Khoa Sư phạm
Sư phạm Địa lý - Đại học

Thông tin cán bộ phụ trách

Nguyễn Thị Hồng Loan
nthloan@agu.edu.vn

Click vào môn học để xem danh mục tài liệu của từng môn, hoặc hiển thị tất cả

Tổng số môn học: 66

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 ThS. Trần Thế Định 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Dược, Nguyễn Trọng Phúc 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
3 Phạm Viết Vượng 2000 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
4 Bùi Thanh Huyền 2006 Hà Nội: Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Bộ Giáo dục & Đào tạo 1995 Hà Nội: Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Quang Phan, Phạm Văn Sinh 2013-2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9549
2 Khoa Lý luận Chính trị 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7725 (Năm 2017)
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
4 Bộ môn Triết học 2006 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có năm: 2009
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Bộ môn Triết học 2004 Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm : 2008 đã scan 2014
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Viết Thông 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
7 Bộ môn Triết học 2007 Lưu hành nội bộ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có: 2009

4. HCM101 - Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 Bùi Thu Hằng. bthang@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Ngọc Anh (chủ biên) ... [và những người khác 2017 Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đinh Xuân Lý, Phạm Ngọc Anh (đồng chủ biên) 2008 Lý luận Chính trị Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7162
3 Song Thành 2005 Lý luận chính trị Tham khảo vie Hiện có
4 Hội đồng Lý luận Trung Ương 2013 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2017 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có đang bổ sung
2 Đảng Cộng sản Việt Nam 2015 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7161 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7497
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có ebook: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
5 Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 1999 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hughes, John 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 A. J. Thomson,A. V. Martinet 1986 Hong Kong: Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 1989
3 Sarah Cunningham, Peter Moor, Jane Comyns Carr 2005 UK: Pearson Education Ltd Tham khảo eng Hiện có
4 Buzan, Tony 2008 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 John Hughes, Helen Stephenson, Paul Dumment 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Cobuild, C. 2011 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
3 Lougheed, Lin 2009 New York: Pearson Education Tham khảo eng Hiện có
4 Lougheed, Lin 2012 New York: Pearson Education Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2007 fahasa (2017)
5 Cobuild, C. 2012 Trẻ Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
6 Cobuild, C. 2012 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm 2013

8. COS101 - Tin học đại cương (*) 6 Lê Xuân Phi (lxphi@agu.edu.vn), Lê Trung Thư (

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Tin học 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Mark Dodge, Gaig Stinso, Đoàn Công Thông,Trần Ngọc Hoa 2003 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Trịnh Anh Toàn, Hồng Oanh 2000 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có
4 Busby, M. Learn 2004 Texas: Wordware Publishing, Inc Tham khảo eng Hiện có
5 PTS Learning Systems 2003 Pennsylvania: Bucknell University Tham khảo eng Chưa có
6 Nguyễn Đình Tê 2000 Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Hiện có: New perspectives on Microsoft Powerpoint 2000 comprehensive S. Scott Zimmerman, Beverly B. Zimmerman. - Boston, MA : Course Technology , 2001.

9. PHT101 - Giáo dục thể chất (*) 20 Bộ môn Giáo dục thể chất

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Anh Tuấn, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Mạnh Thái 2008 Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Thị Thảo Trang 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7129
3 Nguyễn Kim Minh, Nguyễn Trọng Hải, Trần Đồng Lâm, Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Nguyễn Kim Minh 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Liên Đoàn Điền Kinh Thế Giới 2010 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2013. (TK02453) 2010 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2010 (3)
6 Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004 (50 quyển) Năm 2010: 10 quyển
7 Nguyễn Văn Trạch và Ngũ Duy Anh 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2004 Giáo trình bơi lội
8 Trường ĐHSP TDTT TPHCM 2009 Thể dục thể thao. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
9 Vũ Thành Sơn, Nguyễn Danh Hoàng Việt 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003
10 Nguyễn Trần Phương Thảo 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7126
11 Nguyễn Danh Thái, Mai Duy Diễn 1980 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9024
12 Nguyễn Danh Thái, Vũ Thành Sơn 1999 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có
13 Ủy ban TDTT Việt Nam 2005 – 2008 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-634-TTTTC-Luat-Sport-Aerobics-93654.aspx
14 Tổng cục TDTT – Liên Đoàn TD Việt Nam môn TD Aerobics 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-2336-QD-BGDDT-2015-Hoi-khoe-Phu-Dong-toan-quoc-lan-thu-IX-2016-286345.aspx
15 NGUYỄN PHƯỚC THỌ, NGUYỄN PHƯỚC TOÀN, NGUYỄN ANH TUẤN 2009 Trường Đại học sư phạm TDTT TPHCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9824
16 Hồ Văn Tú 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6363
17 Đỗ Chi 1984 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có
18 Đặng Ngọc Quang 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
19 2003 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Luật bơi / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2009
20 Tổng cục thể dục thể thao 2004 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Đăng Thanh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Đào Huy Hiệp, Lưu Ngọc Khái, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Đại Nghĩa 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Hữu Thảo, Phan Tân Hưng, Nguyễn Đình Lưu, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Tiến Hải 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-15-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC-can-bo-giao-duc-quoc-phong-284361.aspx
5 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.hcmut.edu.vn/vi/event/view/van-ban-moi/666-thong-tu-so-6353bgddtgdqp-nga%CC%80y--26-tha%CC%81ng-9-nam-2012
6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
7 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
8 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Lần VI: không thấy Lần VII: 2 (1991) Lần VIII: 1 (1996) Lần IX : 4 (2001) Lần X: 3 (2006) Lần XI: 4 (2011) Lần XII: ebook (http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163) TV hiện có: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII/ Mặt trận
9 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
10 Bộ tổng tham mưu cục quân huấn 2000 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
11 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
12 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-18-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-day-danh-gia-ket-qua-hoc-Giao-duc-quoc-phong-an-ninh-289668.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Đức Thắng Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có Toán C : Tài liệu giảng dạy / Nguyễn Phương Thảo , Diệp Hoàng Ân. - An Giang : Đại học An Giang , 2017.
2 Đậu Thế Cấp 2000 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
3 Đinh Thế Lực 2001 Đại học quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
4 James Stewart 2010 Brooks/Code, Cengage Learning Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7186 fahasa
5 Đậu Thế Cấp 2000 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có
6 Walter Rudin 1986 McGraw-Hill, New York Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7187

12. PSY101 - Tâm lý học đại cương 6 Trần Thị Huyên; tthuyen@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thanh Hùng 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2699
2 Lê Thị Bừng, Nguyễn Thị Vân Hương 2013 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2016
3 Nguyễn Công Khanh 2016 ĐHSP Tham khảo vie Chưa có
4 Bùi Văn Huệ 2000 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2003
5 Trần Trọng Thủy 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Trần Trọng Thủy, Phạm Minh Hạc, Phạm Hoàng Gia, Nguyễn Quang Uẩn 1997 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thanh Hùng 2011 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/632?mode=full
2 Nguyễn Công Khanh 2016 NXB ĐHSP Tham khảo vie Cần kiểm tra lại Có trong dm bổ sung
3 John W. Santrock (Trần Thị Hương Lan – Biên dịch) 2007 NXB trẻ Tham khảo vie Yêu cầu mua mới
4 Nguyễn Văn Lũy, Lê Quang Sơn 2014 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
5 Nguyễn Kế Hào, Nguyễn Quang Uẩn 2004 Đại Học Sư Phạm. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
6 Lê Văn Hồng 2008 Thế giới Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1996

14. PED117 - Giáo dục học 19 Trần Thị Lan Anh. ttlanh@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đỗ Công Tuất 2005 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/628
2 Nguyễn Thị Cúc 2005 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Quốc Toản, Hoàng Kim Tiến 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2007
4 Bùi Thanh Huyền Giáo dục 2006 Tham khảo vie Hiện có
5 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2010 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Trần Thị Hương 2017 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
7 Trần Thị Tuyết Oanh 2012 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
8 Thái Duy Tuyên 2003 Đại học sư phạm Tham khảo Hiện có
9 Bùi Thị Mùi 2004 Hà Nội : Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
10 Trần Thị Hương 2014 Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
11 Trần Thị Hương Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh 2017 Tham khảo vie Hiện có
12 Trần Thị Hương 2017 Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
13 Trần Thị Tuyết Oanh 2012 H. : Đại học Sư phạm Tham khảo Hiện có
14 Trần Thị Tuyết Oanh 2014 Hà Nội : Đại học sư phạm Tham khảo vie Hiện có
15 Bộ giáo dục và Đào tạo 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
16 Bộ giáo dục và Đào tạo- dự án đào tạo giáo viên trung học cơ sở 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
17 Phạm Thị Chỉnh 2004 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2005
18 Nguyễn Lăng Bình 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
19 Trịnh Thiệp, Ưng Thị Châu 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1998
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Bách Thắng 2013 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Điệp, Trần Phương Hiền (Đồng chủ biên) 2012 Đại học Kinh tế Quốc dân Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Phạm viết Vượng 2007 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2005 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/bitstream/AGU_Library/7574/1/LUAT_GIAO_DUC_2005.pdf
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2000 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-12-2011-TT-BGDDT-Dieu-le-truong-trung-hoc-co-so-pho-thong-va-truong-120867.aspx
6 Đặng Bá Lãm 1998 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Chưa có
7 Nguyễn Ngọc Cẩn 2001 Thống kê Tham khảo vie Chưa có Hiện có: 938 mẫu soạn thảo văn bản quản lý, hành chính, tư pháp, hợp đồng kinh tế, dân sự thường dùng / Lê Thành Châu hệ thống và chọn lọc. - Hà Nội : Tài chính , 2004
8 Dương Văn Khảm, Nguyễn Hữu Thời, Trần Hoàng 2002 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000 đang xử lý 2016
9 Vương Thị Kim Thanh 2009 Thống kê Tham khảo vie Hiện có
10 Nguyễn Hữu Thân 2010 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có
11 2010 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đỗ Văn Thông 2005 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Đức Chính 2008 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
3 Vũ Cao Đàm 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 Lê Phước Lộc 2000 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
5 Lê Đức Ngọc 2009 Trung tâm Kiểm định, Đo lường và Đánh giá chất lượng giáo dục. Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Dược & Nguyễn Trọng Phúc 2006 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2820
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Tham khảo vie Hiện có -Lớp 6 (NXB 2002): 43 quyển -Lớp 7 (NXB 2003): 30 quyển -Lớp 8 (NXB 2004): 20 quyển -Lớp 9 (NXB 2006): 3 quyển -Lớp 10 (NXB 2006): 19 quyển -Lớp 11 (NXB 2007): 16 quyển -Lớp 12 (NXB 2008): 20 quyển
4 Lâm Quang Dốc 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có tập 1 năm: 2005
5 Ngô Văn Nhuận 2007 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
6 Nguyễn Công Khanh 2014 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
7 Nguyễn Đức Vũ 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Thế Định 2014 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2826
2 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7865
3 2009 Tham khảo Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7850
4 Tham khảo Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7851
5 Nguyễn Viết Thịnh Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7855
6 Trần Văn Quang Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trương Thanh Hải (Biên soạn và sưu tầm) 2013 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Hà Nhật Thăng, Bùi Sỹ Tụng 2007; 2008 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2006, 2008 Lớp 6: (4) Lớp 7: (20) Lớp 8: (13) Lớp 9: (4) Lớp 10:(12) Lớp 11:(0) Lớp 12:(10)
3 Đặng Văn Đức – Nguyễn Thị Thu Hằng Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Có năm 2007: 50 quyển
4 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có GV đưa lên: Đề cương bài giảng phương pháp dạy học địa lí ở trường phổ thông 1
5 Trương Thanh Hải (Biên soạn và sưu tầm) 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
6 Phạm Thị Minh Hạnh 2007 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
7 Trương Thanh Hải (Biên soạn và sưu tầm) 2014 Đại học An Giang Tham khảo vie Chưa có
8 Trương Thanh Hải (Biên soạn và sưu tầm) 2014 Đại học An Giang Tham khảo vie Chưa có
9 Hoàng Ngọc Sơn 2012 Kim Đồng Tham khảo vie Chưa có
10 Lê Thông, Vũ Đình Hòa, Tống Ngọc Bích Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
11 Phạm Ngọc Đĩnh Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
12 Nguyễn Đức Vũ Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
13 Đỗ Ngọc Tiến, Phí Công Việt Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
14 Trần Văn Quang Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
15 Nguyễn Hữu Hợp 1995 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
16 Ngô Quang Quế 2007 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
17 Lê Minh Châu 2010 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
18 Bùi Ngọc Diệp 2010 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
19 Tham khảo Chưa có
20 Tham khảo Chưa có
21 Tham khảo Chưa có
22 Tham khảo Chưa có
23 Tham khảo Chưa có
24 Tham khảo Chưa có
25 Tham khảo Chưa có
26 Tham khảo Chưa có
27 Hội đồng Đội Trung ương 2013 Thanh niên Tham khảo vie Chưa có
28 Hội đồng Đội Trung ương 1998 Thanh niên Tham khảo vie Chưa có
29 Bùi Sỹ Tụng, Phạm Đình Nghiệp, Phan Nguyên Thái 2002 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
30 Bùi Sỹ Tụng,Trần Như Tỉnh, Phan Nguyên Thái 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
31 Phạm Đình Nghiệp, Vũ Hữu Ích, Trần Quốc Thành, Trần Như Tỉnh 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
32 Trường Đoàn Lê Duẩn 2006 Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1996
33 Bùi Sĩ Tụng (chủ biên) 2010 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
34 Hoàng Ngọc Sơn 2012 Kim Đồng Tham khảo vie Chưa có
35 Hội đồng Đội Trung ương 2012 Kim Đồng Tham khảo vie Chưa có
36 Hội đồng Đội Trung ương 2012 Thanh niên Tham khảo vie Chưa có
37 Hội đồng Đội Trung ương Tham khảo vie Chưa có
38 Nhiều tác giả 2009 Kim Đồng Tham khảo vie Chưa có
39 Nhiều tác giả 2003 Thanh niên Tham khảo vie Chưa có
40 Nhiều tác giả 2009 Dân trí Tham khảo vie Chưa có
41 Nhiều tác giả 2005 Kim Đồng Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có GV đưa lên: Đề cương bài giảng phương pháp dạy học địa lí ở trường phổ thông 2
2 Lâm Quang Dốc Đại học sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Đức Vũ Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2010 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
5 Lê Thông, Vũ Đình Hòa, Tống Ngọc Bích Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
6 Phạm Ngọc Đĩnh Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
7 Đỗ Ngọc Tiến, Phí Công Việt Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
8 Trần Văn Quang. Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Dược, Nguyễn Trọng Phúc Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phạm Thị Sen (chủ biên) ... [và những người khác] 2010 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2010 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có -SGK Lớp 10 (NXB 2006): 19 quyển -SGK lớp 11 (NXB 2007): 16 quyển -SGK lớp 12 (NXB 2008): 20 quyển -SGV lớp 10 (NXB 2006): 12 quyển -SGV lớp 11 (NXB 2007): 10 quyển -SGV lớp 12 (NXB 2008): 10 quyển
4 Nguyễn Đức Vũ Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Đức Vũ Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có

22. PED676 - Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm - ĐH GDTH 43 Nguyễn Phương Thảo, npthao@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Long, Hoàng Lân 2007 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Hoàng Long, Hoàng Lân 2007 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Bàng,...[et al.] 2003 Vietnam National University Giảng dạy chính eng Hiện có
4 Nguyễn Phạm Ngọc Thiện 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6910
5 Phạm Thành Trung, Nguyễn Thi Lý 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
6 Phạm Thành Trung, Nguyễn Thi Lý 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
7 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Đại học Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
8 Vũ Hoa Tươi (s.t và hệ thống hóa) 2013 Tài chính Giảng dạy chính vie Hiện có
9 Trần Bá Hoành 2006 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
10 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Đại học Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
11 Vũ Hoa Tươi (s.t và hệ thống hóa) 2013 Tài chính Giảng dạy chính vie Hiện có
12 Trần Bá Hoành 2006 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
13 Nguyễn Bàng,...[et al.] 2003 Vietnam National University Giảng dạy chính eng Hiện có
14 Hoàng Long, Hàn Ngọc Bích 2012 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002, 2003 Lớp 1: (40) Lớp 2: (30) Lớp 3: (0) Lớp 4: (10) Lớp 5: (10)
15 Hoàng Long, Đàm Luyện, Nguyễn Quốc Long 2015 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002-2006 Lớp 6: (44) (HK020039...) Lớp 7: (2) (HK044609...) Lớp 8: (20) (HK022996...) Lớp 9: (1) (HK044687)
16 Hoàng Long 2004 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010, 2012 Lớp 1: (10) Lớp 2: (10) Lớp 3: (10)
17 Hoàng Long 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: - L4/2010 (10) - L5/2012 (10) - L6/2006 (4) - L7/2006 (4) - L8/2004 (9) - L9/2006 (4)
18 Hoàng Long (Chủ biên) 2012 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002, 2003 Lớp 1: (40) Lớp 2: (30) Lớp 3: (0) Lớp 4: (10) Lớp 5: (10)
19 Hoàng Long (Chủ biên phần Âm nhạc) 2015 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002-2006 Lớp 6: (44) (HK020039...) Lớp 7: (2) (HK044609...) Lớp 8: (20) (HK022996...) Lớp 9: (1) (HK044687)
20 Phan Đức Chinh, Tôn Thân, Vũ Hữu Đình 2002 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có: - Lớp 6: (90) (HK020303) - Lớp 7: (4) (HK044576) - Lớp 8: (21) (HK022777) - Lớp 9: (2) (HK044639) - Lớp 10, 11, 12 (0)
21 Hoàng Long (Chủ biên phần Âm nhạc) 2004 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010, 2012 Lớp 1: (10) Lớp 2: (10) Lớp 3: (10)
22 Hoàng Long (Chủ biên) 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: - L4/2010 (10) - L5/2012 (10) - L6/2006 (4) - L7/2006 (4) - L8/2004 (9) - L9/2006 (4)
23 Trần Trung, Trần Việt Cường 2015 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
24 Nguyễn Bá Kim 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
25 Tham khảo vie Hiện có Hiện có: - Lớp 6: (90) (HK020303) - Lớp 7: (4) (HK044576) - Lớp 8: (21) (HK022777) - Lớp 9: (2) (HK044639) - Lớp 10, 11, 12 (0)
26 Nguyễn Bá Kim 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
27 Tham khảo vie Hiện có Thư viện có Sách giáo khoa các loại
28 Phạm Trung Thanh, Nguyễn Thị Lý 2004 Đại Học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có
29 Bộ giáo dục và đào tạo 2014 Tham khảo vie Hiện có
30 Bộ giáo dục và đào tạo 2014 Tham khảo vie Chưa có
31 Bộ giáo dục và đào tạo 2014 Tham khảo vie Hiện có
32 Bộ giáo dục và đào tạo 2014 Tham khảo vie Hiện có
33 Phạm Viết Vượng 2000 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
34 Nguyễn Xuân Thức (chủ biên) 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
35 Trần Trọng Thủy 1992 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1990
36 Bùi Thanh Huyền 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
37 Bùi Thanh Huyền 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
38 Phạm Viết Vượng 2000 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
39 Nguyễn Xuân Thức 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
40 Trần Trọng Thủy 1992 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1990
41 Phan Hà, May Vi Phương 2000 Giáo dục Tham khảo eng Hiện có Hiện có: - Lớp 6: (44) (HK001128) - Lớp 7: (32) (HK019585) - Lớp 8: (20) (HK023318) - Lớp 9: (1) (HK044783) - Lớp 10: (1) (HK035261) - Lớp 11: (0) - Lớp 12: (1) (HK043354)
42 Tham khảo vie Hiện có Thư viện
43 Giáo dục Tham khảo eng Hiện có Hiện có: - Lớp 6: (44) (HK001128) - Lớp 7: (32) (HK019585) - Lớp 8: (20) (HK023318) - Lớp 9: (1) (HK044783) - Lớp 10: (1) (HK035261) - Lớp 11: (0) - Lớp 12: (1) (HK043354)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Công Khanh 2014 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2017
2 Vụ Giáo dục Trung học 2014 Giảng dạy chính vie Hiện có Đang xử lý
3 Nguyễn Dược & Nguyễn Trọng Phúc 2006 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Nguyễn Văn cường & Bernd Meier 2011 Tham khảo vie Hiện có http://dhsptn.edu.vn/uploads/news/2014_02/doi-moi-ppdh-o-truong-pho-thong.pdf
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có -Lớp 6 (NXB 2002): 43 quyển -Lớp 7 (NXB 2003): 30 quyển -Lớp 8 (NXB 2004): 20 quyển -Lớp 9 (NXB 2006): 3 quyển -Lớp 10 (NXB 2006): 19 quyển -Lớp 11 (NXB 2007): 16 quyển -Lớp 12 (NXB 2008): 20 quyển
6 Bộ Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Chỉ có từ lớp 10-12 năm xuất bản: 2010
7 Nguyễn Đức Vũ Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Ngọc Thêm 1999 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đặng Đức Siêu 2004 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
3 Trần Quốc Vượng 1997 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2013
4 1996 Tham khảo Hiện có 306.089597/Th253/1997 (MD043589)
5 Đinh Gia Khánh 1995 Văn học Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Hồng Việt, Lê Cung 1995 Đại học Huế Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lương Ninh (Chủ biên) 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1998
3 Nguyễn Gia Phu (Chủ biên) 2002 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Vũ Dương Ninh (Chủ biên) 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999 Đang xử lý: năm 2006
5 Nguyễn Anh Thái (Chủ biên) 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có nhan đề: Lịch sử thế giới hiện đại 1917 - 1995
6 Trình Mưu 2005 Lý luận Chính trị Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9927
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Lê 2006 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 1997
2 Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/624
3 Ngô Công Hoàn 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Ngô Trần Ái (chủ biên) 2010 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Văn Lê 1995 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1997
6 Nguyễn Văn Lê 1996 Trẻ Tham khảo vie Hiện có
7 Bùi Thị Mùi Đại học sư phạm Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trương Hữu Quýnh (chủ biên), Phan Đại Doãn, Nguyễn Cảnh Minh 2000 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013
2 Đinh Xuân Lâm (chủ biên), Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Đình Lễ 2000 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013
3 Lê Mậu Hãn (chủ biên), Trần Bá Đệ, Nguyễn Văn Thư 2000 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013 (3 quyển)
4 Nguyễn Quang Ngọc 2001 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2013
5 Hà Văn Thư, Trần Hồng Đức 2000 Văn hóa-thông tin Tham khảo vie Hiện có
6 Bộ quốc phòng - Viện lịch sử quân đội 1985-1992 Sự thật Tham khảo vie Chưa có
7 Trần Thục Nga (chủ biên), Bạch Ngọc Anh, Trần Bá Đệ và Nguyễn Xuân Minh. 1987 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
8 Trần Bá Đệ 2001 Đại học quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Trọng Hiếu (chủ biên) – Phùng Ngọc Đĩnh 2009 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2015
2 Lê Bá Thảo 1987 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
3 Lưu Đức Hải – Trần Nghi Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Hữu Danh 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
5 Nguyễn Dược 2001 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Thị Thục 2005 Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phùng Ngọc Đĩnh 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
3 Phùng Ngọc Đĩnh 1996 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
4 Trần Anh Châu 1984 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Võ Năng Lạc 2002 Giao thông vận tải Tham khảo vie Chưa có Thư viện hiện có: Giáo trình địa chất đại cương : (Tài liệu photo) / Trần Thị Thục. - [k.đ.] : [k.n.x.b.] , 2005. 104 tr. : hình vẽ ; 30 cm. 29000đ.
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Ngô Đạt Tam 1986 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lâm Quang Dốc, Phạm Ngọc Đĩnh, Lê Hùynh 1995 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
3 Lâm Quang Dốc, Phạm Ngọc Đĩnh, Vũ Bích Vân, Nguyễn Minh Ngọc 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Ngô Đạt Tam, Nguyễn Trần Cầu, Lê Ngọc Nam, Phạm Ngọc Đĩnh 1986 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Garaevxkaia 1979 Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước Tham khảo vie Chưa có Thư viện hiện có: Giáo trình bản đồ học / Nguyễn Văn Bình, Hồ Kiệt. - Hà Nội : Nông nghiệp , 2013. 214 tr. ; 24 cm. 80000đ.
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Ngọc Oanh (chủ biên), Nguyễn Văn Âu, Lê Thị Ngọc Khan 2010 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7859
2 Lê Bá Thảo (chủ biên) 1986 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1987
3 Trần Công Minh 2007 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7862
4 Đặng Thị Hồng Thủy 2003 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7863
5 Ian N.Jame (Biên dịch: Vũ Thị Hằng, Lê Thị Thương). Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7864
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đào Đình Bắc 2004 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lê Bá Thảo 1987 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Thư viện hiện có: Địa lý tự nhiên đại cương 2: Khí quyển và thuỷ quyển : Giáo trình Cao đẳng sư phạm / Hoàng Ngọc Oanh, Nguyễn Văn Âu. Lê Thị Ngọc Khanh. - 1st. - Hà Nội : Đại Học Sư Phạm , 2003.
3 Nguyễn Vi Dân Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Đặng Trung Thuận Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
5 Bùi Hoàng Anh Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Kim Chương 2003 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004 (50 quyển)
2 Nguyễn Trọng Hiếu, Lê Năm 1994 Đại học Huế Tham khảo vie Hiện có
3 Trần Kông Tấu 2006 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2009
4 Lê Bá Thảo 1984 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1988
5 Nguyễn Tấn Viện 1997 Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Bá Thảo 1984 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 1988
2 Nguyễn Kim Chương Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004 (50 quyển)
3 Lê Vũ Khôi – Nguyễn Nghĩa Thì 2001 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Vũ Trung Tạng Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Kalexnik Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Phi Hạnh 1999 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Tập 1, NXB 1989 (5 quyển) Tập 2: NXB 2010 (2 quyển)
2 Nguyễn Phi Hạnh (chủ biên) 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Tập 1: NXB 2005 (50 quyển) Tập 2: NXB 2007 (50 quyển)
3 Nguyễn Quang Quyền 1980 Khoa học Tự nhiên Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1978
4 Nguyễn Dược 2003 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Đặng Thiên Mẫn 2001 Trẻ Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Phi Hạnh 1999 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Tập 1, NXB 1989 (5 quyển) Tập 2: NXB 2010 (2 quyển)
2 Nguyễn Phi Hạnh (chủ biên) 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Tập 1: NXB 2005 (50 quyển) Tập 2: NXB 2007 (50 quyển)
3 Nguyễn Quang Quyền. 1980 Khoa học Tự nhiên Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1978
4 L.P.SuBAEY (Đào Trọng Năng và Trịnh Nghĩa Uông dịch). 1991 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Chỉ có tập 3 NXB 1982
5 Nguyễn Dược 2003 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đặng Duy Lợi 2005 Đại học Sư Phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2005: 1 quyển Năm 2010: 48 quyển
2 Vũ Tự Lập 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2005
3 Lê Bá Thảo 2002 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Vũ Tự Lập 1976 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đặng Duy Lợi 2005 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2007
2 Vũ Tự Lập 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2005
3 Lê Bá Thảo 2002 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Lê Bá Thảo 2002 Thế Giới Tham khảo vie Chưa có
5 Lê Bá Thảo 1977 Khoa học Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002 (2 quyển) năm 1977 (2 quyển)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Minh Tuệ 2011 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2012
2 Lê Thị Ngọc Linh 2008 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2007 Ebook: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/609 (Năm 2009)
3 Nguyễn Minh Tuệ 2011 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2012
4 Lê Thị Ngọc Linh 2008 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2007 Ebook: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/609 (Năm 2009)
5 Nguyễn Kim Hồng 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2001
6 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7157 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7156 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7158 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7159
7 Tham khảo vie Hiện có Năm 2001: 10 quyển Năm 2003: 2 quyển Năm 2004: 1 quyển Năm 2005: 1 quyển Năm 2006: 1 quyển Năm 2010: 2 quyển Năm 2011: 2 quyển Năm 2014: 2 quyển Năm 2015: 2 quyển Năm 2016: 1 quyển Năm 2017: 1 quyển
8 Nguyễn Kim Hồng 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2001
9 Nguyễn Minh Tuệ 2015 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2012
10 Nguyễn Minh Tuệ 2011 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có tập 1
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lam Thi Hoa Binh 2008 Giảng dạy chính eng Hiện có Giảng viên sẽ cung cấp, đang xử lý
2 Richard G. Boehm, David G. Armstrong, Francis P. Hunkins 2002 McGraw – Hill Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Richard G. Boehm, David G. Armstrong, Francis P. Hunkins 2002 McGraw – Hill Tham khảo eng Hiện có
4 Richard Moyer 2000 McGraw-Hill Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thông 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013
2 Nguyễn Minh Tuệ 2012 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Thư viện hiện có nhan đề: Địa lí kinh tế - Xã hội đại cương / Nguyễn Minh Tuệ (ch.b.), Nguyễn Viết Thịnh, Lê Thông. - In lần thứ bảy. - Hà Nội : Đại học Sư phạm , 2012. 399 tr. : minh họa ; 24 cm. 83000đ.
3 Nguyễn Đức Tuấn 2015 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Nguyễn Viết Thịnh- TS. Đỗ Thị Minh Đức 2015 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2001
5 Nguyễn Minh Tuệ 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Thư viện hiện có: Địa lí nông – lâm – thủy sản / Nguyễn Minh Tuệ (chủ biên) ... [và những người khác. - Hà Nội : Đại học Sư phạm Hà Nội , 2012
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thông 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013
2 Nguyễn Minh Tuệ 2012 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Thư viện hiện có nhan đề:Địa lí kinh tế - Xã hội đại cương / Nguyễn Minh Tuệ (ch.b.), Nguyễn Viết Thịnh, Lê Thông. - In lần thứ bảy. - Hà Nội : Đại học Sư phạm , 2012. 399 tr. : minh họa ; 24 cm. 83000đ. -
3 Nguyễn Đức Tuấn 2015 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Nguyễn Viết Thịnh - Đỗ Thị Minh Đức 2015 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
5 Bùi Thị Hải Yến 2005 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Vũ Tự Lập 2010 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2005
2 Phan Khánh 2008 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004
3 Lê Bá Thảo 2001 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
4 Vũ Tự Lập 2010 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2005
5 Lê Thông 2010 Hà Nội: NXB Giáo dục Tham khảo vie Hiện có NXB: 2009
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Minh Tuệ (chủ biên) 2013 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Bùi Thị Hải Yến 2006 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2010
3 Nguyễn Minh Tuệ, Vũ Tuấn Cảnh, Lê Thông, Phạm Xuân Hậu, Nguyễn Kim Hồng 1997 Thành phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1996
4 Phạm Trung Lương 2002 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Đình Hòe – Vũ Văn Hiếu 2001 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9190
6 Lê Bá Thảo 2001 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Thế Định 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2089
2 Lê Tuấn Anh & Lê Minh Tuân 1997 Viện thông tư địa chất. Cục địa chất và khoáng sản Việt Nam Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7847
3 TS. Trần Vân Anh & ThS. Nguyễn Thị Yên Giang 2011 Trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7853
4 Nguyễn Quốc Bình Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7861
5 Phạm Thế Hùng 2010 Đại học Đồng Tháp Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7860
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Thị Hải Yến 2010 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2006
2 Ông Thị Đan Thanh 2011 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2006
3 Bùi Thị Hải Yến 2010 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
4 Bùi Thị Hải Yến 2011 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
5 Bùi Thị Hải Yến 2011 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Thị Hải Yến 2010 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Bùi Thị Hải Yến 2011 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Bùi Thị Hải Yến 2011 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Bùi Thị Hải Yến 2010 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Ông Thị Đan Thanh 2011 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Huỳnh - Nguyễn Minh Tuệ 2003 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 1995
2 Tham khảo vie Hiện có
3 2007 Tham khảo Hiện có qppl.angiang.gov.vn/VBPQ/vbpq.nsf/BDD33018EA473796472572F3002F4635/$file/kem%20qd1508-Tieuchuanxetchon%20-AG100_dangsua.doc
4 Lê Huỳnh - Nguyễn Minh Tuệ 2003 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1995
5 Lê Minh Tùng 2001 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/528
6 Lê Văn Trưởng (chủ biên), TS. Nguyễn Quốc Tuấn. 2007 Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Thư viện hiện có: Địa lý địa phương: Giáo trình đào tạo giáo viên trung học cơ sở hệ CĐSP / Lê Huỳnh, Nguyễn Minh Tuệ. - Hà Nội : Giáo dục , 1999. 91tr.
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Phú Thắng 2014 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2692
2 Tổng cục dân số - KHHGĐ 2011 Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
3 Tống Văn Đường 2002 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
4 Lê Thông (chủ biên) 2013 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Minh Tuệ (chủ biên) 2012 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Thị Xuân Thọ 2008 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 1991-2001 Tham khảo vie Chưa có Thư viện hiện có: Báo cáo phát triển con người 2001 : Công nghệ mới vì sự phát triển con người (Sách tham khảo). - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2001. 302tr ; 28 cm.
3 1999 Thống kê Tham khảo vie Chưa có
4 Ngô Doãn Vịnh 2005 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Chưa có
5 Ngô Doãn Vịnh, Nguyễn văn Phú 2000 Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
6 Tham khảo vie Hiện có Năm 2001: 10 quyển Năm 2003: 2 quyển Năm 2004: 1 quyển Năm 2005: 1 quyển Năm 2006: 1 quyển Năm 2010: 2 quyển Năm 2011: 2 quyển Năm 2014: 2 quyển Năm 2015: 2 quyển Năm 2016: 1 quyển Năm 2017: 1 quyển
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Âu (chủ biên) 2001 Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2008
2 Đặng Duy Lợi (chủ biên) - Nguyễn Thị Kim Chương - Đặng Văn Hương - Nguyễn Thục Như. 2005 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2010: 1 quyển Năm 2005: 48 quyển
3 Lê Đức Tố (chủ biên) 2003 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
4 Phùng Ngọc Đĩnh. 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Đức Chính - Vũ Tự Lập 1963 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1995
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Trung Hoa 2011 Dân trí Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2010
2 Nguyễn Văn Âu 2008 Giáo dục Giảng dạy chính vie Chưa có GV cho mượn
3 Lê Trung Hoa 1992 Khoa học xã hội Tham khảo vie Chưa có
4 Lê Thông 2007 Hà Nội: NXB Giáo dục Tham khảo vie Hiện có NXB: 2009
5 Đinh Xuân Vịnh 1996 Lao Động Tham khảo vie Chưa có Thư viện hiện có: Đang xử lý 1. Sổ tay địa danh hành chính, văn hóa Việt Nam / Trung Hải . Tập 1 , Tập 2; Tập 3 2014. MD071262; MD071261; MD071263 MD071082; MD071081; MD071080
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lâm Quang Dốc 2003 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lâm Quang Dốc 2004 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
3 Lâm Quang Dốc 2012 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Lê Huỳnh, Lê Ngọc Nam 2003 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Phụng Hoàng (chủ biên) 1999 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2008
2 Almanach 1996 Văn hóa Thông Tin Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
3 Vũ Dương Ninh (chủ biên) 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
4 Bùi Thị Hải Yến 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Hữu Ngọc, Phát Thảo 2003 Trẻ Tham khảo vie Chưa có Nhan đề trong Thư viện: Phác thảo chân dung văn hóa Pháp = Esquisses pour un portrait de la culture Franjaise Hữu Ngọc. - 2nd. - H : Thế giới , 1997. 503 tr.
6 Nguyễn Hiến Lê Tham khảo vie Chưa có Thư viện hiện có: Lịch sử văn minh Trung Hoa / Will Durant. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá thông tin , 2002.

56. EDU901 - Thực tập sư phạm 1 (KT SP) 8 Nguyễn Thị Xuân Mai (ntxmai@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 2016 Đại học An Giang. Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Bùi Thanh Huyền 2006 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Đình Chỉnh, Phạm Trung Thanh 1999 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên) 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
5 Nguyễn Xuân Thức (chủ biên) 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
6 Trần Trọng Thủy 1992 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1990
7 Nguyễn Xuân Thức (chủ biên) 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
8 Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên) 1997 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có: năm 2017
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Lăng Bình (chủ biên), Đỗ Hương Trà, Nguyễn Phương Hồng, Cao Thị Thặng 2010 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có: năm 2017 (5 quyển) Năm 2010: (11 quyển)
2 Nguyễn Dược & Nguyễn Trọng Phúc 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Minh Tuệ (chủ biên) 2013 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lê Thông 2012 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 1998
3 Bùi Thị Hải Yến 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
4 Phạm Trung Lương 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2000: 1 quyển Năm 2001: 5 quyển
5 Nguyễn Đình Hòe – Vũ Văn Hiếu 2001 Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội. Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9190
6 Phạm Trung Lương 2002 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Hoàng Hải 1997 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Vũ Tự Lập 1976 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Nhan đề trong Thư viện: Cảnh quan địa lý miền Bắc Việt Nam
3 Đ. L. Armand 1983 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
4 A. G. Ixatsenko Vushaia Schola Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý Thông tin chính xác của tài liệu: Cơ sở cảnh quan học và phân vùng địa lý tự nhiên. NXB Khoa học
5 V. I. Prokaev 1971 Khoa học và Kỹ thuật. Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Khanh Vân 2006 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Khanh Vân Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
3 Trần Công Minh 2006 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 S, I. Cốt Xtin (Phan Tất Đắc và Hoàng Hữu Triết dịch) Nha Khí tượng Tham khảo vie Chưa có
5 Vũ Trung Tạng Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Toan Ánh 1992 Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Vũ Mai Thùy 2004 Văn hóa Thông tin. Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Minh San 1998 Văn hóa Dân tộc Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Nguyễn Trọng Báu 2005 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Thư viện hiện có: Kể chuyện về phong tục các dân tộc Việt Nam Nguyễn Văn Huy. - 1st. - H : Giáo dục , 1990. 87 tr.
5 Toan Ánh 2012 Thanh niên Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Văn Ân 1998 Đại học Huế Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lê Trọng Túc 1999 Đại học Huế Tham khảo vie Hiện có
3 Lê Bá Thảo 1977 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
4 Trần Công Minh 2006 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
5 Vũ Tự Lập 1995 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2005
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Ngọc Ẩn 1999 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lê Huy Bá 1998 Thành phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có
3 Lê Huy Bá 1997 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Chưa có
4 Lê Huy Bá 1997 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Chưa có
5 Nguyễn Khắc Cường Trường Đại học Kỹ thuật Tp.HCM Tham khảo vie Chưa có
6 Trần Kim Thạch 1998 Trẻ Tham khảo vie Chưa có Thư viện hiện có: Địa chất môi trường Nguyễn Đình Hoè, Nguyễn Thế Thôn. - 1st. - Hà Nội : ĐHQG , 2001.
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Võ Quang Minh 2014 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Ngọc Thạch 2005 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
3 Nguyễn Khắc Thời 2012 Trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê A 2005 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2008
2 Bùi Minh Toán, Lê A, Đỗ Việt Hùng 2008 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Hà Thúc Hoan 1998 Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Chưa có Hiện có: Tiếng Việt và Tiếng Việt thực hành : Giáo trình đào tạo giáo viên mầm non / Lã Thị Bắc Lý, Phan Thị Hồng Xuân, Nguyễn Thị Thu Nga. - In lần thứ hai có sửa chữa. - H. : Đại học Sư phạm , 2012
4 Đặng Ngọc Lệ, Nguyễn Kiên Trường 1998 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Tiếng Việt thực hành / Bùi Minh Toán (chủ biên), Lê A, Đỗ Việt Hùng. - Tái bản lần thứ 16. - Hà Nội : Giáo dục , 2014
5 Nguyễn Thiện Giáp 1994 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
6 Đoàn Thiện Thuật 2002 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1977 Hiện có: Giáo trình ngữ âm tiếng Việt / Vương Hữu Lễ. - Hà Nội : Giáo dục , 1994
7 Nguyễn Minh Thuyết (chủ biên) 1997 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2001
8 Bùi Minh Toán , Nguyễn Quang Ninh 2004 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
9 Bùi Minh Toán – Lê A - Đỗ Việt Hùng 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
10 Phan Thiều 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Tập 1: (0) Tập 2: (11)