Khoa Luật và Khoa học chính trị
Giáo dục Chính trị - Đại học

Thông tin cán bộ phụ trách

Trương Ngọc Mai Anh
tnmanh@agu.edu.vn

Click vào môn học để xem danh mục tài liệu của từng môn, hoặc hiển thị tất cả

Tổng số môn học: 81

1. EDU116 - Giới thiệu ngành - GDCT 8 Trần Đình Phụng. tdphung@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hà Nhật Thăng 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Tuấn Sĩ, Lê Văn Tá 2007 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
3 2013 Văn hóa thông tin Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Đại học An Giang Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có
5 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có Lưu ở khoa Luật - Khoa học Chính trị
6 Đại học An Giang Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có
7 Phạm Minh Hạc, Nguyễn Khoa Điềm 2003 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2001
8 Phạm Minh Hạc(chủ biên),.... 2001 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2003 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Hội đồng biên soạn Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 2000 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2014 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2014
4 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163 TV hiện có: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII/ Đảng Cộng sản Việt Nam / 2016
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2003 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Hội đồng biên soạn Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 2000 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2014 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017 đã scan 2014
4 Bộ môn Triết học 2006 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562
5 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163 TV hiện có: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII/ Đảng Cộng sản Việt Nam / 2016

4. HCM301 - Tư tưởng Hồ Chí Minh - GDCT 6 Bùi Thu Hằng. bthang@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hội đồng Lý luận Trung ương 2013 Chính trị quốc gia – Sự thật Giảng dạy chính vie Cần kiểm tra lại
2 Phạm Ngọc Anh, Bùi Đình Phong 2003 Lao Động Tham khảo vie Hiện có
3 Song Thành 2005 Lý luận chính trị Tham khảo vie Hiện có
4 Võ Nguyên Giáp 2003 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Chưa có mượn lại gv
5 PGS.TS Đinh Xuân Lý – PGS.TS Phạm Ngọc Anh 2008 Lý luận chính trị. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Đã scan Ebook
6 2011 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1995 (Thư viện hiện có Hồ Chí Minh toàn tập từ tập 1 (335.4346/H450-T1) cho đến tập 12 (335.4346/H450-T12). Ebooks
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hughes, John 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 A. J. Thomson,A. V. Martinet 1986 Hong Kong: Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 1989
3 Sarah Cunningham, Peter Moor, Jane Comyns Carr 2005 UK: Pearson Education Ltd Tham khảo eng Hiện có
4 Buzan, Tony 2008 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Capelle G 1995 Paris : Hachette. Giảng dạy chính other Hiện có
2 Capelle G. et Menand R. 2009 Hachette, Paris Tham khảo other Cần kiểm tra lại GV đã gởi file fahasa
3 Boulet R. et al. 2003 Niveau débutant : CLE International Tham khảo other Cần kiểm tra lại GV đã gởi file
4 Phạm Tuấn, Tăng Văn Hùng 2003 Thanh niên Tham khảo other Hiện có
5 Phạm Tuấn, Trần Hữu Tâm 1999 Paris : Hachette Tham khảo other Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Dương Ký Châu 2010 Tổng hợp Giảng dạy chính other Hiện có Hiện có năm: 2012
2 Trần Hiền Thuần 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7548
3 Lý Hiểu Kỳ 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7937 Hiện có năm: 2017
4 Yang Jizhou 2000 Trẻ Tp.HCM Tham khảo other Hiện có Hiện có năm:2010 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7939
5 Khang Ngọc Hoa, Lai Tư Bình 2000 T.P Hồ Chí Minh: NXB Trẻ TP.HCM Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7938
6 Đại học Bắc Kinh; Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục . 2000 Trẻ Tp.HCM Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7939
7 Khang Ngọc Hoa, Lai Tư Bình 2000 Trẻ TP.HCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7938
8 Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh 2000 NXB Trẻ TP.HCM Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7938
9 Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh 2000 NXB Trẻ TP.HCM Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7547
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 John Hughes, Helen Stephenson, Paul Dumment 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Cobuild, C. 2011 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
3 Lougheed, Lin 2009 New York: Pearson Education Tham khảo eng Hiện có
4 Lougheed, Lin 2012 New York: Pearson Education Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2007 fahasa (2017)
5 Cobuild, C. 2012 Trẻ Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
6 Cobuild, C. 2012 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm 2013

10. FSL102 - Tiếng Pháp 2 (*) 5 Châu Ngọc Yên Lê, Huỳnh Lê Thiên Trúc

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Capelle, G. 1995 France/Paris: Hachette Giảng dạy chính other Hiện có
2 Capelle Guy et Menand Robert 2009 France/Paris : Hachette. Tham khảo other Cần kiểm tra lại GV đã gởi file fahasa
3 Boulet Roxane et al. 2003 France / CLE International Tham khảo other Cần kiểm tra lại GV đã gởi file fahasa
4 Phạm Tuấn, Tăng Văn Hùng 2003 Thanh niên Tham khảo other Hiện có
5 Phạm Tuấn, Trần Hữu Tâm 1999 Trẻ Tham khảo vie Hiện có

11. CHI102 - Tiếng Trung 2 (*) 6 Lý Văn Hà (lvha@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 YangJiZhou 2010 Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh. Giảng dạy chính vie Hiện có
2 LiXiaoQi 2000 Trẻ TP Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7939
3 Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh 2000 TP Hồ Chí Minh Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7938
4 Trần Hiền Thuần 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7548 Đang xử lý
5 Lý Hiểu Kỳ 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội. Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7937 Hiện có năm: 2017
6 Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh 2000 Trẻ TP. Hồ Chí Minh Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7547

12. COS101 - Tin học đại cương (*) 6 Lê Xuân Phi (lxphi@agu.edu.vn), Lê Trung Thư (

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Tin học 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Mark Dodge, Gaig Stinso, Đoàn Công Thông,Trần Ngọc Hoa 2003 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Trịnh Anh Toàn, Hồng Oanh 2000 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có
4 Busby, M. Learn 2004 Texas: Wordware Publishing, Inc Tham khảo eng Hiện có
5 PTS Learning Systems 2003 Pennsylvania: Bucknell University Tham khảo eng Chưa có
6 Nguyễn Đình Tê 2000 Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Hiện có: New perspectives on Microsoft Powerpoint 2000 comprehensive S. Scott Zimmerman, Beverly B. Zimmerman. - Boston, MA : Course Technology , 2001.
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Bách Thắng 2013 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Điệp, Trần Phương Hiền (Đồng chủ biên) 2012 Đại học Kinh tế Quốc dân Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Phạm viết Vượng 2007 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2005 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/bitstream/AGU_Library/7574/1/LUAT_GIAO_DUC_2005.pdf
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2000 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-12-2011-TT-BGDDT-Dieu-le-truong-trung-hoc-co-so-pho-thong-va-truong-120867.aspx
6 Đặng Bá Lãm 1998 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Chưa có
7 Nguyễn Ngọc Cẩn 2001 Thống kê Tham khảo vie Chưa có Hiện có: 938 mẫu soạn thảo văn bản quản lý, hành chính, tư pháp, hợp đồng kinh tế, dân sự thường dùng / Lê Thành Châu hệ thống và chọn lọc. - Hà Nội : Tài chính , 2004
8 Dương Văn Khảm, Nguyễn Hữu Thời, Trần Hoàng 2002 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000 đang xử lý 2016
9 Vương Thị Kim Thanh 2009 Thống kê Tham khảo vie Hiện có
10 Nguyễn Hữu Thân 2010 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có
11 2010 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có

14. PSY101 - Tâm lý học đại cương 6 Trần Thị Huyên; tthuyen@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thanh Hùng 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2699
2 Lê Thị Bừng, Nguyễn Thị Vân Hương 2013 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2016
3 Nguyễn Công Khanh 2016 ĐHSP Tham khảo vie Chưa có
4 Bùi Văn Huệ 2000 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2003
5 Trần Trọng Thủy 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Trần Trọng Thủy, Phạm Minh Hạc, Phạm Hoàng Gia, Nguyễn Quang Uẩn 1997 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Khoa Luật và Khoa học chính trị, Trường Đại học An Giang 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Minh Đoan (chủ biên) 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2008 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 1984 Sự thật Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Minh Đoan 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
6 Các Mác,Phơđrích ăngghen 1980 Sự thật Tham khảo vie Hiện có
7 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=27806
8 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
9 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2017 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2018 Bộ luật tố tụng hình sự (Hiện hành) MD074412,MD074413,MD074414,MD074415,MD074416
10 2018 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
11 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
12 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
13 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2016 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
14 2017 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=32833&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%91ai%202013
15 Phạm Hoài Huấn (chủ biên) và những người khác 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
16 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2016 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=29068 Luật Bảo vệ môi trường. Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Chính trị Quốc gia - Sự thật. 2016 - Luật bảo vệ môi trường hiện hành (năm 2014) và các văn
17 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có: VKĐH X năm 2006: 3 quyển & VKĐH XI năm 2011: 4 quyển

16. POL502 - Văn hóa học 6 Nguyễn Văn Trang. nvtrang@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Ngọc Thêm, Phan Hồng Quang 2002 Giáo dục Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Nhiều tác giả 2002 Học viện Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có Giáo trình Lý luận văn hóa / Phạm Ngọc Trung. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật , 2012.
3 Đào Duy Anh 1997 Văn hóa Thông tin Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2003
4 Nhiều tác giả 2003 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
5 Lê Quang Trung, Nguyễn Trọng Hoàn 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2015 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017 Hiện có: Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam/Đinh Xuân Lý, Nguyễn Đăng Quang/2018
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tạ Minh 2010 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: năm 2011 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9251
2 Phạm Đức Trọng (chủ biên), Nguyễn Hữu Túc, Hoàng Thế Cường 2015 Hội Luật gia Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Sinh Huy, Nguyễn Văn Lê, Vũ Minh Tâm 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Nguyễn Sinh Huy, Nguyễn Văn Lê, Vũ Minh Tâm 2003 Đại học sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Tony Bilton 1993 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Chưa có Nhập môn xã hội học / Trần Thị Kim Xuyến (chủ biên) , Nguyễn Thị Hồng Xoan. - TP. Hồ Chí Minh : Thống Kê , 2003 Xã hội học nhập môn Bruce J. Cohen, Terri L. Orbuch. - Hà Nội : Giáo Dục , 1995.
6 Nguyễn Minh Hòa 1999 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
7 Lê Ngọc Hùng 2002 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Chưa có
8 Phạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng 1997 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Chưa có Giáo trình xã hội học đại cương / Phạm Đức Trọng (chủ biên), Nguyễn Hữu Túc, Hoàng Thế Cường. - Hà Nội : Hồng Đức : Hội Luật gia Việt Nam , 2016
9 Tương Lai 1997 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Chưa có

18. POL101 - Con người và môi trường 5 Hồ Thị Thanh Tâm (htttam@agu.edu.vn), Nguyễ

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thị Thanh Mai Đại học Quốc gia TPHCM Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/4128
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2011 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Xuân Cự,Nguyễn Thị Phương Loan 2014 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
4 Lê Thanh Vân 2015 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
5 Lê Văn Khoa (chủ biên) 2011 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 GS.TS Phan Huy Đường 2015 Đại học Quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có GV cho mượn
2 PGS.TS Đoàn Thị Thu Hà 2006 Khoa học xã hội. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có GV cho mượn
3 Bùi Thế Cường 2002 Khoa học xã hội. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có GV cho mượn
4 Bùi Đình Thanh 2004 Khoa học xã hội. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
5 TS Lê Chi Mai 2001 Đại học Quốc gia. Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có

20. POL301 - Giáo dục giá trị 4 Bùi Thu Hằng. bthang@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hà Nhật Thăng 1998 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ Giáo dục trung học, Chương trình Phát triển giáo dục trung học 2010 Tham khảo vie Hiện có
3 Phạm Minh Hạc 2012 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
4 Trần Ngọc Thêm 2016 Văn hóa – Văn nghệ. TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Đăng Dung – Bùi Ngọc Sơn 2005 Lý luận Chính trị. Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Đại học Luật Hà Nội 2015 Công an Nhân dân. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2016, 2010, 2006
3 Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: Hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ : (1946 - 1959 - 1980 - 1992 - 2001); 2013
4 2005 Tp. Hồ Chi Minh. TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
5 1993 Tham khảo vie Hiện có
6 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
7 2015 Tham khảo vie Chưa có
8 2015 Chính trị quốc gia- Sự thật. Hà Nội Tham khảo Hiện có
9 2015 Tham khảo vie Hiện có
10 2015 Tham khảo vie Hiện có TV có: Luật Tổ chức Chính phủ/ Quốc hội/2016 (5 Tài liệu)
11 2014 Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
12 2014 Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
13 Tham khảo Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=70822&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20M%E1%BA%B7t%20tr%E1%BA%ADn%20t%E1%BB%95%20qu%E1%BB%91c%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%202015

22. PHT101 - Giáo dục thể chất (*) 20 Bộ môn Giáo dục thể chất

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Anh Tuấn, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Mạnh Thái 2008 Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Thị Thảo Trang 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7129
3 Nguyễn Kim Minh, Nguyễn Trọng Hải, Trần Đồng Lâm, Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Nguyễn Kim Minh 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Liên Đoàn Điền Kinh Thế Giới 2010 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2013. (TK02453) 2010 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2010 (3)
6 Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004 (50 quyển) Năm 2010: 10 quyển
7 Nguyễn Văn Trạch và Ngũ Duy Anh 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2004 Giáo trình bơi lội
8 Trường ĐHSP TDTT TPHCM 2009 Thể dục thể thao. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
9 Vũ Thành Sơn, Nguyễn Danh Hoàng Việt 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003
10 Nguyễn Trần Phương Thảo 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7126
11 Nguyễn Danh Thái, Mai Duy Diễn 1980 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9024
12 Nguyễn Danh Thái, Vũ Thành Sơn 1999 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có
13 Ủy ban TDTT Việt Nam 2005 – 2008 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-634-TTTTC-Luat-Sport-Aerobics-93654.aspx
14 Tổng cục TDTT – Liên Đoàn TD Việt Nam môn TD Aerobics 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-2336-QD-BGDDT-2015-Hoi-khoe-Phu-Dong-toan-quoc-lan-thu-IX-2016-286345.aspx
15 NGUYỄN PHƯỚC THỌ, NGUYỄN PHƯỚC TOÀN, NGUYỄN ANH TUẤN 2009 Trường Đại học sư phạm TDTT TPHCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9824
16 Hồ Văn Tú 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6363
17 Đỗ Chi 1984 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có
18 Đặng Ngọc Quang 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
19 2003 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Luật bơi / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2009
20 Tổng cục thể dục thể thao 2004 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Đăng Thanh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Đào Huy Hiệp, Lưu Ngọc Khái, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Đại Nghĩa 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Hữu Thảo, Phan Tân Hưng, Nguyễn Đình Lưu, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Tiến Hải 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-15-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC-can-bo-giao-duc-quoc-phong-284361.aspx
5 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.hcmut.edu.vn/vi/event/view/van-ban-moi/666-thong-tu-so-6353bgddtgdqp-nga%CC%80y--26-tha%CC%81ng-9-nam-2012
6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
7 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
8 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Lần VI: không thấy Lần VII: 2 (1991) Lần VIII: 1 (1996) Lần IX : 4 (2001) Lần X: 3 (2006) Lần XI: 4 (2011) Lần XII: ebook (http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163) TV hiện có: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII/ Mặt trận
9 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
10 Bộ tổng tham mưu cục quân huấn 2000 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
11 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
12 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-18-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-day-danh-gia-ket-qua-hoc-Giao-duc-quoc-phong-an-ninh-289668.aspx

24. POL304 - Lý luận dạy học môn GDCD 8 Trần Đình Phụng. tdphung@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đinh Văn Đức, Dương Thị Thúy Nga (ch.b.),...[và những người khác] 2011 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lưu Thu Thủy, Lê Thị Lý, Nguyễn Thị Thanh Mai 2008 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Tài liệu này chưa có số ĐKCB
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
6 Võ Thị Thanh Lan; Trần Thanh Hương (hướng dẫn khoa học) 2015 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
7 Vương Phú Tín ; TS. Nguyễn Đức Thìn (hướng dẫn khoa học) 2015 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
8 Lê Bảo Ngọc ; TS. Phạm Việt Thắng (hướng dẫn khoa học) 2015 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Vũ Đình Bảy 2014 Giáo dục Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Phùng Văn Bộ 1999 Đại học Quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có Lí luận và phương pháp nghiên cứu giảng dạy môn giáo dục công dân ở trường THCS Phạm Văn Hùng,Phùng Văn Bộ. - 2nd. - H : Giáo dục , 1999
3 Ban điều hành Dự án TRIG 2011 Trường Đại học An Giang. Tham khảo vie Chưa có
4 Lê Công Đoàn, Nguyễn Thái Dư 2016 Trường Đại học An Giang Tham khảo vie Chưa có Tin học đại cương : Windows 7 và Office 2010 : Tài liệu giảng dạy. - An Giang : Đại học An Giang , 2012.
5 Tập thể tác giả dự án phát triển giáo dục Việt Nam 2010 VVOB Việt Nam. Tham khảo vie Chưa có
6 Đào Thái Lai 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Tập 1: (1) Tập 2: (1)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Công Khanh (Chủ biên), Đào Thị Oanh 2015 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2017
2 Đinh Thị Kim Thoa 2008 Giáo Dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Công Khanh 2014 Hà Nội: Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015. Tác giả: Nguyễn Công Khanh, Đào Thị Oanh Thư viện bổ sung 2017
4 Nguyễn Thị Mỹ Huệ ; TS. Nguyễn Thị Phương Thủy (hướng dẫn khoa học) 2015 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
5 Vương Phú Tín ; TS. Nguyễn Đức Thìn (hướng dẫn khoa học) 2011 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Vũ Đình Bảy 2014 Giáo dục Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Phùng Văn Bộ 1999 Đại học Quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có Lí luận và phương pháp nghiên cứu giảng dạy môn giáo dục công dân ở trường THCS Phạm Văn Hùng,Phùng Văn Bộ. - 2nd. - H : Giáo dục , 1999
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2015 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2015 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2015 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
6 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2015 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thanh Hùng 2011 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/632?mode=full
2 Nguyễn Công Khanh 2016 NXB ĐHSP Tham khảo vie Cần kiểm tra lại Có trong dm bổ sung
3 John W. Santrock (Trần Thị Hương Lan – Biên dịch) 2007 NXB trẻ Tham khảo vie Yêu cầu mua mới
4 Nguyễn Văn Lũy, Lê Quang Sơn 2014 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
5 Nguyễn Kế Hào, Nguyễn Quang Uẩn 2004 Đại Học Sư Phạm. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
6 Lê Văn Hồng 2008 Thế giới Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1996

33. PED117 - Giáo dục học 19 Trần Thị Lan Anh. ttlanh@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đỗ Công Tuất 2005 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/628
2 Nguyễn Thị Cúc 2005 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Quốc Toản, Hoàng Kim Tiến 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2007
4 Bùi Thanh Huyền Giáo dục 2006 Tham khảo vie Hiện có
5 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2010 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Trần Thị Hương 2017 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
7 Trần Thị Tuyết Oanh 2012 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
8 Thái Duy Tuyên 2003 Đại học sư phạm Tham khảo Hiện có
9 Bùi Thị Mùi 2004 Hà Nội : Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
10 Trần Thị Hương 2014 Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
11 Trần Thị Hương Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh 2017 Tham khảo vie Hiện có
12 Trần Thị Hương 2017 Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
13 Trần Thị Tuyết Oanh 2012 H. : Đại học Sư phạm Tham khảo Hiện có
14 Trần Thị Tuyết Oanh 2014 Hà Nội : Đại học sư phạm Tham khảo vie Hiện có
15 Bộ giáo dục và Đào tạo 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
16 Bộ giáo dục và Đào tạo- dự án đào tạo giáo viên trung học cơ sở 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
17 Phạm Thị Chỉnh 2004 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2005
18 Nguyễn Lăng Bình 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
19 Trịnh Thiệp, Ưng Thị Châu 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1998
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Võ Văn Thắng 2009 Trẻ Giảng dạy chính vie Hiện có Thư viện có:Giáo trình lôgíc học hình thức / Võ Văn Thắng / 2017
2 Võ Văn Thắng 2009 Trẻ Giảng dạy chính vie Hiện có Thư viện có:Giáo trình lôgíc học hình thức / Võ Văn Thắng / 2017
3 Tô Duy Hợp - Phan Anh Tuấn 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1997
4 Hoàng Chúng 1994 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Trọng Văn - Bùi Văn Mưa 1995 Tủ sách Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
6 Tô Duy Hợp - Phan Anh Tuấn 1999 Giáo Dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1997, 2001
7 Hoàng Chúng 1994 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
8 Nguyễn Trọng Văn - Bùi Văn Mưa 1995 Tham khảo vie Hiện có

35. POL522 - Phương pháp nghiên cứu khoa học - GDCT 4 LTSNT Chương (ltsntchuong@agu.edu.vn),Trần Đ

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Văn Đạt, Võ Văn Thắng 2016 Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Võ Thị Thanh Lan ; TS. Trần Thanh Hương (hướng dẫn khoa học) 2015 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
3 Vương Phú Tín ; TS. Nguyễn Đức Thìn (hướng dẫn khoa học) 2015 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
4 Lê Bảo Ngọc ; TS. Phạm Việt Thắng (hướng dẫn khoa học) 2015 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Mai Thị Kim Thanh 2011 Giáo dục Việt Nam. Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có Giáo trình Nhập môn công tác xã hội / Bùi Thị Xuân Mai. - Hà Nội : Lao động – Xã hội , 2010
2 Nguyễn Thị Oanh 1998 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
3 Bùi Thế Cường 2002 Khoa học xã hội. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có GV cho mượn
4 Nguyễn Ngọc Lâm Ban xuất bản Đại học Mở -Bán công thành phố Hồ Chí Minh. Tham khảo vie Chưa có
5 Lê Chí An (biên dịch) 1999 Ban xuất bản Đại học Mở - Bán công thành phố Hồ Chí Minh. Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Ths. Lê Thanh Hà, Ths. Nguyễn Thị Nhu 2004 Giảng dạy chính vie Chưa có Giáo trình tôn giáo học / Trần Đăng Sinh, Đào Đức Doãn. - In lần thứ 4. - Hà Nội : Đại học Sư phạm , 2009.
2 Gs Đặng Nghiêm Vạn 2001 Chính trị quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2012
3 Hoàng Tâm Xuyên (chủ biên) 1999 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
4 Tổng Cục Chính trị 1993 Quân đội nhân dân. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Lý luận về tôn giáo và tình hình tôn giáo ở Việt Nam : (Sách tham khảo) / Đặng Nghiêm Vạn. - lần thứ tư. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật , 2012
5 Sigmund Freud 2001 Đại học Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
6 2000 Tham khảo vie Chưa có
7 C.Mác, Ph.Ăngghen 1999 Khoa học xã hội. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Vấn đề về tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam : Chương trình chuyên đề dùng cho cán bộ, Đảng viên cơ sở / Ban tư tưởng - Văn hoá trung ương. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2002.
8 Ban Tư tưởng - Văn hóa trung ương 2002 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có

38. POL526 - Văn hóa các nước Đông Nam Á 3 Nguyễn Văn Nòn. nvnon@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Mai Ngọc Chừ 1999 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Mai Ngọc Chừ 2009 Phương Đông Tham khảo vie Hiện có
3 Phan Ngọc Liên (chủ biên) 2002 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2001
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hội đồng biên soạn Trung ương 1999 Chính trị quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2008
2 Tham khảo Hiện có (Tầng 4 – Quầy Báo và tạp chí)
3 Tạp chí Thông tin khoa học Tham khảo vie Hiện có
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2003 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
5 Hội đồng biên soạn Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 2000 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hội đồng lý luận trung ương 2002 Chính trị quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Hội đồng lý luận trung ương 1999 Chính trị quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Hội đồng lý luận trung ương 2006 Chính trị quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2001
4 Tham khảo Chưa có
5 Đảng cộng sản Việt Nam 2015 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7161 TV hiện có: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 30 năm đổi mới/ Nhị Lê/ năm 2015 (5 Tài liệu)
6 Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Chấp hành Trung ương. Ban Chỉ đạo tổng kết lý luận 2005 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004; 2008
2 Đại học quốc gia Hà Nội 2010 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
3 Lê Đại Nghĩa, Dương Văn Lượng 2010 Quân đội nhân dân. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Đảng Cộng sản Việt Nam 2008 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
5 Phạm Văn Giang 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hội đồng Lý luận Trung ương 2013 chính trị quốc gia – Sự thật Giảng dạy chính vie Cần kiểm tra lại mượn gv
2 Phạm Ngọc Anh 2005 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Chưa có
3 Nguyễn Dy Niên 2009 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Chưa có
4 Đặng Xuân kỳ 2004 Lý luận chính trị Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2002, 2008
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2009 Chính trị quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2017 (20 quyền) 2018 (5 quyển)
3 Ngô Đăng Tri 2016 Thông tin và truyền thông Giảng dạy chính vie Chưa có
4 1978 Sự Thật Tham khảo vie Hiện có
5 Lê Duẩn 1975 Sự Thật. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1976
6 Đào Duy Tùng 1975 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1994

44. POL530 - Giáo dục pháp luật 1 18 Nguyễn Thành Tín. nttin@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 PGS. TS. Trần Hoàng Hải (chủ biên) 2014 Hồng Đức. Hà Nội – Hội luật gia Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2015, 2016
2 TS. Trần Thị Quang Vinh (Chủ biên) 2015 Hổng Đức. Hà Nội – Hội luật gia Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 TS. Trần Thị Quang Vinh (Chủ biên) 2015 Hổng Đức– Hội luật gia Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: Q1, Q2
4 PGS. TS. Nguyễn Cửu Việt (chủ biên) 2015 Hổng Đức– Hội luật gia Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Thư viện có: Giáo trình luật hành chính Việt Nam, (Phần 1) Những vẫn đề chung của luật Hành chính/Phan Trung Hiền,2018
5 2012 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
6 2015 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
7 2012 Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14835&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20d%E1%BA%A1y%20ngh%E1%BB%81
8 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=32912&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20Vi%E1%BB%87c%20l%C3%A0m%202013
9 2015 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Bộ luật hình sự hiện hành (bộ luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017) MD074427,MD074428,MD074429,MD074430,MD074431
10 2014 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
11 2008 Thông tin và Truyền thông Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
12 2010 Lao động. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
13 2011 Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27325&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20Khi%E1%BA%BFu%20n%E1%BA%A1i Hiện có năm: 2017
14 2011 Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27305&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20T%E1%BB%91%20c%C3%A1o
15 2012 Hồng Đức Tham khảo vie Hiện có
16 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27621&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20X%E1%BB%AD%20l%C3%BD%20vi%20ph%E1%BA%A1m%20h%C3%A0nh%20ch%C3%ADnh Hiện có: Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi, bổ sung năm 2014. - Hà Nội : Chính trị
17 Trương Hồng Quang, Hoàng Công Dũng 2013 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
18 2012 Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 TS. Phạm Kim Anh, ThS. Chế Mỹ Phương Đài 2015 Hổng Đức– Hội luật gia Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2016
2 TS. Lê Minh Hùng (chủ biên) 2014 Hồng Đức. Hà Nội – Hội luật gia Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2015, 2017
3 TS.Nguyễn Văn Tiến (chủ biên) 2015 Hồng Đức. Hà Nội – Hội luật gia Việt Nam. Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Trường Đại học Luật Hà Nội 2011 Công an nhân dân Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2015
5 Trường Đại học Luật Hà Nội 2007 Tư pháp. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2015, 2013; 2012; 1994
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Khắc Chương, Hà Nhật Thăng 1998 Giáo dục. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Đăng Sinh, Nguyễn Thị Thọ 2011 Đại học Sư phạm. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Đinh Lê Nguyên 2005 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2005 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015; 2013; 2009; 2006
5 Trần Văn Giàu 1980 Khoa học xã hội. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
6 Trần Văn Giàu 1993 Tp.HCM Tham khảo vie Hiện có
7 Phạm Minh Hạc 2001 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
8 Hà Nhật Thăng 2001 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1998

47. MAX503 - Mỹ học và giáo dục thẩm mỹ 4 Đỗ Công Hồng Ân. dchan@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đỗ Văn Khang (chủ biên) 2004 Đại học Sư phạm. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đỗ Văn Khang 1997 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
3 Nguyễn Ngọc Trà, Lâm Vinh 1984 TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
4 Đặng Vương Hưng (sưu tầm, giới thiệu) 2005 Thanh niên Tham khảo vie Hiện có Thư viện có: Mãi mãi tuổi hai mươi Nguyễn Văn Thạc. - 5th. - Hà Nội : Thanh Niên , 2005. 5q
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đinh Văn Mậu - Phạm Hồng Thái - Nguyễn Anh Tuấn - Phạm Bình - Đặng Khắc Ánh 1997 TP.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đảng Cộng sản Việt Nam 2001 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2006 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Đảng Cộng sản Việt Nam 2010 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
5 1992 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Bảo Lâm (chủ biên) 2007 Đại học Kinh tế TP. HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2011 đang xử lý: Kinh tế vi mô / ThS. Đinh Thùy Trâm. NXB Phương Đông, 2011
2 Nguyễn Tri Khiêm, Phùng Ngọc Triều 2010 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2008
3 Nguyễn Văn Luân, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Chí Hải 2000 Thống kê Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Nguyễn Văn Luân 2001 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Khác Nhà xuất bản: Thống kê
5 Nguyễn Như Ý 2007 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
6 Nguyễn Như Ý 2007 Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2009
7 Đoàn Thị Mỹ Hạnh, Vũ Việt Hằng 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
8 Dương Tấn Diệp 2008 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999
9 Gregory Mankiw 2003 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Tập 1: (2) Tập 2: (2)
10 Nguyễn Văn Ngọc 2005 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011 Khác Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế quốc dân
11 Nguyễn Văn Luân, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Trình, Nguyễn Chí Hải 2007 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
12 Ngô Đình Giao, Phạm Văn Minh 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
13 Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; Người dịch: Nguyễn Ngọc Bích, Đoàn Văn Thắng, Vũ Hữu Tửu 2000 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
14 Nguyễn Như Ý, Trần Thị Bích Dung, Trần Bá Thọ, Lâm Mạnh Hà 2005 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Kinh tế vi mô Lê Bảo Lâm,Nguyễn Như ý,Trần Thị Bích Dung. - 1st. - Tp.HCM : Thống kê , 2005

50. MAX308 - Lịch sử triết học 0 Đỗ Công Hồng Ân. dchan@agu.edu.vn, Nguyễn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trường đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh 2012 Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Chưa có Hiện có: Lịch sử các học thuyết kinh tế / Mai Ngọc Cường, Trần Việt Tiến, Mai Ngọc Anh. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia – Sự thật , 2016. 419 tr. ; 21 cm. 98000đ. -
2 Trường đại học kinh tế quốc dân Hà Nội 2011 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Lịch sử các học thuyết kinh tế / Mai Ngọc Cường, Trần Việt Tiến, Mai Ngọc Anh. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia – Sự thật , 2016. 419 tr. ; 21 cm. 98000đ.
3 Trường đại học Quốc gia Hà Nội 2010 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Lịch sử các học thuyết kinh tế / Mai Ngọc Cường, Trần Việt Tiến, Mai Ngọc Anh. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia – Sự thật , 2016. 419 tr. ; 21 cm. 98000đ. -
4 Trường đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Lịch sử các học thuyết kinh tế Nguyễn Văn Trình,Nguyễn Tiến Dũng,Vũ Văn Nghinh. - 1st. - Tp.HCM : Đại học quốc gia , 2000
5 Mai Ngọc Cường 2011 Chính trị Quốc gia – Sự thật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
6 1999 Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Văn Chí 2013 Giảng dạy chính eng Hiện có Hiện có năm: 2014
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú

55. POL525 - Lịch sử tư tưởng Việt Nam 4 Nguyễn Thị Thu Giang (nttgiang@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Hùng Hậu 2010 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Trần Hữu Duy 1995 Đại học Huế. Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Đăng Thục 1998 Thành phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có: tập 1-5, không có tập 6-7
4 Doãn Chính 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tập thể tác giả 2014 Chính trị - Hành chính Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2011 Tập 1: (2) Tập 2: (2)
2 Đặng Đình Phú,... 2011 Chính trị - Hành chính. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Ban Tuyên giáo Trung ương 2008 Lao động Xã hội. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Đã scan
4 Tập thể tác giả 2014 Chính trị - Hành chính Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
5 Nguyễn, Văn Mạnh 2011 Chính trị - Hành chính. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
6 Tập thể tác giả 2014 Chính trị - Hành chính. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
7 2011 Chính trị - Hành chính. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
8 Tập thể tác giả 2014 Chính trị - Hành chính. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
9 Trần Thị Minh Châu,... 2011 Chính trị - Hành chính. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Ngô Hùng Dũng Đại học An Giang. An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đặng Đình Phú 2011 Chính trị-hành chính Tham khảo vie Hiện có
3 Đặng Đình Phú... [và những người khác] 2011 Chính trị-hành chính Tham khảo vie Hiện có
4 Ban Tuyên giáo Trung ương 2010 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2003
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hạnh Nguyên 2014 Thanh Niên Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Quân đội nhân dân Việt Nam 2008 Quân đội nhân dân. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
3 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 2013 Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Tham khảo vie Hiện có đang scan
4 Bộ Thông tin và Truyền thông 2016 Thông tin và Truyền thông Tham khảo vie Hiện có Đang scan
5 Ngô Văn Phát Tham khảo vie Hiện có Bài trích
6 Nguyễn Thái Anh, Quốc Dũng tuyển chọn, biên soạn 2014 Văn học Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 PGS.TS. Phạm Ngọc Linh, TS. Nguyễn Thị Kim Dung 2013 Đại học Kinh tế Quốc Dân. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Vũ Thị Ngọc Phùng 2005 Lao động - Xã hội Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Trọng Hoài 2007 Lao Động. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
4 Đinh Phi Hổ 2006 Thống kê Tham khảo vie Chưa có
5 Đinh Phi Hổ, Lê Ngọc Uyển, Lê Thị Thanh Tùng 2014 Lao động - Xã hội Tham khảo vie Hiện có
6 ThS. Lê Ngọc Uyển, Th.S Nguyễn Ngọc Danh Kinh tế TP.HCM. Trường Đai học Kinh Tế TPHCM Tham khảo vie Chưa có
7 Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Lý luận chính trị Tham khảo vie Chưa có
8 Lê Thị Thanh Tùng, Lê Ngọc Uyển 1996 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999

61. PED502 - Giáo dục gia đình 4 Nguyễn Phan Thị Thùy Dung. npttdung2008@gmail

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Ths. Phạm Thị Thu Hồng Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/550
2 Vũ Ngọc Khánh 2008 Văn hoá dân tộc Tham khảo vie Hiện có
3 Vũ Ngọc Khánh, Hoàng Khôi 2012 Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Thị Phương Thủy, Nguyễn Thị Thọ 2014 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Vũ Hồng Tiến, Nguyễn Duy Nhiên 2005 Đại học Sư phạm. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Văn Dân 2001 Khoa học xã hội. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
3 Nguyễn Hữu Dũng 2003 Lao động xã hội. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
4 Lê Trí Dũng - Nguyễn Văn Đoàn 1997 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Dân số học / Tài liệu dùng cho Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình Tổng cục dân số - KHHGĐ. - Hà Nội : Tổng cục dân số , 2011
5 Nguyễn Trần Quế 1999 Khoa học xã hội. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Các vấn đề toàn cầu, các tổ chức quốc tế và Việt Nam Tôn Nữ Thị Ninh. - Hà Nội : Trẻ , 1997
6 Võ Khánh Vinh, Đào Trí Úc 2002 Công an nhân nhân. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
7 2003 Hà Nội: Nxb Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=21001
8 1997 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016 - Luật bảo vệ môi trường hiện hành (năm 2014) và các văn bản hướng dẫn thi hành / Quốc hộc / 2017
9 2002 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=23259&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20Di%20s%E1%BA%A3n%20v%C4%83n%20h%C3%B3a Hiện có: Luật di sản văn hóa năm 2001 được sửa đổi, bổ sung năm 2009. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2009.
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Quốc Khanh 2014 Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Hoàng Nam 2002 Văn hóa dân tộc Tham khảo vie Chưa có
3 Trần Ngọc Thêm 2004 Đại học Sư phạm. Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Phương Thảo 1997 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
5 Bùi Thiết 1999 Thanh niên Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2015
6 Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 2013 Tham khảo vie Hiện có

64. MAX103 - Lịch sử kinh tế quốc dân 5 Từ Thị Thanh Mỵ. tttmy@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Công Thống,Nguyễn Chí Hải 2000 Thống kê. Tp.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có
2 GS.TS Nguyễn Trí Dĩnh, TS. Phạm Huy Vinh, TS. Trần Khánh Hưng 2013 Đại học Kinh tế Quốc dân Giảng dạy chính vie Hiện có đang scan
3 Nguyễn Công Thống, Nguyễn Chí Hải 2000 Thống kê Tham khảo vie Hiện có
4 Lê Quốc Sử 1998 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
5 Đặng Phong 2015 Tri Thức Tham khảo vie Hiện có đang scan
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú

66. POL535 - Nghiệp vụ văn thư, lưu trữ 4 Lâm Trần Sơn Ngọc Thiên Chương (ltsntchuo

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Vương Thị Kim Thanh 2010 Lao động – Xã hội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 2004 Tham khảo vie Hiện có Web
3 2004 Tham khảo vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=25023
4 2011 Tham khảo vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=99777

68. EDU901 - Thực tập sư phạm 1 (KT SP) 8 Nguyễn Thị Xuân Mai (ntxmai@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 2016 Đại học An Giang. Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Bùi Thanh Huyền 2006 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Đình Chỉnh, Phạm Trung Thanh 1999 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên) 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
5 Nguyễn Xuân Thức (chủ biên) 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
6 Trần Trọng Thủy 1992 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1990
7 Nguyễn Xuân Thức (chủ biên) 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
8 Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên) 1997 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có: năm 2017
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Tham khảo vie Hiện có Hiện có: - 370.115/GI108-L10/2006 - 370.115/Gi108 - L11/2010 (TL này không có ĐKCB) - 370.115/Gi108/2008
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Văn Đạt, Võ Văn Thắng 2016 Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lê Huy Bá 2015 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
3 Trần Khánh Đức 2013 Đại học Quốc gia Hà Nội. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục : (Sách tặng) / Trần Văn Đạt, Võ Văn Thắng (đồng chủ biên). - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh , 2016
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Văn Đạt, Võ Văn Thắng 2016 Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lê Huy Bá 2015 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
3 Trần Khánh Đức 2013 Đại học Quốc gia Hà Nội. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục : (Sách tặng) / Trần Văn Đạt, Võ Văn Thắng (đồng chủ biên). - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh , 2016

72. POL920 - Thực hành dạy học môn GDCD 6 Trần Đình Phụng. tdphung@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đinh Văn Đức, Dương Thị Thúy Nga (ch.b.),...[và những người khác] 2011 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lưu Thu Thủy, Lê Thị Lý, Nguyễn Thị Thanh Mai 2008 Đại học Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Vũ Thị Tùng Hoa, Nguyễn Thị Hoàng Lan 2013 Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Tài liệu này chưa có số ĐKCB
6 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 C.Mác và Ph.Ăngghen 1994 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có
2 1995 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có
3 Tham khảo vie Hiện có (Tầng 4 – Quầy Báo và tạp chí)
4 Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006, 2011 Lần IX:TK01642; TK01643; MD070521; MD068272 Lần X: TK01640; TK01641; MD070552 Lần XI: MD062436; MD062437; MD062438; MD070527 Lần XII: TV hiện có: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII/ Đảng Cộng sản Việt Nam / 2016
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Minh Khải, Bùi Ngọc Quỵnh, Trịnh Xuân Việt 2013 Sự thật, Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 C.Mác và Ph.Ăngghen 1993 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có
3 1995 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 1984
4 1995 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có
5 D.I. Rôdenbe 1976 Sự thật, Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2018
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 1995 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7226
2 2005 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7225
3 2005 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7224
4 Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Lần X: (3) Lần XI: (4) Lần XII: 1 (ebook) http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163 TV hiện có: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII/ Đảng Cộng sản Việt Nam / 2016
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tạ Văn Sang 2015 tài liệu lưu Văn phòng Bộ môn tư tưởng Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7698
2 Ban Tư tưởng - Văn hóa trung ương 2007 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
3 Hoàng Chí Bảo 2003 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2005
4 2011 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1995 (Có từ tập 1 đến tập 12)
5 Vũ Kỳ 2009 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
6 Đinh Xuân Lâm 2008 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Đăng Duy, Nguyễn Tiến Dũng 2005 Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Hữu Vui 1998 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1992. T1, T2, T3
3 Rô-Gien-Tan 1986 Tiến Bộ Mát-Xcơ-Va Tham khảo vie Hiện có
4 Đỗ Minh Hợp, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thanh 2008 Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
5 Lưu Phóng Đồng 2008 Lý luận chính trị Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1994, 2004; http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10050
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2006 Lưu hành nội bộ Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 2004 Lý luận chính trị. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2013 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008 TV hiện có: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII/ Mặt trận Tổ quốc VN/ 2010
4 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
5 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 1999 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú

80. POL911 - Công dân và pháp luật 12 Nguyễn Thành Tín. nttin@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 PGS.TS Nguyễn Xuân Đoan (chủ biên) 2015 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Lê Minh Tâm (chủ biên) ... [và những người khác]. 2009 Công an Nhân dân. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2010
3 Lê Minh Tâm 2006 Tư Pháp. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Đại học Luật Hà Nội 2015 Công an Nhân dân. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2016; 2010; 2006
5 Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: Hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ : (1946 - 1959 - 1980 - 1992 - 2001); 2013
6 2005 Tp. Hồ Chi Minh. TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
7 1993 Tham khảo vie Hiện có
8 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
9 2015 Tham khảo vie Hiện có
10 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
11 2018 Chính trị Quốc gia Sự thật Tham khảo vie Hiện có
12 TS. Lê Tuấn Huy Tổng hợp TP.HCM Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Xuân Phách (chủ biên) 2005 Lý luận Chính trị. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Thế Lực (chủ biên) 2006 Lý luận Chính trị. Hà Nội. Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Bùi Ngọc Chưởng 2004 Lý luận Chính trị. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Đỗ Tư 2004 Lý luận Chính trị. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Hoàng Giáp (chủ biên) 2006 Lý luận Chính trị. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
6 Lê Minh Châu (chủ biên) ... [và những người khác] 2002 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
7 Nguyễn Anh Thái (chủ biên) 2006 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2009 (Lịch sử thế giới hiện đại 1917 - 1995)
8 Vũ Dương Ninh, Nguyễn Văn Hồng 2006 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1998, 1999 Đang xử lý năm 2016