Khoa Sư phạm
Sư phạm Hóa học - Đại học

Thông tin cán bộ phụ trách

Nguyễn Thị Bích Châu
ntbchau@agu.edu.vn

Click vào môn học để xem danh mục tài liệu của từng môn, hoặc hiển thị tất cả

Tổng số môn học: 76

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Quang Phan, Phạm Văn Sinh 2013-2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9549
2 Khoa Lý luận Chính trị 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7725 (Năm 2017)
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
4 Bộ môn Triết học 2006 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có năm: 2009
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Bộ môn Triết học 2004 Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm : 2008 đã scan 2014
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Viết Thông 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
7 Bộ môn Triết học 2007 Lưu hành nội bộ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có: 2009

4. HCM101 - Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 Bùi Thu Hằng. bthang@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Ngọc Anh (chủ biên) ... [và những người khác 2017 Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đinh Xuân Lý, Phạm Ngọc Anh (đồng chủ biên) 2008 Lý luận Chính trị Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7162
3 Song Thành 2005 Lý luận chính trị Tham khảo vie Hiện có
4 Hội đồng Lý luận Trung Ương 2013 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2017 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có đang bổ sung
2 Đảng Cộng sản Việt Nam 2015 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7161 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7497
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có ebook: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
5 Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 1999 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Bách Thắng 2013 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Điệp, Trần Phương Hiền (Đồng chủ biên) 2012 Đại học Kinh tế Quốc dân Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Phạm viết Vượng 2007 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2005 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/bitstream/AGU_Library/7574/1/LUAT_GIAO_DUC_2005.pdf
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2000 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-12-2011-TT-BGDDT-Dieu-le-truong-trung-hoc-co-so-pho-thong-va-truong-120867.aspx
6 Đặng Bá Lãm 1998 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Chưa có
7 Nguyễn Ngọc Cẩn 2001 Thống kê Tham khảo vie Chưa có Hiện có: 938 mẫu soạn thảo văn bản quản lý, hành chính, tư pháp, hợp đồng kinh tế, dân sự thường dùng / Lê Thành Châu hệ thống và chọn lọc. - Hà Nội : Tài chính , 2004
8 Dương Văn Khảm, Nguyễn Hữu Thời, Trần Hoàng 2002 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000 đang xử lý 2016
9 Vương Thị Kim Thanh 2009 Thống kê Tham khảo vie Hiện có
10 Nguyễn Hữu Thân 2010 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có
11 2010 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có

7. PSY101 - Tâm lý học đại cương 6 Trần Thị Huyên; tthuyen@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thanh Hùng 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2699
2 Lê Thị Bừng, Nguyễn Thị Vân Hương 2013 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2016
3 Nguyễn Công Khanh 2016 ĐHSP Tham khảo vie Chưa có
4 Bùi Văn Huệ 2000 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2003
5 Trần Trọng Thủy 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Trần Trọng Thủy, Phạm Minh Hạc, Phạm Hoàng Gia, Nguyễn Quang Uẩn 1997 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có

8. MAT101 - Toán B1 8 Võ Thành Tài (vthanhtai@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đậu Thế Cấp, Võ Khắc Thường 2007 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Thị Khánh Minh 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Huy Hoàng 2014 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
4 Alex Himonas, Alan Howard 2003 John Wiley & Sons, Inc Tham khảo eng Hiện có
5 Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh 2012 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Quốc Hưng 2009 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
7 Lê Sĩ Đồng (ch.b.) ... (và những người khác) 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
8 Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh 2010 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có

9. BIO101 - Sinh học đại cương 6 Phan Thị Kim Ngân (ptkngan@agu.edu.vn); Phan Th

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phillips, W.D. and T.J. Chilton. Người dịch: Nguyễn Bá, Nguyễn Mộng Hùng 2002 Giáo dục. Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2004
2 Nguyễn Như Hiền. 2010 Giáo dục. Tham khảo vie Hiện có
3 Hoàng Đức Cự 2001 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Hoàng Thị Sản, Nguyễn Phương Nga. 2006 Đại học Sư phạm. Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2004
5 Phạm Thành Hổ 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
6 Peter H. Raven ... [et al.] ; illustration authors, William C. Ober and Claire W. Garrison 2005 McGraw-Hill, Higher Education Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Diệp Hoàng Ân 2016 Tài liệu lưu hành nội bộ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8300 Đang xử lý năm 2017
2 Phạm Đức Thông 2008 Tài liệu lưu hành nội bộ Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Phạm Đức Thông 2008 Tài liệu lưu hành nội bộ Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Hoàng Ngọc Nhậm 2003 Thống kê Tham khảo vie Chưa có Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán dùng cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối ngành kinh tế, tài chính, ngoại thương, ngân hàng, quản trị kinh doanh, ... Nguyễn Thanh Sơn, Lê Khánh Luận. - TP. Hồ Chí Minh : Thống K
6 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
7 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
8 Lê Sĩ Đồng 2013 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Bài tập xác suất và thống kê toán: Có lời giải / Đặng Hấn. - Tp.HCM : Thống kê , 1996
9 Hoàng Ngọc Nhậm 2003 Thống kê Tham khảo vie Chưa có Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán dùng cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối ngành kinh tế, tài chính, ngoại thương, ngân hàng, quản trị kinh doanh, ... Nguyễn Thanh Sơn, Lê Khánh Luận. - TP. Hồ Chí Minh : Thống K
10 Lê Sĩ Đồng 2013 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
11 Nguyễn Đình Hiền 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
12 Phạm Văn Kiều 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
13 Nguyễn Cao Văn 2009 Đại học Kinh tế Quốc dân Tham khảo vie Hiện có
14 Nguyễn Đình Hiền 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Phạm Ngọc Thiện, Trần Quốc Duyệt, Ngô Tú Trinh 2015 Tài liệu lưu hành nội bộ Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Lương Duyên Bình 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
3 Lương Duyên Bình 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
4 Lương Duyên Bình, Nguyễn Hữu Hồ, Lê Văn Nghĩa, Nguyễn Quang Sính 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiên có năm: 1997
5 Nguyễn Thành Vấn, Dương Hiếu Đẩu 2010 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
6 Nguyễn Thành Vấn, Dương Hiếu Đẩ 2010 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hughes, John 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 A. J. Thomson,A. V. Martinet 1986 Hong Kong: Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 1989
3 Sarah Cunningham, Peter Moor, Jane Comyns Carr 2005 UK: Pearson Education Ltd Tham khảo eng Hiện có
4 Buzan, Tony 2008 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Capelle G 1995 Paris : Hachette. Giảng dạy chính other Hiện có
2 Capelle G. et Menand R. 2009 Hachette, Paris Tham khảo other Cần kiểm tra lại GV đã gởi file fahasa
3 Boulet R. et al. 2003 Niveau débutant : CLE International Tham khảo other Cần kiểm tra lại GV đã gởi file
4 Phạm Tuấn, Tăng Văn Hùng 2003 Thanh niên Tham khảo other Hiện có
5 Phạm Tuấn, Trần Hữu Tâm 1999 Paris : Hachette Tham khảo other Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Dương Ký Châu 2010 Tổng hợp Giảng dạy chính other Hiện có Hiện có năm: 2012
2 Trần Hiền Thuần 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7548
3 Lý Hiểu Kỳ 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7937 Hiện có năm: 2017
4 Yang Jizhou 2000 Trẻ Tp.HCM Tham khảo other Hiện có Hiện có năm:2010 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7939
5 Khang Ngọc Hoa, Lai Tư Bình 2000 T.P Hồ Chí Minh: NXB Trẻ TP.HCM Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7938
6 Đại học Bắc Kinh; Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục . 2000 Trẻ Tp.HCM Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7939
7 Khang Ngọc Hoa, Lai Tư Bình 2000 Trẻ TP.HCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7938
8 Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh 2000 NXB Trẻ TP.HCM Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7938
9 Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh 2000 NXB Trẻ TP.HCM Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7547
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 John Hughes, Helen Stephenson, Paul Dumment 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Cobuild, C. 2011 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
3 Lougheed, Lin 2009 New York: Pearson Education Tham khảo eng Hiện có
4 Lougheed, Lin 2012 New York: Pearson Education Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2007 fahasa (2017)
5 Cobuild, C. 2012 Trẻ Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
6 Cobuild, C. 2012 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm 2013

16. FSL102 - Tiếng Pháp 2 (*) 5 Châu Ngọc Yên Lê, Huỳnh Lê Thiên Trúc

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Capelle, G. 1995 France/Paris: Hachette Giảng dạy chính other Hiện có
2 Capelle Guy et Menand Robert 2009 France/Paris : Hachette. Tham khảo other Cần kiểm tra lại GV đã gởi file fahasa
3 Boulet Roxane et al. 2003 France / CLE International Tham khảo other Cần kiểm tra lại GV đã gởi file fahasa
4 Phạm Tuấn, Tăng Văn Hùng 2003 Thanh niên Tham khảo other Hiện có
5 Phạm Tuấn, Trần Hữu Tâm 1999 Trẻ Tham khảo vie Hiện có

17. CHI102 - Tiếng Trung 2 (*) 6 Lý Văn Hà (lvha@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 YangJiZhou 2010 Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh. Giảng dạy chính vie Hiện có
2 LiXiaoQi 2000 Trẻ TP Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7939
3 Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh 2000 TP Hồ Chí Minh Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7938
4 Trần Hiền Thuần 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7548 Đang xử lý
5 Lý Hiểu Kỳ 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội. Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7937 Hiện có năm: 2017
6 Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh 2000 Trẻ TP. Hồ Chí Minh Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7547

18. COS101 - Tin học đại cương (*) 6 Lê Xuân Phi (lxphi@agu.edu.vn), Lê Trung Thư (

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Tin học 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Mark Dodge, Gaig Stinso, Đoàn Công Thông,Trần Ngọc Hoa 2003 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Trịnh Anh Toàn, Hồng Oanh 2000 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có
4 Busby, M. Learn 2004 Texas: Wordware Publishing, Inc Tham khảo eng Hiện có
5 PTS Learning Systems 2003 Pennsylvania: Bucknell University Tham khảo eng Chưa có
6 Nguyễn Đình Tê 2000 Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Hiện có: New perspectives on Microsoft Powerpoint 2000 comprehensive S. Scott Zimmerman, Beverly B. Zimmerman. - Boston, MA : Course Technology , 2001.

19. PHT101 - Giáo dục thể chất (*) 20 Bộ môn Giáo dục thể chất

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Anh Tuấn, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Mạnh Thái 2008 Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Thị Thảo Trang 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7129
3 Nguyễn Kim Minh, Nguyễn Trọng Hải, Trần Đồng Lâm, Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Nguyễn Kim Minh 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Liên Đoàn Điền Kinh Thế Giới 2010 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2013. (TK02453) 2010 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2010 (3)
6 Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004 (50 quyển) Năm 2010: 10 quyển
7 Nguyễn Văn Trạch và Ngũ Duy Anh 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2004 Giáo trình bơi lội
8 Trường ĐHSP TDTT TPHCM 2009 Thể dục thể thao. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
9 Vũ Thành Sơn, Nguyễn Danh Hoàng Việt 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003
10 Nguyễn Trần Phương Thảo 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7126
11 Nguyễn Danh Thái, Mai Duy Diễn 1980 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9024
12 Nguyễn Danh Thái, Vũ Thành Sơn 1999 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có
13 Ủy ban TDTT Việt Nam 2005 – 2008 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-634-TTTTC-Luat-Sport-Aerobics-93654.aspx
14 Tổng cục TDTT – Liên Đoàn TD Việt Nam môn TD Aerobics 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-2336-QD-BGDDT-2015-Hoi-khoe-Phu-Dong-toan-quoc-lan-thu-IX-2016-286345.aspx
15 NGUYỄN PHƯỚC THỌ, NGUYỄN PHƯỚC TOÀN, NGUYỄN ANH TUẤN 2009 Trường Đại học sư phạm TDTT TPHCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9824
16 Hồ Văn Tú 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6363
17 Đỗ Chi 1984 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có
18 Đặng Ngọc Quang 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
19 2003 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Luật bơi / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2009
20 Tổng cục thể dục thể thao 2004 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Đăng Thanh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Đào Huy Hiệp, Lưu Ngọc Khái, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Đại Nghĩa 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Hữu Thảo, Phan Tân Hưng, Nguyễn Đình Lưu, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Tiến Hải 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-15-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC-can-bo-giao-duc-quoc-phong-284361.aspx
5 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.hcmut.edu.vn/vi/event/view/van-ban-moi/666-thong-tu-so-6353bgddtgdqp-nga%CC%80y--26-tha%CC%81ng-9-nam-2012
6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
7 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
8 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Lần VI: không thấy Lần VII: 2 (1991) Lần VIII: 1 (1996) Lần IX : 4 (2001) Lần X: 3 (2006) Lần XI: 4 (2011) Lần XII: ebook (http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163) TV hiện có: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII/ Mặt trận
9 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
10 Bộ tổng tham mưu cục quân huấn 2000 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
11 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
12 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-18-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-day-danh-gia-ket-qua-hoc-Giao-duc-quoc-phong-an-ninh-289668.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thanh Hùng 2011 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/632?mode=full
2 Nguyễn Công Khanh 2016 NXB ĐHSP Tham khảo vie Cần kiểm tra lại Có trong dm bổ sung
3 John W. Santrock (Trần Thị Hương Lan – Biên dịch) 2007 NXB trẻ Tham khảo vie Yêu cầu mua mới
4 Nguyễn Văn Lũy, Lê Quang Sơn 2014 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
5 Nguyễn Kế Hào, Nguyễn Quang Uẩn 2004 Đại Học Sư Phạm. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
6 Lê Văn Hồng 2008 Thế giới Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1996

22. PED117 - Giáo dục học 19 Trần Thị Lan Anh. ttlanh@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đỗ Công Tuất 2005 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/628
2 Nguyễn Thị Cúc 2005 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Quốc Toản, Hoàng Kim Tiến 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2007
4 Bùi Thanh Huyền Giáo dục 2006 Tham khảo vie Hiện có
5 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2010 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Trần Thị Hương 2017 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
7 Trần Thị Tuyết Oanh 2012 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
8 Thái Duy Tuyên 2003 Đại học sư phạm Tham khảo Hiện có
9 Bùi Thị Mùi 2004 Hà Nội : Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
10 Trần Thị Hương 2014 Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
11 Trần Thị Hương Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh 2017 Tham khảo vie Hiện có
12 Trần Thị Hương 2017 Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
13 Trần Thị Tuyết Oanh 2012 H. : Đại học Sư phạm Tham khảo Hiện có
14 Trần Thị Tuyết Oanh 2014 Hà Nội : Đại học sư phạm Tham khảo vie Hiện có
15 Bộ giáo dục và Đào tạo 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
16 Bộ giáo dục và Đào tạo- dự án đào tạo giáo viên trung học cơ sở 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
17 Phạm Thị Chỉnh 2004 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2005
18 Nguyễn Lăng Bình 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
19 Trịnh Thiệp, Ưng Thị Châu 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1998

23. ESP532 - Tiếng Anh chuyên ngành - SP HH 5 Phạm Phát Tân, pptan@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Karen C. Timberlake 2015 Pearson Education, Inc Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8150 fahasa
2 John E. Mcmurry & Robert C. Fay 2014 Pearson Education, Inc Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8149
3 Frederick A. Bettelheim, William H. Brown, Mary K. Campbell, Shawn O. Farrell & Omar J. Torres 2013 Brooks/Cole, Cengage Learning Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8151
4 Spencer L. Seager Michael R. Slabaugh 2012 Brooks/Cole, Cengage Learning Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8152
5 Julia Burdge 2011 Companies, Inc Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8153

24. COA506 - Tin học cho Hóa học 6 Nguyễn Văn Hồng, nvhong@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hồ Chí Thành 2009 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Trọng Thọ 2002 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
3 Bùi Thọ Thanh 2013 Tham khảo vie Chưa có
4 C. J. Cramer 2004 Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7805
5 Michael J. Frisch 1998 Carnegie Office Park, Building 6, Pittsburgh, PA 15106, USA Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7806
6 D. C. Young 2001 Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7810
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Cao Vũ Đàm 2007 Khoa học và Kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
2 Trịnh Văn Biều 2005 ĐHSP Tp HCM Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7465
3 Lê Phước Lộc 2006 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có Hiên có năm: 2000
4 Kothari C. R 1991 New Age International (P) Ltd Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004
5 Phan Dũng 1991 ĐH Tổng hợp Tp HCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1992
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Cương 2012 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Ngọc Quang, Nguyễn Cương, Dương Xuân Trinh 1994 Gíao dục Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 1977
3 Nguyễn Ngọc Quang, Nguyễn Cương, Dương Xuân Trình 1987 Giáo dục Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 1977
4 Bernd Meier - Nguyễn Văn Cường 2018 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
5 Lê Trọng Tín 2001 Đại học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1998
6 Tập thể tác giả 2014 Hà Nội: Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2012
7 Tập thể các tác giả Bộ Gíao dục & Đào tạo Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2013
8 Cao Cự Giác Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006, 2008
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Cao Cự Giác, Lê Văn Năm 2009 Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013
2 Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Lê Văn Năm 2000 ĐH sư phạm Vinh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013
5 Tập thể các tác giả 2014 Nội: Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Cao Cự Giác (Chủ biên) - Lê Văn Năm - Lê Danh Bình - Nguyễn Thị Bích Hiền 2015 Đại học Vinh Giảng dạy chính vie Chưa có Gv yêu cầu mua mới
2 Nguyễn Cương (chủ biên) và nhóm tác giả 2014 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Đặng Thị Oanh, Nguyễn Thị Sửu 2015 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo MOET. Ngân hàng phát triển Châu Á ADB 2013 Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo MOET 2013 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Vũ Quốc Chung 2012 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2015 Bộ Giáo dục và Đào tạo Giảng dạy chính vie Hiện có http://sep2.vn/webroot/documents/1492586902_Nhung%20van%20de%20chung%20ve%20PTCTDTGV.pdf
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo Tham khảo vie Hiện có
6 Lê Đức Ngọc 2011 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú

33. CHE101 - Hóa đại cương A1 5 Phạm Phát Tân, pptan@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Phát Tân 2015 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Thành Huế 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
3 Đào Đình Thức 2003 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Đào Đình Thức 2008 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999
5 Silberberg M. S 2006 Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7141

34. CHE501 - Hóa đại cương A2 9 Nguyễn Văn Thạt, nvthat@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Hiệp Hải , Vũ Ngọc Ban, Trần Thành Huế 2007 Đại học sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2015
2 Nguyễn Đức Chung 2003 Đại học quốc gia thành phố Hồ chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Nguyễn Đức Chung 2003 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2015
4 Đào Đình Thức 2008 Đại học quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm:2001
5 Đào Đình Thức 2002 Đại học quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 1999
6 Nguyễn Đình Chi Khoa học Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999
7 Nguyễn Hạnh 1997 Khoa học Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1997
8 Nguyễn Đình Soa 2000 Đại học Bách Khoa TPHCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
9 Nguyễn Ngọc Thích, Đỗ Hoàng Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Hóa học đại cương / Nguyễn Đình Soa. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh , 2000. - (Tài liệu theo chương trình đào tạo).

35. CHE502 - Thực hành Hóa đại cương 3 Bui Phuoc Phuc, bpphuc@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hà Thị Ngọc Loan 2003 Đại học sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2015
2 Nguyễn Hạnh 1997 Khoa học Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1997
3 Nguyễn Đình Soa 2000 Đại học Bách Khoa TP.HCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016

36. CHE108 - Hóa vô cơ 1 5 Bui Phuoc Phuc, bpphuc@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Nhâm 2004 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2001
2 Nguyễn Đình Soa 2005 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Nguyễn Thị Tố Nga 2000 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Thị Tố Nga 2001 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Thị Tố Nga 2002 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có

37. CHE303 - Hóa vô cơ 2 5 Bui Phuoc Phuc, bpphuc@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Đức Vận 2004 Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013
2 Nguyễn Đình Soa 2005 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Hoàng Nhâm 2000 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2001
4 Nguyễn Thị Tố Nga 2002 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Thị Tố Nga 2000 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú

39. CHE505 - Thực hành Hóa vô cơ 3 Bui Phuoc Phuc, bpphuc@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trịnh Ngọc Châu 2006 ĐHQG Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013
2 Bộ môn Hóa, Khoa Sư phạm 2007 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Bộ môn Công nghệ Hóa vô cơ, Trường Đại học Bách khoa 2005 Đại học Quốc Gia TP. HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2016

40. CHE506 - Hóa hữu cơ 1 10 Nguyễn Thị Mỹ Phượng, ntmphuong@agu.edu.v

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đỗ Đình Rãng, Đặng Đình Bạch, Nguyễn Thị Thanh Phong 2012 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2015
2 Đặng Như Tại, Ngô Thị Thuận 2010 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Trần Quốc Sơn, Đặng Văn Liếu, Nguyễn Văn Tòng 2007 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 Thái Doãn Tĩnh 2000 Khoa học và Kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2002
5 Phan Thanh Sơn Nam, Trần Thị Việt Hoa 2011 Đại học Quốc gia TPHCM Giảng dạy chính vie Hiện có
6 Ngô Thị Thuận 2008 Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2012
7 Nguyễn Ngọc Sương 1998 Tủ sách Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM Tham khảo vie Hiện có
8 Thái Doãn Tĩnh 2004 Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
9 Trần Thị Việt Hoa, Trần Văn Thạnh 2003 Đại học Quốc gia TPHCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2009
10 Trần Quốc Sơn 2009 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có

41. CHE306 - Hóa hữu cơ 2 10 Nguyễn Thị Mỹ Phượng, ntmphuong@agu.edu.v

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đỗ Đình Rãng, Đặng Đình Bạch, Nguyễn Thị Thanh Phong 2012 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2015
2 Đặng Như Tại, Ngô Thị Thuận 2010 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Trần Quốc Sơn, Đặng Văn Liếu, Nguyễn Văn Tòng 2007 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2011
4 Thái Doãn Tĩnh 2000 Khoa học và Kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có HIện có năm; 2002
5 Phan Thanh Sơn Nam, Trần Thị Việt Hoa 2011 Đại học Quốc gia TPHCM Giảng dạy chính vie Hiện có
6 Ngô Thị Thuận 2008 Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2012
7 Nguyễn Ngọc Sương 1998 Tủ sách Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm:2000
8 Thái Doãn Tĩnh 2004 Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2005
9 Trần Thị Việt Hoa, Trần Văn Thạnh 2003 Đại học Quốc gia TPHCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2009
10 Trần Quốc Sơn 2009 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có

42. CHE509 - Thực hành Hóa hữu cơ 9 Nguyễn Thị Mỹ Phượng, ntmphuong@agu.edu.v

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thị Anh Đào, Đặng Văn Liếu 2007 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Chưa có Hiện có: Thực hành hóa học hữu cơ; T2 Nguyễn Văn Tòng. - 1st. - H : Giáo dục , 1997.
2 Nguyễn Kim Phi Phụng 2003 Đại học Quốc gia TPHCM Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9107
3 Đỗ Đình Rãng, Đặng Đình Bạch và Nguyễn Thị Thanh Phong 2012 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Tập 1: 2015 (6) Tập 2: 2015 (5) Tập 3: 2013 (5)
4 Đặng Như Tại, Ngô Thị Thuận 2010 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
5 Trần Quốc Sơn, Đặng Văn Liếu, Nguyễn Văn Tòng 2007 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
6 Phan Thanh Sơn Nam, Trần Thị Việt Hoa 2011 Đại học Quốc gia TPHCM Tham khảo vie Hiện có
7 Nguyễn Ngọc Sương 1998 Tủ sách Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
8 Trần Quốc Sơn 2009 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
9 Thái Doãn Tĩnh 2000 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú

44. CHE304 - Hóa lý 1 5 Nguyễn Văn Thạt, nvthat@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Đình Huề 2001 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2000
2 Nguyễn Đình Huề 2004 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm; 2000
3 Lâm Ngọc Thiềm, Trần Hiệp Hải 2004 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Đào Đình Thức 2004 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm; 2001
5 Nguyễn Văn Duệ, Trần Hiệp Hải 2005 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010

45. CHE511 - Hóa lý 2 5 Phạm Phát Tân, pptan@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Sơn 2001 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
2 GS.TS. Đào Văn Tường 2006 Khoa học và Kỹ Thuật Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
3 Trần Hiệp Hải, Trần Kim Thanh 1983 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Lâm Ngọc Thiềm, Trần Hải Hiệp, Nguyễn Thị Thu 2003 Khoa học kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
5 Ryan O'hayre 2015 John wiley & Son Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8115

46. CHE512 - Hóa lý 3 5 Nguyễn Văn Thạt, nvthat@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Thị Huệ 2000 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Khương 1999 Khoa học và Kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Trần Hiệp Hải 2002 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Trần Hiệp Hải, Trần Kim Thanh 1983 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
5 N. N. PAVLOP, Lê Chí Kiên, Nguyễn Văn Hai 1983 Đại học và trung học chuyên nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có

47. CHE514 - Thực hành hóa lí 2 Bùi Phước Phúc, Nguyễn Văn Thạt, nvthat@

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Phương Thoa 2002 ĐHQG TP HCM Giảng dạy chính vie Hiện có
2 PGS.TS Vũ Ngọc Ban 2007 ĐHQG Hà Nội Tham khảo vie Cần kiểm tra lại https://vi.scribd.com/document/187531152/Giao-trinh-th%E1%BB%B1c-t%E1%BA%ADp-hoa-l%C3%BD-PGS-TS-V%C5%A9-Ng%E1%BB%8Dc-Ban-NXB-%C4%90H-QGHN-2007
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú

51. CHE534 - Hóa môi trường 6 Nguyễn Văn Thạt, nvthat@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 PGS. TS. Đặng Đình Bạch, TS. Nguyễn Văn Hải 2006 Khoa học và Kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đặng Kim Chi 2001 Khoa học và Kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Lưu Cẩm Lộc 2000 TP.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9969
4 Trịnh Thị Thanh 2004 ĐHQG Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9262
5 Phạm Ngọc Đăng 1992 KH& KT Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
6 Lê Văn Khoa 2000 GD Hà Nội Tham khảo vie Hiện có

52. CHE305 - Hóa phân tích 1 6 Lâm Thị Mỹ Linh, ltmlinh@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Tinh Dung 2005 GD Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 1981
2 Nguyễn Tinh Dung 2005 GD Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Đào Thị Phương Diệp, Đỗ Văn Huê 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2017
4 Trần Thị Ngọc Lan, Hideaki Takechi, Võ Thị Bạch Huệ 2015 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2010
5 Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Thị Hồng Linh, Bùi Thế Vĩnh 2007. Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Tài liệu CS 2 Châu Phú
6 Nguyễn Tinh Dung , Đào Thị Phương Diệp 2005. Đại Học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có

53. CHE536 - Hóa phân tích 2 7 Lâm Thị Mỹ Linh, ltmlinh@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Tinh Dung 2011 Hà Nội: Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2000 đã scan 2011 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9855
2 Hoàng Minh Châu, Từ Văn Mặc, Từ Vọng Nghi 2007 Khoa học và Kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2002
3 Nguyễn Thị Thu Vân 2010 ĐHQG Tp. HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2010 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7899
4 Từ Vọng Nghi 2000 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Trần Tứ Hiếu 2004 Đại học quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2000
6 Đào Thị Phương Diệp, Đỗ Văn Huê 2011 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
7 Nguyễn Thạc Cát, Từ Vọng Nghi, Đào Hữu Vinh 1996 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000

54. CHE517 - Thực hành Hóa phân tích 8 Phạm Thị Kim Phượng, Lâm Thị Mỹ Linh (

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Tinh Dung 2003 GD Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm; 2000
2 Nguyễn Tinh Dung 2003 GD Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm; 2000
3 N.I.Bloc, Nguyễn Tinh Dung 1976 GD Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 1976
4 TS. Hồ Thị Yêu Ly 2017 Đại học Quốc gia Tp. HCM Giảng dạy chính vie Chưa có GV yêu cầu mua mới
5 Từ Vọng Nghi 1997 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
6 Đào Thị Phương Diệp, Đỗ Văn Huê 2011 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
7 Đinh Thị Trường Giang, Mai Thị Thanh Huyền 2015 Đại học Vinh Tham khảo vie Chưa có GV yêu cầu mua mới
8 Từ Văn Mặc, Nguyễn Lê Huy, Vũ Thị Hồng Ân 2007 Đại học Bách Khoa Hà Nội Tham khảo vie Chưa có GV yêu cầu mua mới

55. CHE520 - Hóa công nghệ 8 Phạm Thị Kim Phượng, ptkphuong@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phùng Tiến Đạt, Trần Thị Bính 2005 Đại học sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đào Văn Bảy, Phùng Tiến Đạt, Nguyễn Phi Hùng 2007 Đại học sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Trần Oánh (chủ biên), Nguyễn Văn Viên, Bùi Trọng Thủy 2007 Đại học Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
4 Trần Văn Hai 2005 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
5 Lê Văn Khoa 2001 Hà Nội : Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Ngô Thị Đào, Vũ Hữu Yêm 2007 Đại học sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2005
7 Trần Hồng Côn, Nguyễn Trọng Uyển 2005 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
8 Phan Thanh Huyền, Nguyễn Hồng Liên 2006 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú

57. CHE521 - Thực tế Hóa công nghệ (tham quan) 9 Lâm Thị Mỹ Linh, Phạm Thị Kim Phượng (

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Văn Khoa 2001 Giáo dục Giảng dạy chính vie Chưa có GV yêu cầu mua mới, ebook
2 Phùng Tiến Đạt, Trần Thị Bính 2004 Đại học sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2005
3 Phùng Tiến Đạt, Trần Thị Bính 2005 Đại học sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Đào Văn Bảy, Phùng Tiến Đạt, Nguyễn Phi Hùng 2007 Đại học sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Ngô Thị Đào, Vũ Hữu Yêm 2007 ĐHSP Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2005
6 PGS.TS. Nguyễn Trần Oánh 2007 Trường Đại học Nông Nghiệp Tham khảo vie Hiện có https://tailieumienphi.vn/doc/giao-trinh-su-dung-thuoc-bao-ve-thuc-vat-dh-nong-nghiep-hn-iiu1tq.html
7 Trần Văn Hai 2009 Trường Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7302
8 Trần Hồng Côn, Nguyễn Trọng Uyển 2005 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
9 Phan Thanh Huyền, Nguyễn Hồng Liên 2006 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có

58. CHE525 - Tổng hợp hữu cơ 10 Nguyễn Văn Thạt, nvthat@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Minh Thảo 2001 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2005
2 Đặng Như Tại, Ngô Thị Thuận 1984 Khoa học và kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Đỗ Đình Rãng, Đặng Đình Bạch và Nguyễn Thị Thanh Phong 2012 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Tập 1: 2015 (6) Tập 2: 2015 (5) Tập 3: 2013 (5)
4 Đặng Như Tại, Ngô Thị Thuận 2010 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
5 Trần Quốc Sơn, Đặng Văn Liếu, Nguyễn Văn Tòng 2007 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Tập 1: 5 (2014) Tập 2: 1 (2011)
6 Phan Thanh Sơn Nam, Trần Thị Việt Hoa 2011 Đại học Quốc gia TPHCM Tham khảo vie Hiện có
7 Nguyễn Ngọc Sương 1998 Tủ sách Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
8 Thái Doãn Tĩnh 2000 Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
9 Thái Doãn Tĩnh 2000 Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
10 Trần Quốc Sơn 2009 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có

59. CHE526 - Hóa học polime 5 Bui Phuoc Phuc, bpphuc@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Thanh Bình 2012 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2016
2 Hoàng Ngọc Cường 2010 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Phạm Ngọc Lân 2006 Bách Khoa - Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Bùi Chương 2006 Bách Khoa - Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Văn Khôi 2007 Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Hà Nội Tham khảo vie Hiện có

60. CHE527 - Hợp chất thiên nhiên 9 Phạm Thị Kim Phượng (ptkphuong@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Tống Sơn 2016 Khoa học và kỹ thuật Giảng dạy chính vie Chưa có Gv yêu cầu mua mới
2 Nguyễn Kim Phi Phụng 2007 Đại học Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có GV yêu cầu mua mới
3 Trần Văn Sung 2011 Khoa Học Tự Nhiên Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Phan Quốc Kinh 2011 Giáo Dục Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Satyajit D. Sarker, Zahid Latif, and Alexander I. Gray. 2005 Humana Press Inc Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8127
6 Nguyễn Diệu Liên Hoa, Phạm Đình Hùng 2015 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Chưa có tài liệu cho thư viện mượn ngày 24/01/2018
7 Đái Duy Ban 2010 Khoa học tự nhiên và Công nghệ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9171
8 Phan Quốc Kinh 2011 Giáo Dục Tham khảo vie Hiện có
9 Cannell Richard J. P. et al 1998 Humana Press Inc Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8126
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Giảng dạy chính Hiện có 540.7/H401-L10/2006 (Thư viện có đầy đủ)
3 Bộ GD&ĐT 2017 Bộ GD&ĐT Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Giảng dạy chính Hiện có 540.76/B103-L8/2004 (Thư viện có đầy đủ)
5 Cao Cự Giác 2006 Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trường ĐH An Giang 2016 Lưu hành nội bộ Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Nguyễn Quang Uẩn 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
3 Nguyễn Xuân Thức 2006 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
4 Nguyễn Quang Uẩn 1997 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
5 Nguyễn Quang Uẩn 1997 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
6 Trần Trọng Thủy 1992 ĐHSP Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1990
7 Phạm Viết Vượng 2000 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
8 Bùi Thanh Huyền 2006 Hà Nội : Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
9 Nguyễn Lăng Bình, Đỗ Hương Trà, Nguyễn Phương Hồng, Cao Thị Thặng 2010 Đại học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017 (5 quyển) Năm 2010: (11 quyển)
10 Nguyễn Ngọc Quang 1977 Hà Nội: Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú

67. CHE524 - Danh pháp hữu cơ 11 Nguyễn Thị Mỹ Phượng, ntmphuong@agu.edu.v

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Quốc sơn, Trần Thị Tửu 2012 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013
2 Đỗ Đình Rãng, Đặng Đình Bạch, Nguyễn Thị Thanh Phong 2012 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2015
3 Đỗ Đình Rãng, Đặng Đình Bạch, Nguyễn Thị Thanh Phong 2012 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2015
4 Đỗ Đình Rãng, Đặng Đình Bạch, Nguyễn Thị Thanh Phong 2012 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7710
5 Đặng Như Tại, Ngô Thị Thuận 2010 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
6 Trần Quốc Sơn, Đặng Văn Liếu, Nguyễn Văn Tòng 2007 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Tập 1: 5 (2014) Tập 2: 1 (2011)
7 Phan Thanh Sơn Nam, Trần Thị Việt Hoa. 2011 Đại học Quốc gia TPHCM. Tham khảo vie Hiện có
8 Nguyễn Ngọc Sương 1998 Tủ sách Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
9 Thái Doãn Tĩnh 2000 Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
10 Thái Doãn Tĩnh 2000 Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
11 Trần Quốc Sơn 2009 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Hữu Đĩnh,Trần Thị Đà 1999 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Field L.D., Sternhell S., Kalman J.R. 2008 Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8286
3 Nguyễn Đình Triệu 2001 Khoa học và Kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Hồ Viết Quý 2008 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Thị Thu Vân 2004 ĐHQG Tp.HCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7899
6 René E. Van Grieken, Andrzei A. Markowicz 2001 Marcel Dekker, Inc Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8285

69. CHE533 - Hóa dược đại cương 8 Phạm Thị Kim Phượng, ptkphuong@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Dược Liệu 2004 Đại học dược Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có Yêu cầu mua mới
2 Nguyễn Thượng Dong 2006 khoa học và kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Trần Văn Sung 2011 Khoa Học Tự Nhiên Tham khảo vie Hiện có
4 Gs. Đỗ Tất Lợi 2015 Y học Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7416 Hiện có năm: 2014 (1) 2015 (1)
5 Sarker, Satyajit D Latif, Zahid Gray, Alexander I. Humana Press Inc. Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8127
6 2007 World Health Organization Tham khảo eng Hiện có
7 Vũ Tuấn Minh 2009 Đại học Nông lâm Tham khảo vie Hiện có
8 Nguyễn Kim Phi Phụng 2007 ĐH Quốc Gia Tham khảo vie Chưa có GV Yêu cầu mua mới
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Piotr Konieczka, Jacek Namiesnik 2009 Taylor & Francis Group Giảng dạy chính eng Hiện có Ebook, tài liệu photo đang xử lý
2 James N Miller, Jane C Miller 2010 Pearson Education Limited Giảng dạy chính vie Chưa có GV có
3 Cù Thành Long 2008 Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Chưa có
4 Huỳnh Văn Truy, Đỗ Quý Sơn 2006 Đại Học và Kỹ Thuật Giảng dạy chính vie Chưa có
5 Lê Khánh Luận, Nguyễn Thanh Sơn 2010 Đại học quốc gia Tp. HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
6 Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 2000 Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
7 Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 2000 Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
8 Đặng Hùng Thắng 2016 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2009

71. CHE916 - Hóa học phức chất 5 Phạm Phát Tân, pptan@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bruce A. Averill & Patricia Eldredge 2012 Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7165 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/
2 Peter Atkins, Loretta Jones, Leroy Laverman 2013 W. H. Freeman And Company New York Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7166
3 Burdge, Julia R. 2011 The MC-Graw Hill Companies Inc Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8153 Fahasa
4 John E. Mcmurry J. E. & Robert C. Fay 2014 Pearson Education, Inc Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7168 fahasa
5 J. P. Launay & M. Verdaguer 2014 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7169

72. CHE529 - Hóa keo - SP HH 4 Nguyễn Văn Thạt, nvthat@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thái Thân 2001 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lưu Cẩm Lộc 2001 Viện hóa học Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9077
3 Mai Hữu Khiêm 2001 Đai học Quốc gia tp HCM Giảng dạy chính vie Hiện có
4 S. S. Voiutski (Lê Nguyên Tảo dịch) 1973 Đại Học và Trung Học Chuyên Nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có

73. CHE528 - Hóa học xúc tác dị thể 3 Nguyễn Văn Thạt, nvthat@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Văn Nhân 1999 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Sơn 1994 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2001
3 Trần Hiệp Hải, Trần Kim Thanh 1983 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

74. CHE530 - Xử lí nước 6 Nguyễn Văn Thạt, nvthat@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Văn Nhân, Ngô Thị Nga 1999 KH & KT Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2009
2 PGS. TS. Đặng Đình Bạch, TS. Nguyễn Văn Hải 2006 Khoa học và Kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Đặng Kim Chi 2001 Khoa học và Kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Lưu Cẩm Lộc 2000 TP.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9969
5 Lê Văn Khoa 2000 GD Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
6 Phạm Ngọc Đăng 1992 KH& KT Hà Nội Tham khảo vie Hiện có

75. FST314 - Phân tích thực phẩm - SP HH 7 Lâm Thị Mỹ Linh, ltmlinh@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Quang Tâm TPHCM: Đại Học Quốc Gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phạm Văn Sổ 1991 Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9836
3 Hà Duyên Tư 2009 Khoa học và kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Nguyễn Thị Hiền 2010 Lao Động Giảng dạy chính vie Chưa có
5 Hà Duyên Tư 2010 Khoa học kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2006
6 Food Science 581 Tham khảo eng Chưa có
7 Trần Bích Lam 2015 Đại học quốc gia Tp. HCM Tham khảo vie Chưa có

76. CHE535 - Phân tích công cụ 9 Lâm Thị Mỹ Linh, ltmlinh@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Minh Châu 2002 Khoa học và kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Hồ Viết Quý 2007 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2009
3 Dương Quang Phùng 2009 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Chưa có
4 Hồ Viết Quý 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính Hiện có Hiện có năm; 2000
5 Hồ Viết Quý 2009 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
6 Đỗ Đình Rãng 2003 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
7 Nguyễn Tinh Dung, Trần Thành Huế 2002 GD Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Các phương pháp phân tích công cụ trong hoá học hiện đại / Hồ Viết Quý. - Tái bản lần thứ hai. - H. : Đại học Sư phạm , 2009.
8 Phạm Luận 2015 Bách khoa Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
9 Phạm Luận 2015 Bách khoa Hà Nội Tham khảo Hiện có Hiện có năm: 2014