Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường - Đại học

Thông tin cán bộ phụ trách

Đỗ Thị Bé Tư
dtbtu@agu.edu.vn

Click vào môn học để xem danh mục tài liệu của từng môn, hoặc hiển thị tất cả

Tổng số môn học: 73

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Văn Toàn, Phạm Công Bằng 2014 ĐHQG Tp.HCM. Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7196 Hiện có năm: 2010
2 Nguyễn Văn Tuấn 2013 Tổng hợp TP.HCM. Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2014
3 BM Môi trường & PTBV, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ - Môi trường 2015 Trường ĐH An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Khoa
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Quang Phan, Phạm Văn Sinh 2013-2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2017
2 Khoa Lý luận Chính trị 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Cần kiểm tra lại http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7725
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
4 Bộ môn Triết học 2006 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có năm: 2009
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Bộ môn Triết học 2004 Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm : 2008 đã scan 2014
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Viết Thông 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
7 Bộ môn Triết học 2007 Lưu hành nội bộ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có: 2009

4. Tư tưởng Hồ Chí Minh (HCM101) Bùi Thu Hằng. bthang@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Ngọc Anh (chủ biên) ... [và những người khác 2017 Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đinh Xuân Lý, Phạm Ngọc Anh (đồng chủ biên) 2008 Lý luận Chính trị Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7162
3 Song Thành 2005 Lý luận chính trị Tham khảo vie Hiện có
4 Hội đồng Lý luận Trung Ương 2013 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2017 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có đang bổ sung
2 Đảng Cộng sản Việt Nam 2015 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7161 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7497
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
5 Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 1999 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008

6. Tiếng Anh 1 (ENG101) Khoa Ngoại ngữ

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hughes, John 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 A. J. Thomson,A. V. Martinet 1986 Hong Kong: Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 1989
3 Sarah Cunningham, Peter Moor, Jane Comyns Carr 2005 UK: Pearson Education Ltd Tham khảo eng Hiện có
4 Buzan, Tony 2008 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có

7. Tiếng Anh 2 (ENG102) Ngô Hồng Pho, Đặng Quang Điểm, Nguyễn T

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 John Hughes, Helen Stephenson, Paul Dumment 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Cobuild, C. 2011 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
3 Lougheed, Lin 2009 New York: Pearson Education Tham khảo eng Chưa có Fahasa
4 Lougheed, Lin 2012 New York: Pearson Education Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2007 fahasa (2017)
5 Cobuild, C. 2012 Trẻ Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
6 Cobuild, C. 2012 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm 2013
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Tin học 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Mark Dodge, Gaig Stinso, Đoàn Công Thông,Trần Ngọc Hoa 2003 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Trịnh Anh Toàn, Hồng Oanh 2000 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có
4 Busby, M. Learn 2004 Texas: Wordware Publishing, Inc Tham khảo eng Chưa có
5 PTS Learning Systems 2003 Pennsylvania: Bucknell University Tham khảo eng Chưa có
6 Nguyễn Đình Tê 2000 Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Hiện có: New perspectives on Microsoft Powerpoint 2000 comprehensive S. Scott Zimmerman, Beverly B. Zimmerman. - Boston, MA : Course Technology , 2001.

9. Giáo dục Thể chất (*) (PHT101) Bộ môn Giáo dục Thể chất

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Anh Tuấn, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Mạnh Thái 2008 Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Thị Thảo Trang 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7129
3 Nguyễn Kim Minh, Nguyễn Trọng Hải, Trần Đồng Lâm, Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Nguyễn Kim Minh 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Liên Đoàn Điền Kinh Thế Giới 2010 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2013. (TK02453) 2010 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2010 (3)
6 Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004 Đang xử lý (năm 2010)
7 Nguyễn Văn Trạch và Ngũ Duy Anh 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2004 Giáo trình bơi lội
8 Trường ĐHSP TDTT TPHCM 2009 Thể dục thể thao. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
9 Vũ Thành Sơn, Nguyễn Danh Hoàng Việt 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003
10 Nguyễn Trần Phương Thảo 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7126
11 Nguyễn Danh Thái, Mai Duy Diễn 1980 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9024
12 Nguyễn Danh Thái, Vũ Thành Sơn 1999 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có
13 Ủy ban TDTT Việt Nam 2005 – 2008 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-634-TTTTC-Luat-Sport-Aerobics-93654.aspx
14 Tổng cục TDTT – Liên Đoàn TD Việt Nam môn TD Aerobics 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-2336-QD-BGDDT-2015-Hoi-khoe-Phu-Dong-toan-quoc-lan-thu-IX-2016-286345.aspx
15 NGUYỄN PHƯỚC THỌ, NGUYỄN PHƯỚC TOÀN, NGUYỄN ANH TUẤN 2009 Trường Đại học sư phạm TDTT TPHCM Tham khảo vie Chưa có
16 Hồ Văn Tú 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6363
17 Đỗ Chi 1984 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có
18 Đặng Ngọc Quang 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
19 2003 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Luật bơi / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2009
20 Tổng cục thể dục thể thao 2004 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Đăng Thanh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Đào Huy Hiệp, Lưu Ngọc Khái, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Đại Nghĩa 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Hữu Thảo, Phan Tân Hưng, Nguyễn Đình Lưu, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Tiến Hải 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-15-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC-can-bo-giao-duc-quoc-phong-284361.aspx
5 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.hcmut.edu.vn/vi/event/view/van-ban-moi/666-thong-tu-so-6353bgddtgdqp-nga%CC%80y--26-tha%CC%81ng-9-nam-2012
6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
7 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
8 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Lần VI: không thấy Lần VII: 2 (1991) Lần VIII: 1 (1996) Lần IX : 4 (2001) Lần X: 3 (2006) Lần XI: 4 (2011) Lần XII: ebook (http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163)
9 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
10 Bộ tổng tham mưu cục quân huấn 2000 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
11 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
12 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-18-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-day-danh-gia-ket-qua-hoc-Giao-duc-quoc-phong-an-ninh-289668.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đậu Thế Cấp – Võ Khắc Thường 2007 Đại học Quốc Gia TP HCM. Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2000
2 Lê Kiên Thành 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Vũ Tuấn, Phan Đức Thành, Ngô Xuân Sơn 1977 DHSP Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Năm: 1988: 19 bản Năm: 1977: 7 bản
4 Nguyễn Đình Trí 1978 ĐH & THCN Tham khảo vie Hiện có Tập 1: 3 quyển (2011) Tập 2: 3 quyển (2012) Tập 3: 3 quyển (2010)
5 Đậu Thế Cấp 2000 ĐHQG TPHCM Tham khảo vie Hiện có Tập 1: 9 bản Tập 1: 10 bản
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đậu Thế Cấp – Võ Khắc Thường 2007 Đại học Quốc gia Tp. HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Tập 1: 9 bản Tác giả: Đậu Thế Cấp Năm: 2000
2 Lê Kiên Thành 2012 Lưu hành nội bộ Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Vũ Tuấn, Phan Đức Thành, Ngô Xuân Sơn 1977 DHSP Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Đậu Thế Cấp 2000 ĐHQG TPHCM Tham khảo vie Hiện có Tập 1: 9 bản Tập 2: 10 bản
5 Nguyễn Đình Trí 1978 ĐH & THCN Tham khảo vie Hiện có Tập 1: 3 quyển (2011) Tập 2: 3 quyển (2012) Tập 3: 3 quyển (2010)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Thị Ngọc Giàu 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6366
2 Đinh Quốc Huy, Lê Văn Chua, Trần Thị Ngọc Giàu, Phạm Mỹ Hạnh 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013
3 Lê Tuấn Hoa 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006 (Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội)
4 Nguyễn Viết Đông (chủ biên) 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Năm: 2000
5 Hoàng Xuân Sính,Trần Phương Dung 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Kenneth Hoffman - Ray Kunze 1971 Prentice - Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey Tham khảo eng Hiện có Đang xử lý
7 Bùi Xuân Hải (chủ biên) 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Đức Thông 2008 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phạm Đức Thông 2008 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Diệp Hoàng Ân 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6362
4 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Hoàng Ngọc Nhậm 2003 Thống kê Tham khảo vie Chưa có Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán dùng cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối ngành kinh tế, tài chính, ngoại thương, ngân hàng, quản trị kinh doanh, ... Nguyễn Thanh Sơn, Lê Khánh Luận. - TP. Hồ Chí Minh : Thống K
7 Lê Sĩ Đồng 2013 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Chưa có Bài tập xác suất và thống kê Đinh Văn Găng. - Hà Nội : Giáo dục , 2000.
8 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Năm: 1998
9 Lê Sĩ Đồng 2013 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
10 Nguyễn Cao Văn (chủ biên) 2009 Đại học Kinh tế Quốc dân Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
11 Nguyễn Đình Hiền 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
12 Phạm Văn Kiều 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Mện, Huỳnh Anh Tuấn, Đổng Thị Kim Phượng 2016 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lê Văn 1997 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1977
3 Lương Duyên Bình 2010 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2012
4 David Halliday 2001 Tham khảo vie Hiện có Tập 1: 19 (1998) Tập 2: 3 (2011) MD071361; MD071362; MD071363
5 Lê Trọng Tường 1999 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
6 Lê Văn 1997 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1977
7 Vũ Thanh Khiết 2001 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lương Duyên Bình, Nguyễn Hữu Hồ, Lê Văn Nghĩa 1997 Giáo dục. Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2002
2 Nguyễn Hồng Hải 2015 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2017
3 Lương Duyên Bình, Nguyễn Hữu Hồ, Lê Văn Nghĩa 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
4 Nguyễn Viết Kính, Bạch Thành Công, Phan Văn Thích 1999 Giáo dục. Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1996
5 Nguyễn Thành Vấn, Dương Hiếu Đẩu 2007 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008

17. Sinh học đại cương - BIO101 (BIO101) Phan Thị Kim Ngân (ptkngan@agu.edu.vn); Phan Th

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phillips, W.D. and T.J. Chilton. Người dịch: Nguyễn Bá, Nguyễn Mộng Hùng 2002 Giáo dục. Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2004
2 Nguyễn Như Hiền. 2010 Giáo dục. Tham khảo vie Hiện có
3 Hoàng Đức Cự 2001 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Hoàng Thị Sản, Nguyễn Phương Nga. 2006 Đại học Sư phạm. Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2004
5 Phạm Thành Hổ 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
6 Peter H. Raven ... [et al.] ; illustration authors, William C. Ober and Claire W. Garrison 2005 McGraw-Hill, Higher Education Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trương Khanh Nhật Thảo 2014 Trường Đại học An Giang. Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7964
2 Nguyễn Thế Ngôn 2005 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Đức Chung. 2009 Đại Học Quốc Gia Thanh Phố Hồ Chí Minh. Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 Nguyễn Đức Chung 2010 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015 (Tập 1, 2 chung 1 cuốn)
5 Nguyễn Đức Chung 2010 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015 (Tập 1, 2 chung 1 cuốn)
6 Nguyễn Thế Ngôn 2005 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
7 Nguyễn Đức Chung. 2009 Đại Học Quốc Gia Thanh Phố Hồ Chí Minh. Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
8 Nguyễn Đức Chung 2010 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015 (Tập 1, 2 chung 1 cuốn)
9 Nguyễn Đức Chung 2010 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015 (Tập 1, 2 chung 1 cuốn)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trương Khanh Nhật Thảo 2014 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7964
2 Nguyễn Thế Ngôn 2005 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Đức Chung 2009. Đại Học Quốc Gia Thanh Phố Hồ Chí Minh. Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 Nguyễn Đức Chung 2010 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2015 (Tập 1, 2 chung 1 cuốn)
5 Nguyễn Đức Chung 2010 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2015 (Tập 1, 2 chung 1 cuốn)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Hữu Quế 2004 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2013
2 Nguyễn Quang Cự 2003 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
3 Trần Hửu Quế 2010 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2007
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Trung Thành và Phan Phước Toàn. 2015 Chính trị Quốc gia – Sự thật Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đặng Đình Bạch và Nguyễn Văn Hải. 2006 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
3 Đặng Kim Chi 1999 Khoa Học và Kỹ Thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2001
4 Đặng Đình Bạch, Nguyễn Văn Hải 2006 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
5 Sawyer, C N, McCarty, P L, Parkin, G F. 2001 Gc.Hill Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/4151 Fahasa
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Trung Thành 2016 Chính Trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Tinh Dung 2004 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2000
3 Trần Tư Hiếu,Từ Vọng Nghi, Hoàng Thọ Tín ĐH & THCN Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Đức Chung 2009 Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh. Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
5 Lê Đức 2004 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Lê Đức (chủ biên) ... [và những người khác] 2004 Đại Học Quốc Gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Trung Thành 2016 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2010
2 Lê Đức 2004 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
3 Perkin Elmer 1996 Printed in the United States of America. Tham khảo vie Hiện có http://www1.lasalle.edu/~prushan/Intrumental%20Analysis_files/AA-Perkin%20Elmer%20guide%20to%20all!.pdf
4 Lê Trình 1997 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
5 Lê Đức (chủ biên) ... [và những người khác] 2004 Đại Học Quốc Gia Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đỗ Hồng Lan Chi, Lâm Minh Triết. 2005 Đại Học Quốc Gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2014
2 Lê Quốc Tuấn 2007 Đại học Nông lâm Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7684
3 Nguyễn Lân Dũng 2002 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
4 Odum. 1976 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có GV ghi chú: Đang biên soạn giáo trình
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Mai Thị Hằng 2011 Đại học Sư Phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
2 TVCN 6187-1:2009 (ISO 9308-1:2000). 2009 Tham khảo vie Hiện có https://vanbanphapluat.co/tcvn-6187-1-2009-chat-luong-nuoc-phat-hien-va-dem-escherichia-coli
3 TVCN 6187-2:1996 (ISO 9308-2:1990-E). 1996 Tham khảo vie Hiện có https://vanbanphapluat.co/tcvn-6187-2-1996-chat-luong-nuoc-phat-hien-va-dem-vi-khuan-coliform
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trịnh Thị Thanh 2008 Đại Học quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2004 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9262
2 Đinh Xuân Thắng 2007 ĐH Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
3 Ruth E Weiner and Robin A. Matthews. 2003 Elsevier Butterworth-Heinemann. Tham khảo eng Hiện có
4 Paul G. Smith 2005 Elsevier Butterworth-Heinemann Tham khảo eng Hiện có http://www.amac.md/Biblioteca/data/30/14/10/17.2.pdf
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Thị Mai Thảo 2007 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Văn Phước 2000 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
3 Nguyễn Văn Phước 2005 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Trung Thành 2010 Giảng dạy chính vie Chưa có GV có tài liệu giảng dạy
2 Nguyễn Trung Thành 2010 Chính Trị Tham khảo vie Chưa có GV có tài liệu giảng dạy
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Dương Thụy Vỹ 2007 Khoa học Kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 1999
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Kiều Đỗ Minh Luân 2010 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2012
2 Nguyễn Kim Đính 2005 Đại học Quốc Gia Tp.HCM Tham khảo vie Hiện có Thư viện có: Kỹ thuật điện / Nguyễn Kim Đính. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh , 2015. 290 tr. ; 24 cm. 42000đ.
3 Trần Minh Sơ 1997 Giáo Dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2005 Tập I: 50 bản Tập II: 50 bản
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Kiều Đỗ Minh Luân. 2013 Đại học An Giang. Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2014
2 Lê Xuân Hòa 2005 Đà Nẵng Tham khảo vie Chưa có
3 TS. Nguyễn Văn May 1997 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Trường Khanh 2012 Trường Đại học An Giang. Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lưu Đức Hải 2001 Đại học quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7882
3 Trịnh Thị Thanh 2000 Đại học quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Lê Văn Khoa (chủ biên), ... [và những người khác. 2011 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Thư viện hiện có : / - Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2011
5 Huỳnh Thu Hòa, Võ Văn Bé 1997 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Võ Bá Tầm 2012 ĐHQG Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2001 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7480
2 Võ Bá Tầm 2012 ĐHQG TP.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2011 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7482
3 Võ Bá Tầm 2012 ĐHQG TP.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có
4 TCVN 2737:1995. 1995 Xây dựng Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7482
5 TCVN 5574:2012. 2012 Xây dựng Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7485
6 Vũ Mạnh Hùng 1999 Xây dựng Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7486
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Võ Phán, Phan Lưu Minh Phượng 2010 Xây dựng Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phan Hồng Quân 2009 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Phan Hồng Quân 2012 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
4 Võ Phán 2013 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Nhân, Trần Văn Phúc Ân 2007 Trường Đại học Công nghiệp TPHCM. Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đỗ Thị Ngọc Khánh, Huỳnh Phan Tùng, Lê Quý Đức 2006 Đại học Quốc gia TPHCM. Tham khảo vie Chưa có đang xử lý: Sổ tay an toàn, vệ sinh lao động/ Trần Ngọc Lân - NXB TT và Truyền thông/ 2017
3 Lý Ngọc Minh 2006 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
4 Đỗ Hàm 2007 Lao động - Xã hội Tham khảo vie Chưa có đang xử lý: Sổ tay an toàn, vệ sinh lao động/ Trần Ngọc Lân - NXB TT và Truyền thông/ 2017
5 Đinh Đắc Hiến, Trần Văn Địch 2010 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Thị Hồng Ngọc, Phan Trường Khanh 2013 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Văn Đạt, Võ Văn Thắng 2016 Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
3 Cao Vũ Đàm 2005 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2009
4 Đồng Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Ngọc An 2012 Lao động - Xã hội Tham khảo vie Hiện có Đã scan
5 Phan Thị Thanh Thủy 2007 Trường Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Cảnh Cầm – Vũ Văn Tảo 2007 Xây dựng Giảng dạy chính vie Hiện có Đã scan (chưa nhập vào phần mềm)
2 Nguyễn Tài – Tạ Ngọc Cầu 1999 Xây dựng Tham khảo vie Hiện có Đã scan
3 Hoàng Văn Quý – Nguyễn Cảnh Cầm. 2005 Xây dựng. Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7489
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nam Thuận 2013 Hồng Đức Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Scott Onstott 2014 AutoDESK Official Press. Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7475
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Metcalf & Eddy Inc 2003 McGraw-Hill Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7597
2 Frank Kreith, George Tchobanoglous. 2002 Mc Graw Hill Giảng dạy chính vie Chưa có fahasa
3 National Research Council. 2006 Giảng dạy chính vie Chưa có
4 David G. Raffaelli, Christopher L. J. Frid. 2010 Cambridge University Tham khảo vie Chưa có fahasa
5 Richard Helmer, Ivanildo Hespanhol 1997 E & FN Spon Tham khảo eng Hiện có http://www.who.int/water_sanitation_health/resourcesquality/watpolcontrol.pdf fahasa
6 Smith, B. E.. 2000 McGraw-Hill Tham khảo vie Hiện có
7 Ryding, S.O 1992 Tham khảo eng Chưa có fahasa
8 Davy, Aidan. 1997 Environmental department - World Bank. Tham khảo vie Hiện có http://siteresources.worldbank.org/INTSAFEPOL/1142947-1116493361427/20507357/Update21EnvironmentalHazardAndRiskAssessmentDecember1997.pdf
9 Munasinghe, Mohan. 1993 The World Bank. Tham khảo vie Hiện có
10 Deborah DuNann Winter, Susan M. Koger. 2003 Lawrence Erlbaum Tham khảo vie Chưa có
11 Duncan Mara 2004 Earthscan Tham khảo eng Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trường Đại học Luật Hà Nội 2008 Công an nhân dân Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2006
2 Lê Văn Khoa 2001 Đại học quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2000
3 Đoàn Công Thức, Nguyễn Thị Bé Hai, Đoàn Nguyễn Hạnh 2015 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý: Pháp luật đại cương/ Lê Học Lâm. NXB Giao thông vận tải, 2009
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Huy Bá, Lâm Minh Triết 2000 Đại học Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Ebook, Đang xử lý
2 Trần Kiên,Hoàng Đức Nhuận, Mai sỹ Tuấn 1999 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
3 Vũ Trung Tạng 2002 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Văn Tuyên 1997 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1998
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Kiều Đỗ Minh Luân 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Vũ Quang Hồi 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
3 Phạm Ngọc Tuấn 2004 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Huy Bá 2008 Đại học quốc gia TPHCM Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8042
2 David A Wright, Pamela Welbourn 2002 Cambridge University Tham khảo vie Hiện có http://assets.cambridge.org/97805215/81516/frontmatter/9780521581516_frontmatter.pdf
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Phước 2007 Đại học Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lâm Minh Triết, Lê Thanh Hải 2011 Xây dựng Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8041
3 Đinh Xuân Thắng, Nguyễn Văn Phước 2010 Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Tham khảo vie Hiện có Giáo trình Công nghệ xử lý chất thải rắn nguy hại Trịnh Thị Thanh. - Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2011 đã scan 2010
4 Nguyễn Văn Phước 2006 Xây Dựng Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
5 Nguyễn Trần Thiện Khánh 2007 Đại học An Giang. Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm:2006
6 Michael D. LaGrega, Phillip L. Buckingham. 2001 Tham khảo eng Hiện có fahasa
7 Tchobanoglous G., Theisen H., Vigil S. A. 1993 McGraw-Hill Tham khảo eng Hiện có fahasa
8 Trần Hiếu Nhuệ 2001 Xây Dựng Tham khảo vie Hiện có Hiện có 2008
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Phước 2007 Đại học Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lâm Minh Triết, Lê Thanh Hải 2011 Xây dựng Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8041
3 Đinh Xuân Thắng, Nguyễn Văn Phước. 2010 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Giáo trình Công nghệ xử lý chất thải rắn nguy hại Trịnh Thị Thanh. - Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2011 đã scan
4 Nguyễn Văn Phước 2006 Xây Dựng Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
5 Nguyễn Trần Thiện Khánh 2007 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm:2006
6 Michael D. LaGrega, Phillip L. Buckingham. 2001 Tham khảo eng Hiện có fahasa
7 Tchobanoglous G., Theisen H., Vigil S. A. 1993 McGraw-Hill Tham khảo vie Hiện có fahasa
8 Trần Hiếu Nhuệ 2001 Xây dựng Tham khảo vie Hiện có Hiện có 2008
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đỗ Trọng Miên, Vũ Đình Dịu 2008 Xây Dựng Giảng dạy chính vie Chưa có GV đang biên soạn tài liệu giảng dạy
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trương Mạnh Tiến 2003 Đại học Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2005
2 Bộ Tài Nguyên & Môi Trường và Dự Án Môi Trường Việt Nam – Canada 2006 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
3 Lê Trình 1997 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Hồng Khánh 2003 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Thị Kim Thái và cộng tác viên 2012 Xây dựng Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2015
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Ngọc Dung 2011 Xây dựng Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trịnh Xuân Lai 1999 Khoa học và Kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Thị Thu Thủy 2003 Khoa học và Kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7451
4 Nguyễn Phước Dân, Lâm Minh Triết 2010 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
5 Trần Hiếu Nhuệ, Trần Đức Hạ, Ứng Quốc Dũng, Nguyễn Văn Tín 2007 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7686
6 C.C.Lee, S. D. Lin. 2007 McGraw-Hill Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5754
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Ngọc Dung 2011 Xây dựng Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trịnh Xuân Lai 1999 Khoa học và Kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Thị Thu Thủy 2003 Khoa học và Kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7451
4 Nguyễn Phước Dân, Lâm Minh Triết 2010 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
5 Trần Hiếu Nhuệ, Trần Đức Hạ, Ứng Quốc Dũng, Nguyễn Văn Tín. 2007 Khoa học và Kỹ thuật. Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7686
6 C.C.Lee, S. D. Lin 2007 McGraw-Hill Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5754
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Đức, Trần Khắc Hiệp 2006 Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lê Văn Khoa, Nguyễn Xuân Cự, Trần Thiện Cường, Nguyễn Đình Đáp 2010 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Trần Văn Chính 2006 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
4 Viện Thổ nhưỡng Nông hóa 1998 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
5 Trần Văn Hai 2004 Trường Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2005
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Phi Nga, Jean-Paul Schwitzguebéls 2006 Đại học Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8040 đã scan tài liệu
2 Christopher F. Forster and D.A. John Wase Chichester 1987 Ellis Horwood; Halsted Press Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Thị Thanh Thuỷ 1999 Trường Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2007
2 Ngô Như Hoa 1982 Y học. Tham khảo vie Chưa có
3 Bùi Việt Hải 1997 Trường Đại học Nông lâm Tham khảo vie Chưa có
4 Phạm Văn Kim 2004 Trường Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có
5 Huỳnh Văn Trung, Đỗ Quý Sơn 2007 Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
6 Đặng Hấn 1995 Thống kê TPHCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1996
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Trọng Đức 2010 Đại học quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Vĩnh Phước. 2003 Đại học quốc gia TP.HCM Tham khảo vie Hiện có
3 Trần Vĩnh Phước 2001 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
4 Nguyễn Bá Quảng. 2006 Xây dựng Tham khảo vie Chưa có
5 Trần Vĩnh Phước. 2009 Đại học quốc gia TP.HCM. Tham khảo vie Chưa có

55. Đánh giá tác động môi trường (ENV543) Bùi Thị Mai Phụng (btmphung@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Chính phủ Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2015 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=179051
2 Bộ Tài nguyên và Môi trường 2015 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=180408
3 Hoàng Hưng 2009 Đại học Kỹ thuật Công nghệ Tham khảo vie Hiện có
4 Lê Đức An, Lê Thạc Cán, Luc Hens và Nguyễn Ngọc Sinh 2000 Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
5 Lê Trình 2000 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Tài liệu photo, đang xử lý
6 Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Sỹ 2010 Trường Đại học Thủy lợi Tham khảo vie Hiện có
7 Hoàng Hưng 2009 Đại học Kỹ thuật Công nghệ TPHCM Tham khảo vie Hiện có
8 Nguyễn Văn Công, Nguyễn Văn Bé 2012 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Schreiner, M 2002 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
2 Đăng, P. N. 2000 Xây dựng Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2004
3 Nguyễn Thị Vân Hà 2014 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có

57. Kỹ thuật xử lý nước thải (ENV537) Lê Thị Cẩm Chi (ltcchi@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Phước Dân, Lâm Minh Triết. 2010 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7678
2 Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân 2016 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có
3 Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân 2016 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có GV có sách tập 2
4 Lâm Minh Triết & Trần Hiếu Nhuệ 2006 Xây dựng Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7679
5 Lâm Minh Triết, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Phước Dân. 2004 ĐHQG – HCM. Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2014
6 Trần Văn Nhân, Nguyễn Thị Nga. 1999 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
7 Metcalf & Eddy 2003 McGraw-Hill Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7680
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lâm Minh Triết, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Phước Dân 2004 Đại Học Quốc Gia TP. HCM Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trịnh Xuân Lai. 2000 Xây dựng Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Lê Hoàng Việt. 2003 Khoa Công Nghệ, Trường Đại Học Cần Thơ. Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2013 đã scan 2003
4 Metcalf and Eddy Inc 1991 McGraw-Hill Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7597
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Hồng Côn và Đồng Kim Loan 2006 Trường Đại học Khoa học tự nhiên. Đại học quốc gia Hà Nội. Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2009
2 Nguyễn Văn Phước, Dương Thị Thành và Nguyễn Thị Thanh Phương. 2010 Đại học quốc gia. Thành phố Hồ Chí Minh. Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2015
3 Trần Ngọc Chấn 2004 Khoa học kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có Tập I: năm 2000 Tập II, III: năm 2004
4 Phạm Ngọc Đăng. 1997 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2003
5 Noel de Nevers. 1995 McGraw-Hill Tham khảo vie Chưa có Fahasa
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Kim Cơ. 1999 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2002
2 Trần Xoa. 2005 Khoa học và Kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện thư viện có tập I năm 1978
3 Hoàng Bá Chư, Trương Ngọc Tuấn. 2005 Khoa học kỹ thuật Giảng dạy chính vie Chưa có
4 Trần Hồng Côn và Đồng Kim Loan. 2006 Trường Đại học Khoa học tự nhiên. Đại học quốc gia Hà Nội. Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2009
5 Trần Ngọc Chấn 2004 Khoa học kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có Tập I: năm 2000 Tập II, III: năm 2004
6 Nguyễn Văn Phước, Dương Thị Thành và Nguyễn Thị Thanh Phương. 2010 Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Vân Hà 2014 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: / Nguyễn Thị Vân Hà. - Tái bản lần thứ 1 có sửa chữa, bổ sung. - : , 2014
2 Lê Huy Bá (chủ biên), Thái Vũ Bình, Võ Đình Long 2016 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Đặng Mộng Lân 2001 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
4 Hoàng Đức Nhuận, Nguyễn Văn Khang 1999 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
5 Davy, Aidan 1997 Environmental department - World Bank Tham khảo vie Hiện có http://siteresources.worldbank.org/INTSAFEPOL/1142947-1116493361427/20507357/Update21EnvironmentalHazardAndRiskAssessmentDecember1997.pdf
6 Nguyễn Ngọc Dung 2010 Xây dựng Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Tá Long 2008 Đại học quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2014
2 Keen và Spain Tham khảo eng Chưa có GV có sách
3 Bùi Tá Long 2014 Đại học quốc gia TPHCM Tham khảo vie Hiện có
4 Trần Ngọc Chấn 2002 Khoa học Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2000
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đặng Đình Thống, Lê Danh 2006 Khoa học và kỹ thuật Hà Nội. Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7403
2 IRENA 2016 IRENA Publications Tham khảo vie Hiện có http://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2016/IRENA_REmap_G20_background_paper_2016.pdf
3 REN21 2004 REN21 Publications. Tham khảo vie Chưa có
4 Lý Ngọc Minh 2011 Khoa Học Kỹ Thuật Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tham khảo Hiện có Khoa
2 Võ Thị Thanh Trang 2011 Trường Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/960
3 Nguyễn Ngọc Thanh 2011 Trường Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/951
4 Trần Thị Vàng 2011 Trường Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/944
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Dự án cải thiện chất lượng và xuất khẩu thủy sản 2001 Nông nghiệp Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Bộ Công Thương 2013 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7832
3 Lê Hoàng Việt, Nguyễn Xuân Hoàng 2013 Trường Đại học Cần Thơ. Tham khảo vie Hiện có
4 Lê Huy Bá 2006 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7982
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Anh Tuấn, Lê Hoàng Việt và Guido Wyseure. 2009 Nông nghiệp. Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Kadlec, R.H., R.L. Knight, J. Vymazal, H. Brix, P. Cooper and R. Haberl. 2000 IWA Tham khảo vie Hiện có
3 Trần Đức Hạ. 2002 Khoa Học và Kỹ Thuật Hà Nội. Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Chen. W.F., J.Y.Richard Liew. 2003 CRC Press Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7688; http://freeit.free.fr/The%20Civil%20Engineering%20Handbook,2003/0958%20fm.pdf
2 Frank R. Spellman 2003 Lewis Publishers – CRC Press Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7689
3 Lâm Minh Triết, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Phước Dân 2004 Đại học quốc gia TPHCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2014
4 Metcaft & Eddy 2003 McGraw-Hill Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7680
5 Trần Văn Nhân, Nguyễn Thị Nga 1999 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Vũ Thanh Chương 2013 Khoa học và kỹ thuật Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Hồ Viết Quý. 2007 Đại học Sư phạm. Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2009
3 Trần Mạnh Trí. 2014 Khoa học và Kỹ thuật. Tham khảo vie Hiện có
4 Đoàn Văn Hồng Thiện 2014 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Hữu Phú 2008 Khoa học và Kỹ thuật. Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Vũ Quyết Thắng Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên. Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8043
2 J.H. Baldwin 1985 London Westview press Tham khảo vie Chưa có Yêu cầu TV mua
3 P. A. Stone 1998 E & FN Spon Tham khảo vie Chưa có Yêu cầu TV mua
4 Daphne Spain 2005 University of Virginia Tham khảo vie Chưa có Yêu cầu TV mua
5 K. De Cuyper Belgian Building Research Institute, Belgium Tham khảo eng Chưa có Yêu cầu TV mua
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Hoàng Việt 2005 Trường Đại học Cần Thơ. Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2013
2 Lâm Minh Triết 2006 Đại học Quốc Gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2014
3 George Tchobanoglous ... [et al.] 2003 McGraw-Hill Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7675
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Xuân Cơ 2005 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7402
2 Đoàn Thị Lan Phương 2011 Thông tin và Truyền thông Tham khảo vie Hiện có