Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên
Công nghệ Thực phẩm - Đại học

Thông tin cán bộ phụ trách

Nguyễn Thị Phương Ánh
ntpanh@agu.edu.vn

Click vào môn học để xem danh mục tài liệu của từng môn, hoặc hiển thị tất cả

Tổng số môn học: 70

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 2016 Giảng dạy chính Hiện có (Tầng 4 – Quầy Tham khảo)
2 Tham khảo Hiện có Khoa Nông nghiệp
3 Tham khảo Hiện có Khoa Nông nghiệp
4 Tham khảo Hiện có Khoa Nông nghiệp
5 Tham khảo Hiện có Khoa Nông nghiệp
6 Tham khảo Hiện có Khoa Nông nghiệp
7 Tham khảo Hiện có Khoa Nông nghiệp
8 Tham khảo Hiện có Khoa Nông nghiệp
9 Tham khảo Hiện có Khoa Nông nghiệp
10 Tham khảo Hiện có Khoa Nông nghiệp
11 Tham khảo Hiện có Khoa Nông nghiệp
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Quang Phan, Phạm Văn Sinh 2013-2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2017
2 Khoa Lý luận Chính trị 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Cần kiểm tra lại http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7725
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
4 Bộ môn Triết học 2006 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có năm: 2009
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Bộ môn Triết học 2004 Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm : 2008 đã scan 2014
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Viết Thông 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
7 Bộ môn Triết học 2007 Lưu hành nội bộ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có: 2009

4. Tư tưởng Hồ Chí Minh (HCM101) Bùi Thu Hằng. bthang@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Ngọc Anh (chủ biên) ... [và những người khác 2017 Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đinh Xuân Lý, Phạm Ngọc Anh (đồng chủ biên) 2008 Lý luận Chính trị Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7162
3 Song Thành 2005 Lý luận chính trị Tham khảo vie Hiện có
4 Hội đồng Lý luận Trung Ương 2013 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2017 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có đang bổ sung
2 Đảng Cộng sản Việt Nam 2015 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7161 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7497
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
5 Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 1999 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008

6. Tiếng Anh 1 (ENG101) Khoa Ngoại ngữ

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hughes, John 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 A. J. Thomson,A. V. Martinet 1986 Hong Kong: Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 1989
3 Sarah Cunningham, Peter Moor, Jane Comyns Carr 2005 UK: Pearson Education Ltd Tham khảo eng Hiện có
4 Buzan, Tony 2008 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có

7. Tiếng Anh 2 (ENG102) Ngô Hồng Pho, Đặng Quang Điểm, Nguyễn T

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 John Hughes, Helen Stephenson, Paul Dumment 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Cobuild, C. 2011 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
3 Lougheed, Lin 2009 New York: Pearson Education Tham khảo eng Chưa có Fahasa
4 Lougheed, Lin 2012 New York: Pearson Education Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2007 fahasa (2017)
5 Cobuild, C. 2012 Trẻ Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
6 Cobuild, C. 2012 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm 2013
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Tin học 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Mark Dodge, Gaig Stinso, Đoàn Công Thông,Trần Ngọc Hoa 2003 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Trịnh Anh Toàn, Hồng Oanh 2000 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có
4 Busby, M. Learn 2004 Texas: Wordware Publishing, Inc Tham khảo eng Chưa có
5 PTS Learning Systems 2003 Pennsylvania: Bucknell University Tham khảo eng Chưa có
6 Nguyễn Đình Tê 2000 Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Hiện có: New perspectives on Microsoft Powerpoint 2000 comprehensive S. Scott Zimmerman, Beverly B. Zimmerman. - Boston, MA : Course Technology , 2001.

9. Giáo dục Thể chất (*) (PHT101) Bộ môn Giáo dục Thể chất

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Anh Tuấn, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Mạnh Thái 2008 Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Thị Thảo Trang 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7129
3 Nguyễn Kim Minh, Nguyễn Trọng Hải, Trần Đồng Lâm, Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Nguyễn Kim Minh 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Liên Đoàn Điền Kinh Thế Giới 2010 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2013. (TK02453) 2010 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2010 (3)
6 Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004 Đang xử lý (năm 2010)
7 Nguyễn Văn Trạch và Ngũ Duy Anh 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2004 Giáo trình bơi lội
8 Trường ĐHSP TDTT TPHCM 2009 Thể dục thể thao. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
9 Vũ Thành Sơn, Nguyễn Danh Hoàng Việt 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003
10 Nguyễn Trần Phương Thảo 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7126
11 Nguyễn Danh Thái, Mai Duy Diễn 1980 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9024
12 Nguyễn Danh Thái, Vũ Thành Sơn 1999 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có
13 Ủy ban TDTT Việt Nam 2005 – 2008 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-634-TTTTC-Luat-Sport-Aerobics-93654.aspx
14 Tổng cục TDTT – Liên Đoàn TD Việt Nam môn TD Aerobics 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-2336-QD-BGDDT-2015-Hoi-khoe-Phu-Dong-toan-quoc-lan-thu-IX-2016-286345.aspx
15 NGUYỄN PHƯỚC THỌ, NGUYỄN PHƯỚC TOÀN, NGUYỄN ANH TUẤN 2009 Trường Đại học sư phạm TDTT TPHCM Tham khảo vie Chưa có
16 Hồ Văn Tú 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6363
17 Đỗ Chi 1984 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có
18 Đặng Ngọc Quang 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
19 2003 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Luật bơi / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2009
20 Tổng cục thể dục thể thao 2004 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Đăng Thanh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Đào Huy Hiệp, Lưu Ngọc Khái, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Đại Nghĩa 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Hữu Thảo, Phan Tân Hưng, Nguyễn Đình Lưu, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Tiến Hải 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-15-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC-can-bo-giao-duc-quoc-phong-284361.aspx
5 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.hcmut.edu.vn/vi/event/view/van-ban-moi/666-thong-tu-so-6353bgddtgdqp-nga%CC%80y--26-tha%CC%81ng-9-nam-2012
6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
7 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
8 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Lần VI: không thấy Lần VII: 2 (1991) Lần VIII: 1 (1996) Lần IX : 4 (2001) Lần X: 3 (2006) Lần XI: 4 (2011) Lần XII: ebook (http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163)
9 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
10 Bộ tổng tham mưu cục quân huấn 2000 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
11 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
12 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-18-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-day-danh-gia-ket-qua-hoc-Giao-duc-quoc-phong-an-ninh-289668.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Đức Thắng Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có Toán C : Tài liệu giảng dạy / Nguyễn Phương Thảo , Diệp Hoàng Ân. - An Giang : Đại học An Giang , 2017.
2 Đậu Thế Cấp 2000 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
3 Đinh Thế Lực 2001 Đại học quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
4 James Stewart 2010 Brooks/Code, Cengage Learning Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7186 fahasa
5 Đậu Thế Cấp 2000 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có
6 Walter Rudin 1986 McGraw-Hill, New York Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7187
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 2008 Chính trị Quốc gia - Sự thật Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7194
2 Mai Ngọc Đức 2016 Phòng hành chính- tổng hợp, trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
3 2012 Tham khảo vie Hiện có http://vietlaw.quochoi.vn/Pages/vbpq-toan-van.aspx?ItemID=25106
4 2012 Tham khảo vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=28407
5 2004 Tham khảo vie Hiện có http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?mode=detail&document_id=12892
6 2011 Tham khảo vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=14518
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Ngọc Lan & cộng sự 2015 Đại Học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có đang xử lý: Truyền thông - lý thuyết và kỹ năng cơ bản / PGS, TS Nguyễn Văn Dững, NXB TT& Truyền thông. 2018
2 Tham khảo vie Hiện có
3 Joyce Cox, Joan Lambert 2010 Tham khảo vie Hiện có
4 Business Edge 2006 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Giao tiếp trong quản lý : Để tránh những lỗi giao tiếp hàng ngày! / Pip Hardy. - TP. Hồ Chí Minh : Trẻ , 2005
5 Business Edge 2006 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hội họp và thuyết trình : Làm thế nào để đạt kết quả mong muốn? / Howard Senter. - TP. Hồ Chí Minh : Trẻ , 2005
6 Dale Carnegie 2015 Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
7 Nguyễn Hữu Thân 2007 Thống Kê. Tham khảo vie Hiện có
8 Tony Buzan 2013 Lao Động Xã Hội. Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Bảo Lâm (chủ biên) 2007 Đại học Kinh tế TP. HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2011 đang xử lý: Kinh tế vi mô / ThS. Đinh Thùy Trâm. NXB Phương Đông, 2011
2 Nguyễn Tri Khiêm, Phùng Ngọc Triều 2010 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2008
3 Trần Đăng Thịnh, Võ Hữu Phước, Huỳnh Thị Cẩm Tú 2009 Đại học Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có Kinh tế học đại cương. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại Học Quốc Gia , 2001
4 Nguyễn Văn Luân, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Chí Hải 2000 Thống kê Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Nguyễn Văn Luân 2001 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Khác Nhà xuất bản: Thống kê
6 Nguyễn Như Ý 2007 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
7 Nguyễn Như Ý 2007 Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2009
8 Đoàn Thị Mỹ Hạnh, Vũ Việt Hằng 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
9 Dương Tấn Diệp 2008 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999
10 Gregory Mankiw 2003 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Tập 1: (2) Tập 2: (2)
11 Nguyễn Văn Ngọc 2005 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011 Khác Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế quốc dân
12 Nguyễn Như Ý và Trần Thị Bích Dung 2009 Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Kinh tế Vĩ mô Robert C.Guell ; Nguyễn Văn Dung. - Đồng Nai : Nxb.Tổng hợp Đồng Nai , 2009
13 Nguyễn Văn Ngọc 2007 Đại học Kinh tế quốc dân Tham khảo vie Chưa có 110 bài tập Kinh Tế Vĩ Mô Bài tập - hướng dẫn giải Vũ Thị Minh Phương. - 1st. - Hà Nội : Thống kê , 2003.
14 Nguyễn Văn Luân, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Trình, Nguyễn Chí Hải 2007 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
15 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2008 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
16 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2009 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
17 Ngô Đình Giao, Phạm Văn Minh 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
18 Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; Người dịch: Nguyễn Ngọc Bích, Đoàn Văn Thắng, Vũ Hữu Tửu 2000 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
19 Nguyễn Như Ý, Trần Thị Bích Dung, Trần Bá Thọ, Lâm Mạnh Hà 2005 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Kinh tế vi mô Lê Bảo Lâm,Nguyễn Như ý,Trần Thị Bích Dung. - 1st. - Tp.HCM : Thống kê , 2005

15. Pháp luật đại cương (LAW101) Huỳnh Anh.hanh@agu.edu.vn, Nguyễn Minh Diễm

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Khoa Luật và Khoa học chính trị, Trường Đại học An Giang 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Minh Đoan (chủ biên) 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2008 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 1984 Sự thật Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Minh Đoan 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
6 Các Mác,Phơđrích ăngghen 1980 Sự thật Tham khảo vie Hiện có
7 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=27806
8 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
9 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2017 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
10 2018 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
11 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
12 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
13 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2016 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
14 2017 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=32833&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%91ai%202013
15 Phạm Hoài Huấn (chủ biên) và những người khác 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
16 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2016 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=29068 Luật Bảo vệ môi trường. Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Chính trị Quốc gia - Sự thật. 2016
17 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có: VKĐH X năm 2006: 3 quyển & VKĐH XI năm 2011: 4 quyển

16. Sinh học đại cương - AGR103 (AGR103) Phan Thị Trúc Linh, pttlinh@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Đức Cự 2001 Đại Học Quốc Gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Peter H. Raven ... [et al.] ; illustration authors, William C. Ober and Claire W. Garrison 2005 McGraw-Hill, Higher Education Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Quang Mai, Cù Xuân Dần 2004 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
4 W.D. Phillips, T.J. Chilton 1991 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1997
5 Lê Văn Thọ, Lê Xuân Cương 1979 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
6 Hoàng Thị Sản, Hoàng Thị Bé 2005 Đại Học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1998
7 Nguyễn Khoa Lân, Nguyễn Như Đối 2006 Đại học Sư phạm Huế Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1995
8 Hoàng Thi Sản, Hoàng Thị Bé 2005 Đại Học Sư Phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2004
9 Nguyễn Quang Mai 2004 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
10 Nguyễn Tiến Thắng, Nguyễn Đình Huyên 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
11 Trần ích 1979 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
12 Nguyễn Như Khanh 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
13 Nguyễn Nghĩa Thìn 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Phạm Ngọc Thiện, Trần Quốc Duyệt, Ngô Tú Trinh 2015 Tài liệu lưu hành nội bộ Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Lương Duyên Bình 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
3 Lương Duyên Bình 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
4 Lương Duyên Bình, Nguyễn Hữu Hồ, Lê Văn Nghĩa, Nguyễn Quang Sính 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiên có năm: 1997
5 Nguyễn Thành Vấn, Dương Hiếu Đẩu 2010 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
6 Nguyễn Thành Vấn, Dương Hiếu Đẩ 2010 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Đức Chung 2010 Đại học QG TP.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
2 Lâm Ngọc Thiềm 2011 Đại học Quốc gia TPHCM Giảng dạy chính vie Chưa có Hóa học đại cương / Nguyễn Đình Soa. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh , 2000. - (Tài liệu theo chương trình đào tạo).
3 Ngô Thị Thuận 2015 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Hóa học hữu cơ : Phần bài tập / Ngô Thị Thuận . Tập 1. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2012
4 Nguyễn Đức Chung 2010 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015 (Tập 1, 2 chung 1 cuốn)
5 Lâm Ngọc Thiềm, Trần Hiệp Hải 2008 Đại học quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
6 Ngô Thị Thuận 2015 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Hóa học hữu cơ : Phần bài tập / Ngô Thị Thuận . Tập 1. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2012
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Đức Thông 2008 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phạm Đức Thông 2008 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Diệp Hoàng Ân 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6362
4 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Hoàng Ngọc Nhậm 2003 Thống kê Tham khảo vie Chưa có Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán dùng cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối ngành kinh tế, tài chính, ngoại thương, ngân hàng, quản trị kinh doanh, ... Nguyễn Thanh Sơn, Lê Khánh Luận. - TP. Hồ Chí Minh : Thống K
7 Lê Sĩ Đồng 2013 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Chưa có Bài tập xác suất và thống kê Đinh Văn Găng. - Hà Nội : Giáo dục , 2000.
8 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Năm: 1998
9 Lê Sĩ Đồng 2013 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
10 Nguyễn Cao Văn (chủ biên) 2009 Đại học Kinh tế Quốc dân Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
11 Nguyễn Đình Hiền 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
12 Phạm Văn Kiều 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011

20. Hóa phân tích (FST101) Lâm Thị Mỹ Linh, ltmlinh@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Từ Vọng Nghi 2000 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Tứ Hiếu 2004 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2000
3 Đào Thị Phương Diệp Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Tinh Dung 2011 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000 đã scan 2011
5 Hoàng Minh Châu (chủ biên), Từ Văn Mặc, Từ Vọng Nghi 2007 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
6 Nguyễn Thị Thu Vân 2004 Đại học Quốc gia TP. HCM Tham khảo vie Hiện có ebook 2010

21. Vi sinh vật học đại cương (BIT101) Bằng Hồng Lam (CNSH), Văng Thị Tuyết Loan

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tổ Vi sinh vật học Đại cương 9 Khoa NN – TNTN ) 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Nguyễn Hữu Hiệp 2011 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7207
3 Nhóm giảng dạy VSV học đại cương 2011 Đại học An Giang Tham khảo vie Chưa có
4 Nguyễn Hữu Hiệp 2011 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7207
5 Lansing M. Prescott 2002 McGraw-Hill Science Tham khảo eng Chưa có Microbiology I Edward Alcamo. - 1st. - Mc Graw Hill. 579/A346-TT MD012837
6 Gareth M. Evans and Judith C. Furlong 2003 John Wiley & Sons Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2011 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5677
7 Nguyễn Thị Xuyến 1996 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
8 Phạm Văn Kim 2002 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7209
9 Trần Thanh Thủy 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1998
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Phước Nhuận 2005 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2007 Phần 1: 2 quyển Phần 2: 2 quyển
2 Đào Đình Thức 2001 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
3 N. N. PAVLOP, Lê Chí Kiên, Nguyễn Văn Hai 1983 Đại học và trung học chuyên nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Nguyễn Phước Nhuận, Đỗ Hiếu Liêm, Huỳnh Thị Bạch Yến 2007 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Nguyễn Khương 1999 Khoa học và Kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có
6 Nguyễn Đình Huề 1975 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 1977
7 Trần Sơn 1994 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2001
8 Trịnh Lê Hùng 2005 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
9 Đồng Thị Thanh Thu 2006 Đại học Khoa Học Tự Nhiên Tham khảo vie Chưa có
10 Nguyễn Đình Huyên 2006 Đại học Khoa Học Tự Nhiên Tham khảo vie Chưa có
11 Trần Hiệp Hải 2002 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có đã scan
12 Trần Hiệp Hải, Trần Kim Thanh 1983 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
13 La Đồng Minh 1973 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
14 Trần Thị Huệ 2000 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có

23. Hóa lý (FST301) Nguyễn Văn Thạt, nvthat@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đào Đình Thức 2001 Đại học quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Hiệp Hải 2002 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Đã scan
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Uyên Nguyên 2017 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lê xuân Hòa 2007 Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Đức Lợi – Phạm Văn Tùy 1996 Giáo Dục Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy 1996 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Xuân Phương 2006 Khoa học Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 PGS. TRẦN HỮU QUẾ - GVC. NGUYỄN VĂN TUẤN, Dương Hoàng Thương. Giáo dục Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Nguyễn Văn Dự Đại Học Sư Phạm Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Hình học hoạ hình Giáo trình Cao đẳng sư phạm Nguyễn Quang Cự. - 1st. - Hà Nội : Đại Học Sư Phạm , 2004.
3 Hà Quân dịch theo bản tiếng Nga Tham khảo vie Hiện có
4 TRẦN HỮU QUẾ Tham khảo vie Chưa có
5 Tham khảo Chưa có
6 Lê Thái Thân 2001 Đại học Cần Thơ Tham khảo eng Hiện có
7 Lưu Cẩm Lộc 2001 Viện hóa học. Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9077
8 Mai Hữu Khiêm 2001 Đại Học Quốc Gia TPHCM Tham khảo vie Hiện có
9 S. S. Voiutski (Lê Nguyên Tảo dịch) 1973 Đại Học và Trung Học Chuyên Nghiệp Tham khảo vie Hiện có Đã scan
10 Nguyễn Ngọc Thích ĐH Sư phạm Kỹ thuật HCM Tham khảo vie Chưa có

26. Hóa keo – CNTP (FST325) Nguyễn Văn Thạt, nvthat@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thái Thân 2001 Đại Học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Thị Phương Thoa 2002 ĐHQG Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Lưu Cẩm Lộc 2001 Viện hóa học Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9077
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Ngọc Hiệp - Trần Phương Lan – Hồ Thanh Bình 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Keith Wilson and John Walker 2010 Cambridge University Press Tham khảo eng Hiện có
3 Thomas Richardson and John W. Finley 1985 AVI, INC press Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7379
4 John M. Walker and Ralph M. Raply 2009 RSC Publishing Tham khảo eng Hiện có
5 Kenneth J. Valentas, Enrique Rotstein, R. Paul Singh 1997 CRC press Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7381
6 Y. H. Hui 2016 Blackwell publishing Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7382
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hồ Thị Ngân Hà 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7467
2 Lê Bạch Tuyết (chủ biên) 1996 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1994
3 Lê Văn Việt Mẫn 2009 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
4 Trần Minh Tâm 1998 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
5 R. L. Earle 2003 Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Philip Kotler 2001 NXB thống kê Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Philip Kotler 2000 Thống kê Tham khảo vie Hiện có
3 Cao Minh Toàn 2008 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2003 đã scan 2016
4 Nguyễn Đình Thọ - Nguyễn Thị Mai Trang 2007 Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trịnh Thanh Duy 2013 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7323
2 Kenneth F. Kiple 2000 Cambridge publisher Tham khảo eng Chưa có
3 Phan Văn Hoàn 2006 Khoa học xã hội Tham khảo vie Chưa có
4 Mai Khôi, Vũ Bằng, Thượng Hồng, Băng Sơn 2006 Thanh Niên Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Phước 2014 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lê Trình 1997 Khoa Học Kỹ Thuật Tham khảo Hiện có
3 Hoàng Huệ 1996 Xây dựng Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Thị Thu Thủy Khoa học Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7451
5 Trần Hiếu Nhuệ 2007 Khoa Học Kỹ Thuật Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Thị Thu Thủy 2003 Khoa Học Kỹ Thuật Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7451
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Duy Tân 2010 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7598
2 Lê Ngọc Tú 2003 Khoa học và kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có 1999
3 Hoàng Kim Anh 2006 Khoa học và kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7173
4 Lê Ngọc Tú 2005 Khoa học và kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm:2004 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7179
5 Đàm Sao Mai 2009 Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
6 Jiri Davidek, Jan Velisek and Jan Pokorny 1990 C. Medical Press Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Dick, T. 1999 Copenhagen, Denmark: The Royal Veterinary and Argicultural University Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Trochim, W. M 2003 Tham khảo eng Hiện có http://trochim.human.cornel.edu/kb/index.htm
3 Walliman, N. 2001 London: Sage Publications Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7363
4 Bell, J. 1999 Buckingham: Open University Press Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7364
5 C. R. Kothari 2004 New Age International Publishers Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Kiều Hữu Ảnh 2010 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có 2010
2 Martin R. Adam and Maurice O Moss 2008 RSC Publishing Giảng dạy chính eng Hiện có
3 ICMSF 2005 Kluwer Academic/ Plenum Publishers, New York. Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7154
4 James M. Jay, Martin J. Loessner and David A. Golden 2005 Springer Tham khảo eng Hiện có Hiện có 2000
5 Mclandsborough and Lynne Ann 2005 CRC press Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7155
6 Trần Linh Thước 2002 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có 2009

36. Kỹ thuật thực phẩm 2 (FST328) Trần Nghĩa Khang, Diệp Kim quyên

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Yunus A. Cengel, Michael A. Boles 2015 McGraw-Hill Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Phạm Xuân Toản Khoa học Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Bin 2004 Khoa học Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Bin Khoa học Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đống Thị Anh Đào 2008 Đại học Quốc Gia TPHCM Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lý Nguyễn Bình 2004 Trường Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý.
3 Phan Thanh Bình 2002 Đại học Quốc gia TPHCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
4 Gordon L. Robert Son 2013 Taylor & Francis Group Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Vũ Thị Thanh Đào 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7900
2 Phạm Văn Sổ, Bùi Thị Như Thuận 1991 Đại học Bách Khoa Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
3 Hà Duyên Tư 2009 Khoa học và kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Thị Thu Vân 2004 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có ebook 2010
5 Nguyễn Thị Thu Vân 2004 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7899
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Xuân Hiển 2015 Đại học An Giang. Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Dương Thị Phượng Liên 2001 ĐH Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có 2009
3 Harry T. Lawless and Hildegarde.H.Sensory 2007 Tham khảo eng Chưa có
4 Larmond E. 1970 Canada Department of Agriculture Tham khảo eng Hiện có
5 Hà Duyên Tư 2006 Khoa học kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
6 Ngô Thị Hồng Thư 1989 KHKT Tham khảo vie Hiện có
7 Nguyễn Hoàng Dũng 2006 Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh Tham khảo Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7215
8 Stone H. and Side J. L 1993 Academic Press, INC. Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7216
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Vũ Thị Thanh Đào 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lê Ngọc Tú và ctv 2006 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Đức Lượng, Phạm Minh Tâm. 2002 ĐH Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có 2005
4 Lương Đức Phẩm 2001 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Hiện có 2001
5 Phạm Thị Hồng Yến 2011 Thông tin và truyền thông Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Duy Tân 2010 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7599
2 Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền 2015 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Đã scan Hiện có: Dinh dưỡng người / Nguyễn Minh Thủy. - Hà Nội : Nông nghiệp , 2010. (7 bản)
3 Lê Doãn Diên, Vũ Thị Thư 1996 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Hà Huy Khôi 2000 Nhà xuất bản Y Học Tham khảo vie Hiện có
5 Vũ Ngọc Ruẩn 2005 Đại học Quốc gia TP.HCM.Dinh Tham khảo vie Hiện có
6 Barbara, A. B.; Robert, M.R. 2001 ILSI Press Washington, DC Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Wildman, R. E.C. 2007 CRC Press. Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7367
2 Aluko, R. E. 2012 Springer. London Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7368
3 Dương Thanh Liêm, Lê Thanh Hải & Vũ Thủy Tiên. 2010 Khoa học và kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
4 Gibson, G. R. & Williams, C. M. 2000 CRC Press. Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7370
5 Johnson, I & Williamson, G. 2003 CRC Press. Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7369
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 John A.Bower 2009 Blackwell Publishing Giảng dạy chính Hiện có Hiện có 2013
2 Đào Văn Thanh 2009 Thống kê Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2017
3 Đặng Hùng Thắng 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2009
4 Mead, R., R.N. Curnow and Hasted A.M 1996 Chapman & Hall/CRC Tham khảo eng Hiện có Ebook, đang xử lý.
5 Merton R. H 2003 Kluwer Academic/Plenum Tham khảo eng Hiện có
6 Nguyễn Đình Huy 2003 Đại học Quốc gia Tp, HCM Tham khảo vie Chưa có
7 Nguyễn Phú Vinh (chủ biên) 2008 Thống kê Tham khảo vie Hiện có GV nộp, đang xử lý.
8 Kwanchai A. Gomez, Arturo A. Gomez 1984 Johon Willey & Son Tham khảo eng Hiện có
9 Tô Cẩm Tú và ctv 1999 Khoa học và kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có GV cung cấp, đang xử lý.
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Brian McNeil & Linda M. Harvey 2008 John Wiley & Sons Tham khảo eng Hiện có
2 P. F. Stanbury, A. Whitaker and S. J. Hall 2003 University of Hertfordshire Tham khảo eng Chưa có
3 Bùi Ái 2003 ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Ebook (2003), đang xử lý.
4 Nguyễn Thị Hiền 2006 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7180
5 Nguyễn Đức Lượng 1999 Trường Đại học Kỹ thuật TP. HCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có 2000
6 Nguyễn Đức Lượng 2000 Đại học Quốc gia TP. HCM Tham khảo Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hồ Minh Thảo 2012 . Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 R. L. Earle 1983 Oxford: Pergamon Press Tham khảo eng Hiện có
3 Zeki, B. 2013 Oxford: Academic Press Tham khảo eng Hiện có fahasa
4 Romeo T. Toledo 2007 Springer Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Xuân Hiển 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7211
2 Alan Imeson 1997 Chapman Hall Tham khảo vie Hiện có
3 Branen, A. Larry. 1990 Marced Dekker Tham khảo vie Hiện có
4 Jim Smith 1993 Chapman Hall Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7213
5 Kyzlink,Vladimir 1990 Elsevier Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7214
6 P. Michael Davidson 1993 Marcel Dekker, Inc Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7210
7 Võ Tấn Thành 2000 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Clydesdale, F. M. 2001 Boca Raton, CRC Press. Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8306
2 Earle, M., Earle, R. & Anderson, A. 2001 Boca Raton, CRC Press. Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7371
3 Linden, G. & Lorient, D. 1999 Boca Raton, CRC Press. Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/3650
4 Steele, R. 2004 Boca Raton, CRC Press. Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8310
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Huỳnh Vương Thu Minh 2001 Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Thanh Phong 2010 Tham khảo vie Hiện có
3 Hoàng Đình Hòa 1999 Khoa Học Kỹ Thuật, Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 2001 USA Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Thanh Tuấn 2016 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2007 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
3 Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2015 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2012 . Hà Nội: Nhà Xuất Bản Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
5 Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2012 Bản Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đào Văn Thanh 2016 Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có 2017
2 Alli, I. 2004 New York: CRC Press Tham khảo eng Hiện có
3 Bùi Nguyên Hùng 1997 Trẻ Tham khảo vie Hiện có
4 Bùi Nguyên Hùng 1997 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Quản lý chất lượng, Bùi Nguyên Hùng, 2016
5 Hà Duyên Tư 1996 ĐH Bách khoa Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
6 Nguyễn Hữu Dũng & ctv 1999 Nông Nghiệp Tham khảo vie Chưa có
7 Nguyễn Quang Toản 1996 Thống kê Tham khảo vie Chưa có
8 Trần Thị Dung & ctv 1999 Nông Nghiệp Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Cao Thị Luyến 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7149
2 Đàm Sao Mai, Nguyễn Thị Hoàng Yến và Bùi Đặng Khuê 2012 Đại học Quốc gia TP.HCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7185
3 Hà Văn Thuyết 2000 Nông Nghiệp Tham khảo vie Hiện có Ebook, đang xử lý
4 Lê Mỹ Hồng, Bùi Hữu Thuận 2000 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
5 Mai Văn Lê, Bùi Đức Hợi 1987 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có 2013
6 M. Shafiur Rahman 2007 United Sates: Taylor & Francis Group Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7150
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Minh Thủy 2010 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lê Văn Tán 2008 Khoa học và kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Minh Thủy 2010 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Đức Lượng 2006 Đại học Quốc Gia TP. HCM Tham khảo vie Hiện có
5 Bùi Ái 2005 Đại học Quốc Gia TP. HCM Tham khảo vie Hiện có Ebook (2003), đang xử lý.
6 Hà Văn Thuyết và Trần Quang Bình 2000 Nông Nghiệp Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Ebook, đang xử lý.
7 Tôn Nữ Minh Nguyệt 2008 Đại học Quốc Gia TP. HCM Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hồ Thanh Bình 2015 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9066
2 Chakraverty, A. 2000 .New Delhi: Oxford&IBH Publishing Co. PVT.LTD. Tham khảo eng Hiện có Đã scan
3 Dương Thị Phượng Liên và Hà Thanh Toàn 2000 Cần Thơ: Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
4 Hall, D. W 1991 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
5 Juliano, B. O 1984 AACC Inc. Tham khảo eng Chưa có Hiện có: Rice : Chemistry and technology / edited by Elaine T. Champagne. - 3rd ed. - St. Paul, Minn. : American Association of Cereal Chemists , 2004
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hồ Thị Ngân Hà 2012 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 A.M.Martin 1994 Chapman & Hill Tham khảo vie Hiện có
3 Lê Văn Hoàng 2004 Khoa học và kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2002
4 Nguyễn Trọng Cẩn, Đỗ Minh Phụng 2010 Hà Nội: Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
5 Trần Đức Ba và Nguyễn Văn Tài 2004 Đại học quốc gia TPHCM Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Trọng Cẩn 2010 Khoa học kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có 2009
2 Trần Xuân Hiển 2015 ĐHAG Tham khảo vie Hiện có Hiện có 2012
3 Hendrickx M. 1996 University of Leuven (Belgium) Tham khảo eng Hiện có
4 Lê Mỹ Hồng 2005 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7212
5 Lê Văn Tán 2008 Khoa học kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Văn Tiếp 2000 Khoa học kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
7 Nguyễn Xuân Phương 2005 Nguyễn Xuân Phương Tham khảo Hiện có
8 The Food Processors Institute 1989 Washington, US Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Robert J. Whitehurst and Barry A. Law 2010 Wiley-Blackwell, UK Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2002 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5763
2 Nguyễn Đức Lượng 2004 Đại học Quốc gia Tp.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có
3 John R. Whitaker, Alphons G. J. Voragen and Dominic W. S. Wong 2003 Marcel Dekker, Inc. New York Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7152
4 Fatih Yildiz 2010 CRC Press. New York Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7153
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Kerry, Joseph, Kerry, John, Ledward, D. 2002 Woodhead Publishing Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/3592
2 Lê Văn Hoàng 2004 Khoa học Kỹ thuật Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
3 Bùi Ái 2003 ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Ebook (2003), đang xử lý.
4 F. Shahidi 1998 Blackie academic & professional Tham khảo eng Chưa có
5 Martin Marchello, Julie Garden - Robinson / Philip G. Chambers, Temple Grandin 1998 / 2001 NDSU / RAP Publication Tham khảo eng Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Vũ Thị Thanh Đào 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7595 Hiện có năm: 2015
2 Nguyễn Ngộ 2011 Bách Khoa Tham khảo vie Hiện có
3 Bùi Đức Hợi, Nguyễn Thị Thanh 1975 Đại học Công nghiệp nhẹ Tham khảo vie Chưa có
4 Hồ Hữu Long 1984 Khoa học kỹ thuật Hà Nội Tham khảo Hiện có
5 R.Lees – EB Jackson 1973 Leonard Hill Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Cao Thị Luyến 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7147
2 Hoàng Đình Hòa 2000 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7177
3 Lê Văn Việt Mẫn 2017 Đại học Quốc Gia TP.HCM Tham khảo vie Hiện có
4 Lê Thanh Mai 2009 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
5 Lương Đức Phẩm 2009 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Văn Việt Mẫn 2004 Đại học Quốc Gia TPHCM Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lâm Thanh Xuân 2004 Khoa học và kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
3 Lê Ngọc Tú 1999 Khoa học và kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Lân Dũng 1994 Khoa học và kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
5 Lương Đức Phẩm 2000 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Hiện có: 2005
6 E. Waagner Nielsen, Jens A. Allum 2008 SPX Corporation Tham khảo eng Hiện có
7 Gosta Bylund M.S 1995 Tetra Pak Processing Systems AB. Sweden Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Mười 2007 Giáo Dục Tham khảo vie Hiện có
2 Nguyễn Xuân Phương 2006 Khoa học & Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có GV cung cấp, đang xử lý.
3 Johnston W.A, Nicholson F.J, Roger A, G.D. Stroud 1986 FAO Tham khảo eng Hiện có GV cung cấp, đang xử lý.
4 Trần Đức Ba và cộng sự 2009 Đại học & THCN. Tham khảo vie Hiện có
5 Trần Đức Ba và Nguyễn Văn Tài 2004 Đại học quốc gia TPHCM Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Xuân Hiển 2014 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 V. A. Jideani Tham khảo eng Hiện có Đang xử lý
3 Bộ Nông nghiệp & PTNT 2006 Nông Nghiệp Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7176
4 Harry E. Snyder 1987 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7175
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Kim Anh 2007 Khoa học và kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7173
2 Trần Thanh Trúc 2005 Trường Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7172
3 V. A. Jideani Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
4 Bộ Nông nghiệp & PTNT 2006 Nông Nghiệp Tham khảo vie Hiện có Hiện có: 2005 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7176
5 Harry E. Snyder 1987 Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7175
6 Lê Thị Tưởng 2011 Trường Đại học Nha Trang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7170
7 Snyder, H.E. and Kwon, T.W 1987 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7175
8 R. J. Hamilton, A. Bhati 1987 USA Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Ngọc Hiệp 2014 Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7372
2 Hạnh Khôi 1983 Khoa học và kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
3 Tống Văn Hằng 1985 TP.HCM Tham khảo vie Hiện có
4 Hoàng Minh Trang 1985 Nông Nghiệp Tham khảo vie Hiện có Hiện có 1983
5 Lê Văn Việt Mẫn 2009 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
6 Lê Bạch Tuyết (Chủ biên) 1994 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đặng Minh Nhật 2011 Khoa học và kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đặng Minh Nhật 2011 Khoa học và kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
3 American Society of Argricultural Engineers 2004 New York: Springer Tham khảo eng Hiện có
4 James F. Steffe 1992 Freeman Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 1996