Khoa Sư phạm
Sư phạm Toán học - Đại học

Thông tin cán bộ phụ trách

Nguyễn Thị Bích Châu
ntbchau@agu.edu.vn

Click vào môn học để xem danh mục tài liệu của từng môn, hoặc hiển thị tất cả

Tổng số môn học: 64

1. Giới thiệu ngành – SP Toán học (EDU107) Võ Thành Tài, vthanhtai@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Tầng 4 - Thư viện
2 2017 – 2018 Tham khảo vie Hiện có
3 2012 Chính trị quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2008 Tham khảo vie Hiện có http://pgdquan8.hcm.edu.vn/quyet-dinh/quyet-dinh-so-162008qd-bgddt-ngay-1642008-cua-bo-giao-duc-va-dao-tao-ve-ban-han-c35411-52117.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Quang Phan, Phạm Văn Sinh 2013-2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2017
2 Khoa Lý luận Chính trị 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Cần kiểm tra lại http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7725
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
4 Bộ môn Triết học 2006 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có năm: 2009
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Bộ môn Triết học 2004 Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm : 2008 đã scan 2014
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Viết Thông 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
7 Bộ môn Triết học 2007 Lưu hành nội bộ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có: 2009

4. Tư tưởng Hồ Chí Minh (HCM101) Bùi Thu Hằng. bthang@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Ngọc Anh (chủ biên) ... [và những người khác 2017 Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đinh Xuân Lý, Phạm Ngọc Anh (đồng chủ biên) 2008 Lý luận Chính trị Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7162
3 Song Thành 2005 Lý luận chính trị Tham khảo vie Hiện có
4 Hội đồng Lý luận Trung Ương 2013 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2017 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có đang bổ sung
2 Đảng Cộng sản Việt Nam 2015 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7161 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7497
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
5 Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 1999 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008

6. Tiếng Anh 1 (ENG101) Khoa Ngoại ngữ

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hughes, John 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 A. J. Thomson,A. V. Martinet 1986 Hong Kong: Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 1989
3 Sarah Cunningham, Peter Moor, Jane Comyns Carr 2005 UK: Pearson Education Ltd Tham khảo eng Hiện có
4 Buzan, Tony 2008 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có

7. Tiếng Anh 2 (ENG102) Ngô Hồng Pho, Đặng Quang Điểm, Nguyễn T

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 John Hughes, Helen Stephenson, Paul Dumment 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Cobuild, C. 2011 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
3 Lougheed, Lin 2009 New York: Pearson Education Tham khảo eng Chưa có Fahasa
4 Lougheed, Lin 2012 New York: Pearson Education Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2007 fahasa (2017)
5 Cobuild, C. 2012 Trẻ Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
6 Cobuild, C. 2012 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm 2013
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Tin học 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Mark Dodge, Gaig Stinso, Đoàn Công Thông,Trần Ngọc Hoa 2003 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Trịnh Anh Toàn, Hồng Oanh 2000 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có
4 Busby, M. Learn 2004 Texas: Wordware Publishing, Inc Tham khảo eng Chưa có
5 PTS Learning Systems 2003 Pennsylvania: Bucknell University Tham khảo eng Chưa có
6 Nguyễn Đình Tê 2000 Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Hiện có: New perspectives on Microsoft Powerpoint 2000 comprehensive S. Scott Zimmerman, Beverly B. Zimmerman. - Boston, MA : Course Technology , 2001.

9. Giáo dục Thể chất (*) (PHT101) Bộ môn Giáo dục Thể chất

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Anh Tuấn, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Mạnh Thái 2008 Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Thị Thảo Trang 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7129
3 Nguyễn Kim Minh, Nguyễn Trọng Hải, Trần Đồng Lâm, Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Nguyễn Kim Minh 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Liên Đoàn Điền Kinh Thế Giới 2010 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2013. (TK02453) 2010 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2010 (3)
6 Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004 Đang xử lý (năm 2010)
7 Nguyễn Văn Trạch và Ngũ Duy Anh 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2004 Giáo trình bơi lội
8 Trường ĐHSP TDTT TPHCM 2009 Thể dục thể thao. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
9 Vũ Thành Sơn, Nguyễn Danh Hoàng Việt 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003
10 Nguyễn Trần Phương Thảo 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7126
11 Nguyễn Danh Thái, Mai Duy Diễn 1980 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9024
12 Nguyễn Danh Thái, Vũ Thành Sơn 1999 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có
13 Ủy ban TDTT Việt Nam 2005 – 2008 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-634-TTTTC-Luat-Sport-Aerobics-93654.aspx
14 Tổng cục TDTT – Liên Đoàn TD Việt Nam môn TD Aerobics 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-2336-QD-BGDDT-2015-Hoi-khoe-Phu-Dong-toan-quoc-lan-thu-IX-2016-286345.aspx
15 NGUYỄN PHƯỚC THỌ, NGUYỄN PHƯỚC TOÀN, NGUYỄN ANH TUẤN 2009 Trường Đại học sư phạm TDTT TPHCM Tham khảo vie Chưa có
16 Hồ Văn Tú 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6363
17 Đỗ Chi 1984 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có
18 Đặng Ngọc Quang 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
19 2003 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Luật bơi / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2009
20 Tổng cục thể dục thể thao 2004 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Đăng Thanh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Đào Huy Hiệp, Lưu Ngọc Khái, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Đại Nghĩa 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Hữu Thảo, Phan Tân Hưng, Nguyễn Đình Lưu, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Tiến Hải 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-15-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC-can-bo-giao-duc-quoc-phong-284361.aspx
5 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.hcmut.edu.vn/vi/event/view/van-ban-moi/666-thong-tu-so-6353bgddtgdqp-nga%CC%80y--26-tha%CC%81ng-9-nam-2012
6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
7 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
8 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Lần VI: không thấy Lần VII: 2 (1991) Lần VIII: 1 (1996) Lần IX : 4 (2001) Lần X: 3 (2006) Lần XI: 4 (2011) Lần XII: ebook (http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163)
9 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
10 Bộ tổng tham mưu cục quân huấn 2000 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
11 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
12 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-18-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-day-danh-gia-ket-qua-hoc-Giao-duc-quoc-phong-an-ninh-289668.aspx

11. Tiếng Anh chuyên ngành – SP Toán học (ESP308) Phạm Thị Thu Hoa, ptthoa@agu.edu.vn;

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Ho Thi Phuong – Le Thi Kieu Van 2003 Ho Chi Minh city University of Education Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Trương Văn Hùng – Nguyễn Phi Khứ 2006 Giao thông Vận tải Giảng dạy chính vie Hiện có
3 David Coffey 2006 Heineman Tham khảo eng Hiện có
4 Bernard Kolman – David R.Hill Pearson Eductation international 2004 Tham khảo vie Hiện có
5 Pham My Hanh. 2015 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có

12. Tin học chuyên ngành (COA304) Phạm Văn Bản, pvban@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Văn Bản . 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Hứa Thuần Phỏng - Phạm Hồng Tuất (dịch) . 1977 Hà Nội: Đại học Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Viết Thạch 2008 Hà Nội. Đại học Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
4 Phạm Minh Hoàng 2008 Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Chưa có
5 Nguyễn Thái Sơn 2011 ĐHSP Tham khảo vie Chưa có GV có,
6 Nguyễn Hữu Điển 2004 Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có

13. Đại số tuyến tính 1 (ALG501) Lê Văn Chua, lvchua@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Mỹ Hạnh 2014 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2824
2 Ngô Việt Trung 2001 ĐHQGHN Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Lê Tuấn Hoa 1999 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2006 Tài liệu photo
4 Nguyễn Hữu Việt Hưng 2001 Nxb ĐHQGHN Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
5 S. Lipschutz 1968 McGraw-Hill Book Comp Tham khảo eng Hiện có
6 Carl D. Meyer 2000 SIAM Tham khảo eng Cần kiểm tra lại GV đã gởi file fahasa

14. Đại số tuyến tính 2 (ALG502) Phạm Mỹ Hạnh, pmhanh@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Mỹ Hạnh 2014 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2824
2 Lê Tuấn Hoa 2013 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2006 Tài liệu photo
3 Bùi Xuân Hải 2011 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2001
4 Đoàn Quỳnh 1987 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Trần Trọng Huệ 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Jean – Marie Monier. 1996 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000

15. Giải tích cổ điển 1 (CAL501) Võ Thành Tài, vthanhtai@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Vũ Tuấn, Phan Đức Thành, Ngô Xuân Sơn. 2011 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Jean, Marie Monier 2001 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Nguyễn Đình Trí 2012 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Ljaszko, Bojachuk, Golovach 1979 Đại học và trung học chuyên nghiệp Tham khảo vie Hiện có
5 Kaczor, Nowak. Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7970

16. Giải tích cổ điển 2 (CAL502) Võ Thành Tài, vthanhtai@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Vũ Tuấn, Phan Đức Thành, Ngô Xuân Sơn 2011 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 1977
2 Jean, Marie Monier 2001 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Nguyễn Đình Trí Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2012
4 Ljaszko, Bojachuk, Golovach 1979 Đại học và trung học chuyên nghiệp Tham khảo vie Hiện có
5 Kaczor, Nowak Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7972

17. Giải tích cổ điển 3 (CAL503) Lê Kiên Thành, lkthanh@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Vũ Tuấn, Phan Đức Thành, Ngô Xuân Sơn DHSP Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 1977
2 Lê Kiên Thành 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013
3 Đậu Thế Cấp – Võ Khắc Thường 2007 Đại học quốc gia tp HCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
4 2000 Tham khảo Hiện có 515/C123/2000 (MD001257)
5 Nguyễn Đình Trí 1978 ĐH & THCN Tham khảo vie Hiện có Tập 1: 3 quyển (2011) Tập 2: 3 quyển (2012) Tập 3: 3 quyển (2010)

18. Giải tích cổ điển 4 (CAL504) Lê Kiên Thành, lkthanh@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Vũ Tuấn – Phan Đức Thành – Ngô Xuân Sơn 1979 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 1977
2 Đinh Thế Lục - Phạm Duy Điển - Tạ Duy Phượng 2002 Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Photo
3 Đinh Thế Lục - Phạm Duy Điển - Tạ Duy Phượng 2004 Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2005 Photo
4 James Stewart 2008 Brooks/Cole Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2003
5 Vũ Tuấn – Phan Đức Thành – Ngô Xuân Sơn 1979 Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Giải tích toán học / Vũ Tuấn, Phan Đức Thành, Ngô Xuân Sơn . . Tập 3. - Hà Nội : Giáo dục , 1977. Thiếu Bài tập giải tích tập 4

19. Tâm lý học đại cương (PSY101) Trần Thị Huyền. tthuyen@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thanh Hùng 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2699
2 Lê Thị Bừng, Nguyễn Thị Vân Hương 2013 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2016
3 Nguyễn Công Khanh 2016 ĐHSP Tham khảo vie Chưa có
4 Bùi Văn Huệ 2000 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2003
5 Trần Trọng Thủy 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Trần Trọng Thủy, Phạm Minh Hạc, Phạm Hoàng Gia, Nguyễn Quang Uẩn 1997 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có

20. Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm (PSY102) Trần Thị Huyền. tthuyen@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thanh Hùng 2011 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/632?mode=full
2 Nguyễn Công Khanh 2016 NXB ĐHSP Tham khảo vie Cần kiểm tra lại Có trong dm bổ sung
3 John W. Santrock (Trần Thị Hương Lan – Biên dịch) 2007 NXB trẻ Tham khảo vie Yêu cầu mua mới
4 Nguyễn Văn Lũy, Lê Quang Sơn 2014 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
5 Nguyễn Kế Hào, Nguyễn Quang Uẩn 2004 Đại Học Sư Phạm. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
6 Lê Văn Hồng 2008 Thế giới Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1996

21. Giáo dục học 1 (PED101) Trần Thị Lan Anh ; ttlanh@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đỗ Công Tuất 2005 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/628
2 Bùi Thanh Huyền Giáo dục 2006 Tham khảo vie Hiện có
3 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2010 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Trần Thị Hương 2017 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
5 Trần Thị Tuyết Oanh 2012 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
6 Thái Duy Tuyên 2003 Đại học sư phạm Tham khảo Hiện có

22. Giáo dục học 2 (PED102) Trần Thị Lan Anh. ttlanh@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Cúc 2005 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Bùi Thị Mùi 2004 Hà Nội : Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
3 Trần Thị Hương 2014 Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
4 Trần Thị Hương Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh 2017 Tham khảo vie Hiện có
5 Trần Thị Hương 2017 Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
6 Trần Thị Tuyết Oanh 2012 H. : Đại học Sư phạm Tham khảo Hiện có
7 Trần Thị Tuyết Oanh 2014 Hà Nội : Đại học sư phạm Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Bách Thắng 2013 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Điệp, Trần Phương Hiền (Đồng chủ biên) 2012 Đại học Kinh tế Quốc dân Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Phạm viết Vượng 2007 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2005 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/bitstream/AGU_Library/7574/1/LUAT_GIAO_DUC_2005.pdf
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2000 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-12-2011-TT-BGDDT-Dieu-le-truong-trung-hoc-co-so-pho-thong-va-truong-120867.aspx
6 Đặng Bá Lãm 1998 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Chưa có
7 Nguyễn Ngọc Cẩn 2001 Thống kê Tham khảo vie Chưa có Hiện có: 938 mẫu soạn thảo văn bản quản lý, hành chính, tư pháp, hợp đồng kinh tế, dân sự thường dùng / Lê Thành Châu hệ thống và chọn lọc. - Hà Nội : Tài chính , 2004
8 Dương Văn Khảm, Nguyễn Hữu Thời, Trần Hoàng 2002 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000 đang xử lý 2016
9 Vương Thị Kim Thanh 2009 Thống kê Tham khảo vie Hiện có
10 Nguyễn Hữu Thân 2010 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có
11 2010 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có

24. Phương pháp nghiên cứu khoa học – SP Toán (PED112) Nguyễn Phương Thảo, npthao@agu.edu.vn; Vươ

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Vũ Cao Đàm 2003 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
2 Nguyễn Bá Kim 2012 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Bá Kim - Vũ Dương Thụy - Phạm Văn Kiều . 1997 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

25. Lý luận dạy học môn Toán (PED543) Nguyen Phuong Thao (npthao@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Bá Kim 2015 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đỗ Hương Trà (chủ biên) và các cộng sự 2015 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 James M.Banner, Jr.&Harold C.Cannon 2009 Văn hóa Sài Gòn Tham khảo eng Hiện có
4 Trần Trung – Trần Việt Cường 2015 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Dự án PT GV THPT&TCCN-trường ĐHSP Huế 2013 Đại học Quốc Gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo MOET 2013 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có

27. Giải tích 1 (MA_012) Võ Thành Tài, vthanhtai@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Võ Thành Tài 2018 Đại Học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8899
2 Nguyễn Đình Trí 2012 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
3 Kaczor, Nowak. Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7970
4 Jean, Marie Monier 2001 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

28. Giải tích 2 (MA_013) Lê Kiên Thành, lkthanh@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Vũ Tuấn, Phan Đức Thành 1977 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đỗ Công Khanh (chủ biên), Nguyễn Minh Hằng, Ngô Thu Lương 2010 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh 2010 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

29. Đại số đại cương 1 (ALG503) Phạm Mỹ Hạnh, pmhanh@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Huy Sơn 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: GT00102
2 Hoàng Huy Sơn 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Hoàng Xuân Sính 2003 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Mỵ Vinh Quang 2006 Đại học quốc gia TP.HCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1998
5 Mỵ Vinh Quang 2006 Đại học quốc gia TP.HCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999
6 Bùi Huy Hiền 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1997

30. Đại số đại cương 2 (ALG504) Phạm Mỹ Hạnh, pmhanh@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Huy Sơn 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2012
2 Hoàng Xuân Sính 2000 Hà Nội: Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 1998
3 Bùi Huy Hiền 2000 Hà Nội: Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1997
4 Dương Quốc Việt 2008 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
5 Dương Quốc Việt 2014 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016

31. Đại số sơ cấp (ALG510) Lê Văn Chua, lvchua@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Huy Sơn 2009 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có
2 Đặng Hùng Thắng 1998 Hà Nội. Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
3 Hoàng Kỳ 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

32. Số học (ARI501) Phạm Văn Bản, pvban@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Hữu Hoan 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003
2 Nguyễn Tiến Quang 2009 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2001
3 Dương Quốc Việt 2008 ĐHSP Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Dương Quốc Việt 2011 ĐHSP Tham khảo vie Hiện có
5 Phạm Huy Điển - Hà Huy Khoái 2004 Đại Học Quốc Gia Tham khảo vie Chưa có GV có
6 Hà Huy Khoái - Phạm Huy Điển 2003 Đaị học Quốc gia Tham khảo vie Chưa có GV Có; Thư viện có: Nhập môn số học thuật toán Hà Huy Khoái. 1997. 513/Kh404

33. Lý thuyết Số (ALG506) Phạm Mỹ Hạnh, pmhanh@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Mỹ Hạnh 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8850
2 Nguyễn Tiến Quang 2000 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Phạm Mỹ Hạnh 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8850
4 Lại Đức Thịnh 1977 Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Tiến Tài, Nguyễn Văn Ngọc 1994 Trường ĐHSP Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
6 Dương Quốc Việt 2012 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
7 Đậu Thế Cấp 2012 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008

34. Lý thuyết Galois (ALG509) Lê Văn Chua, lvchua@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Dương Quốc Việt – Lê Văn Chua 2007 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Thomas W. Hungerford 1990 Saunders College Publishing Giảng dạy chính eng Hiện có
3 Ngô Việt Trung 2006 ĐHQGHN Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Lý thuyết Galois : Tài liệu giảng dạy / Lê Văn Chua. - An Giang : Đại học An Giang , 2017. GT00686
4 Ivan Stewart 1989 Chapman and Hall Tham khảo eng Hiện có http://math.illinoisstate.edu/schebol/teaching/407-14-files/Stewart-galois_theory.pdf
5 Thomas W. Hungerford 1974 Springer and Verlag Tham khảo eng Hiện có http://www.burhantiryakioglu.com/wp-content/uploads/2015/06/Thomas_W._Hungerford_Algebra_Graduate_Texts_in_BookZZ.org_.pdf

35. Lý thuyết Mô-đun (ALG301) Phạm Văn Bản, pvban@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Dương Quốc Việt 2008 Hà Nội: Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2010
2 Dương Quốc Việt 2010 Hà Nội: Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2009
3 Nguyễn Tự Cường 2009 Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
4 Ngô Việt Trung 2012 Hà Nội: Khoa học tự nhiên và Công nghệ Tham khảo vie Chưa có GV cho mượn

36. Phương trình vi phân (CAL505) Võ Thành Tài, vthanhtai@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thế Hoàn 2003 GD Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2000
2 Martin Braun 1986 Springer – Verlag Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7974
3 Garrett Birkhoff 1978 Tham khảo eng Hiện có http://users.math.msu.edu/users/gnagy/teaching/ode.pdf
4 Nguyễn Đình Phư 2002 ĐHQG TPHCM Tham khảo vie Hiện có GV cho mượn
5 Cung Thế Anh 2015 Hà Nội : Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
6 Đào Huy Bích, Phan Văn Hạp 1998 Hà Nội : Đại học Quốc Gia Tham khảo vie Hiện có

37. Hàm biến phức (CAL510) Lê Thái Duy, ltduy@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Kỳ Anh - LêThái Duy 2000 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Phụ Hy 2006 KHKT Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Đậu Thế Cấp 2000 GD Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2001
4 Matthias Beck 2011 S.Fr. University Tham khảo eng Hiện có
5 Daniel Alpay 2007 Gurion Uni Tham khảo eng Hiện có http://staff.agu.edu.vn/ltduy/files/2014/08/Exercises-on-Complex-Variables-4.pdf

38. Độ đo tích phân (CAL511) Phạm Thị Thu Hường, ptthuong@agu.edu.vn; L

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Văn Ân, Kiều Phương Chi 2013 Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Oliver R. Diaz 2010 Samsi-Duke University Giảng dạy chính eng Hiện có
3 Bùi Đắc Tắc 1996 ĐHSP- HN Tham khảo vie Hiện có
4 Đậu Thế Cấp 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Hoàng Tụy Tham khảo vie Hiện có
6 Anh Quang Le 2013 Tham khảo eng Hiện có http://staff.agu.edu.vn/ltduy/files/2013/01/BT.measure-and-integration-full1.pdf

39. Topo đại cương (CAL512) Lê Thái Duy, ltduy@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Khuê –Lê Thái Duy 2001 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Nhụy 2007 GD Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Pierre Shapira 2010-2011 Paris University Tham khảo eng Hiện có
4 Dương Minh Đức 2001 ĐHQG TPHCM Tham khảo vie Hiện có
5 Tham khảo vie Hiện có http:// staff.agu.edu.vn/ltduy

40. Giải tích hàm (CAL507) Phan Văn Long Em, pvlem@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Tụy 2005 Đại học quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Photo
2 Nguyễn Hoàng, Lê Văn Hạp 2002 ĐH Huế Tham khảo vie Hiện có
3 Haim Brezis 2010 Springer Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7272 https://www.fmi.uni-sofia.bg/lecturers/ma/milen/Brezis_FA_PDE.pdf
4 A.N. Kolmogorov, S.V. Fomin 1975 Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7271; http://www.zuj.edu.jo/download/introductory-real-analysis-a-kolmogorov-s-fomin-pdf/
5 W. Rudin 1973 McGraw-Hill, New York Tham khảo eng Hiện có https://59clc.files.wordpress.com/2012/08/functional-analysis-_-rudin-2th.pdf

41. Phương pháp tính (MAT504) Lê Kiên Thành, lkthanh@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Dương Thủy Vỹ 1999 Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lê Thái Thanh 2007 Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Chí Long 2003 ĐHQG TP.HCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
4 Lê Kiên Thành 2012 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có

42. Giải tích đa trị (CAL508) Lê Kiên Thành, lkthanh@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Quốc Khánh 1999 Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Đã scan
2 Nguyễn Đông Yên 2007 Khoa học Tự Nhiên và Công Nghệ Tham khảo vie Hiện có
3 Aubin and Frankowska 1990 . Birkhauser, Boston Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7269
4 Haim Brezis 2010 Springer Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7272 http://www.math.utoronto.ca/almut/Brezis.pdf
5 A.N. Kolmogorov, S.V. Fomin 1975 Dover Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7271; http://www.zuj.edu.jo/download/introductory-real-analysis-a-kolmogorov-s-fomin-pdf/
6 W. Rudin 1973 McGraw-Hill, New York Tham khảo eng Hiện có https://59clc.files.wordpress.com/2012/08/functional-analysis-_-rudin-2th.pdf

43. Hình học Afin và hình học Euclide (GEM502) Lê Ngọc Quỳnh (lnquynh@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Ngọc Quỳnh 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Đang xử lý
2 Nguyễn Mộng Hy 2003 Hà Nội: Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Nguyễn Mộng Hy 2003 Hà Nội: Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 1984
4 Văn Như Cương – Kiều Huy Luân 1978 Hà Nội: Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Phạm Khắc Ban - Phạm Bình Đô 2007 Hà Nội: Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
6 Hà Trầm 2008 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
7 Nguyễn Duy Bình – Phạm Ngọc Bội – Trương Đức Hinh – Nguyễn Hữu Quang 2001 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
8 Nguyễn Văn Đoành – Phạm Bình Đô – Trần Lê Tường 1984 Hà Nội: Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

44. Hình học xạ ảnh (GEM503) Phạm Thị Thu Hoa, ptthoa@agu.edu.vn; Lê Ngọ

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Ngọc Quỳnh 2017 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có GV cho mượn
2 Nguyễn Mộng Hy 2003 Hà Nội: Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Nguyễn Mộng Hy 2003 Hà Nội: Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 1984
4 Văn Như Cương – Kiều Huy Luân 1978 Hà Nội: Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Văn Như Cương 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
6 Phạm Bình Đô 2003 Hà Nội: Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
7 Khu Quốc Anh – Phạm Bình Đô – Tạ Mân 1984 Hà Nội: Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

45. Hình học sơ cấp (GEM504) Lê Thái Duy,ltduy@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thái Duy 2004 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Tham khảo vie Hiện có
3 Đào Tam 2004 DG Tham khảo vie Hiện có
4 David Hibert 1950 Frorida Atlantic University Tham khảo eng Hiện có

46. Hình học phi Euclide (GEM506) Lê Ngọc Quỳnh (lnquynh@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Ngọc Quỳnh 2017 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có GV cho mượn
2 Nguyễn Mộng Hy 2001 Hà Nội: Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Văn Như Cương – Kiều Huy Luân 1978 Hà Nội: Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Cảnh Toàn 1979 Hà Nội: Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

47. Hình vi phân (GEM505) Lê Ngọc Quỳnh (lnquynh@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Ngọc Quỳnh 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Đang xử lý
2 Phạm Bình Đô 2010 Hà Nội: Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Trần Đạo Dõng 1999 Hà Nội: Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Đoàn Quỳnh 2007 Hà Nội: Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2003
5 Đoàn Quỳnh – Trần Đình Viện – Trương Đức Hinh – Nguyễn Hữu Quang 1993 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Văn Nghị 2008 Đại học Sư Phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2011
2 Irving Adler . (Người dịch: Lê Đình Phi) 2001 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2008
3 Trần Văn Hạo 2006 Giáo dục, Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2001
4 Đoàn Quỳnh 2006 Giáo dục, Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
5 Đoàn Quỳnh 2006 Giáo dục, Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2009
6 David Coffey 2005 Harcourt Education Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2006

49. Phương pháp dạy học Hình học (PED629) Vương Vĩnh Phát, vvphat@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Chúng 2000 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 1999
2 Đào Tam 2007 Đại học Sư Phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004
3 Bùi Văn Nghị 2008 Đại học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
4 Đào Tam – Lê Hiển Dương 2008 Đại học Sư Phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm : 2009
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Long, Hoàng Lân 2007 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Phạm Ngọc Thiện 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6910
3 Phạm Thành Trung, Nguyễn Thi Lý 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Đại học Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Vũ Hoa Tươi (s.t và hệ thống hóa) 2013 Tài chính Giảng dạy chính vie Hiện có
6 Trần Bá Hoành 2006 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
7 Nguyễn Bàng,...[et al.] 2003 Vietnam National University Giảng dạy chính eng Hiện có
8 Hoàng Long, Hàn Ngọc Bích 2012 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002, 2003 Lớp 1: (40) Lớp 2: (30) Lớp 3: (0) Lớp 4: (10) Lớp 5: (10)
9 Hoàng Long, Đàm Luyện, Nguyễn Quốc Long 2015 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002-2006 Lớp 6: (44) (HK020039...) Lớp 7: (2) (HK044609...) Lớp 8: (20) (HK022996...) Lớp 9: (1) (HK044687)
10 Hoàng Long 2004 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010, 2012 Lớp 1: (10) Lớp 2: (10) Lớp 3: (10)
11 Hoàng Long 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: - L4/2010 (10) - L5/2012 (10) - L6/2006 (4) - L7/2006 (4) - L8/2004 (9) - L9/2006 (4)
12 Phan Đức Chinh, Tôn Thân, Vũ Hữu Đình 2002 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có: - Lớp 6: (90) (HK020303) - Lớp 7: (4) (HK044576) - Lớp 8: (21) (HK022777) - Lớp 9: (2) (HK044639) - Lớp 10, 11, 12 (0)
13 Trần Trung, Trần Việt Cường 2015 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
14 Nguyễn Bá Kim 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
15 Tham khảo vie Hiện có Thư viện có Sách giáo khoa các loại
16 Bộ giáo dục và đào tạo 2014 Tham khảo vie Hiện có
17 Bộ giáo dục và đào tạo 2014 Tham khảo vie Chưa có
18 Phạm Viết Vượng 2000 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
19 Bùi Thanh Huyền 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
20 Nguyễn Xuân Thức 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
21 Trần Trọng Thủy 1992 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1990
22 Phan Hà, May Vi Phương 2000 Giáo dục Tham khảo eng Hiện có Hiện có: - Lớp 6: (44) (HK001128) - Lớp 7: (32) (HK019585) - Lớp 8: (20) (HK023318) - Lớp 9: (1) (HK044783) - Lớp 10: (1) (HK035261) - Lớp 11: (0) - Lớp 12: (1) (HK043354)
23 Tham khảo vie Hiện có Thư viện
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Long, Hoàng Lân 2007 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Bàng,...[et al.] 2003 Vietnam National University Giảng dạy chính eng Hiện có
3 Phạm Thành Trung, Nguyễn Thi Lý 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Đại học Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Vũ Hoa Tươi (s.t và hệ thống hóa) 2013 Tài chính Giảng dạy chính vie Hiện có
6 Trần Bá Hoành 2006 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
7 Hoàng Long (Chủ biên) 2012 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002, 2003 Lớp 1: (40) Lớp 2: (30) Lớp 3: (0) Lớp 4: (10) Lớp 5: (10)
8 Hoàng Long (Chủ biên phần Âm nhạc) 2015 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002-2006 Lớp 6: (44) (HK020039...) Lớp 7: (2) (HK044609...) Lớp 8: (20) (HK022996...) Lớp 9: (1) (HK044687)
9 Hoàng Long (Chủ biên phần Âm nhạc) 2004 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010, 2012 Lớp 1: (10) Lớp 2: (10) Lớp 3: (10)
10 Hoàng Long (Chủ biên) 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: - L4/2010 (10) - L5/2012 (10) - L6/2006 (4) - L7/2006 (4) - L8/2004 (9) - L9/2006 (4)
11 Tham khảo vie Hiện có Hiện có: - Lớp 6: (90) (HK020303) - Lớp 7: (4) (HK044576) - Lớp 8: (21) (HK022777) - Lớp 9: (2) (HK044639) - Lớp 10, 11, 12 (0)
12 Nguyễn Bá Kim 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
13 Phạm Trung Thanh, Nguyễn Thị Lý 2004 Đại Học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có
14 Bộ giáo dục và đào tạo 2014 Tham khảo vie Hiện có
15 Bộ giáo dục và đào tạo 2014 Tham khảo vie Hiện có
16 Nguyễn Xuân Thức (chủ biên) 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
17 Trần Trọng Thủy 1992 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1990
18 Bùi Thanh Huyền 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
19 Phạm Viết Vượng 2000 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
20 Giáo dục Tham khảo eng Hiện có Hiện có: - Lớp 6: (44) (HK001128) - Lớp 7: (32) (HK019585) - Lớp 8: (20) (HK023318) - Lớp 9: (1) (HK044783) - Lớp 10: (1) (HK035261) - Lớp 11: (0) - Lớp 12: (1) (HK043354)

52. Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm Toán (PED634) Vương Vĩnh Phát, vvphat@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Trung-Trần Việt Cường 2015 Đại học sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đoàn Quỳnh (Tổng chủ biên), Văn Như Cương (Chủ biên) 2008 Hà Nội: GD Tham khảo vie Hiện có Thiếu Hình học 11
3 Đoàn Quỳnh (Tổng chủ biên), Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên) 2008 Hà Nội: GD Tham khảo vie Hiện có
4 Đoàn Quỳnh (Tổng chủ biên), Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên) 2008 Hà Nội: GD Tham khảo vie Hiện có Giải tích 12: khác tác giả Bài tập Giải tích 12. Nâng cao Nguyễn Huy Đoan, ... [và những người khác. - Hà Nội : Giáo dục , 2008.
5 Đoàn Quỳnh (Tổng chủ biên).Văn Như Cương (Chủ biên) 2008 Hà Nội: GD Tham khảo vie Hiện có Thiếu: Hình học 11, Hình học 12
6 Đoàn Quỳnh (Tổng chủ biên). Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên) 2008 Hà Nội: GD Tham khảo vie Hiện có
7 Phan Đức Chính (Tổng chủ biên), Tôn Thân (chủ biên) 2005 Hà Nội: GD Tham khảo vie Hiện có
8 Phan Đức Chính (Tổng chủ biên). Tôn Thân (chủ biên) 2005 Hà Nội: GD Tham khảo vie Hiện có 510.076/B103-T1-L6/2010 (HK020176) Lớp 7 Đang bổ sung
9 Phan Đức Chính (Tổng chủ biên). Tôn Thân (chủ biên) 2005 Hà Nội: GD Tham khảo vie Hiện có Toán 6: có năm 2002
10 Trần Văn Hạo (Tổng chủ biên). Nguyễn Mộng Hy (Chủ biên) 2008 Hà Nội: GD Tham khảo vie Hiện có Hình học 10: có năm 2006 Hình học 11:Thiếu
11 Trần Văn Hạo (Tổng chủ biên). Vũ Tuấn (Chủ biên) 2008 Hà Nội: GD Tham khảo vie Hiện có Đại số 10: có năm 2011 Đại số và giải tích 11: Thiếu
12 Trần Văn Hạo (Tổng chủ biên). Nguyễn Mộng Hy (Chủ biên) 2008 Hà Nội: GD Tham khảo vie Hiện có Hình học 10: có năm 2006 Hình học 11: Thiếu
13 Trần Văn Hạo (Tổng chủ biên). Vũ Tuấn (Chủ biên) 2008 Hà Nội: GD Tham khảo vie Hiện có Đại số 10: có năm 2006 Thiếu: Đại số và giải tích 11

53. Xác suất thống kê (PRS104) Phạm Thị Thu Hường, ptthuong@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Sĩ Đồng 2013 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Hogg and Tanis 2015 Pentice Hall Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8823
3 Trần Tuấn Điệp – Lý Hoàng Tú 1993 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1978
4 Đặng Hùng Thắng 1997 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Leonard J. Kazmier McGraw-Hill Book Tham khảo eng Hiện có https://jaenisupratman.files.wordpress.com/2010/08/mcgraw-hill-schaums-outline-of-business-statistics-4th-edition-2004-isbn0071410805.pdf
6 Đào Hữu Hồ 2007 Hà Nội : Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có

54. Quy hoạch tuyến tính (LNP102) Nguyễn Huy Hoàng, huyhoang200033@yahoo.com

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Đức Thắng – Nguyễn Huy Hoàng 2015 Đại học An Giang năm 2015 Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phan Quốc Khánh- Trần Huệ Nương 2000 Đại Học Quốc Gia TP HCM Tham khảo vie Hiện có Đã photo 2003
3 Lê Thị Phương Ngọc 2012 Đại Học Quốc Gia TPHCM Tham khảo vie Hiện có
4 Phí Mạnh Ban 2012 Đại Học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004

55. Ứng dụng Toán học trong Vật lý (PHY532) Nguyễn Văn Mện, nvmen@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Ths. Nguyễn Văn Mện 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Văn Mện 2015 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2694
3 Lương Duyên Bình 1996 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2012
4 Nguyễn Hữu Mình 1986 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2001
5 Nguyễn Hữu Mình 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2001
6 Vũ Thanh Khiết 1981 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1982
7 Đào Văn Phúc 1981 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1989

56. Kiến tập sư phạm – SP (EDU901) Nguyễn Thị Xuân Mai (ntxmai@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 2016 Đại học An Giang. Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Bùi Thanh Huyền 2006 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Đình Chỉnh, Phạm Trung Thanh 1999 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên) 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
5 Nguyễn Xuân Thức (chủ biên) 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
6 Trần Trọng Thủy 1992 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1990
7 Nguyễn Xuân Thức (chủ biên) 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
8 Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên) 1997 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có: năm 2017
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Khoa
2 Nguyễn Đình Chỉnh, Phạm Trung Thanh 1999 Giáo dục. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Thế Thạch (chủ biên) 2009 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
4 Nguyễn Thế Thạch (chủ biên) 2009 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
5 Nguyễn Thế Thạch (chủ biên) 2009 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
6 Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú

59. Phương trình đạo hàm riêng (CAL910) Võ Thành Tài, vthanhtai@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Mạnh Hùng 2009 ĐHSP Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2008
2 Trần Đức Vân 2004 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008 (MD072806); 2005 (MD072779; MD072780)
3 Nguyễn Thừa Hợp 1975 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1978
4 Nguyễn Mạnh Hùng 2010 ĐHSP Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Minh Chương, Nguyễn Minh Trí, Lê Quang Trung 1995 KH&KT Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2000

60. Lịch sử Toán (MAT501) Phạm Văn Bản, pvban@agu.edu.vn; Nguyen Phuong

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Phương Thảo – Đỗ Thị Trinh 2015 Đại học quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Trung, Nguyễn Chiến Thắng 2013 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016 (Đang xử lý; 3 bản: MD071290, MD071291, MD071292)
3 Nguyễn Anh Tuấn 2012 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
4 Craig Smorynski 2008 Springer Tham khảo eng Hiện có http://math-cs.aut.ac.ir/~shamsi/HoM/Smorynski%20C.%20History%20of%20mathematics.%20A%20supplement%20(Springer,.pdf fahasa
5 David M. Burton 2006 McGraw-Hill Publishers Tham khảo eng Hiện có http://www.maths.sci.ku.ac.th/suchai/02731141/hmath2.pdf fahasa (2010)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Đức Đồng, Nguyễn Văn Vĩnh 2001 Thanh Hóa Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phan Hữu Châu, Trần Lâm Hách 1977 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
3 Hoàng Chúng, Lê Ngọc Anh 1977 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Hoàng Chúng 1994 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
5 Nguyễn Văn Ngọc 1994 ĐHSP Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1993

62. Toán rời rạc (MAT502) Phạm Văn Bản, pvban@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Thế Long 2005 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003
2 Vũ Đình Hòa 2010 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Chưa có GV cho mượn
3 Trần Đức Quang 2008 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002 Tài liệu photo
4 Lê Quốc Hán 2008 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007 Tài liệu photo

63. Nhập môn đa tạp khả vi (CAL911) Lê Ngọc Quỳnh (lnquynh@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Ngọc Quỳnh (Dự kiến 2017) 2017 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2018
2 Nguyễn Văn Đoành 2006 Hà Nội: Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2007
3 Đoàn Quỳnh 2007 Hà Nội: Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2003
4 Khu Quốc Anh – Nguyễn Doãn Tuấn 2011 Hà Nội: Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có

64. Lý thuyết nhóm (ALG507) Lê Văn Chua, lvchua@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Xuân Sính 2002 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 1998
2 Thomas W. Hungerford 1990 Saunders College Publishing Giảng dạy chính eng Hiện có
3 Mỵ Vinh Quang 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1998
4 Joseph J. Rotman 1995 Springer Tham khảo eng Hiện có http://solisinvicti.com/books/TheOlympiad/Books/An%20Introduction%20to%20the%20Theory%20of%20Groups.pdf Fahasa
5 Thomas W. Hungerford 1974 Tham khảo eng Hiện có http://www.burhantiryakioglu.com/wp-content/uploads/2015/06/Thomas_W._Hungerford_Algebra_Graduate_Texts_in_BookZZ.org_.pdf