Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên
Nuôi trồng Thủy sản - Cao đẳng

Thông tin cán bộ phụ trách

Nguyễn Thị Phương Ánh
ntpanh@agu.edu.vn

Click vào môn học để xem danh mục tài liệu của từng môn, hoặc hiển thị tất cả

Tổng số môn học: 52

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 2016 Giảng dạy chính Hiện có Lưu ở Khoa NN
2 Nguyễn Hữu Lộc, Phạm Công Bằng và Lê Ngọc Quỳnh Lam 2014 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9168
3 Đoàn Thị Minh Trinh và Nguyễn Hội Nghĩa 2013 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9064
4 2012 Tham khảo vie Hiện có
5 Võ Thanh Tân 2016 Đại Học An Giang Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Quang Phan, Phạm Văn Sinh 2013-2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9549
2 Khoa Lý luận Chính trị 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7725 (Năm 2017)
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
4 Bộ môn Triết học 2006 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có năm: 2009
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Bộ môn Triết học 2004 Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm : 2008 đã scan 2014
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Viết Thông 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
7 Bộ môn Triết học 2007 Lưu hành nội bộ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có: 2009

4. HCM101 - Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 Bùi Thu Hằng. bthang@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Ngọc Anh (chủ biên) ... [và những người khác 2017 Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đinh Xuân Lý, Phạm Ngọc Anh (đồng chủ biên) 2008 Lý luận Chính trị Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7162
3 Song Thành 2005 Lý luận chính trị Tham khảo vie Hiện có
4 Hội đồng Lý luận Trung Ương 2013 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2017 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có đang bổ sung
2 Đảng Cộng sản Việt Nam 2015 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7161 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7497
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có ebook: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
5 Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 1999 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008

6. PHT101 - Giáo dục thể chất (*) 20 Bộ môn Giáo dục thể chất

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Anh Tuấn, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Mạnh Thái 2008 Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Thị Thảo Trang 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7129
3 Nguyễn Kim Minh, Nguyễn Trọng Hải, Trần Đồng Lâm, Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Nguyễn Kim Minh 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Liên Đoàn Điền Kinh Thế Giới 2010 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2013. (TK02453) 2010 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2010 (3)
6 Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004 (50 quyển) Năm 2010: 10 quyển
7 Nguyễn Văn Trạch và Ngũ Duy Anh 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2004 Giáo trình bơi lội
8 Trường ĐHSP TDTT TPHCM 2009 Thể dục thể thao. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
9 Vũ Thành Sơn, Nguyễn Danh Hoàng Việt 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003
10 Nguyễn Trần Phương Thảo 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7126
11 Nguyễn Danh Thái, Mai Duy Diễn 1980 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9024
12 Nguyễn Danh Thái, Vũ Thành Sơn 1999 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có
13 Ủy ban TDTT Việt Nam 2005 – 2008 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-634-TTTTC-Luat-Sport-Aerobics-93654.aspx
14 Tổng cục TDTT – Liên Đoàn TD Việt Nam môn TD Aerobics 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-2336-QD-BGDDT-2015-Hoi-khoe-Phu-Dong-toan-quoc-lan-thu-IX-2016-286345.aspx
15 NGUYỄN PHƯỚC THỌ, NGUYỄN PHƯỚC TOÀN, NGUYỄN ANH TUẤN 2009 Trường Đại học sư phạm TDTT TPHCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9824
16 Hồ Văn Tú 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6363
17 Đỗ Chi 1984 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có
18 Đặng Ngọc Quang 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
19 2003 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Luật bơi / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2009
20 Tổng cục thể dục thể thao 2004 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Đăng Thanh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Đào Huy Hiệp, Lưu Ngọc Khái, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Đại Nghĩa 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Hữu Thảo, Phan Tân Hưng, Nguyễn Đình Lưu, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Tiến Hải 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-15-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC-can-bo-giao-duc-quoc-phong-284361.aspx
5 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.hcmut.edu.vn/vi/event/view/van-ban-moi/666-thong-tu-so-6353bgddtgdqp-nga%CC%80y--26-tha%CC%81ng-9-nam-2012
6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
7 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
8 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Lần VI: không thấy Lần VII: 2 (1991) Lần VIII: 1 (1996) Lần IX : 4 (2001) Lần X: 3 (2006) Lần XI: 4 (2011) Lần XII: ebook (http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163) TV hiện có: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII/ Mặt trận
9 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
10 Bộ tổng tham mưu cục quân huấn 2000 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
11 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
12 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-18-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-day-danh-gia-ket-qua-hoc-Giao-duc-quoc-phong-an-ninh-289668.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hughes, J., Stephenson, H., & Dummett, P. 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có Có 5 băng đĩa: BD001669
2 Kolln, M., & Funk, R 2012 Oxford: OUP Tham khảo eng Hiện có
3 Buzan, T 2008 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có
4 Sarah Cunningham, Peter Moor, Jane Comyns Carr. 2005 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có Sách kèm Mini - Dictionary
5 Thomson, A. J., & Martinet, A. V 1986 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 1989
6 Cook, A 2000 Barron’s Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hughes, J., Stephenson, H., & Dummett, P. 2014 National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Cobuild, C 2012 Trẻ Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
3 Lougheed, L 2012 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có fahasa (2017)
4 Lin Lougheed 2007 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có
5 Lougheed, L 2009 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có
6 Cobuild, C 2012 Trẻ Tham khảo eng Hiện có
7 Lougheed, L 2009 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Đức Chung 2010 Đại học QG TP.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
2 Lâm Ngọc Thiềm 2011 Đại học Quốc gia TPHCM Giảng dạy chính vie Chưa có Hóa học đại cương / Nguyễn Đình Soa. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh , 2000. - (Tài liệu theo chương trình đào tạo).
3 Ngô Thị Thuận 2015 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Hóa học hữu cơ : Phần bài tập / Ngô Thị Thuận . Tập 1. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2012
4 Nguyễn Đức Chung 2010 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015 (Tập 1, 2 chung 1 cuốn)
5 Lâm Ngọc Thiềm, Trần Hiệp Hải 2008 Đại học quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
6 Ngô Thị Thuận 2015 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Hóa học hữu cơ : Phần bài tập / Ngô Thị Thuận . Tập 1. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2012
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Đức Thắng Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có Toán C : Tài liệu giảng dạy / Nguyễn Phương Thảo , Diệp Hoàng Ân. - An Giang : Đại học An Giang , 2017.
2 Đậu Thế Cấp 2000 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
3 Đinh Thế Lực 2001 Đại học quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
4 James Stewart 2010 Brooks/Code, Cengage Learning Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7186 fahasa
5 Đậu Thế Cấp 2000 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có
6 Walter Rudin 1986 McGraw-Hill, New York Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7187

12. PRS101 - Xác suất thống kê A - TH 12 Phạm Thị Thu Hoa (ptthoa@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Đức Thông 2008 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phạm Đức Thông 2008 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Diệp Hoàng Ân 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6362
4 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Hoàng Ngọc Nhậm 2003 Thống kê Tham khảo vie Chưa có Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán dùng cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối ngành kinh tế, tài chính, ngoại thương, ngân hàng, quản trị kinh doanh, ... Nguyễn Thanh Sơn, Lê Khánh Luận. - TP. Hồ Chí Minh : Thống K
7 Lê Sĩ Đồng 2013 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Chưa có Bài tập xác suất và thống kê Đinh Văn Găng. - Hà Nội : Giáo dục , 2000.
8 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Năm: 1998
9 Lê Sĩ Đồng 2013 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
10 Nguyễn Cao Văn (chủ biên) 2009 Đại học Kinh tế Quốc dân Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
11 Nguyễn Đình Hiền 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
12 Phạm Văn Kiều 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011

13. COS101 - Tin học đại cương (*) 6 Lê Xuân Phi (lxphi@agu.edu.vn), Lê Trung Thư (

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Tin học 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Mark Dodge, Gaig Stinso, Đoàn Công Thông,Trần Ngọc Hoa 2003 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Trịnh Anh Toàn, Hồng Oanh 2000 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có
4 Busby, M. Learn 2004 Texas: Wordware Publishing, Inc Tham khảo eng Hiện có
5 PTS Learning Systems 2003 Pennsylvania: Bucknell University Tham khảo eng Chưa có
6 Nguyễn Đình Tê 2000 Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Hiện có: New perspectives on Microsoft Powerpoint 2000 comprehensive S. Scott Zimmerman, Beverly B. Zimmerman. - Boston, MA : Course Technology , 2001.
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Khoa Luật và Khoa học chính trị, Trường Đại học An Giang 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Minh Đoan (chủ biên) 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2008 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 1984 Sự thật Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Minh Đoan 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
6 Các Mác,Phơđrích ăngghen 1980 Sự thật Tham khảo vie Hiện có
7 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=27806
8 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
9 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2017 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2018 Bộ luật tố tụng hình sự (Hiện hành) MD074412,MD074413,MD074414,MD074415,MD074416
10 2018 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
11 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
12 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
13 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2016 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
14 2017 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=32833&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%91ai%202013
15 Phạm Hoài Huấn (chủ biên) và những người khác 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
16 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2016 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=29068 Luật Bảo vệ môi trường. Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Chính trị Quốc gia - Sự thật. 2016 - Luật bảo vệ môi trường hiện hành (năm 2014) và các văn
17 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có: VKĐH X năm 2006: 3 quyển & VKĐH XI năm 2011: 4 quyển
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Minh Tuấn 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có Hỏi - đáp về luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010 / Trương Hồng Quang. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật , 2012
2 Nguyễn Đình Hòe 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2009
3 Trần Kim Cương 2005 Đại học Đà Lạt Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7278
4 Bùi Thị Nga 2008 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
5 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 2012 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
6 Hội thảo quốc tế về chính sách hiệu quả năng lượng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có

16. ANI301 - Chăn nuôi đại cương 10 Nguyễn Thị Thu Hồng (ntthong@agu.edu.vn), Ng

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Thị Thu Hà 1995 Đại học Nông lâm Huế Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Hồ Quảng Đồ 2006 Tủ sách Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Chưa có
3 Nguyễn Thị Hạnh Chi và Nguyễn Bá Trung 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7743
4 Nguyễn Duy Thiện 2005 Xây dựng Tham khảo vie Chưa có
5 Võ Văn Sơn 2003 Tủ sách Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có
6 Huỳnh Kim Diệu 2012 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
7 Nguyễn Minh Tâm, Nghiêm Thị Anh Đào, Trần Thị Thuận và Nguyễn Thị Lệ Hằng 2005 Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
8 Nguyễn Thị Hồng Nhân 1997 Khoa Nông Nghiệp & Sinh học ứng dụng. Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7744
9 Trần Thị Dân, Dương Nguyên Khang 2006 Nông Nghiệp Tham khảo vie Hiện có
10 Châu Bá Lộc 2002 Tủ sách Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1996
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Xuân Phú 2016 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7753
2 Đặng Đình Bôi 2010 Đại học Nông Lâm TPHCM. Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7750
3 Đặng Đình Bôi 2010 Đại học Nông Lâm TPHCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7751
4 Huỳnh Phú Thịnh 2007 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7752
5 Thái Trí Dũng 2007 Thống kê Tham khảo vie Hiện có

18. AGR103 - Sinh học nông nghiệp 2 13 Trần Văn Khải (tvkhai@agu.edu.vn), Nguyễn K

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Đức Cự 2001 Đại Học Quốc Gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Peter H. Raven ... [et al.] ; illustration authors, William C. Ober and Claire W. Garrison 2005 McGraw-Hill, Higher Education Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Quang Mai, Cù Xuân Dần 2004 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
4 W.D. Phillips, T.J. Chilton 1991 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1997
5 Lê Văn Thọ, Lê Xuân Cương 1979 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
6 Hoàng Thị Sản, Hoàng Thị Bé 2005 Đại Học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1998
7 Nguyễn Khoa Lân, Nguyễn Như Đối 2006 Đại học Sư phạm Huế Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1995
8 Hoàng Thi Sản, Hoàng Thị Bé 2005 Đại Học Sư Phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2004
9 Nguyễn Quang Mai 2004 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
10 Nguyễn Tiến Thắng, Nguyễn Đình Huyên 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
11 Trần ích 1979 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
12 Nguyễn Như Khanh 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
13 Nguyễn Nghĩa Thìn 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

19. BIO103 - Hóa sinh đại cương 14 Nguyễn Văn Chương (nvchuong@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Phước Nhuận 2005 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2007 Phần 1: 2 quyển Phần 2: 2 quyển
2 Đào Đình Thức 2001 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
3 N. N. PAVLOP, Lê Chí Kiên, Nguyễn Văn Hai 1983 Đại học và trung học chuyên nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Nguyễn Phước Nhuận, Đỗ Hiếu Liêm, Huỳnh Thị Bạch Yến 2007 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Nguyễn Khương 1999 Khoa học và Kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có
6 Nguyễn Đình Huề 1975 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 1977
7 Trần Sơn 1994 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2001
8 Trịnh Lê Hùng 2005 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
9 Đồng Thị Thanh Thu 2006 Đại học Khoa Học Tự Nhiên Tham khảo vie Chưa có
10 Nguyễn Đình Huyên 2006 Đại học Khoa Học Tự Nhiên Tham khảo vie Chưa có
11 Trần Hiệp Hải 2002 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
12 Trần Hiệp Hải, Trần Kim Thanh 1983 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
13 La Đồng Minh 1973 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
14 Trần Thị Huệ 2000 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Từ Vọng Nghi 2000 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Tứ Hiếu 2004 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2000
3 Đào Thị Phương Diệp Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Tinh Dung 2011 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000 đã scan 2011 Hóa phân tích 2
5 Hoàng Minh Châu (chủ biên), Từ Văn Mặc, Từ Vọng Nghi 2007 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
6 Nguyễn Thị Thu Vân 2004 Đại học Quốc gia TP. HCM Tham khảo vie Hiện có ebook 2010
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tổ Vi sinh vật học Đại cương 9 Khoa NN – TNTN ) 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Nguyễn Hữu Hiệp 2011 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7207
3 Nhóm giảng dạy VSV học đại cương 2011 Đại học An Giang Tham khảo vie Chưa có
4 Nguyễn Hữu Hiệp 2011 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7207
5 Lansing M. Prescott 2002 McGraw-Hill Science Tham khảo eng Hiện có Microbiology I Edward Alcamo. - 1st. - Mc Graw Hill. 579/A346-TT MD012837
6 Gareth M. Evans and Judith C. Furlong 2003 John Wiley & Sons Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2011 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5677
7 Nguyễn Thị Xuyến 1996 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
8 Phạm Văn Kim 2002 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7209
9 Trần Thanh Thủy 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1998
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lam Mỹ Lan 2000 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7694
2 Nguyễn Văn Tuyên 2003 Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II. Tham khảo vie Hiện có
3 Đặng Thị Sy 2005 Đại học quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Lê Văn Khoa 2007 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
5 Akihiko Shirota 1996 Overseas Technical Cooperration Agency, Japan. Tham khảo eng Hiện có http://open_jicareport.jica.go.jp/pdf/10424372_01.pdf
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Công Quyền 2016 Trường Đại Học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2018
2 Đặng Ngọc Thanh, Thái Trần Bái, Phạm Văn Miên 1980 Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. Tham khảo vie Hiện có
3 Vũ Ngọc Út, Dương Thị Hoàng Oanh 2013 Đại Học Cần Thơ. Tham khảo vie Hiện có
4 Jan A. Pechenik 2000 McGraw – Hill Companies. Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Thị Thanh Vân 2014 Trường Đại Học An Giang. Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Vũ Trung Tạng, Nguyễn Đình Mão 2005 Nông Nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Mai Đình Yên, Vũ Trung Tạng, Bùi Lai, Trần Mai Thiên. 1979 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2005
4 Dương Vĩ Khang 1963 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
5 Maurice Kottela 2001 World Bank, Washington, DC (USA). Tham khảo eng Hiện có https://www.researchgate.net/profile/Maurice_Kottelat/publication/270508426_Freshwater_Fishes_of_Northern_Vietnam/links/54af1a430cf29661a3d4b1bb/Freshwater-Fishes-of-Northern-Vietnam.pdf
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Thường 2004 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2009 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7453
2 Trương Quốc Phú 2006 Nông Nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Văn Chung 1997 Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Tư 2005 Đại học Nông Lâm TP.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7669 GV đưa không có nhan đề, không có tên tác giả
2 Bone, Q, N. B. Marshall. 1982 Blackie Glasgow and London. Tham khảo eng Hiện có http://folk.uib.no/lsa093/Litteratur%202_/Biology%20of%20Fishes%20Bok.pdf
3 Hoar, W. S, D. J. Randall 1969 Tham khảo eng Chưa có
4 Smith L. S. 1982 Tham khảo eng Chưa có
5 Val L. A., Almeida-Val, D. J. Randall. 2001 Tham khảo eng Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Văn Cát 2006 Khoa học và Kỹ thuật. Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Alex Midlen Tham khảo eng Hiện có http://www.fao.org/3/a-az036e.pdf
3 Craig S. Tucker, Jonh A. Hargreaves. 2008 Wiley-Blackwell Tham khảo eng Hiện có http://www.vliz.be/imisdocs/publications/156002.pdf.
4 Nguyễn Đình Trung 2002 ĐH Thủy sản Nha Trang Tham khảo vie Chưa có
5 Trương Quốc Phú, Vũ Ngọc Út 2002 Trường Đại học Cần Thơ. Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Kim Hoàng 2015 Đại Học An Giang. Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10101
2 Trương Quốc Phú, Vũ Ngọc Út 2008 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7691
3 Lê Huy Bá 2000 Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tham khảo vie Chưa có Sinh thái môi trường ứng dụng = Applied environmental ecology Lê Huy Bá,Lâm Minh Triết. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2000 Sinh thái môi trường đất / Lê Huy Bá. - lần 2. - Tp.HCM : Đại học Quốc gia , 2007
4 Viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam 2002 Nông nghiệp. Tham khảo vie Chưa có
5 Vũ Trung Tạng 1997 Đại học quốc gia TP.HCM. Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Phương Loan 2007 Trường Đại Học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/568
2 Nguyễn Quang Linh 2011 Nông Nghiệp Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải, Dương Nhựt Long, Võ Nam Sơn 2012 Đại học Cần Thơ. Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7320
4 Trần Văn Vỹ 2005 Nông Nghiệp. Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Công Quyền 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Võ Nam Sơn 2015 Đại học Cần Thơ. Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Thanh Liêm, Bùi Minh Tâm, Dương Thúy Yên 2005 Trường Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7454
2 C. Greg Lutz 2001 Fishing News Books, Blackwell Science Tham khảo eng Hiện có http://www.agrifs.ir/sites/default/files/practical%20genetic.pdf
3 Tave, D. 1993 Van Nostrand Reinhold, New York. Tham khảo eng Chưa có
4 Rex A. Dunham 2004 CABI Publishing. Tham khảo eng Hiện có https://anatomiayplastinacion.wikispaces.com/file/view/Aquaculture.pdf
5 Nguyễn văn Cường, Nguyễn Thu Thúy, Nguyễn Thị Diệu Thúy, Nguyễn Kim Độ, Phạm Anh Tuấn 2004 Viện Công Nghệ Sinh Học, Trung Tâm KHTN và CNQG. Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Thị Thanh Hiền 2004 Đại Học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7668
2 Pascual, F. 1993 RAPA Publication Tham khảo eng Chưa có
3 M. N. Kutty, T. V. R. Pillay 2005 Aquaculture International Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Từ Thanh Dung 2005 Trường Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Bùi Quang Tề 2006 Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I. Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7318
3 AAHRI Department of Fisheries, Kasetsart University Campus, Bangkok 10900, ThaiLand Tham khảo eng Chưa có
4 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 2005 Trường Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thanh Long 1999 Trường Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9072
2 Nguyễn Thanh Toàn 1999 Trường Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Văn Cự, Nguyễn Mạnh Dũng 2005 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Vẽ kĩ thuật xây dựng. Đoàn Như Kim,...[ và những người khác. - 13th. - Hà Nội : Giáo dục , 2009.
4 Trần Văn Quảng 2001 Xây dựng Tham khảo vie Chưa có Trắc địa đại cương Vũ Thặng. - Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật , 2001.
5 Trần Ngọc Hải, Nguyễn Thanh Phương 2009 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có Một số vấn đề về kỹ thuật nuôi tôm sú công nghiệp Nguyễn Văn Hảo. - TP.Hồ Chí Minh : Nông nghiệp , 2005
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Minh Thành, Nguyễn Văn Kiểm 2009 Nông Nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phạm Minh Thành, Nguyễn Văn Kiểm 2009 Nông Nghiệp, Tp Hồ Chí Minh. Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Phạm Minh Thành, Nguyễn Văn Kiểm. 2009 Nông Nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Phạm Quốc Hùng, Nguyễn Tường Anh (Chủ biên). 2011 Nông nghiệp, Tp Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
5 Phạm Quốc Hùng, Nguyễn Tường Anh (Chủ biên). 2011 Nông nghiệp, Tp Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
6 Phạm Quốc Hùng và Nguyễn Tường Anh (Chủ biên). Nhà xuất bản Nông nghiệp, Tp Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2011
7 Quốc Hùng, Nguyễn Tường Anh, Nguyễn Đình Mão 2014 Nông Nghiệp, Tp Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
8 Nguyễn Văn Kiểm 2005 Trường Đại Học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7321
9 Phạm Quốc Hùng, Nguyễn Tường Anh và Nguyễn Đình Mão. 2014 Nông Nghiệp Tham khảo vie Hiện có
10 Nguyễn Văn Kiểm 2005 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7321
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Võ Thanh Tân 2015 Đại Học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2016
2 Dương Nhựt Long, Nguyễn Anh Tuấn, Lam Mỹ Lan 2014 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9831
3 Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải, Dương Nhựt Long và Võ Nam Sơn 2012 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7320
4 Phạm Văn Khánh 2000 Nông Nghiệp. Tham khảo vie Chưa có
5 Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Văn Hảo, Bùi Minh Tâm, Phan Thanh Lâm, Võ Minh Sơn, Nguyễn Nhứt,…. Sena S. De Silva. 2011 Chương trình Hợp tác Phát triển Nông nghiệp Nông thôn Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9073
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Trọng Nho, Tạ Khắc Thường, Lục Minh Diệp 2006 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Thanh Phương,Trần Ngọc Hải 2009 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác : Tài liệu giảng dạy / Lê Văn Lễnh. - An Giang : Đại học An Giang , 2018. GT00351 (Đang xử lý)
3 Ang K.J 1995 University Pertanian Malaysia. Tham khảo eng Hiện có
4 Angell C.A. 1992 Bay of Bengal Programme Tham khảo eng Hiện có http://www.fao.org/tempref/FI/CDrom/bobp/cd1/Bobp/Publns/Reports/0051.pdf
5 Arlo W. Fast, L. Jame Lester 1992 ELSEVIER Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Địch Thanh. 2006 Đại học Nha Trang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Ngọc Hải, Nguyễn Thanh Phương. 2006 Đại Học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Ngô Trọng Lưu, Thái Bá Hồ, Nguyễn Kim Độ 2004 Nông Nghiệp Tham khảo vie Hiện có
4 Southeast Asian Fisheries Development Center. Aquaculture Department. Asia Pacific Economic Cooperation. 2001 Southeast Asian Fisheries Development Center. Aquaculture Department. Tham khảo eng Hiện có https://www.yumpu.com/en/document/view/11405808/husbandry-health-management-of-grouper-the-international-
5 Ali B.W., Ramli F. A. 1985 Kementerian Petanian Malaysia. Tham khảo eng Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Thanh Liêm, Trần Đắc Định 2004 Trường Đại học Cần Thơ. Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Biswas, S.P 1993 South Asian Publishers, Pvt Ltd., New Delhi Tham khảo eng Hiện có http://www.fao.org/docrep/003/f0752e/f0752e00.htm
3 Nikolski, G.V; Bản dịch của Nguyễn Văn Thái, Trần Đình Trọng và Mai Đình Yên. 1963 Đại học. Tham khảo vie Chưa có
4 Pravdin, I. F; Người dịch Phạm Thị Minh Giang 1963 Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
5 Bagenal, T. B., F.W. Tesch. 1978 IBP Handbook no.3. Blackwell scientific publications, Oxford Tham khảo eng Chưa có

40. FIS541 - Kỹ thuật nuôi thức ăn tự nhiên – CĐ NTTS 2 Lê Công Quyền (lcquyen@agu.edu.vn) Trịnh Th

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Công Quyền, Trịnh Thị Lan 2016 Trường Đại Học An Giang. Giảng dạy chính vie Hiện có
2 FAO 1996 Food and Agriculture Organization of the United Nations. Tham khảo eng Hiện có http://www.fao.org/docrep/003/w3732e/w3732e00.htm#Contents
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Thị Thanh Vân. 2014 Trường Đại học An Giang. Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Từ Thanh Dung 2005 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Phạm Khắc Hiếu, Lê Thị Ngọc Điệp 1997 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Thư viện có: Giáo trình Dược lý học thú y Phạm Khắc Hiếu. - Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2009. (MD063750; MD063751; MD063752)
4 Bùi Thị Tho. 2003 Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
5 Bùi Thị Thọ. 2003 Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
6 Lydia Brown 1993 Published by Pergamon Press, Oxford. Tham khảo eng Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Minh Tâm 2009 Trường Đại học Cần Thơ. Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Văn Kiểm, Bùi Minh Tâm 2004 Trường Đại học Cần Thơ. Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Ngọc Hà 2012 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
4 Vũ Cẩm Lương 2008 Nông Nghiệp, Tp Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
5 Aquaculture 1995 Infofish International 3/1995. Tham khảo eng Hiện có http://www.thaiscience.info/Article%20for%20ThaiScience/Article/2/10007883.pdf
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 CRP. 2000 Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn – Hà Nội. Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Trần Thanh Bé 2007 Viện NC&PT Hệ Thống Canh Tác, Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Chưa có
3 Cao Văn Thích 2005 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
4 Flores, T.G., Bueno, P.B., and Lapastora, R. D 1983 , SEAMEO Regional Centre for Graduate Study and Research in Agriculture, Laguna, Phillipines. Tham khảo eng Chưa có
5 IRRI Training Centre 1990 Tham khảo eng Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đặng Ngọc Thanh, Thái Trần Bái, Phạm Văn Miên 1980 Khoa Học và Kỹ thuật. Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Dương Đức Tiến 1978 Nông Nghiệp. Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Hữu Phụng, Nguyễn Nhật Thi, Nguyễn Phi Đính, Đỗ Thị Như Nhung 1998 Khoa Học và Kỹ thuật. Giảng dạy chính vie Chưa có
4 Trương Thủ Khoa, Trần Thị Thu Hương 1993 Trường Đại học Cần Thơ. Giảng dạy chính vie Chưa có
5 coft G. W. 1970 WM.C. Brown company Publishers. Tham khảo eng Hiện có http://www.amfb.eu/SFWM/bibliotheque/pdf/FreshwaterAlgae.pdf
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Phương Loan 2015 Trường Đại Học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7682
2 Võ Thanh Tân 2015 Đại Học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Bùi Quang Tề 2006 Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7318
4 Lưu Thị Dung, Phạm Quốc Hùng. 2015 Nông Nghiệp, Tp Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
5 Trần Thị Thanh Hiền, Nguyễn Anh Tuấn 2009 Nông nghiệp, TP Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Angell C.A. 1992 Bay of Bengal Programme Giảng dạy chính eng Hiện có http://www.fao.org/tempref/FI/CDrom/bobp/cd1/Bobp/Publns/Reports/0051.pdf
2 AusAID 1999 Books of Abstracts Tham khảo eng Hiện có http://aciar.gov.au/files/node/10566/HP007.pdf
3 Chen L.C. 1990 Fishing New Books Tham khảo eng Chưa có
4 Ang K.J. 1995 Universiti Pertanian Malaysia Tham khảo eng Hiện có http://psasir.upm.edu.my/1092/1/LG_396_P4S981_no.23.pdf
5 Arlo W. Fast, L. Jame Lester. 1992 Elsevier Science Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú

48. FIS915 - Tổng hợp kiến thức cơ sở ngành – CĐ NTTS 5 Trần Kim Hoàng (tkhoang@agu.edu.vn), Nguyễn H

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Thường 2004 ĐH Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7693
2 Nguyễn Văn Tư 2005 Đại học Nông Lâm TP.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7669 GV đưa không có nhan đề, không có tên tác giả
3 Quentin Bone, Richard H. Moore 1982 Blackie Glasgow and London Tham khảo eng Hiện có http://folk.uib.no/lsa093/Litteratur%202_/Biology%20of%20Fishes%20Bok.pdf
4 Craig S. Tucker (Editor), John A. Hargreaves (Editor) 2008 United State Aquaculture Society Tham khảo eng Hiện có http://www.vliz.be/imisdocs/publications/156002.pdf.
5 David H. Evans, James B. Claiborne, and Suzanne Currie 1993 CRC Marine Biology Series Tham khảo eng Hiện có https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17451000.2016.1169299?needAccess=true

49. FIS918 - Tổng hợp kiến thức chuyên ngành – CĐ NTTS 5 Lê Văn Lễnh (lvlenh@agu.edu.vn), Phan Phương

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Trọng Nho, Tạ Khắc Thường, Lục Minh Diệp 2006 Nông Nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải. 2009 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác : Tài liệu giảng dạy / Lê Văn Lễnh. - An Giang : Đại học An Giang , 2018. GT00351 (Đang xử lý)
3 Ang K.J. 1995 Universiti Pertanian Malaysia. Tham khảo eng Hiện có http://psasir.upm.edu.my/1092/1/LG_396_P4S981_no.23.pdf
4 Angell C.A. 1992 Bay of Bengal Programme Tham khảo eng Hiện có http://www.fao.org/tempref/FI/CDrom/bobp/cd1/Bobp/Publns/Reports/0051.pdf
5 W. Fast, L. Jame Lester. 1992 Elsevier Science Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ kế hoạch và đầu tư 2006 Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7322
2 Võ Thanh Tân 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Phạm Minh Thành, Nguyễn Văn Kiểm. 2009 Nông nghiệp. Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Arlo W. Fast, L. James Lester 1992 Elsevier Science Giảng dạy chính eng Hiện có
5 New M.B. 2002 FAO Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7319
6 Ang K.J. 1995 Universiti Pertanian Malaysia Tham khảo eng Hiện có http://psasir.upm.edu.my/1092/1/LG_396_P4S981_no.23.pdf
7 D.O.C, Wickins. 1992 OXFORD. Tham khảo eng Hiện có http://www.greenpeace.to/publications/Aquaculture_Report_Technical.pdf
8 Angell C.A. 1992 Bay of Bengal Programme Tham khảo eng Hiện có http://www.fao.org/tempref/FI/CDrom/bobp/cd1/Bobp/Publns/Reports/0051.pdf
9 Keenan C.P, Blackshaw 1999 ACIAR Tham khảo eng Hiện có http://aciar.gov.au/files/node/586/pr78_pdf_94728.pdf
10 W., Hill B.J., Rothlisberg P.C, Staples D.J. 1990 Marine Biology. Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú