Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên
Phát triển Nông thôn - Cao đẳng

Thông tin cán bộ phụ trách

Nguyễn Thị Phương Ánh
ntpanh@agu.edu.vn

Click vào môn học để xem danh mục tài liệu của từng môn, hoặc hiển thị tất cả

Tổng số môn học: 57

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Quang Phan, Phạm Văn Sinh 2013-2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9549
2 Khoa Lý luận Chính trị 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7725 (Năm 2017)
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
4 Bộ môn Triết học 2006 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có năm: 2009
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Bộ môn Triết học 2004 Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm : 2008 đã scan 2014
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Viết Thông 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
7 Bộ môn Triết học 2007 Lưu hành nội bộ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có: 2009

4. HCM101 - Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 Bùi Thu Hằng. bthang@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Ngọc Anh (chủ biên) ... [và những người khác 2017 Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đinh Xuân Lý, Phạm Ngọc Anh (đồng chủ biên) 2008 Lý luận Chính trị Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7162
3 Song Thành 2005 Lý luận chính trị Tham khảo vie Hiện có
4 Hội đồng Lý luận Trung Ương 2013 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2017 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có đang bổ sung
2 Đảng Cộng sản Việt Nam 2015 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7161 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7497
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có ebook: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
5 Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 1999 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008

6. PHT101 - Giáo dục thể chất (*) 20 Bộ môn Giáo dục thể chất

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Anh Tuấn, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Mạnh Thái 2008 Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Thị Thảo Trang 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7129
3 Nguyễn Kim Minh, Nguyễn Trọng Hải, Trần Đồng Lâm, Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Nguyễn Kim Minh 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Liên Đoàn Điền Kinh Thế Giới 2010 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2013. (TK02453) 2010 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2010 (3)
6 Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004 (50 quyển) Năm 2010: 10 quyển
7 Nguyễn Văn Trạch và Ngũ Duy Anh 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2004 Giáo trình bơi lội
8 Trường ĐHSP TDTT TPHCM 2009 Thể dục thể thao. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
9 Vũ Thành Sơn, Nguyễn Danh Hoàng Việt 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003
10 Nguyễn Trần Phương Thảo 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7126
11 Nguyễn Danh Thái, Mai Duy Diễn 1980 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9024
12 Nguyễn Danh Thái, Vũ Thành Sơn 1999 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có
13 Ủy ban TDTT Việt Nam 2005 – 2008 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-634-TTTTC-Luat-Sport-Aerobics-93654.aspx
14 Tổng cục TDTT – Liên Đoàn TD Việt Nam môn TD Aerobics 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-2336-QD-BGDDT-2015-Hoi-khoe-Phu-Dong-toan-quoc-lan-thu-IX-2016-286345.aspx
15 NGUYỄN PHƯỚC THỌ, NGUYỄN PHƯỚC TOÀN, NGUYỄN ANH TUẤN 2009 Trường Đại học sư phạm TDTT TPHCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9824
16 Hồ Văn Tú 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6363
17 Đỗ Chi 1984 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có
18 Đặng Ngọc Quang 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
19 2003 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Luật bơi / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2009
20 Tổng cục thể dục thể thao 2004 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Đăng Thanh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Đào Huy Hiệp, Lưu Ngọc Khái, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Đại Nghĩa 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Hữu Thảo, Phan Tân Hưng, Nguyễn Đình Lưu, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Tiến Hải 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-15-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC-can-bo-giao-duc-quoc-phong-284361.aspx
5 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.hcmut.edu.vn/vi/event/view/van-ban-moi/666-thong-tu-so-6353bgddtgdqp-nga%CC%80y--26-tha%CC%81ng-9-nam-2012
6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
7 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
8 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Lần VI: không thấy Lần VII: 2 (1991) Lần VIII: 1 (1996) Lần IX : 4 (2001) Lần X: 3 (2006) Lần XI: 4 (2011) Lần XII: ebook (http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163) TV hiện có: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII/ Mặt trận
9 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
10 Bộ tổng tham mưu cục quân huấn 2000 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
11 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
12 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-18-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-day-danh-gia-ket-qua-hoc-Giao-duc-quoc-phong-an-ninh-289668.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hughes, J., Stephenson, H., & Dummett, P. 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có Có 5 băng đĩa: BD001669
2 Kolln, M., & Funk, R 2012 Oxford: OUP Tham khảo eng Hiện có
3 Buzan, T 2008 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có
4 Sarah Cunningham, Peter Moor, Jane Comyns Carr. 2005 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có Sách kèm Mini - Dictionary
5 Thomson, A. J., & Martinet, A. V 1986 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 1989
6 Cook, A 2000 Barron’s Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hughes, J., Stephenson, H., & Dummett, P. 2014 National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Cobuild, C 2012 Trẻ Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
3 Lougheed, L 2012 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có fahasa (2017)
4 Lin Lougheed 2007 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có
5 Lougheed, L 2009 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có
6 Cobuild, C 2012 Trẻ Tham khảo eng Hiện có
7 Lougheed, L 2009 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Khoa Luật và Khoa học chính trị, Trường Đại học An Giang 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Minh Đoan (chủ biên) 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2008 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 1984 Sự thật Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Minh Đoan 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
6 Các Mác,Phơđrích ăngghen 1980 Sự thật Tham khảo vie Hiện có
7 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=27806
8 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
9 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2017 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2018 Bộ luật tố tụng hình sự (Hiện hành) MD074412,MD074413,MD074414,MD074415,MD074416
10 2018 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
11 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
12 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
13 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2016 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
14 2017 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=32833&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%91ai%202013
15 Phạm Hoài Huấn (chủ biên) và những người khác 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
16 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2016 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=29068 Luật Bảo vệ môi trường. Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Chính trị Quốc gia - Sự thật. 2016 - Luật bảo vệ môi trường hiện hành (năm 2014) và các văn
17 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có: VKĐH X năm 2006: 3 quyển & VKĐH XI năm 2011: 4 quyển
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Đức Thắng Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có Toán C : Tài liệu giảng dạy / Nguyễn Phương Thảo , Diệp Hoàng Ân. - An Giang : Đại học An Giang , 2017.
2 Đậu Thế Cấp 2000 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
3 Đinh Thế Lực 2001 Đại học quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
4 James Stewart 2010 Brooks/Code, Cengage Learning Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7186 fahasa
5 Đậu Thế Cấp 2000 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có
6 Walter Rudin 1986 McGraw-Hill, New York Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7187

12. PRS101 - Xác suất thống kê A - TH 12 Phạm Thị Thu Hoa (ptthoa@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Đức Thông 2008 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phạm Đức Thông 2008 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Diệp Hoàng Ân 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6362
4 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Hoàng Ngọc Nhậm 2003 Thống kê Tham khảo vie Chưa có Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán dùng cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối ngành kinh tế, tài chính, ngoại thương, ngân hàng, quản trị kinh doanh, ... Nguyễn Thanh Sơn, Lê Khánh Luận. - TP. Hồ Chí Minh : Thống K
7 Lê Sĩ Đồng 2013 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Chưa có Bài tập xác suất và thống kê Đinh Văn Găng. - Hà Nội : Giáo dục , 2000.
8 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Năm: 1998
9 Lê Sĩ Đồng 2013 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
10 Nguyễn Cao Văn (chủ biên) 2009 Đại học Kinh tế Quốc dân Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
11 Nguyễn Đình Hiền 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
12 Phạm Văn Kiều 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Đức Chung 2010 Đại học QG TP.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
2 Lâm Ngọc Thiềm 2011 Đại học Quốc gia TPHCM Giảng dạy chính vie Chưa có Hóa học đại cương / Nguyễn Đình Soa. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh , 2000. - (Tài liệu theo chương trình đào tạo).
3 Ngô Thị Thuận 2015 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Hóa học hữu cơ : Phần bài tập / Ngô Thị Thuận . Tập 1. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2012
4 Nguyễn Đức Chung 2010 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015 (Tập 1, 2 chung 1 cuốn)
5 Lâm Ngọc Thiềm, Trần Hiệp Hải 2008 Đại học quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
6 Ngô Thị Thuận 2015 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Hóa học hữu cơ : Phần bài tập / Ngô Thị Thuận . Tập 1. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2012

14. COS101 - Tin học đại cương (*) 6 Lê Xuân Phi (lxphi@agu.edu.vn), Lê Trung Thư (

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Tin học 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Mark Dodge, Gaig Stinso, Đoàn Công Thông,Trần Ngọc Hoa 2003 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Trịnh Anh Toàn, Hồng Oanh 2000 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có
4 Busby, M. Learn 2004 Texas: Wordware Publishing, Inc Tham khảo eng Hiện có
5 PTS Learning Systems 2003 Pennsylvania: Bucknell University Tham khảo eng Chưa có
6 Nguyễn Đình Tê 2000 Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Hiện có: New perspectives on Microsoft Powerpoint 2000 comprehensive S. Scott Zimmerman, Beverly B. Zimmerman. - Boston, MA : Course Technology , 2001.
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tạ Minh 2010 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: năm 2011 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9251
2 Phạm Đức Trọng (chủ biên), Nguyễn Hữu Túc, Hoàng Thế Cường 2015 Hội Luật gia Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Sinh Huy, Nguyễn Văn Lê, Vũ Minh Tâm 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Nguyễn Sinh Huy, Nguyễn Văn Lê, Vũ Minh Tâm 2003 Đại học sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Tony Bilton 1993 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Chưa có Nhập môn xã hội học / Trần Thị Kim Xuyến (chủ biên) , Nguyễn Thị Hồng Xoan. - TP. Hồ Chí Minh : Thống Kê , 2003 Xã hội học nhập môn Bruce J. Cohen, Terri L. Orbuch. - Hà Nội : Giáo Dục , 1995.
6 Nguyễn Minh Hòa 1999 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
7 Lê Ngọc Hùng 2002 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Chưa có
8 Phạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng 1997 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Chưa có Giáo trình xã hội học đại cương / Phạm Đức Trọng (chủ biên), Nguyễn Hữu Túc, Hoàng Thế Cường. - Hà Nội : Hồng Đức : Hội Luật gia Việt Nam , 2016
9 Tương Lai 1997 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Chưa có

16. ECO501 - Kinh tế học 10 Lê Thị Thiên Hương

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Bảo Lâm (chủ biên) 2011 Đại học Kinh Tế TP. HCM Giảng dạy chính vie Hiện có đang xử lý: Kinh tế vi mô / ThS. Đinh Thùy Trâm. NXB Phương Đông, 2011
2 Nguyễn Tri Khiêm + Phùng Ngọc Triều 2010 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2008
3 Nguyễn Văn Ngọc 2005 Lao động xã hội Giảng dạy chính vie Chưa có
4 Nguyễn Như Ý 1996 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2011
5 Nguyễn Như Ý 2007 Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2009
6 Đoàn Thị Mỹ Hạnh và Vũ Việt Hằng 2007 Giáo Dục Tham khảo vie Hiện có
7 Dương Tấn Diệp 2008 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1999
8 Nguyễn Như Ý – Trần Thị Bích Dung 2009 Trường đại học kinh tế Tp. HCM Tham khảo vie Chưa có Kinh tế vi mô Lê Bảo Lâm,Nguyễn Như ý,Trần Thị Bích Dung. - 1st. - Tp.HCM : Thống kê , 2005
9 Nguyễn Văn Ngọc 2007 Đại học kinh tế quốc dân Tham khảo vie Chưa có
10 N. Gregory Mankiw 2003 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có Tập 1 Tập 2
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Võ Văn Thắng 2009 Trẻ Giảng dạy chính vie Hiện có Thư viện có:Giáo trình lôgíc học hình thức / Võ Văn Thắng / 2017
2 Hoàng Chúng 1994 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
3 Tô Duy Hợp - Phan Anh Tuấn 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1997
4 Nguyễn Trọng Văn - Bùi Văn Mưa 1995 Tủ sách Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có

18. AGR105 - Kỹ thuật soạn thảo văn bản 6 Trần Minh Tâm (tmtam@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 2008 Chính trị Quốc gia - Sự thật Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7194
2 Mai Ngọc Đức 2016 Phòng hành chính- tổng hợp, trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
3 2012 Tham khảo vie Hiện có http://vietlaw.quochoi.vn/Pages/vbpq-toan-van.aspx?ItemID=25106
4 2012 Tham khảo vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=28407
5 2004 Tham khảo vie Hiện có http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?mode=detail&document_id=12892
6 2011 Tham khảo vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=14518

19. AGR103 - Sinh học nông nghiệp 2 13 Trần Văn Khải (tvkhai@agu.edu.vn), Nguyễn K

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Đức Cự 2001 Đại Học Quốc Gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Peter H. Raven ... [et al.] ; illustration authors, William C. Ober and Claire W. Garrison 2005 McGraw-Hill, Higher Education Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Quang Mai, Cù Xuân Dần 2004 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
4 W.D. Phillips, T.J. Chilton 1991 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1997
5 Lê Văn Thọ, Lê Xuân Cương 1979 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
6 Hoàng Thị Sản, Hoàng Thị Bé 2005 Đại Học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1998
7 Nguyễn Khoa Lân, Nguyễn Như Đối 2006 Đại học Sư phạm Huế Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1995
8 Hoàng Thi Sản, Hoàng Thị Bé 2005 Đại Học Sư Phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2004
9 Nguyễn Quang Mai 2004 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
10 Nguyễn Tiến Thắng, Nguyễn Đình Huyên 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
11 Trần ích 1979 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
12 Nguyễn Như Khanh 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
13 Nguyễn Nghĩa Thìn 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Từ Vọng Nghi 2000 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Tứ Hiếu 2004 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2000
3 Đào Thị Phương Diệp Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Tinh Dung 2011 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000 đã scan 2011 Hóa phân tích 2
5 Hoàng Minh Châu (chủ biên), Từ Văn Mặc, Từ Vọng Nghi 2007 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
6 Nguyễn Thị Thu Vân 2004 Đại học Quốc gia TP. HCM Tham khảo vie Hiện có ebook 2010

21. BIO103 - Hóa sinh đại cương 14 Nguyễn Văn Chương (nvchuong@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Phước Nhuận 2005 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2007 Phần 1: 2 quyển Phần 2: 2 quyển
2 Đào Đình Thức 2001 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
3 N. N. PAVLOP, Lê Chí Kiên, Nguyễn Văn Hai 1983 Đại học và trung học chuyên nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Nguyễn Phước Nhuận, Đỗ Hiếu Liêm, Huỳnh Thị Bạch Yến 2007 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Nguyễn Khương 1999 Khoa học và Kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có
6 Nguyễn Đình Huề 1975 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 1977
7 Trần Sơn 1994 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2001
8 Trịnh Lê Hùng 2005 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
9 Đồng Thị Thanh Thu 2006 Đại học Khoa Học Tự Nhiên Tham khảo vie Chưa có
10 Nguyễn Đình Huyên 2006 Đại học Khoa Học Tự Nhiên Tham khảo vie Chưa có
11 Trần Hiệp Hải 2002 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
12 Trần Hiệp Hải, Trần Kim Thanh 1983 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
13 La Đồng Minh 1973 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
14 Trần Thị Huệ 2000 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tổ Vi sinh vật học Đại cương 9 Khoa NN – TNTN ) 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Nguyễn Hữu Hiệp 2011 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7207
3 Nhóm giảng dạy VSV học đại cương 2011 Đại học An Giang Tham khảo vie Chưa có
4 Nguyễn Hữu Hiệp 2011 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7207
5 Lansing M. Prescott 2002 McGraw-Hill Science Tham khảo eng Hiện có Microbiology I Edward Alcamo. - 1st. - Mc Graw Hill. 579/A346-TT MD012837
6 Gareth M. Evans and Judith C. Furlong 2003 John Wiley & Sons Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2011 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5677
7 Nguyễn Thị Xuyến 1996 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
8 Phạm Văn Kim 2002 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7209
9 Trần Thanh Thủy 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1998

23. RUD311 - Xã hội nông thôn 4 Thái Huỳnh Phương Lan (thplan@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Quang Dũng 2007 Khoa học xã hội Giảng dạy chính vie Chưa có Giáo trình Cơ sở xã hội học nông thôn Việt Nam / Tống Văn Chung. - Hà Nội : Giáo dục , 2011
2 Viện xã hội học 2004 Hà Nội: Khoa học xã hội Tham khảo vie Chưa có
3 Mai Văn Hai – Phan Đại Doãn 2000 Hà Nội: Khoa học xã hội Tham khảo vie Chưa có
4 Phan Đại Doãn 1992 Mũi Cà Mau Tham khảo vie Chưa có

24. RUD309 - Trồng trọt đại cương 5 Phạm Văn Quang (pvquang@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Minh 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lê Quang Hưng 2003 ĐH Quốc gia TPHCM Tham khảo vie Chưa có
3 Hà Thị Thanh Bình (Chủ biên) và C.S 2002 Nông Nghiệp Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Trồng trọt đại cương / Nguyễn Văn Minh. - Đại học An Giang , 2003.
4 Hopkins, W.G. 1995 Wiley & Sons. Inc Tham khảo eng Hiện có https://www.academia.edu/2455123/Hopkins_W._Huner_N.-Introduction_to_plant_physiology-2008.pdf
5 Soffe, R. J. 1995 Blackwell Science Tham khảo eng Chưa có

25. FIS508 - Thủy sản đại cương 4 Phan Phương Loan (pploan@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Phương Loan 2007 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/568
2 Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải, Dương Nhựt Long và Võ Nam Sơn 2012 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7320
3 Nguyễn Quang Linh 2011 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
4 Trần Văn Vỹ 2005 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có

26. ANI301 - Chăn nuôi đại cương 10 Nguyễn Thị Thu Hồng (ntthong@agu.edu.vn), Ng

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Thị Thu Hà 1995 Đại học Nông lâm Huế Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Hồ Quảng Đồ 2006 Tủ sách Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Chưa có
3 Nguyễn Thị Hạnh Chi và Nguyễn Bá Trung 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7743
4 Nguyễn Duy Thiện 2005 Xây dựng Tham khảo vie Chưa có
5 Võ Văn Sơn 2003 Tủ sách Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có
6 Huỳnh Kim Diệu 2012 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
7 Nguyễn Minh Tâm, Nghiêm Thị Anh Đào, Trần Thị Thuận và Nguyễn Thị Lệ Hằng 2005 Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
8 Nguyễn Thị Hồng Nhân 1997 Khoa Nông Nghiệp & Sinh học ứng dụng. Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7744
9 Trần Thị Dân, Dương Nguyên Khang 2006 Nông Nghiệp Tham khảo vie Hiện có
10 Châu Bá Lộc 2002 Tủ sách Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1996

27. FST514 - Chế biến thực phẩm đại cương 7 Hồ Thị Ngân Hà (htnha@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hồ Thị Ngân Hà 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7466
2 Lê Văn Việt Mẫn 2009 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
3 Lê Văn Việt Mẫn 2004 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Mạnh Thân, Lại Đức Cần Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Vân Tiếp, Quách Đĩnh, Nguyễn Văn Thoa 2008 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Trọng Cẩn, Đỗ Minh Phụng 1990 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
7 Tống Văn Hằng 1985 TP.HCM Tham khảo vie Hiện có

28. RUD313 - Phát triển cộng đồng nông thôn 5 Phạm Huỳnh Thanh Vân (phtvan@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Huỳnh Thanh Vân 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7419
2 Nguyễn Thị Oanh 1995 Đại học Mở - Bán công Tp Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có
3 Trương Văn Tuyển 2007 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
4 Phạm Huỳnh Thanh Vân 2006 Đại học An Giang, dự án PHE Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7420
5 Nguyễn Đức Vinh, Đinh Thị Vinh 2012 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Xuân Phú 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7731
2 Nguyễn Đức Triều, Vũ Tuyên Hoàng 2001 Nông Nghiệp Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9957
3 Mai Thanh Cúc, Nguyễn Đình Hà, Nguyễn Thị Tuyết Lan, Nguyễn Trọng Đắc 2005 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7733
4 Micheal Dower 1999 Tham khảo vie Cần kiểm tra lại http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9260
5 Micheal Dower 1998 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7732
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Trần Oánh và Nguyễn Văn Biên 2007 Đại học Nông nghiệp Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7306
2 Trần Quang Hùng 1992 Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có
3 Trần Văn Hai 1998 Tủ sách Đại Học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2005
4 Charles R. Worthing 1983 The Bristish Crop Protection Council Tham khảo eng Hiện có
5 Phạm Văn Biên, Bùi Cách Tuyến và Nguyễn Mạnh Chinh 2000 Nông Nghiệp Tham khảo vie Hiện có
6 Võ Mai 2001 Khoa học & kỹ thuật Tham khảo vie Chưa có Hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc , 2005
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hồ Thị Ngân Hà 2012 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 A.M.Martin 1994 Chapman & Hill Tham khảo vie Hiện có
3 Lê Văn Hoàng 2004 Khoa học và kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2002
4 Nguyễn Trọng Cẩn, Đỗ Minh Phụng 2010 Hà Nội: Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
5 Trần Đức Ba và Nguyễn Văn Tài 2004 Đại học quốc gia TPHCM Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Xuân Phú 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7735
2 Phạm Văn Khôi 2007 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
3 Dương Ngọc Thành 2004 Đại Học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7736
4 Trần Minh Tâm 2008 Đại học An Giang Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mọng Ngọc 2011 Lao động xã hội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2014
2 Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc 2008 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có
3 Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc 2008 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có
4 Hồ Đăng Phúc 2010 Khoa học kỹ thuật Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
5 Đinh Phi Hỗ 2011 Phương Đông Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2012
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Vũ Đình Thắng 2006 Hà Nội: Đại Học Kinh tế Quốc Dân Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phạm Khánh Nam 2005 Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Chưa có
3 Đinh Phi Hổ 2003 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có
4 Đào Công Tiến 2003 Đại Học Quốc Gia TPHCM Tham khảo vie Chưa có
5 Nguyễn Trần Quế 2004 Hà Nội: Khoa Học Xã Hội Tham khảo vie Chưa có
6 Chu Tiến Quang 2005 Hà Nội: Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 PAEX 2012 Nông Nghiệp, Tp. Hồ Chí Minh, Việt nam Giảng dạy chính eng Chưa có
2 Alam, A & Ihsan, S . 2012 International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, vol. 2, no. 8, pp. 25-38 Tham khảo eng Hiện có Đang xử lý
3 Bhandari, BB 2003 Tham khảo eng Hiện có https://enviroscope.iges.or.jp/contents/eLearning/waterdemo/bhandari_m4.pdf
4 Cavestro, L . 'PRA 2003 Universita' Degli Studi Di Padova Tham khảo eng Hiện có http://www.agraria.unipd.it/agraria/master/02-03/participatory%20rural%20appraisal.pdf
5 Chambers, R (1994a) 1994 World Development, vol. 22, no. 7, pp. 953-69. Tham khảo eng Hiện có Đang xử lý
6 World Development, vol. 22, no. 9, pp. 1253-68 Tham khảo eng Hiện có Đang xử lý

36. RUD913 - Giới và phát triển 6 Thái Huỳnh Phương Lan (thplan@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Thái Thị Ngọc Dư 2004 Đại học mở Bán công TP HCM Giảng dạy chính vie Hiện có
2 A. Rao, M. B. Anderson, and C. A. Overholt (eds.) 1991 Kumarian press Tham khảo eng Chưa có
3 Lamphere, H. Ragone, and P. Zavella 2000 Routledge Tham khảo eng Hiện có
4 C. O. N. Moser . 1993 London: Routledge Tham khảo eng Chưa có
5 L. Lamphere, H. Ragone, and P. Zavella . 2000 Routledge Tham khảo eng Hiện có
6 M. Alvesson and Y. D. Billing. 1997 Sage Publications Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Huy Bá 2007 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Thị Oanh 1995 Đại học Mở - Bán công Tp Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có
3 Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh 2001 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7868
4 Nguyễn Duy Cần, Trần thanh Bé, Nguyễn Ngọc Đệ 2005 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7892
5 Nguyễn Thị Lan, Phạm Tiến Dũng 2005 Đại học Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7883
6 Phương Kỳ Sơn 2001 Chính trị quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Vũ Cao Đàm. - Tái bản lần thứ 6. - Hà Nội : Giáo dục , 2014 Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học : (Tài liệu photo) / Nguyễn Bảo Vệ, Nguyễn Huy tài. - Hà Nội : Giáo
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Xuân Phú 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7718
2 Nguyễn Văn Long 2006 Nông Nghiệp Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7726
3 2001 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7720
4 Trần Văn Hà, Nguyễn Khánh Quắc 1997 Nông nghiệp, Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7727
5 Trần Văn Khẩn, Ngô Xuân Hoàng 2004 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7721
6 Nguyễn Ngọc Hiến 2001 Hà Nội: Học Viện Hành Chính Quốc Gia Tham khảo vie Chưa có
7 Cầm Ai Cập, Hoàng Đức Nghỉnh, Nguyễn Huy Bái, Hoàng Văn Thon, Hoàng Văn Số, Lương Thanh Nghiêm, Đào Công Trình, Tăng Thị Kim Phi, Hoàng Thị Miến, Hoàng Gia Hội 2001 Nông Nghiệp Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7719
8 Chu Văn Đức 2005 Hà Nội Tham khảo vie Hiện có

39. ESP518 - Tiếng Anh chuyên ngành PTNT 4 Thái Huỳnh Phương Lan (thplan@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Chaudhry, P. and Ruysschaert, G. 2007 UNDP Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7775
2 Estellès, P., Jensen, H., Sánchez, L., & Vechiu, G. 2002 University of Aarhus Tham khảo eng Hiện có
3 Serrat, O. 2008 Asian Development Bank Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7777
4 Nguyen Pham Bang and Hill, P. S. 2008 Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7776
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Huỳnh Ngọc Đức 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7342
2 Laura Van Scholl & Rienke Nieuwnhuis 2004 Agromisa Foundation, Wageningen Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7343
3 Ngô Ngọc Hưng 2009 Nông Nghiệp Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7344
4 NGUYỄN MỸ HOA, LÊ VĂN KHOA & TRẦN BÁ LINH 2012 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7345
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Danh Quyền 2006 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7879
2 Dương Hữu Thời 1998 Hà nội: Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2000
3 Lê Huy Bá, Lâm Minh Triết 2000 Tp. Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Sinh thái môi trường ứng dụng = Applied environmental ecology Lê Huy Bá,Lâm Minh Triết. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2000 Sinh thái môi trường đất / Lê Huy Bá. - lần 2. - Tp.HCM : Đại học Quốc gia , 2007
4 Lưu Đức Hải 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
5 Lưu Đức Hải 2001 Đại học quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7882
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Minh Thành, Nguyễn Văn Kiểm 2009 Nông Nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phạm Minh Thành, Nguyễn Văn Kiểm 2009 Nông Nghiệp, Tp Hồ Chí Minh. Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Phạm Minh Thành, Nguyễn Văn Kiểm. 2009 Nông Nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Phạm Quốc Hùng, Nguyễn Tường Anh (Chủ biên). 2011 Nông nghiệp, Tp Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
5 Phạm Quốc Hùng, Nguyễn Tường Anh (Chủ biên). 2011 Nông nghiệp, Tp Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
6 Phạm Quốc Hùng và Nguyễn Tường Anh (Chủ biên). Nhà xuất bản Nông nghiệp, Tp Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2011
7 Quốc Hùng, Nguyễn Tường Anh, Nguyễn Đình Mão 2014 Nông Nghiệp, Tp Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
8 Nguyễn Văn Kiểm 2005 Trường Đại Học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7321
9 Phạm Quốc Hùng, Nguyễn Tường Anh và Nguyễn Đình Mão. 2014 Nông Nghiệp Tham khảo vie Hiện có
10 Nguyễn Văn Kiểm 2005 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7321

43. CUL530 - Cây lương thực 6 Nguyễn Phú Dũng (npdung@agu.edu.vn), Cù Ng

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Ngọc Đệ 2008 Đại Học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2009 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8087
2 Đinh Thế Lộc, Võ Nguyên Quyền, Bùi Thế Hùng và Nguyễn Thế Hùng 1997 Nông nghiệp Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Văn Hoan 2007 Đại Học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có
4 Shouichi Yosida 1981 Đại Học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
5 Bùi Huy Đáp 1984 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
6 Dương Minh 1999 Khoa Nông nghiệp. Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có

44. CUL507 - Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 4 Nguyễn Phú Dũng (npdung@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Trần Oánh và Nguyễn Văn Biên 2007 Đại học Nông nghiệp Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7306
2 Charles R. Worthing 1983 The Bristish Crop Protection Council Tham khảo vie Hiện có
3 Trần Quang Hùng 1992 Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Cẩm nang thuốc bảo vệ thực vật / Nguyễn Mạnh Chinh, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Mạnh Cường. - Hà Nội : Nông nghiệp , 2017. Sổ tay sử dụng thuốc bảo vệ thực vật Nguyễn Mạnh Chinh, Ký Văn Ngọt. - Tái bản lần 1 có bổ sung. -
4 Trần Văn Hai 1998 Tủ sách Đại Học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2005

45. CUL512 - Cây ăn trái 7 Nguyễn Văn Minh (nvminh@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Kế 2014 Nông nghiệp TP Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Văn Kế 2001 Nông nghiệp TP Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Văn Huỳnh, Võ Thanh Hoàng 1995 Nông Nghiệp Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1997
4 Trần Thượng Tuấn Lê Thanh Phong Dương Minh Trần Văn Hòa Nguyễn Thành Hối 1997 Sở Khoa Học Công Nghệ & Môi Trường An Giang Tham khảo vie Chưa có
5 Nguyễn Minh Châu 2001 Nông nghiệp TP Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1999
6 Trần Thượng Tuấn, Lê Thanh Phong, Dương Minh, Trần Văn Hòa, Nguyễn Bảo Vệ 1994 Sở Khoa Học Công Nghệ & Môi Trường An Giang Tham khảo vie Chưa có
7 Vũ Công Hậu 2000 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có

46. CUL509 - Cây rau 7 Nguyễn Thị Minh Châu (ntmchau@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Thị Ba 2010 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Thị Ba 1999 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Trần Thị Ba và Võ Thị Bích Thủy Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
4 Trần Khắc Thi 1999 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2005
5 Trần Thị Ba Phạm Hồng Cúc và Trần Thị Kim Ba 1999 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Kỹ thuật trồng rau / Phạm Hồng Cúc, Trần Văn Hai, Trần Thị Ba. - Hà Nội : Nông nghiệp , 2001
6 Trần Thị Ba 1999 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Giáo trình cây rau / Trần Thị Ba. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ , 1999.
7 Phạm Hồng Cúc và Trần Thị Kim Ba (Khoa Nông nghiệp và sinh học ứng dụng) 1999 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Kỹ thuật trồng rau / Phạm Hồng Cúc, Trần Văn Hai, Trần Thị Ba. - Hà Nội : Nông nghiệp , 2001

47. CUL533 - Cây công nghiệp 8 Nguyễn Thị Thái Sơn, Võ Thị Xuân Tuyền

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Bảo Vệ 2011 Đại Học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Bảo Vệ 2011 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Đoàn Thị Thanh Nhàn 1996 Nông Nghiệp Tham khảo vie Chưa có
4 Nguyễn Bảo Vệ và Trần Thị Ba 2005 Nông Nghiệp - Thành Phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có
5 Việt Chương và Nguyễn Sô 2000 Thanh Niên Tham khảo vie Hiện có
6 Đoàn Thị Thanh Nhàn 1996 Nông Nghiệp Tham khảo vie Chưa có
7 Ngô Thế Dân 1999 Nông Nghiệp Tham khảo Chưa có
8 Hoàng Chương và Cao Vĩnh Hải 2001 Nông Nghiệp, TP.HCM Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Võ Thanh Tân 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2016
2 Dương Nhựt Long, Nguyễn Anh Tuấn, Lam Mỹ Lan 2012 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Bản in : Giáo trình kỹ thuật nuôi cá nước ngọt. Dương Nhựt Long, Nguyễn Anh Tuấn, Lam Mỹ Lan. ĐHCT. 2014. Đang xử lý
3 Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải, Dương Nhựt Long và Võ Nam Sơn 2012 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7320
4 Phạm Văn Khánh 2000 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
5 Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Văn Hảo, Bùi Minh Tâm, Phan Thanh Lâm, Võ Minh Sơn, Nguyễn Nhứt,…. Sena S. De Silva 2011 Chương trình Hợp tác Phát triển Nông nghiệp Nông thôn Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9073
6 Dương Nhựt Long, Nguyễn Anh Tuấn, Lam Mỹ Lan 2014 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Bản in : Giáo trình kỹ thuật nuôi cá nước ngọt. Dương Nhựt Long, Nguyễn Anh Tuấn, Lam Mỹ Lan. ĐHCT. 2014. Đang xử lý

49. CUL520 - Công nghệ sau thu hoạch 11 Võ Thị Xuân Tuyền (vtxtuyen@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Võ Thị Xuân Tuyền và Nguyễn Duy Tân 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có Hiện có: Bài giảng công nghệ sau thu hoạch. Tác giả: Hồ Thanh Bình (GT00668)
2 Nguyễn Minh Thủy 2010 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Lê Văn Tán 2008 Khoa học và kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Bùi Ái 2005 Đại học Quốc gia TP.HCM Tham khảo vie Hiện có Ebook (2003), đang xử lý.
5 Hà Thanh Toàn 2006 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có Bài giảng công nghệ sau thu hoạch ngũ cốc / Dương Thị Phượng Liên, Hà Thanh Toàn. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ , 2000
6 Nguyễn Minh Thủy 2006 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2013
7 Nguyễn Minh Thủy 2010 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
8 Nguyễn Đức Lượng 2006 Đại học Quốc Gia TP. HCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002 Hiện có: Giáo trình vi sinh vật học công nghiệp : Dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học kỹ thuật và dạy nghề / Nguyễn Xuân Thành ... [và những người khác. - Tái bản lần 1. - Hà Nội : Gi
9 Hà Văn Thuyết, Trần Quang Bình 2000 Nông Nghiệp Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Ebook, đang xử lý.
10 Lê Doãn Diên 2004 Nông nghiệp, Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
11 Nguyễn Mạnh Khải 2005 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Minh Thủy 2010 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lê Văn Tán 2008 Khoa học và kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Minh Thủy 2010 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Lê Văn Tán 2008 Khoa học và kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Tôn Nữ Minh Nguyệt 2008 Đại học Quốc Gia TP. HCM Tham khảo vie Hiện có
6 Quách Đĩnh 2008 Khoa học và kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
7 Shuler, M.L and Kargi, F. 1992 Prentive – Hall, Inc, New Jersey Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm 2002
8 Salunke, D.K and Desai, B.B. 1994 CRC Press, Inc, Boca Raton, Florida Tham khảo vie Chưa có
9 Nguyễn Minh Thủy 2010 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
10 Nguyễn Đức Lượng 2006 Đại học Quốc Gia TP. HCM Tham khảo vie Hiện có
11 Bùi Ái 2005 Đại học Quốc Gia TP. HCM Tham khảo vie Hiện có Ebook (2003), đang xử lý.
12 Hà Văn Thuyết và Trần Quang Bình 2000 Nông Nghiệp Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Ebook, đang xử lý.
13 Tôn Nữ Minh Nguyệt 2008 Đại học Quốc Gia TP. HCM Tham khảo vie Hiện có
14 Nguyễn Minh Thủy 2010 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
15 Nguyễn Đức Lượng 2006 Đại học Quốc Gia TP. HCM Tham khảo vie Chưa có
16 Bùi Ái 2005 Đại học Quốc Gia TP. HCM Tham khảo vie Hiện có Ebook (2003), đang xử lý.
17 Hà Văn Thuyết và Trần Quang Bình 2000 Nông Nghiệp Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Ebook, đang xử lý.
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hồ Thị Ngân Hà 2012 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 A.M.Martin 1994 Chapman & Hill Tham khảo vie Hiện có
3 Lê Văn Hoàng 2004 Khoa học và kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2002
4 Nguyễn Trọng Cẩn, Đỗ Minh Phụng 2010 Hà Nội: Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
5 Trần Đức Ba và Nguyễn Văn Tài 2004 Đại học quốc gia TPHCM Tham khảo vie Hiện có

52. RUD514 - Thực tập nghề nghiệp - PTNT 4 Huỳnh Ngọc Đức; Hnduc@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tham khảo vie Hiện có Tài liệu giảng viên cung cấp
2 Tham khảo vie Hiện có
3 Tham khảo vie Hiện có
4 Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Huy Bá 2007 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lê Huy Bá 2007 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Võ Thị Thanh Lộc 2010 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
4 Phạm Văn Quyết và Nguyễn Quý Thanh 2001 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7868
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Huy Bá 2007 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Võ Thị Thanh Lộc 2010 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
3 Phạm Văn Quyết và Nguyễn Quý Thanh 2001 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7868

55. TOU535 - Du lịch nông thôn 6 Phạm Xuân Phú (pxphu@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Xuân Phú 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7756
2 Đinh Trung Kiên 2004 Đại Học Quốc Gia Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
3 2003 Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7755
4 Lê Huy Bá, Thái Lê Nguyên 2002 Khoa học và kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2016
5 Nguyễn Đình Hòe và Vũ Văn Hiếu 2001 Đại Học Quốc Gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Đã scan http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7754
6 Trần Đức Thanh 2003 Đại Học Quốc Gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2008 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9273

56. RUD507 - Tín dụng nông thôn 4 Đường Huyền Trang (dhtrang@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Khương Ninh 2010 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7665
2 Lê Khương Ninh 2011 Tạp chí Ngân hàng 5 (tháng 3-2011), trang 52–57. Tham khảo vie Hiện có BT001029
3 Phan Đình Khôi 2013 Số tạp chí 28(2013) Trang: 38-53 Tham khảo vie Hiện có
4 Lipton, M. 1976 World development 4(7), tr. 543-553 Tham khảo eng Hiện có Đang xử lý

57. AGR924 - Nông nghiệp bền vững – CĐ PTNT 5 Đường Huyền Trang (dhtrang@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Dương Văn Nhã 2004 Đại học An Gang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2005
2 Trần Danh Thìn Và Nguyễn Huy Trí 2011 Nông nghiệp Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
3 Ngô Thị Tuyết Mai 2011 Chính trị quốc gia-sự thật Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Lê Văn Khoa 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2001
5 Vo Tong Xuan 1998 Tham khảo vie Hiện có