Khoa Sư phạm
Giáo dục Tiểu học - Đại học

Thông tin cán bộ phụ trách

Nguyễn Thị Hồng Loan
nthloan@agu.edu.vn

Click vào môn học để xem danh mục tài liệu của từng môn, hoặc hiển thị tất cả

Tổng số môn học: 67

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 2016 Trường Đại học An Giang. Tham khảo Hiện có Tầng 4 (Quầy tham khảo)
2 2016. Trường Đại học An Giang. Tham khảo Hiện có Tầng 4 (Quầy tham khảo)
3 2005 Tham khảo Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7574
4 2008 Tham khảo Hiện có http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?_page=59&mode=detail&document_id=63657
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Quang Phan, Phạm Văn Sinh 2013-2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2017
2 Khoa Lý luận Chính trị 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Cần kiểm tra lại http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7725
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
4 Bộ môn Triết học 2006 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có năm: 2009
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Bộ môn Triết học 2004 Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm : 2008 đã scan 2014
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Viết Thông 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
7 Bộ môn Triết học 2007 Lưu hành nội bộ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có: 2009

4. Tư tưởng Hồ Chí Minh (HCM101) Bùi Thu Hằng. bthang@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Ngọc Anh (chủ biên) ... [và những người khác 2017 Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đinh Xuân Lý, Phạm Ngọc Anh (đồng chủ biên) 2008 Lý luận Chính trị Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7162
3 Song Thành 2005 Lý luận chính trị Tham khảo vie Hiện có
4 Hội đồng Lý luận Trung Ương 2013 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2017 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có đang bổ sung
2 Đảng Cộng sản Việt Nam 2015 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7161 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7497
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
5 Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 1999 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008

6. Tiếng Anh 1 (ENG101) Khoa Ngoại ngữ

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hughes, John 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 A. J. Thomson,A. V. Martinet 1986 Hong Kong: Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 1989
3 Sarah Cunningham, Peter Moor, Jane Comyns Carr 2005 UK: Pearson Education Ltd Tham khảo eng Hiện có
4 Buzan, Tony 2008 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có

7. Tiếng Anh 2 (ENG102) Ngô Hồng Pho, Đặng Quang Điểm, Nguyễn T

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 John Hughes, Helen Stephenson, Paul Dumment 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Cobuild, C. 2011 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
3 Lougheed, Lin 2009 New York: Pearson Education Tham khảo eng Chưa có Fahasa
4 Lougheed, Lin 2012 New York: Pearson Education Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2007 fahasa (2017)
5 Cobuild, C. 2012 Trẻ Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
6 Cobuild, C. 2012 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm 2013
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Tin học 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Mark Dodge, Gaig Stinso, Đoàn Công Thông,Trần Ngọc Hoa 2003 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Trịnh Anh Toàn, Hồng Oanh 2000 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có
4 Busby, M. Learn 2004 Texas: Wordware Publishing, Inc Tham khảo eng Chưa có
5 PTS Learning Systems 2003 Pennsylvania: Bucknell University Tham khảo eng Chưa có
6 Nguyễn Đình Tê 2000 Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Hiện có: New perspectives on Microsoft Powerpoint 2000 comprehensive S. Scott Zimmerman, Beverly B. Zimmerman. - Boston, MA : Course Technology , 2001.

9. Giáo dục Thể chất (*) (PHT101) Bộ môn Giáo dục Thể chất

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Anh Tuấn, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Mạnh Thái 2008 Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Thị Thảo Trang 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7129
3 Nguyễn Kim Minh, Nguyễn Trọng Hải, Trần Đồng Lâm, Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Nguyễn Kim Minh 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Liên Đoàn Điền Kinh Thế Giới 2010 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2013. (TK02453) 2010 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2010 (3)
6 Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004 Đang xử lý (năm 2010)
7 Nguyễn Văn Trạch và Ngũ Duy Anh 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2004 Giáo trình bơi lội
8 Trường ĐHSP TDTT TPHCM 2009 Thể dục thể thao. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
9 Vũ Thành Sơn, Nguyễn Danh Hoàng Việt 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003
10 Nguyễn Trần Phương Thảo 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7126
11 Nguyễn Danh Thái, Mai Duy Diễn 1980 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9024
12 Nguyễn Danh Thái, Vũ Thành Sơn 1999 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có
13 Ủy ban TDTT Việt Nam 2005 – 2008 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-634-TTTTC-Luat-Sport-Aerobics-93654.aspx
14 Tổng cục TDTT – Liên Đoàn TD Việt Nam môn TD Aerobics 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-2336-QD-BGDDT-2015-Hoi-khoe-Phu-Dong-toan-quoc-lan-thu-IX-2016-286345.aspx
15 NGUYỄN PHƯỚC THỌ, NGUYỄN PHƯỚC TOÀN, NGUYỄN ANH TUẤN 2009 Trường Đại học sư phạm TDTT TPHCM Tham khảo vie Chưa có
16 Hồ Văn Tú 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6363
17 Đỗ Chi 1984 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có
18 Đặng Ngọc Quang 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
19 2003 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Luật bơi / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2009
20 Tổng cục thể dục thể thao 2004 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Đăng Thanh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Đào Huy Hiệp, Lưu Ngọc Khái, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Đại Nghĩa 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Hữu Thảo, Phan Tân Hưng, Nguyễn Đình Lưu, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Tiến Hải 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-15-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC-can-bo-giao-duc-quoc-phong-284361.aspx
5 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.hcmut.edu.vn/vi/event/view/van-ban-moi/666-thong-tu-so-6353bgddtgdqp-nga%CC%80y--26-tha%CC%81ng-9-nam-2012
6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
7 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
8 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Lần VI: không thấy Lần VII: 2 (1991) Lần VIII: 1 (1996) Lần IX : 4 (2001) Lần X: 3 (2006) Lần XI: 4 (2011) Lần XII: ebook (http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163)
9 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
10 Bộ tổng tham mưu cục quân huấn 2000 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
11 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
12 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-18-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-day-danh-gia-ket-qua-hoc-Giao-duc-quoc-phong-an-ninh-289668.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Bách Thắng 2013 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Điệp, Trần Phương Hiền (Đồng chủ biên) 2012 Đại học Kinh tế Quốc dân Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Phạm viết Vượng 2007 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2005 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/bitstream/AGU_Library/7574/1/LUAT_GIAO_DUC_2005.pdf
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2000 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-12-2011-TT-BGDDT-Dieu-le-truong-trung-hoc-co-so-pho-thong-va-truong-120867.aspx
6 Đặng Bá Lãm 1998 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Chưa có
7 Nguyễn Ngọc Cẩn 2001 Thống kê Tham khảo vie Chưa có Hiện có: 938 mẫu soạn thảo văn bản quản lý, hành chính, tư pháp, hợp đồng kinh tế, dân sự thường dùng / Lê Thành Châu hệ thống và chọn lọc. - Hà Nội : Tài chính , 2004
8 Dương Văn Khảm, Nguyễn Hữu Thời, Trần Hoàng 2002 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000 đang xử lý 2016
9 Vương Thị Kim Thanh 2009 Thống kê Tham khảo vie Hiện có
10 Nguyễn Hữu Thân 2010 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có
11 2010 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có

12. Toán học 1 (Tập hợp – Logic) (MAT505) Đinh Quốc Huy (dqhuy@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Hữu Chân – Nguyễn Tiến Tài 1998 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Ngô Thúc Lanh 1986 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Đã scan
3 Nguyễn Tiến Quang 2001 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Bùi Huy Hiền, Nguyễn Hữu Hoan 1985 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Bùi Huy Hiền, Nguyễn Hữu Hoan 1985 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Đỗ Đình Hoan (chủ biên) 2002 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2012, 2016 Lớp 1: (10) Lớp 2: (10) Lớp 3: (1) Lớp 4: (10) Lớp 5: (10)
7 Trần Diên Hiền 2018 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đinh Quốc Huy 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đinh Văn Gắng 2010 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Duy Tiến, Vũ Viết Yên 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Bác Văn 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Phạm Văn Kiều 1993 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
6 Robert V. Hogg, Allen T. Craig Macmillan Publishing Co. , Inc. Tham khảo eng Hiện có http://estatistica.info/BOOK_HOGG_CRAIG.pdf

14. Giáo dục môi trường – SP GDTH (PED108) Lê Nguyên Phương Dũng (lnpdung@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Văn Trưởng (Chủ biên) 2006 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lê Văn Khoa (ch.b.), Phan Văn Kha, Phan Thị Lạc, Nguyễn Thị Minh Phương 2011 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Thị Thấn 2009 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Tuyết Nga (chủ biên).... [và những người khác 2015 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có

15. Tâm lý học đại cương (PSY101) Trần Thị Huyền. tthuyen@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thanh Hùng 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2699
2 Lê Thị Bừng, Nguyễn Thị Vân Hương 2013 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2016
3 Nguyễn Công Khanh 2016 ĐHSP Tham khảo vie Chưa có
4 Bùi Văn Huệ 2000 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2003
5 Trần Trọng Thủy 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Trần Trọng Thủy, Phạm Minh Hạc, Phạm Hoàng Gia, Nguyễn Quang Uẩn 1997 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có

16. Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm (PSY103) Trần Thị Diễm Thuý (ttdthuy@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đỗ Văn Thông 2011 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Văn Lũy, Lê Quang Sơn 2015 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
3 Lê Văn Hồng, Lê Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thàng 2007 NXB Thế giới Tham khảo vie Yêu cầu mua mới
4 Bùi Văn Huệ, Phan Thị Hạnh Mai, Nguyễn Xuân Thức 2012 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
5 Lê Thị Phiên, ... [và những người khác] 2012 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Kế Hào (chủ biên) - Nguyễn Quang Uẩn 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có

17. Giáo dục học 1 (PED101) Trần Thị Lan Anh ; ttlanh@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đỗ Công Tuất 2005 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/628
2 Bùi Thanh Huyền Giáo dục 2006 Tham khảo vie Hiện có
3 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2010 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Trần Thị Hương 2017 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
5 Trần Thị Tuyết Oanh 2012 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
6 Thái Duy Tuyên 2003 Đại học sư phạm Tham khảo Hiện có

18. Giáo dục học 2 (PED113) Trần Thị Diễm Thúy (ttdthuy@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Cúc 2005 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đặng Vũ Hoạt, Phó Đức Hòa 2008 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
3 Đặng Vũ Hoạt, Nguyễn Hữu Hợp 2011 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Hữu Hợp Đại học Sư phạm 2015 Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Thị Quy 2007 Giáo Dục Tham khảo vie Hiện có
6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2010 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
7 Đặng Vũ Hoạt, Phó Đức Hòa 2005 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: Tập 1: (3) 2008 Tập 2: (3) 2011
8 Nguyễn Sinh Huy, Nguyễn Hữu Dũng 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Văn Đạt, Võ Văn Thắng 2016 Đại học Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Khải Minh – Thanh Mai – Hoàng Phúc 2007 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Yêu cầu mua mới
3 Vũ Cao Đàm 1997 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 Ngô Đình Qua 2005 Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Yêu cầu mua mới
5 Dương Văn Tiển 2005 Xây dựng Tham khảo vie Yêu cầu mua mới Hiện có: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Lê Huy Bá (chủ biên) ... [và những người khác. - Hà Nội : Giáo dục , 2007

20. Sinh lý học trẻ em (PRE501) Phan Thị Ngọc Nhanh (ptnnhanh@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thanh Vân 2015 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Mader, Sylvia S 2005 McGraw-Hill Higher Education Tham khảo eng Hiện có
3 Tạ Thúy Lan, Trần Thị Loan 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
4 Phan Thị Ngọc Nhanh 2014 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có
5 Tạ Thúy Lan 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
6 Tạ Thúy Lan, Trần Thị Loan 2015 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Tập 1: (1) Tập 2: (1)
2 Bộ môn Tin học 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 2010 Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Guide to PowerPoint : for PowerPoint version 2010 : (MD tài liệu photo) / Mary Munter, Dave Paradi. - Upper Saddle River, N.J. : Pearson , 2012

22. Tiếng Việt thực hành – SP (VIE507) Hoàng Thị Hồng Phương (hthphuong@agu.edu.

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Quang Ninh (Chủ biên) 2007 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004
2 Hồ Văn Các 2002 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Lê A 2014 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Không mua được Đang làm danh mục bổ sung (DM sách tháng 7)
4 Lê Phương Nga (Chủ biên) 2012 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
5 Bùi Minh Toán, Nguyễn Quang Ninh 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
6 2002 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Sách giáo khoa: (33) Sách bài tập: (140) Sách giáo viên: (124)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tô Thị Kim Nguyên 2013 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2011
2 Đặng Thị Lanh, Bùi Minh Toán, Lê Hữu Tình 1998 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Tập 1: (5) Tập 2: (5) Tập 3: (7)
3 Đỗ Hữu Châu 2009 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999
4 Nguyễn Thiện Giáp 1994 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
5 Đoàn Thiện Thuật 2002 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1977
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tô Thị Kim Nguyên 2013 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đặng Thị Lanh, Bùi Minh Toán, Lê Hữu Tình 1998 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Tập 1: (5) Tập 2: (5) Tập 3: (7)
3 Đinh Trọng Lạc 1981 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2013
4 Nguyễn Thiện Giáp, Đoàn Thiện Thuật, Nguyễn Minh Thuyết 1994 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
5 Nguyễn Hữu Quỳnh 2001 Từ điển Bách khoa Tham khảo vie Chưa có
6 Diệp Quang Ban 2005 Từ điển Bách khoa Tham khảo vie Hiện có
7 Đinh Văn Đức 2009 Đại học và Trung học chuyên nghiệp Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê A – Đinh Trọng Lạc 2005 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Diệp Quang Ban 2005 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Hữu Quỳnh 2001 Từ điển Bách khoa Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Giáo trình Ngữ Pháp Tiếng Việt : sách dành cho các trường Cao đẳng Sư phạm / Bùi Minh Toán, Nguyễn Thị Lương. - Hà Nội : Đại Học Sư Phạm , 2007
4 Đinh Văn Đức 2009 Đại học và Trung học chuyên nghiệp Tham khảo vie Chưa có
5 Nguyễn Thị Lương 2013 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
6 Lê Biên 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

26. Ngôn ngữ học văn bản (VLL505) Nguyễn Thị Xuân Mai (ntxuanmai@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đỗ Ngọc Thống (chủ biên) 2005 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 1997
2 Diệp Quang Ban 2005 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2006
3 Nguyễn Minh Thuyết (chủ biên) 2009 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Chưa có Có năm 2001
4 Diệp Quang Ban 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2012
5 Trần Ngọc Thêm 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2007 Giáo dục Giảng dạy chính vie Chưa có Hiện có: Phương pháp dạy học tự nhiên và xã hội: Giáo trình đào tạo giáo viên tiểu học: Hệ đại học tại chức Nguyễn Thượng Giao,Nguyễn Thị Thấn. - Hà Nội : Đại học sư phạm Hà Nội , 1995
2 Nguyễn Thế Ngôn 2003 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Đặng Kim Chi 2001 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
4 Đặng Thị Mai 1999 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Giáo trình quang học / Nguyễn Trần Trác, Diệp Ngọc Anh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh , 2004
5 Hoàng Nhâm 2003 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2001
6 Đỗ Trần Cát và nnk 1999 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có

28. Văn học 1 (LIT505) Hoàng Thị Hồng Phương (hthphuong@agu.edu.

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Thị Hồng Phương 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có Đang nghiệm thu
2 Cao Đức Tiến (chủ biên), Dương Thu Hương 2005 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2007
3 Lã Thị Bắc Lý 2005 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Trần Đức Ngôn, Dương Thu Hương 1996 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
5 Hoàng Văn Cẩn 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Đổng Chi 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Quyển 1: (1) Quyển 2: (1)
7 Hà Minh Đức (biên soạn) 1994 Văn học Tham khảo vie Hiện có
8 Đoàn Giỏi 2006 Văn học Tham khảo vie Hiện có
9 Đỗ Đức Hiểu, Nguyễn Huệ Chi, Phùng Văn Tửu, Trần Hữu Tá (Chủ biên) 2004 Thế giới Tham khảo vie Hiện có
10 Phương Lựu (Chủ biên) 1997 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
11 Nguyễn Huy Tưởng 2010 Văn học Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1997

29. Toán học 2 (Các tập hợp số) (ARI502) Đinh Quốc Huy (dqhuy@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Hữu Chân – Nguyễn Tiến Tài 1998 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Diên Hiền 2018 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
3 Ngô Thúc Lanh 1986 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Đã scan
4 Nguyễn Tiến Quang 2001 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Bùi Huy Hiền, Nguyễn Hữu Hoan 1985 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Bùi Huy Hiền, Nguyễn Hữu Hoan 1985 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
7 Đỗ Đình Hoan (chủ biên) 2002 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2012, 2016 Lớp 1: (10) Lớp 2: (10) Lớp 3: (1) Lớp 4: (10) Lớp 5: (10)

30. Đại số sơ cấp – GDTH (ALG505) Đinh Quốc Huy (dqhuy@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Vũ Tuấn 1994 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Văn Đoành 2008 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có DM tháng 7
3 Hoàng Huy Sơn 2009 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có
4 Hoàng Huy Sơn 2010 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có

31. Hình học sơ cấp (GEM507) Đinh Quốc Huy (dqhuy@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Trọng Chiến, Nguyễn Thị Kim Thoa 2008 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Nguyễn Văn Đoành 2008 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có DM tháng 7
3 Đào Tam 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Văn Đoành, Nguyễn Văn Khuê 1994 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2007 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2006
2 Nguyễn Thị Thấn và nnk 2012 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Lê Văn Trưởng (chủ biên) 2006 Giáo dục Giảng dạy chính vie Chưa có Hiện có: Phương pháp dạy học tự nhiên và xã hội: Giáo trình đào tạo giáo viên tiểu học: Hệ đại học tại chức Nguyễn Thượng Giao,Nguyễn Thị Thấn. - Hà Nội : Đại học sư phạm Hà Nội , 1995
4 Ngô Hải Chi (cb) và nnk 2012 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Lớp 1: 372.3/H561-L1/ 2012 (5) (MD065237...) Lớp 2: 372.3/H561-L2/2012 (5) (MD065230...) Lớp 3: Tập 1: 372.3/H561-L3-T1/2012 (5) (MD065251...) Tập 2: 372.3/H561-L3-T2/2012 (5) (MD065241...)
5 Tạ Đức Dũng 2013 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2012 Lớp 4: Tập 1: 372.35/H561-L4-T1/2012 (5) (MD065220...) Tập 2: 372.35/H561-L4-T2/2012 (5) (MD065225...) Lớp 5: Tập 1: 372.35/H561-L5-T1/2012 (5) (MD065181...) Tập 2: 372.35/H561-L5-T2/2012 (5) (MD065177...)
6 Nguyễn Thị Thấn (cb) 2012 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011 Lớp 4: 372.35/D112-L4/2011 (3) (MD064306...) Lớp 5: 372.35/D112-L5/2011 (3) (MD064348...)
7 Hoàng Đức Cự 2006 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Sinh học đại cương: Bài giảng : Sinh học thực vật / Võ Thị Hướng Dương. - An Giang : Đại học An Giang , 2015
8 Tạ Thúy Lan - Trần Thị Loan 2005 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015 Đang xử lý (năm 2017)
9 Thái Trần Bái 2013 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
10 Trịnh Bích Ngọc - Trần Hồng Tâm 1996 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1998

33. Cơ sở Tự nhiên và Xã hội 2 – ĐH GDTH (PRE513) Lê Nguyên Phương Dũng (lnpdung@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đào Thị Hồng, Lê Ngọc Minh 2012 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Thị Thấn 2017 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Chưa có DM tháng 7
4 Lê Bá Thảo và nnk 1987 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Tập 1: (5) Tập 2: (22)
5 Vũ Tự Lập 1978 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Tập 1: (9) Tập 2: (9)
6 Nguyễn Viết Thịnh, Đỗ Thị Minh Đức 2000 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Tập 1: 10 (2001) Tập 2: 0 Hiện có: MD071218; MD070951
7 Bùi Thị Hải Yến và nnk 2010 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
8 Đinh Ngọc Bảo, Nghiêm Đình Vỹ 1994 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có

34. Thủ công – Kỹ thuật (AES503) Huỳnh Thu Cúc; Htcuc@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Huỳnh Thu Cúc 2008 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2016
2 Bộ giáo dục và đào tạo 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
3 Vũ Hài, Hoàng Hương Châu 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Ngọc Thêm 1999 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phan Kế Bính 2005 Văn học Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999
3 Quỳnh Cư, Đỗ Đức Hùng 2009 Văn hóa – Thông tin Tham khảo vie Hiện có
4 Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam : (Tài liệu photo) / Lê Thông (chủ biên) ... [và những người khác. - Tái bản lần thứ ba. - Hà Nội : Đại học Sư phạm , 2013 Lịch sử Việt Nam giản yếu : Sách tham khảo
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Long, Hoàng Lân 2007 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Phạm Ngọc Thiện 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6910
3 Phạm Thành Trung, Nguyễn Thi Lý 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Đại học Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Vũ Hoa Tươi (s.t và hệ thống hóa) 2013 Tài chính Giảng dạy chính vie Hiện có
6 Trần Bá Hoành 2006 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
7 Nguyễn Bàng,...[et al.] 2003 Vietnam National University Giảng dạy chính eng Hiện có
8 Hoàng Long, Hàn Ngọc Bích 2012 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002, 2003 Lớp 1: (40) Lớp 2: (30) Lớp 3: (0) Lớp 4: (10) Lớp 5: (10)
9 Hoàng Long, Đàm Luyện, Nguyễn Quốc Long 2015 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002-2006 Lớp 6: (44) (HK020039...) Lớp 7: (2) (HK044609...) Lớp 8: (20) (HK022996...) Lớp 9: (1) (HK044687)
10 Hoàng Long 2004 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010, 2012 Lớp 1: (10) Lớp 2: (10) Lớp 3: (10)
11 Hoàng Long 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: - L4/2010 (10) - L5/2012 (10) - L6/2006 (4) - L7/2006 (4) - L8/2004 (9) - L9/2006 (4)
12 Phan Đức Chinh, Tôn Thân, Vũ Hữu Đình 2002 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có: - Lớp 6: (90) (HK020303) - Lớp 7: (4) (HK044576) - Lớp 8: (21) (HK022777) - Lớp 9: (2) (HK044639) - Lớp 10, 11, 12 (0)
13 Trần Trung, Trần Việt Cường 2015 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
14 Nguyễn Bá Kim 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
15 Tham khảo vie Hiện có Thư viện có Sách giáo khoa các loại
16 Bộ giáo dục và đào tạo 2014 Tham khảo vie Hiện có
17 Bộ giáo dục và đào tạo 2014 Tham khảo vie Chưa có
18 Phạm Viết Vượng 2000 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
19 Bùi Thanh Huyền 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
20 Nguyễn Xuân Thức 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
21 Trần Trọng Thủy 1992 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1990
22 Phan Hà, May Vi Phương 2000 Giáo dục Tham khảo eng Hiện có Hiện có: - Lớp 6: (44) (HK001128) - Lớp 7: (32) (HK019585) - Lớp 8: (20) (HK023318) - Lớp 9: (1) (HK044783) - Lớp 10: (1) (HK035261) - Lớp 11: (0) - Lớp 12: (1) (HK043354)
23 Tham khảo vie Hiện có Thư viện
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Long, Hoàng Lân 2007 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Bàng,...[et al.] 2003 Vietnam National University Giảng dạy chính eng Hiện có
3 Phạm Thành Trung, Nguyễn Thi Lý 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Đại học Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Vũ Hoa Tươi (s.t và hệ thống hóa) 2013 Tài chính Giảng dạy chính vie Hiện có
6 Trần Bá Hoành 2006 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
7 Hoàng Long (Chủ biên) 2012 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002, 2003 Lớp 1: (40) Lớp 2: (30) Lớp 3: (0) Lớp 4: (10) Lớp 5: (10)
8 Hoàng Long (Chủ biên phần Âm nhạc) 2015 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002-2006 Lớp 6: (44) (HK020039...) Lớp 7: (2) (HK044609...) Lớp 8: (20) (HK022996...) Lớp 9: (1) (HK044687)
9 Hoàng Long (Chủ biên phần Âm nhạc) 2004 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010, 2012 Lớp 1: (10) Lớp 2: (10) Lớp 3: (10)
10 Hoàng Long (Chủ biên) 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: - L4/2010 (10) - L5/2012 (10) - L6/2006 (4) - L7/2006 (4) - L8/2004 (9) - L9/2006 (4)
11 Tham khảo vie Hiện có Hiện có: - Lớp 6: (90) (HK020303) - Lớp 7: (4) (HK044576) - Lớp 8: (21) (HK022777) - Lớp 9: (2) (HK044639) - Lớp 10, 11, 12 (0)
12 Nguyễn Bá Kim 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
13 Phạm Trung Thanh, Nguyễn Thị Lý 2004 Đại Học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có
14 Bộ giáo dục và đào tạo 2014 Tham khảo vie Hiện có
15 Bộ giáo dục và đào tạo 2014 Tham khảo vie Hiện có
16 Nguyễn Xuân Thức (chủ biên) 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
17 Trần Trọng Thủy 1992 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1990
18 Bùi Thanh Huyền 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
19 Phạm Viết Vượng 2000 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
20 Giáo dục Tham khảo eng Hiện có Hiện có: - Lớp 6: (44) (HK001128) - Lớp 7: (32) (HK019585) - Lớp 8: (20) (HK023318) - Lớp 9: (1) (HK044783) - Lớp 10: (1) (HK035261) - Lớp 11: (0) - Lớp 12: (1) (HK043354)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đinh Thị Kim Thành 2009 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Hoàng Thị Tuyết 2013 Thời đại Giảng dạy chính vie Chưa có GV cho mượn
3 Lê A, Nguyễn Quang Ninh, Bùi Minh Toán 1997 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Minh Thuyết 2012 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Chưa có GV cho mượn
5 BGD&ĐT Dự án phát triển giáo viên tiểu học 2006 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có GV cho mượn
6 Lê Phương Nga (Chủ biên) 2012 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
7 Nhiều tác giả Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Lớp 1: Tập 1 (1); Tập 2 (10) Lớp 2: Tập 1 (1); Tập 2 (0) Lớp 3: Tập 1 (1); Tập 2 (0) Lớp 4: Tập 1 (10); Tập 2 (0) Lớp 5: Tập 1 (10); Tập 2 (0)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đinh Thị Kim Thành 2009 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Hoàng Thị Tuyết 2013 Thời đại Giảng dạy chính vie Chưa có GV cho mượn
3 BGD&ĐT Dự án phát triển giáo viên tiểu học 2006 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có GV cho mượn
4 Lê A, Nguyễn Quang Ninh, Bùi Minh Toán 1997 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Minh Thuyết 2012 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Chưa có GV cho mượn
6 Lê Phương Nga (Chủ biên) 2012 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
7 Nhiều tác giả Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Lớp 1: Tập 1 (1); Tập 2 (10) Lớp 2: Tập 1 (1); Tập 2 (0) Lớp 3: Tập 1 (1); Tập 2 (0) Lớp 4: Tập 1 (10); Tập 2 (0) Lớp 5: Tập 1 (10); Tập 2 (0)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Thúc Kim 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đỗ Trung Hiệu. Đỗ Đình Hoan. Vũ Dương Thụy. Vũ Quốc Chung 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Chưa có GV cho mượn
3 Vũ Quốc Chung (Chủ biên), Đào Thái Lai, Đỗ Tiến Đạt, Trần Ngọc Lan, Nguyễn Hùng Quang, Lê Ngọc Sơn Giáo dục Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/bitstream/AGU_Library/8003/1/Phuong%20Phap%20Day%20Hoc%20Toan%20Tieu%20Hoc.pdf
4 Nguyễn Thanh Hưng 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Phạm Đình Thực 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Phạm Đình Thực 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thanh Hưng 2008 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phạm Đình Thực 2008 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Phạm Đình Thực 2009 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Đỗ Trung Hiệu. Đỗ Đình Hoan. Vũ Dương Thụy. Vũ Quốc Chung 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Chưa có GV cho mượn
5 Vũ Quốc Chung (Chủ biên), Đào Thái Lai, Đỗ Tiến Đạt, Trần Ngọc Lan, Nguyễn Hùng Quang, Lê Ngọc Sơn Giáo dục Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/bitstream/AGU_Library/8003/1/Phuong%20Phap%20Day%20Hoc%20Toan%20Tieu%20Hoc.pdf
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Diên Hiển 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có HIện có năm 2004 Tập 1: 510/H305-T1/2004 (5) (MD054136...) Tập 2: 510/H305-T2/2004 (5) (MD054089...)
2 Trần Diên Hiển 2007 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Chưa có
3 Đỗ Đình Hoan (chủ biên) 2002 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2012, 2016 Lớp 1: (10) Lớp 2: (10) Lớp 3: (1) Lớp 4: (10) Lớp 5: (10)
4 Nguyễn Tiến Tài - Vũ Quốc Chung – Chu Văn Quang 1992 Bộ Giáo dục và Đào tạo – Vụ Giáo viên Tham khảo vie Hiện có Đã scan
5 Trần Diên Hiển-Vũ Quốc Chung-Trần Ngọc Lan-Tô Văn Dung-Nguyễn Hùng Quang 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Vũ Quốc Chung (chủ biên) 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2007 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2006
2 Nguyễn Thị Thấn và nnk 2012 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Ngô Hải Chi (cb) và nnk 2012 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Lớp 1: 372.3/H561-L1/ 2012 (5) (MD065237...) Lớp 2: 372.3/H561-L2/2012 (5) (MD065230...) Lớp 3: Tập 1: 372.3/H561-L3-T1/2012 (5) (MD065251...) Tập 2: 372.3/H561-L3-T2/2012 (5) (MD065241...)
4 Tạ Đức Dũng 2013 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2012 Lớp 4: Tập 1: 372.35/H561-L4-T1/2012 (5) (MD065220...) Tập 2: 372.35/H561-L4-T2/2012 (5) (MD065225...) Lớp 5: Tập 1: 372.35/H561-L5-T1/2012 (5) (MD065181...) Tập 2: 372.35/H561-L5-T2/2012 (5) (MD065177...)
5 Nguyễn Thị Thấn (cb) 2012 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011 Lớp 4: 372.35/D112-L4/2011 (3) (MD064306...) Lớp 5: 372.35/D112-L5/2011 (3) (MD064348...)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2007 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2006
2 Nguyễn Dược, Nguyễn Trọng Phúc 1998 Đại học Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2006 Khác Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
3 Phan Ngọc Liên (chủ biên) và nnk 2002 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Tập 1: 907/L305-T1/2002 (5) Tập 2: 907/L305-T2/2017 (5)
4 Bùi Phương Nga, Lê Thu Dinh, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Minh Phương 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1998
5 Đinh Nguyễn Trang Thu, Nguyễn Thị Cẩm Hường 2005 Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Anh Dũng (chủ biên) và nnk 2012 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2005 (Lớp 4) Lớp 4: 900/L302-L4/2005 (20) (HK028345...) Lớp 5: 900.7/L302-L5/2012 (10) (HK045327...)
7 Ngô Hải Chi, Trần Thị Hà Giang 2012 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
8 Đào Thị Hồng, Lê Ngọc Minh 2012 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ giáo dục và đào tạo 2007 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phạm Khắc Chương, Hà Nhật Thăng 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1998
3 Hà Nhật Thăng 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Trần Đăng Sinh, Nguyễn Thị Thọ 2011 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
5 Phạm Minh Hạc 2001 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 2006 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2007
2 Đào Quang Trung 2017 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
3 Vũ Hài, Hoàng Hương Châu 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Long (chủ biên), Đặng Văn Bông, Trần Dũng, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Bùi Anh Tôn 2007 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Phương pháp dạy học âm nhạc : Giáo trình cao đẳng sư phạm - đào tạo giáo viên THCS / Hoàng Long, Hoàng Lân. - Hà Nội : Đại học Sư phạm , 2005
2 Phạm Tú Hương 2004 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
3 Ông Huỳnh Huy Hoàng 2006 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
4 Hoàng Long – Hoàng Lân Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
5 Ông Huỳnh Huy Hoàng Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có 1
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Kỳ Nam 2002 Đại học An Giang Tham khảo vie Chưa có
2 Sở giáo dục và đào tạo An Giang Tham khảo vie Hiện có
3 Bộ giáo dục Đào tạo 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Bộ giáo dục đào tạo 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Lớp 1: 372/D112-L1/2006 (1) (TK02407) Lớp 2: 372/D112-L2/2006 (1) (TK02406) Lớp 3: 372/D112-L3/2006 (1) (TK02405) Lớp 4: 372/D112-L4/2007 (1) (TK02404) Lớp 5: 372/D112-L5/2007 (1) (TK02403)
5 2003 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
6 1996 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1998

49. Phương pháp dạy Tiếng Việt cho học sinh dân tộc (PED309) Hoàng Thị Hồng Phương (hthphuong@agu.edu.

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Mông Ký Slay (chủ biên) 2006 Giáo dục Giảng dạy chính vie Chưa có GV sẽ gửi file
2 Lê Phương Nga (chủ biên) ... 2012 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
3 Lê Phương Nga 2012 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Thúy Hồng, Nguyễn Thị Phương Thảo, Đặng Văn Bình (2014) 2014 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Chưa có GV sẽ cho mượn
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Trọng Canh 2007 Đại học Vinh (Dự án phát triển giáo viên tiểu học) Giảng dạy chính vie Chưa có Hiện có: Mở rộng vốn từ Hán Việt : Dùng trong nhà trường / Nguyễn Văn Bảo. - 1st. - Hà Nội : Quốc Gia Hà Nội , 2002
2 Lê A (chủ biên), Nguyễn Quang Ninh, Bùi Minh Toán 1997 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
3 Phan Văn Các 1994 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Tài Cẩn 2000 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2004
5 Nguyễn Tài Cẩn 2001 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Đặng Đức Siêu 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2006
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trịnh Thiệp, Ưng Thị Châu 2000 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 1998 ebook
2 Bộ Giáo dục – đào tạo 2001 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Giáo trình mĩ thuật và phương pháp dạy học mĩ thuật : Dành cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học / Nguyễn Quốc Toản. - In lần thứ sáu. - Hà Nội : Đại học Sư phạm , 2014
3 Bộ giáo dục và Đào tạo 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
4 Nguyễn Lăng Bình 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Quốc Toản – Phạm Thị Chỉnh – Nguyễn Lăng Bình 2001 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Phạm Viết Song 2005 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Văn Tạc (chủ biên) 2006 Lao động xã hội Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo Dự án phát triển giáo viên tiểu học Giáo dục Giảng dạy chính vie Chưa có
3 Viện khoa học giáo dục Trung tâm tật học 2000 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Chưa có
4 Viện chiến lược và chương trình giáo dục Trung tâm nghiên cứu chiến lược và phát triển chương trình giáo dục chuyên nghiệp 2004 Tham khảo vie Chưa có
5 Viện chiến lược và chương trình giáo dục Trung tâm nghiên cứu chiến lược và phát triển chương trình giáo dục chuyên nghiệp 2004 Tham khảo vie Chưa có
6 Lê Tiến Thành, Trần Đình Thuận, Nguyễn Xuân Hải Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Quản lí giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật ở tiểu học : sách được biên soạn và in lần đầu với sự tài trợ của tổ chức USAID và CRS tại Việt Nam / Lê Tiến Thành ... [và những người khác. - Hà Nội : Giáo dục , 2
7 Nguyễn Xuân Hải 2009 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Tâm lý Giáo dục 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Vũ Thị Phương Anh - Hoàng Thị Tuyết Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Trần Thị Tuyết Oanh 2007 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Chưa có
4 Phó Đức Hòa (chủ biên) – Chu Thị Hằng – Nguyễn Huyền Trang 2008 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
5 Jean Cardinet 1999 Tham khảo vie Chưa có
6 Dương Thiệu Tống 2005 Khoa học xã hội Tham khảo vie Hiện có
7 Phó Đức Hòa 2007 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Như Tỉnh, Phạm Văn Thanh, Phạm Bá Khoa 2003 Đại học Sư Phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004
2 Trương Thanh Hải 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
3 Nhiều tác giả 2009 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Chưa có
4 Hoàng Ngọc Sơn 2012 Kim Đồng Tham khảo vie Chưa có
5 Nhiều tác giả 2005 Kim Đồng Tham khảo vie Chưa có
6 Nhiều tác giả 2009 Dân Trí Tham khảo vie Chưa có
7 Bùi Sĩ Tụng (chủ biên) 2010 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
8 Bùi Văn Huệ 2002 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
9 Hội đồng Đội Trung ương 2012 Kim Đồng Tham khảo vie Chưa có
10 Hội đồng Đội Trung ương 2012 Thanh niên Tham khảo vie Chưa có
11 Hội đồng Đội Trung ương Tham khảo vie Chưa có
12 Mai Ngọc Luông, Lý Thị Tiên 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
13 Nhiều tác giả 2009 Kim Đồng Tham khảo vie Chưa có
14 Nhiều tác giả 2003 Thanh niên Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trương Thanh Hải (Biên soạn và sưu tầm) 2013 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Hà Nhật Thăng, Bùi Sỹ Tụng 2007; 2008 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2006, 2008 Lớp 6: (4) Lớp 7: (20) Lớp 8: (13) Lớp 9: (4) Lớp 10:(12) Lớp 11:(0) Lớp 12:(10)
3 Trương Thanh Hải (Biên soạn và sưu tầm) 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
4 Phạm Thị Minh Hạnh 2007 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
5 Trương Thanh Hải (Biên soạn và sưu tầm) 2014 Đại học An Giang Tham khảo vie Chưa có
6 Trương Thanh Hải (Biên soạn và sưu tầm) 2014 Đại học An Giang Tham khảo vie Chưa có
7 Hoàng Ngọc Sơn 2012 Kim Đồng Tham khảo vie Chưa có
8 Nguyễn Hữu Hợp 1995 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
9 Ngô Quang Quế 2007 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
10 Lê Minh Châu 2010 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
11 Bùi Ngọc Diệp 2010 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
12 Tham khảo Chưa có
13 Tham khảo Chưa có
14 Tham khảo Chưa có
15 Tham khảo Chưa có
16 Tham khảo Chưa có
17 Tham khảo Chưa có
18 Tham khảo Chưa có
19 Tham khảo Chưa có
20 Hội đồng Đội Trung ương 2013 Thanh niên Tham khảo vie Chưa có
21 Hội đồng Đội Trung ương 1998 Thanh niên Tham khảo vie Chưa có
22 Bùi Sỹ Tụng, Phạm Đình Nghiệp, Phan Nguyên Thái 2002 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
23 Bùi Sỹ Tụng,Trần Như Tỉnh, Phan Nguyên Thái 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
24 Phạm Đình Nghiệp, Vũ Hữu Ích, Trần Quốc Thành, Trần Như Tỉnh 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
25 Trường Đoàn Lê Duẩn 2006 Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1996
26 Bùi Sĩ Tụng (chủ biên) 2010 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
27 Hoàng Ngọc Sơn 2012 Kim Đồng Tham khảo vie Chưa có
28 Hội đồng Đội Trung ương 2012 Kim Đồng Tham khảo vie Chưa có
29 Hội đồng Đội Trung ương 2012 Thanh niên Tham khảo vie Chưa có
30 Hội đồng Đội Trung ương Tham khảo vie Chưa có
31 Nhiều tác giả 2009 Kim Đồng Tham khảo vie Chưa có
32 Nhiều tác giả 2003 Thanh niên Tham khảo vie Chưa có
33 Nhiều tác giả 2009 Dân trí Tham khảo vie Chưa có
34 Nhiều tác giả 2005 Kim Đồng Tham khảo vie Chưa có

56. Kiến tập sư phạm – SP (EDU901) Nguyễn Thị Xuân Mai (ntxmai@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 2016 Đại học An Giang. Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Bùi Thanh Huyền 2006 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Đình Chỉnh, Phạm Trung Thanh 1999 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên) 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
5 Nguyễn Xuân Thức (chủ biên) 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
6 Trần Trọng Thủy 1992 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1990
7 Nguyễn Xuân Thức (chủ biên) 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
8 Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên) 1997 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có: năm 2017
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên) 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
2 Nguyễn Xuân Thức (chủ biên) 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
3 Nguyễn Xuân Thức 1997 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
4 Phạm Viết Vượng 2000 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
5 Bùi Thanh Huyền 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đỗ Đồng Hoàn, Đỗ Trung Hiệu, Vũ Quốc Chung, Vũ Dương Thụy Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Vũ Quốc Chung (Chủ biên) Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Phan Trọng Ngọ 2005 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Chưa có
4 Vũ Quốc Chung, Đỗ Trung Hiệu, Hà Sĩ Hồ, Đỗ Đình Hoan 1992 Vụ Giáo Viên Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Phương pháp dạy học môn toán ở tiểu học / Nguyễn Thanh Hưng. - Hà Nội : Giáo dục , 2008
5 Đỗ Trung Hiệu, Đỗ Đình Hoan, Vũ Dương Thụy, Vũ Quốc Chung 2001 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có GV cho mượn
6 Nguyễn Bá Kim 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Diên Hiển - Vũ Quốc Chung 1994 Đại học Sư phạm Hà Nội I Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Tiến Tài - Vũ Quốc Chung – Chu Văn Quang 1992 Bộ Giáo dục và Đào tạo – Vụ Giáo viên Tham khảo vie Hiện có Đã scan
3 Đỗ Đình Hoan (chủ biên) 2002 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2012, 2016 Lớp 1: (10) Lớp 2: (10) Lớp 3: (1) Lớp 4: (10) Lớp 5: (10)
4 Trần Diên Hiển-Vũ Quốc Chung-Trần Ngọc Lan-Tô Văn Dung-Nguyễn Hùng Quang 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Vũ Quốc Chung (chủ biên) 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Ngô Thúc Lanh 1986 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Đã scan
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Thanh Truyền (chủ biên), Trần Quỳnh Nga, Nguyễn Thanh Tâm 2009 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Phương Lựu (Chủ biên) 1997 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Trần Đình Sử 1998 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: Dẫn luận thi pháp học văn học / Trần Đình Sử. - Hà Nội : Đại học Sư phạm Hà Nội , 2017
4 Trần Hòa Bình 2000 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
5 Hoàng Văn Cẩn 2005 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008 Tập 1: (3) Tập 2: (0)
6 Phạm Đăng Dư, Trần Đình Sử 1997 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015 (5 quyển, Đang xử lý)
7 Lã Thị Bắc Lý 2002 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2005 Đã bổ sung năm xb 2017, đang xử lý
8 Trần Đức Ngôn, Dương Thu Hương 2003 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1996
9 Cao Đức Tiến (chủ biên), Dương Thu Hương 2005 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
10 Vân Thanh, Nguyên An 2002 Từ điển Bách khoa Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Tuyển tập văn học thiếu nhi / Tô Hoài . Tập 1, Tập 2. - Hà Nội : Văn học , 1999
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Ngọc Điệp 2007 Bộ Giáo dục và Đào tạo – Dự án phát triển giáo viên Tiểu học Giảng dạy chính vie Hiện có Đã scan
2 Đỗ Việt Hùng 2011 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2007
3 Đỗ Hữu Châu 1995 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Đỗ Hữu Châu 2003 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
5 Đỗ Hữu Châu 2003 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2012
6 Nguyễn Đức Dân 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
7 Nguyễn Thiện Giáp 2000 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Dương Thị Hương 2015 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Hoàng Hòa Bình 2000 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
3 Trần Mạnh Hưởng 2004 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
4 Lê Phương Nga 2012 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
5 Vũ Nho 1999 Thanh niên Tham khảo vie Hiện có
6 Trần Đình Sử, Hà Minh Đức (đồng chủ biên) 2001 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014 (Đang xử lý; 3 bản: MD071517, MD071518, MD071519)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Thị Tuyết 2013 Thời đại Giảng dạy chính vie Chưa có GV cho mượn
2 Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Minh Thuyết 2012 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Chưa có GV cho mượn
3 Avraamidou, A. & Economou, A. 2011 Tham khảo eng Hiện có https://www.lamsfoundation.org/lams2011sydney/docs/RP/Economou_Anastasia.pdf
4 Mary Beth Sampson, Timothy V. Rasinski, Michael Sampson 2003 Wadsworth Tham khảo eng Chưa có
5 Ross Latham and Peter Sloan 1979 the Dominion Press Tham khảo eng Chưa có
6 Thomas G.Gunning 2008 Pearson Education Tham khảo eng Chưa có Fahasa
7 Nhiều tác giả Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Lớp 1: Tập 1 (1); Tập 2 (10) Lớp 2: Tập 1 (1); Tập 2 (0) Lớp 3: Tập 1 (1); Tập 2 (0) Lớp 4: Tập 1 (10); Tập 2 (0) Lớp 5: Tập 1 (10); Tập 2 (0)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Gia Đức, Phạm Đức Quang 2007 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Chưa có Hiện có: Lịch sử toán học / Nguyễn Phương Thảo, Đỗ Thị Trinh. - Hà Nội : Đại học Quốc gia , 2015
2 Nguyễn Phương Thảo, Đỗ Thị Trinh 2015 Đại học Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Trần Trung, Nguyễn Chiến Thắng 2013 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
4 Mai Xuân Thảo, Trần Trung 2014 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Lịch sử toán học / Nguyễn Phương Thảo, Đỗ Thị Trinh. - Hà Nội : Đại học Quốc gia , 2015
5 Nguyễn Anh Tuấn 2012 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
6 Craig Smorynski 2008 Springer Tham khảo eng Hiện có ftp://nozdr.ru/biblio/kolxo3/M/MPop/Smorynski%20C.%20History%20of%20mathematics.%20A%20supplement%20(Springer,%202008)(ISBN%200387754806)(O)(276s)_MPop_.pdf fahasa
7 David M. Burton 2006 McGraw-Hill Publishers Tham khảo eng Hiện có http://www.maths.sci.ku.ac.th/suchai/02731141/hmath2.pdf fahasa (2010)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Lê 2006 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 1997
2 Ngô Công Hoàn 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
3 Ngô Trần Ái (chủ biên) 2010 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
4 Bùi Thị Mùi Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có