Khoa Sư phạm
Sư phạm Ngữ văn - Đại học

Thông tin cán bộ phụ trách

Nguyễn Thị Hồng Loan
nthloan@agu.edu.vn

Click vào môn học để xem danh mục tài liệu của từng môn, hoặc hiển thị tất cả

Tổng số môn học: 72

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Quang Phan, Phạm Văn Sinh 2013-2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9549
2 Khoa Lý luận Chính trị 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7725 (Năm 2017)
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
4 Bộ môn Triết học 2006 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có năm: 2009
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Bộ môn Triết học 2004 Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm : 2008 đã scan 2014
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Viết Thông 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
7 Bộ môn Triết học 2007 Lưu hành nội bộ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có: 2009

3. HCM101 - Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 Bùi Thu Hằng. bthang@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Ngọc Anh (chủ biên) ... [và những người khác 2017 Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đinh Xuân Lý, Phạm Ngọc Anh (đồng chủ biên) 2008 Lý luận Chính trị Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7162
3 Song Thành 2005 Lý luận chính trị Tham khảo vie Hiện có
4 Hội đồng Lý luận Trung Ương 2013 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2017 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có đang bổ sung
2 Đảng Cộng sản Việt Nam 2015 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7161 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7497
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có ebook: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
5 Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 1999 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Bách Thắng 2013 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Điệp, Trần Phương Hiền (Đồng chủ biên) 2012 Đại học Kinh tế Quốc dân Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Phạm viết Vượng 2007 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2005 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/bitstream/AGU_Library/7574/1/LUAT_GIAO_DUC_2005.pdf
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2000 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-12-2011-TT-BGDDT-Dieu-le-truong-trung-hoc-co-so-pho-thong-va-truong-120867.aspx
6 Đặng Bá Lãm 1998 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Chưa có
7 Nguyễn Ngọc Cẩn 2001 Thống kê Tham khảo vie Chưa có Hiện có: 938 mẫu soạn thảo văn bản quản lý, hành chính, tư pháp, hợp đồng kinh tế, dân sự thường dùng / Lê Thành Châu hệ thống và chọn lọc. - Hà Nội : Tài chính , 2004
8 Dương Văn Khảm, Nguyễn Hữu Thời, Trần Hoàng 2002 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000 đang xử lý 2016
9 Vương Thị Kim Thanh 2009 Thống kê Tham khảo vie Hiện có
10 Nguyễn Hữu Thân 2010 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có
11 2010 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có

6. PSY101 - Tâm lý học đại cương 6 Trần Thị Huyên; tthuyen@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thanh Hùng 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2699
2 Lê Thị Bừng, Nguyễn Thị Vân Hương 2013 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2016
3 Nguyễn Công Khanh 2016 ĐHSP Tham khảo vie Chưa có
4 Bùi Văn Huệ 2000 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2003
5 Trần Trọng Thủy 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Trần Trọng Thủy, Phạm Minh Hạc, Phạm Hoàng Gia, Nguyễn Quang Uẩn 1997 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có

7. EDU131 - Giới thiệu ngành - SP NV 6 Trần Tùng Chinh (ttchinh@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Ngữ văn trường Đại học An Giang biên soạn Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Giảng dạy chính vie Hiện có Tầng 4 - Thư viện
4 Tham khảo vie Hiện có https://drive.google.com/file/d/0B4yz2K6XqhcLd1p6cTFZel90MGM/view https://www.ctu.edu.vn/dao-tao/ctdt-dai-hoc.html http://www.dhsphue.edu.vn/media/db_html_cmp_010401/20150311094003_ngu_van.pdf
5 Tham khảo vie Hiện có Tầng 4 - Thư viện
6 Tham khảo vie Hiện có http://peda.agu.edu.vn/?q=literary

8. PHT101 - Giáo dục thể chất (*) 20 Bộ môn Giáo dục thể chất

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Anh Tuấn, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Mạnh Thái 2008 Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Thị Thảo Trang 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7129
3 Nguyễn Kim Minh, Nguyễn Trọng Hải, Trần Đồng Lâm, Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Nguyễn Kim Minh 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Liên Đoàn Điền Kinh Thế Giới 2010 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2013. (TK02453) 2010 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2010 (3)
6 Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004 (50 quyển) Năm 2010: 10 quyển
7 Nguyễn Văn Trạch và Ngũ Duy Anh 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2004 Giáo trình bơi lội
8 Trường ĐHSP TDTT TPHCM 2009 Thể dục thể thao. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
9 Vũ Thành Sơn, Nguyễn Danh Hoàng Việt 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003
10 Nguyễn Trần Phương Thảo 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7126
11 Nguyễn Danh Thái, Mai Duy Diễn 1980 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9024
12 Nguyễn Danh Thái, Vũ Thành Sơn 1999 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có
13 Ủy ban TDTT Việt Nam 2005 – 2008 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-634-TTTTC-Luat-Sport-Aerobics-93654.aspx
14 Tổng cục TDTT – Liên Đoàn TD Việt Nam môn TD Aerobics 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-2336-QD-BGDDT-2015-Hoi-khoe-Phu-Dong-toan-quoc-lan-thu-IX-2016-286345.aspx
15 NGUYỄN PHƯỚC THỌ, NGUYỄN PHƯỚC TOÀN, NGUYỄN ANH TUẤN 2009 Trường Đại học sư phạm TDTT TPHCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9824
16 Hồ Văn Tú 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6363
17 Đỗ Chi 1984 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có
18 Đặng Ngọc Quang 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
19 2003 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Luật bơi / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2009
20 Tổng cục thể dục thể thao 2004 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Đăng Thanh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Đào Huy Hiệp, Lưu Ngọc Khái, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Đại Nghĩa 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Hữu Thảo, Phan Tân Hưng, Nguyễn Đình Lưu, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Tiến Hải 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-15-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC-can-bo-giao-duc-quoc-phong-284361.aspx
5 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.hcmut.edu.vn/vi/event/view/van-ban-moi/666-thong-tu-so-6353bgddtgdqp-nga%CC%80y--26-tha%CC%81ng-9-nam-2012
6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
7 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
8 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Lần VI: không thấy Lần VII: 2 (1991) Lần VIII: 1 (1996) Lần IX : 4 (2001) Lần X: 3 (2006) Lần XI: 4 (2011) Lần XII: ebook (http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163) TV hiện có: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII/ Mặt trận
9 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
10 Bộ tổng tham mưu cục quân huấn 2000 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
11 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
12 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-18-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-day-danh-gia-ket-qua-hoc-Giao-duc-quoc-phong-an-ninh-289668.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hughes, John 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 A. J. Thomson,A. V. Martinet 1986 Hong Kong: Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 1989
3 Sarah Cunningham, Peter Moor, Jane Comyns Carr 2005 UK: Pearson Education Ltd Tham khảo eng Hiện có
4 Buzan, Tony 2008 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Capelle G 1995 Paris : Hachette. Giảng dạy chính other Hiện có
2 Capelle G. et Menand R. 2009 Hachette, Paris Tham khảo other Cần kiểm tra lại GV đã gởi file fahasa
3 Boulet R. et al. 2003 Niveau débutant : CLE International Tham khảo other Cần kiểm tra lại GV đã gởi file
4 Phạm Tuấn, Tăng Văn Hùng 2003 Thanh niên Tham khảo other Hiện có
5 Phạm Tuấn, Trần Hữu Tâm 1999 Paris : Hachette Tham khảo other Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Dương Ký Châu 2010 Tổng hợp Giảng dạy chính other Hiện có Hiện có năm: 2012
2 Trần Hiền Thuần 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7548
3 Lý Hiểu Kỳ 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7937 Hiện có năm: 2017
4 Yang Jizhou 2000 Trẻ Tp.HCM Tham khảo other Hiện có Hiện có năm:2010 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7939
5 Khang Ngọc Hoa, Lai Tư Bình 2000 T.P Hồ Chí Minh: NXB Trẻ TP.HCM Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7938
6 Đại học Bắc Kinh; Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục . 2000 Trẻ Tp.HCM Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7939
7 Khang Ngọc Hoa, Lai Tư Bình 2000 Trẻ TP.HCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7938
8 Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh 2000 NXB Trẻ TP.HCM Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7938
9 Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh 2000 NXB Trẻ TP.HCM Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7547
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 John Hughes, Helen Stephenson, Paul Dumment 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Cobuild, C. 2011 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
3 Lougheed, Lin 2009 New York: Pearson Education Tham khảo eng Hiện có
4 Lougheed, Lin 2012 New York: Pearson Education Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2007 fahasa (2017)
5 Cobuild, C. 2012 Trẻ Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
6 Cobuild, C. 2012 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm 2013

14. FSL102 - Tiếng Pháp 2 (*) 5 Châu Ngọc Yên Lê, Huỳnh Lê Thiên Trúc

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Capelle, G. 1995 France/Paris: Hachette Giảng dạy chính other Hiện có
2 Capelle Guy et Menand Robert 2009 France/Paris : Hachette. Tham khảo other Cần kiểm tra lại GV đã gởi file fahasa
3 Boulet Roxane et al. 2003 France / CLE International Tham khảo other Cần kiểm tra lại GV đã gởi file fahasa
4 Phạm Tuấn, Tăng Văn Hùng 2003 Thanh niên Tham khảo other Hiện có
5 Phạm Tuấn, Trần Hữu Tâm 1999 Trẻ Tham khảo vie Hiện có

15. CHI102 - Tiếng Trung 2 (*) 6 Lý Văn Hà (lvha@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 YangJiZhou 2010 Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh. Giảng dạy chính vie Hiện có
2 LiXiaoQi 2000 Trẻ TP Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7939
3 Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh 2000 TP Hồ Chí Minh Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7938
4 Trần Hiền Thuần 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7548 Đang xử lý
5 Lý Hiểu Kỳ 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội. Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7937 Hiện có năm: 2017
6 Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh 2000 Trẻ TP. Hồ Chí Minh Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7547

16. COS101 - Tin học đại cương (*) 6 Lê Xuân Phi (lxphi@agu.edu.vn), Lê Trung Thư (

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Tin học 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Mark Dodge, Gaig Stinso, Đoàn Công Thông,Trần Ngọc Hoa 2003 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Trịnh Anh Toàn, Hồng Oanh 2000 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có
4 Busby, M. Learn 2004 Texas: Wordware Publishing, Inc Tham khảo eng Hiện có
5 PTS Learning Systems 2003 Pennsylvania: Bucknell University Tham khảo eng Chưa có
6 Nguyễn Đình Tê 2000 Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Hiện có: New perspectives on Microsoft Powerpoint 2000 comprehensive S. Scott Zimmerman, Beverly B. Zimmerman. - Boston, MA : Course Technology , 2001.

17. PED117 - Giáo dục học 19 Trần Thị Lan Anh. ttlanh@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đỗ Công Tuất 2005 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/628
2 Nguyễn Thị Cúc 2005 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Quốc Toản, Hoàng Kim Tiến 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2007
4 Bùi Thanh Huyền Giáo dục 2006 Tham khảo vie Hiện có
5 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2010 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Trần Thị Hương 2017 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
7 Trần Thị Tuyết Oanh 2012 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
8 Thái Duy Tuyên 2003 Đại học sư phạm Tham khảo Hiện có
9 Bùi Thị Mùi 2004 Hà Nội : Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
10 Trần Thị Hương 2014 Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
11 Trần Thị Hương Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh 2017 Tham khảo vie Hiện có
12 Trần Thị Hương 2017 Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
13 Trần Thị Tuyết Oanh 2012 H. : Đại học Sư phạm Tham khảo Hiện có
14 Trần Thị Tuyết Oanh 2014 Hà Nội : Đại học sư phạm Tham khảo vie Hiện có
15 Bộ giáo dục và Đào tạo 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
16 Bộ giáo dục và Đào tạo- dự án đào tạo giáo viên trung học cơ sở 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
17 Phạm Thị Chỉnh 2004 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2005
18 Nguyễn Lăng Bình 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
19 Trịnh Thiệp, Ưng Thị Châu 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1998
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thanh Hùng 2011 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/632?mode=full
2 Nguyễn Công Khanh 2016 NXB ĐHSP Tham khảo vie Cần kiểm tra lại Có trong dm bổ sung
3 John W. Santrock (Trần Thị Hương Lan – Biên dịch) 2007 NXB trẻ Tham khảo vie Yêu cầu mua mới
4 Nguyễn Văn Lũy, Lê Quang Sơn 2014 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
5 Nguyễn Kế Hào, Nguyễn Quang Uẩn 2004 Đại Học Sư Phạm. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
6 Lê Văn Hồng 2008 Thế giới Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1996
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú

21. PED333 - Phương pháp dạy học Ngữ văn 1 (Văn) 8 Lâm Trần Sơn Ngọc Thiên Chương (ltsntchuo

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lâm Trần Sơn Ngọc Thiên Chương 2006 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phan Trọng Luận, Trương Dĩnh, Nguyễn Thanh Hùng, Trần Thế Phiệt 2000 Đại học Quốc Gia Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Viết Chữ 2005 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Nguyễn Thanh Hùng 2008 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Chưa có DM tài liệu tháng 7 (đang làm thủ tục bổ sung)
5 Nguyễn Thị Thanh Hương 2007 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
6 Phan Trọng Luận 2017 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
7 Phan Trọng Luận 2011 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Chưa có DM sách tháng 7
8 Phạm Thị Thu Hương 2017 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê A (Chủ biên), Nguyễn Quang Ninh, Bùi Minh Toán 2001 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: năm 2012
2 Lê Phương Nga (Chủ biên) 2009 ĐHSP Tham khảo vie Hiện có Hiện có: năm 2012
3 Bùi Minh Toán, Nguyễn Quang Ninh 2003 ĐHSP Tham khảo vie Hiện có Hiện có: năm 2014
4 Nguyễn Thúy Hồng 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Lăng Bình (chủ biên), Đỗ Hương Trà, Nguyễn Phương Hồng, Cao Thị Thặng 2010 Đại học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017 (5 quyển) Năm 2010: (11 quyển)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 PGS. TS. Lê Phước Lộc (chủ biên) 2008 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
2 TS. Nguyễn Thúy Hồng 2007 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Lăng Bình (chủ biên), Đỗ Hương Trà, Nguyễn Phương Hồng, Cao Thị Thặng 2010 Đại học Sư Phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2017 (5 quyển) Năm 2010: (11 quyển)
4 Alan. C. Purves, Lược dịch: Nguyễn Thị Hồng Nam 1992 Alanger- National Council of Teacher of English Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7792
5 Nguyễn Thị Hồng Nam, Võ Huy Bình 2013 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7794
6 Nguyễn Thị Hồng Nam, Trịnh Quốc Lập 2008 ĐH Cần Thơ, số tháng 9/2008 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7793
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hà Minh Đức (chủ biên), Đỗ văn Khang, Phạm Quang Long, Phạm Thành Hưng 2014 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phương Lựu (chủ biên), Nguyễn Nghĩa Trọng, La Khắc Hòa, Lê Lưu Oanh 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
3 Trần Đình Sử 1996 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Đăng Mạnh 2000 Trẻ Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Viết Chữ 2014 Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phùng Văn Tửu 2008 Giáo Dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2002 Photo
3 Nguyễn Viết Chữ 2015 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Thư viện hiện có nhan đề: Phương pháp dạy học tác phẩm văn chương : Theo loại thể / Nguyễn Viết Chữ. - In lần thứ bảy. - Hà Nội : Đại học Sư Phạm , 2015. 172 tr ; 21 cm. 44000đ.
4 Nguyễn Khắc Phi 2012 Giáo Dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Lớp 6: 807/Ng550-L6-T1/2002 (46 quyển) 807/Ng550-T2- L6/2006 (1 quyển Lớp 7: 807/Ng550-L7-T1/2006 (2 quyển) 807/Ng550-L7-T2/2006 (2 quyển) Lớp 8: 807/Ng550-L8-T1/2005 (20 quyển) 807/Ng550-L8-T2/2011 (1 quyển) Lớp
5 Nguyễn Khắc Phi 2012 Giáo Dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Lớp 6: 807.07/Ng550-T1- L6/2006 (2 bản) 807.07/Ng550-L6-T2/2006 ( 2 bản) Lớp 7: 807.07/Ng550-L7-T1/2006 (3 bản) 807.07/Ng550-L7-T2/2006 (3 bản) Lớp 8: 807.07/Ng550-L8-T1/2004 (19 bản) 807.07/Ng550-L8-T2/2004 (19
6 Trần Đình Sử 2008 Giáo Dục Tham khảo vie Hiện có Lớp 10: 807/Ng550-L10-T1/2006 (20 bản) Lớp 11: Đang bổ sung Lớp 12: 807/Ng550-L12-T1/2008 (19 bản) 807/Ng550-L12-T2/2008 (20 bản)
7 Trần Đình Sử (Tổng chủ biên) 2008 Giáo Dục Tham khảo vie Hiện có Lớp 12: 807.07/Ng550-L12-T1/2008 (9 bản) 807.07/Ng550-L12-T2/2008 (10 bản) ; Lớp 11: Đang bổ sung; Lớp 10:807.07/Ng550-L10-T2/2010 (tập 1: không có)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đặng Đức Siêu 2006 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Tài Cẩn 2004 Đại học Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Tài Cẩn 2004 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Đỗ Hữu Châu 2009 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1999
5 Đào Duy Anh, Hãn Mạc Tử (hiệu đính) 2013 Văn hóa Thông tin Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Ngọc San 2003 ĐHSP Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Minh Toán, Nguyễn Quang Ninh 2003 ĐHSP Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Bùi Minh Toán – Lê A – Đỗ Việt Hùng 2008 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Minh Thuyết (CB) 1997 Hà Nội: ĐHQG Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Phan Thiều 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Quang Ninh 1997 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Phan Thiều 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
7 Vương Hữu Lễ, Đinh Xuân Quỳnh 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
8 Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Văn Hiệp 2001 Đại Học Quốc Gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Thị Hải Yến 2014 HN: Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2010
2 Đoàn Huyền Trang HN: Lao động Tham khảo vie Chưa có
3 Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Ngọc Thêm 1997 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 1999
2 Trần Ngọc Thêm 2000 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 1999
3 Nguyễn Khắc Thuần 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Ebook, đang xử lý
4 Phan Kế Bính 2014 Nhã Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999
5 Toan Ánh 2011 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1993
6 Ngô Đức Thịnh 1993 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
7 Đào Duy Anh 2014 Thế giới Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2003
8 Trần Ngọc Thêm 1996 Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1997
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thiện Giáp (CB) ; Đoàn Thiện Thuật - Nguyễn Minh Thuyết 2008 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
2 Mai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiệu, Hoàng Trọng Phiến. 2013 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
3 Hoàng Dũng, Bùi Mạnh Dũng 2007 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Ferdinand Saussure 1973 Khoa học xã hội Tham khảo vie Hiện có
5 I. Rozdextvexki ,Đỗ Việt Hùng 1997 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Đỗ Hữu Châu, Bùi Minh Toán 2001 Hà Nội: Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2011
7 Đỗ Hữu Châu 2001 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

33. VLL506 - Từ vựng và Ngữ nghĩa tiếng Việt 8 Tôn Thị Tuyết Oanh (tttoanh@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đỗ Hữu Châu 2007 Hà Nội: ĐH QG Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 1999
2 Đỗ Hữu Châu 1987 Hà Nội: ĐH & THCN Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Thiện Giáp 1978 ĐHQG Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2013
4 Nguyễn Thiện Giáp 2013 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Thiện Giáp 2011 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
6 Đỗ Hữu Châu 1986 Hà Nội: KHXH Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1999
7 Nguyễn Văn Tu 1978 Hà Nội: ĐH và THCN Tham khảo vie Hiện có
8 Hồ Lê 1976 KHXH Tham khảo vie Hiện có

34. VLL523 - Ngữ pháp tiếng Việt 11 Tôn Thị Tuyết Oanh (tttoanh@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Minh Toán - Đặng Thị Lanh 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2012
2 Diệp Quang Ban 2001 HN: Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Cao Xuân Hạo Giáo dục 2007 Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Tài Cẩn 1997 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Cao Xuân Hạo 2006 KHXH Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2001
6 Vương Hữu Lễ , Hoàng Dũng 1994 ĐHSP HN Tham khảo vie Hiện có
7 Đoàn Thiện Thuật 2003 ĐHQG Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1977
8 Mai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiệu, Hoàng Trọng Phiến 2003 HN: Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2013
9 Bùi Minh Toán 2007 HN: BGD Tham khảo vie Hiện có
10 Nguyễn Tài Cẩn 1998 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có: năm 1984
11 Diệp Quang Ban 2009 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có: năm 2013

35. VLL525 - Ngôn ngữ học văn bản và Phong cách học 3 Nguyễn Thị Xuân Mai (ntxuanmai@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đinh Trọng Lạc 1993 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013
2 Cù Đình Tú 1983 ĐH và THCN- HN Tham khảo vie Hiện có Hiện có 2001
3 Đinh Trọng Lạc 1999 HN: Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

36. VLL515 - Ngữ dụng học 7 Tôn Thị Tuyết Oanh (tttoanh@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đỗ Hữu Châu 2003 Hà Nội: Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2012
2 Nguyễn Thiện Giáp 2000 Hà Nội: ĐHQG Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Đỗ Hữu Châu, Đỗ Việt Hùng 2007 Đại Học sư Phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Ngọc Điệp. 2007 Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
5 Đỗ Hữu Châu 1995 Huế: Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Đỗ Hữu Châu 2003 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
7 Nguyễn Đức Dân 2000 Hà Nội: Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

37. HOL101 - Văn học dân gian Việt Nam 7 Trần Tùng Chinh ; ttchinh@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Tùng Chinh 2013 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đinh Gia Khánh, Chu Xuân Diên, Võ Quang Nhơn 1998 Hà Nội: Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2001
3 Nguyễn Bích Hà 2012 Hà Nội: Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2010
4 Lê Trường Phát 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2001
5 Bùi Mạnh Nhị (CB) 1999 Hà Nội: Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Hồ Quốc Hùng (CB) 2003 TP HCM: Trẻ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9933
7 Nguyễn Thị Ngọc Điệp (CB) 2003 TP HCM: Trẻ Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Tùng Chinh 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đoàn Thị Thu Vân (Chủ biên) 2008 Hà Nội: Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2009
3 Đinh Gia Khánh (CB) 1997 Hà Nội: Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Tập 1: 895.92209/Kh107-T1/2000 (MD050528) Tập 2: 895.92209/Kh107-T2/1979 (MD025037)
4 Nguyễn Đăng Na (CB) 2010 Hà Nội: Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2005 Tài liệu tham khảo Văn học trung đại Việt Nam - ĐHAG (phần 1)/ Trần Tùng Chinh (Năm 2005-2006).
5 Lê Thu Yến 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008 (Đang xử lý; 3 bản: MD071513, MD071514, MD071515)
6 Trần Tùng Chinh 2005 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7919
7 Nhiều tác giả 1976 Viện Sử học: Khoa học Xã hội Tham khảo vie Hiện có
8 Nhiều tác giả 1983 Hà Nội: Văn học Tham khảo vie Hiện có
9 Nguyễn Dữ 2001 Hà Nội: Văn học Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1988
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Thanh Hùng 2015 Đại học Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lã Nhâm Thìn , Vũ Thanh (Đồng Chủ biên) 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Lê Trí Viễn 2002 Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Lê Trí Viễn, Phan Côn, Đặng Thanh Lê, Phạm Văn Luận, Lê Hoài Nam 1978 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Nguyễn Lộc 1999 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
6 Đặng Thanh Lê 1979 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Hiện có
7 Lê Ngọc Cầu, Phan Ngọc 1984 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Hiện có
8 Nhiều tác giả 1997 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
9 Trần Đình Sử 2005 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Cự Đệ, Trần Đình Hượu, Nguyễn Trác, Nguyễn Hoành Khung, Lê Chí Dũng, Hà Văn Đức 1997 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013
2 Nguyễn Đăng Mạnh 2000 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Ngô Thị Hy 2011 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Nguyễn Thị Hồng Hoa 2014 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Trần Đình Hượu, Lê Chí Dũng 1988 Hà Nội. Đại học và THCN Tham khảo vie Hiện có
6 Phan Cự Đệ 1978 Đại học và THCN Tham khảo vie Hiện có Tập 1: 895.92209/Đ250-T1/1978 Tập 2: .92209/Đ250-T2/1978
7 Phan Cự Đệ 2002 Văn học Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1997
8 Nhiều tác giả 1976 Hà Nội: Văn học Tham khảo vie Hiện có
9 Nguyễn Phạm Hùng 2001 ĐHQG Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1999
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Thanh Hùng 2014 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Văn Long (Chủ biên) 2010 Hà Nội: Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2007
3 Nguyễn Đăng Mạnh (Chủ biên), Nguyễn Văn Long (Đồng chủ biên) 2002 Hà Nội: Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2007 Photo
4 Nhiều tác giả 1999 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1996
5 Nguyễn Văn Long 2001 H : Giáo Dục Tham khảo vie Hiện có
6 Phùng Ngọc Kiếm 2000 Hà Nội : ĐH Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
7 Chu Lai, Đoàn Lê 2004 Hà Nội : Hội nhà văn Tham khảo vie Hiện có
8 Nguyễn Văn Long 2007 Nguyễn Văn Long Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phương Lựu (chủ biên) ... [và những người khác] . . 2008 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có 2016
2 Trần Đình Sử 2003 Hội nhà văn Tham khảo vie Hiện có Hiện có 1996
3 G. N. Pôxpêlôp 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Hà Minh Đức (chủ biên) ... [và những người khác] 1995 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2014
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Đình Sử (chủ biên) 2008 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2015
2 Lê Tiến Dũng 2003 Đại học Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có Hiện có năm 1994, XNB Huế
3 Phương Lựu (chủ biên) ... [và những người khác] 1997 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2016
4 Hà Mình Đức 1997 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2014
5 Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi 2004 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có 1994
6 Nguyễn Văn Hạnh 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

44. TLM512 - Lý luận văn học 3 (Thi pháp học) 14 Tiêu Minh Đương (tmduong@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Đình Sử 2005 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: Dẫn luận thi pháp học văn học / Trần Đình Sử. - Hà Nội : Đại học Sư phạm Hà Nội , 2017
2 Phương Lựu (Chủ biên), La Khắc Hòa, Lê Lưu Oanh, Trần Mạnh Tiến 2006 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 La Khắc Hòa 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Đỗ Đức Hiểu 1994 Khoa học xã hội và Cà Mau Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1993
5 Nguyễn Đăng Mạnh 1994 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1996
6 G.N.Pospelôp 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
7 Trần Đình Sử 2003 Hội nhà văn Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1996
8 G. N. Pôxpêlôp 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
9 Hà Minh Đức (chủ biên) ... [và những người khác] 1995 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2014
10 La Khắc Hòa ... [và những người khác] 2015 Đại học quốc gia Tham khảo vie Hiện có
11 Phương Lựu 1999 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
12 Phương Lựu 2001 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
13 Hà Minh Đức (Chủ biên), Đỗ Văn Khang, Phạm Quang Long, Phạm Thành Hư, Nguyễn Văn Nam, Đoàn Đức Phương, Trần Khánh Thành; Lí Hoài Thu 1995 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
14 Phương Lựu 2001 Văn học Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Dân 2006 Khoa học Xã hội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phương Lựu 2012 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2017
3 Phương Lựu 2001 Văn học Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Văn Dân 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Trần Đình Sử 2001 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1997
6 Trần Đình Sử 2013 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1996
7 Đỗ Lai Thúy 2004 Văn hoá thông tin Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Mỹ Linh 2014 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có ebook là đề cương chi tiết học phần Hán nôm 1 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7626
2 Đặng Đức Siêu 1987 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2004
3 Đặng Đức Siêu, Nguyễn Ngọc San 2009 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2007
4 Nguyễn Thị Mỹ Linh 2018 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có Giảng viên bổ sung
5 Phan Hữu Nghệ 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Thanh Tùng 2016 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
7 Phạm Ngọc Lan, Phạm Văn Ánh 2017 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
8 Nguyễn Hiến Lê 2007 Văn hóa Thông tin Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1996
9 Nhiều tác giả 2000 Hội nhà văn Tham khảo vie Hiện có
10 Nguyễn Khắc Phi, Trần Đình Sử 1996 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1997
11 Nguyễn Thị Mỹ Linh 2012 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
12 Phạm Văn Khoái 2001 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
13 Nguyễn Ngọc San 2003 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
14 Đào Duy Anh , Hãn Mạc Tử (hiệu đính) 2013 Văn hóa - Thông tin Tham khảo vie Hiện có
15 Vũ Văn Kính 2017 Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
16 Nguyễn Tài Cẩn 2004 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
17 Nguyễn Thị Thanh Chung 2018 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2019
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Mỹ Linh 2014 Giảng dạy chính vie Hiện có ebook là đề cương chi tiết học phần Hán nôm 1 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7626
2 Đặng Đức Siêu, Nguyễn Ngọc San 2009 Đại học sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2007
3 Đặng Đức Siêu 1987 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2004
4 Nguyễn Thị Mỹ Linh 2018 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có Giảng viên bổ sung
5 Phan Hữu Nghệ 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Thanh Tùng 2016 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
7 Phạm Ngọc Lan, Phạm Văn Ánh 2017 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
8 Nguyễn Hiến Lê 2007 Văn hóa Thông tin Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1996
9 Nhiều tác giả 2000 Hội nhà văn Tham khảo vie Hiện có
10 Nguyễn Khắc Phi, Trần Đình Sử 1996 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1997
11 Nguyễn Thị Mỹ Linh 2012 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
12 Phạm Văn Khoái 2001 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
13 Nguyễn Ngọc San 2003 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
14 Đào Duy Anh , Hãn Mạc Tử (hiệu đính) 2013 Văn hóa - Thông tin Tham khảo vie Hiện có
15 Vũ Văn Kính 2002 Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017 (Nhà xuất bản: Hồng Đức)
16 Nguyễn Tài Cẩn 2004 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
17 Nguyễn Thị Thanh Chung 2018 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2019

48. HOL502 - Văn học Châu Á 11 Huỳnh Thị Diễm (htdiem@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Xuân Đề 2002 Hà Nội: Giáo dục Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Phan Thu Hiền 1997 Đại học quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Lưu Đức Trung (chủ biên) 1999 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Nhiều người dịch 2002 Cao đẳng Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Quyển 1: 895.109/L302/T1/1997 Quyển 2: 895.109/L302/T2/1997
5 Nguyễn Khắc Phi, Trương Chính 1987 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Khắc Phi, Trần Đình Sử 1998 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1997
7 Nguyễn Khắc Phi (chủ biên) 2002 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2014
8 Tagore, Đỗ Khánh Hoan (dịch) 1996 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có
9 Lưu Đức Trung 1999 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
10 Nhật Chiêu 2001 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
11 Nhật Chiêu (dịch) 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đặng Anh Đào 2012 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Minh Chính 2002 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
3 Phan Quý – Đỗ Đức Hiểu 2005 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Hoàng Nhân 1984 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Chưa có

50. LIT600 - Văn học Anh - Mỹ 5 Nguyễn Thị Xuân Huệ

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Thornley, G. C. & Roberts, G. 1998 Longman Giảng dạy chính eng Hiện có Đang xử lý
2 VanSpanskeren, K. 2006 Washington: U.S. Department of State, Bureau of International Information Programs. Giảng dạy chính eng Hiện có Hiện có năm 2001
3 High, P. B. 2000 Longman Tham khảo eng Hiện có Fahasa
4 2002 Glencoe/ McGraw - Hill Tham khảo eng Hiện có
5 Trương Quang Phú 2005 Youth Tham khảo eng Hiện có Hiện có: English literature / Nguyễn Chí Trung. - 2nd. - Hà Nội : Giáo dục , 2000.

51. HOL533 - Văn học Nga 8 Nguyễn Thị Tuyết (nttuyet@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đỗ Hồng Chung, Nguyễn Kim Đính, Nguyễn Hải Hà 2003 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 1998
2 Phùng Hoài Ngọc 2008 Trường Đại học An Giang. Lưu hành nội bộ Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Hải Hà 2001 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 1996
4 Đỗ Hải Phong 2012 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2015
5 Nguyễn Văn Kha 2008 Trường Đại học Đà Lạt Giảng dạy chính vie Hiện có
6 Nguyễn Hải Hà 2006 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
7 V. A. Keldysh, Đào Tuấn Ảnh dịch 2007 TCNCVH số 11, tr.152 – 178, số 12, tr. 101 -126 Tham khảo vie Hiện có (Tầng 4 – Quầy Tham khảo)
8 S. G. Semionova, Từ Thị loan dịch 2007 TCNCVH số 11, tr.179 – 195, số 12, tr.127 - 141 Tham khảo vie Hiện có (Tầng 4 – Quầy Tham khảo)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nhiều tác giả 2013 Đại học Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lê Văn Lợi (Chủ biên) 2009 Thông tin và Truyền thông Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú

54. PED680 - Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm - SP NV 6 Nguyễn Thị Xuân Mai (ntxuanmai@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê A (Chủ biên), Nguyễn Quang Ninh, Bùi Minh Toán 2001 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2012
2 Mai Thị Kiều Phượng 2009 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8897
3 Lê Phương Nga (Chủ biên) 2009 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2012
4 Bùi Minh Toán, Nguyễn Quang Ninh 2003 ĐHSP Tham khảo vie Hiện có Hiện có: năm 2014
5 Nguyễn Thúy Hồng 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Lăng Bình (chủ biên), Đỗ Hương Trà, Nguyễn Phương Hồng, Cao Thị Thặng 2010 Đại học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017 (5 quyển) Năm 2010: (11 quyển)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú

58. EDU949 - Khóa luận tốt nghiệp 1 Lâm Trần Sơn Ngọc Thiên Chương (ltsntchuo

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Giảng dạy chính vie Hiện có https://aao.agu.edu.vn/sites/default/files/1923A-QD-DHAG%20Quyet%20dinh%20ban%20hanh%20Quy%20dinh%20trinh%20bay%20bao%20cao%20chuyen%20de%20tot%20nghiep.pdf

59. HOL913 - Văn học Mỹ La tinh 4 Nguyễn Thị Tuyết (nttuyet@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Khánh 1999 Viện Thông tin Khoa học Xã hội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lê Huy Bắc 2009 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Octavio Paz , Nguyễn Trung Đức 1998 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có
4 Phạm Quang Trung Tham khảo vie Hiện có http://trannhuong.com/tin-tuc-5589/dac-thu-cua-van-chuong-my-latinh.vhtm.
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Thanh Hùng 2014 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2013; http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7316
2 Phạm Thanh Hùng 2012 Cần Thơ: Giáo dục Việt Nam. Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Trần Trọng Đăng Đàn 1990 Long An : NXB Thông tin Tham khảo vie Hiện có
4 Tần Hoài Dạ Vũ, Nguyễn Đông Nhật 2007 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2015
5 Trần Hữu Tá 2000 Thành phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
6 Trần Thức, Hoàng Dũng, Bửu Nam, Ngô Thời Đôn. 2005 Huế: Thuận Hóa. Tham khảo vie Hiện có
7 Trần Trọng Đăng Đàn 2000 Hà Nội:Văn hóa - Thông tin Tham khảo vie Hiện có

61. HOL919 - Thời sự văn học Việt Nam 6 Phạm Thanh Hùng (pthung@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Giảng dạy chính vie Hiện có Tầng 4 – Quầy Tham khảo
2 Nguyễn Huy Thiệp, Hồ Anh Thái, Tạ Duy Anh, Nguyễn Xuân Khánh, Nguyễn Ngọc Tư, Vi Thùy Linh, Ly Hoàng Ly, Nguyễn Quang Thiều, Phạm Thị Ngọc Liên, Phan Huyền Thư, Đặng Thân,... Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7311
3 Nguyễn Đăng Duy 1998 Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1996; http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7315
4 Phương Lựu 2011 Hà Nội: Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2012 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7312
5 Trần Đình Sử 2007 Hà Nội: Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2004; http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7314
6 Trần Quang Thái 2011 Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7313

62. HOL917 - Văn học Nga hiện đại 6 Nguyễn Thị Tuyết (nttuyet@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Thị Phương Phương 2018 NXB Văn hóa văn nghệ Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Nguyễn Văn Kha 2008 Trường Đại học Đà Lạt Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Đỗ Hồng Chung, Nguyễn Kim Đính, Nguyễn Hải Hà 2003 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 1998
4 Đỗ Hải Phong 2012 ĐHSP Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2015
5 IU. M. Lotman (Lã Nguyên, Đỗ Hải Phong, Trần Đình Sử dịch) 2010 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2016
6 Nguyễn Thị Tuyết 2014 Lưu hành nội bộ Trường ĐHAG Tham khảo vie Hiện có

63. HOL518 - Tác giả văn học Việt Nam trung đại 9 Nguyễn Đức Thăng (ndthang@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Lộc 1989 Giáo Dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 1999
2 Lê Trí Viễn 1997 Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2002
3 Phạm Thanh Hùng 2015 Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Nguyễn Thị Hồng Hoa 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Xuân Diệu 1982 Hà Nội: Văn học Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1987
6 Nguyễn Phạm Hùng 2001 ĐHQG Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1999
7 Lê Thu Yến 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9086 (NXB: 2000)
8 Trần Đình Sử 2001 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2012
9 Nguyễn Hữu Sơn, Vũ Thanh 2001 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007

64. VLL517 - Tiếng Việt lịch sử 5 Tôn Thị Tuyết Oanh (tttoanh@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Trí Dõi 2011 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Ngọc San 2003 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
3 Hữu Quỳnh, Vương Lộc 1979 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Đào Duy Anh 1997 Huế: Thuận Hoá Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2005
5 Nguyễn Tài Cẩn 2001 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có

65. VLL514 - Ngữ pháp chức năng 5 Tôn Thị Tuyết Oanh (tttoanh@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Cao Xuân Hạo 2004 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 1991
2 Cao Xuân Hạo, Nguyễn Văn Bằng, Hoàng Xuân Tâm, Bùi Tất Tươm 2005 Hà Nội: Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2000 Q1
3 Hoàng Văn Dân 2005 Khoa học xã hội Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Văn Bằng 1994 Huế Tham khảo vie Hiện có
5 John Lyons,Vương Hữu Lễ 1996 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1997

66. HOL912 - Văn học Trung Quốc hiện đại 5 Nguyễn Thị Thu Giang (nttgiang@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Huy Tiêu 2011 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lương Duy Thứ 1997 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1998
3 Đường Thao, Lê Huy Tiêu 2002 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1999
4 Nguyễn Thị Tịnh Thy 2013 Văn học Tham khảo vie Hiện có
5 Trần Đình Sử 2012 Văn học Tham khảo vie Hiện có

67. HOL916 - Văn học địa phương An Giang 8 Trần Tùng Chinh ; ttchinh@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Tùng Chinh 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7921
2 Huỳnh Công Tín (Chủ biên) 2006 TT Ngôn ngữ và Văn hóa vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Thanh Bình 2012 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2014
4 Lê Trường Phát 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2001
5 Huỳnh Công Tín 2006 TT Ngôn ngữ và Văn hóa vùng Đồng bằng sông Cửu Long Tham khảo vie Hiện có
6 Sơn Nam 1988 Tổng hợp An Giang Tham khảo vie Hiện có
7 Nhiều tác giả 2011 Hội nhà văn và Hội LHVHNT An Giang phối hợp. Tham khảo vie Hiện có
8 Nguyễn Kim Nương 2005 An Giang: Văn nghệ An Giang Tham khảo vie Hiện có

68. TLM507 - Tiếp nhận văn học 5 Nguyễn Thị Thu Giang (nttgiang@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phương Lựu 2009 Đại học Huế Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9900
2 Phan Trọng Luận 2011 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2003
3 Phương Lựu 2016 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Thanh Hùng 2002 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
5 Lê Lưu Oanh 2011 Đại học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tiêu Minh Đương 2017 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Mạnh Tiến 2013 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Đỗ Đức Hiểu 1993 Khoa học xã hội và Mũi Cà Mau Tham khảo vie Hiện có

70. VLL522 - Phương ngữ học 8 Tôn Thị Tuyết Oanh (tttoanh@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Thị Châu 2008 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Thị Ngọc Lang 1995 Hà Nội: Khoa học Xã hội Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Mai Ngọc Chừ 2009 Phương Đông Tham khảo vie Hiện có
4 Hoàng Thị Châu ; Dương Xuân Quang 2014 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
5 Cao Xuân Hạo 1986 Hà Nội: Tạp chí Ngôn ngữ, số 2 Tham khảo vie Hiện có Tầng 4 – Quầy Tham khảo
6 Đinh Lê Thư 1984 Hà Nội: Tạp chí Ngôn ngữ, số 1 Tham khảo vie Hiện có Tầng 4 – Quầy Tham khảo
7 Đoàn Thiện Thuật 1977 Đại học và Trung học chuyên nghiệp Tham khảo vie Hiện có
8 Đỗ Hữu Châu 1981 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có 1999

71. PED597 - Phương pháp Đọc hiểu văn bản 7 Lâm Trần Sơn Ngọc Thiên Chương (ltsntchuo

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lâm Trần Sơn Ngọc Thiên Chương 2010 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phạm Thị Thu Hương 2018 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
3 Hoàng Hữu Yến 2012 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Chưa có DM tháng 7
4 Nguyễn Thanh Hùng 2017 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
5 2017 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Trọng Hoàn 2004 Tạp chí giáo dục số 2 Tham khảo vie Hiện có (Tầng 4 – Quầy Tham khảo)
7 Nguyễn Thanh Hùng 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Văn Nguyên, Hà Minh Đức 2006 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Hà Minh Đức 1997 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
3 Lam Giang 1994 Đồng Nai Tham khảo vie Chưa có
4 Trần Đình Sử 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Hà MInh Đức 1997 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Trần Đình Sử 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có