Khoa Sư phạm
Sư phạm Sinh học - Đại học

Thông tin cán bộ phụ trách

Nguyễn Thị Bích Châu
ntbchau@agu.edu.vn

Click vào môn học để xem danh mục tài liệu của từng môn, hoặc hiển thị tất cả

Tổng số môn học: 65

1. EDU111 - Giới thiệu ngành – SP SH 11 Khuu Phuong Yen Anh, kpyanh@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Giảng dạy chính Hiện có Tầng 4 - Thư viện
2 Giảng dạy chính Hiện có Tầng 4 - Thư viện
3 Giảng dạy chính Hiện có
4 A. Asimov 1978 khoa học và kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Tham khảo Hiện có Khoa
6 Tham khảo Hiện có Khoa
7 Tham khảo vie Hiện có http://peda.agu.edu.vn/?q=bio
8 Trần Bá Hoành 1976 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
9 Phan Thanh Quang 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
10 Nguyễn Ngọc Hải 1992 Trường Đại học tổng hợp Tham khảo vie Hiện có
11 Nguyễn Hữu Danh 2001 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Quang Phan, Phạm Văn Sinh 2013-2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9549
2 Khoa Lý luận Chính trị 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7725 (Năm 2017)
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
4 Bộ môn Triết học 2006 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có năm: 2009
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Bộ môn Triết học 2004 Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm : 2008 đã scan 2014
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Viết Thông 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
7 Bộ môn Triết học 2007 Lưu hành nội bộ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có: 2009

4. HCM101 - Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 Bùi Thu Hằng. bthang@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Ngọc Anh (chủ biên) ... [và những người khác 2017 Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đinh Xuân Lý, Phạm Ngọc Anh (đồng chủ biên) 2008 Lý luận Chính trị Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7162
3 Song Thành 2005 Lý luận chính trị Tham khảo vie Hiện có
4 Hội đồng Lý luận Trung Ương 2013 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2017 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có đang bổ sung
2 Đảng Cộng sản Việt Nam 2015 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7161 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7497
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có ebook: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
5 Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 1999 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008

6. PSY101 - Tâm lý học đại cương 6 Trần Thị Huyên; tthuyen@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thanh Hùng 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2699
2 Lê Thị Bừng, Nguyễn Thị Vân Hương 2013 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2016
3 Nguyễn Công Khanh 2016 ĐHSP Tham khảo vie Chưa có
4 Bùi Văn Huệ 2000 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2003
5 Trần Trọng Thủy 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Trần Trọng Thủy, Phạm Minh Hạc, Phạm Hoàng Gia, Nguyễn Quang Uẩn 1997 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Đức Thắng Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có Toán C : Tài liệu giảng dạy / Nguyễn Phương Thảo , Diệp Hoàng Ân. - An Giang : Đại học An Giang , 2017.
2 Đậu Thế Cấp 2000 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
3 Đinh Thế Lực 2001 Đại học quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
4 James Stewart 2010 Brooks/Code, Cengage Learning Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7186 fahasa
5 Đậu Thế Cấp 2000 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có
6 Walter Rudin 1986 McGraw-Hill, New York Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7187
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Đức Chung 2010 Đại học QG TP.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
2 Lâm Ngọc Thiềm 2011 Đại học Quốc gia TPHCM Giảng dạy chính vie Chưa có Hóa học đại cương / Nguyễn Đình Soa. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh , 2000. - (Tài liệu theo chương trình đào tạo).
3 Ngô Thị Thuận 2015 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Hóa học hữu cơ : Phần bài tập / Ngô Thị Thuận . Tập 1. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2012
4 Nguyễn Đức Chung 2010 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015 (Tập 1, 2 chung 1 cuốn)
5 Lâm Ngọc Thiềm, Trần Hiệp Hải 2008 Đại học quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
6 Ngô Thị Thuận 2015 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Hóa học hữu cơ : Phần bài tập / Ngô Thị Thuận . Tập 1. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2012
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Diệp Hoàng Ân 2016 Tài liệu lưu hành nội bộ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8300 Đang xử lý năm 2017
2 Phạm Đức Thông 2008 Tài liệu lưu hành nội bộ Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Phạm Đức Thông 2008 Tài liệu lưu hành nội bộ Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Hoàng Ngọc Nhậm 2003 Thống kê Tham khảo vie Chưa có Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán dùng cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối ngành kinh tế, tài chính, ngoại thương, ngân hàng, quản trị kinh doanh, ... Nguyễn Thanh Sơn, Lê Khánh Luận. - TP. Hồ Chí Minh : Thống K
6 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
7 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
8 Lê Sĩ Đồng 2013 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Bài tập xác suất và thống kê toán: Có lời giải / Đặng Hấn. - Tp.HCM : Thống kê , 1996
9 Hoàng Ngọc Nhậm 2003 Thống kê Tham khảo vie Chưa có Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán dùng cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối ngành kinh tế, tài chính, ngoại thương, ngân hàng, quản trị kinh doanh, ... Nguyễn Thanh Sơn, Lê Khánh Luận. - TP. Hồ Chí Minh : Thống K
10 Lê Sĩ Đồng 2013 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
11 Nguyễn Đình Hiền 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
12 Phạm Văn Kiều 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
13 Nguyễn Cao Văn 2009 Đại học Kinh tế Quốc dân Tham khảo vie Hiện có
14 Nguyễn Đình Hiền 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có

10. COS101 - Tin học đại cương (*) 6 Lê Xuân Phi (lxphi@agu.edu.vn), Lê Trung Thư (

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Tin học 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Mark Dodge, Gaig Stinso, Đoàn Công Thông,Trần Ngọc Hoa 2003 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Trịnh Anh Toàn, Hồng Oanh 2000 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có
4 Busby, M. Learn 2004 Texas: Wordware Publishing, Inc Tham khảo eng Hiện có
5 PTS Learning Systems 2003 Pennsylvania: Bucknell University Tham khảo eng Chưa có
6 Nguyễn Đình Tê 2000 Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Hiện có: New perspectives on Microsoft Powerpoint 2000 comprehensive S. Scott Zimmerman, Beverly B. Zimmerman. - Boston, MA : Course Technology , 2001.
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hughes, John 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 A. J. Thomson,A. V. Martinet 1986 Hong Kong: Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 1989
3 Sarah Cunningham, Peter Moor, Jane Comyns Carr 2005 UK: Pearson Education Ltd Tham khảo eng Hiện có
4 Buzan, Tony 2008 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 John Hughes, Helen Stephenson, Paul Dumment 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Cobuild, C. 2011 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
3 Lougheed, Lin 2009 New York: Pearson Education Tham khảo eng Hiện có
4 Lougheed, Lin 2012 New York: Pearson Education Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2007 fahasa (2017)
5 Cobuild, C. 2012 Trẻ Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
6 Cobuild, C. 2012 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm 2013

13. PHT101 - Giáo dục thể chất (*) 20 Bộ môn Giáo dục thể chất

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Anh Tuấn, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Mạnh Thái 2008 Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Thị Thảo Trang 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7129
3 Nguyễn Kim Minh, Nguyễn Trọng Hải, Trần Đồng Lâm, Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Nguyễn Kim Minh 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Liên Đoàn Điền Kinh Thế Giới 2010 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2013. (TK02453) 2010 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2010 (3)
6 Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004 (50 quyển) Năm 2010: 10 quyển
7 Nguyễn Văn Trạch và Ngũ Duy Anh 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2004 Giáo trình bơi lội
8 Trường ĐHSP TDTT TPHCM 2009 Thể dục thể thao. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
9 Vũ Thành Sơn, Nguyễn Danh Hoàng Việt 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003
10 Nguyễn Trần Phương Thảo 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7126
11 Nguyễn Danh Thái, Mai Duy Diễn 1980 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9024
12 Nguyễn Danh Thái, Vũ Thành Sơn 1999 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có
13 Ủy ban TDTT Việt Nam 2005 – 2008 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-634-TTTTC-Luat-Sport-Aerobics-93654.aspx
14 Tổng cục TDTT – Liên Đoàn TD Việt Nam môn TD Aerobics 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-2336-QD-BGDDT-2015-Hoi-khoe-Phu-Dong-toan-quoc-lan-thu-IX-2016-286345.aspx
15 NGUYỄN PHƯỚC THỌ, NGUYỄN PHƯỚC TOÀN, NGUYỄN ANH TUẤN 2009 Trường Đại học sư phạm TDTT TPHCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9824
16 Hồ Văn Tú 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6363
17 Đỗ Chi 1984 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có
18 Đặng Ngọc Quang 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
19 2003 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Luật bơi / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2009
20 Tổng cục thể dục thể thao 2004 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Đăng Thanh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Đào Huy Hiệp, Lưu Ngọc Khái, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Đại Nghĩa 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Hữu Thảo, Phan Tân Hưng, Nguyễn Đình Lưu, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Tiến Hải 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-15-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC-can-bo-giao-duc-quoc-phong-284361.aspx
5 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.hcmut.edu.vn/vi/event/view/van-ban-moi/666-thong-tu-so-6353bgddtgdqp-nga%CC%80y--26-tha%CC%81ng-9-nam-2012
6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
7 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
8 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Lần VI: không thấy Lần VII: 2 (1991) Lần VIII: 1 (1996) Lần IX : 4 (2001) Lần X: 3 (2006) Lần XI: 4 (2011) Lần XII: ebook (http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163) TV hiện có: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII/ Mặt trận
9 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
10 Bộ tổng tham mưu cục quân huấn 2000 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
11 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
12 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-18-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-day-danh-gia-ket-qua-hoc-Giao-duc-quoc-phong-an-ninh-289668.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thanh Hùng 2011 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/632?mode=full
2 Nguyễn Công Khanh 2016 NXB ĐHSP Tham khảo vie Cần kiểm tra lại Có trong dm bổ sung
3 John W. Santrock (Trần Thị Hương Lan – Biên dịch) 2007 NXB trẻ Tham khảo vie Yêu cầu mua mới
4 Nguyễn Văn Lũy, Lê Quang Sơn 2014 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
5 Nguyễn Kế Hào, Nguyễn Quang Uẩn 2004 Đại Học Sư Phạm. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
6 Lê Văn Hồng 2008 Thế giới Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1996

16. PED117 - Giáo dục học 19 Trần Thị Lan Anh. ttlanh@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đỗ Công Tuất 2005 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/628
2 Nguyễn Thị Cúc 2005 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Quốc Toản, Hoàng Kim Tiến 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2007
4 Bùi Thanh Huyền Giáo dục 2006 Tham khảo vie Hiện có
5 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2010 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Trần Thị Hương 2017 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
7 Trần Thị Tuyết Oanh 2012 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
8 Thái Duy Tuyên 2003 Đại học sư phạm Tham khảo Hiện có
9 Bùi Thị Mùi 2004 Hà Nội : Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
10 Trần Thị Hương 2014 Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
11 Trần Thị Hương Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh 2017 Tham khảo vie Hiện có
12 Trần Thị Hương 2017 Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
13 Trần Thị Tuyết Oanh 2012 H. : Đại học Sư phạm Tham khảo Hiện có
14 Trần Thị Tuyết Oanh 2014 Hà Nội : Đại học sư phạm Tham khảo vie Hiện có
15 Bộ giáo dục và Đào tạo 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
16 Bộ giáo dục và Đào tạo- dự án đào tạo giáo viên trung học cơ sở 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
17 Phạm Thị Chỉnh 2004 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2005
18 Nguyễn Lăng Bình 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
19 Trịnh Thiệp, Ưng Thị Châu 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1998
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Bách Thắng 2013 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Điệp, Trần Phương Hiền (Đồng chủ biên) 2012 Đại học Kinh tế Quốc dân Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Phạm viết Vượng 2007 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2005 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/bitstream/AGU_Library/7574/1/LUAT_GIAO_DUC_2005.pdf
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2000 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-12-2011-TT-BGDDT-Dieu-le-truong-trung-hoc-co-so-pho-thong-va-truong-120867.aspx
6 Đặng Bá Lãm 1998 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Chưa có
7 Nguyễn Ngọc Cẩn 2001 Thống kê Tham khảo vie Chưa có Hiện có: 938 mẫu soạn thảo văn bản quản lý, hành chính, tư pháp, hợp đồng kinh tế, dân sự thường dùng / Lê Thành Châu hệ thống và chọn lọc. - Hà Nội : Tài chính , 2004
8 Dương Văn Khảm, Nguyễn Hữu Thời, Trần Hoàng 2002 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000 đang xử lý 2016
9 Vương Thị Kim Thanh 2009 Thống kê Tham khảo vie Hiện có
10 Nguyễn Hữu Thân 2010 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có
11 2010 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Lê 2006 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 1997
2 Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/624
3 Ngô Công Hoàn 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Ngô Trần Ái (chủ biên) 2010 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Văn Lê 1995 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1997
6 Nguyễn Văn Lê 1996 Trẻ Tham khảo vie Hiện có
7 Bùi Thị Mùi Đại học sư phạm Tham khảo vie Hiện có

19. PED541 - Lý luận dạy học Sinh học 14 Trần Trung Hiếu, tthieu@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đinh Quang Báo, Nguyễn Đức Thành 2003 NXB Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 1998
2 Trần Trung Hiếu 2013 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Trần Trung Hiếu 2013 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2017
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Dự án Việt – Bỉ 2010 ĐHSP Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
5 Trần Bá Hoành 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Lê Quan Long và Nguyễn Quang Vinh 2006 Tp. Hồ Chí Minh: NXB GD Tham khảo vie Hiện có
7 Vũ Văn Vụ 2006 Tp. Hồ Chí Minh: NXB GD Tham khảo vie Hiện có
8 Nguyễn Thành Đạt 2007 Tp. Hồ Chí Minh: NXB GD Tham khảo vie Hiện có
9 Vũ Văn Vụ 2007 Tp. Hồ Chí Minh: NXB GD Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2010
10 Nguyễn Thành Đạt 2008 Tp. Hồ Chí Minh: NXB GD Tham khảo vie Hiện có
11 Vũ Văn Vụ 2008 Tp. Hồ Chí Minh: NXB GD Tham khảo vie Hiện có
12 Trần Khánh Phương 2006 Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
13 Trần Khánh Phương 2007 Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
14 Trần Khánh Phương 2009 Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2008
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Công Khanh 2014 ĐHSP Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2017
2 Trần Trung Hiếu 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Dự án PT GV THPT&TCCN – Trường ĐHSP, ĐH Huế 2013 ĐHQG Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Lê Quang Long và Nguyễn Quang Vinh 2006 Tp. Hồ Chí Minh: NXB GD Tham khảo vie Hiện có
5 Vũ Văn Vụ 2006 Tp. Hồ Chí Minh: NXB GD Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Thành Đạt 2007 Tp. Hồ Chí Minh: NXB GD Tham khảo vie Hiện có
7 Vũ Văn Vụ 2007 Tp. Hồ Chí Minh: NXB GD Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2010
8 Nguyễn Thành Đạt 2008 Tp. Hồ Chí Minh: NXB GD Tham khảo vie Hiện có
9 Vũ Văn Vụ 2008 Tp. Hồ Chí Minh: NXB GD Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trịnh Nguyên Giao, Nguyễn Đức Thành 2009 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2014
2 Trần Trung Hiếu 2014 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2017
3 Lê Quan Long và Nguyễn Quang Vinh 2006 Tp. Hồ Chí Minh: NXB GD Tham khảo vie Hiện có
4 Vũ Văn Vụ 2006 Tp. Hồ Chí Minh: NXB GD Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Thành Đạt 2007 Tp. Hồ Chí Minh: NXB GD Tham khảo vie Hiện có
6 Vũ Văn Vụ 2007 Tp. Hồ Chí Minh: NXB GD Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2010
7 Nguyễn Thành Đạt 2008 Tp. Hồ Chí Minh: NXB GD Tham khảo vie Hiện có
8 Vũ Văn Vụ 2008 Tp. Hồ Chí Minh: NXB GD Tham khảo vie Hiện có
9 Trần Khánh Phương 2006 Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
10 Trần Khánh Phương 2007 Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
11 Trần Khánh Phương 2009 Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2008

22. BIO537 - Câu hỏi và bài tập Sinh học THPT 7 Trần Trung Hiếu, tthieu@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Trung Hiếu 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có GV cho mượn photo
2 Lê Quan Long và Nguyễn Quang Vinh 2006 Tp. Hồ Chí Minh: NXB GD Tham khảo vie Hiện có
3 Vũ Văn Vụ 2006 Tp. Hồ Chí Minh: NXB GD Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Thành Đạt 2007 Tp. Hồ Chí Minh: NXB GD Tham khảo vie Hiện có
5 Vũ Văn Vụ 2007 Tp. Hồ Chí Minh: NXB GD Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2010
6 Nguyễn Thành Đạt 2008 Tp. Hồ Chí Minh: NXB GD Tham khảo vie Hiện có
7 Vũ Văn Vụ 2008 Tp. Hồ Chí Minh: NXB GD Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Vũ Cao Đàm 2015 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
2 Nguyễn Bảo Vệ 2012 Hà Nội : Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2012
3 Nguyễn Văn Tuấn 2013 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Phúc Chỉnh 2013 ĐHSP Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 ieu, H.A. 2006 Ha Noi: The Science and Technology Publisher Giảng dạy chính eng Chưa có
2 Banu, N.M.A.I. & Ahmed M.A.H.G.A. 2009 Dhaka: National Curiculum and Textbook Board Tham khảo eng Hiện có
3 Tmt.V.M. Gayahthri Rani & Thiru, T.S. 2005 Chennai: Government of Tamilnadu Tham khảo eng Hiện có
4 Wikibooks. (march 15) 2013 Wikibooks. (march 15) Tham khảo eng Hiện có

26. PED676 - Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm - ĐH GDTH 43 Nguyễn Phương Thảo, npthao@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Long, Hoàng Lân 2007 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Hoàng Long, Hoàng Lân 2007 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Bàng,...[et al.] 2003 Vietnam National University Giảng dạy chính eng Hiện có
4 Nguyễn Phạm Ngọc Thiện 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6910
5 Phạm Thành Trung, Nguyễn Thi Lý 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
6 Phạm Thành Trung, Nguyễn Thi Lý 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
7 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Đại học Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
8 Vũ Hoa Tươi (s.t và hệ thống hóa) 2013 Tài chính Giảng dạy chính vie Hiện có
9 Trần Bá Hoành 2006 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
10 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Đại học Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
11 Vũ Hoa Tươi (s.t và hệ thống hóa) 2013 Tài chính Giảng dạy chính vie Hiện có
12 Trần Bá Hoành 2006 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
13 Nguyễn Bàng,...[et al.] 2003 Vietnam National University Giảng dạy chính eng Hiện có
14 Hoàng Long, Hàn Ngọc Bích 2012 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002, 2003 Lớp 1: (40) Lớp 2: (30) Lớp 3: (0) Lớp 4: (10) Lớp 5: (10)
15 Hoàng Long, Đàm Luyện, Nguyễn Quốc Long 2015 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002-2006 Lớp 6: (44) (HK020039...) Lớp 7: (2) (HK044609...) Lớp 8: (20) (HK022996...) Lớp 9: (1) (HK044687)
16 Hoàng Long 2004 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010, 2012 Lớp 1: (10) Lớp 2: (10) Lớp 3: (10)
17 Hoàng Long 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: - L4/2010 (10) - L5/2012 (10) - L6/2006 (4) - L7/2006 (4) - L8/2004 (9) - L9/2006 (4)
18 Hoàng Long (Chủ biên) 2012 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002, 2003 Lớp 1: (40) Lớp 2: (30) Lớp 3: (0) Lớp 4: (10) Lớp 5: (10)
19 Hoàng Long (Chủ biên phần Âm nhạc) 2015 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002-2006 Lớp 6: (44) (HK020039...) Lớp 7: (2) (HK044609...) Lớp 8: (20) (HK022996...) Lớp 9: (1) (HK044687)
20 Phan Đức Chinh, Tôn Thân, Vũ Hữu Đình 2002 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có: - Lớp 6: (90) (HK020303) - Lớp 7: (4) (HK044576) - Lớp 8: (21) (HK022777) - Lớp 9: (2) (HK044639) - Lớp 10, 11, 12 (0)
21 Hoàng Long (Chủ biên phần Âm nhạc) 2004 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010, 2012 Lớp 1: (10) Lớp 2: (10) Lớp 3: (10)
22 Hoàng Long (Chủ biên) 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: - L4/2010 (10) - L5/2012 (10) - L6/2006 (4) - L7/2006 (4) - L8/2004 (9) - L9/2006 (4)
23 Trần Trung, Trần Việt Cường 2015 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
24 Nguyễn Bá Kim 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
25 Tham khảo vie Hiện có Hiện có: - Lớp 6: (90) (HK020303) - Lớp 7: (4) (HK044576) - Lớp 8: (21) (HK022777) - Lớp 9: (2) (HK044639) - Lớp 10, 11, 12 (0)
26 Nguyễn Bá Kim 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
27 Tham khảo vie Hiện có Thư viện có Sách giáo khoa các loại
28 Phạm Trung Thanh, Nguyễn Thị Lý 2004 Đại Học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có
29 Bộ giáo dục và đào tạo 2014 Tham khảo vie Hiện có
30 Bộ giáo dục và đào tạo 2014 Tham khảo vie Chưa có
31 Bộ giáo dục và đào tạo 2014 Tham khảo vie Hiện có
32 Bộ giáo dục và đào tạo 2014 Tham khảo vie Hiện có
33 Phạm Viết Vượng 2000 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
34 Nguyễn Xuân Thức (chủ biên) 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
35 Trần Trọng Thủy 1992 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1990
36 Bùi Thanh Huyền 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
37 Bùi Thanh Huyền 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
38 Phạm Viết Vượng 2000 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
39 Nguyễn Xuân Thức 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
40 Trần Trọng Thủy 1992 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1990
41 Phan Hà, May Vi Phương 2000 Giáo dục Tham khảo eng Hiện có Hiện có: - Lớp 6: (44) (HK001128) - Lớp 7: (32) (HK019585) - Lớp 8: (20) (HK023318) - Lớp 9: (1) (HK044783) - Lớp 10: (1) (HK035261) - Lớp 11: (0) - Lớp 12: (1) (HK043354)
42 Tham khảo vie Hiện có Thư viện
43 Giáo dục Tham khảo eng Hiện có Hiện có: - Lớp 6: (44) (HK001128) - Lớp 7: (32) (HK019585) - Lớp 8: (20) (HK023318) - Lớp 9: (1) (HK044783) - Lớp 10: (1) (HK035261) - Lớp 11: (0) - Lớp 12: (1) (HK043354)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Giảng dạy chính vie Chưa có Thư viện hiện có: "Dạy học phát triển năng lực môn sinh học trung học cơ sở / Đinh Quang Báo (chủ biên) ... [và những người khác. - Hà Nội : Đại học Sư phạm , 2018. 220 tr. : bảng ; 24 cm. 75000đ.( 5 quyển - MD073689; MD073690; MD0736
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Đại học Quốc Gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Vũ Hoa Tươi (s.t và hệ thống hóa) 2013 Tài Chính Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Trần Bá Hoành 2006 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Dự án Việt – Bỉ 2010 ĐHSP Hà Nội Tham khảo vie Hiện có 371.3/D112/2010 (MD061229)
6 Trần Bá Hoành 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
7 Lê Quan Long và Nguyễn Quang Vinh 2006 Tp. Hồ Chí Minh: NXB GD Tham khảo vie Hiện có
8 Vũ Văn Vụ 2006 Tp. Hồ Chí Minh: NXB GD Tham khảo vie Hiện có
9 Nguyễn Thành Đạt 2007 Tp. Hồ Chí Minh: NXB GD Tham khảo vie Hiện có
10 Vũ Văn Vụ 2007 Tp. Hồ Chí Minh: NXB GD Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2010
11 Nguyễn Thành Đạt 2008 Tp. Hồ Chí Minh: NXB GD Tham khảo vie Hiện có
12 Vũ Văn Vụ 2008 Tp. Hồ Chí Minh: NXB GD Tham khảo vie Hiện có
13 Trần Khánh Phương 2006 Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
14 Trần Khánh Phương. 2007 NXB Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
15 Trần Khánh Phương 2009 Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2008

28. BIO104 - Sinh học tế bào 5 Nguyễn Thị Thu Thanh (nttthanh@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Như Hiền 2008 NXB Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2010
2 Nguyễn Xuân Viết 2016 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Bùi Trang Việt 2003 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2005
4 Khuất Hữu Thanh 2008 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Chưa có
5 Thái Duy Ninh 1996 NXB giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Thị Trân Châu và cs 2009 Hà Nội: NXB Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Thị Hiền, Vũ Thy Thư 2004 Hà Nội: NXB Đại học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2005
3 Đồng Thị Thanh Thu 1998 TPHCM: XB Giáo dục Tham khảo vie Hiện có 2 bản
4 Lê Ngọc Tú 2012 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2004 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7179
5 Nguyễn Thị Thịnh, Vũ Thị Thư, Lê Ngọc Tú 2005 Hà Nội: NXB Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Kiều Hữu Ảnh 2007 Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có phần 1 năm 2006
2 Trần Thanh Thủy 1998 TPHCM: Nhà xuất bản Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Thành Đạt 2005 Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2011
4 Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Đình Quyến, Phạm Văn Ty 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
5 Nguyễn Đức Lượng 2006 TPHCM:NXB ĐHQG Tham khảo vie Hiện có Hiện có T1/2004; T2/2002

31. BIO526 - Công nghệ sinh học – SP SH 5 Khuu Phuong Yen Anh (kpyanh@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Thành Hổ 2008 Tp. Hồ Chí Minh: NXBGD Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phạm Thị Thùy 2010 Hà Nội: NXBGD Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Đức Lượng, Nguyễn Thị Thùy Dương 2003 Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Quang Thạch 2005 Hà Nội: NXB Đại học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2007
5 Quyền Đình Thi 2005 Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có

32. BIO911 - Đấu tranh sinh học và ứng dụng 5 Khuu Phuong Yen Anh (kpyanh@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Đức Nhuận 1979 Tp. Hồ Chí Minh: NXB Khoa học kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Văn Đĩnh 2004 Hà Nội: Trường Đại học nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
3 Hà Huy Niên 2007 Hà Nội: Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2005
4 Phạm Thị Thùy 2010 Hà Nội: NXB Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Văn Đĩnh 2005 Hà Nội : Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có

33. BIO502 - Hình thái – Giải phẫu thực vật 5 Phan Thị Trúc Linh, pttlinh@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Thị Sản, Nguyễn Phương Nga 2006 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2004
2 Hoàng Thị Sản, Phan Nguyên Hồng, Nguyễn Tề Chỉnh 1980 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Bá 2007 Hà Nội: NXB Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Như Đối, Nguyễn Khoa Lân 1995 Huế Tham khảo vie Hiện có
5 Hoàng Thị Sản,Trần Văn Ba 1998 Hà Nội : Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

34. BIO506 - Phân loại thực vật B 7 Phan Thị Trúc Linh, pttlinh@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Thị Sản 2007 Hà Nội: NXB Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 1999
2 Hoàng Thị Sản 2001 Hà Nội: NXB Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2006
3 Hoàng Thị Sản (chủ biên) - Hoàng Thị Bé 2005 Hà Nội: NXB Đại học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1998
4 Đặng Thị Sy 2005 Hà Nội: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
5 Phạm Hoàng Hộ 1999 Tp. Hồ Chí Minh: NXB Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2000
6 Đỗ Tất Lợi 2004 Y học Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014 (1) 2015 (1)
7 Võ Văn Chi, Dương Đức Tiến 1978 Hà Nội : Đại học và THCN Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Vũ Văn Vụ- Vũ Thanh Tâm- Hoàng Minh Tấn 1998 NXB Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2005
2 Nguyễn Như Khanh- Cao Phi Bằng 2008 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Hoàng Minh Tấn 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có đã scan 2004
4 Trần Đăng Kế - Nguyễn Như Khanh 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Duy Minh – Nguyễn Như Khanh 1982 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1983
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2002 Hà Nội : Cục Bảo vệ thực vật Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đoàn Văn Bảy, Phùng Tiến Đạt 2007 ĐHSP Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Thanh Huyền 2012 Hà Nội: NXB Hồng Đức Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Hoàng Lâm 2013 TP.HCM: NXB Thanh niên Tham khảo vie Hiện có

37. BIO512 - Giống cây trồng 3 Nguyễn Thanh Đào (nguyenthanhdao@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Trọng Phán, Trương Thị Bích Phượng 2008 Đại học Huế Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Bùi Chí Bửu, Nguyễn Thị Lang 2007 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
3 2004 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=19427

38. BIO505 - Động vật không xương sống 6 Tô Nguyệt Nga (tnnga@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Thái Trần Bái 2008 Hà nội: Nxb Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2001
2 Thái Trần Bái, Trần Văn Cừ 1986 Hà nội: Nxb Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Xuân Quýnh 2001 Hà Nội: Nxb Đại học Quốc Gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Thái Trần Bái, Hoàng Đức Nhuận, Nguyễn Văn Khang 1978 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Thái Trần Bái, Nguyễn Văn Khang 2001 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2015
6 Thái Trần Bái 2012 Nxb Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Gia Huấn, Trần Kiên, Nguyễn Thái Tự, Đoàn Hiến 1979 Hà Nội: Nxb Giáo Dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Gia Huấn, Trần Kiên 1979 Hà Nội: Nxb Giáo Dục Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Trần Kiên, Đoàn Trọng Bình 1980 Hà Nội: Nxb Giáo Dục Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Trần Kiên, Nguyễn Thái Tư 1979 Hà Nội: Nxb Giáo Dục Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Trần Kiên, Nguyễn Thái Tư 1980 Hà Nội: Nxb Giáo Dục Giảng dạy chính vie Hiện có
6 Hà Đình Đức 2008 Hà Nội: Nxb Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
7 Hà Đình Đức - Nguyễn Lân Hùng Sơn 2010 Hà Nội: Nxb Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
8 Lê Vũ Khôi 2005 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2009
9 Trần Kiên, Trần Hồng Việt 2003 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2002
10 Trần Kiên, Trần Hồng Việt 1998 Hà nội: Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Động vật học có xương sống / Lê Vũ Khôi. - Hà Nội : Giáo dục , 2009. MD070966; MD070967

40. BIO520 - Giải phẫu người 5 Phan Thị Trúc Linh, pttlinh@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Thúy Nga 2001 Hà Nội: NXB Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Tạ Thúy Lan – Trần Thị Loan 2007 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2004
3 Trần Xuân Nhĩ và Nguyễn Quang Vinh 1977 Tp. Hồ Chí Minh: NXB Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Trịnh Hữu Hằng 2007 Hà Nội: NXB Đại học quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2002
5 Tạ Thúy Lan, Trần Thị Loan 2005 Hà Nội : Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có

41. BIO527 - Sinh lý người và động vật 6 Phan Thị Trúc Linh, pttlinh@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Quang Mai 2004 Khoa học và Kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Tạ Thúy Lan – Trần Thị Loan 2010 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
3 Trịnh Hữu Hằng 2001 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
4 Trịnh Hữu Hằng – Trần Công Yên 2007 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2002
5 Tạ Thúy Lan 2007 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2012
6 Mai Văn Hưng 2004 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có

42. BIO538 - Sinh học phát triển 4 Khuu Phuong Yen Anh (kpyanh@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Mai Văn Hưng 2015 Hà Nội: NXB Đại Học Sư Phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Như Khanh 2011 Hà Nội: NXB Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2012
3 Phan Kim Ngọc, Hồ Huỳnh Thuỳ Dương 2001 Hà Nội: NXB Giáo Dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2003
4 Ngô Thanh Phong, Bùi Tấn Anh 2014 Cần Thơ : Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có

43. BIO910 - Sinh học của sự sinh sản 5 Khuu Phuong Yen Anh (kpyanh@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Kim Ngọc, Hồ Huỳnh Thuỳ Dương 2003 Hà Nội: NXB Giáo Dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Mai Văn Hưng 2009 Hà Nội: Nxb Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Như Khanh 2009 Giáo dục, Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Ngô Thanh Phong, Bùi Tấn Anh 2014 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Hữu Nhân, Hoàng Quý Tỉnh 2011 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Cự Nhân, Nguyễn Minh Công, Đặng Hữu Lanh 1999 Hà Nội: NXB giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2004
2 Phạm Thành Hổ 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
3 Đặng Hữu Lanh, Trần Đình Miên, Trần Đình Trọng 2000 Hà Nội: NXB giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1999
4 Lê Đình Lương, Phan Cự Nhân 2001 Hà Nội: NXB giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2000

45. BIO534 - Sinh học phân tử – SP SH 4 Phan Thị Kim Ngân (ptkngan@agu.edu.vn); Phan Th

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hồ Huỳnh Thùy Dương 2002 Hà Nội: NXB Khoa học Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Khuất Hữu Khanh 2005 Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
3 Đỗ Đình Hồ, Đái Duy Ban 1977 Hà Nội : Khoa học kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
4 Hồ Huỳnh Thuỳ Dương 1998 Hà nội : Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

46. BIO533 - Di truyền người 3 Phan Thị Kim Ngân (ptkngan@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Chu Văn Mẫn, Nguyễn Trần Chiến, Trịnh Đình Đạt 2000 Hà Nội: NXB Khoa học và kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2002
2 Phan Cự Nhân 1999 Hà Nội: NXB Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1981
3 Vũ Đức Lưu, Nguyễn Minh Công 2007 Hà Nội : Đại Học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đặng Hữu Lanh, Trần Đình Miên, Trần Đình Trọng 1999 Hà Nội: NXB Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Đình Đạt 2002 Hà Nội: NXB Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
3 Phan Cự Nhân 1999 Hà Nội: NXB Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1981
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đặng Vũ Bình 2008 Hà Nội: NXB Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2005
2 Đặng Hữu Lanh, Trần Đình Miên, Trần Đình Trọng 1999 Hà Nội: NXB giáo dục Tham khảo vie Hiện có
3 Trần Đình Đạt 2002 Hà Nội: NXB Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Phan Cự Nhân 1999 Hà Nội: NXB Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1981

49. BIO525 - Tiến hóa 8 Phan Thi Kim Ngan (ptkngan@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Bá Hoành. 1988 Hà Nội: NXB Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có T1/1988 - T2/1980
2 Nguyễn Ngọc Hải 1992 Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có CSII00226
3 Nguyễn Quang Quyền 1978 Hà Nội : Khoa học kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Hữu Lanh 2003 Hà Nội: NXB Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2001
5 Nguyễn Xuân Viết 2013 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
6 Phạm Thành Hồ 1998 NXB Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
7 Trần Phương Hạnh 1983 Thanh niên Tham khảo vie Hiện có
8 Nguyễn Xuân Viết 2012 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có

50. BIO528 - Sinh thái học 5 Tô Nguyệt Nga (tnnga@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Vũ Trung Tạng 2007 Hà nội: Nxb Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2000
2 D. P. Odum 1978 Hà nội: Nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp Tham khảo vie Hiện có
3 Đỗ Văn Nhượng 2013 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Văn Tuyên 2001 TP.HCM: Nhà xuất bản Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1998
5 Trần Kiên (Chủ biên), Mai Sỹ Tuấn 2007 Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Xuân Cự - Nguyễn Thị Phương Loan 2011 Hà Nội: Nxb Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lê Văn Khoa (Chủ biên) – Đoàn Văn Cánh - Nguyễn Quang Hùng – Lâm Minh Triết 2011 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
3 Lê Văn Khoa 2011 Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Hoàng Trí 2001 Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Trần Kiên (Chủ biên) – Mai Sỹ Tuấn 2007 Hà Nội: Nxb Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
6 Vũ Quang Mạnh (Chủ biên) – Hoàng Duy Chúc 2011 Hà Nội: Nxb Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Văn Khoa 2011 Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lê Văn Khoa 2006 Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
3 Lê Văn Khoa 2011 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Khoa Lanh 1995 Huế: Đại học Huế - Trung tâm đào tạo từ xa Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Đình Hòe 2006 Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2009
6 Phạm Thị Oanh 2013 Hà Nội: Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
7 Vũ Trung Tạng 2007 Hà nội: Nhà xuất bản Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2000

53. BIO530 - Thực tập nghiên cứu thiên nhiên 5 Trần Trung Hiếu, tthieu@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Khang 1998 Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2007
2 Hoàng Thị Sản 2001 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2006
3 Trần Đình Nghĩa 2005 ĐHQG Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Nghĩa Thìn 2008 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
5 Phạm Hoàng Hộ 1972 Lửa Thiêng Tham khảo vie Chưa có Gv cho mượn photo

54. EDU901 - Thực tập sư phạm 1 (KT SP) 8 Nguyễn Thị Xuân Mai (ntxmai@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 2016 Đại học An Giang. Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Bùi Thanh Huyền 2006 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Đình Chỉnh, Phạm Trung Thanh 1999 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên) 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
5 Nguyễn Xuân Thức (chủ biên) 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
6 Trần Trọng Thủy 1992 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1990
7 Nguyễn Xuân Thức (chủ biên) 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
8 Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên) 1997 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có: năm 2017
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Lăng Bình (chủ biên), Đỗ Hương Trà, Nguyễn Phương Hồng, Cao Thị Thặng 2010 Đại học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017 (5 quyển) Năm 2010: (11 quyển)
2 Đinh Quang Báo, Nguyễn Đức Thành 2003 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1998
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tôn Thất Pháp Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7621
2 Nguyễn Nghĩa Thìn 2004 ĐHQG Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2008
3 Nguyễn Nghĩa Thìn 2004 ĐHQG Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Phạm Bình Quyền 2002 ĐHQG Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
5 Lê Trọng Cúc 2002 ĐHQG Hà Nội Tham khảo vie Hiện có

58. BIO920 - Vi sinh vật chuyển hóa vật chất trong đất 3 Nguyễn Thanh Đào (nguyenthanhdao@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Xuân Thành 2007 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 N. S. Subba Rao. 1999 Science Publishers, Inc. Tham khảo Hiện có
3 Đỗ Hồng Lan Chi 2014 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Bảo Toàn 2010 Cần Thơ: NXB ĐHCT Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2014
2 Dương Công Kiên 2002 TP HCM: NXB ĐHQG TPHCM Tham khảo vie Hiện có
3 Dương Công Kiên, Lê Lý Thùy Trâm, Hồ Bảo Thùy Quyên 2003 TP HCM: NXB ĐHQG TPHCM Tham khảo vie Hiện có
4 Vũ Văn Vụ, Vũ Thanh Tâm, Hoàng Minh Tấn 2001 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2005
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Duy Minh 1981 Hà Nội. NXB giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Bá Lộc 1995 Huế: NXB ĐH Huế Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Hoàng Minh Tấn 2003 Hà Nội: NXB Đại học sư phạm Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Như Khanh - Cao Phi Bằng 2008 Hà Nội. NXB Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Như Khanh 1996 Hà Nội. NXB Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Như Khanh 2002 Hà Nội. NXB Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Hoàng Minh Tấn 2003 Hà Nội: NXB Đại học sư phạm Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Như Khanh - Cao Phi Bằng 2008 Hà Nội. NXB Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hà Đình Đức - Nguyễn Lân Hùng Sơn 2010 Hà Nội: Nxb Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Hà Đình Đức 2008 Hà Nội: Nxb Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
3 Thái Trần Bái 2012 Hà nội: Nxb Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Trần Kiên, Nguyễn Thái Tư 1979 Hà Nội: Nxb Giáo Dục Tham khảo vie Hiện có
5 Trần Kiên, Nguyễn Thái Tư 1980 Hà Nội: Nxb Giáo Dục Tham khảo vie Hiện có
6 Trịnh Hữu Hằng 2007 Hà Nội: Nxb Đại học Quốc Gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2002

63. BIO535 - Sinh lý thần kinh cấp cao 4 Phan Thị Trúc Linh, pttlinh@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tạ Thúy Lan 2008 ĐHSP Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2012
2 Mai Văn Hưng 2013 ĐHSP Tham khảo vie Hiện có
3 Lê Quang Long 1986 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Quang Mai 2004 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có

64. BIO913 - Tập tính động vật 5 Tô Nguyệt Nga (tnnga@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Vũ Khôi 2012 GD Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đào Văn Tiến 1987 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
3 Igor Akimuskin,Nguyễn Ngọc Hải 1979 Hà Nội : Khoa học kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
4 Phan Cự Nhân 1998 Hà Nội: Nxb Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1999
5 Vũ Quang Mạnh 2000 Hà Nội: Nxb Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2001

65. BIO531 - Lý sinh 4 Khuu Phuong Yen Anh (kpyanh@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Út, Trần Lê Bảo Hà, Nguyễn Kim Trinh 2008 Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Quốc Khang 2002 Khoa học và kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Thị Kim Ngân 2004 Hà Nội: NXB Đại học Quốc Gia Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Thị Quỳ 2002 Hà Nội: NXB khoa học kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có