Khoa Sư phạm
Sư phạm Vật lý - Đại học

Thông tin cán bộ phụ trách

Nguyễn Thị Bích Châu
ntbchau@agu.edu.vn

Click vào môn học để xem danh mục tài liệu của từng môn, hoặc hiển thị tất cả

Tổng số môn học: 67

1. EDU108 - Giới thiệu ngành – SP VL 2 Trương Tín Thành, Nguyễn Phạm Ngọc Thi

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trường Đại học An Giang Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Tầng 4 - Quầy Tham Khảo
2 Trường Đại học An Giang 2016-2017 Trường Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có Tầng 4 - Quầy Tham Khảo
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Quang Phan, Phạm Văn Sinh 2013-2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9549
2 Khoa Lý luận Chính trị 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7725 (Năm 2017)
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
4 Bộ môn Triết học 2006 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có năm: 2009
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Bộ môn Triết học 2004 Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm : 2008 đã scan 2014
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Viết Thông 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
7 Bộ môn Triết học 2007 Lưu hành nội bộ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có: 2009

4. HCM101 - Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 Bùi Thu Hằng. bthang@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Ngọc Anh (chủ biên) ... [và những người khác 2017 Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đinh Xuân Lý, Phạm Ngọc Anh (đồng chủ biên) 2008 Lý luận Chính trị Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7162
3 Song Thành 2005 Lý luận chính trị Tham khảo vie Hiện có
4 Hội đồng Lý luận Trung Ương 2013 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2017 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có đang bổ sung
2 Đảng Cộng sản Việt Nam 2015 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7161 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7497
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có ebook: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
5 Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 1999 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hughes, John 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 A. J. Thomson,A. V. Martinet 1986 Hong Kong: Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 1989
3 Sarah Cunningham, Peter Moor, Jane Comyns Carr 2005 UK: Pearson Education Ltd Tham khảo eng Hiện có
4 Buzan, Tony 2008 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 John Hughes, Helen Stephenson, Paul Dumment 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Cobuild, C. 2011 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
3 Lougheed, Lin 2009 New York: Pearson Education Tham khảo eng Hiện có
4 Lougheed, Lin 2012 New York: Pearson Education Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2007 fahasa (2017)
5 Cobuild, C. 2012 Trẻ Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
6 Cobuild, C. 2012 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm 2013
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Công Nhàn 2016 Lưu hành nội bộ Giảng dạy chính vie Chưa có Hiện có: Bài giảng toán A1 / Lê Kiên Thành. - An Giang : Đại học An Giang , 2014. - (Tài liệu theo chương trình đào tạo).
2 Vũ Tuấn, Phan Đức Thành, Ngô Xuân Sơn 1977 DHSP Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
3 Đậu Thế Cấp 2000 ĐHQG TPHCM. Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Đình Trí 1987 ĐH & THCN Tham khảo vie Hiện có Tập 1: 3 quyển (2011) Tập 2: 3 quyển (2012) Tập 3: 3 quyển (2010)
5 Đậu Thế Cấp – Võ Khắc Thường 2007 Đại học quốc gia TP.HCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2000
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Võ Thành Tài 2016 Lưu hành nội bộ Giảng dạy chính vie Chưa có Hiện có: Bài giảng toán A2 / Lê Kiên Thành. - An Giang : Đại học An Giang , 2014.
2 Vũ Tuấn, Phan Đức Thành, Ngô Xuân Sơn 1977 DHSP Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
3 Đậu Thế Cấp 2000 ĐHQG TPHCM Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Đình Trí 1987 ĐH & THCN Tham khảo vie Hiện có Tập 1: 3 quyển (2011) Tập 2: 3 quyển (2012) Tập 3: 3 quyển (2010)
5 Đậu Thế Cấp – Võ Khắc Thường 2007 Đại học quốc gia TP.HCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000

10. COS101 - Tin học đại cương (*) 6 Lê Xuân Phi (lxphi@agu.edu.vn), Lê Trung Thư (

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Tin học 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Mark Dodge, Gaig Stinso, Đoàn Công Thông,Trần Ngọc Hoa 2003 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Trịnh Anh Toàn, Hồng Oanh 2000 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có
4 Busby, M. Learn 2004 Texas: Wordware Publishing, Inc Tham khảo eng Hiện có
5 PTS Learning Systems 2003 Pennsylvania: Bucknell University Tham khảo eng Chưa có
6 Nguyễn Đình Tê 2000 Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Hiện có: New perspectives on Microsoft Powerpoint 2000 comprehensive S. Scott Zimmerman, Beverly B. Zimmerman. - Boston, MA : Course Technology , 2001.

11. PHT101 - Giáo dục thể chất (*) 20 Bộ môn Giáo dục thể chất

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Anh Tuấn, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Mạnh Thái 2008 Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Thị Thảo Trang 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7129
3 Nguyễn Kim Minh, Nguyễn Trọng Hải, Trần Đồng Lâm, Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Nguyễn Kim Minh 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Liên Đoàn Điền Kinh Thế Giới 2010 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2013. (TK02453) 2010 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2010 (3)
6 Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004 (50 quyển) Năm 2010: 10 quyển
7 Nguyễn Văn Trạch và Ngũ Duy Anh 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2004 Giáo trình bơi lội
8 Trường ĐHSP TDTT TPHCM 2009 Thể dục thể thao. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
9 Vũ Thành Sơn, Nguyễn Danh Hoàng Việt 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003
10 Nguyễn Trần Phương Thảo 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7126
11 Nguyễn Danh Thái, Mai Duy Diễn 1980 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9024
12 Nguyễn Danh Thái, Vũ Thành Sơn 1999 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có
13 Ủy ban TDTT Việt Nam 2005 – 2008 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-634-TTTTC-Luat-Sport-Aerobics-93654.aspx
14 Tổng cục TDTT – Liên Đoàn TD Việt Nam môn TD Aerobics 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-2336-QD-BGDDT-2015-Hoi-khoe-Phu-Dong-toan-quoc-lan-thu-IX-2016-286345.aspx
15 NGUYỄN PHƯỚC THỌ, NGUYỄN PHƯỚC TOÀN, NGUYỄN ANH TUẤN 2009 Trường Đại học sư phạm TDTT TPHCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9824
16 Hồ Văn Tú 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6363
17 Đỗ Chi 1984 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có
18 Đặng Ngọc Quang 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
19 2003 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Luật bơi / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2009
20 Tổng cục thể dục thể thao 2004 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Đăng Thanh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Đào Huy Hiệp, Lưu Ngọc Khái, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Đại Nghĩa 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Hữu Thảo, Phan Tân Hưng, Nguyễn Đình Lưu, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Tiến Hải 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-15-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC-can-bo-giao-duc-quoc-phong-284361.aspx
5 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.hcmut.edu.vn/vi/event/view/van-ban-moi/666-thong-tu-so-6353bgddtgdqp-nga%CC%80y--26-tha%CC%81ng-9-nam-2012
6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
7 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
8 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Lần VI: không thấy Lần VII: 2 (1991) Lần VIII: 1 (1996) Lần IX : 4 (2001) Lần X: 3 (2006) Lần XI: 4 (2011) Lần XII: ebook (http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163) TV hiện có: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII/ Mặt trận
9 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
10 Bộ tổng tham mưu cục quân huấn 2000 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
11 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
12 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-18-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-day-danh-gia-ket-qua-hoc-Giao-duc-quoc-phong-an-ninh-289668.aspx

13. PSY101 - Tâm lý học đại cương 6 Trần Thị Huyên; tthuyen@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thanh Hùng 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2699
2 Lê Thị Bừng, Nguyễn Thị Vân Hương 2013 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2016
3 Nguyễn Công Khanh 2016 ĐHSP Tham khảo vie Chưa có
4 Bùi Văn Huệ 2000 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2003
5 Trần Trọng Thủy 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Trần Trọng Thủy, Phạm Minh Hạc, Phạm Hoàng Gia, Nguyễn Quang Uẩn 1997 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thanh Hùng 2011 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/632?mode=full
2 Nguyễn Công Khanh 2016 NXB ĐHSP Tham khảo vie Cần kiểm tra lại Có trong dm bổ sung
3 John W. Santrock (Trần Thị Hương Lan – Biên dịch) 2007 NXB trẻ Tham khảo vie Yêu cầu mua mới
4 Nguyễn Văn Lũy, Lê Quang Sơn 2014 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
5 Nguyễn Kế Hào, Nguyễn Quang Uẩn 2004 Đại Học Sư Phạm. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
6 Lê Văn Hồng 2008 Thế giới Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1996

15. PED117 - Giáo dục học 19 Trần Thị Lan Anh. ttlanh@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đỗ Công Tuất 2005 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/628
2 Nguyễn Thị Cúc 2005 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Quốc Toản, Hoàng Kim Tiến 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2007
4 Bùi Thanh Huyền Giáo dục 2006 Tham khảo vie Hiện có
5 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2010 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Trần Thị Hương 2017 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
7 Trần Thị Tuyết Oanh 2012 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
8 Thái Duy Tuyên 2003 Đại học sư phạm Tham khảo Hiện có
9 Bùi Thị Mùi 2004 Hà Nội : Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
10 Trần Thị Hương 2014 Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
11 Trần Thị Hương Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh 2017 Tham khảo vie Hiện có
12 Trần Thị Hương 2017 Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
13 Trần Thị Tuyết Oanh 2012 H. : Đại học Sư phạm Tham khảo Hiện có
14 Trần Thị Tuyết Oanh 2014 Hà Nội : Đại học sư phạm Tham khảo vie Hiện có
15 Bộ giáo dục và Đào tạo 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
16 Bộ giáo dục và Đào tạo- dự án đào tạo giáo viên trung học cơ sở 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
17 Phạm Thị Chỉnh 2004 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2005
18 Nguyễn Lăng Bình 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
19 Trịnh Thiệp, Ưng Thị Châu 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1998
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Bách Thắng 2013 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Điệp, Trần Phương Hiền (Đồng chủ biên) 2012 Đại học Kinh tế Quốc dân Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Phạm viết Vượng 2007 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2005 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/bitstream/AGU_Library/7574/1/LUAT_GIAO_DUC_2005.pdf
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2000 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-12-2011-TT-BGDDT-Dieu-le-truong-trung-hoc-co-so-pho-thong-va-truong-120867.aspx
6 Đặng Bá Lãm 1998 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Chưa có
7 Nguyễn Ngọc Cẩn 2001 Thống kê Tham khảo vie Chưa có Hiện có: 938 mẫu soạn thảo văn bản quản lý, hành chính, tư pháp, hợp đồng kinh tế, dân sự thường dùng / Lê Thành Châu hệ thống và chọn lọc. - Hà Nội : Tài chính , 2004
8 Dương Văn Khảm, Nguyễn Hữu Thời, Trần Hoàng 2002 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000 đang xử lý 2016
9 Vương Thị Kim Thanh 2009 Thống kê Tham khảo vie Hiện có
10 Nguyễn Hữu Thân 2010 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có
11 2010 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có

17. PHY106 - Cơ học 1 5 Huỳnh Tất Thành, Trương Tín Thành

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bạch Thành Công 2005 Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Lê Đỗ Huy 2004 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
3 Lê Trọng Tường, Nguyễn Thị Thanh Hương 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
4 Lương Duyên Bình (Chủ biên), Nguyễn Hữu Hồ, Lê Văn Nghĩa, Nguyễn Tụng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
5 Nguyễn Viết Kính, Bạch Thành Công, Phan Văn Thích 2007 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1996

18. PHY107 - Vật lý phân tử và nhiệt học 5 Nguyễn Phạm Ngọc Thiện, Ngô Tú Trinh

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Phạm Ngọc Thiện 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 David Halliday, Robert Resnick , Jearl Walker (Nguyễn Viết Kính, Biên dịch) 1998 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
3 Lê Văn 1977 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Lương Duyên Bình 2003 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2012
5 Lương Duyên Bình 2003 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010

19. PHY108 - Cơ học 2 6 Trương Tín Thành, Huỳnh Tất Thành

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Phạm Ngọc Thiện 2011 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Hoàng Quý - Nguyễn Hữu Mình– Đào Văn Phúc 1979 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
3 Lương Duyên Bình 1996 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2012
4 Nguyễn Hữu Mình 1998 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Hữu Xí 1985 DDH & THCN. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Cơ học Nguyễn Hữu Minh. - Hà Nội : Giáo dục , 1998.
6 Nguyễn Khắc Nhạp 1978 ĐHSP. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có

20. PHY301 - Điện và từ 1 5 Ngô Tú Trinh, Huỳnh Tất Thành

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Vũ Thanh Khiết 2005 DHSP Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 1998
2 David Halliday, Robert Resnik, Jearl Walker 1998 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
3 Lương Duyên Bình, Nguyễn Hữu Hồ 2005 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
4 Lương Duyên Bình, Nguyễn Hữu Hồ 2005 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
5 Vũ Thanh Khiết, Nguyễn Thế Khôi, Võ Ngọc Hồng 1985 Hà Nội: Giáo Dục Tham khảo vie Hiện có Tập 1, 2, 3 Hiện có năm: 1982

21. PHY505 - Điện và từ 2 5 Huỳnh Tất Thành, Ngô Tú Trinh

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Vũ Thanh Khiết, Nguyễn Thế Khôi, Vũ Ngọc Hồng 1977 Hà Nội: Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker 1999 Hà Nội: Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
3 Hugh D. Young, Roger A. Freedman 2014 Edinburgh: Pearson Tham khảo eng Hiện có
4 I. E. Irodov 1986 Moscow: Mir Publishers Moscow Tham khảo vie Chưa có
5 Trần Ngọc Hợi, Phạm Văn Thiều 2006 Hà Nội: Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

22. PHY507 - Quang học 1 – Quang hình 5 Ngô Tú Trinh, Huỳnh Tất Thành

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Huỳnh Huệ 1981 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 David Halliday, Robert Resnik, Jearl Walker 1999 Hà Nội: Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năn: 1998
3 Lương Duyên Bình, Nguyễn Hữu Hồ 2005 Hà Nội: Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
4 Lương Duyên Bình, Nguyễn Hữu Hồ 2005 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
5 Lương Duyên Bình 1999 Hà Nội:Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1998
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Mện 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 David Halliday – Jearl Walker 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
3 Huỳnh Huệ 1981 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Jean – Marie Brebec 2002 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Lương Duyên Bình – Dư Công Trí – Nguyễn Hữu Hồ 1997 GD Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008

24. PHY302 - Dao động và sóng 5 Đổng Thị Kim Phượng, Huỳnh Tất Thành

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đổng Thị Kim Phượng 2014 Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7540
2 D. Halliday, R.Resnick, J.Walker 2003 New York : John Wiley & Sons, Inc Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 1996 ĐHQG Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999
4 Phạm Quý Tư 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2005
5 Phạm Quý Tư, Nguyễn Thị Bảo Ngọc 2001 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2005
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Thể 2006 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có ebook: 2008 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/641 Hiện có năm: 2002
2 Lê Trọng Tường, Lê Chấn Hùng 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
3 Lê Trọng Tường, Lê Chấn Hùng 1999 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Vật lý nguyên tử và hạt nhân Lê Chấn Hùng,Lê Trọng Tường. - Hà Nội : Giáo dục , 1999.
4 Lương Duyên Bình 2002 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1998
5 Phan Văn Thích 1991 Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
6 Ronald Gautreau – William Savin 2003 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1998
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Hồng Hải 2014 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2018
2 Công ty thiết bị giáo dục Thắng lợi 2006 Công ty thiết bị giáo dục Thắng lợi - 588812, Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9937
3 Công ty thiết bị giáo dục Thắng lợi 2012 Công ty thiết bị giáo dục Thắng lợi – 48500, Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
4 Vũ Tiến Dũng 2005 Trường Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006

27. PHY522 - Thí nghiệm Điện – Quang 5 Trương Tín Thành, Huỳnh Tất Thành

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Vũ Tiến Dũng 2005 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Công ty thiết bị giáo dục Thắng lợi 2006 Công ty thiết bị giáo dục Thắng lợi – 588812, Hà Nội. Tham khảo vie Hiện có Đã scan
3 Công ty thiết bị giáo dục Thắng lợi 2012 Công ty thiết bị giáo dục Thắng lợi – 48500¸ Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
4 PHYWE & VICTORY PHYWE - Quality made in Germany Tham khảo eng Hiện có http://www.phywe-systeme.com/.
5 PHYWE PHYWE - Quality made in Germany Tham khảo vie Hiện có http://www.phywe.com/460/apg/4/Physics.htm
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Mện 2018 Hà Nội: Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2010 Tham khảo vie Cần kiểm tra lại GV đã gởi file
3 Dương Thiệu Tống 2005 Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Khoa học xã hội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1995
4 Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Xuân Quế 2003 Hà Nội: ĐHSPHN Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
5 Phạm Hữu Tòng 2005 Hà Nội: ĐHSPHN. Tham khảo vie Hiện có
6 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2010 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
7 Tập thể tác giả 2014 Hà Nội: Giáo dục Tham khảo vie Hiện có 530.07/V124-L10/2006.530/V124-L12/2009.530.076/B103-L12/2008
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Viết Vượng 2001 GD: Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 1998
2 Đặng Vũ Hoạt 1989 ĐHSP: Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục : (Sách tặng) / Trần Văn Đạt, Võ Văn Thắng (đồng chủ biên). - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh , 2016.
3 Đỗ Văn Thông 2005 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có
4 Lưu Xuân Mới 2003 ĐHQG: Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Đã scan
5 Nguyễn Văn Lê 1997 trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2001
6 Phạm Viết Vượng 2002 ĐHQG: Hà Nội Tham khảo vie Hiện có

30. PHY511 - Nhiệt động lực học 6 Đổng Thị Kim Phượng, dtkphuong@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đổng Thị Kim Phượng 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Bùi Trọng Tuân 1998 GD Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999
3 Lê Văn 1977 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Lương Duyên Bình 1996 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2012
5 Nguyễn Nhật Khanh – Châu Văn Tạo 2004 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
6 Vũ Thanh Khiết 1996 ĐHQG HN. Tham khảo vie Hiện có

31. PHY518 - Phương pháp toán lý 6 Hồ Xuân Huy, Nguyễn Văn Mện

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hồ Xuân Huy 2010 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đỗ Đình Thanh 1987 Hà Nội: Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1996
3 Heckbert P 2000 Carnegie Mellon University Tham khảo eng Hiện có
4 Nguyễn Ngọc Giao 1996 Đại học Tổng hợp Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Nhật Khanh 2003 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
6 Vũ Văn Thanh, Nguyễn Nhật Khanh 2002 TP. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1998

32. PHY509 - Cơ học lý thuyết 5 Đổng Thị Kim Phượng

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Mện 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2694
2 Nguyễn Khắc Nhạp 1978 ĐHSP HN1 Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Cơ lý thuyết T1 O V Galubêva,Nguyễn Trọng Bình. - Hà Nội : Giáo dục , 1978. Cơ lý thuyết T2 O V Galubêva,Nguyễn Bình. - Hà Nội : Giáo dục , 1978.
3 Lương Duyên Bình 1996 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2012
4 Nguyễn Hữu Mình 1986 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2001
5 Nguyễn Hữu Mình 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2001
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Quốc Duyệt 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 20016
2 Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Xuân Quế 2003 Hà Nội: ĐHSPHN Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
3 Phạm Hữu Tòng 2005 Hà Nội: ĐHSPHN Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Văn Hộ 2002 Hà Nội: Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
5 Nguyễn Văn Tuấn (chủ biên) 2010 Hồ Chí Minh: Viện sư phạm kỹ thuật Tham khảo vie Chưa có
6 Nguyễn văn Khải (chủ biên), Nguyễn Duy Chiến, Phạm Thị Mai 2010 Hà Nội: Giáo dục Tham khảo vie Chưa có

34. ESP506 - Tiếng Anh cho Vật lý 5 Trần Khánh Trinh, tktrinh@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Khánh Trinh 2019 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có cô Khánh Trinh biên soạn
2 Trần Khánh Trinh 2014 Đại học An Giang Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7809
3 Donovan, P. 1978 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2000
4 Hồ Huyền 2007 Hà Nội: ĐH Quốc Gia Tham khảo eng Hiện có 428.24/H527-Vol1/2007 428.24/H527-Vol2/2007
5 Halliday, D. et.al. 1993 New York : Wiley Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7808

35. COA507 - Tin học cho Vật lý 3 Huỳnh Anh Tuấn, Nguyễn Văn Mện

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Huỳnh Anh Tuấn 2016 Đại học An Giang (lưu hành nội bộ) Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2015
2 Nguyễn Hoài Sơn – Đỗ Thanh Việt – Bùi Xuân Lâm 2000 Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Huỳnh Anh Tuấn 2014 Trường Đại học An Giang Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Bài giảng điện tử / Huỳnh Anh Tuấn. - An Giang : Đại học An Giang , 2013-2014. Bài giảng Kĩ thuật điện: Trường đại học An Giang, 2014. Bài giảng Matlab cho vật lý/ Huỳnh Anh Tuấn: 2016.

36. PHY510 - Cơ học lượng tử 1 5 Nguyễn Văn Mện, nvmen@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Mện 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phạm Quý Tư 2002 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1986 Thư viện có: "Cơ học lượng tử. Vũ Văn Hùng. Đại học Sư phạm. 2017". Đang xử lý.
3 Phạm Quý Tư 1986 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Vũ Văn Hùng 2010 ĐHSP Tham khảo vie Hiện có
5 Tạ Duy Lợi, Đỗ Đình Thanh, Lê Trọng Tường 1998 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Tập 1: (1) Tập 2: (0)

37. PHY519 - Điện động lực học vĩ mô 4 Huỳnh Anh Tuấn, Nguyễn Văn Mện

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đào Văn Phúc 1978 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1989
2 Nguyễn Hữu Chí 2004 ĐH Quốc gia TP HCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1998
3 Nguyễn Hữu Minh 2001 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Phúc Thuần 2004 ĐH Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1998

38. TEC501 - Kỹ thuật điện – SP VL 6 Trần Khánh Trinh, tktrinh@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Trọng Thắng 2008 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đặng Văn Đào 2005 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1999
3 Lê Thành Bắc 2001 Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Đặng Văn Đào,Lê Văn Doanh 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Kim Đính 2005 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
6 Trương Tri Ngộ (chủ biên) 2004 Xây Dựng Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Huỳnh Anh Tuấn 2014 Đại học An Giang (Lưu hành nội bộ) Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh 2003 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9256
3 J.P.DURANDEAU 2002 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
4 J.P.DURANDEAU 2001 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11229
5 Nguyễn Đức Ánh 2006 Tổng hợp Tp.HCM Tham khảo vie Hiện có http://www.tailieukythuat.net/tong-hop-mach-dien-trong-nha-ks-nguyen-duc-anh-54-trang-dau/ đã scan

40. PHY528 - Thiên văn học 5 Hồ Xuân Huy, hxhuy@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Viết Trinh, Nguyễn Đình Noãn 1995 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiên có năm 1997
2 Đào Văn Phúc 1986 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1999
3 Nguyễn Quang Riệu 1995 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Hữu Danh 1989 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1998
5 Phạm Viết Trinh 1998 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006

41. TEC526 - Điện tử cơ bản 4 Huỳnh Anh Tuấn, Huỳnh Tất Thành

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Huỳnh Anh Tuấn 2015 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 J.P.DURANDEAU 2002 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
3 J.P.DURANDEAU 2001 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11229
4 Vương Tấn Sĩ 1999 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý

42. PHY521 - Vật lý hạt cơ bản 6 Trương Tín Thành, Nguyễn Văn Mện

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Mện 2012 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2014
2 Hoàng Ngọc Long 2010 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9192
3 Huỳnh Anh Huy 2006 Trường Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Đã scan 2004
4 Lương Duyên Bình, Ngô Phú An 2002 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1998
5 Nguyễn Ngọc Giao 2001 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
6 R. Gauteau, William Savian; Người dịch Ngô Phú An, Lê Văn Sương 2003 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lương Duyên Bình 2014 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2012 Tập 1: 2012 (4 bản) Tập 2: 11 bản Tập 3: 1 bản
2 Trần Ngọc Hợi, Phạm Văn Thiều 2006 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Tập 1: 3 bản Tập 2: 3 bản Tập 3: 3 bản
3 Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Xuân Quế 2003 Đại Học Sư Phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2002
4 Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng 2003 Đại Học Sư Phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1999
5 Phạm Hữu Tòng 2003 Đại Học Sư Phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2004
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Võ Văn Dễ 2010 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2007 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
3 David Haliday 1998 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Tập 1: 19 (1998) Tập 2: 3 (2011) Tập 3: 20 (1998) Tập 4: 19 (1998) Tập 5: 18 (1999) Tập 6: 20 (1999)
4 Đỗ Hương Trà, Nguyễn Đức Thâm 2006 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2012
5 Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng 2003 Đại Học Sư Phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1999

45. PED566 - Phương tiện dạy học 3 Trần Khánh Trinh, Nguyễn Phạm Ngọc Thiệ

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Văn Thạnh 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Tô Xuân Giáp 1992 ĐH và GD chuyên nghiệp Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Phan Gia Anh Vũ 1998 Đại học Huế Tham khảo vie Chưa có

46. PHY529 - Vật lý thống kê 3 Đổng Thị Kim Phượng, dtkphuong@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đổng Thị Kim Phượng 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7542
2 Nguyễn Quang Báu, Bùi Bằng Đoan, Nguyễn Văn Hùng 1998 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
3 Vũ Thanh Khiết 1996 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Võ Văn Dễ 2012 ĐHAG Giảng dạy chính vie Chưa có Hiện có: Bài tập vật lý lý thuyết T2 Nguyễn Hữu Mình. - Hà Nội : Đại học Quốc Gia , 2007.
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010; 2001; 2009
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2001 GDVN Tham khảo vie Chưa có
4 Lê Công Triêm, Lê Thúc Tuấn 2005 ĐHSP Huế Tham khảo vie Chưa có
5 Lê Phước Lộc 2005 ĐHCT Tham khảo vie Chưa có
6 Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng 2003 ĐHSPHN Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2015 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Thư viện có đầy đủ
2 Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng 2013 ĐHSPHN Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999
3 Lê Công Triêm, Lê Thúc Tuấn 2005 ĐHSP Huế Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Phạm Ngọc Thiện 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2015
2 Lê Văn Giáo, Lê Công Triêm, Lê Thúc Tuấn 2005 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
3 Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Xuân Quế 2003 ĐHSPHN Tham khảo vie Hiện có Hiện có 2002
4 Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng 2003 ĐHSPHN Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999
5 Phạm Kim Chung 2010 Đại học Quố gia Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
6 Phạm Hữu Tòng 2003 ĐHSPHN Tham khảo vie Hiện có Hiện có 2004
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Quốc Duyệt, Trịnh Thị Hồng 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Tập thể tác giả 2016 Giáo dục, Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 530 /V124-L10/2010 530.07/V124-L11/2001 530/V124-L12/2010
3 Phạm Đình Cương 2010 Giáo Dục Tham khảo vie Hiện có

51. PED572 - Phương pháp giảng dạy thí nghiệm 2 3 Trương Tín Thành, Nguyễn Phạm Ngọc Thi

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Quốc Duyệt 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phạm Đình Cương 2010 Hà Nội: Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
3 Tập thể tác giả 2016 Giáo dục, Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 530 /V124-L10/2010 530.07/V124-L11/2001 530/V124-L12/2010
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Phạm Ngọc Thiện 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Văn Hộ 2005 Giáo dục, Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
3 Nguyễn Đức Thâm (chủ biên), Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Xuân Quế 2002 Đại Học Sư Phạm, Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng 1999 Đại Học Quốc gia, Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
5 Tập thể tác giả 2014 Giáo dục, Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: SGK: 530 /V124-L10/2010 530.07/V124-L11/2001 530/V124-L12/2010 SBT: 530.076/B103-L10/2006 530.076/B103-L12/2008 SGV: 530.07/V124-L10/2006 530.07/V124-L12/2008 Bồi dưỡng: 530.071/Ch527/2013
6 Trịnh Trúc Lâm, Nguyễn Văn Hộ 2008 Hà Nội: Đại học Quốc gia Tham khảo vie Chưa có

53. PED605 - Chuyên đề Chiến lược dạy học 5 Trần Khánh Trinh, Nguyễn Phạm Ngọc Thiệ

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Kim Chung 2010 ĐHGD, ĐHQGHN Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Lê Văn Giáo, Lê Công Triêm, Lê Thúc Tuấn 2005 Giáo dục, Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
3 Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Xuân Quế 2003 ĐHSPHN Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
4 Phạm Hữu Tòng 2001 ĐHSPHN Tham khảo vie Chưa có
5 Phạm Hữu Tòng 2003 ĐHSPHN Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Văn Thạnh 2016 ĐHAG Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo – Dự án Việt – Bỉ 2010 ĐHSP Tham khảo vie Hiện có
3 Đỗ Hương Trà 2011 ĐHSP Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
4 Nguyễn Văn Cường 2011 Tham khảo vie Hiện có http://dhsptn.edu.vn/uploads/news/2014_02/doi-moi-ppdh-o-truong-pho-thong.pdf

55. PED676 - Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm - ĐH GDTH 43 Nguyễn Phương Thảo, npthao@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Long, Hoàng Lân 2007 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Hoàng Long, Hoàng Lân 2007 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Bàng,...[et al.] 2003 Vietnam National University Giảng dạy chính eng Hiện có
4 Nguyễn Phạm Ngọc Thiện 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6910
5 Phạm Thành Trung, Nguyễn Thi Lý 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
6 Phạm Thành Trung, Nguyễn Thi Lý 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
7 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Đại học Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
8 Vũ Hoa Tươi (s.t và hệ thống hóa) 2013 Tài chính Giảng dạy chính vie Hiện có
9 Trần Bá Hoành 2006 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
10 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Đại học Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
11 Vũ Hoa Tươi (s.t và hệ thống hóa) 2013 Tài chính Giảng dạy chính vie Hiện có
12 Trần Bá Hoành 2006 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
13 Nguyễn Bàng,...[et al.] 2003 Vietnam National University Giảng dạy chính eng Hiện có
14 Hoàng Long, Hàn Ngọc Bích 2012 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002, 2003 Lớp 1: (40) Lớp 2: (30) Lớp 3: (0) Lớp 4: (10) Lớp 5: (10)
15 Hoàng Long, Đàm Luyện, Nguyễn Quốc Long 2015 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002-2006 Lớp 6: (44) (HK020039...) Lớp 7: (2) (HK044609...) Lớp 8: (20) (HK022996...) Lớp 9: (1) (HK044687)
16 Hoàng Long 2004 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010, 2012 Lớp 1: (10) Lớp 2: (10) Lớp 3: (10)
17 Hoàng Long 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: - L4/2010 (10) - L5/2012 (10) - L6/2006 (4) - L7/2006 (4) - L8/2004 (9) - L9/2006 (4)
18 Hoàng Long (Chủ biên) 2012 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002, 2003 Lớp 1: (40) Lớp 2: (30) Lớp 3: (0) Lớp 4: (10) Lớp 5: (10)
19 Hoàng Long (Chủ biên phần Âm nhạc) 2015 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002-2006 Lớp 6: (44) (HK020039...) Lớp 7: (2) (HK044609...) Lớp 8: (20) (HK022996...) Lớp 9: (1) (HK044687)
20 Phan Đức Chinh, Tôn Thân, Vũ Hữu Đình 2002 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có: - Lớp 6: (90) (HK020303) - Lớp 7: (4) (HK044576) - Lớp 8: (21) (HK022777) - Lớp 9: (2) (HK044639) - Lớp 10, 11, 12 (0)
21 Hoàng Long (Chủ biên phần Âm nhạc) 2004 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010, 2012 Lớp 1: (10) Lớp 2: (10) Lớp 3: (10)
22 Hoàng Long (Chủ biên) 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: - L4/2010 (10) - L5/2012 (10) - L6/2006 (4) - L7/2006 (4) - L8/2004 (9) - L9/2006 (4)
23 Trần Trung, Trần Việt Cường 2015 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
24 Nguyễn Bá Kim 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
25 Tham khảo vie Hiện có Hiện có: - Lớp 6: (90) (HK020303) - Lớp 7: (4) (HK044576) - Lớp 8: (21) (HK022777) - Lớp 9: (2) (HK044639) - Lớp 10, 11, 12 (0)
26 Nguyễn Bá Kim 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
27 Tham khảo vie Hiện có Thư viện có Sách giáo khoa các loại
28 Phạm Trung Thanh, Nguyễn Thị Lý 2004 Đại Học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có
29 Bộ giáo dục và đào tạo 2014 Tham khảo vie Hiện có
30 Bộ giáo dục và đào tạo 2014 Tham khảo vie Chưa có
31 Bộ giáo dục và đào tạo 2014 Tham khảo vie Hiện có
32 Bộ giáo dục và đào tạo 2014 Tham khảo vie Hiện có
33 Phạm Viết Vượng 2000 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
34 Nguyễn Xuân Thức (chủ biên) 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
35 Trần Trọng Thủy 1992 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1990
36 Bùi Thanh Huyền 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
37 Bùi Thanh Huyền 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
38 Phạm Viết Vượng 2000 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
39 Nguyễn Xuân Thức 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
40 Trần Trọng Thủy 1992 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1990
41 Phan Hà, May Vi Phương 2000 Giáo dục Tham khảo eng Hiện có Hiện có: - Lớp 6: (44) (HK001128) - Lớp 7: (32) (HK019585) - Lớp 8: (20) (HK023318) - Lớp 9: (1) (HK044783) - Lớp 10: (1) (HK035261) - Lớp 11: (0) - Lớp 12: (1) (HK043354)
42 Tham khảo vie Hiện có Thư viện
43 Giáo dục Tham khảo eng Hiện có Hiện có: - Lớp 6: (44) (HK001128) - Lớp 7: (32) (HK019585) - Lớp 8: (20) (HK023318) - Lớp 9: (1) (HK044783) - Lớp 10: (1) (HK035261) - Lớp 11: (0) - Lớp 12: (1) (HK043354)

56. PED573 - Thực tế ngoài trường 5 Nguyễn Phạm Ngọc Thiện

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Vật lý 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 David Halliday - Jearl Walker 1996 Hà Nội: Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1998
3 David Halliday - Jearl Walker 1996 Hà Nội: Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1998
4 David Halliday - Jearl Walker 1996 Hà Nội: Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1998
5 David Halliday - Jearl Walker 1996 Hà Nội: Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1999

57. EDU901 - Thực tập sư phạm 1 (KT SP) 8 Nguyễn Thị Xuân Mai (ntxmai@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 2016 Đại học An Giang. Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Bùi Thanh Huyền 2006 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Đình Chỉnh, Phạm Trung Thanh 1999 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên) 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
5 Nguyễn Xuân Thức (chủ biên) 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
6 Trần Trọng Thủy 1992 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1990
7 Nguyễn Xuân Thức (chủ biên) 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
8 Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên) 1997 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có: năm 2017
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 2016 Trường ĐH An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên) 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
5 Nguyễn Xuân Thức (chủ biên) 2006 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
6 Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên) 1997 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
7 Trần Trọng Thủy 1992 ĐHSP Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1990
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú

60. PHY530 - Công nghệ vật liệu 5 Ngô Tú Trinh, Huỳnh Tất Thành

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Hữu Dũng, Phạm Quang Lộc 1999 Khoa học kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7557
2 B.N.Arzamaxa 2004 Hà Nội: Giáo Dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2000
3 Nghiêm Hùng 1979 Hà Nội: ĐHQG Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Đình Thắng 2008 Giáo Dục Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7558
5 Hoàng Trọng Bá 2010 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7558

61. PED606 - Chuyên đề Tổ chức hoạt động nhận thức 6 Trần Khánh Trinh, Nguyễn Phạm Ngọc Thiệ

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng 2003 Hà Nội: ĐHSPHN Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 1999
2 Lê Văn Giáo, Lê Công Triêm, Lê Thúc Tuấn 2005 Hà Nội: Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
3 Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Xuân Quế 2003 Hà Nội: ĐHSPHN Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2002
4 Nguyễn Ngọc Quang 1990 Hà Nội: Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
5 Phạm Hữu Tòng 2003 Hà Nội: ĐHSPHN Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2004
6 Phạm Kim Chung 2010 Hà Nội: ĐHGD, ĐHQGHN Tham khảo vie Chưa có

62. PHY517 - Vật lý bán dẫn 4 Hồ Xuân Huy, hxhuy@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phùng Hồ, Phan Quốc Phô 2001 Hà Nội: Khoa Học Kỹ Thuật Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đỗ Ngọc Uấn 2003 Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Thế Khôi, Nguyễn Hữu Mình 1992 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Văn Hiệu 2001 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có

63. PHY523 - Lịch sử Vật lý 4 Hồ Xuân Huy, Trương Tín Thành

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đào Văn Phúc 2009 Hà Nội: Giáo Dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 1999
2 Alfred B. Bortz.. Trần Nghiêm dịch Tham khảo vie Chưa có
3 Đào Văn Phúc 2007 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
4 Đào Văn Phúc 1988 Hà Nội: GD Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2003
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Benjamin Crowel 2008 Fullerton, California Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Lương Duyên Bình, Nguyễn Hữu Hồ, Lê Văn Nghĩa 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
3 Nguyễn Viết Kính, Bạch Thành Công, Phan Văn Thích 1999 Hà Nội: Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1996

65. PHY516 - Vật lý chất rắn 4 Hồ Xuân Huy, hxhuy@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Khắc Bình – Nguyễn Nhật Khanh 2002 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đỗ Ngọc Uấn 2003 Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Thế Khôi, Nguyễn Hữu Mình 1992 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Văn Hiệu 2001 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có

66. TEC527 - Lập trình Matlab cho Vật lý 4 Huỳnh Anh Tuấn, Đổng Thị Kim Phượng

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Huỳnh Anh Tuấn 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Allen B. Downey 2011 Tham khảo eng Hiện có http://greenteapress.com/matlab/PhysModMatlab.pdf
3 Nguyễn Hoài Sơn – Đỗ Thanh Việt – Bùi Xuân Lâm 2000 Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Hữu Tình – Lê Tấn Hùng – Phạm Thị Ngọc Yến – Nguyễn Thị Lan Hương 2002 Tham khảo vie Hiện có

67. PED603 - Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên 2 5 Nguyễn Phạm Ngọc Thiện, Nguyễn Văn Mệ

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Xuân Quế 2003 Hà Nội: ĐHSPHN Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2002
2 Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng 2003 Hà Nội: ĐHSPHN Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1999
3 Nguyễn Văn Tuấn 2010 Tham khảo vie Chưa có
4 Phạm Hữu Tòng 2003 Hà Nội: ĐHSPHN Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2004
5 Phạm Kim Chung 2010 Hà Nội: ĐHGD, ĐHQGHN Tham khảo vie Chưa có