Editiorial Board for the American Association of avian Patholosists Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7397
4 Kuniyasu, C., Mustaffa, D.A., H.J. 1992 Japan International Co-operation agency – Asean Poultry disease research and training project verterinary research Institute, Ipoh, Malaysia Tham khảo eng Chưa có
5 Straw, B.E., Zimmerman, J.J., D’Allaire, S. và Taylor, D.J. 2006 Blackwell Publishing Asia Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7398

34. VES507 - Sản khoa và gieo tinh nhân tạo 6 Nguyễn Thế Thao (ntthao@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thế Thao 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013
2 Nguyễn Hữu Ninh và Bạch Đăng Phong 2001 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999
3 Chung Anh Dũng 2011 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
4 Kubus, S.A. 1995 Spain. Marca S.A. Tham khảo eng Chưa có GV cho mượn
5 Senger, P.L. 1997 USA. Current Conception Inc. Tham khảo eng Chưa có GV cho mượn
6 Trần Tiến Dũng, Dương Đình Long và Nguyễn Văn Thanh 2002 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có Gv cho mượn
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trương Thanh Nhã 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lương Văn Huấn 1999 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1997 Hiện có: Ký sinh và bệnh ký sinh ở gia súc gia cầm, tập 2 Khác Nhà xuất bản: Đại học Nông lâm nghiệp
3 Nguyễn Hữu Hưng 1999 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có
4 Phạm Văn Khuê, Phan Lục 1996 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
5 Phạm Sĩ Lăng, Phan Địch Lân 2001 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
6 Phan Thế Việt (chủ biên) Nguyễn Thị Kỳ, Nguyễn Thị Lê 1977 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có

36. ANI516 - Vệ sinh môi trường chăn nuôi 6 Đào Thị Mỹ Tiên (dtmtien@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đào Thị Mỹ Tiên 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Châu Bá Lộc 1996 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Thư viện hiện có: Bài giảng vệ sinh môi trường trong chăn nuôi năm 2014
3 Dương Nguyên Khang 2009 Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có
4 Dương Nguyên Khang 2009 Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có
5 Lăng Ngọc Huỳnh 2000 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
6 Lê Hoàng Việt 2000 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có

37. ANI517 - Chăn nuôi dê, thỏ 6 Bùi Phan Thu Hằng (bpthang@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Phan Thu Hằng 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2010
2 Devendra, C. và G.B. McLeroy 1982 Longman Press Tham khảo eng Chưa có
3 Hồ Quảng Đồ 2000 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Không còn truy cập được http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237ntn4n3nmn31n343tq83a3q3m3237nvn
4 Nguyễn Thiện và Đinh Văn Bình; Viện nghiên cứu và phổ biến kiến thức bách khoa Nghệ An 2003 Nxb. Nghệ An Tham khảo vie Hiện có
5 Lê Đăng Đảnh 2005 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Quang Sức và Đinh Văn Bình 2001 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trương Thanh Nhã 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có GV mang lên: Bài giảng dịch tễ học thú y/ Khoa NN-TNTN/2015
2 Nguyễn Như Thanh 2001 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
3 Nguyễn Quang Tuyên 2003 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
4 Trần Thị Dân 2000 Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007 Tên tài liệu tương tự: Dịch tễ học thú y Khác nhà xuất bản: Nông nghiệp
5 Archie Hunter 2000 Tham khảo vie Hiện có
6 Dirk U. Pfeiffer 2002 The Royal Veterinary College, University of London, United Kingdom Tham khảo eng Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Thu Hồng 2009 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có Giáo trình quản lý sản xuất chăn nuôi / Nguyễn Minh Thông. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ , 2007
2 Nguyễn Thị Song An 2001 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Minh Thông 2004 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Tuyết Giang 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7293
2 2004 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7296
3 2004 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7296
4 Quốc hội 2015 Tham khảo vie Chưa có Tên tài liệu tương tự: Luật thú y và các quy định mới nhất về nghiệp vụ công tác thú y (MD066939; MD066940)
5 Chính phủ 2010 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7295
6 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7299

41. CUL531 - Kỹ năng khuyến nông 12 Trịnh Phước Nguyên (tpnguyen@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Văn Khải 2006 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2013
2 A.W. van den Ban & H.S. Hawkins 1999 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
3 Bộ NN & PTNT 1999 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
4 Thomas G. Flores, Pedro – B. Bueno, Rafaeld- Lapastora 1993 Tham khảo vie Chưa có
5 Cục Khuyến Nông & Khuyến Lâm Bộ NN & PTNT 1997 Tham khảo vie Chưa có
6 Bộ NN & PTNT 2001 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
7 Lê Trọng 2000 Văn hóa dân tộc Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Hướng dẫn kế hoạch làm ăn xóa đói giảm nghèo bền vững cho hộ nông dân / Lê Trọng (MD051541; MD051542)
8 Ngô Khắc Nguyên 1966 Cơ Quan Phát Triển Á Châu Tham khảo vie Chưa có
9 Nguyễn Thị Kim Nguyệt 2001 Tủ sách ĐHCT Tham khảo vie Chưa có
10 Nguyễn Ngọc Đệ 2002 Tủ sách ĐHCT Tham khảo vie Chưa có
11 Trần Văn Hoà 1995 Tủ sách Đại Học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có
12 Viên NC & PT Hệ Thống Canh Tác ĐHCT 2003 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có

42. VES505 - Miễn dịch học thú y 6 Vũ Ngọc Hoài (vnhoai@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Vũ Ngọc Hoài 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Lê Văn Hùng 1998 Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
3 Phạm Văn Ty 2001 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Đỗ Ngọc Liên 2004 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
5 Trần Ngọc Bích 2014 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có
6 Sandhu, T.S. 1991 Tham khảo eng Hiện có https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03079459108418780
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Phi Bằng 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7287
2 raig E. Greene 2012 Printed in the United States of America. Elsevier Tham khảo eng Hiện có
3 Debra M. Eldredge, Liisa D carlson and James M. Giffin 2007 Wiley Publishing, Inc. Tham khảo eng Hiện có
4 Nguyễn Văn Biện 2001 Trẻ Tp.HCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7290
5 Phạm Gia Ninh 1975 Đại học Nông nghiệp I Tham khảo vie Chưa có Bệnh nội khoa gia súc Phạm Ngọc Thạch, Hồ Văn Nam, Chu Đức Thắng. - Hà Nội : Nông Nghiệp , 2006
6 Trần Thị Dân, Dương Nguyên Khang 2006 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Chăn nuôi – Thú y Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Nguyễn Thị Thu Hồng 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Chưa có
3 Đào Thị Mỹ Tiên 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có
4 Trần Trung Tuấn 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Chưa có
5 Trương Thanh Nhã 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
6 Lý Thị Liên Khai, Hồ Thị Việt Thu 2014 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Chăn nuôi – Thú y 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7746
2 Trần Trung Tuấn 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Chưa có
3 Đào Thị Mỹ Tiên 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có
4 Lý Thị Liên Khai, Hồ Thị Việt Thu 2014 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Thị Thu Hồng 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Chưa có
6 Nguyễn Thị Thu Hồng 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Huy Bá 2007 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Võ Thị Thanh Lộc 2010 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
3 Phạm Văn Quyết và Nguyễn Quý Thanh 2001 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7868
4 Vũ Cao Đàm 1999 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Huy Bá 2007 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Võ Thị Thanh Lộc 2010 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
3 Phạm Văn Quyết và Nguyễn Quý Thanh 2001 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7868
4 Vũ Cao Đàm 1999 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014

48. ANI514 - Công nghệ thức ăn gia súc 6 Hồ Xuân Nghiệp (hxnghiep@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hồ Xuân Nghiệp 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
2 Tôn Thất Sơn, Nguyễn Thị Mai và Nguyễn Thị Lệ Hằng 2005 Nxb. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7818
3 Pond W. G., D.C. Church và K.R. Pond 1995 John Wiley & Sons. USA Tham khảo eng Chưa có
4 Trung tâm khuyến nông trung ương 2003 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7815
5 Trần Thế Truyền 2006 Đại học Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7812
6 Nguyễn Văn Thanh 2010 Đại học Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có Luận văn tốt nghiệp ĐH Đà Nẵng http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7817
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Vũ Ngọc Hoài 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Nguyễn Đức Hiền 2011 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
3 Hồ Thị Thuận 1999 Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng ở gia súc, gia cầm Trịnh Văn Thịnh. - Hà Nội : Nông nghiệp , 1977. 111 tr. 636.089696/Th312
4 Trần Thị Dân 2000 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Tên tài liệu tương tự: Dịch tễ học thú y Khác nhà xuất bản: Nông nghiệp (TK01796)
5 Hilton, A.C.,D. Mortiboy, J.G. Banks, and C.W Penn 1977 Tham khảo eng Hiện có https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1574-695X.1997.tb01036.x
6 Sandhu, T.S. 1991 Tham khảo eng Hiện có https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03079459108418780
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hồ Xuân Nghiệp 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
2 Lê Văn Liễn và Nguyễn Hữu Tạo 2004 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7829
3 Dương Hữu Thời, Dương Thanh Liêm và Nguyễn Văn Uyển 1982 Nxb Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có
4 Nguyễn Xuân Trạch 2004 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7828
5 Humphreys, L.R. 1987 Copublished in the United States with John Wiley and Sons, Inc. Tham khảo vie Chưa có