Khoa Sư phạm
Sư phạm Lịch sử - Đại học

Thông tin cán bộ phụ trách

Nguyễn Thị Hồng Loan
nthloan@agu.edu.vn

Click vào môn học để xem danh mục tài liệu của từng môn, hoặc hiển thị tất cả

Tổng số môn học: 68

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Giảng dạy chính Hiện có Tầng 4 - Thư viện Hiện có: Chương trình đào tạo đại học ngành sư phạm lịch sử/ Ủy ban nhân dân tỉnh AG-Trường ĐHAG-Khoa SP (Chủ biên: Dương Thế Hiền).
2 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Giảng dạy chính Hiện có Tầng 4 - Thư viện
4 Tham khảo vie Hiện có https://www.ctu.edu.vn/dao-tao/ctdt-dai-hoc.html http://www.dhsphue.edu.vn/media/db_html_cmp_010401/20150311094121_lich_su.pdf https://drive.google.com/file/d/0B4yz2K6XqhcLUmJ5MVRnTGdrYUk/view
5 Trường Đại học An Giang Trường Đại học An Giang Tham khảo vie Cần kiểm tra lại Đã scan
6 Tham khảo Hiện có http://peda.agu.edu.vn/?q=dhistory
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Quang Phan, Phạm Văn Sinh 2013-2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9549
2 Khoa Lý luận Chính trị 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7725 (Năm 2017)
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
4 Bộ môn Triết học 2006 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có năm: 2009
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Bộ môn Triết học 2004 Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm : 2008 đã scan 2014
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Viết Thông 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
7 Bộ môn Triết học 2007 Lưu hành nội bộ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có: 2009

4. HCM101 - Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 Bùi Thu Hằng. bthang@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Ngọc Anh (chủ biên) ... [và những người khác 2017 Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đinh Xuân Lý, Phạm Ngọc Anh (đồng chủ biên) 2008 Lý luận Chính trị Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7162
3 Song Thành 2005 Lý luận chính trị Tham khảo vie Hiện có
4 Hội đồng Lý luận Trung Ương 2013 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2017 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có đang bổ sung
2 Đảng Cộng sản Việt Nam 2015 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7161 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7497
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có ebook: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
5 Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 1999 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hughes, John 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 A. J. Thomson,A. V. Martinet 1986 Hong Kong: Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 1989
3 Sarah Cunningham, Peter Moor, Jane Comyns Carr 2005 UK: Pearson Education Ltd Tham khảo eng Hiện có
4 Buzan, Tony 2008 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 John Hughes, Helen Stephenson, Paul Dumment 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Cobuild, C. 2011 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
3 Lougheed, Lin 2009 New York: Pearson Education Tham khảo eng Hiện có
4 Lougheed, Lin 2012 New York: Pearson Education Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2007 fahasa (2017)
5 Cobuild, C. 2012 Trẻ Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
6 Cobuild, C. 2012 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm 2013

8. COS101 - Tin học đại cương (*) 6 Lê Xuân Phi (lxphi@agu.edu.vn), Lê Trung Thư (

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Tin học 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Mark Dodge, Gaig Stinso, Đoàn Công Thông,Trần Ngọc Hoa 2003 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Trịnh Anh Toàn, Hồng Oanh 2000 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có
4 Busby, M. Learn 2004 Texas: Wordware Publishing, Inc Tham khảo eng Hiện có
5 PTS Learning Systems 2003 Pennsylvania: Bucknell University Tham khảo eng Chưa có
6 Nguyễn Đình Tê 2000 Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Hiện có: New perspectives on Microsoft Powerpoint 2000 comprehensive S. Scott Zimmerman, Beverly B. Zimmerman. - Boston, MA : Course Technology , 2001.

9. PHT101 - Giáo dục thể chất (*) 20 Bộ môn Giáo dục thể chất

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Anh Tuấn, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Mạnh Thái 2008 Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Thị Thảo Trang 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7129
3 Nguyễn Kim Minh, Nguyễn Trọng Hải, Trần Đồng Lâm, Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Nguyễn Kim Minh 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Liên Đoàn Điền Kinh Thế Giới 2010 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2013. (TK02453) 2010 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2010 (3)
6 Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004 (50 quyển) Năm 2010: 10 quyển
7 Nguyễn Văn Trạch và Ngũ Duy Anh 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2004 Giáo trình bơi lội
8 Trường ĐHSP TDTT TPHCM 2009 Thể dục thể thao. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
9 Vũ Thành Sơn, Nguyễn Danh Hoàng Việt 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003
10 Nguyễn Trần Phương Thảo 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7126
11 Nguyễn Danh Thái, Mai Duy Diễn 1980 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9024
12 Nguyễn Danh Thái, Vũ Thành Sơn 1999 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có
13 Ủy ban TDTT Việt Nam 2005 – 2008 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-634-TTTTC-Luat-Sport-Aerobics-93654.aspx
14 Tổng cục TDTT – Liên Đoàn TD Việt Nam môn TD Aerobics 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-2336-QD-BGDDT-2015-Hoi-khoe-Phu-Dong-toan-quoc-lan-thu-IX-2016-286345.aspx
15 NGUYỄN PHƯỚC THỌ, NGUYỄN PHƯỚC TOÀN, NGUYỄN ANH TUẤN 2009 Trường Đại học sư phạm TDTT TPHCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9824
16 Hồ Văn Tú 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6363
17 Đỗ Chi 1984 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có
18 Đặng Ngọc Quang 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
19 2003 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Luật bơi / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2009
20 Tổng cục thể dục thể thao 2004 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Đăng Thanh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Đào Huy Hiệp, Lưu Ngọc Khái, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Đại Nghĩa 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Hữu Thảo, Phan Tân Hưng, Nguyễn Đình Lưu, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Tiến Hải 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-15-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC-can-bo-giao-duc-quoc-phong-284361.aspx
5 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.hcmut.edu.vn/vi/event/view/van-ban-moi/666-thong-tu-so-6353bgddtgdqp-nga%CC%80y--26-tha%CC%81ng-9-nam-2012
6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
7 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
8 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Lần VI: không thấy Lần VII: 2 (1991) Lần VIII: 1 (1996) Lần IX : 4 (2001) Lần X: 3 (2006) Lần XI: 4 (2011) Lần XII: ebook (http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163) TV hiện có: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII/ Mặt trận
9 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
10 Bộ tổng tham mưu cục quân huấn 2000 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
11 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
12 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-18-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-day-danh-gia-ket-qua-hoc-Giao-duc-quoc-phong-an-ninh-289668.aspx

11. PSY101 - Tâm lý học đại cương 6 Trần Thị Huyên; tthuyen@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thanh Hùng 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2699
2 Lê Thị Bừng, Nguyễn Thị Vân Hương 2013 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2016
3 Nguyễn Công Khanh 2016 ĐHSP Tham khảo vie Chưa có
4 Bùi Văn Huệ 2000 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2003
5 Trần Trọng Thủy 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Trần Trọng Thủy, Phạm Minh Hạc, Phạm Hoàng Gia, Nguyễn Quang Uẩn 1997 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Bách Thắng 2013 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Điệp, Trần Phương Hiền (Đồng chủ biên) 2012 Đại học Kinh tế Quốc dân Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Phạm viết Vượng 2007 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2005 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/bitstream/AGU_Library/7574/1/LUAT_GIAO_DUC_2005.pdf
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2000 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-12-2011-TT-BGDDT-Dieu-le-truong-trung-hoc-co-so-pho-thong-va-truong-120867.aspx
6 Đặng Bá Lãm 1998 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Chưa có
7 Nguyễn Ngọc Cẩn 2001 Thống kê Tham khảo vie Chưa có Hiện có: 938 mẫu soạn thảo văn bản quản lý, hành chính, tư pháp, hợp đồng kinh tế, dân sự thường dùng / Lê Thành Châu hệ thống và chọn lọc. - Hà Nội : Tài chính , 2004
8 Dương Văn Khảm, Nguyễn Hữu Thời, Trần Hoàng 2002 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000 đang xử lý 2016
9 Vương Thị Kim Thanh 2009 Thống kê Tham khảo vie Hiện có
10 Nguyễn Hữu Thân 2010 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có
11 2010 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thanh Hùng 2011 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/632?mode=full
2 Nguyễn Công Khanh 2016 NXB ĐHSP Tham khảo vie Cần kiểm tra lại Có trong dm bổ sung
3 John W. Santrock (Trần Thị Hương Lan – Biên dịch) 2007 NXB trẻ Tham khảo vie Yêu cầu mua mới
4 Nguyễn Văn Lũy, Lê Quang Sơn 2014 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
5 Nguyễn Kế Hào, Nguyễn Quang Uẩn 2004 Đại Học Sư Phạm. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
6 Lê Văn Hồng 2008 Thế giới Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1996

14. PED117 - Giáo dục học 19 Trần Thị Lan Anh. ttlanh@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đỗ Công Tuất 2005 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/628
2 Nguyễn Thị Cúc 2005 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Quốc Toản, Hoàng Kim Tiến 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2007
4 Bùi Thanh Huyền Giáo dục 2006 Tham khảo vie Hiện có
5 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2010 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Trần Thị Hương 2017 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
7 Trần Thị Tuyết Oanh 2012 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
8 Thái Duy Tuyên 2003 Đại học sư phạm Tham khảo Hiện có
9 Bùi Thị Mùi 2004 Hà Nội : Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
10 Trần Thị Hương 2014 Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
11 Trần Thị Hương Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh 2017 Tham khảo vie Hiện có
12 Trần Thị Hương 2017 Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
13 Trần Thị Tuyết Oanh 2012 H. : Đại học Sư phạm Tham khảo Hiện có
14 Trần Thị Tuyết Oanh 2014 Hà Nội : Đại học sư phạm Tham khảo vie Hiện có
15 Bộ giáo dục và Đào tạo 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
16 Bộ giáo dục và Đào tạo- dự án đào tạo giáo viên trung học cơ sở 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
17 Phạm Thị Chỉnh 2004 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2005
18 Nguyễn Lăng Bình 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
19 Trịnh Thiệp, Ưng Thị Châu 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1998
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Phụng Hoàng (chủ biên) 1998 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2008
2 Almanach 1995 Văn hóa Thông tin Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
3 Đặng Đức An (chủ biên), Lại Bích Ngọc, Lương Kim Thoa 2001 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2003 Hiện có: Những nền văn minh thế giới hiện đại, năm 2006 (Đang xử lý)
4 Will Durant, Nguyễn Hiến Lê dịch 2006 Văn hóa thông tin Tham khảo vie Chưa có
5 Will Durant, Nguyễn Hiến Lê dịch 2004 Tham khảo vie Chưa có
6 Lương Ninh (chủ biên) 2003 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2009
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Ngọc Thêm 1997 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 1999
2 Trần Ngọc Thêm 2000 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 1999
3 Nguyễn Khắc Thuần 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Ebook, đang xử lý
4 Phan Kế Bính 2014 Nhã Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999
5 Toan Ánh 2011 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1993
6 Ngô Đức Thịnh 1993 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
7 Đào Duy Anh 2014 Thế giới Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2003
8 Trần Ngọc Thêm 1996 Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1997
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 2013 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đinh Ngọc Bảo, Phạm Văn Đấu 2007 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
3 Hà Văn Tấn, Trần Quốc Vượng, Diệp Đình Hoa . 1978 Đại học và Trung học chuyên nghiệp. Tham khảo vie Hiện có
4 Phạm Văn Đấu 2009 Văn hóa – Thông tin. Tham khảo vie Chưa có
5 Lê Bá Thảo 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Thị Hậu 2010 Tổng hợp TPHCM Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Bảo Kim 2014 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phan Ngọc Liên, Trần Vĩnh Tường 2002 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2009
3 Phan Ngọc Liên, Nguyễn Cảnh Minh, Trần Vĩnh Tường 2002 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Phan Ngọc Liên, Đỗ Thanh Bình, Trần Thị Vinh, Trần Vĩnh Tường 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2009
5 Nguyễn Văn Hồng 1992 Đại học Tổng hợp Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
6 Đặng Đức Thi 2000 Trẻ Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Bảo Kim. 2011 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phan Ngọc Liên, Trương Hữu Quýnh 1982 Đại học Sư phạm. Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Phan Ngọc Liên 2003 Đại học Sư phạm. Tham khảo vie Hiện có
4 Phan Ngọc Liên (chủ biên) 2006 Đại học Sư phạm. Tham khảo vie Hiện có
5 Văn Tạo 1995 Viện Sử học Tham khảo vie Hiện có
6 Phan Ngọc Liên (chủ biên) 2006 Đại học Sư phạm. Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Vũ Cao Đàm 1997 Kinh tế Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Bộ Đại học và giáo dục chuyên nghiệp . 1995 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
3 Phan Ngọc Liên 1982 ĐHSP Hà Nội. Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
4 Văn Tạo 1995 KHXH Tham khảo vie Hiện có
5 Phạm Viết Vượng 2001 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1995
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Võ Thị Nhiệm, Lê Thị Ánh Ngọc, Đào Văn Phụng 2012 Đại Học An Giang Giảng dạy chính eng Hiện có Hiện có năm: 2011 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/593
2 Walker Ellen, Elsworth Steve 2010 Longman Tham khảo eng Chưa có fahasa
3 Nguyễn Thị Tâm, Huỳnh Chí Xuân Huyên 2005 Đại học An Giang Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/637
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Ngọc Lâm 1998 Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đinh Văn Đáng (Chủ biên 2006 Lao động – xã hội Tham khảo vie Chưa có
3 Chu Văn Đức (Chủ biên) 2005 Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Anthony Robbins 2015 Tổng hợp thành phố HCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2012
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Sĩ Giáo (Cb) Hoàng Lương, Lâm Bá Nam, Lê Ngọc Thắng 1995 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013
2 Phan Hữu Dật 1998 Đại học Quốc gia Hà Nội. Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999
3 Đặng Nghiêm Vạn 2002 Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có
4 Hoàng Nam 1997 Văn hóa Thông tin Tham khảo vie Chưa có Dân tộc học đại cương / Lê Sĩ Giáo (ch.b.), Hoàng Lương, Lâm Bá Nam, Lê Ngọc Thắng. - Tái bản lần thứ 17. - Hà Nội : Giáo dục , 2013.
5 Đặng Nghiêm Vạn 1993 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Chưa có
6 Viện Dân tộc học 1984 Khoa học xã hộ Tham khảo vie Chưa có

24. HIS108 - Lịch sử tư tưởng phương Đông 6 Nguyễn Bảo Kim (nbkim@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Bảo Kim 2016 Đại học An Giang. Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6368
2 Nguyễn Ước 2009 Tri thức. Tham khảo vie Hiện có đã photo
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo. 1999 Chính trị Quốc gia. Tham khảo vie Hiện có
4 Hoàng Tâm Xuyên (chủ biên) 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
5 Lê Văn Anh, Phạm Hồng Việt 2001 Đại học Huế. Tham khảo vie Hiện có
6 Glenn E. Perry, bản dịch của Nguyễn Kim Dân. 2009 Khoa học xã hội. Tham khảo vie Hiện có

25. HIS910 - Lịch sử tư tưởng Việt Nam 5 Nguyễn Bảo Kim (nbkim@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Bảo Kim 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm; 2018 ebook năm 2016 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7229 ebook năm (2018): http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8301
2 Huỳnh Công Bá 2016 Thuận Hóa. Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Ước 2009 Tri Thức Tham khảo vie Hiện có
4 Lê Văn Anh, Phạm Hồng Việt 2001 Đại học Huế Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Hùng Hậu 2010 Chính trị Quốc gia. Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Thái Trí Hải Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Nguyễn Thị Côi 2009 ĐH Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
3 Phan Ngọc Liên 2005 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Chưa có

27. PED676 - Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm - ĐH GDTH 43 Nguyễn Phương Thảo, npthao@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Long, Hoàng Lân 2007 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Hoàng Long, Hoàng Lân 2007 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Bàng,...[et al.] 2003 Vietnam National University Giảng dạy chính eng Hiện có
4 Nguyễn Phạm Ngọc Thiện 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6910
5 Phạm Thành Trung, Nguyễn Thi Lý 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
6 Phạm Thành Trung, Nguyễn Thi Lý 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
7 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Đại học Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
8 Vũ Hoa Tươi (s.t và hệ thống hóa) 2013 Tài chính Giảng dạy chính vie Hiện có
9 Trần Bá Hoành 2006 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
10 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Đại học Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
11 Vũ Hoa Tươi (s.t và hệ thống hóa) 2013 Tài chính Giảng dạy chính vie Hiện có
12 Trần Bá Hoành 2006 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
13 Nguyễn Bàng,...[et al.] 2003 Vietnam National University Giảng dạy chính eng Hiện có
14 Hoàng Long, Hàn Ngọc Bích 2012 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002, 2003 Lớp 1: (40) Lớp 2: (30) Lớp 3: (0) Lớp 4: (10) Lớp 5: (10)
15 Hoàng Long, Đàm Luyện, Nguyễn Quốc Long 2015 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002-2006 Lớp 6: (44) (HK020039...) Lớp 7: (2) (HK044609...) Lớp 8: (20) (HK022996...) Lớp 9: (1) (HK044687)
16 Hoàng Long 2004 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010, 2012 Lớp 1: (10) Lớp 2: (10) Lớp 3: (10)
17 Hoàng Long 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: - L4/2010 (10) - L5/2012 (10) - L6/2006 (4) - L7/2006 (4) - L8/2004 (9) - L9/2006 (4)
18 Hoàng Long (Chủ biên) 2012 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002, 2003 Lớp 1: (40) Lớp 2: (30) Lớp 3: (0) Lớp 4: (10) Lớp 5: (10)
19 Hoàng Long (Chủ biên phần Âm nhạc) 2015 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002-2006 Lớp 6: (44) (HK020039...) Lớp 7: (2) (HK044609...) Lớp 8: (20) (HK022996...) Lớp 9: (1) (HK044687)
20 Phan Đức Chinh, Tôn Thân, Vũ Hữu Đình 2002 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có: - Lớp 6: (90) (HK020303) - Lớp 7: (4) (HK044576) - Lớp 8: (21) (HK022777) - Lớp 9: (2) (HK044639) - Lớp 10, 11, 12 (0)
21 Hoàng Long (Chủ biên phần Âm nhạc) 2004 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010, 2012 Lớp 1: (10) Lớp 2: (10) Lớp 3: (10)
22 Hoàng Long (Chủ biên) 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: - L4/2010 (10) - L5/2012 (10) - L6/2006 (4) - L7/2006 (4) - L8/2004 (9) - L9/2006 (4)
23 Trần Trung, Trần Việt Cường 2015 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
24 Nguyễn Bá Kim 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
25 Tham khảo vie Hiện có Hiện có: - Lớp 6: (90) (HK020303) - Lớp 7: (4) (HK044576) - Lớp 8: (21) (HK022777) - Lớp 9: (2) (HK044639) - Lớp 10, 11, 12 (0)
26 Nguyễn Bá Kim 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
27 Tham khảo vie Hiện có Thư viện có Sách giáo khoa các loại
28 Phạm Trung Thanh, Nguyễn Thị Lý 2004 Đại Học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có
29 Bộ giáo dục và đào tạo 2014 Tham khảo vie Hiện có
30 Bộ giáo dục và đào tạo 2014 Tham khảo vie Chưa có
31 Bộ giáo dục và đào tạo 2014 Tham khảo vie Hiện có
32 Bộ giáo dục và đào tạo 2014 Tham khảo vie Hiện có
33 Phạm Viết Vượng 2000 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
34 Nguyễn Xuân Thức (chủ biên) 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
35 Trần Trọng Thủy 1992 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1990
36 Bùi Thanh Huyền 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
37 Bùi Thanh Huyền 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
38 Phạm Viết Vượng 2000 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
39 Nguyễn Xuân Thức 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
40 Trần Trọng Thủy 1992 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1990
41 Phan Hà, May Vi Phương 2000 Giáo dục Tham khảo eng Hiện có Hiện có: - Lớp 6: (44) (HK001128) - Lớp 7: (32) (HK019585) - Lớp 8: (20) (HK023318) - Lớp 9: (1) (HK044783) - Lớp 10: (1) (HK035261) - Lớp 11: (0) - Lớp 12: (1) (HK043354)
42 Tham khảo vie Hiện có Thư viện
43 Giáo dục Tham khảo eng Hiện có Hiện có: - Lớp 6: (44) (HK001128) - Lớp 7: (32) (HK019585) - Lớp 8: (20) (HK023318) - Lớp 9: (1) (HK044783) - Lớp 10: (1) (HK035261) - Lớp 11: (0) - Lớp 12: (1) (HK043354)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Côi, PGS. Trịnh Đình Tùng, TS. Trần Viết Thụ 2011 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 1995
2 Phan Ngọc Liên, Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Thị Côi. Tham khảo vie Chưa có
3 Trung tâm học liệu BGD 2016 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
4 2014 Tham khảo Chưa có
5 2016 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Lịch sử 10: NXB 2012 (1 quyển), NXB 2006 (17 quyển) Lịch sử 11: 10 quyển, NXB: 2005 Lịch sử 12: 37 quyển, NXB: 2008
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Ngọc Thủy. 2014 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2551
2 Đào Duy Anh 2013 Khoa học Xã hội và Nhân văn Tham khảo vie Chưa có GV cho mượn
3 Đào Duy Anh 2005 Văn hóa Thông tin. Tham khảo vie Hiện có
4 Trần Trọng Kim 2012 Văn học Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
5 Trương Hữu Quýnh 2013 Giáo dục Việt Nam. Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Khắc Thuần 2002 Văn hóa – Thông tin Tham khảo vie Chưa có

30. VNH502 - Lịch sử Việt Nam cận đại 6 Nguyễn Bảo Kim (nbkim@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Bảo Kim 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7227
2 Nguyễn Ngọc Cơ (chủ biên) 2007 Đại học Sư phạm. Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
3 Nguyễn Quang Ngọc 2012 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2013
4 Đinh Xuân Lâm (chủ biên) 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2013 (3 quyển) Hiện có năm: 1999 (1 quyển)
5 Trần Bá Đệ (chủ biên). 2002 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
6 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 1995 Chính trị Quốc gia. Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Bá Đệ 2003 Đại học Quốc gia. Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2001
2 Ban chỉ đạo tổng kết chiến tranh (trực thuộc bộ chính trị) 1995 Chính trị Quốc gia. Tham khảo vie Chưa có
3 Bộ quốc phòng - Viện lịch sử quân sự 1995 Quân đội Nhân dân Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2003
4 Đảng Cộng sản Việt Nam. 1977 Sự thật Tham khảo vie Chưa có
5 Lê Mậu Hãn (chủ biên), Trần Bá Đệ, Nguyễn Văn Thư 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2013
6 Võ Nguyên Giáp 1964 Quân đội Nhân dân. Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2013 đang xử lý: Điện Biên phủ điểm hẹn lịch sử/Vỗ Nguyên Giáp/ 2018
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Ngọc Thủy 2014 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2563
2 Đặng Đức An 2004 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
3 Lương Ninh 2003 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1998
4 Chiêm Tế 1993 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
5 Chiêm Tế 1993 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Ngọc Thủy 2011 Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đặng Đức An (chủ biên) – Lại Bích Ngọc 2009 Chính trị Quốc gia. Tham khảo vie Chưa có Gv cho mượn
3 Đặng Đức An (chủ biên) – Lại Bích Ngọc 2010 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Chưa có GV cho mượn
4 Lê Phụng Hoàng – Hà Bích Liên – Trần Hồng Ngọc. 2003 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1998
5 Lương Ninh (chủ biên) 2003 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2009
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Ngọc Liên (chủ biên) 2008 ĐHSP Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2016
2 Phan Ngọc Liên (chủ biên) 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013
3 C. Mác và Ăngghen 1990 Sự thật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1983
4 Phạm Gia Hải, Nguyễn Văn Đức và những người khác 1978 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Tập 1: 20 quyển Tập 2: 7 quyển
5 Phạm Gia Hải (chủ biên) 1992 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
6 Phan Ngọc Liên (chủ biên) 2005 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
7 Trần Văn Trị 1789 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Anh Thái (chủ biên) 2010 Giáo dục Giảng dạy chính vie Chưa có Thư viện hiện có: Lịch sử thế giới hiện đại 1917 - 1995 / Nguyễn Anh Thái,... [và những người khác. - 10th. - Hà Nội : Giáo dục , 2009. 543 tr ; 24cm. 65.000đ.
2 Nguyễn Văn Nghị và Lê Minh Đức. 1994 Văn hoá Thông tin. Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Huy Quí 1985 Đại học và Trung học chuyên nghiệp. Tham khảo vie Chưa có
4 Phạm Ngọc Lâm 1976 Phổ thông Tham khảo vie Chưa có
5 Phan Ngọc Liên (chủ biên) 1995 Văn hoá Thông tin Tham khảo vie Chưa có
6 Trình Mưu 2005 Lý luận Chính trị Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9927
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Anh Thái (chủ biên). 2010 Giáo dục Giảng dạy chính vie Chưa có Thư viện hiện có: Lịch sử thế giới hiện đại 1917 - 1995 / Nguyễn Anh Thái,... [và những người khác. - 10th. - Hà Nội : Giáo dục , 2009.; 543 tr ; 24cm. 65.000đ.
2 Lê Minh Đức và Nguyễn Văn Nghị. 1994 Văn hoá Thông tin Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Huy Quí 1985 Đại học và Trung học chuyên nghiệp. Tham khảo vie Chưa có
4 Phạm Ngọc Lâm 1976 Phổ thông. Tham khảo vie Chưa có
5 Phan Ngọc Liên (chủ biên) 1995 Văn hoá Thông tin. Tham khảo vie Chưa có
6 Trình Mưu 2005 Lý luận Chính trị Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9927
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thị Liên 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2017 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7383
2 Trịnh Hoài Đức 1972 Sài Gòn Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1998
3 Nguyễn Hữu Hiệp 2007 Phương Đông Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
4 Hội thảo khoa học (2010 - 2016) An Giang Tham khảo vie Hiện có 12 quyển Hội thảo của Hội Khoa học Lịch sử An Giang
5 Quốc sử quán 1971 Khoa học Xã hội. Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7384
6 Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 2013 An Giang Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Dương Thế Hiền 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2016 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9258
2 Đào Duy Anh 2002 Văn hóa Thông tin Tham khảo vie Chưa có
3 Đỗ Bang 1996 Thuận Hóa. Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1997
4 Trịnh Hoài Đức 2006 Tổng hợp Đồng Nai Tham khảo vie Hiện có hiện có năm: 1998
5 Vũ Minh Giang (chủ biên) 2006 Thế giới Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm; 2014
6 Phan Khoang 1966 Sài Gòn. Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2001
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thị Liên 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7385
2 Phan Ngọc 2013 Văn hoá Thông tin Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
3 Mai Ngọc Chừ 1999 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Phạm Đức Dương 2013 Văn hoá Thông tin Tham khảo vie Chưa có Gv cho mượn
5 Nguyễn Tấn Đắc 2005 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
6 Phan Ngọc Liên (chủ biên) 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2001
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Đăng Sinh – Đào Đức Doãn 2009 Đại học sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Paul Poupard, Nguyễn Mạnh Hào 1999 Thế giới Tham khảo vie Hiện có
3 Hoàng Tâm Xuyên (chủ biên) 1999 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Gavin Flood 1996 Cambridge University Press Tham khảo vie Chưa có Gv cho mượn Fahasa
5 Hà Thiên Sơn 1997 Thông tin Khoa học Xã hội. Tham khảo vie Hiện có Gồm 2 tập: tập 1 và tập 2
6 Đặng Nghiêm Vạn 2001 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Quang Ngọc 2009 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Toan Ánh 1999 Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có
3 Phan Đại Doãn 2010 Chính trị Quốc gia. Tham khảo vie Chưa có
4 Phan Đại Doãn 2006 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
5 Vũ Ngọc Khánh 2013 Văn học Tham khảo vie Chưa có
6 Thùy Trang 2009 Thời đại Tham khảo vie Chưa có TV có: Văn hóa Làng và nhân cách người Việt/ Nguyễn Đắc Hưng/ năm 2017
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lương Ninh 2006 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lương Ninh 2009 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9070
3 Nguyễn Phương An 2006 Đại học An Giang. Tham khảo vie Hiện có
4 Lương Ninh 2009 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
5 Trương Trọng Hiếu 2007 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10102
6 Hội khoa học Lịch sử Việt Nam 2004 Tham khảo vie Hiện có
7 Trần Dũng 2009 Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. Tham khảo vie Hiện có Đã scan
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Bảo Kim 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phan Ngọc Liên 2006 Từ điển bách khoa. Tham khảo vie Chưa có
3 Phan Huy Chú 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
4 Trương Hữu Quýnh, Đinh Xuân Lâm, Lê Mậu Hãn 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Bảo Kim 2013 Đại học An Giang. Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2016
2 Hà Văn Tấn, Phạm Thị Tâm 1970 Khoa học Xã hội Hà Nội. Tham khảo vie Hiện có
3 Trần Bá Đệ (chủ biên) 2002 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tấn 1980 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
5 Trịnh Cao Tùng, Lê Văn Lan. 1986 Khoa học xã hội Tham khảo vie Chưa có
6 UBKHXH Việt Nam 1971 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Chưa có Thư viện hiện có: Lịch sử Việt Nam - T1 / Trần Văn Giàu. - 1st. - Hà Nội : KHXH , 1976.
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Dương Thế Hiền 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2017 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8386
2 Nguyễn Anh Thái (Chủ biên) 1996 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9866
3 Nguyễn Anh Thái (Chủ biên) 1996 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9926
4 Quang Lợi 2004 Quân đội nhân dân. Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1998
5 William A. Degregorio 2006 Văn hóa Thông tin Tham khảo vie Hiện có
6 Bob Woodward 2005 Lao động Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thị Liên 2016 Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7386
2 Trương Thị Kim Chuyên Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7387
3 Trương Duy Hòa 2013 Khoa học xã hội Tham khảo vie Chưa có
4 Vũ Dương Ninh 2004 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
5 Trung tâm Dữ kiện – Tư liệu TTXVN 2007 Thông tấn Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7388
6 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7389
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lưu Thế Hoàng 1991 Giảng dạy chính vie Chưa có Gv cho mượn
2 Nguyễn Anh Thái 2013 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Thư viện hiện có: Lịch sử thế giới hiện đại 1917 - 1995 / Nguyễn Anh Thái,... [và những người khác. - 10th. - Hà Nội : Giáo dục , 2009. 543 tr ; 24cm. 65.000đ.
3 Lê Phụng Hoàng (1991-1995) Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có
4 Nhicolai Zlobin 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Văn Quang 2003 Đại học Quốc gia TP.HCM Tham khảo vie Chưa có
6 Nguyễn Ngọc Dung 2002 Đại học Quốc gia TP HCM . Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9928
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Thị Vinh 2011 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 C.Mác – Ph. Ăngghen 2008 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1983
3 2007 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Chưa có
4 Nguyễn Anh Thái 2001 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Vũ Dương Ninh 2001 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9834
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nhiều tác giả 2005 Đại học Sư phạm Hà Nội. Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Thế Anh 2008 Văn học Tham khảo vie Chưa có GV cho mượn
3 Đỗ Bang (Chủ biên) 1999 Thuận Hóa Tham khảo vie Chưa có GV cho mượn
4 Thế Long 1986 Thuận Hóa Tham khảo vie Chưa có kể chuyện chín chúa, mười ba vua triều nguyễn/ Tôn Thất Bình/ NXB Đà Nẵng/ 1997
5 Mathilde Tuyết Trần 2012 Trẻ Tham khảo vie Chưa có
6 Michio Morishima.– Đào Anh Tuấn (người dịch). 1991 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Bảo Kim 2017 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Tài Thành – Vũ Thanh 2014 Hồng Đức Tham khảo vie Hiện có
3 2007 Tham khảo Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-09-NQ-TW-xay-dung-va-phat-huy-vai-tro-doi-ngu-doanh-nhan-134527.aspx
4 Đinh Kim Phúc (chủ biên) 2014 Hội Nhà văn Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thị Liên 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phạm Gia Hải, Nguyễn Văn Đức 1978 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Tập 1 (3 quyển) Tập 2 (7 quyển)
3 Phạm Gia Hải (chủ biên) 1992 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
4 Phan Ngọc Liên (chủ biên) 2005 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
5 Phan Ngọc Liên (chủ biên) 2008 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
6 Phan Ngọc Liên (chủ biên) 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2013
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh - Phân Viện Báo Chí tuyên truyền - Khoa Chính Trị học 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Chưa có
2 Jay M. Shafritz; Thế Hùng và Kim Thoa. 2002 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Xuân Tế 2001 TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
4 Trần Văn Kiềm, Vũ Minh Tâm và Trịnh Đình Bảy. 1996 Chính trị Quốc gia. Tham khảo vie Hiện có
5 Vincenzi Penny 2001 Văn hoá Thông tin. Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Ngọc Liên Giảng dạy chính vie Chưa có GV cho mượn
2 Lưu Thế Hoàng Giảng dạy chính vie Chưa có Gv cho mượn
3 Trịnh Đình Tùng 1995 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
4 Phan Ngọc Liên 2010 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
5 Tham khảo Hiện có Bộ Môn
6 Tham khảo vie Hiện có Lịch sử 10: NXB 2012 (1 quyển), NXB 2006 (17 quyển) Lịch sử 11: 10 quyển, NXB: 2005 Lịch sử 12: 37 quyển, NXB: 2008
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Ngọc Liên, Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Thị Coi 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Lưu Thế Hoàng Giảng dạy chính vie Chưa có GV cho mượn
3 Phan Ngọc Liên Tham khảo vie Chưa có
4 Tham khảo vie Hiện có Bộ Môn
5 Tham khảo vie Hiện có Lịch sử 10: NXB 2012 (1 quyển), NXB 2006 (17 quyển) Lịch sử 11: 10 quyển, NXB: 2005 Lịch sử 12: 37 quyển, NXB: 2008
6 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Ngọc Liên (Tập 1) Giảng dạy chính vie Chưa có Gv cho mượn
2 Giảng dạy chính Chưa có Gv cho mượn
3 Phan Ngọc Liên, Nghiêm Đình Vỳ 1996 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 1995 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999
5 Tham khảo vie Hiện có Lịch sử 10: NXB 2012 (1 quyển), NXB 2006 (17 quyển) Lịch sử 11: 10 quyển, NXB: 2005 Lịch sử 12: 37 quyển, NXB: 2008
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Ngọc Liên Giảng dạy chính vie Chưa có GV cho mượn
2 Lưu Thế Hoàng Giảng dạy chính vie Chưa có GV cho mượn
3 1999 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Thư viện hiện có: Những vấn đề cơ bản giáo dục hiện đại : Tài liệu dùng cho các trường ĐHSP, CĐSP, THSP, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ quản lí giáo dục, GV PT ĐH / Thái Duy Tuyên. - Hà Nội : Giáo dục , 1998.
4 2007 Tham khảo vie Hiện có
5 1996 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
6 Tham khảo vie Hiện có Lịch sử 10: NXB 2012 (1 quyển), NXB 2006 (17 quyển) Lịch sử 11: 10 quyển, NXB: 2005 Lịch sử 12: 37 quyển, NXB: 2008
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Thái Trí Hải Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Nguyễn Thị Côi 2009 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1995
3 Nguyễn Thị Côi 2008 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
4 Kiều Thế Hưng 1999 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
5 Phan Ngọc Liên 2005 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
6 Phan Ngọc Liên, Nguyễn Thị Côi, Trịnh Đình Tùng 2009 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017

61. EDU901 - Thực tập sư phạm 1 (KT SP) 8 Nguyễn Thị Xuân Mai (ntxmai@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 2016 Đại học An Giang. Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Bùi Thanh Huyền 2006 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Đình Chỉnh, Phạm Trung Thanh 1999 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên) 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
5 Nguyễn Xuân Thức (chủ biên) 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
6 Trần Trọng Thủy 1992 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1990
7 Nguyễn Xuân Thức (chủ biên) 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
8 Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên) 1997 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có: năm 2017
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Bộ Môn
2 Tham khảo vie Hiện có Lịch sử 10: 13 quyển, NXB: 2012 (HK035339..) Lịch sử 11: 10 quyển, NXB: 2005 ( (HK032928..) Lịch sử 12: 30 quyển, NXB: 2008 (HK043401...)
3 Nguyễn Thị Côi (chủ biên) Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Ngọc Liên và nhiều tác giả. Giảng dạy chính vie Chưa có
2 1999 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Thư viện hiện có:Những vấn đề cơ bản giáo dục hiện đại : Tài liệu dùng cho các trường ĐHSP, CĐSP, THSP, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ quản lí giáo dục, GV PT ĐH / Thái Duy Tuyên. - Hà Nội : Giáo dục , 1998.
3 Phan Ngọc Liên, Nghiêm Đình Vỳ 1996 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Tham khảo vie Hiện có Lịch sử 10: NXB 2012 (1 quyển), NXB 2006 (17 quyển) Lịch sử 11: 10 quyển, NXB: 2005 Lịch sử 12: 37 quyển, NXB: 2008
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Bảo Kim 2016 Đại học An Giang. Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. 2010 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
3 Trần Nam Tiến 2012 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
4 Lưu Văn Lợi 2000 Công an Nhân dân Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Lương Bích 2000 Quân đội Nhân dân Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Thế Long 2001 Văn hóa Thông tin Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Bá Đệ (chủ biên). 2009 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2002
2 Nguyễn Cảnh Minh, Đào Tố Uyên 2008 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Chưa có
3 Văn Tạo 2006 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có
4 Nguyễn Thị Đảm 1999 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
5 Trương Hữu Quýnh, Phan Đại Doãn, Nguyễn Cảnh Minh 2005 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2013
6 Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Đình Lễ 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2013
7 Lê Mậu Hãn, Trần Bá Đệ, Nguyễn Văn Thư 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2013
8 Lê Minh Quốc 2010 Trẻ Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Averkov Viktor Viktorovich và Bogaturov Aleksey Demosfenovich 2015 Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Anh Thái và Vũ Ngọc Oanh 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1998 (10) 1999 (1)
3 Trình Mưu 2005 Lý luận Chính trị. Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9927
4 Đặng Hoàng Xa 2015 Hồng Đức Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Vũ Dương Ninh (Chủ biên) 2008 Đại học quốc gia Hà Nội. Giảng dạy chính vie Hiện có Đã scan: 2008 Hiện có năm: 2006
2 Phạm Đức Dương (Chủ biên) 2013 Văn hóa thông tin Tham khảo vie Chưa có Gv cho mượn
3 Will Durant ; Nguyễn Hiến Lê dịch 1992 Trung tâm thông tin ĐHSP TP HCM Tham khảo vie Hiện có TV hiện có năm: 1989
4 Will Durant. - Nguyễn Hiến Lê dịch. 1990 Trung tâm thông tin ĐHSP TP HCM. Tham khảo vie Hiện có
5 Will Durant.- Nguyễn Hiến Lê dịch. 2002 Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Tham khảo vie Hiện có
6 Will Durant. - Huỳnh Ngọc Chiến dịch. 2014 Văn hóa thông tin Tham khảo vie Chưa có
7 Will Durant. - Nguyễn Hiến Lê dịch. 2004 Tham khảo vie Chưa có