Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh
Tài chính Ngân hàng - Đại học

Thông tin cán bộ phụ trách

Đỗ Thị Bé Tư
dtbtu@agu.edu.vn

Click vào môn học để xem danh mục tài liệu của từng môn, hoặc hiển thị tất cả

Tổng số môn học: 62

1. FIN101 - Giới thiệu ngành - ĐH TCNH 2 Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trường Đại học An Giang 2016 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Tầng 4-Quầy tham khảo
2 Lê Đức Ngọc 2005 ĐHQG Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Quang Phan, Phạm Văn Sinh 2013-2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9549
2 Khoa Lý luận Chính trị 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7725 (Năm 2017)
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
4 Bộ môn Triết học 2006 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có năm: 2009
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Bộ môn Triết học 2004 Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm : 2008 đã scan 2014
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Viết Thông 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
7 Bộ môn Triết học 2007 Lưu hành nội bộ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có: 2009

4. HCM101 - Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 Bùi Thu Hằng. bthang@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Ngọc Anh (chủ biên) ... [và những người khác 2017 Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đinh Xuân Lý, Phạm Ngọc Anh (đồng chủ biên) 2008 Lý luận Chính trị Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7162
3 Song Thành 2005 Lý luận chính trị Tham khảo vie Hiện có
4 Hội đồng Lý luận Trung Ương 2013 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2017 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có đang bổ sung
2 Đảng Cộng sản Việt Nam 2015 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7161 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7497
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có ebook: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
5 Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 1999 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hughes, John 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 A. J. Thomson,A. V. Martinet 1986 Hong Kong: Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 1989
3 Sarah Cunningham, Peter Moor, Jane Comyns Carr 2005 UK: Pearson Education Ltd Tham khảo eng Hiện có
4 Buzan, Tony 2008 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 John Hughes, Helen Stephenson, Paul Dumment 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Cobuild, C. 2011 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
3 Lougheed, Lin 2009 New York: Pearson Education Tham khảo eng Hiện có
4 Lougheed, Lin 2012 New York: Pearson Education Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2007 fahasa (2017)
5 Cobuild, C. 2012 Trẻ Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
6 Cobuild, C. 2012 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm 2013

8. COS101 - Tin học đại cương (*) 6 Lê Xuân Phi (lxphi@agu.edu.vn), Lê Trung Thư (

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Tin học 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Mark Dodge, Gaig Stinso, Đoàn Công Thông,Trần Ngọc Hoa 2003 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Trịnh Anh Toàn, Hồng Oanh 2000 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có
4 Busby, M. Learn 2004 Texas: Wordware Publishing, Inc Tham khảo eng Hiện có
5 PTS Learning Systems 2003 Pennsylvania: Bucknell University Tham khảo eng Chưa có
6 Nguyễn Đình Tê 2000 Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Hiện có: New perspectives on Microsoft Powerpoint 2000 comprehensive S. Scott Zimmerman, Beverly B. Zimmerman. - Boston, MA : Course Technology , 2001.

9. PHT101 - Giáo dục thể chất (*) 20 Bộ môn Giáo dục thể chất

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Anh Tuấn, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Mạnh Thái 2008 Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Thị Thảo Trang 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7129
3 Nguyễn Kim Minh, Nguyễn Trọng Hải, Trần Đồng Lâm, Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Nguyễn Kim Minh 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Liên Đoàn Điền Kinh Thế Giới 2010 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2013. (TK02453) 2010 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2010 (3)
6 Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004 (50 quyển) Năm 2010: 10 quyển
7 Nguyễn Văn Trạch và Ngũ Duy Anh 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2004 Giáo trình bơi lội
8 Trường ĐHSP TDTT TPHCM 2009 Thể dục thể thao. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
9 Vũ Thành Sơn, Nguyễn Danh Hoàng Việt 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003
10 Nguyễn Trần Phương Thảo 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7126
11 Nguyễn Danh Thái, Mai Duy Diễn 1980 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9024
12 Nguyễn Danh Thái, Vũ Thành Sơn 1999 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có
13 Ủy ban TDTT Việt Nam 2005 – 2008 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-634-TTTTC-Luat-Sport-Aerobics-93654.aspx
14 Tổng cục TDTT – Liên Đoàn TD Việt Nam môn TD Aerobics 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-2336-QD-BGDDT-2015-Hoi-khoe-Phu-Dong-toan-quoc-lan-thu-IX-2016-286345.aspx
15 NGUYỄN PHƯỚC THỌ, NGUYỄN PHƯỚC TOÀN, NGUYỄN ANH TUẤN 2009 Trường Đại học sư phạm TDTT TPHCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9824
16 Hồ Văn Tú 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6363
17 Đỗ Chi 1984 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có
18 Đặng Ngọc Quang 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
19 2003 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Luật bơi / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2009
20 Tổng cục thể dục thể thao 2004 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Đăng Thanh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Đào Huy Hiệp, Lưu Ngọc Khái, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Đại Nghĩa 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Hữu Thảo, Phan Tân Hưng, Nguyễn Đình Lưu, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Tiến Hải 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-15-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC-can-bo-giao-duc-quoc-phong-284361.aspx
5 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.hcmut.edu.vn/vi/event/view/van-ban-moi/666-thong-tu-so-6353bgddtgdqp-nga%CC%80y--26-tha%CC%81ng-9-nam-2012
6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
7 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
8 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Lần VI: không thấy Lần VII: 2 (1991) Lần VIII: 1 (1996) Lần IX : 4 (2001) Lần X: 3 (2006) Lần XI: 4 (2011) Lần XII: ebook (http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163) TV hiện có: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII/ Mặt trận
9 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
10 Bộ tổng tham mưu cục quân huấn 2000 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
11 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
12 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-18-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-day-danh-gia-ket-qua-hoc-Giao-duc-quoc-phong-an-ninh-289668.aspx

11. MAT101 - Toán B1 8 Võ Thành Tài (vthanhtai@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đậu Thế Cấp, Võ Khắc Thường 2007 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Thị Khánh Minh 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Huy Hoàng 2014 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
4 Alex Himonas, Alan Howard 2003 John Wiley & Sons, Inc Tham khảo eng Hiện có
5 Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh 2012 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Quốc Hưng 2009 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
7 Lê Sĩ Đồng (ch.b.) ... (và những người khác) 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
8 Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh 2010 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Xuân Quảng, Lê Văn Chua, Lê Công Nhàn 2013 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Hoàng Xuân Quảng, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Thị Ngọc Giàu 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Viết Đông, Lê Thị Thiên Hương, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Anh Vũ 2003 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Lê Tuấn Hoa 2006 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9254
5 Nguyễn Huy Hoàng 2017 Đại học Tài chính – marketing, TP.HCM. Tham khảo vie Hiện có
6 Carl D Meyer 2006 Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7894
7 Ngô Việt Trung 2001 Đại học quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
8 Carl D Meyer 2000 Tham khảo vie Hiện có
9 Nicholson - W. Keith 1995 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7895
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Khoa Luật và Khoa học chính trị, Trường Đại học An Giang 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Minh Đoan (chủ biên) 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2008 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 1984 Sự thật Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Minh Đoan 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
6 Các Mác,Phơđrích ăngghen 1980 Sự thật Tham khảo vie Hiện có
7 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=27806
8 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
9 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2017 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2018 Bộ luật tố tụng hình sự (Hiện hành) MD074412,MD074413,MD074414,MD074415,MD074416
10 2018 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
11 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
12 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
13 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2016 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
14 2017 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=32833&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%91ai%202013
15 Phạm Hoài Huấn (chủ biên) và những người khác 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
16 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2016 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=29068 Luật Bảo vệ môi trường. Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Chính trị Quốc gia - Sự thật. 2016 - Luật bảo vệ môi trường hiện hành (năm 2014) và các văn
17 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có: VKĐH X năm 2006: 3 quyển & VKĐH XI năm 2011: 4 quyển

14. BUS109 - Kỹ năng truyền thông 4 Trần Thị Hằng Ni (tthni@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Ngọc Lan & cộng sự 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phàm Vũ 2004 Văn hóa Thông tin Tham khảo vie Hiện có
3 Dale Carnegie 2015 Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Hữu Thân 2007 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có

15. BUS101 - Quản trị hành chính văn phòng 5 Nguyễn Thị Diễm Hằng (ntdhang@agu.edu.vn),

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Điệp, Trần Phương Hiền (Đồng chủ biên) 2012 Đại học Kinh tế Quốc dân Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Dương Văn Khảm 2002 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2000 đang xử lý 2016
3 Vương Thị Kim Thanh 2009 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Hữu Thân 2010 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có
5 Lê Thành Châu 2004 Tài chính Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tạ Minh 2010 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: năm 2011 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9251
2 Phạm Đức Trọng (chủ biên), Nguyễn Hữu Túc, Hoàng Thế Cường 2015 Hội Luật gia Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Sinh Huy, Nguyễn Văn Lê, Vũ Minh Tâm 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Nguyễn Sinh Huy, Nguyễn Văn Lê, Vũ Minh Tâm 2003 Đại học sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Tony Bilton 1993 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Chưa có Nhập môn xã hội học / Trần Thị Kim Xuyến (chủ biên) , Nguyễn Thị Hồng Xoan. - TP. Hồ Chí Minh : Thống Kê , 2003 Xã hội học nhập môn Bruce J. Cohen, Terri L. Orbuch. - Hà Nội : Giáo Dục , 1995.
6 Nguyễn Minh Hòa 1999 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
7 Lê Ngọc Hùng 2002 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Chưa có
8 Phạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng 1997 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Chưa có Giáo trình xã hội học đại cương / Phạm Đức Trọng (chủ biên), Nguyễn Hữu Túc, Hoàng Thế Cường. - Hà Nội : Hồng Đức : Hội Luật gia Việt Nam , 2016
9 Tương Lai 1997 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Chưa có

17. PSY101 - Tâm lý học đại cương 6 Trần Thị Huyên; tthuyen@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thanh Hùng 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2699
2 Lê Thị Bừng, Nguyễn Thị Vân Hương 2013 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2016
3 Nguyễn Công Khanh 2016 ĐHSP Tham khảo vie Chưa có
4 Bùi Văn Huệ 2000 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2003
5 Trần Trọng Thủy 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Trần Trọng Thủy, Phạm Minh Hạc, Phạm Hoàng Gia, Nguyễn Quang Uẩn 1997 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Võ Văn Thắng 2009 Trẻ Giảng dạy chính vie Hiện có Thư viện có:Giáo trình lôgíc học hình thức / Võ Văn Thắng / 2017
2 Hoàng Chúng 1994 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
3 Tô Duy Hợp - Phan Anh Tuấn 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1997
4 Nguyễn Trọng Văn - Bùi Văn Mưa 1995 Tủ sách Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có

19. ECO505 - Kinh tế vi mô 6 Nguyễn Minh Châu (nmchau@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Bảo Lâm (chủ biên) 2011 Đại học Kinh Tế TP. HCM Giảng dạy chính vie Hiện có đang xử lý: Kinh tế vi mô / ThS. Đinh Thùy Trâm. NXB Phương Đông, 2011
2 N. Gregory Mankiw 2003 Thống Kê Giảng dạy chính vie Hiện có
3 R.Pindyck, D.Rubinfeld; Người dịch: Nguyễn Ngọc Bích, Đoàn Văn Thắng 1994 Khoa Học & Kỹ Thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2000
4 Nguyễn Như Ý 2011 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
5 Đoàn Thị Mỹ Hạnh, Vũ Việt Hằng 2007 Giáo Dục Tham khảo vie Hiện có
6 N. Gregory Mankiw ; Người dịch Nguyễn Văn Ngọc 1999 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Thư viện có 2003
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Tri Khiêm, Phùng Ngọc Triều 2010 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2008
2 N. Gregory Mankiw 2003 Thống Kê Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Dương Tấn Diệp 2008 Thống kê Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Lê Bảo Lâm, Nguyễn Như Ý, Trần Thị Bích Dung 2009 Trường Đại học kinh tế Tp. HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2005
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trường Đại học Luật Hà Nội 2006 Công an nhân dân Hà Nội. Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2009
2 Phan Huy Hồng (Đại học Luật TP.HCM. ) 2012 Hồng Đức ,Hội luật gia Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2016
3 Trần Lê Đăng Phương 2016 Đại học An Giang. Giảng dạy chính vie Chưa có Pháp luật kinh tế / Lê Văn Hưng. - 1st. - Tp.HCM , 1994.
4 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa). Luật lệ và sắc lệnh 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Bộ luật dân sự (hiện hành). - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2018 (Luật số 91/2015/QH13)
5 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa). Luật lệ và sắc lệnh Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=30314
6 2013 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=28823 Hiện có: Luật hợp tác xã. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2017 (Luật số 23/2012/QH13)
7 2014 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46750&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20%C4%90%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%202014 Hiện có năm: 2016
8 2017 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có TV có: Luật Trọng tài thương mại năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành/ Quốc hội / 2011 (5 tài liệu)
9 2005 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
10 2014 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=29059 Hiện có năm: 2018

22. BUS515 - Marketing căn bản 5 Hồ Bạch Nhật. hbnhat@agu.edu.vn,Trần Thị

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Quách Thị Bửu Châu, Đinh Tiên Minh, Nguyễn Công Dũng, Đào Hoài Nam, Nguyễn văn Trưng 2010 Lao động Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2012
2 Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang 2007 Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
3 Cao Minh Toàn 2008 Trường Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9535
4 Trần Minh Đạo 2008 Đại học Kinh tế Quốc Dân Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
5 Lưu Thanh Đức Hải 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

23. BUS103 - Quản trị học 5 Hồ Bạch Nhật. hbnhat@agu.edu.vn,Nguyễn Vũ

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Thị Minh Châu (Khoa Quản trị kinh doanh - Trường ĐH Kinh tế TP.HCM ) 2010 Phương Đông Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đức Minh 2008 Từ điển bách khoa Tham khảo vie Hiện có
3 Vũ Trọng Hùng 2000 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2008
4 Phan Thăng, Nguyễn Thanh Hội 2006 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999 Quyển 1: 1 Quyển 2: 10
5 Nguyễn Thị Liên Diệp 2008 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1997
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nhóm tác giả Bộ môn Tài chính - Kế toán, Khoa Kinh tế-QTKD 2015 ĐH An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Văn Bảo 2005 Tài chính Tham khảo vie Hiện có
3 2015 Quốc Hội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7954
4 Bộ tài chính 2014 Bộ tài chính Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7955
5 PGS.TS. Võ Văn Nhị 2015 Kinh tế TP.HCM Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Dương Phú Điền 2017 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Năm 2016: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1993 Năm 2017: GV sẽ gửi sau
2 Hoàng Trọng - Chu Nguyễn Mộng Ngọc 2017 Kinh tế Tham khảo vie Chưa có có tại nhà sách Thanh Kiên đang xử lý: Thống kê ứng dụng trong kinh doanh / Đinh Phi Hổ. NXB Tài chính, 2018
3 Hoàng Trọng- Chu Nguyễn Mộng Ngọc 2014 Lao động xã hội Tham khảo vie Hiện có
4 Hoàng Ngọc Nhậm 2012 Kinh tế Tham khảo vie Hiện có
5 Trịnh Thị Long Hương Thanh niên Tham khảo vie Chưa có Có bán tại nhà sách Thanh Kiên
6 Trần Bá Nhẫn, Đinh Thái Hoàng Thống kê Tham khảo vie Chưa có có bán tại nhà sách Thanh Kiên
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Dương Phú Điền 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2017 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11284
2 Nguyễn Thành Cả 2011 Lao động Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9932
3 Phan Quốc Khánh 2003 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Lê Khánh Luận 2006 Lao Động Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9870
5 Phạm Trí Cao 2009 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Tối ưu hóa ứng dụng : (Quy hoạch tuyến tính) : Sách tự học / Phạm Trí Cao. - Hà Nội : Lao động - Xã hội , 2014.
6 Bùi Phúc Trung, Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Vũ Thị Bích Liên 2010 Thống kê Tham khảo vie Chưa có
7 Đặng Hấn 1995 Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9103
8 Trần Đình Ánh 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
9 Trần Xuân Sinh 2003 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9199
10 Nguyễn Hải Thanh 2006 Bách khoa – Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9982
11 Bùi Đức Thắng – Nguyễn Huy Hoàng 2008 Trường Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thị Thiên Hương, Dương Phú Điền, Cao Tiến Sỹ 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1994
2 Nguyễn Quang Dong 2003 Thống kê Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Cao Văn, Bùi Dương Hải 2009 Tài chính Tham khảo vie Chưa có Kinh tế lượng / Huỳnh Đạt Hùng, Nguyễn Khánh Bình, Phạm Xuân Giang. - Xuất bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Phương Đông , 2013.
4 Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc 2008 Hồng Đức Tham khảo vie Hiện có Tập 1: (2) Tập 2: (2)
5 Hoàng Ngọc Nhậm và các tác giả khác 2008 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có
6 Damoda N. Gujarati. 2004 © The McGraw – Hill Companies. Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2003
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 PGS.TS Sử Đình Thành, TS. Vũ Thị Minh Hằng 2008 Lao động Xã hội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2006
2 Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18453
3 Tham khảo vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/trangchu
4 GS.TS Dương Thị Bình Minh, TS. Sử Đình Thành 2004 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Thị Chỉnh (chủ biên) và các tác giả khác 2010 Thống Kê Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Phú Tụ, Trần Thị Bích Vân 2012 Tổng hợp TP.HCM Giảng dạy chính vie Chưa có Giáo trình kinh tế quốc tế Hoàng Thị Chỉnh, Nguyễn Phú Tụ, Nguyễn Hữu Lộc. - 4th. - Hà Nội : Thống Kê , 2010.
3 Trần Bích Vân và các tác giả khác 2007 Thống kê Giảng dạy chính vie Chưa có Giáo trình kinh tế quốc tế / Hoàng Thị Chỉnh, Nguyễn Phú Tụ, Nguyễn Hữu Lộc. - 4th. - Hà Nội : Thống Kê , 2010.
4 Paul R.Krugman, Maurice Obstfeld 1996 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2003
5 Đỗ Đức Bình và Nguyễn Thường Lạng 2008 Đại học Kinh tế quốc dân Tham khảo vie Hiện có Giáo trình Kinh tế quốc tế. - Hà Nội : Lao động xã hội , 2004.
6 Hoàng Thị Chỉnh (chủ biên) và các tác giả khác 2005 Thống kê Tham khảo vie Hiện có (Đang xử lý) Bài tập kinh tế quốc tế / Hoàng Thị Chính ... [ và những người khác. - Tái bản lần thứ hai, có bổ sung sửa chữa. - Hà Nội : Thống Kê , 2010. MD071227; MD071226; MD071225; MD071223; MD071224
7 Hoàng Vĩnh Long và các tác giả khác 2004 Đại học quốc gia Tp.HCM Tham khảo vie Hiện có
8 Đỗ Đức Bình, Nguyễn Thị Thúy Hồng 2010 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Chưa có Giáo trình Kinh tế Quốc tế Đỗ Đức Bình, Nguyễn Thường Lạng. - Tái bản. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2005.

30. MOR503 - Phương pháp nghiên cứu khoa học - KTQTKD 6 Đặng Hùng Vũ, dhvu@agu.edu.vn, Huỳnh Đình

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Mark Saunders., Philip Lewis., & Adrian Thornhill. 2007 Tài chính. Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2010
2 Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang. 2007 Đại học Quốc gia TPHCM. Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Đình Thọ 2011 Lao Động Xã Hội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 Nguyễn Đình Th. & Nguyễn Thị Mai Trang. 2009 Thống kê. Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2012
5 Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang 2008 Đại học Quốc gia TPHCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2007
6 Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc. 2008 Hồng Đức. Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2005
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch 2008 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=69777
2 Bộ Khoa học Công nghệ 2006 Giảng dạy chính vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=14027
3 Bộ Khoa học Công nghệ 2011 Giảng dạy chính vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=27017
4 Bộ Khoa học Công nghệ 2011 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=156992
5 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2013 Giảng dạy chính vie Hiện có http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=167543
6 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2009 Giảng dạy chính vie Hiện có http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=89015
7 Bộ Y tế 2010 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=93875
8 Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung Tâm thông tin Kinh tế - Xã hội quốc gia 2004 NXB Thống Kê Giảng dạy chính vie Hiện có
9 Lê Nết (chủ biên) ... [và những người khác 2015 Hồng Đức Giảng dạy chính vie Hiện có
10 Hà Thị Thanh Bình (chủ biên) ... [và những người khác 2015 Hồng Đức Giảng dạy chính vie Hiện có
11 Lê Thị Thu Hà Thông tin và Truyền thông Giảng dạy chính vie Chưa có
12 Lê Văn Yên 2012 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
13 Nguyễn Như Quỳnh 2012 Chính Trị Quốc Gia Giảng dạy chính vie Hiện có
14 Nguyễn Thanh Tâm 2006 Tư Pháp Giảng dạy chính vie Chưa có
15 GS.TS. Nguyễn Như Phát, ThS. Nguyễn Ngọc Sơn 2006 Tư Pháp Giảng dạy chính vie Chưa có
16 PGS.TS. Lê Hồng Hạnh 2004 Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có
17 TS. Nguyễn Thanh Tú 2010 Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
18 TS. Nguyễn Thị Dung 2007 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có
19 TS. Nguyễn Ngọc Điện Giảng dạy chính vie Chưa có Bộ luật dân sự. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật , 2016.
20 PGS.TS. Hoàng Thế Liên 2005 Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Bình luận khoa học bộ luật dân sự năm 2005 : Phần thứ nhất: Những quy định chung : Phần thứ hai: Tài sản và quyền sở hữu . Hoàng Thế Liên (chủ biên) ... [và những người khác] . Tập I. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. -
21 TS. Lý Quí Trung, Franchise 2006 Trẻ Giảng dạy chính vie Chưa có
22 Pr. Michael Blakeney 2007 University of London. EC-ASEAN (ECAP II) Giảng dạy chính vie Chưa có
23 ThS. Nguyễn Văn Cương 2006 Tư pháp Giảng dạy chính vie Chưa có
24 2005 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=18128&Keyword=B%E1%BB%99%20lu%E1%BA%ADt%20D%C3%A2n%20s%E1%BB%B1.%2033/2005/QH11,%202005. Hiện có: Bộ luật dân sự (hiện hành). - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2018 (Luật số 91/2015/QH13)
25 2005 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=16748& Hiện có: Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2018
26 2006 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=14846 Hiện có: Luật chuyển giao công nghệ. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2017 (Luật số 07/2017/QH14)
27 2006 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=15082&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20%C4%91i%E1%BB%87n%20%E1%BA%A3nh.%2062/2006/QH11,%202006. Hiện có: Luật điện ảnh năm 2006 được sửa đổi, bổ sung năm 2009. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2009
28 2009 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=11764 Hiện có: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật điện ảnh. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2009
29 2001 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=23258&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20H%E1%BA%A3i%20quan.%2029/2001/QH10,%202001
30 2005 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=18123&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20H%E1%BA%A3i%20quan%20(s%E1%BB%ADa%20%C4%91%E1%BB%95i).%2042/2005/QH11 Hiện có: Luật hải quan. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2014 (số 54/2014/QH13)
31 2004 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2017
32 2012 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27617&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20qu%E1%BA%A3ng%20c%C3%A1o%202012
33 2009 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=11716&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20S%E1%BB%9F%20h%E1%BB%AFu%20tr%C3%AD%20tu%E1%BB%87%20(s%E1%BB%ADa%20%C4%91%E1%BB%95i).%2036/2009/QH12,%202009 Hiện có: Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm
34 2005 Chính trị Quốc gia Sự thật Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm; 2018
35 2004 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=18563&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20Xu%E1%BA%A5t%20b%E1%BA%A3n.%2030/2004/QH11,%202004
36 2008 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=12801&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20Xu%E1%BA%A5t%20b%E1%BA%A3n%20(s%E1%BB%ADa%20%C4%91%E1%BB%95i).%2012/2008/QH12,%202008.
37 2010 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=96252
38 2008 Giảng dạy chính vie Hiện có http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=55735
39 2012 Giảng dạy chính Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=155811
40 2006 Giảng dạy chính vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=16366
41 2006 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=80081
42 2009 Giảng dạy chính vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=12084
43 2009 Giảng dạy chính vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=12065
44 2006 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=151643
45 2010 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=96252
46 2006 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=15700
47 2006 Giảng dạy chính vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=15307
48 2006 Giảng dạy chính vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=15239
49 2006 Giảng dạy chính vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=15238
50 2010 Giảng dạy chính vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=26123
51 2007 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=48519
52 Lê Nết 2006 Đại học Quốc Gia TP HCM Giảng dạy chính vie Hiện có
53 2007 Giảng dạy chính vie Hiện có http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=287&mode=detail&document_id=75198
54 Giảng dạy chính Hiện có http://www.chinhphu.vn
55 2008 Giảng dạy chính vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=12458
56 Trần Lê Đăng Phương 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có Giáo trình pháp luật doanh nghiệp / Bùi Ngọc Sơn (chủ biên), Hồ Thúy Ngọc. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội , 2011.
57 2008 Giảng dạy chính vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=11649
58 Trung tâm Thương mại quốc tế 2004 Tổ chức sở hữu trí tuệ Thế Giới (WIPO) Tham khảo vie Chưa có
59 Đỗ Thị Loan 2003 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Chưa có
60 Frederic Pollaud –Dulian 2011 Tham khảo vie Chưa có
61 2015 Tham khảo Hiện có http://vietsciexdir.net/docs/ip/Cam-Nang-So-Huu-Tri-Tue-WIPO.pdf
62 OMPI 2016 Tham khảo vie Hiện có http://www.wipo.int/designs/fr/
63 Quản Tuấn An 2015 Tham khảo Hiện có http://www.cov.gov.vn/cbq/index.php?option=com_content&view=article&id=873&catid=51&Itemid=107
64 2015 Tham khảo Hiện có http://www.cov.gov.vn/cbq/index.php?option=com_content&view=article&id=866:thu-tin-n-bu-t-thit-b-va-vt-ghi-vn--mi-va-phc-tp-v-bn-quyn&catid=51:nghien-cuu-trao-doi&Itemid=107
65 Vũ Mạnh Chu 2015 Tham khảo vie Hiện có http://www.cov.gov.vn/cbq/index.php?option=com_content&view=article&id=870&catid=51&Itemid=107
66 Trần Hồng Minh 2006 Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Tham khảo vie Hiện có http://thongtinphapluatdansu.blogspot.com/2007/10/so-snh-h-thng-php-lut-v-s-hu-tr-tu-ca.html
67 PGS.TS. Nguyễn Như Phát, ThS. Nguyễn Ngọc Sơn. 2006 Tư Pháp Tham khảo vie Chưa có
68 2000 Tham khảo vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=5801
69 2010 Tham khảo vie Hiện có https://www.most.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=28394&TypeVB=1
70 2005 Tham khảo vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=1506
71 2008 Tham khảo vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=12959
72 Đinh Thị Mai Phương 2009 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Thị Mỹ Phương 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7887
2 Mahoney S. and Frendo E 2007 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7880
3 Mascull B 2002 Cambridge University Press Tham khảo eng Hiện có
4 Helm S. 2010 Pearson Education Limited Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7881
5 Marks J. 2007 A&C Black Publishers Ltd Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7884
6 Johnson C. 2000 Longman Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7885
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Vũ Thị Ngọc Phùng 2006 Lao động Xã hội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2005
2 Đinh Phi Hổ 2006 Thống kê Tp.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Phan Thúc Huân 2003 Thống kê Tham khảo vie Chưa có Giáo trình kinh tế phát triển / Vũ Thị Ngọc Phùng. - Hà Nội : Lao động - Xã Hội , 2005.
4 Tham khảo vie Hiện có www.gso.gov.vn
5 Tham khảo vie Hiện có www.undp.org
6 Tham khảo vie Hiện có www.worldbank.org
7 Tham khảo vie Hiện có www.adb.org
8 Tham khảo vie Hiện có www.imf.org
9 Nguyễn Trọng Hoài 2010 Lao động Tham khảo vie Hiện có

34. BUS524 - Bảo hiểm 4 Nguyễn Thị Diễm Hằng (ntdhang@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Thị Cúc, Nguyễn Thị Kim Liên 2008 Thống kê Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Ngọc Đinh,Nguyễn Tiến Hùng,Hồ Thuỷ Tiên 1999 Tài chính Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Văn Định 2005 Thống kê Tham khảo vie Hiện có
4 Phạm Mạnh Hiền 2001 Trường cao đẳng Kinh tế Đối ngoại TP.HCM. Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Thuận (Biên tập) 2006 Thống kê Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phan Thị Cúc, Nguyễn Trung Trực, Đoàn Văn Huy, Đặng Thị Trường Giang & Nguyễn Thị Mỹ Phương (Biên tập). 2009 Tài chính Giảng dạy chính vie Hiện có - Giáo trình Tài chính doanh nghiệp phần 1, 2 /TS. Nguyễn Trung Trực.../ NXB Kinh tế Tp.HCM, 2014
3 Bùi Hữu Phước, Lê Thị Lanh, Lại Tiến Dĩnh & Phan Thị Nhi Hiếu (Biên tập) 2009 Tài chính Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Eugene F. Brigham & Joel F. Houston.(Nguyễn Thị Cành, Biên dịch) 2009 Cengage Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Trần Ngọc Thơ, Nguyễn Thị Ngọc Trang, Phan Thị Bích Nguyệt, Nguyễn Thị Liên Hoa & Nguyễn Thị Uyên Uyên (Biên tập). 2007 Thống kê Giảng dạy chính vie Hiện có
6 Bùi Hữu Phước, Lê Thị Lanh, Lại Tiến Dĩnh & Phan Thị Nhi Hiếu. 2009 Tài chính. Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
7 Nguyễn Văn Thuận 2006 Thống kê. Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Đăng Khoa 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/516 Giáo trình thuế / Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Văn Nông. - Hà Nội : Lao động Xã hội , 2010.
2 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
3 2014 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7585; http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7586; http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7587;
4 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2013 Tham khảo vie Hiện có https://www.dncustoms.gov.vn/van-ban/luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-thue-gtgt-thue-ttdb-va-luat-quan-ly-thue-106-2016-qh13-40730.html Luật thuế Giá trị gia tăng năm 2008. Sử đổi bổ sung năm 2013. Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt
5 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2013 Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=30615
6 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-thue-thu-nhap-ca-nhan-sua-doi-2012-26-2012-QH13-152719.aspx Hiện có: Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành : Luật năm 2007 sửa đổi, bổ sung năm 2012. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - S
7 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2008 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7585
8 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2014 Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=30308
9 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2009 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7588
10 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 1993 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7586
11 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2010 Chính trị Quốc gia Sự thật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2012
12 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2006 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7578 Hiện có: Luật quản lý thuế năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2013
13 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2012 Tham khảo vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=164955 Hiện có: Luật quản lý thuế năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2013
14 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2014 Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=29846
15 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2016 Tham khảo vie Hiện có https://www.customs.gov.vn/Lists/VanBanPhapLuat/ViewDetails.aspx?ID=9156
16 Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/
17 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2008, 2013 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7582 Luật thuế Giá trị gia tăng năm 2008. Sử đổi bổ sung năm 2013. Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Chính trị Quốc gia - Sự thật. 2013
18 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2008, 2013 Chính trị Quốc gia Sự thật Tham khảo vie Hiện có
19 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2007, 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7589 Hiện có: Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành : Luật năm 2007 sửa đổi, bổ sung năm 2012. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật , 2018.
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Hoàng Ngân 2013 Kinh tế TP HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014 Khác Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội
2 Nguyễn Đăng Dờn 2009 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
3 Trần Hoàng Ngân 2013 Kinh tế TP HCM. Tham khảo vie Chưa có Bài tập và bài giải thanh toán quốc tế : Sử dụng kèm theo quyển Thanh toán quốc tế của TS. Nguyễn Minh Kiều, NXB Thống kê - 2008 / Nguyễn Minh Kiều (chủ biên) ... [và những người khác. - Hà Nội : Lao động - Xã hội , 2014.
4 Nguyễn Văn Tiến 2008 Thống kê Tham khảo vie Chưa có Thanh toán quốc tế / Võ Thị Thúy Anh ... [và những người khác. - Hà Nội : Tài chính , 2014.
5 Trần Hoàng Ngân 2012 Kinh tế TP HCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014 Khác Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội
6 Nguyễn Văn Tiến 2008 Thống kê Tham khảo vie Chưa có Thanh toán quốc tế / Võ Thị Thúy Anh ... [và những người khác. - Hà Nội : Tài chính , 2014.
7 Nguyễn văn Tiến 2014 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2010
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 ThS. Trần Công Dũ 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiên có năm 2010
2 Tham khảo Hiện có http://vbpl.vn/pages/portal.aspx
3 TS. Nguyễn Đăng Dờn 2012 Trường Đại học kinh tế TPHCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 PGS.TS. Lê Văn Tề 2004 Thống kê Tham khảo vie Hiện có
5 GS.TS.Lê Văn Tư 2000 Thống kê Tham khảo vie Hiện có
6 Đoàn Thái Sơn – PC Ngân hàng nhà nước Việt Nam 2017 Tham khảo vie Hiện có https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/trangchu/ttsk/ttsk_chitiet?centerWidth=80%25&dDocName=SBV284907&leftWidth=20%25&rightWidth=0%25&showFooter=false&showHeader=false&_adf.ctrl-state=t7to9gz1i_93&_afrLoop=266641928843000#%40%3F_afrLoop%3D266641
7 Ngân hàng nhà nước 2016 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-39-2016-TT-NHNN-hoat-dong-cho-vay-cua-to-chuc-tin-dung-chi-nhanh-ngan-hang-nuoc-ngoai-338877.aspx
8 Ngân hàng nhà nước 2016 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-43-2016-TT-NHNN-cho-vay-tieu-dung-cua-cong-ty-tai-chinh-326281.aspx
9 Tham khảo vie Hiện có Tầng 4-Quầy tham khảo
10 Tham khảo vie Hiện có Tầng 4-Quầy tham khảo
11 Tham khảo vie Hiện có Tầng 4-Quầy tham khảo
12 Tham khảo vie Hiện có Tầng 4-Quầy tham khảo
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Kế toán tài chính, Khoa Kế toán 2015 Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2017 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9175
2 Đại Học Kinh Tế TP.HCM 2015 Đại Học Kinh Tế TP.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2017 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9173
3 Bộ môn Kế toán tài chính, Khoa Kế toán Kiểm toán 2012 Phương Đông Tham khảo vie Hiện có
4 Bộ môn Kế toán tài chính, Khoa Kế toán 2015 Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
5 Bộ Tài Chính 2015 Lao động Tham khảo vie Chưa có Giáo viên cho mượn
6 Đại Học Kinh Tế TP.HCM 2015 Phương Đông Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2012 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9076 (Nxb. Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2014)
7 Phan Đức Dũng 2015 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2009
8 Bộ Tài chính 2014 Bộ Tài chính Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7955
9 Phan Đức Dũng 2015 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Kế toán tài chính : (Lý thuyết và bài tập) : Cập nhật theo Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 và có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2010 : (Dùng cho sinh viên trung học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp các ngành kế
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đặng Hùng Vũ 2007 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7758
2 Bùi Kim Yến 2013 Tài Chính Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Bùi Kim Yến, Thân Thị Thu Thủy 2013 Tài Chính Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9922
4 Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A 2011 McGraw-Hill Tham khảo eng Chưa có fahasa
5 Kenneth A. Stern. Biên dịch: Minh Đức - Hồ Kim Chung. 2001 Trẻ. Tham khảo vie Hiện có
6 Lê Văn Tư 2005 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có
7 Robert P.Miles 2014 Trẻ Tham khảo vie Chưa có
8 Trần Ngọc Thơ 2003 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có

41. ACC509 - Kế toán ngân hàng thương mại 5 Trần Kim Tuyến (tktuyen@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 2017 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7696
2 PGS. TS. Trương Thị Hồng 2015 Kinh tế Tp. HCM. Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2008
3 TS. Trương Thị Hồng 2008 Lao động. Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2005
4 TS. Nguyễn Thị Hồng Loan, TS. Lâm Thị Hồng Hoa 2012 Phương Đông Tham khảo vie Hiện có
5 TS. Nguyễn Thị Hồng Loan, TS. Lâm Thị Hồng Hoa 2012 Phương Đông Tham khảo vie Chưa có Giáo viên cho mượn

42. FIN515 - Thẩm định tín dụng 3 Đặng Thị Hồng Nhung (dthnhung@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn và PGS. TS. Lý Hoàng Ánh 2014 Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 PGS. TS. Vũ Công Tuấn 2014 Thống kê Tham khảo vie Hiện có
3 PGS. TS. Nguyễn Đăng Dờn 2014 Kinh tế TP.HCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Đăng Dờn 2013 Phương Đông Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Trần Huy Hoàng 2011 Lao động – Xã hội Giảng dạy chính vie Chưa có Quản trị ngân hàng thương mại Phan Thị Thu Hà. - Hà Nội : Giao thông vận tải , 2009.
3 Nguyễn Văn Tiến 2013 Thống kê Giảng dạy chính vie Chưa có Quản trị ngân hàng thương mại Phan Thị Thu Hà. - Hà Nội : Giao thông vận tải , 2009.
4 Trương Quang Thông 2012 Kinh tế Giảng dạy chính vie Chưa có Quản trị ngân hàng thương mại Phan Thị Thu Hà. - Hà Nội : Giao thông vận tải , 2009.
5 Nguyễn Thị Mùi 2011 Tài chính Giảng dạy chính vie Chưa có Quản trị ngân hàng thương mại Phan Thị Thu Hà. - Hà Nội : Giao thông vận tải , 2009.
6 Nguyễn Văn Bảy 2014 Tài chính Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Tiến 2010 Thống kê Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có Tài chính quốc tế/GS.TS. Trần Ngọc Thơ, ... [và những người khác] Tp. Hồ Chí Minh Thống Kê 2008
2 Hồ Diệu 2002 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Giáo trình tài chính quốc tế : Sách được dịch nguyên bản sang tiếng Anh / Nguyễn Văn Tiến. - Hà Nội : Thống kê , 2012. (MD071359; MD071358)
3 Trần Ngọc Thơ 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008 Hiện có: Giáo trình tài chính quốc tế : Sách được dịch nguyên bản sang tiếng Anh / Nguyễn Văn Tiến. - Hà Nội : Thống kê , 2012. (MD071359; MD071358)
4 Moosa, Imad A 1998 McGraw-Hill Education Tham khảo eng Chưa có fahasa
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Tài chính 2006 Tài chính Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Bộ Tài chính 2006 Tài chính Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có 2010
3 Bộ Tài chính 2003 Tài chính Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Nguyễn Ngọc Hùng. - 1st. - TP. Hồ Chí Minh : Tài chính , 1998. (MD014303)
4 Bộ Tài chính 2006 Tài chính Tham khảo vie Hiện có Hiện có 2004
5 Bộ Tài chính 2009 Tài chính Tham khảo vie Hiện có Hiện có 2011
6 Bộ Tài chính 2011 Tài chính Tham khảo vie Chưa có
7 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
8 Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh 2007 Thống kê Tham khảo vie Chưa có Kế toán nhà nước Phạm Văn Đăng ... [và những người khác. - Hà Nội : Tài chính , 2009.
9 Trường Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 2005 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Kế toán đại cương / Phạm Ngọc Thúy, Phạm Tuấn Cường, Trần Mỹ Hạnh. - Tái bản lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh , 2015
10 Nguyễn Tấn Bình 2006 Thống kê Tham khảo vie Chưa có Kế toán tài chính Phan Đức Dũng. - TP. Hồ Chí Minh : Thống Kê , 2006.
11 Nguyễn Kim Quyến, Lê Quang Cường 2006 Thống kê Tham khảo vie Hiện có
12 Trần Thị Duyên 2007 Tài chính Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 PGS.TS. Nguyễn Thị Nhung, TS. Lê Thị Tuyết Hoa. 2011 Phương Đông Giảng dạy chính vie Hiện có
2 TS. Lê Vinh Danh 2010 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
3 TS. Nguyễn Minh Kiều 2006 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2014
4 PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn 2009 Thống kê Tham khảo vie Chưa có Tiền tệ – Ngân hàng / Lê Thị Tuyết Hoa (chủ biên), Nguyễn Thị Nhung. - Tp. Hồ Chí Minh : Phương Đông , 2011.
5 Frederic S. Miskin 1994 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính / Nguyễn Văn Ngọc. - Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân , 2012
6 Nguyễn Đăng Dờn 2009 Thống kê Tham khảo vie Chưa có Tiền tệ – Ngân hàng / Lê Thị Tuyết Hoa (chủ biên), Nguyễn Thị Nhung. - Tp. Hồ Chí Minh : Phương Đông , 2011.
7 Tham khảo Hiện có http://vbpl.vn/pages/portal.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Thị Mỹ Phương 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7887
2 Mahoney S, Frendo E. 2007 Oxford University Press. Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7880
3 Marks J. 2007 A&C Black Publishers Ltd Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7884
4 Mascull B 2002 Cambridge University Press Tham khảo eng Hiện có
5 Helm S 2010 Pearson Education Limited Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7881
6 Johnson C 2000 Longman Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7885
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Thị Lý (chủ biên) và các tác giả khác 2010 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Chưa có Giáo viên cho mượn
2 Võ Thanh Thu 2010 Lao động – Xã hội Giảng dạy chính vie Hiện có Khác Tên tài liệu: Quan hệ kinh tế quốc tế
3 Học viện quan hệ quốc tế 2006 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có Giáo trình Quan hệ kinh tế quốc tế Nguyễn Văn Luận, Kim Văn Chính, Nguyễn Thanh Tâm. - Hà Nội : Công an Nhân dân , 2005.
4 Lê Bộ Lĩnh (chủ biên). 2005 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Võ Thanh Thu 2008 Thống kê Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2010 Khác Tên tài liệu: Quan hệ kinh tế quốc tế; Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội
6 Tham khảo vie Hiện có (Tầng 4-Quầy Tham Khảo)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lưu Thị Thái Tâm 2015 Đại học An giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
2 Lưu Thị Thái Tâm 2014 Đại học An giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Đồng Thị Thanh Phương, Nguyễn Đình Hoà, Trần Thị Ý Nhi. 2007 Thống Kê Tham khảo vie Chưa có Giáo trình quản trị doanh nghiệp Dùng trong các trường THCN Nguyễn Thượng Chính. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội , 2007.
4 Dương Hữu Hạnh 2004 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có
5 Lê Văn Tâm, Ngô Kim Thanh 2008 Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Giáo trình quản trị doanh nghiệp Dùng trong các trường THCN Nguyễn Thượng Chính. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội , 2007.

50. ACC503 - Kế toán tài chính 2 5 Trần Kim Tuyến (tktuyen@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Kế toán tài chính, Khoa Kế toán. 2015 Đại học Kinh tế Tp. HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2017 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9175
2 Bộ môn Kế toán tài chính, Khoa Kế toán Kiểm toán 2012 Phương Đông Tham khảo vie Hiện có
3 Bộ môn Kế toán tài chính, Khoa Kế toán 2015 Đại học Kinh tế Tp. HCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9173
4 Bộ môn Kế toán tài chính, Khoa Kế toán 2015 Đại học Kinh tế Tp. HCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
5 Bộ môn Kế toán tài chính, Khoa Kế toán Kiểm toán. 2012 Phương Đông Tham khảo vie Hiện có https://vndoc.com/download/thong-tu-200-2014-tt-btc/85340

51. BUS518 - Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư 5 Phạm Bảo Thạch, pbthach@agu.edu.vn, Nguyễn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Bảo Thạch 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư : Lý thuyết, bài tập & bài giải / Vũ Công Tuấn. - TP. Hồ Chí Minh : Thống Kê , 2014 MD071402; MD071403; MD071404 (Đang xử lý)
2 Phước Minh Hiệp, Lê Thị Vân Đan 2011 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Thiết lập & thẩm định dự án đầu tư : Lý thuyết, bài tập & bài giải / Vũ Công Tuấn. - TP. Hồ Chí Minh : Thống Kê , 2014. MD071402; MD071403; MD071404
3 Nguyễn Bạch Nguyệt 2008 Đại học Kinh Tế Quốc Dân Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2005
4 Đỗ Phú Trần Tình 2011 Giao thông Vận tải Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý Thiết lập & thẩm định dự án đầu tư : Lý thuyết, bài tập & bài giải / Vũ Công Tuấn. - TP. Hồ Chí Minh : Thống Kê , 2014. MD071402; MD071403; MD071404
5 Cao Hào Thi, Lê Nguyên Hậu, Tạ Trí Nhân, Võ Văn Huy, Nguyễn Quỳnh Mai (Biên dịch). 1998 Chương trình Fulbright về giáng dạy kinh tế tại Việt nam Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Minh Kiều 2012 Tài chính Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có 2014
2 Nguyễn Thị Ngọc Trang 2013 Tài chính Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có 2006
3 Đỗ Phú Trần Tình 2011 Giao thông Vận tải Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý Thiết lập & thẩm định dự án đầu tư : Lý thuyết, bài tập & bài giải / Vũ Công Tuấn. - TP. Hồ Chí Minh : Thống Kê , 2014. MD071402; MD071403; MD071404
4 Cao Hào Thi, Lê Nguyên Hậu, Tạ Trí Nhân, Võ Văn Huy, Nguyễn Quỳnh Mai (Biên dịch). 1998 Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 TS. Đoàn Ngọc Quế; Ths Đào Tất Thắng, TS. Lê Đình Trực 2015 Đại học Kinh tế Tp. HCM Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Huỳnh Lợi 2012 Phương Đông Tham khảo vie Hiện có
3 Phạm Văn Dược, Đặng Kim Cương 2010 Thống kê Tham khảo vie Hiện có
4 Anthony A. Atkinson, Rajiv D. Banker, Robert S. Kaplan, S. Mark Young. 2004 Prentice Hall Tham khảo eng Hiện có

54. ACC507 - Kiểm toán 6 Nguyễn Đăng Khoa (ndkhoa@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Kế toán Kiểm toán trường đại học Kinh tế TP. HCM. 2014 Kinh tế TP. HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2012
2 Bộ Tài chính 2014 Bộ Tài chính Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=86112
3 Bộ Tài chính 2012 Bộ Tài chính Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=30478
4 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26750&Keyword=67/2011/QH12
5 Bộ môn Kế toán Kiểm toán trường Đại học Kinh tế TP. HCM. 2014 Kinh tế TP.HCM Tham khảo vie Hiện có TV hiện có năm 2015
6 Arens, A.A, Randal, J.E and Mark, S.B. 2014 Pearson. Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7579
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Thị Cúc, Nguyễn Trung Trực, Đoàn Văn Huy, Đặng Thị Trường Giang, Nguyễn Thị Mỹ Phương 2010 Tài chính Giảng dạy chính vie Hiện có Giáo trình tài chính doanh nghiệp / Phan Thị Cúc ... [và những người khác. - Hà Nội : Tài chính , 2010. - Giáo trình Tài chính doanh nghiệp phần 1, 2 /TS. Nguyễn Trung Trực.../ NXB Kinh tế Tp.HCM, 2014
2 Nguyễn Văn Thuận 2006 Thống kê Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Trần Ngọc Thơ, Nguyễn Thị Ngọc Trang, Phan Thị Bích Nguyệt, Nguyễn Thị Liên Hoa, Nguyễn Thị Uyên Uyên 2009 Thống kê Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Bùi Hữu Phước, Lê Thị Lanh, Lại Tiến Dĩnh, Phan Thị Nhi Hiếu 2009 Tài chính Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Eugene F. Brigham, Joel F. Houston; Biên dịch: Nguyễn Thị Cành 2009 Cengage Giảng dạy chính vie Hiện có
6 Nguyễn Văn Thuận 2006 Thống kê Tham khảo vie Hiện có
7 Bùi Hữu Phước, Lê Thị Lanh, Lại Tiến Dĩnh, Phan Thị Nhi Hiếu 2009 Tài chính Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trường Đại học An Giang 2015 Trường Đại học An Giang Tham khảo Hiện có https://aao.agu.edu.vn/sites/default/files/1923A-QD-DHAG%20Quyet%20dinh%20ban%20hanh%20Quy%20dinh%20trinh%20bay%20bao%20cao%20chuyen%20de%20tot%20nghiep.pdf
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trường Đại học Luật Hà Nội 2010 Công an Nhân dân Giảng dạy chính vie Chưa có Giáo trình luật ngân hàng / Nguyễn Văn Vân (chủ biên) ... [và những người khác. - Tái bản lần thứ nhất. - Hà Nội : Hồng Đức : Hội Luật gia Việt Nam , 2016.
2 2010 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=25693&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20c%C3%A1c%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c%20t%C3%ADn%20d%E1%BB%A5ng%202010
3 2015 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=70807&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20Ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%202015
4 2010 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=25692&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc.
5 Tham khảo Hiện có http://vanban.chinhphu.vn
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Ngọc Quang 2013 Tài chính Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Ngô Kim Phượng (chủ biên), Lê Thị Thanh Hà, Lê Mạnh Hưng, Lê Hoàng Vinh 2009 ĐHQG TP.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Phạm Thị Thủy, Nguyễn Thị Lan Anh 2012 Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2013
4 Nguyễn Trọng Cơ, Nghiêm Thị Thà. 2015 Tài chính Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7764
5 Phan Đức Dũng 2009 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Tiến và các cộng sự 2012 Thống Kê Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Ashraf Laidi. Bản dịch của Ngô Thị Ngọc Thảo 2011 Tổng hợp TPHCM Tham khảo vie Chưa có
3 Bùi Quang Tín và Phan Diên Vỹ 2014 NXB Kinh Tế TPHCM Tham khảo vie Chưa có

61. BUS512 - Marketing ngân hàng 5 Trương Minh Hiều (tmhieu@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Minh Hiền 2003 Thống Kê Giảng dạy chính vie Chưa có Giảng viên có sách Photo vì bản góc không còn xuất bản.
2 Trương Quang Thông 2012 Kinh tế TP.HCM Tham khảo vie Hiện có
3 Trịnh Quốc Trung 2011 Lao động Xã hội Tham khảo vie Hiện có
4 Phạm Ngọc Phong 1996 Thống Kê Tham khảo vie Chưa có Giảng viên có sách photo vì bản gốc không còn xuất bản
5 Nguyễn Đăng Dờn 2012 Đại học Quốc gia TP. HCM, TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014

62. FIN914 - Đầu tư tài chính 3 Phạm Xuân Quỳnh (pxquynh@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Võ Thị Thúy Anh (chủ biên), Phương Dung và Đặng Hữu Mẫn 2014 Tài chính Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Thị Thái Hà 2004 Đại học Quốc Gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7762
3 Phan Thị Bích Nguyệt Thống kê Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7763