Khoa Sư phạm
Quản lý giáo dục - Thạc sĩ

Thông tin cán bộ phụ trách

Nguyễn Thị Hồng Loan
nthloan@agu.edu.vn

Click vào môn học để xem danh mục tài liệu của từng môn, hoặc hiển thị tất cả

Tổng số môn học: 22

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Giảng dạy chính vie Chưa có
3 Giảng dạy chính vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hewings, M. & Thaine, C. 2012 Cambridge University Press Giảng dạy chính eng Hiện có B1: (2) C1: (2)
2 Dummett, P., Hughes, J., & Walter, C. 2016 Oxford: Oxford University Press Giảng dạy chính eng Chưa có
3 Saslow, J., Ascher, A., Brockman, T., & Rouse, J. 2011 Pearson Longman Giảng dạy chính eng Hiện có
4 Brown, R., & Richards, L. Giảng dạy chính eng Chưa có
5 Evans, V. 2002 Newbury: Express Publ. Giảng dạy chính eng Hiện có
6 Oshima, A., & Hogue, A. 2006 White Plains, N.Y.: Longman Giảng dạy chính eng Hiện có
7 Capel, A. & Nixon, R. 2011 Oxford University Press Giảng dạy chính eng Chưa có
8 2008 Trẻ Giảng dạy chính eng Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Lộc 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Bùi Minh Hiền (chủ biên), Vũ Ngọc Hải, Đặng Quốc Bảo 2011 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Trần Kiểm 2015 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Trần Kiểm 2012 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Trần Kiểm 2015 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
6 Brian Fidle 2002 Giảng dạy chính eng Hiện có
7 David Coghlan, Teresa Brannick 2005 Giảng dạy chính vie Chưa có
8 Phan Văn Kha 2007 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có
9 Trần Kiểm 2008 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
10 Trần Kiểm 2006 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2015
11 Harold Koontz và các tác giả 1998 Khoa học và Kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 1999
12 Học viện Quản lí Giáo dục 2013 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Quyển 1: (5) Quyển 2: (5)
13 Trường Cán bộ Quản lí Giáo dục Tp. Hồ Chí Minh 2013 Trường Cán bộ Quản lí Giáo dục Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Doan 1996 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền 2001 Khoa học và Kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Trần Kiểm 2012 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Brian Fidle 2002 Giảng dạy chính eng Hiện có
5 Trần Kiểm 2002 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có
6 Trần Kiểm 2004 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2008
7 Trần Kiểm 2015 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
8 Nguyễn Minh Đạo 1997 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có
9 Tony Bush and David Middlewood 2005 Giảng dạy chính eng Hiện có
10 Phạm Thành Nghị 2000 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
11 John S. Oakland 1994 Thống kê, Đại học Kinh tế Quốc dân Giảng dạy chính vie Chưa có
12 Philip Selznick 2007 Giảng dạy chính eng Chưa có
13 Nguyễn Ngọc Quang 1989 Trường CBQLGD TW I Giảng dạy chính vie Chưa có
14 Tony Bush and David Middlewood 2005 Giảng dạy chính eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Vũ Cao Đàm 1996 Khoa học và Kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
2 Vũ Cao Đàm 1999 Khoa học và Kỹ thuật Giảng dạy chính vie Chưa có
3 Trần Văn Đạt, Võ Văn Thắng 2016 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Đặng Vũ Hoạt, Hà Thị Đức 1991 Đại học Sư phạm 1 Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có
5 Đặng Vũ Hoạt, Hà Thị Đức 1998 Viện Khoa học giáo dục Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có
6 Phạm Minh Hùng 2000 Đại học Vinh Giảng dạy chính vie Chưa có
7 Lưu Xuân Mới 1996 Trung tâm quốc tế đào tạo về khoa học vật liệu Giảng dạy chính vie Chưa có
8 Ngô Đình Qua 2005 Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Chưa có Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục : (Sách tặng) / Trần Văn Đạt, Võ Văn Thắng (đồng chủ biên). - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh , 2016
9 Phạm Hồng Quang 2004 Giáo dục Giảng dạy chính vie Chưa có
10 Dương Thiệu Tống 2005 Khoa học Xã hội và công ty Văn hóa Phương Nam, TP HCM Giảng dạy chính vie Chưa có
11 Phạm Viết Vượng 1997 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Võ Thành Khối 2005 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Mai Hữu Khuê 1992 Học viện Hành chính Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có
3 Lưu Xuân Mới 2008 Giáo dục Giảng dạy chính vie Chưa có
4 Nguyễn Đình Chỉnh, Phạm Ngọc Uyển 1998 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Vũ Dũng 2011 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
6 Nguyễn Bá Dương (chủ biên) 2003 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có
7 Dean Tjosvold & Mary M. Tjosvold 2010 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Chưa có
8 Harold Knoontz, Cyril Opdonnell, Heinz Weihrich (1998) 1998 Khoa học và Kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 1999
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tạ Minh 2007 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: năm 2011 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9251
2 Lê Ngọc Hùng 2006 Lý luận Chính trị Giảng dạy chính vie Chưa có Hiện có: Xã hội hóa giáo dục ở Việt Nam hiện nay : Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Phạm Thị Thu Hương. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2017.
3 Lương Văn Úc 2009 Đại học Kinh tế quốc dân Giảng dạy chính vie Chưa có
4 Phạm Đức Trọng (chủ biên), Nguyễn Hữu Túc, Hoàng Thế Cường 2015 Hồng Đức: Hội Luật gia Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Ngọc Bảo – Bùi Văn Quân 2006 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
2 Trịnh Quốc Trung 2014 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Sinh Huy, Trần Trọng Thủy 2006 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
4 Vũ Thị Phượng, Dương Quang Huy 2006 Tài chính Tham khảo vie Chưa có
5 Nguyễn Bá Dương 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Chưa có
6 Nguyễn Hải Sản 2005 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1998
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Vương Thanh Hương 2007 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
2 Phạm Viết Nhụ 2005 Học viện Quản lí giáo dục Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
3 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 2001 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có
4 Harold Knoontz, Cyril Opdonnell, Heinz Weihrich 1998 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999
5 Philip Selznick 2007 Tham khảo eng Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ GD – ĐT, Viện nghiên cứu phát triển giáo dục 1998 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
2 Bộ GD – ĐT, Viện nghiên cứu phát triển giáo dục 1998 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
3 Nguyễn Thanh Bình 2005 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
4 Nguyễn Hữu Châu 2005 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
5 Nguyễn Tiến Đạt 2006 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
6 Vũ Ngọc Hải 2003 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
7 Phạm Minh Hạc 2002 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
8 Phạm Minh Hạc 1999 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
9 Phạm Minh Hạc 1991 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
10 Đặng Thành Hưng 1994 Viện Khoa học giáo dục Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
11 Hà Thế Ngữ 1989 Viện Khoa học giáo dục Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
12 Raja Roy Singh 1994 Viện Khoa học giáo dục Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
13 Vũ Văn Tảo 1995 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
14 Trần Văn Tùng 1996 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Chưa có
15 Harman, G., Hayden, M., & Nghi, P. T. 2010 London: Springer Tham khảo eng Chưa có
16 OECD 2013 Tham khảo eng Hiện có www.oecd.org/countries/vietnam/Viet Nam.pdf
17 WENR (World Education News and Reviews) 2014 Tham khảo eng Hiện có http://wenr.wes.org/2014/05/higher-education-in-vietnam
18 World Bank 2012 Washington, DC Tham khảo eng Hiện có
19 2008 Lao động Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Chính phủ 2008 Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=12706&Keyword=32/2008/N%C4%90-CP
2 Chính phủ 2008 Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=12743&Keyword=13/2008/N%C4%90-CP
3 Chính phủ 2008 Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=12850&Keyword=14/2008/N%C4%90-CP
4 Chính phủ 2012 Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27460&Keyword=36/2012/N%C4%90-CP
5 Đặng Bá Lãm 2005 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Chưa có
6 Bùi Minh Hiền 2011 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
7 Trần Kiểm 2012 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
8 Trần Kiểm 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016 (Đang xử lý; 3 bản: MD071499, MD071500, MD071501)
9 Phan Văn Kha 2007 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Kiểm 2004 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2008
2 Bộ GD-ĐT 2009 Tham khảo vie Chưa có
3 Nguyễn Quốc Chí 2003 Tham khảo vie Chưa có
4 Harold Knoontz, Cyril Opdonnell, Heinz Weihrich 1998 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999
5 Bùi Minh Hiền 2011 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
6 Trần Kiểm 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016 (Đang xử lý; 3 bản: MD071499, MD071500, MD071501)
7 T. Burns Tham khảo eng Chưa có
8 Tony Bush and David Middlewood 2005 Tham khảo eng Hiện có
9 Nguyễn Kỳ và Bùi Trọng Tuân 1984 Trường CBQLGD Tham khảo vie Chưa có
10 Hồ Văn Liên 2007 Tham khảo vie Chưa có
11 Hà Thế Ngữ 1985 Viện Khoa học giáo dục Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
12 Phạm Viết Nhụ 2005 Học viện Quản lí giáo dục Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
13 Paul Hersey, Ken Blanc Hard 1995 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Chưa có
14 PAM ROBBINS, HARVEY B. ALVY 2004 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Chưa có
15 Trung tâm nghiên cứu tổ chức quản lí giáo dục 1999 Thống kê Tham khảo vie Chưa có
16 Nguyễn Kiên Trường và nhóm dịch giả 2004 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
17 Viện nghiên cứu phát triển giáo dục 2002 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Kim Dung 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Năm 2018 (danh mục sách mới tháng 9)
2 Trần Kim Dung 2000 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Thanh Hội 1999 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
4 Nguyễn Văn Lê - Nguyễn Văn Hòa 1997 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
5 Michal Vincent 2002 Oxford Tham khảo eng Chưa có
6 Huỳnh Văn Sơn 2006 Tham khảo vie Chưa có
7 Đặng Quốc Bảo, Phạm Quang Sáng 2004 Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
8 Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc 2004 Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
9 Bùi Minh Hiền, Vũ Ngọc Hải, Đặng Quốc Bảo 2011 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
10 Đặng Bá Lãm 2005 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Chưa có
11 Nguyễn Văn Bình, Trần Đình Huỳnh, Đặng Quốc Bảo 1999 Thống kê Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ GD-ĐT 2008 Tham khảo vie Hiện có http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=82579&category_id=0
2 Nguyễn Đức Chính 2002 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
3 Đặng Bá Lãm 2003 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
4 Nguyễn Phương Nga và Nguyễn Quý Thanh 2010 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
5 Phạm Thành Nghị 2000 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
6 Lê Đức Ngọc 2004 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
7 Nguyễn Công Khanh (Chủ biên), Đào Thị Oanh 2015 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
8 UNESCO 2007 Tham khảo vie Chưa có
9 Alexander, W. A. 2004 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có
10 Bộ GD-ĐT 2008 Tham khảo vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=51695
11 Bộ GD-ĐT 2008 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-03-2008-QD-BGDDT-quy-dinh-tieu-chuan-danh-gia-chat-luong-chuong-trinh-dao-tao-giao-vien-trung-hoc-pho-thong-trinh-do-dai-hoc-63947.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Ngọc Bảo, Nguyễn Đình Chỉnh 1998 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
2 Đặng Đình Bôi 2006 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
3 Nguyễn Hữu Châu 2006 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
4 Jon Wiles và Joseph Bondi 2005 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
5 Phạm Văn Lập 1998 Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
6 R. Diamon 2003 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
7 Oliva, P. 2005 Tham khảo eng Chưa có
8 Nguyễn Quang Uẩn 1996 Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Học viện Quản lí Giáo dục 2013 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Quyển 1: (5) Quyển 2: (5)
2 Nguyễn Hữu Lam 1996 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
3 Rober Heller; Kim Phượng 2006 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có
4 2013 Trường Cán bộ Quản lí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Dung, Phan Đình Quyền 2010 Giao thông vận tải Tham khảo vie Hiện có
2 Học viện Quản lí Giáo dục 2013 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Quyển 1: (5) Quyển 2: (5)
3 Phạm Quan Huân 2007 Viện NCSP, Trường ĐHSP HN Tham khảo vie Chưa có
4 Trường Cán bộ Quản lí Giáo dục Tp. Hồ Chí Minh 2013 Trường Cán bộ Quản lí Giáo dục Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Chính phủ 2006 Tham khảo vie Hiện có https://luatvietnam.vn/giao-duc/nghi-dinh-85-2006-nd-cp-chinh-phu-19011-d1.html
2 Chính phủ 2011 Tham khảo vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=151839
3 Quốc hội 2010 Lao động Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2017
4 Quang Anh, Hà Đăng 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Văn Kim, Vũ Văn Chiến, Phạm Thu Hiền, Văn Tiến Mai 2001 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Chưa có
6 Lưu Xuân Mới 1993 Trường Cán bộ quản lý Giáo dục - Đào tạo. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
7 Trần Văn Sơn 2000 Lao động Tham khảo vie Chưa có
8 Trường Cán bộ Thanh tra 1997 Trường Cán bộ Thanh tra. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
9 Chính phủ Tham khảo vie Hiện có 85/2006/NĐ-CP, 99/2005/NĐ-CP http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=15505 http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=17938
10 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Tham khảo vie Hiện có 43/2006/TT-BGD&ĐT http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=14827
11 Lưu Xuân Mới 1999 Trường CBQL GD và ĐT TƯ 1, Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Từ Quang Hiển 2007 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
2 Bùi Ngọc Toàn 2008 Giao thông vận tải Tham khảo vie Chưa có
3 Từ Quang Phương 2005 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Chưa có
4 UNESCO 2010 Tokyo, Japan Tham khảo eng Chưa có
5 U.S. Department of Commerce 2009 Washington D.C., USA Tham khảo eng Hiện có
6 World Bank 2008 Tham khảo eng Hiện có
7 Maylor, H. 2010 Tham khảo eng Hiện có
8 Wysocki, R. K.& Bentley, C. 2012 MacMilan: California, USA Tham khảo eng Chưa có
9 Altwies, D. & Preston, J. 2016 MacMilan: California, USA Tham khảo eng Chưa có
10 Olson, T. 2014 Tham khảo eng Hiện có http://www.jrosspub.com/digital-project-management-instructor-materials.html.
11 Lê Kinh Vĩnh 2004 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
12 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2007 Tham khảo vie Chưa có Ban hành kèm theo quyết định số 59/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 10 năm 2007
13 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2007 Tham khảo vie Chưa có Ban hành kèm theo Quyết định số 2368 /QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
14 Chính phủ 2009 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-12-2009-ND-CP-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-85068.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Tiến Đạt 2006 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
2 Ngô Hào Hiệp 1994 Tham khảo vie Chưa có
3 Phạm Minh Hạc 2002 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Bùi Minh Hiền 2013 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
5 Phạm Lan Hương 2005 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có
6 Nguyễn Tiến Đạt 2013 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
7 Nguyễn Khánh Trung 2014 NXB KHXH-DT BOOKS Tham khảo vie Chưa có
8 Nguyễn Tiến Lực 2013 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Ngọc Bảo – Bùi Văn Quân 2006 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
2 Đỗ Văn Chấn 2003 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
3 Chính phủ 2011 Tham khảo vie Chưa có
4 Phạm Minh Hạc 1996 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Chưa có
5 Nguyễn Cảnh Hồ - Đặng Bá Lãm 1/1996 Tạp chí phát triển giáo dục Tham khảo vie Chưa có
6 Đặng Bá Lãm, Phạm Thành Nghị 1997 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
7 Đặng Bá Lãm 2003 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
8 Hà Thế Ngữ 1989 Viện Khoa học giáo dục Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
9 Raja Roy Singh 1994 Viện Khoa học giáo dục Tham khảo vie Chưa có
10 Thái Duy Tuyên 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
11 Phạm Minh Hạc 2002 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
12 Nguyễn Thị Nga 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú