Khoa Luật và Khoa học chính trị
Giáo dục Chính trị - Đại học

Thông tin cán bộ phụ trách

Trương Ngọc Mai Anh
tnmanh@agu.edu.vn

Click vào môn học để xem danh mục tài liệu của từng môn, hoặc hiển thị tất cả

Tổng số môn học: 85

1. Giới thiệu ngành – GDCT (EDU116) Trần Đình Phụng. tdphung@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hà Nhật Thăng 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Tuấn Sĩ, Lê Văn Tá 2007 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
3 2013 Văn hóa thông tin Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Đại học An Giang Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có
5 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có Lưu ở khoa Luật - Khoa học Chính trị
6 Đại học An Giang Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có
7 Phạm Minh Hạc, Nguyễn Khoa Điềm 2003 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2001
8 Phạm Minh Hạc(chủ biên),.... 2001 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2003 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Hội đồng biên soạn Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 2000 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2014 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2014
4 Bộ môn Triết học 2006 Tham khảo vie Chưa có
5 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2003 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Hội đồng biên soạn Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 2000 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2014 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017 đã scan 2014
4 Bộ môn Triết học 2004 Tham khảo vie Chưa có
5 Bộ môn Triết học 2006 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562
6 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2005 Chính trị quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2008
2 Ngô Đạt 2007 Lao động. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
3 PGS.TS. Phạm Văn Dũng (chủ biên) 2012 Đại học Quốc gia Hà Nội. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Tiến Dũng 2006 Đại học Quốc gia TPHCM Tham khảo vie Chưa có
5 Hội đồng lý luận TW 2004 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hội đồng lý luận trung ương 2006 Chính trị quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2001
2 Hội đồng lý luận trung ương 2002 Chính trị quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Hội đồng lý luận trung ương 1999 Chính trị quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2001
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2003 Chính trị quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2003 Chính trị quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
6 2002 Chính trị quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
7 2004 Chính trị quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
8 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2008 Chính trị quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
9 Trường đại học kinh tế quốc dân 1997 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
10 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 chính trị quốc gia – Sự thật Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7161
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2008
2 Đảng Cộng sản Việt Nam 2001 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2006 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Đảng Cộng sản Việt Nam 2010 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
5 B.A. Toughin 1996 Sự thật. Mátxcơva Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1986

7. Tư tưởng Hồ Chí Minh – GDCT (HCM502) Bùi Thu Hằng. bthang@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hội đồng Lý luận Trung ương 2013 Chính trị quốc gia – Sự thật Giảng dạy chính vie Cần kiểm tra lại
2 Phạm Ngọc Anh, Bùi Đình Phong 2003 Lao Động Tham khảo vie Hiện có
3 Song Thành 2005 Lý luận chính trị Tham khảo vie Hiện có
4 Võ Nguyên Giáp 2003 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Chưa có mượn lại gv
5 PGS.TS Đinh Xuân Lý – PGS.TS Phạm Ngọc Anh 2008 Lý luận chính trị. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Đã scan Ebook
6 2011 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1995 (Thư viện hiện có Hồ Chí Minh toàn tập từ tập 1 (335.4346/H450-T1) cho đến tập 12 (335.4346/H450-T12). Ebooks
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2017 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có đang bổ sung
2 Đảng Cộng sản Việt Nam 2015 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7161 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7497
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
5 Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 1999 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008

9. Tiếng Anh 1 (ENG101) Khoa Ngoại ngữ

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hughes, John 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 A. J. Thomson,A. V. Martinet 1986 Hong Kong: Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 1989
3 Sarah Cunningham, Peter Moor, Jane Comyns Carr 2005 UK: Pearson Education Ltd Tham khảo eng Hiện có
4 Buzan, Tony 2008 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có

10. Tiếng Anh 2 (ENG102) Ngô Hồng Pho, Đặng Quang Điểm, Nguyễn T

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 John Hughes, Helen Stephenson, Paul Dumment 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Cobuild, C. 2011 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
3 Lougheed, Lin 2009 New York: Pearson Education Tham khảo eng Chưa có Fahasa
4 Lougheed, Lin 2012 New York: Pearson Education Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2007 fahasa (2017)
5 Cobuild, C. 2012 Trẻ Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
6 Cobuild, C. 2012 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm 2013
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Tin học 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Mark Dodge, Gaig Stinso, Đoàn Công Thông,Trần Ngọc Hoa 2003 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Trịnh Anh Toàn, Hồng Oanh 2000 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có
4 Busby, M. Learn 2004 Texas: Wordware Publishing, Inc Tham khảo eng Chưa có
5 PTS Learning Systems 2003 Pennsylvania: Bucknell University Tham khảo eng Chưa có
6 Nguyễn Đình Tê 2000 Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Hiện có: New perspectives on Microsoft Powerpoint 2000 comprehensive S. Scott Zimmerman, Beverly B. Zimmerman. - Boston, MA : Course Technology , 2001.
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tạ Minh 2010 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2011
2 Phạm Đức Trọng (chủ biên), Nguyễn Hữu Túc, Hoàng Thế Cường 2015 Hội Luật gia Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Sinh Huy, Nguyễn Văn Lê, Vũ Minh Tâm 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Nguyễn Sinh Huy, Nguyễn Văn Lê, Vũ Minh Tâm 2003 Đại học sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Tony Bilton 1993 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Chưa có Nhập môn xã hội học / Trần Thị Kim Xuyến (chủ biên) , Nguyễn Thị Hồng Xoan. - TP. Hồ Chí Minh : Thống Kê , 2003 Xã hội học nhập môn Bruce J. Cohen, Terri L. Orbuch. - Hà Nội : Giáo Dục , 1995.
6 Nguyễn Minh Hòa 1999 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
7 Lê Ngọc Hùng 2002 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Chưa có
8 Phạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng 1997 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Chưa có Giáo trình xã hội học đại cương / Phạm Đức Trọng (chủ biên), Nguyễn Hữu Túc, Hoàng Thế Cường. - Hà Nội : Hồng Đức : Hội Luật gia Việt Nam , 2016
9 Tương Lai 1997 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Chưa có

13. Con người và môi trường (POL101) Lê Thị Mỹ An. ltman@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thị Thanh Mai Đại học Quốc gia TPHCM Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/4128
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2011 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Xuân Cự,Nguyễn Thị Phương Loan 2014 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
4 Lê Thanh Vân 2015 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
5 Lê Văn Khoa (chủ biên) 2011 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Nguyễn Đình Cử 1997 Nông nghiệp. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
3 Tống Văn Đường,Nguyễn Đình Cử,Phạm Quý Thọ 1997 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Tống Văn Đường, Nguyễn Nam Phương 2007 Đại học kinh tế quốc dân. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
5 Vũ Hiền, Vũ Đình Hòe 2001 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
6 Nguyễn Nam Phương 2011 Đại học kinh tế quốc dân. Hà Nội. Tham khảo vie Chưa có
7 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 2005 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Roy Van Den Brink-Budgen 2006 Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7724 Fahasa
2 Lê Tử Thành 2005 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1996
3 Phạm Đình Nghiệm 2007 Đại học Quốc gia. Tp.HCM Tham khảo vie Chưa có Nhập môn logic học Vũ Ngọc Pha. - 1st. - Hà Nội : Giáo dục , 1997
4 Vũ Ngọc Pha 1997 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
5 Lauren Starkey 2004 New York: Learning express Tham khảo eng Chưa có fahasa
6 Brooke Noel Moore, Richard Parker 2003 Boston: McGraw - Hill Tham khảo eng Hiện có
7 Võ Văn Thắng 2009 Trẻ. Tp.HCM Tham khảo vie Hiện có
8 Võ Văn Thắng 2008 An Giang Tham khảo vie Hiện có
9 Võ Văn Thắng 2014 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Chương trình SEMLA 2010 Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7700 http://www.ebook.edu.vn/?page=1.24&view=13682 đang xử lý: Truyền thông - lý thuyết và kỹ năng cơ bản / PGS, TS Nguyễn Văn Dững, NXB TT& Truyền thông. 2018
2 Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ 2010 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7699; http://www.slideshare.net/tranbinhkb/camnangtruyenthongtimduoctiengnoitruoccongchung-wwwboongin, ngày 24/11/2010.
3 Nguyễn Thị Ngọc Lan ... [và những người khác] 2014 Đại học An Giang, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
4 Michael Schudson. (Thế Hùng, Trà My; Minh Long dịch) 2003 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
5 Trần Thị Thu Hà 2009 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7701 http://www.ebook.edu.vn/?page=1.24&view=20597

17. Giáo dục Thể chất (*) (PHT101) Bộ môn Giáo dục Thể chất

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Anh Tuấn, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Mạnh Thái 2008 Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Thị Thảo Trang 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7129
3 Nguyễn Kim Minh, Nguyễn Trọng Hải, Trần Đồng Lâm, Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Nguyễn Kim Minh 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Liên Đoàn Điền Kinh Thế Giới 2010 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2013. (TK02453) 2010 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2010 (3)
6 Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004 Đang xử lý (năm 2010)
7 Nguyễn Văn Trạch và Ngũ Duy Anh 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2004 Giáo trình bơi lội
8 Trường ĐHSP TDTT TPHCM 2009 Thể dục thể thao. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
9 Vũ Thành Sơn, Nguyễn Danh Hoàng Việt 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003
10 Nguyễn Trần Phương Thảo 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7126
11 Nguyễn Danh Thái, Mai Duy Diễn 1980 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9024
12 Nguyễn Danh Thái, Vũ Thành Sơn 1999 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có
13 Ủy ban TDTT Việt Nam 2005 – 2008 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-634-TTTTC-Luat-Sport-Aerobics-93654.aspx
14 Tổng cục TDTT – Liên Đoàn TD Việt Nam môn TD Aerobics 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-2336-QD-BGDDT-2015-Hoi-khoe-Phu-Dong-toan-quoc-lan-thu-IX-2016-286345.aspx
15 NGUYỄN PHƯỚC THỌ, NGUYỄN PHƯỚC TOÀN, NGUYỄN ANH TUẤN 2009 Trường Đại học sư phạm TDTT TPHCM Tham khảo vie Chưa có
16 Hồ Văn Tú 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6363
17 Đỗ Chi 1984 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có
18 Đặng Ngọc Quang 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
19 2003 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Luật bơi / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2009
20 Tổng cục thể dục thể thao 2004 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Đăng Thanh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Đào Huy Hiệp, Lưu Ngọc Khái, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Đại Nghĩa 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Hữu Thảo, Phan Tân Hưng, Nguyễn Đình Lưu, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Tiến Hải 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-15-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC-can-bo-giao-duc-quoc-phong-284361.aspx
5 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.hcmut.edu.vn/vi/event/view/van-ban-moi/666-thong-tu-so-6353bgddtgdqp-nga%CC%80y--26-tha%CC%81ng-9-nam-2012
6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
7 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
8 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Lần VI: không thấy Lần VII: 2 (1991) Lần VIII: 1 (1996) Lần IX : 4 (2001) Lần X: 3 (2006) Lần XI: 4 (2011) Lần XII: ebook (http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163)
9 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
10 Bộ tổng tham mưu cục quân huấn 2000 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
11 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
12 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-18-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-day-danh-gia-ket-qua-hoc-Giao-duc-quoc-phong-an-ninh-289668.aspx

19. Lý luận dạy học môn GDCD (POL304) Trần Đình Phụng. tdphung@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đinh Văn Đức, Dương Thị Thúy Nga (ch.b.),...[và những người khác] 2011 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lưu Thu Thủy, Lê Thị Lý, Nguyễn Thị Thanh Mai 2008 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Tài liệu này chưa có số ĐKCB
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
6 Võ Thị Thanh Lan; Trần Thanh Hương (hướng dẫn khoa học) 2015 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
7 Vương Phú Tín ; TS. Nguyễn Đức Thìn (hướng dẫn khoa học) 2015 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
8 Lê Bảo Ngọc ; TS. Phạm Việt Thắng (hướng dẫn khoa học) 2015 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Vũ Đình Bảy 2014 Giáo dục Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Phùng Văn Bộ 1999 Đại học Quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có Lí luận và phương pháp nghiên cứu giảng dạy môn giáo dục công dân ở trường THCS Phạm Văn Hùng,Phùng Văn Bộ. - 2nd. - H : Giáo dục , 1999
3 Ban điều hành Dự án TRIG 2011 Trường Đại học An Giang. Tham khảo vie Chưa có
4 Lê Công Đoàn, Nguyễn Thái Dư 2016 Trường Đại học An Giang Tham khảo vie Chưa có Tin học đại cương : Windows 7 và Office 2010 : Tài liệu giảng dạy. - An Giang : Đại học An Giang , 2012.
5 Tập thể tác giả dự án phát triển giáo dục Việt Nam 2010 VVOB Việt Nam. Tham khảo vie Chưa có
6 Đào Thái Lai 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Tập 1: (1) Tập 2: (1)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Vũ Đình Bảy 2014 Giáo dục Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Phùng Văn Bộ 1999 Đại học Quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có Lí luận và phương pháp nghiên cứu giảng dạy môn giáo dục công dân ở trường THCS Phạm Văn Hùng,Phùng Văn Bộ. - 2nd. - H : Giáo dục , 1999
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2015 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2015 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2015 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
6 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2015 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006

22. Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 3 – GDCT (POL532) Trần Đình Phụng. tdphung@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đinh Văn Đức, Dương Thị Thúy Nga (ch.b.),...[và những người khác] 2011 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lưu Thu Thủy, Lê Thị Lý, Nguyễn Thị Thanh Mai 2008 Đại học Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Lí luận và phương pháp nghiên cứu giảng dạy môn giáo dục công dân ở trường THCS Phạm Văn Hùng,Phùng Văn Bộ. - 2nd. - H : Giáo dục , 1999
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Tài liệu này chưa có số ĐKCB
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Vũ Đình Bảy 2014 Giáo dục Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Phùng Văn Bộ 1999 Đại học Quốc gia, Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có Lí luận và phương pháp nghiên cứu giảng dạy môn giáo dục công dân ở trường THCS Phạm Văn Hùng,Phùng Văn Bộ. - 2nd. - H : Giáo dục , 1999
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2015 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2015 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2015 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
6 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2015 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Vũ Đình Bảy 2014 Giáo dục Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Phùng Văn Bộ 1999 Đại học Quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có Lí luận và phương pháp nghiên cứu giảng dạy môn giáo dục công dân ở trường THCS Phạm Văn Hùng,Phùng Văn Bộ. - 2nd. - H : Giáo dục , 1999
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2015 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2015 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Tài liệu này chưa có số ĐKCB
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2015 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
6 Vũ Đình Bảy 2014 Đại học Huế. Huế Tham khảo vie Chưa có GV cho mượn
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Bảo Lâm (chủ biên) 2007 Đại học Kinh tế TP. HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2011 đang xử lý: Kinh tế vi mô / ThS. Đinh Thùy Trâm. NXB Phương Đông, 2011
2 Nguyễn Tri Khiêm, Phùng Ngọc Triều 2010 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2008
3 Trần Đăng Thịnh, Võ Hữu Phước, Huỳnh Thị Cẩm Tú 2009 Đại học Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có Kinh tế học đại cương. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại Học Quốc Gia , 2001
4 Nguyễn Văn Luân, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Chí Hải 2000 Thống kê Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Nguyễn Văn Luân 2001 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Khác Nhà xuất bản: Thống kê
6 Nguyễn Như Ý 2007 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
7 Nguyễn Như Ý 2007 Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2009
8 Đoàn Thị Mỹ Hạnh, Vũ Việt Hằng 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
9 Dương Tấn Diệp 2008 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999
10 Gregory Mankiw 2003 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Tập 1: (2) Tập 2: (2)
11 Nguyễn Văn Ngọc 2005 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011 Khác Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế quốc dân
12 Nguyễn Như Ý và Trần Thị Bích Dung 2009 Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Kinh tế Vĩ mô Robert C.Guell ; Nguyễn Văn Dung. - Đồng Nai : Nxb.Tổng hợp Đồng Nai , 2009
13 Nguyễn Văn Ngọc 2007 Đại học Kinh tế quốc dân Tham khảo vie Chưa có 110 bài tập Kinh Tế Vĩ Mô Bài tập - hướng dẫn giải Vũ Thị Minh Phương. - 1st. - Hà Nội : Thống kê , 2003.
14 Nguyễn Văn Luân, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Trình, Nguyễn Chí Hải 2007 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
15 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2008 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
16 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2009 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
17 Ngô Đình Giao, Phạm Văn Minh 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
18 Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; Người dịch: Nguyễn Ngọc Bích, Đoàn Văn Thắng, Vũ Hữu Tửu 2000 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
19 Nguyễn Như Ý, Trần Thị Bích Dung, Trần Bá Thọ, Lâm Mạnh Hà 2005 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Kinh tế vi mô Lê Bảo Lâm,Nguyễn Như ý,Trần Thị Bích Dung. - 1st. - Tp.HCM : Thống kê , 2005
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Ngọc Thêm, Phan Hồng Quang 2002 Giáo dục Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Nhiều tác giả 2002 Học viện Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có Giáo trình Lý luận văn hóa / Phạm Ngọc Trung. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật , 2012.
3 Đào Duy Anh 1997 Văn hóa Thông tin Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2003
4 Nhiều tác giả 2003 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
5 Lê Quang Trung, Nguyễn Trọng Hoàn 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2015 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 PGS.TS Nguyễn Minh Đoan (chủ biên) 2014 Công an nhân dân. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Văn Động 2014 Chính trị quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2004 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
4 1984 Sự thật. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1978 (Đang bổ sung tập 5, 6)
5 Đảng Cộng sản Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: Lần X: 2006 Lần XI: 2011
6 Tham khảo Hiện có http://vbpl.vn/pages/portal.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Long, Hoàng Lân 2007 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Phạm Ngọc Thiện 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6910
3 Phạm Thành Trung, Nguyễn Thi Lý 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Đại học Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Vũ Hoa Tươi (s.t và hệ thống hóa) 2013 Tài chính Giảng dạy chính vie Hiện có
6 Trần Bá Hoành 2006 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
7 Nguyễn Bàng,...[et al.] 2003 Vietnam National University Giảng dạy chính eng Hiện có
8 Hoàng Long, Hàn Ngọc Bích 2012 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002, 2003 Lớp 1: (40) Lớp 2: (30) Lớp 3: (0) Lớp 4: (10) Lớp 5: (10)
9 Hoàng Long, Đàm Luyện, Nguyễn Quốc Long 2015 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002-2006 Lớp 6: (44) (HK020039...) Lớp 7: (2) (HK044609...) Lớp 8: (20) (HK022996...) Lớp 9: (1) (HK044687)
10 Hoàng Long 2004 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010, 2012 Lớp 1: (10) Lớp 2: (10) Lớp 3: (10)
11 Hoàng Long 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: - L4/2010 (10) - L5/2012 (10) - L6/2006 (4) - L7/2006 (4) - L8/2004 (9) - L9/2006 (4)
12 Phan Đức Chinh, Tôn Thân, Vũ Hữu Đình 2002 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có: - Lớp 6: (90) (HK020303) - Lớp 7: (4) (HK044576) - Lớp 8: (21) (HK022777) - Lớp 9: (2) (HK044639) - Lớp 10, 11, 12 (0)
13 Trần Trung, Trần Việt Cường 2015 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
14 Nguyễn Bá Kim 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
15 Tham khảo vie Hiện có Thư viện có Sách giáo khoa các loại
16 Bộ giáo dục và đào tạo 2014 Tham khảo vie Hiện có
17 Bộ giáo dục và đào tạo 2014 Tham khảo vie Chưa có
18 Phạm Viết Vượng 2000 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
19 Bùi Thanh Huyền 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
20 Nguyễn Xuân Thức 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
21 Trần Trọng Thủy 1992 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1990
22 Phan Hà, May Vi Phương 2000 Giáo dục Tham khảo eng Hiện có Hiện có: - Lớp 6: (44) (HK001128) - Lớp 7: (32) (HK019585) - Lớp 8: (20) (HK023318) - Lớp 9: (1) (HK044783) - Lớp 10: (1) (HK035261) - Lớp 11: (0) - Lớp 12: (1) (HK043354)
23 Tham khảo vie Hiện có Thư viện
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Long, Hoàng Lân 2007 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Bàng,...[et al.] 2003 Vietnam National University Giảng dạy chính eng Hiện có
3 Phạm Thành Trung, Nguyễn Thi Lý 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Đại học Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Vũ Hoa Tươi (s.t và hệ thống hóa) 2013 Tài chính Giảng dạy chính vie Hiện có
6 Trần Bá Hoành 2006 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
7 Hoàng Long (Chủ biên) 2012 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002, 2003 Lớp 1: (40) Lớp 2: (30) Lớp 3: (0) Lớp 4: (10) Lớp 5: (10)
8 Hoàng Long (Chủ biên phần Âm nhạc) 2015 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002-2006 Lớp 6: (44) (HK020039...) Lớp 7: (2) (HK044609...) Lớp 8: (20) (HK022996...) Lớp 9: (1) (HK044687)
9 Hoàng Long (Chủ biên phần Âm nhạc) 2004 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010, 2012 Lớp 1: (10) Lớp 2: (10) Lớp 3: (10)
10 Hoàng Long (Chủ biên) 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: - L4/2010 (10) - L5/2012 (10) - L6/2006 (4) - L7/2006 (4) - L8/2004 (9) - L9/2006 (4)
11 Tham khảo vie Hiện có Hiện có: - Lớp 6: (90) (HK020303) - Lớp 7: (4) (HK044576) - Lớp 8: (21) (HK022777) - Lớp 9: (2) (HK044639) - Lớp 10, 11, 12 (0)
12 Nguyễn Bá Kim 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
13 Phạm Trung Thanh, Nguyễn Thị Lý 2004 Đại Học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có
14 Bộ giáo dục và đào tạo 2014 Tham khảo vie Hiện có
15 Bộ giáo dục và đào tạo 2014 Tham khảo vie Hiện có
16 Nguyễn Xuân Thức (chủ biên) 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
17 Trần Trọng Thủy 1992 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1990
18 Bùi Thanh Huyền 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
19 Phạm Viết Vượng 2000 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
20 Giáo dục Tham khảo eng Hiện có Hiện có: - Lớp 6: (44) (HK001128) - Lớp 7: (32) (HK019585) - Lớp 8: (20) (HK023318) - Lớp 9: (1) (HK044783) - Lớp 10: (1) (HK035261) - Lớp 11: (0) - Lớp 12: (1) (HK043354)

30. Tâm lý học đại cương (PSY101) Trần Thị Huyền. tthuyen@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thanh Hùng 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2699
2 Lê Thị Bừng, Nguyễn Thị Vân Hương 2013 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2016
3 Nguyễn Công Khanh 2016 ĐHSP Tham khảo vie Chưa có
4 Bùi Văn Huệ 2000 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2003
5 Trần Trọng Thủy 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Trần Trọng Thủy, Phạm Minh Hạc, Phạm Hoàng Gia, Nguyễn Quang Uẩn 1997 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có

31. Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm (PSY102) Trần Thị Huyền. tthuyen@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thanh Hùng 2011 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/632?mode=full
2 Nguyễn Công Khanh 2016 NXB ĐHSP Tham khảo vie Cần kiểm tra lại Có trong dm bổ sung
3 John W. Santrock (Trần Thị Hương Lan – Biên dịch) 2007 NXB trẻ Tham khảo vie Yêu cầu mua mới
4 Nguyễn Văn Lũy, Lê Quang Sơn 2014 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
5 Nguyễn Kế Hào, Nguyễn Quang Uẩn 2004 Đại Học Sư Phạm. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
6 Lê Văn Hồng 2008 Thế giới Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1996

32. Giáo dục học 1 (PED101) Trần Thị Lan Anh ; ttlanh@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đỗ Công Tuất 2005 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/628
2 Bùi Thanh Huyền Giáo dục 2006 Tham khảo vie Hiện có
3 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2010 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Trần Thị Hương 2017 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
5 Trần Thị Tuyết Oanh 2012 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
6 Thái Duy Tuyên 2003 Đại học sư phạm Tham khảo Hiện có

33. Giáo dục học 2 (PED102) Trần Thị Lan Anh. ttlanh@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Cúc 2005 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Bùi Thị Mùi 2004 Hà Nội : Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
3 Trần Thị Hương 2014 Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
4 Trần Thị Hương Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh 2017 Tham khảo vie Hiện có
5 Trần Thị Hương 2017 Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
6 Trần Thị Tuyết Oanh 2012 H. : Đại học Sư phạm Tham khảo Hiện có
7 Trần Thị Tuyết Oanh 2014 Hà Nội : Đại học sư phạm Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Bách Thắng 2013 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Điệp, Trần Phương Hiền (Đồng chủ biên) 2012 Đại học Kinh tế Quốc dân Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Phạm viết Vượng 2007 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2005 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/bitstream/AGU_Library/7574/1/LUAT_GIAO_DUC_2005.pdf
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2000 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-12-2011-TT-BGDDT-Dieu-le-truong-trung-hoc-co-so-pho-thong-va-truong-120867.aspx
6 Đặng Bá Lãm 1998 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Chưa có
7 Nguyễn Ngọc Cẩn 2001 Thống kê Tham khảo vie Chưa có Hiện có: 938 mẫu soạn thảo văn bản quản lý, hành chính, tư pháp, hợp đồng kinh tế, dân sự thường dùng / Lê Thành Châu hệ thống và chọn lọc. - Hà Nội : Tài chính , 2004
8 Dương Văn Khảm, Nguyễn Hữu Thời, Trần Hoàng 2002 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000 đang xử lý 2016
9 Vương Thị Kim Thanh 2009 Thống kê Tham khảo vie Hiện có
10 Nguyễn Hữu Thân 2010 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có
11 2010 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có

35. Phương pháp nghiên cứu khoa học – GDCT (POL522) LTSNT Chương (ltsntchuong@agu.edu.vn),Trần Đ

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Văn Đạt, Võ Văn Thắng 2016 Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Võ Thị Thanh Lan ; TS. Trần Thanh Hương (hướng dẫn khoa học) 2015 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
3 Vương Phú Tín ; TS. Nguyễn Đức Thìn (hướng dẫn khoa học) 2015 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
4 Lê Bảo Ngọc ; TS. Phạm Việt Thắng (hướng dẫn khoa học) 2015 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Võ Văn Thắng 2009 Trẻ Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Tô Duy Hợp - Phan Anh Tuấn 1999 Giáo Dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1997, 2001
3 Hoàng Chúng 1994 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
4 Hoàng Phê 1989 Khoa học Xã hội. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
5 Nguyễn Trọng Văn - Bùi Văn Mưa 1995 Tham khảo vie Hiện có

37. Đánh giá trong giáo dục (POL520) Trần Đình Phụng. tdphung@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Công Khanh (Chủ biên), Đào Thị Oanh 2015 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2017
2 Đinh Thị Kim Thoa 2008 Giáo Dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Công Khanh 2014 Hà Nội: Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015. Tác giả: Nguyễn Công Khanh, Đào Thị Oanh Thư viện bổ sung 2017
4 Nguyễn Thị Mỹ Huệ ; TS. Nguyễn Thị Phương Thủy (hướng dẫn khoa học) 2015 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
5 Vương Phú Tín ; TS. Nguyễn Đức Thìn (hướng dẫn khoa học) 2011 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tập thể tác giả 2014 Chính trị - Hành chính. Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Đặng Đình Phú,... 2011 Chính trị - Hành chính. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Tập thể tác giả 2014 Chính trị - Hành chính. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
4 Nguyễn, Văn Mạnh 2011 Chính trị - Hành chính. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
5 Tập thể tác giả 2014 Chính trị - Hành chính. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
6 Bùi Thế Vĩnh,... 2011 Chính trị - Hành chính. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
7 Tập thể tác giả 2014 Chính trị - Hành chính. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
8 Trần Thị Minh Châu,... 2011 Chính trị - Hành chính. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Ban Tuyên giáo Trung ương 2008 Lao động Xã hội. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Đã scan

40. Nghiệp vụ văn thư, lưu trữ (POL535) Lâm Trần Sơn Ngọc Thiên Chương (ltsntchuo

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Vương Thị Kim Thanh 2010 Lao động – Xã hội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 2004 Tham khảo vie Hiện có Web
3 2004 Tham khảo vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=25023
4 2011 Tham khảo vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=99777
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Quốc Khanh 2014 Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Hoàng Nam 2002 Văn hóa dân tộc Tham khảo vie Chưa có
3 Trần Ngọc Thêm 2004 Đại học Sư phạm. Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Phương Thảo 1997 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
5 Bùi Thiết 1999 Thanh niên Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2015
6 Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 2013 Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Thanh Quất (chủ biên), TS. Vũ Tình (đồng chủ biên) 2002 Giáo dục, Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có 2002
2 Trần Đăng Sinh (chủ biên) 2015 Đại học Sư phạm. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Ngọc Long (chủ biên) 2003 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Triết học: T1 Dùng cho nghiên cứu sinh và cao học không thuộc chuyên ngành triết học. - 2nd. - H : Chính trị quốc gia , 1995. Triết học: tập 2,3 Dùng cho nghiên cứu sinh và học viên cao học không thuộc chuyên ngành Triết học. -
4 1995 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có: T1, T2, T3
5 Doãn Chính (chủ biên) 2012 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Đại cương lịch sử triết học Phương Đông cổ đại Doãn Chính,Vũ Trình. - Hà Nội : Giáo dục , 1993
6 Nguyễn Đăng Thực 2001 TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Tập 1 đến tập 5
7 Doãn Chính,Vũ Trình 1993 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
8 Doãn Chính 2005 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có đã scan
9 Tham khảo Hiện có (Tầng 4 – Quầy tham khảo)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Tiến Dũng 2009 Văn nghệ Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đinh Ngọc Thạch Đại học Khoa học xã hội nhân văn TP. Hồ Chí Minh. Giảng dạy chính vie Chưa có Lịch sử triết học phương Tây / Đỗ Minh Hợp . Tập 1, 2, 3 , Triết học phương Tây hiện đại. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2014
3 Đỗ Minh Hợp 2014 Chính trị quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: T1, T2
4 Đỗ Minh Hợp, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thanh 2008 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Bùi Thanh Quất (chủ biên), TS. Vũ Tình (đồng chủ biên) 2002 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
6 Trần Đăng Sinh (chủ biên) 2015 Đại học Sư phạm. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
7 Nguyễn Hữu Vui 1998 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1992 (T1, T2, T3)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2005 Đại học Sư phạm. Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có Mĩ học và giáo dục thẩm mĩ Giáo trình Cao đẳng sư phạm Phan Việt Hoa, Nguyễn Thị Hoàng Yến. - 1st. - Hà Nội : Đại học sư phạm , 2005.
2 Đỗ Văn Khang (chủ biên) 2004 Đại học Sư phạm. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
3 Đỗ Văn Khang 1997 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
4 Nguyễn Ngọc Trà, Lâm Vinh 1984 TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
5 Đặng Vương Hưng (sưu tầm, giới thiệu) 2005 Thanh niên Tham khảo vie Hiện có Thư viện có: Mãi mãi tuổi hai mươi Nguyễn Văn Thạc. - 5th. - Hà Nội : Thanh Niên , 2005. 5q
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hội đồng biên soạn Trung ương 1999 Chính trị quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2008
2 Tham khảo Hiện có (Tầng 4 – Quầy Báo và tạp chí)
3 Tạp chí Thông tin khoa học Tham khảo vie Hiện có
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2003 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
5 Hội đồng biên soạn Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 2000 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hội đồng lý luận trung ương 2002 Chính trị quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Hội đồng lý luận trung ương 1999 Chính trị quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Hội đồng lý luận trung ương 2006 Chính trị quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2001
4 Tham khảo Chưa có
5 Đảng cộng sản Việt Nam 2015 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7161
6 Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Chấp hành Trung ương. Ban Chỉ đạo tổng kết lý luận 2005 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004; 2008
2 Đại học quốc gia Hà Nội 2010 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
3 Lê Đại Nghĩa, Dương Văn Lượng 2010 Quân đội nhân dân. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Đảng Cộng sản Việt Nam 2008 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
5 Phạm Văn Giang 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hội đồng Lý luận Trung ương 2013 chính trị quốc gia – Sự thật Giảng dạy chính vie Cần kiểm tra lại mượn gv
2 Phạm Ngọc Anh 2005 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Chưa có
3 Nguyễn Dy Niên 2009 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Chưa có
4 Đặng Xuân kỳ 2004 Lý luận chính trị Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2002, 2008
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2009 Chính trị quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2017
3 Ngô Đăng Tri 2016 Thông tin và truyền thông Giảng dạy chính vie Chưa có
4 1978 Sự Thật Tham khảo vie Hiện có
5 Lê Duẩn 1975 Sự Thật. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1976
6 Đào Duy Tùng 1975 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1994
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 PGS. TS. Trần Hoàng Hải (chủ biên) 2014 Hồng Đức. Hà Nội – Hội luật gia Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2015, 2016
2 TS. Trần Thị Quang Vinh (Chủ biên) 2015 Hổng Đức. Hà Nội – Hội luật gia Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 TS. Trần Thị Quang Vinh (Chủ biên) 2015 Hổng Đức– Hội luật gia Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: Q1, Q2
4 PGS. TS. Nguyễn Cửu Việt (chủ biên) 2015 Hổng Đức– Hội luật gia Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
5 2012 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
6 2015 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có đang xử lý: Sổ tay an toàn, vệ sinh lao động/ Trần Ngọc Lân - NXB TT và Truyền thông/ 2017
7 2012 Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14835&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20d%E1%BA%A1y%20ngh%E1%BB%81
8 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=32912&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20Vi%E1%BB%87c%20l%C3%A0m%202013
9 2015 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
10 2014 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
11 2008 Thông tin và truyền thông. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
12 2010 Lao động. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
13 2011 Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27325&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20Khi%E1%BA%BFu%20n%E1%BA%A1i Hiện có năm: 2017
14 2011 Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27305&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20T%E1%BB%91%20c%C3%A1o
15 2012 Hồng Đức. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
16 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27621&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20X%E1%BB%AD%20l%C3%BD%20vi%20ph%E1%BA%A1m%20h%C3%A0nh%20ch%C3%ADnh Hiện có: Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi, bổ sung năm 2014. - Hà Nội : Chính trị
17 Trương Hồng Quang, Hoàng Công Dũng 2013 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
18 2012 Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 TS. Phạm Kim Anh, ThS. Chế Mỹ Phương Đài 2015 Hổng Đức– Hội luật gia Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2016
2 TS. Lê Minh Hùng (chủ biên) 2014 Hồng Đức. Hà Nội – Hội luật gia Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2015, 2017
3 TS.Nguyễn Văn Tiến (chủ biên) 2015 Hồng Đức. Hà Nội – Hội luật gia Việt Nam. Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Trường Đại học Luật Hà Nội 2011 Công an nhân dân Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2015
5 Trường Đại học Luật Hà Nội 2007 Tư pháp. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2015, 2013; 2012; 1994
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Khắc Chương, Hà Nhật Thăng 1998 Giáo dục. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Đăng Sinh, Nguyễn Thị Thọ 2011 Đại học Sư phạm. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Đinh Lê Nguyên 2005 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2005 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015; 2013; 2009; 2006
5 Trần Văn Giàu 1980 Khoa học xã hội. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
6 Trần Văn Giàu 1993 Tp.HCM Tham khảo vie Hiện có
7 Phạm Minh Hạc 2001 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
8 Hà Nhật Thăng 2001 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1998
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đinh Văn Mậu - Phạm Hồng Thái - Nguyễn Anh Tuấn - Phạm Bình - Đặng Khắc Ánh 1997 TP.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đảng Cộng sản Việt Nam 2001 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2006 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Đảng Cộng sản Việt Nam 2010 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
5 1992 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 PGS.TS Nguyễn Xuân Đoan (chủ biên) 2015 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Lê Minh Tâm (chủ biên) ... [và những người khác]. 2009 Công an Nhân dân. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2010
3 Lê Minh Tâm 2006 Tư Pháp. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Đại học Luật Hà Nội 2015 Công an Nhân dân. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2016; 2010; 2006
5 Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: Hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ : (1946 - 1959 - 1980 - 1992 - 2001); 2013
6 2005 Tp. Hồ Chi Minh. TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
7 1993 Tham khảo vie Hiện có
8 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
9 2015 Tham khảo vie Hiện có
10 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
11 2018 Chính trị Quốc gia Sự thật Tham khảo vie Hiện có
12 TS. Lê Tuấn Huy Tổng hợp TP.HCM Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Đăng Dung – Bùi Ngọc Sơn 2005 Lý luận Chính trị. Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Đại học Luật Hà Nội 2015 Công an Nhân dân. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2016, 2010, 2006
3 Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: Hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ : (1946 - 1959 - 1980 - 1992 - 2001); 2013
4 2005 Tp. Hồ Chi Minh. TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
5 1993 Tham khảo vie Hiện có
6 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
7 2015 Tham khảo vie Chưa có
8 2015 Chính trị quốc gia- Sự thật. Hà Nội Tham khảo Hiện có
9 2015 Tham khảo vie Hiện có
10 2015 Tham khảo vie Hiện có
11 2014 Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
12 2014 Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
13 Tham khảo Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=70822&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20M%E1%BA%B7t%20tr%E1%BA%ADn%20t%E1%BB%95%20qu%E1%BB%91c%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%202015
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Xuân Phách (chủ biên) 2005 Lý luận Chính trị. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Thế Lực (chủ biên) 2006 Lý luận Chính trị. Hà Nội. Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Bùi Ngọc Chưởng 2004 Lý luận Chính trị. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Đỗ Tư 2004 Lý luận Chính trị. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Hoàng Giáp (chủ biên) 2006 Lý luận Chính trị. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
6 Lê Minh Châu (chủ biên) ... [và những người khác] 2002 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
7 Nguyễn Anh Thái (chủ biên) 2006 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2009 (Lịch sử thế giới hiện đại 1917 - 1995)
8 Vũ Dương Ninh, Nguyễn Văn Hồng 2006 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1998, 1999 Đang xử lý năm 2016
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Mai Ngọc Chừ 1999 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Mai Ngọc Chừ 2009 Phương Đông Tham khảo vie Hiện có
3 Phan Ngọc Liên (chủ biên) 2002 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2001
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 1982 Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Nguyễn Công Thống,Nguyễn Chí Hải 2000 Thống kê. Tp.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 2000 Thống kê. Tp.HCM Tham khảo vie Chưa có
4 GS.TS Nguyễn Trí Dĩnh, TS. Phạm Huy Vinh, TS. Trần Khánh Hưng 2013 Đại học Kinh tế Quốc dân Tham khảo vie Chưa có
5 Nguyễn Quán 1990 Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
6 Lê Quốc Sử 1998 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Vũ Hồng Tiến, Nguyễn Duy Nhiên 2005 Đại học Sư phạm. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Văn Dân 2001 Khoa học xã hội. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
3 Nguyễn Hữu Dũng 2003 Lao động xã hội. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
4 Lê Trí Dũng - Nguyễn Văn Đoàn 1997 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Dân số học / Tài liệu dùng cho Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình Tổng cục dân số - KHHGĐ. - Hà Nội : Tổng cục dân số , 2011
5 Nguyễn Trần Quế 1999 Khoa học xã hội. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Các vấn đề toàn cầu, các tổ chức quốc tế và Việt Nam Tôn Nữ Thị Ninh. - Hà Nội : Trẻ , 1997
6 Võ Khánh Vinh, Đào Trí Úc 2002 Công an nhân nhân. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
7 2003 Hà Nội: Nxb Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=21001
8 1997 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
9 2002 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=23259&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20Di%20s%E1%BA%A3n%20v%C4%83n%20h%C3%B3a Hiện có: Luật di sản văn hóa năm 2001 được sửa đổi, bổ sung năm 2009. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2009.
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Mai Thị Kim Thanh 2011 Giáo dục Việt Nam. Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có Giáo trình Nhập môn công tác xã hội / Bùi Thị Xuân Mai. - Hà Nội : Lao động – Xã hội , 2010
2 Nguyễn Thị Oanh 1998 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
3 Bùi Thế Cường 2002 Khoa học xã hội. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có GV cho mượn
4 Nguyễn Ngọc Lâm Ban xuất bản Đại học Mở -Bán công thành phố Hồ Chí Minh. Tham khảo vie Chưa có
5 Lê Chí An (biên dịch) 1999 Ban xuất bản Đại học Mở - Bán công thành phố Hồ Chí Minh. Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Ngô Hùng Dũng Đại học An Giang. An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đặng Đình Phú 2011 Chính trị-hành chính Tham khảo vie Hiện có
3 Đặng Đình Phú... [và những người khác] 2011 Chính trị-hành chính Tham khảo vie Hiện có
4 Ban Tuyên giáo Trung ương 2010 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Văn Chí 2013 Giảng dạy chính eng Hiện có Hiện có năm: 2014
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trường đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh 2012 Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Chưa có Hiện có: Lịch sử các học thuyết kinh tế / Mai Ngọc Cường, Trần Việt Tiến, Mai Ngọc Anh. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia – Sự thật , 2016. 419 tr. ; 21 cm. 98000đ. -
2 Trường đại học kinh tế quốc dân Hà Nội 2011 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Lịch sử các học thuyết kinh tế / Mai Ngọc Cường, Trần Việt Tiến, Mai Ngọc Anh. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia – Sự thật , 2016. 419 tr. ; 21 cm. 98000đ.
3 Trường đại học Quốc gia Hà Nội 2010 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Lịch sử các học thuyết kinh tế / Mai Ngọc Cường, Trần Việt Tiến, Mai Ngọc Anh. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia – Sự thật , 2016. 419 tr. ; 21 cm. 98000đ. -
4 Trường đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Lịch sử các học thuyết kinh tế Nguyễn Văn Trình,Nguyễn Tiến Dũng,Vũ Văn Nghinh. - 1st. - Tp.HCM : Đại học quốc gia , 2000
5 Mai Ngọc Cường 2011 Chính trị Quốc gia – Sự thật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
6 1999 Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trương Thanh Hải (Biên soạn và sưu tầm) 2013 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Hà Nhật Thăng, Bùi Sỹ Tụng 2007; 2008 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2006, 2008 Lớp 6: (4) Lớp 7: (20) Lớp 8: (13) Lớp 9: (4) Lớp 10:(12) Lớp 11:(0) Lớp 12:(10)
3 Trương Thanh Hải (Biên soạn và sưu tầm) 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
4 Phạm Thị Minh Hạnh 2007 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
5 Trương Thanh Hải (Biên soạn và sưu tầm) 2014 Đại học An Giang Tham khảo vie Chưa có
6 Trương Thanh Hải (Biên soạn và sưu tầm) 2014 Đại học An Giang Tham khảo vie Chưa có
7 Hoàng Ngọc Sơn 2012 Kim Đồng Tham khảo vie Chưa có
8 Nguyễn Hữu Hợp 1995 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
9 Ngô Quang Quế 2007 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
10 Lê Minh Châu 2010 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
11 Bùi Ngọc Diệp 2010 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
12 Tham khảo Chưa có
13 Tham khảo Chưa có
14 Tham khảo Chưa có
15 Tham khảo Chưa có
16 Tham khảo Chưa có
17 Tham khảo Chưa có
18 Tham khảo Chưa có
19 Tham khảo Chưa có
20 Hội đồng Đội Trung ương 2013 Thanh niên Tham khảo vie Chưa có
21 Hội đồng Đội Trung ương 1998 Thanh niên Tham khảo vie Chưa có
22 Bùi Sỹ Tụng, Phạm Đình Nghiệp, Phan Nguyên Thái 2002 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
23 Bùi Sỹ Tụng,Trần Như Tỉnh, Phan Nguyên Thái 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
24 Phạm Đình Nghiệp, Vũ Hữu Ích, Trần Quốc Thành, Trần Như Tỉnh 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
25 Trường Đoàn Lê Duẩn 2006 Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1996
26 Bùi Sĩ Tụng (chủ biên) 2010 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
27 Hoàng Ngọc Sơn 2012 Kim Đồng Tham khảo vie Chưa có
28 Hội đồng Đội Trung ương 2012 Kim Đồng Tham khảo vie Chưa có
29 Hội đồng Đội Trung ương 2012 Thanh niên Tham khảo vie Chưa có
30 Hội đồng Đội Trung ương Tham khảo vie Chưa có
31 Nhiều tác giả 2009 Kim Đồng Tham khảo vie Chưa có
32 Nhiều tác giả 2003 Thanh niên Tham khảo vie Chưa có
33 Nhiều tác giả 2009 Dân trí Tham khảo vie Chưa có
34 Nhiều tác giả 2005 Kim Đồng Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hà Nhật Thăng 1998 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ Giáo dục trung học, Chương trình Phát triển giáo dục trung học 2010 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7697
3 Phạm Minh Hạc 2012 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
4 Trần Ngọc Thêm 2016 Văn hóa – Văn nghệ. TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có

66. Nguyên lý giáo dục chính trị tư tưởng (POL302) Trần Đình Phụng. tdphung@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Ngọc Liên, Nguyễn Cảnh Minh 1986 Thanh niên Giảng dạy chính vie Hiện có
2 2013 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Giắcơ Đêriđa 1994 Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Trần Thị Ánh Tuyết ; TS. Nguyễn Văn Long (hướng dẫn khoa học) 2015 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
5 Hồ Chiểu 1983 Sách giáo khoa Mác - Lênin Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Phước Trọng, Đinh Huy Nhân 1992 Tư tưởng văn hoá Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 PGS.TS. Phạm Ngọc Linh, TS. Nguyễn Thị Kim Dung 2013 Đại học Kinh tế Quốc Dân. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Vũ Thị Ngọc Phùng 2005 Lao động - Xã hội Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Trọng Hoài 2007 Lao Động. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
4 Đinh Phi Hổ 2006 Thống kê Tham khảo vie Chưa có
5 Đinh Phi Hổ, Lê Ngọc Uyển, Lê Thị Thanh Tùng 2014 Lao động - Xã hội Tham khảo vie Hiện có
6 ThS. Lê Ngọc Uyển, Th.S Nguyễn Ngọc Danh Kinh tế TP.HCM. Trường Đai học Kinh Tế TPHCM Tham khảo vie Chưa có
7 Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Lý luận chính trị Tham khảo vie Chưa có
8 Lê Thị Thanh Tùng, Lê Ngọc Uyển 1996 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Ths. Lê Thanh Hà, Ths. Nguyễn Thị Nhu 2004 Giảng dạy chính vie Chưa có Giáo trình tôn giáo học / Trần Đăng Sinh, Đào Đức Doãn. - In lần thứ 4. - Hà Nội : Đại học Sư phạm , 2009.
2 Gs Đặng Nghiêm Vạn 2001 Chính trị quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2012
3 Hoàng Tâm Xuyên (chủ biên) 1999 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
4 Tổng Cục Chính trị 1993 Quân đội nhân dân. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Lý luận về tôn giáo và tình hình tôn giáo ở Việt Nam : (Sách tham khảo) / Đặng Nghiêm Vạn. - lần thứ tư. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật , 2012
5 Sigmund Freud 2001 Đại học Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
6 2000 Tham khảo vie Chưa có
7 C.Mác, Ph.Ăngghen 1999 Khoa học xã hội. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Vấn đề về tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam : Chương trình chuyên đề dùng cho cán bộ, Đảng viên cơ sở / Ban tư tưởng - Văn hoá trung ương. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2002.
8 Ban Tư tưởng - Văn hóa trung ương 2002 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có

69. Giáo dục gia đình (PED502) Nguyễn Phan Thị Thùy Dung. npttdung2008@gmail

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Ths. Phạm Thị Thu Hồng Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/550
2 Vũ Ngọc Khánh 2008 Văn hoá dân tộc Tham khảo vie Hiện có
3 Vũ Ngọc Khánh, Hoàng Khôi 2012 Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Thị Phương Thủy, Nguyễn Thị Thọ 2014 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tham khảo vie Hiện có Bộ môn
2 Tham khảo vie Hiện có Bộ môn
3 Tham khảo vie Hiện có Bộ môn
4 Tham khảo vie Hiện có Bộ môn
5 Tham khảo vie Hiện có Web, bộ môn

71. Kiến tập sư phạm – SP (EDU901) Nguyễn Thị Xuân Mai (ntxmai@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 2016 Đại học An Giang. Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Bùi Thanh Huyền 2006 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Đình Chỉnh, Phạm Trung Thanh 1999 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên) 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
5 Nguyễn Xuân Thức (chủ biên) 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
6 Trần Trọng Thủy 1992 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1990
7 Nguyễn Xuân Thức (chủ biên) 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
8 Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên) 1997 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có: năm 2017
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Tham khảo vie Hiện có Hiện có: - 370.115/GI108-L10/2006 - 370.115/Gi108 - L11/2010 (TL này không có ĐKCB) - 370.115/Gi108/2008
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Văn Đạt, Võ Văn Thắng 2016 Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lê Huy Bá 2015 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
3 Trần Khánh Đức 2013 Đại học Quốc gia Hà Nội. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục : (Sách tặng) / Trần Văn Đạt, Võ Văn Thắng (đồng chủ biên). - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh , 2016
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Văn Đạt, Võ Văn Thắng 2016 Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lê Huy Bá 2015 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
3 Trần Khánh Đức 2013 Đại học Quốc gia Hà Nội. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục : (Sách tặng) / Trần Văn Đạt, Võ Văn Thắng (đồng chủ biên). - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh , 2016

75. Thực hành dạy học môn GDCD (POL920) Trần Đình Phụng. tdphung@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đinh Văn Đức, Dương Thị Thúy Nga (ch.b.),...[và những người khác] 2011 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lưu Thu Thủy, Lê Thị Lý, Nguyễn Thị Thanh Mai 2008 Đại học Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Vũ Thị Tùng Hoa, Nguyễn Thị Hoàng Lan 2013 Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Tài liệu này chưa có số ĐKCB
6 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Võ Văn Thắng 2014 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 PGS,TS. Lê Doãn Tá, PGS,TS. Tô Duy Hợp, TS. Vũ Trọng Dung (Đồng chủ biên) 2002 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có Giáo trình logic học / Võ Văn Thắng. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ , 2009.
3 M.M. Rô-den-tan 1962 Sự thật, Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
4 1993 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
5 1981 Tiến bộ, Mácxcơva Tham khảo vie Chưa có
6 A.Sep-tu-lin 1989 Tiến bộ và Nxb. Sự thật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1987
7 Bùi Văn Mưa, Nguyễn Quang Điển 2005 Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Giáo trình Logic học biện chứng / Võ Văn Thắng. - An Giang : Đại học An Giang , 2014.
8 GS,TS. Lê Hữu Nghĩa (Chủ biên) 2006 Lý luận chính trị. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Giáo trình logic học / Võ Văn Thắng. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ , 2009.
9 Triệu Phóng Đồng; Nguyễn Quốc Siêu (phiên dịch) 1999 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Thuật hùng biện, Hoàng Xuân Việt. - 1st. - Đồng Tháp : Tổng hợp Đồng Tháp , 1994. đã scan
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 C.Mác và Ph.Ăngghen 1994 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có
2 1995 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có
3 Tham khảo vie Hiện có (Tầng 4 – Quầy Báo và tạp chí)
4 Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006, 2011 Lần IX:TK01642; TK01643; MD070521; MD068272 Lần X: TK01640; TK01641; MD070552 Lần XI: MD062436; MD062437; MD062438; MD070527 Lần XII:
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Minh Khải, Bùi Ngọc Quỵnh, Trịnh Xuân Việt 2013 Sự thật, Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 C.Mác và Ph.Ăngghen 1993 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có
3 1995 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 1984
4 1995 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có
5 D.I. Rôdenbe 1976 Sự thật, Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Đã bổ sung năm xb 2018. Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 1995 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7226
2 2005 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7225
3 2005 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7224
4 Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Lần X: (3) Lần XI: (4) Lần XII: 1 (ebook) http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tạ Văn Sang 2015 tài liệu lưu Văn phòng Bộ môn tư tưởng Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7698
2 Ban Tư tưởng - Văn hóa trung ương 2007 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
3 Hoàng Chí Bảo 2003 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2005
4 2011 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1995 (Có từ tập 1 đến tập 12)
5 Vũ Kỳ 2009 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
6 Đinh Xuân Lâm 2008 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Đã scan
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Đăng Duy, Nguyễn Tiến Dũng 2005 Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Hữu Vui 1998 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1992. T1, T2, T3
3 Rô-Gien-Tan 1986 Tiến Bộ Mát-Xcơ-Va Tham khảo vie Hiện có
4 Đỗ Minh Hợp, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thanh 2008 Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
5 Lưu Phóng Đồng 2008 Lý luận chính trị Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1994
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2006 Lưu hành nội bộ Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 2004 Lý luận chính trị. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Đã scan
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2013 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
4 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
5 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 1999 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Quân đội nhân dân Việt Nam 2008 Quân đội nhân dân. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
2 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 2013 Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Tham khảo vie Chưa có
3 Trần Đức Thạnh (Chủ biên) 2012 Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tham khảo vie Hiện có
4 Trường Đại học KHXH&NV – Đại học Quốc gia TP.HCM 2012 Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có
5 Ban Tuyên giáo Trung ương 2013 Thông tin và Truyền thông Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 GS.TS Phan Huy Đường 2015 Đại học Quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có GV cho mượn
2 PGS.TS Đoàn Thị Thu Hà 2006 Khoa học xã hội. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có GV cho mượn
3 Bùi Thế Cường 2002 Khoa học xã hội. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có GV cho mượn
4 Bùi Đình Thanh 2004 Khoa học xã hội. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
5 TS Lê Chi Mai 2001 Đại học Quốc gia. Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có

85. Lịch sử tư tưởng Việt Nam (POL525) Nguyễn Thị Thu Giang (nttgiang@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Hùng Hậu 2010 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Trần Hữu Duy 1995 Đại học Huế. Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Đăng Thục 1998 Thành phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có: tập 1-5, không có tập 6-7
4 Doãn Chính 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Chưa có