Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên
Khoa học Cây trồng - Đại học

Thông tin cán bộ phụ trách

Nguyễn Thị Phương Ánh
ntpanh@agu.edu.vn

Click vào môn học để xem danh mục tài liệu của từng môn, hoặc hiển thị tất cả

Tổng số môn học: 75

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Quang Phan, Phạm Văn Sinh 2013-2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2017
2 Khoa Lý luận Chính trị 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Cần kiểm tra lại http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7725
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
4 Bộ môn Triết học 2006 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có năm: 2009
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Bộ môn Triết học 2004 Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm : 2008 đã scan 2014
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Viết Thông 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
7 Bộ môn Triết học 2007 Lưu hành nội bộ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có: 2009

4. Tư tưởng Hồ Chí Minh (HCM101) Bùi Thu Hằng. bthang@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Ngọc Anh (chủ biên) ... [và những người khác 2017 Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đinh Xuân Lý, Phạm Ngọc Anh (đồng chủ biên) 2008 Lý luận Chính trị Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7162
3 Song Thành 2005 Lý luận chính trị Tham khảo vie Hiện có
4 Hội đồng Lý luận Trung Ương 2013 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2017 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có đang bổ sung
2 Đảng Cộng sản Việt Nam 2015 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7161 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7497
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
5 Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 1999 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008

6. Tiếng Anh 1 (ENG101) Khoa Ngoại ngữ

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hughes, John 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 A. J. Thomson,A. V. Martinet 1986 Hong Kong: Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 1989
3 Sarah Cunningham, Peter Moor, Jane Comyns Carr 2005 UK: Pearson Education Ltd Tham khảo eng Hiện có
4 Buzan, Tony 2008 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có

7. Tiếng Anh 2 (ENG102) Ngô Hồng Pho, Đặng Quang Điểm, Nguyễn T

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 John Hughes, Helen Stephenson, Paul Dumment 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Cobuild, C. 2011 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
3 Lougheed, Lin 2009 New York: Pearson Education Tham khảo eng Chưa có Fahasa
4 Lougheed, Lin 2012 New York: Pearson Education Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2007 fahasa (2017)
5 Cobuild, C. 2012 Trẻ Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
6 Cobuild, C. 2012 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm 2013
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Tin học 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Mark Dodge, Gaig Stinso, Đoàn Công Thông,Trần Ngọc Hoa 2003 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Trịnh Anh Toàn, Hồng Oanh 2000 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có
4 Busby, M. Learn 2004 Texas: Wordware Publishing, Inc Tham khảo eng Chưa có
5 PTS Learning Systems 2003 Pennsylvania: Bucknell University Tham khảo eng Chưa có
6 Nguyễn Đình Tê 2000 Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Hiện có: New perspectives on Microsoft Powerpoint 2000 comprehensive S. Scott Zimmerman, Beverly B. Zimmerman. - Boston, MA : Course Technology , 2001.

9. Giáo dục Thể chất (*) (PHT101) Bộ môn Giáo dục Thể chất

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Anh Tuấn, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Mạnh Thái 2008 Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Thị Thảo Trang 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7129
3 Nguyễn Kim Minh, Nguyễn Trọng Hải, Trần Đồng Lâm, Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Nguyễn Kim Minh 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Liên Đoàn Điền Kinh Thế Giới 2010 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2013. (TK02453) 2010 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2010 (3)
6 Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004 Đang xử lý (năm 2010)
7 Nguyễn Văn Trạch và Ngũ Duy Anh 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2004 Giáo trình bơi lội
8 Trường ĐHSP TDTT TPHCM 2009 Thể dục thể thao. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
9 Vũ Thành Sơn, Nguyễn Danh Hoàng Việt 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003
10 Nguyễn Trần Phương Thảo 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7126
11 Nguyễn Danh Thái, Mai Duy Diễn 1980 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9024
12 Nguyễn Danh Thái, Vũ Thành Sơn 1999 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có
13 Ủy ban TDTT Việt Nam 2005 – 2008 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-634-TTTTC-Luat-Sport-Aerobics-93654.aspx
14 Tổng cục TDTT – Liên Đoàn TD Việt Nam môn TD Aerobics 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-2336-QD-BGDDT-2015-Hoi-khoe-Phu-Dong-toan-quoc-lan-thu-IX-2016-286345.aspx
15 NGUYỄN PHƯỚC THỌ, NGUYỄN PHƯỚC TOÀN, NGUYỄN ANH TUẤN 2009 Trường Đại học sư phạm TDTT TPHCM Tham khảo vie Chưa có
16 Hồ Văn Tú 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6363
17 Đỗ Chi 1984 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có
18 Đặng Ngọc Quang 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
19 2003 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Luật bơi / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2009
20 Tổng cục thể dục thể thao 2004 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Đăng Thanh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Đào Huy Hiệp, Lưu Ngọc Khái, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Đại Nghĩa 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Hữu Thảo, Phan Tân Hưng, Nguyễn Đình Lưu, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Tiến Hải 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-15-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC-can-bo-giao-duc-quoc-phong-284361.aspx
5 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.hcmut.edu.vn/vi/event/view/van-ban-moi/666-thong-tu-so-6353bgddtgdqp-nga%CC%80y--26-tha%CC%81ng-9-nam-2012
6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
7 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
8 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Lần VI: không thấy Lần VII: 2 (1991) Lần VIII: 1 (1996) Lần IX : 4 (2001) Lần X: 3 (2006) Lần XI: 4 (2011) Lần XII: ebook (http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163)
9 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
10 Bộ tổng tham mưu cục quân huấn 2000 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
11 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
12 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-18-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-day-danh-gia-ket-qua-hoc-Giao-duc-quoc-phong-an-ninh-289668.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Huỳnh Trường Huê và Nguyễn Phú Dũng 2013 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có Sinh học phân tử: Tài liệu giảng dạy : Tài liệu lưu hành nội bộ. - An Giang : Đại học An Giang , 2012. 572.8/S312 GT00128
2 Hồ Huỳnh Thùy Dương 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002 đã scan 2005
3 Bùi Trang Việt 2001 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Tế bào học Nguyễn Như Hiền, Trịnh xuân Hậu. - Hà Nội : Đại Học Quốc Gia , 2006
4 Phạm Thành Hổ 2002 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
5 Julio E. Celis 1998 Academic Press Tham khảo eng Chưa có Fahasa
6 Trần Phước Đường 2004 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có Sinh học phân tử của tế bào / Harvey Lodish ... [et al.] ; Nguyễn Xuân Hưng, Nguyễn Ngọc Lương dịch . Tập 1 , Cơ sở hóa học và phân tử. - Tái bản lần 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ , 2010. Sinh học phân tử của tế bào / Harvey Lo
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Đức Thắng Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có Toán C : Tài liệu giảng dạy / Nguyễn Phương Thảo , Diệp Hoàng Ân. - An Giang : Đại học An Giang , 2017.
2 Đậu Thế Cấp 2000 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
3 Đinh Thế Lực 2001 Đại học quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
4 James Stewart 2010 Brooks/Code, Cengage Learning Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7186 fahasa
5 Đậu Thế Cấp 2000 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có
6 Walter Rudin 1986 McGraw-Hill, New York Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7187
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Đức Thông 2008 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phạm Đức Thông 2008 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Diệp Hoàng Ân 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6362
4 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Hoàng Ngọc Nhậm 2003 Thống kê Tham khảo vie Chưa có Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán dùng cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối ngành kinh tế, tài chính, ngoại thương, ngân hàng, quản trị kinh doanh, ... Nguyễn Thanh Sơn, Lê Khánh Luận. - TP. Hồ Chí Minh : Thống K
7 Lê Sĩ Đồng 2013 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Chưa có Bài tập xác suất và thống kê Đinh Văn Găng. - Hà Nội : Giáo dục , 2000.
8 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Năm: 1998
9 Lê Sĩ Đồng 2013 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
10 Nguyễn Cao Văn (chủ biên) 2009 Đại học Kinh tế Quốc dân Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
11 Nguyễn Đình Hiền 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
12 Phạm Văn Kiều 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Đức Chung 2010 Đại học QG TP.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
2 Lâm Ngọc Thiềm 2011 Đại học Quốc gia TPHCM Giảng dạy chính vie Chưa có Hóa học đại cương / Nguyễn Đình Soa. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh , 2000. - (Tài liệu theo chương trình đào tạo).
3 Ngô Thị Thuận 2015 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Hóa học hữu cơ : Phần bài tập / Ngô Thị Thuận . Tập 1. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2012
4 Nguyễn Đức Chung 2010 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015 (Tập 1, 2 chung 1 cuốn)
5 Lâm Ngọc Thiềm, Trần Hiệp Hải 2008 Đại học quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
6 Ngô Thị Thuận 2015 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Hóa học hữu cơ : Phần bài tập / Ngô Thị Thuận . Tập 1. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2012

15. Hóa phân tích (FST101) Lâm Thị Mỹ Linh, ltmlinh@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Từ Vọng Nghi 2000 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Tứ Hiếu 2004 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2000
3 Đào Thị Phương Diệp Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Tinh Dung 2011 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000 đã scan 2011
5 Hoàng Minh Châu (chủ biên), Từ Văn Mặc, Từ Vọng Nghi 2007 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
6 Nguyễn Thị Thu Vân 2004 Đại học Quốc gia TP. HCM Tham khảo vie Hiện có ebook 2010

16. Sinh học đại cương - AGR103 (AGR103) Phan Thị Trúc Linh, pttlinh@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Đức Cự 2001 Đại Học Quốc Gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Peter H. Raven ... [et al.] ; illustration authors, William C. Ober and Claire W. Garrison 2005 McGraw-Hill, Higher Education Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Quang Mai, Cù Xuân Dần 2004 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
4 W.D. Phillips, T.J. Chilton 1991 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1997
5 Lê Văn Thọ, Lê Xuân Cương 1979 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
6 Hoàng Thị Sản, Hoàng Thị Bé 2005 Đại Học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1998
7 Nguyễn Khoa Lân, Nguyễn Như Đối 2006 Đại học Sư phạm Huế Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1995
8 Hoàng Thi Sản, Hoàng Thị Bé 2005 Đại Học Sư Phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2004
9 Nguyễn Quang Mai 2004 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
10 Nguyễn Tiến Thắng, Nguyễn Đình Huyên 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
11 Trần ích 1979 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
12 Nguyễn Như Khanh 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
13 Nguyễn Nghĩa Thìn 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Minh 2003 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Nguyễn Văn Thêm 1996 Tủ sách Đại học Nông Lâm Tham khảo vie Hiện có Hiện có: 2004 Nguyễn Văn Thêm Lâm sinh học
3 Lê Sỹ Việt, Trần Hữu Viên 1999 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
4 Phùng Ngọc Lan 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có: 2005
5 Thái Văn Trừng 1998 khoa học kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Sách không có năm XB
6 Thái Văn Trừng 1978 Khoa học và kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Thái Văn Trừng Những hệ sinh thái rừng nhiệt đới ở Việt Nam = Les écosystémes forestiers tropicaux au Vietnam: Nghiên cứu trường hợp thảm thực vật rừng Việt Nam

18. Địa chất (CUL301) Nguyễn Thị Minh Châu

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phùng Ngọc Đĩnh 2000 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 1998
2 Tống Duy Thanh 2003 Đại học Quốc gia - Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
3 Phạm Huy Tiến 1985 Đại học Quốc gia - Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1984
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Bình Trường và Nguyễn Bá Trung 2009 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2011
2 Phan Thị Thanh Thủy 1999 Tủ sách Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2007
3 Kwanchai A. Gomez, Arturo A. Gomez 1984 John Wiley & Sons Giảng dạy chính eng Hiện có
4 Phạm Trường An và Nguyễn Thị Ánh Pha 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7327
5 Phan Thị Thanh Thủy 2007 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7329
6 Bùi Chí Bửu và Nguyễn Thị Lang 2003 Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013
7 Đặng Hùng Thắng 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2009
8 Nguyễn Xuân Phách 2000 Y học Tham khảo vie Chưa có
9 Nguyễn Sum 1999 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
10 Nguyễn Ngọc Kiểng 1996 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
11 Trần Lộc Hùng 1998 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
12 Diệp Ngọc Liên và Hồ Thị Nguyên 1992 Tham khảo vie Chưa có
13 Đặng Hùng Thắng 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2009
14 Paul Moore and John Cobby 2001 Germany Springer International Tham khảo eng Chưa có

20. Pháp luật đại cương (LAW101) Huỳnh Anh.hanh@agu.edu.vn, Nguyễn Minh Diễm

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Khoa Luật và Khoa học chính trị, Trường Đại học An Giang 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Minh Đoan (chủ biên) 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2008 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 1984 Sự thật Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Minh Đoan 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
6 Các Mác,Phơđrích ăngghen 1980 Sự thật Tham khảo vie Hiện có
7 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=27806
8 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
9 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2017 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
10 2018 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
11 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
12 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
13 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2016 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
14 2017 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=32833&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%91ai%202013
15 Phạm Hoài Huấn (chủ biên) và những người khác 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
16 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2016 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=29068 Luật Bảo vệ môi trường. Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Chính trị Quốc gia - Sự thật. 2016
17 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có: VKĐH X năm 2006: 3 quyển & VKĐH XI năm 2011: 4 quyển

21. Logic học đại cương (POL102) Trần Đình Phụng. tdphung@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Võ Văn Thắng 2009 Trẻ Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Hoàng Chúng 1994 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
3 Tô Duy Hợp - Phan Anh Tuấn 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1997
4 Nguyễn Trọng Văn - Bùi Văn Mưa 1995 Tủ sách Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tạ Minh 2010 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2011
2 Phạm Đức Trọng (chủ biên), Nguyễn Hữu Túc, Hoàng Thế Cường 2015 Hội Luật gia Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Sinh Huy, Nguyễn Văn Lê, Vũ Minh Tâm 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Nguyễn Sinh Huy, Nguyễn Văn Lê, Vũ Minh Tâm 2003 Đại học sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Tony Bilton 1993 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Chưa có Nhập môn xã hội học / Trần Thị Kim Xuyến (chủ biên) , Nguyễn Thị Hồng Xoan. - TP. Hồ Chí Minh : Thống Kê , 2003 Xã hội học nhập môn Bruce J. Cohen, Terri L. Orbuch. - Hà Nội : Giáo Dục , 1995.
6 Nguyễn Minh Hòa 1999 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
7 Lê Ngọc Hùng 2002 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Chưa có
8 Phạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng 1997 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Chưa có Giáo trình xã hội học đại cương / Phạm Đức Trọng (chủ biên), Nguyễn Hữu Túc, Hoàng Thế Cường. - Hà Nội : Hồng Đức : Hội Luật gia Việt Nam , 2016
9 Tương Lai 1997 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 2008 Chính trị Quốc gia - Sự thật Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7194
2 Mai Ngọc Đức 2016 Phòng hành chính- tổng hợp, trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
3 2012 Tham khảo vie Hiện có http://vietlaw.quochoi.vn/Pages/vbpq-toan-van.aspx?ItemID=25106
4 2012 Tham khảo vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=28407
5 2004 Tham khảo vie Hiện có http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?mode=detail&document_id=12892
6 2011 Tham khảo vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=14518
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Minh Tuấn 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có Hỏi - đáp về luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010 / Trương Hồng Quang. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật , 2012
2 Nguyễn Đình Hòe 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2009
3 Trần Kim Cương 2005 Đại học Đà Lạt Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7278
4 Bùi Thị Nga 2008 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
5 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 2012 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
6 Hội thảo quốc tế về chính sách hiệu quả năng lượng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có

25. Cơ khí nông nghiệp (CUL303) Dương Hoàng Thương

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Dương Hoàng Thương 2003 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Dương Hoàng Thương 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003
3 Phạm Minh Tuấn Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2001
4 Phạm Xuân Vượng Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999
5 Nguyễn Bản và Đoàn Văn Điện Tham khảo vie Chưa có
6 Phạm Phụ Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Phước Nhuận 2005 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2007 Phần 1: 2 quyển Phần 2: 2 quyển
2 Đào Đình Thức 2001 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
3 N. N. PAVLOP, Lê Chí Kiên, Nguyễn Văn Hai 1983 Đại học và trung học chuyên nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Nguyễn Phước Nhuận, Đỗ Hiếu Liêm, Huỳnh Thị Bạch Yến 2007 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Nguyễn Khương 1999 Khoa học và Kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có
6 Nguyễn Đình Huề 1975 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 1977
7 Trần Sơn 1994 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2001
8 Trịnh Lê Hùng 2005 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
9 Đồng Thị Thanh Thu 2006 Đại học Khoa Học Tự Nhiên Tham khảo vie Chưa có
10 Nguyễn Đình Huyên 2006 Đại học Khoa Học Tự Nhiên Tham khảo vie Chưa có
11 Trần Hiệp Hải 2002 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có đã scan
12 Trần Hiệp Hải, Trần Kim Thanh 1983 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
13 La Đồng Minh 1973 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
14 Trần Thị Huệ 2000 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Bá 2009 Giáo dục Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2007
2 Nguyễn Bá 2010 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có: 2007
3 Hoàng Thị Sản và Nguyễn Phương Nga 2008 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có: 2004
4 Hoàng Đức Cự 2006 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Chưa có

28. Sinh lý thực vật (PPH301) Diệp Nhựt Thanh Hằng

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Trang Việt 2000 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Vũ Văn Vụ, Vũ Thanh Tâm và Hoàng Minh Tấn 1999 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2005
3 Bùi Trang Việt 2000 Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2002
4 Vũ Văn Vụ, Vũ Thanh Tâm và Hoàng Minh Tấn 1999 Giáo Dục Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Hoàng Thị Sản, Phan Nguyên hồng 1980 Giáo Dục Tham khảo vie Hiện có
6 Hoàng Thị Sản,Trần Văn Ba 1998 Giáo Dục Tham khảo vie Hiện có
7 Hoàng Thị Sản 2004 Đại Học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có
8 Lincoln Taiz and Eduardo Zeiger 2002 Sinauer Associates Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7339
9 Malcolm B Wilkins 2002 Pitman Publishing Tham khảo vie Hiện có Đã scan (năm xb 1984)
10 Malcolm B Wilkins 1984 Pitman Publishing Tham khảo eng Hiện có Đã scan
11 Hoàng Minh Tấn, Vũ Quang Sáng và Nguyễn Kim Thanh 2004 Đại Học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có: 2003
12 Hoàng Thị Sản, Nguyễn Thị Phương Nga 2006 ĐHSP Tham khảo vie Hiện có
13 Lê Văn Hòa, Nguyễn Bảo Toàn 2005 Tủ sách Đại Học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8101
14 Lê Anh Khoa và ctv 2012 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
15 Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2003 Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011 (T1)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Thành Hổ 2000 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2010
2 Bùi Chí Bửu và Nguyễn Thị Lang 2004 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Hiện có: 1999
3 Lê Đình Lương và Quyền Đình Thi 2004 Đại Học Quốc Gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Đỗ Lê Thăng 2011 Giáo Dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2001
5 Benjamin A. Pierce 2012 W. H. Freeman and Company, New York Tham khảo Chưa có

30. Vi sinh vật học đại cương (BIT101) Bằng Hồng Lam (CNSH), Văng Thị Tuyết Loan

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tổ Vi sinh vật học Đại cương 9 Khoa NN – TNTN ) 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Nguyễn Hữu Hiệp 2011 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7207
3 Nhóm giảng dạy VSV học đại cương 2011 Đại học An Giang Tham khảo vie Chưa có
4 Nguyễn Hữu Hiệp 2011 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7207
5 Lansing M. Prescott 2002 McGraw-Hill Science Tham khảo eng Chưa có Microbiology I Edward Alcamo. - 1st. - Mc Graw Hill. 579/A346-TT MD012837
6 Gareth M. Evans and Judith C. Furlong 2003 John Wiley & Sons Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2011 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5677
7 Nguyễn Thị Xuyến 1996 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
8 Phạm Văn Kim 2002 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7209
9 Trần Thanh Thủy 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1998
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Dương Minh Viễn 2003 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính Chưa có
2 Lê Văn Khoa 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
3 Đường Hồng Dật 2011 Tham khảo vie Chưa có
4 Nguyễn Mỹ Hoa 2011 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2012 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7345
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Võ Thị Hướng Dương 2009 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Phú Dũng 2005 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7309
3 Vũ Triệu Mân, Lê Lương Tề 1998 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
4 Phạm Văn Kim 2000 Trường Đại Học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9068 (NXB: 2000) http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7976 (NXB: 2017)
5 Vũ Triệu Mân 2007 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8065
6 Vũ Triệu Mân 2007 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7308
7 Ou, S.H 1982 Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Thu Cúc 2006 Trường Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8069 Hiện có: 2003
2 Borror D.J., Delong D. M., Triplehorn C. A 1981 Tham khảo Chưa có
3 Bondarenko H.B., Glusenko A. F 1972 Tham khảo Chưa có
4 Hồ Khắc Tín 1980 Nông Nghiệp Tham khảo Chưa có
5 Segoleve V. N 1964 “KOLOC “Moscow Tham khảo Chưa có

34. Con người và môi trường (POL101) Lê Thị Mỹ An. ltman@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thị Thanh Mai Đại học Quốc gia TPHCM Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/4128
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2011 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Xuân Cự,Nguyễn Thị Phương Loan 2014 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
4 Lê Thanh Vân 2015 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
5 Lê Văn Khoa (chủ biên) 2011 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Kiên và Phan Nguyên Hồng 1990 Giáo Dục Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Kiên và Mai Sỹ Tuấn 1990 ĐH sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có: 2007
3 Vũ Trung Tạng 2000 Giáo Dục Tham khảo vie Hiện có
4 Trần Đức Viên và Phạm Văn Phê 1998 Giáo Dục Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2003
5 Conway R. C 1986 In Agricultural Tham khảo eng Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thanh Phong 1999 Bài giảng cao học. Đại Học Cần Thơ Giảng dạy chính Chưa có
2 Lê Hữu Phước 2011 Bài giảng môn học. Đại học An Giang Tham khảo Chưa có
3 Phạm Tiến Dũng 2008 Đại học Nông Nghiệp 1 Hà Nội Tham khảo Chưa có
4 Đặng Hùng Thắng 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2009
5 Nguyễn Hải Tuất, Nguyễn Trọng Bình 2005 Tham khảo vie Chưa có

37. Canh tác học (CUL536) Trần Văn Khải

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Văn Khải 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có Canh tác học: Tài liệu giảng dạy / Nguyễn Văn Minh. - An Giang : Đại học An Giang , 2012
2 Nguyễn Văn Minh 2007 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2012
3 Nguyễn Văn Minh 1997 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2012
4 Nguyễn Thế Đặng 1999 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
5 Võ Minh Kha 1996 Nông Nghiệp Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Sổ tay hướng dẫn sử dụng phân bón. Đường Hồng Dật. Nông nghiệp, 2002. (631.81/D124/2002/TK02234)
6 Trần Văn Hâu 1997 Tham khảo eng Chưa có
7 Nguyễn Văn Sánh 1997 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có Giáo trình Hệ thống canh tác / Nguyễn Bảo Vệ (ch.b.), Nguyễn Thị Xuân Thu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nông nghiệp , 2012. Giáo trình lý thuyết nghiên cứu và phát triển hệ thống canh tác / Nguyễn Văn Sánh. - Cần Thơ : Viện Nghiên cư
8 Lê Thị Xua 1997 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có Trồng trọt đại cương / Nguyễn Văn Minh. - Đại học An Giang , 2003. 631/M312 GT0005
9 Huỳnh Thanh Hùng 2001 Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Thúy Diễm 2016 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Vũ Đình Hòa, Nguyễn Văn Hoan & Vũ Văn Liệt 2005 Nông nghiệp Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
3 Hoàng Trọng Phán, Trương Thị Bích Phượng 2008 Đại học Huế Tham khảo vie Hiện có
4 Phùng Quốc Tuấn, Nguyễn Quang Thạch 2007 Đại học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có
5 Lê Trần Bình, Hà Hữu Nghị, Lê Thị Muội 1997 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
6 Bùi Chí Bửu, Nguyễn Thị Lang 2007 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
7 Bùi Chí Bửu, Nguyễn Thị Lang 2007 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Như Hà 2006 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lê Văn Khoa và ctv 2000 Giáo Dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2001
3 Đường Hồng Dật 2003 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Hiện có: 2002
4 Finck, Arnold 1982 Tham khảo eng Hiện có
5 Hoàng Minh Châu 1998 Khoa học kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
6 Hoàng Thị Thái Hòa 2011 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
7 FAO 1984 Food and Agriculture Organization of the United Nations Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Vũ Phến 2005 Trường Đại Học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Caton B P. M. Motimer and Hill J. E 2004 International Rice Reseach Institute Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7566
3 Phạm Hoàng Hộ 2003 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Có 3 quyển năm 2000
4 Bhagirath Singh Chauhan 2012 International Rice Reseach Institute Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7564
5 Suk Jin Koo, Dương Văn Chín, Yong Woong Kwon và Hoàn Anh Cung 2000 Nông Nghiệp Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8021
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Ngọc Đệ 2008 Đại Học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2009 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8087
2 Đinh Thế Lộc, Võ Nguyên Quyền, Bùi Thế Hùng và Nguyễn Thế Hùng 1997 Nông nghiệp Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Văn Hoan 2007 Đại Học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có
4 Shouichi Yosida 1981 Đại Học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
5 Bùi Huy Đáp 1984 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
6 Dương Minh 1999 Khoa Nông nghiệp. Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Bảo Vệ 2011 Đại Học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Bảo Vệ 2011 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Đoàn Thị Thanh Nhàn 1996 Nông Nghiệp Tham khảo vie Chưa có
4 Nguyễn Bảo Vệ và Trần Thị Ba 2005 Nông Nghiệp - Thành Phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có
5 Việt Chương và Nguyễn Sô 2000 Thanh Niên Tham khảo vie Hiện có
6 Đoàn Thị Thanh Nhàn 1996 Nông Nghiệp Tham khảo vie Chưa có
7 Ngô Thế Dân 1999 Nông Nghiệp Tham khảo Chưa có
8 Hoàng Chương và Cao Vĩnh Hải 2001 Nông Nghiệp, TP.HCM Tham khảo vie Hiện có

43. Cây ăn trái (CUL512) Nguyễn Văn Minh

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Kế 2014 Nông nghiệp TP Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Văn Kế 2001 Nông nghiệp TP Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Văn Huỳnh, Võ Thanh Hoàng 1995 Nông Nghiệp Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1997
4 Trần Thượng Tuấn Lê Thanh Phong Dương Minh Trần Văn Hòa Nguyễn Thành Hối 1997 Sở Khoa Học Công Nghệ & Môi Trường An Giang Tham khảo vie Chưa có
5 Nguyễn Minh Châu 2001 Nông nghiệp TP Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1999
6 Trần Thượng Tuấn, Lê Thanh Phong, Dương Minh, Trần Văn Hòa, Nguyễn Bảo Vệ 1994 Sở Khoa Học Công Nghệ & Môi Trường An Giang Tham khảo vie Chưa có
7 Vũ Công Hậu 2000 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Thúy Diễm 2016 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đào Thanh Vân, Đặng Thị Tố Nga 2007 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8086
3 Đỗ Đình Thục 2009 Trường Đại học Nông Lâm Huế Tham khảo vie Hiện có
4 Phạm Văn Duệ 2005 Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7410
5 Trần Viết Mỹ 2011 Trung tâm Khuyến nông- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP.Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7409
6 Hà Nhật Tân 2003 Văn hóa thông tin Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7417
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Sánh 1997 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Chưa có Giáo trình Hệ thống canh tác / Nguyễn Bảo Vệ (ch.b.), Nguyễn Thị Xuân Thu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nông nghiệp , 2012. Giáo trình lý thuyết nghiên cứu và phát triển hệ thống canh tác / Nguyễn Văn Sánh. - Cần Thơ : Viện Nghiên cư
2 Chambers. Robert, Arnold Pacey, and Lori Ann Thrupp 1989 Intermediate Technology Publications, London Tham khảo eng Chưa có
3 Conway, G. R 1989 Intermediate Technology Publications, London. pp 77- 86 Tham khảo eng Chưa có
4 Đinh Phi Hổ 2008 Phương Đông TP HCM Tham khảo vie Chưa có
5 Kay Ronald D 1988 Mc Graw Hill Book Company. New York, pp 23 – 62 Tham khảo eng Chưa có
6 Nguyễn Thị Song An 2001 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7927 Hiện có: 2017
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Minh 2009 Đại học An Giang Giảng dạy chính Chưa có
2 Alan Mountford 1997 Oxford University Press. Nineth impression Tham khảo Chưa có
3 Kiều Hữu Ảnh 2001 Khoa học kỹ thuật. Hà Nội Tham khảo Chưa có
4 Tổ từ điển của nhà xuất bản khoa học kỹ thuật 1976 Khoa học kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có: 1997
5 Lê Khả Kế 1978 Khoa học kỹ thuật. Hà Nội Tham khảo Chưa có
6 Viện ngôn ngữ học - Ủy ban Khoa học xã hội Việt nam 1985 Khoa học xã hội. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có: 1994
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Bảo Vệ, Nguyễn Huy Tài 2005 Trường Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2012
2 Nguyễn Bảo Vệ 2012 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Kwanchai A. Gomez, Arturo A. Gomez 1984 John Wiley & Sons Tham khảo eng Hiện có
4 Tham khảo vie Chưa có Không tìm thấy
5 Vũ Cao Đàm 2003 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
6 Nguyễn Văn Lê 1995 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2001

48. Kỹ năng khuyến nông (CUL531) Trịnh Phước Nguyên

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Văn Khải 2006 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2013
2 A.W. van den Ban & H.S. Hawkins 1999 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
3 Bộ NN & PTNT 1999 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
4 Thomas G. Flores, Pedro – B. Bueno, Rafaeld- Lapastora 1993 Tham khảo vie Chưa có
5 Cục Khuyến Nông & Khuyến Lâm Bộ NN & PTNT 1997 Tham khảo vie Chưa có
6 Bộ NN & PTNT 2001 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
7 Lê Trọng 2000 Văn hóa dân tộc Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Hướng dẫn kế hoạch làm ăn xóa đói giảm nghèo bền vững cho hộ nông dân / Lê Trọng (MD051541; MD051542)
8 Ngô Khắc Nguyên 1966 Cơ Quan Phát Triển Á Châu Tham khảo vie Chưa có
9 Nguyễn Thị Kim Nguyệt 2001 Tủ sách ĐHCT Tham khảo vie Chưa có
10 Nguyễn Ngọc Đệ 2002 Tủ sách ĐHCT Tham khảo vie Chưa có
11 Trần Văn Hoà 1995 Tủ sách Đại Học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có
12 Viên NC & PT Hệ Thống Canh Tác ĐHCT 2003 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có

49. Cây rau (CUL509) Nguyễn Thị Minh Châu

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Thị Ba 2010 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Thị Ba 1999 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Trần Thị Ba và Võ Thị Bích Thủy Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
4 Trần Khắc Thi 1999 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2005
5 Trần Thị Ba Phạm Hồng Cúc và Trần Thị Kim Ba 1999 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Kỹ thuật trồng rau / Phạm Hồng Cúc, Trần Văn Hai, Trần Thị Ba. - Hà Nội : Nông nghiệp , 2001
6 Trần Thị Ba 1999 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Giáo trình cây rau / Trần Thị Ba. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ , 1999.
7 Phạm Hồng Cúc và Trần Thị Kim Ba (Khoa Nông nghiệp và sinh học ứng dụng) 1999 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Kỹ thuật trồng rau / Phạm Hồng Cúc, Trần Văn Hai, Trần Thị Ba. - Hà Nội : Nông nghiệp , 2001
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đường Hồng Dật 2011 Lao Động–Xã Hội Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7277
2 B. M. Shepard, A. T. Barrion, and J. A. Litsinger 1989 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
3 B. M. Shepard, A. T. Barrion, and J. A. Litsinger 1987 Tham khảo eng Chưa có
4 Đường Hồng Dật 2011 Lao Động – Xã Hội Tham khảo vie Chưa có
5 Nguyễn Mạnh Chinh, Mai Văn Quyền, và Nguyễn Đăng Nghĩa 2005 Nông Nghiệp Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Thúy Diễm 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Minh Chơn 2004 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Như Khanh 2011 Giáo Dục Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Mạnh Chinh 2012 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
5 Hoàng Minh Tấn 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004 Giáo trình sinh lí thực vật : Giáo trình cao đẳng sư phạm / Hoàng Minh Tấn, Vũ Quang Sáng, Nguyễn Kim Thanh. - Hà Nội : Đại học Sư phạm , 2004
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Trần Oánh và Nguyễn Văn Biên 2007 Đại học Nông nghiệp Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7306
2 Charles R. Worthing 1983 The Bristish Crop Protection Council Tham khảo vie Hiện có
3 Trần Quang Hùng 1992 Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Cẩm nang thuốc bảo vệ thực vật / Nguyễn Mạnh Chinh, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Mạnh Cường. - Hà Nội : Nông nghiệp , 2017. Sổ tay sử dụng thuốc bảo vệ thực vật Nguyễn Mạnh Chinh, Ký Văn Ngọt. - Tái bản lần 1 có bổ sung. -
4 Trần Văn Hai 1998 Tủ sách Đại Học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2005
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Văn Khải và Nguyễn Thị Thanh Xuân 2016 Lưu hành nội bộ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7204
2 Đinh Thế Lộc, Võ Nguyên Quyền, Bùi Thế Hùng và Nguyễn Thế Hùng 1997 Nông Nghiệp Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Reissig, W 1985 Int. Rice Res. Inst Tham khảo vie Hiện có Hiện có bản dịch tiếng việt năm 1993 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7206
4 Nguyễn Ngọc Đệ 2008 Đại Học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2009 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8087
5 Nguyễn Công Thuật 1995 Nông Nghiệp Tham khảo vie Chưa có
6 Võ Văn Á, Nguyễn Mạnh Chinh 1998 Nông Nghiệp Tham khảo vie Chưa có
7 Bùi Huy Đáp 1984 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
8 Dương Minh 1999 Khoa Nông nghiệp. Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
9 Nguyễn Văn Hoan 2007 Đại Học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có
10 Shouichi Yosida 1981 Đại Học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Sánh 1997 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Chưa có Giáo trình Hệ thống canh tác / Nguyễn Bảo Vệ (ch.b.), Nguyễn Thị Xuân Thu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nông nghiệp , 2012. Giáo trình lý thuyết nghiên cứu và phát triển hệ thống canh tác / Nguyễn Văn Sánh. - Cần Thơ : Viện Nghiên cư
2 Vũ Công Hậu 2000 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
3 Trần Đức Viên 2004 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Đĩnh 2004 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2005
2 Lê Vũ Khôi, Lưu Nguyên Khánh 2000 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
3 Nguyễn Văn Tuất 2005 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
4 Nguyễn Văn Đĩnh 2004 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có Hiện có: 2002 Nhện hại cây trồng và biện pháp phòng chống Nguyễn Văn Đĩnh. - Hà Nội : Nông nghiệp , 2002.
5 Cục Bảo Vệ Thực Vật 2000 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Thu Cúc 2014 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2001
2 Borror D.J., Delong D. M., Triplehorn C. A 1981 Tham khảo vie Chưa có
3 Borror D.J., Richard E. W 1970 Tham khảo vie Chưa có
4 Bondarenko H.B., Glusenko A. F 1972 Tham khảo vie Chưa có
5 Cedric Gillott 1979 Tham khảo vie Chưa có
6 Hồ Khắc Tín 1980 Nông Nghiệp Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Văn Hâu 2005 Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh. Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Bảo Vệ và Lê Thanh Phong 2004 Trường Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
3 Trần Văn Hâu 2013 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7826
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đặng Kim Vui 2007 Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7979
2 Nguyễn Viết Khoa 2006 Bộ NN & PTNT Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7981
3 Lê Quang Vĩnh 2009 Trường Đại học Nông Lâm Huế Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Thái Sơn 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2008 đã scan
2 Nguyễn Nghĩa Thìn 1997 Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tham khảo vie Chưa có
3 Nguyễn Hoàng Nghĩa 1999 Viện Khoa Học Lâm Nghiệp Việt Nam – Nông Nghiệp Tham khảo vie Chưa có
4 Đặng Huy Huỳnh 2001 Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia – Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật Việt Nam Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Vân Hà 2014 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: / Nguyễn Thị Vân Hà. - Tái bản lần thứ 1 có sửa chữa, bổ sung. - : , 2014
2 Lê Huy Bá (chủ biên), Thái Vũ Bình, Võ Đình Long 2016 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Đặng Mộng Lân 2001 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
4 Hoàng Đức Nhuận, Nguyễn Văn Khang 1999 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
5 Davy, Aidan 1997 Environmental department - World Bank Tham khảo vie Hiện có http://siteresources.worldbank.org/INTSAFEPOL/1142947-1116493361427/20507357/Update21EnvironmentalHazardAndRiskAssessmentDecember1997.pdf
6 Nguyễn Ngọc Dung 2010 Xây dựng Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Văn Quang và Huỳnh Ngọc Đức 2007 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7433
2 Lê Anh Tuấn 2005 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có
3 Vương Văn Huỳnh – Trần Tuyết Hằng 1997 Nông Nghiệp Tham khảo vie Chưa có Khí tượng nông nghiệp giáo trình Đại học Nông - Lâm nghiệp Đoàn Văn Điếm,...[et all. - Hà Nội : Nông Nghiệp , 2005
4 WMO, N. 1981 Tham khảo eng Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Thị Ba 2014 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Trần Thị Ba 2010 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
3 Lê Hữu Phước 2012 Đại học An Giang Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Quang Trí 1996 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2010
2 Võ-Tòng Anh và ctv 2005 Khoa Nông nghiệp. Trường Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7893
3 Lê Cảnh Định 2006 Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7875
4 Võ Quang Minh 1998 Đại học Cần thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7856
5 Nguyễn Thế Thận, Trần Công Yên 2000 Xây dựng - Hà nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7848
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Bảo Vệ, Nguyễn Huy Tài 2005 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2012
2 Kwanchai A. Gomez, Arturo A. Gomez 1984 John Wiley & Sons Tham khảo eng Hiện có
3 Tham khảo Chưa có Bộ môn Không tìm thấy
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Bảo Vệ, Nguyễn Huy Tài 2005 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2012
2 Kwanchai A. Gomez, Arturo A. Gomez 1984 John Wiley & Sons Tham khảo eng Hiện có
3 Tham khảo vie Hiện có Bộ môn Không tìm thấy
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạch và Vũ Quang Sáng 2006 Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004 Giáo trình sinh lí thực vật : Giáo trình cao đẳng sư phạm / Hoàng Minh Tấn, Vũ Quang Sáng, Nguyễn Kim Thanh. - Hà Nội : Đại học Sư phạm , 2004
2 Lê Văn Khoa và ctv 2012 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
3 Lê Văn Hòa và Nguyễn Bảo Toàn 2004 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8101 Đã scan
4 Công nghệ sinh học thực vật 2003 Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
5 Bùi Trang Việt 2000 Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
6 Lê Văn Hòa Nguyễn Bảo Toàn 2005 Đại Học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8101 đã scan
7 Lincoln Taiz and Eduardo Zeiger 2002 Tham khảo vie Chưa có
8 Malcolm B Wilkins Pitman Tham khảo eng Hiện có Đã scan (năm xb 1984)

69. Công nghệ sinh học trong BVTV - SHUD (CUL911) Lê Minh Tuấn, Văn Viễn Lương

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Đĩnh, Đỗ Tấn Dũng, Hà Quang Hùng, Phạm Văn Lầm, Phạm Bình Quyền và Ngô Thị Xuyên 2004 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2007
2 Phạm Thị Thùy 2004 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2010
3 Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Như Thanh và Dương Đức Tiến 2007 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Nguyễn Thị Thu Cúc 2016 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Xuân Thành, Lê Văn Hưng và Phạm Văn Toản 2003 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/3147
6 Phạm Văn Ty và Vũ Nguyễn Thành 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
7 Nguyễn Xuân Thành, Lê Văn Hưng và Phạm Văn Toản 2003 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/3147
8 Lương Đức Phẩm 2010 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Thái Sơn 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2008 đã scan
2 Los Banos, Laguna, Philipines. IRRI 1987 Tham khảo eng Chưa có
3 H. Kuckuck, G. Kobabc, G. Wenzel 1991 Tham khảo eng Chưa có
4 Lê Duy Thành 2001 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
5 Võ Tòng Xuân 1998 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
6 Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn An Giang Trung Tâm khuyến nông 2005 Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Võ Thị Xuân Tuyền và Nguyễn Duy Tân 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Nguyễn Minh Thủy 2010 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Lê Văn Tán 2008 Khoa học và kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Bùi Ái 2005 Đại học Quốc gia TP.HCM Tham khảo vie Hiện có Ebook (2003), đang xử lý.
5 Hà Thanh Toàn 2006 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có Bài giảng công nghệ sau thu hoạch ngũ cốc / Dương Thị Phượng Liên, Hà Thanh Toàn. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ , 2000
6 Nguyễn Minh Thủy 2006 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2013
7 Nguyễn Minh Thủy 2010 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
8 Nguyễn Đức Lượng 2006 Đại học Quốc Gia TP. HCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002 Hiện có: Giáo trình vi sinh vật học công nghiệp : Dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học kỹ thuật và dạy nghề / Nguyễn Xuân Thành ... [và những người khác. - Tái bản lần 1. - Hà Nội : Gi
9 Hà Văn Thuyết, Trần Quang Bình 2000 Nông Nghiệp Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Ebook, đang xử lý.
10 Lê Doãn Diên 2004 Nông nghiệp, Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
11 Nguyễn Mạnh Khải 2005 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Thị Ba 2010 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Thị Ba 1999 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Giáo trình cây rau / Trần Thị Ba. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ , 1999.
3 Trần Khắc Thi 1999 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2005
4 Phạm Hồng Cúc và Trần Thị Kim Ba 1999 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Kỹ thuật trồng rau / Phạm Hồng Cúc, Trần Văn Hai, Trần Thị Ba. - Hà Nội : Nông nghiệp , 2001
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Võ Thị Hướng Dương 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Võ Thị Hướng Dương 2013 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2012
3 Phạm Hoàng Hộ 1972 Lửa Thiêng Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Thúy Diễm 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Vũ Tuấn Minh 2009 Đại học Nông Lâm Huế Tham khảo vie Hiện có
3 Viện dược liệu 2004 Khoa học kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7408 (Hiện có năm: 2006)
4 Nguyễn Bá Hoạt 2005 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7415
5 Đỗ Tất Lợi 2005 Y học Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7416 Đang xử lý năm xb 2015
6 Nguyễn Viết Thân 2004 Y học Tham khảo vie Chưa có