Khoa Ngoại ngữ
Ngôn ngữ Anh - Đại học

Thông tin cán bộ phụ trách

Nguyễn Thị Bích Châu
ntbchau@agu.edu.vn

Click vào môn học để xem danh mục tài liệu của từng môn, hoặc hiển thị tất cả

Tổng số môn học: 72

1. ENG108 - Giới thiệu ngành - ĐH TA 2 Ngô Ngọc Hoà, Trương Thị Thanh Nga

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 BM NNH &DTTA 2018 ĐHAG Giảng dạy chính vie Cần kiểm tra lại GV đã gởi file
2 Trường Đại học An Giang 2016 An Giang: Tài liệu lưu hành nội bộ. Giảng dạy chính vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Quang Phan, Phạm Văn Sinh 2013-2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9549
2 Khoa Lý luận Chính trị 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7725 (Năm 2017)
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
4 Bộ môn Triết học 2006 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có năm: 2009
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Bộ môn Triết học 2004 Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm : 2008 đã scan 2014
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Viết Thông 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
7 Bộ môn Triết học 2007 Lưu hành nội bộ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có: 2009

4. HCM101 - Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 Bùi Thu Hằng. bthang@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Ngọc Anh (chủ biên) ... [và những người khác 2017 Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đinh Xuân Lý, Phạm Ngọc Anh (đồng chủ biên) 2008 Lý luận Chính trị Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7162
3 Song Thành 2005 Lý luận chính trị Tham khảo vie Hiện có
4 Hội đồng Lý luận Trung Ương 2013 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2017 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có đang bổ sung
2 Đảng Cộng sản Việt Nam 2015 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7161 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7497
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có ebook: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
5 Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 1999 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Đăng Thanh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Đào Huy Hiệp, Lưu Ngọc Khái, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Đại Nghĩa 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Hữu Thảo, Phan Tân Hưng, Nguyễn Đình Lưu, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Tiến Hải 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-15-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC-can-bo-giao-duc-quoc-phong-284361.aspx
5 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.hcmut.edu.vn/vi/event/view/van-ban-moi/666-thong-tu-so-6353bgddtgdqp-nga%CC%80y--26-tha%CC%81ng-9-nam-2012
6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
7 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
8 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Lần VI: không thấy Lần VII: 2 (1991) Lần VIII: 1 (1996) Lần IX : 4 (2001) Lần X: 3 (2006) Lần XI: 4 (2011) Lần XII: ebook (http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163) TV hiện có: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII/ Mặt trận
9 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
10 Bộ tổng tham mưu cục quân huấn 2000 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
11 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
12 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-18-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-day-danh-gia-ket-qua-hoc-Giao-duc-quoc-phong-an-ninh-289668.aspx

7. PHT101 - Giáo dục thể chất (*) 20 Bộ môn Giáo dục thể chất

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Anh Tuấn, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Mạnh Thái 2008 Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Thị Thảo Trang 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7129
3 Nguyễn Kim Minh, Nguyễn Trọng Hải, Trần Đồng Lâm, Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Nguyễn Kim Minh 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Liên Đoàn Điền Kinh Thế Giới 2010 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2013. (TK02453) 2010 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2010 (3)
6 Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004 (50 quyển) Năm 2010: 10 quyển
7 Nguyễn Văn Trạch và Ngũ Duy Anh 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2004 Giáo trình bơi lội
8 Trường ĐHSP TDTT TPHCM 2009 Thể dục thể thao. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
9 Vũ Thành Sơn, Nguyễn Danh Hoàng Việt 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003
10 Nguyễn Trần Phương Thảo 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7126
11 Nguyễn Danh Thái, Mai Duy Diễn 1980 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9024
12 Nguyễn Danh Thái, Vũ Thành Sơn 1999 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có
13 Ủy ban TDTT Việt Nam 2005 – 2008 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-634-TTTTC-Luat-Sport-Aerobics-93654.aspx
14 Tổng cục TDTT – Liên Đoàn TD Việt Nam môn TD Aerobics 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-2336-QD-BGDDT-2015-Hoi-khoe-Phu-Dong-toan-quoc-lan-thu-IX-2016-286345.aspx
15 NGUYỄN PHƯỚC THỌ, NGUYỄN PHƯỚC TOÀN, NGUYỄN ANH TUẤN 2009 Trường Đại học sư phạm TDTT TPHCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9824
16 Hồ Văn Tú 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6363
17 Đỗ Chi 1984 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có
18 Đặng Ngọc Quang 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
19 2003 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Luật bơi / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2009
20 Tổng cục thể dục thể thao 2004 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011

8. GSK105 - Viết cơ bản 5 Nguyễn Thị Ánh Gương, ntaguong@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Langan, J 2009 McGraw-Hill, Higher Education Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Oshima, A., & Hogue, A. 2006 Pearson: Longman Tham khảo eng Hiện có
3 Butler, L. 2006 Pearson: Longman. Tham khảo eng Hiện có
4 Brandon, L. 2011 Boston: Wadsworth Tham khảo eng Hiện có
5 Folse, K. S., Solomon, E. V., & Smith-Palinkas, B. 2004 Boston: Houghton Mifflin Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Capelle G 1995 Paris : Hachette. Giảng dạy chính other Hiện có
2 Capelle G. et Menand R. 2009 Hachette, Paris Tham khảo other Cần kiểm tra lại GV đã gởi file fahasa
3 Boulet R. et al. 2003 Niveau débutant : CLE International Tham khảo other Cần kiểm tra lại GV đã gởi file
4 Phạm Tuấn, Tăng Văn Hùng 2003 Thanh niên Tham khảo other Hiện có
5 Phạm Tuấn, Trần Hữu Tâm 1999 Paris : Hachette Tham khảo other Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Dương Ký Châu 2010 Tổng hợp Giảng dạy chính other Hiện có Hiện có năm: 2012
2 Trần Hiền Thuần 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7548
3 Lý Hiểu Kỳ 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7937 Hiện có năm: 2017
4 Yang Jizhou 2000 Trẻ Tp.HCM Tham khảo other Hiện có Hiện có năm:2010 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7939
5 Khang Ngọc Hoa, Lai Tư Bình 2000 T.P Hồ Chí Minh: NXB Trẻ TP.HCM Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7938
6 Đại học Bắc Kinh; Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục . 2000 Trẻ Tp.HCM Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7939
7 Khang Ngọc Hoa, Lai Tư Bình 2000 Trẻ TP.HCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7938
8 Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh 2000 NXB Trẻ TP.HCM Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7938
9 Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh 2000 NXB Trẻ TP.HCM Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7547

11. FSL102 - Tiếng Pháp 2 (*) 5 Châu Ngọc Yên Lê, Huỳnh Lê Thiên Trúc

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Capelle, G. 1995 France/Paris: Hachette Giảng dạy chính other Hiện có
2 Capelle Guy et Menand Robert 2009 France/Paris : Hachette. Tham khảo other Cần kiểm tra lại GV đã gởi file fahasa
3 Boulet Roxane et al. 2003 France / CLE International Tham khảo other Cần kiểm tra lại GV đã gởi file fahasa
4 Phạm Tuấn, Tăng Văn Hùng 2003 Thanh niên Tham khảo other Hiện có
5 Phạm Tuấn, Trần Hữu Tâm 1999 Trẻ Tham khảo vie Hiện có

12. CHI102 - Tiếng Trung 2 (*) 6 Lý Văn Hà (lvha@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 YangJiZhou 2010 Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh. Giảng dạy chính vie Hiện có
2 LiXiaoQi 2000 Trẻ TP Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7939
3 Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh 2000 TP Hồ Chí Minh Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7938
4 Trần Hiền Thuần 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7548 Đang xử lý
5 Lý Hiểu Kỳ 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội. Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7937 Hiện có năm: 2017
6 Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh 2000 Trẻ TP. Hồ Chí Minh Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7547

13. COS101 - Tin học đại cương (*) 6 Lê Xuân Phi (lxphi@agu.edu.vn), Lê Trung Thư (

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Tin học 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Mark Dodge, Gaig Stinso, Đoàn Công Thông,Trần Ngọc Hoa 2003 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Trịnh Anh Toàn, Hồng Oanh 2000 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có
4 Busby, M. Learn 2004 Texas: Wordware Publishing, Inc Tham khảo eng Hiện có
5 PTS Learning Systems 2003 Pennsylvania: Bucknell University Tham khảo eng Chưa có
6 Nguyễn Đình Tê 2000 Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Hiện có: New perspectives on Microsoft Powerpoint 2000 comprehensive S. Scott Zimmerman, Beverly B. Zimmerman. - Boston, MA : Course Technology , 2001.

14. GSK101 - Nghe - Nói 1 5 Chau Soryaly, Tô Nguyễn Phương Loan, Nguyễn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Jaimie Scanlon 2015 2nd ed. - New York : Oxford University Press , 2015 Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Flint C. & Flockhart J. 2013 Harper Collins Publisher Tham khảo eng Hiện có
3 Schoenberg E. I. 2010 Longman Tham khảo eng Hiện có
4 Flint C. & Flockhart J. 2013 Harper Collins Publisher Tham khảo eng Hiện có
5 Scanlon J. 2011 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có

15. GSK103 - Nghe - Nói 2 5 DƯƠNG THỊ DIỄM PHÚC, ĐỖ THỊ NGỌC NHI

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Brooks, Margaret. 2011 Oxford University Press Giảng dạy chính vie Hiện có
2 S. Solorzano, H. & P. L. Schmidt,J. 2009 Pearson-Longman. Tham khảo vie Hiện có GV không có cung cấp pass để mở http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7947 fahasa
3 Richards, Jack C. 2003 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7948
4 Craven, M. 2008 Cambridge University Press Tham khảo eng Hiện có
5 Cusack, B. & McCarter, S. . 2007 Macmillan Education Inc. Tham khảo eng Hiện có Đã scan

16. GSK301 - Nghe - Nói 3 6 Chi No Na, Dương Thị Diễm Phúc,....

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Craven, M., & Sherman, D. K. 2011 Oxford: Oxford University Press Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Brook-Hart, G., & Jakeman, V. 2012 Cambridge: Cambridge University Express Tham khảo eng Hiện có
3 Catt, C. . 2010 Nhan Tri Viet Co., Ltd Tham khảo vie Hiện có
4 University of Cambridge 2008 Tham khảo eng Hiện có
5 University of Cambridge 2008 Tham khảo eng Hiện có
6 Hanreddy, J., & Whalley, E. 2007 Silver edition.McGraw Hill. Tham khảo eng Hiện có

17. GSK102 - Đọc - Viết 1 7 Nguyễn Thị Ánh Gương, Trương Như Ngọc,

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Sarah, L. 2015 Oxford University Press Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Sarah, L. 2011 Oxford: Oxford University Press Tham khảo vie Hiện có
3 Cusack Browkal, M. 2004 Boston: Heinle Tham khảo eng Hiện có
4 Folse, S. K, Vokoun, M. A. and Solomon, V. E. 2010 Heinle Cengage learning Tham khảo vie Hiện có
5 Oshima, A., & Hogue, A. . 2006 Pearson: Longman Tham khảo eng Hiện có có ebook http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10505
6 Wegmann, B. & Knezavic, M. 2007 McGraw Hill Tham khảo vie Hiện có
7 Wegmann, B. & Knezavic, M. 2007 McGraw Hill Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 McVeigh, J. & Bixby, B. 2012 Oxford: Oxford University Press Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Browkal, M. 2004 Boston: Heinle Tham khảo eng Hiện có
3 Folse, S. K, Muchmore-Vokoun, A., & Solomon, V. E. 2005 Boston: Heinle Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2010
4 Hewings, M. 2012 Cambridge: Cambridge University Press Tham khảo eng Hiện có
5 Thaine, C. 2012 Cambridge: Cambridge University Press Tham khảo vie Hiện có

19. GSK302 - Đọc - Viết 3 5 Bùi Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Dung,....

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Gramer, M. F., & Ward, C. S. 2011 Oxford: Oxford University Press Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Brook-Hart, G., & Jakeman, V. 2012 Cambridge: Cambridge University Express Tham khảo eng Hiện có
3 Wegmann, B., & Knezavic, M. 2007 McGraw Hill Tham khảo eng Hiện có
4 2008 University of Cambridge Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7945 (Đường link này không phải của tài liệu)
5 Juan, Z. 2011 Nhan Tri Viet Co., Ltd Tham khảo eng Hiện có

20. LAS501 - Ngữ âm 1 7 NGUYỄN THỊ THÙY DAO, nttdao@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Marks, J. 2007 Cambridge: Cambridge University Press Giảng dạy chính eng Hiện có
2 S, J. 2007 Cambridge: Cambridge University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có: English Pronunciation in use : Elementary : Self - study and classroom use / Jonathan Marks. - H. : Từ điển Bách Khoa , 2011
3 Paulette Dale, Lilian Poms 2005 Pearson: Longman Tham khảo eng Hiện có
4 Lisa Mojsin 2009 Barron's Tham khảo eng Hiện có
5 Baker, A. 2007 Cambridge: Cambridge University Express Tham khảo eng Hiện có
6 Baker, A. 2008 Đồng Nai: Nhà xuất bản Đồng Nai Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2901
7 Amy Gillett 2004 Language Success Press Tham khảo eng Hiện có

21. LAS502 - Ngữ âm 2 6 NGUYỄN THỊ THÙY DAO, nttdao@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 HanCook, M. 2003 Cambridge: Cambridge University Press Giảng dạy chính eng Hiện có Hiện có năm 2011 (NXB Từ điển Bách Khoa)
2 Baker, A. 2007 Cambridge: Cambridge University Press Tham khảo eng Hiện có
3 Baker, A. 2008 Đồng Nai: Nhà xuất bản Đồng Nai Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2901
4 Paulette Dale, Lilian Poms 2005 Pearson: Longman Tham khảo eng Hiện có
5 Lisa Mojsin 2009 Barron's Tham khảo eng Hiện có
6 Amy Gillett 2004 Language Success Press. Tham khảo eng Hiện có

22. LAS503 - Ngữ pháp 1 10 PHAN THỊ THÙY DUNG, ĐẶNG QUANG ĐIỂM

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Eastwood, J. 2014 New York: Oxford University press Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2006
2 Yule, G. 2009 Oxford: Oxford University Press Giảng dạy chính eng Hiện có Hiện có năm 2005
3 Fuchs, M. & Bonner, M. 2012 New York: Person Education Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm 1994 fahasa (2012)
4 Fuchs, M., Bonner, M. & Westheimer, M . 2012 New York: Person Education Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm 1994 Fahasa (2012)
5 Maurere, J . 2012 New York: Person Education Tham khảo eng Hiện có
6 Schoenberg, I. 2012 New York: Person Education Tham khảo eng Hiện có
7 Schoenberg, I. & Maurere, J. 2012 New York: Person Education Tham khảo eng Hiện có
8 Hewings, M. 2013 Cambridge: Cambridge University Press Tham khảo eng Hiện có Fahasa
9 Murphy, R. 2015 Cambridge: Cambridge University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có 2010 fahasa (2015)
10 Swan, M. 2005 Oxford: Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có 1995 fahasa (2005)

23. LAS504 - Ngữ pháp 2 6 Trương Như Ngọc

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Eastwood, J. 2009 Oxford: Oxford University Press Giảng dạy chính eng Hiện có Hiện có năm 2006
2 Azar, B. S., & Hagen, S. A. 2009 NY: Longman Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm 2005
3 Eastwood, John 2002 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có
4 Jones, L. 1992 Cambridge: Cambridge University Express Tham khảo vie Hiện có
5 Murphy, R. 2012 University Press Tham khảo eng Hiện có
6 Swan, M. 2005 Oxford: Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có 1995 fahasa (2005)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lebeau, C. & Harrington, D. 2009 Macmillan Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Comfort, J. 2004 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có
3 Grussendorf, M. 2007 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7804
4 Oulton, N. B. 2007 Howtobooks Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7811
5 Mandel, S. 2000 Thomson Learning. Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7800
6 Storz, C. 2002 Evry France Tham khảo eng Hiện có https://people.engr.ncsu.edu/txie/publications/oral_presentation_skills.pdf
7 Williams, E. J. 2008 Macmillan Publishers Limited Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7814
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Ritnimit, Joshua James 2006 Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7267 Video Clips của Sách Job Interview & Career Skills
2 Wilson, Robert F. 2004 First News Tham khảo eng Hiện có
3 Mai Khắc Hải 2002 Mũi Cà Mau Tham khảo eng Hiện có
4 Nguyễn Minh Hân 2010 Nhà xuất bản Thời Đại Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 R. Burke Johnson 2014 Sage Publication Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9383
2 Leedy, P. D., & Ormrod, J.E. 2010 Boston: Pearson Learning Solutions Tham khảo eng Hiện có
3 Walliman, N 2011 New York: Routledge Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9624
4 Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. 2012 McGraw-Hill Companies Tham khảo eng Hiện có
5 Griffee, T. D. 2012 TESL-EJ Publications Tham khảo eng Hiện có
6 Cothari. C.R. 2004 New age international, Ltd. Publisher Tham khảo eng Hiện có
7 Kumar, R 2011 London: SAGE Publication Ltd Tham khảo eng Hiện có

27. BAS501 - Văn hóa các nước ASEAN 7 Chau Soryaly, csoryaly@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Ember, M., & Ember, C, R. 2001 Macmillan Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7952
2 Phillips, D., A., 2006 Infobase Publishing Giảng dạy chính eng Hiện có
3 Acharya Amitav 2001 ASEAN and the problem of regional order. London. Tham khảo eng Hiện có
4 Kang, David C.,. 2003 International Security 27, no.4, Spring, pp. 57-85. Tham khảo eng Hiện có
5 Reid, Anthony. 1999 Southeast Asian Journal of Social Science, Vol. 27, No. 1, , pp. 7-23. Tham khảo eng Hiện có
6 Amitav Acharya 2005 Weatherhead Working Paper No. 05-05, July. Tham khảo eng Hiện có https://www.jstor.org/stable/3078589?seq=1#page_scan_tab_contents
7 Hall, Kenneth R 2001 in: Southeast Asian Journal of Social Science, Vol. 29, No. 1, pp. 87- Tham khảo eng Hiện có https://www.researchgate.net/publication/233592927_The_roots_of_ASEAN_Regional_identities_in_the_strait_of_Melaka_region_circa_1500_CE
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Barrow. M. 2014 Giảng dạy chính eng Hiện có Project Britain http://projectbritain.com/
2 Clack, G. 1997 The US Information Agency Giảng dạy chính eng Hiện có http://usa.usembassy.de/etexts/factover/homepage.htm
3 Minister of Citizenship and Immigration Canada 2012 Minister of Citizenship and Immigration Canada Giảng dạy chính eng Hiện có citizenship.http://www.cic.gc.ca/english/pdf/pub/discover.pdf
4 O'Driscoll, J 1995 Oxford University Press Giảng dạy chính eng Hiện có
5 Taku Rosie Tarko 2007 Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade Giảng dạy chính eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú

31. GSK546 - Kỹ năng giao tiếp công sở 0 ThS Lý Thị Thanh Trúc, ThS Bùi Lê Diễm Tra

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú

32. GSK547 - Kỹ năng giao tiếp - ứng xử 0 ThS Lý Thị Thanh Trúc, ThS Bùi Lê Diễm Tra

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú

35. GSK303 - Nghe - Nói 4 5 Đỗ Thị Ngọc Nhi, Lê Đỗ Thái

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Gramer, M. F., & Ward, C. S. 2011 Oxford: Oxford University Press Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Brook-Hart, G. & Jakeman, V. 2012 Cambridge University Express Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7932 Fahasa
3 Karen E. Kovacs 2011 HarperCollins Publisher Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7933
4 Miles Craven 2008 Cambridge: Cambridge University Express Tham khảo eng Hiện có
5 Wegmann, B. & Knezavic, M. 2007 McGraw Hill Tham khảo vie Hiện có

36. GSK542 - Nghe - Nói 5 11 NGÔ NGỌC HÒA, nnhoa@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Carlin E. S. 2015 Oxford University Press Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Caplan, N. A., & Ward, C. S. . 2011 Oxford: Oxford University Press. Giảng dạy chính eng Hiện có
3 Mann M. & Knowles T. S 2012 Macmillan Tham khảo eng Hiện có
4 Obee Bob E. V 2008 Express Publishing Tham khảo eng Hiện có
5 Thomas B. & Mathews L 2013 Cambridge University Press Tham khảo eng Hiện có
6 Thomas B. & Mathews L. 2013 Cambridge University Press Tham khảo eng Hiện có
7 Brook-Hart, G. & Jakeman, V. 2012 Cambridge University Express Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7932
8 Esol Examinations 2008 University of Cambridge Tham khảo eng Hiện có ebooks
9 Mann M. & Knowles T. S 2012 Macmillan Tham khảo eng Hiện có
10 Rook-Hart, G. & Jakeman, V 2012 Cambridge University Express Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7932 Fahasa
11 Sol Examinations 2008 University of Cambridge Tham khảo eng Hiện có

37. GSK544 - Nghe - Nói 6 9 NGÔ NGỌC HÒA, LÊ ĐỖ THÁI

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Ewards L. & NewBrook J. 2014 Pearson Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Burgess, S., Thomas, A. 2014 Pearson Education Limited. Giảng dạy chính eng Hiện có đã scan
3 Mann M. & Knowles T. S 2012 Macmillan Tham khảo eng Hiện có
4 Obee Bob E. V. 2008 Express Publishing Tham khảo eng Hiện có
5 Mann, M., Knowles, S. T. 2008 Macmillan Education Inc Tham khảo eng Hiện có Đã scan
6 Ross, J. 2010 Anglia Taiwan Ltd Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9057
7 Cusack, B., McCarter, S. 2007 Macmillan Education Inc. Tham khảo eng Hiện có đã scan
8 Stephens M. & Gude K. 2015 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có
9 Doff A., Goldstein, B. 2011 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9053 fahasa
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Gramer, M. F., & Ward, C. S. 2011 Oxford: Oxford University Press. Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Gary Adam & Terry Peck 2001 Adam & Austen Press-Sydney Tham khảo eng Hiện có
3 Richard Brown & Lewis Richards 2011 Delta Publishing Tham khảo eng Hiện có
4 Brook-Hart, G. & Jakeman, V. 2012 CambridgeUniversity Express. Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7932 Fahasa
5 Miles Craven 2008 . Cambridge: Cambridge University Express Tham khảo eng Hiện có
6 Wegmann, B. & Knezavic, M. 2007 McGraw Hill Tham khảo eng Hiện có

39. GSK543 - Đọc - Viết 5 5 Diễm Phúc, Xuân Bình, Ngọc Ánh

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Caplan, N. A., & Ward, C. S. 2011 Oxford: Oxford University Press Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Brook-Hart, G. & Jakeman, V. 2012 Cambridge University Express Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7932 Fahasa
3 Wegmann, B. & Knezavic, M. 2007 McGraw Hill Tham khảo eng Hiện có
4 Esol Examinations 2008 University of Cambridge Tham khảo eng Hiện có
5 Juan, Z. 2011 Vietnam: Nhan Tri Viet Co., Ltd Tham khảo eng Hiện có

40. GSK545 - Đọc - Viết 6 5 Nguyễn Thị Ánh Gương

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Burgess, S., Thomas, A. 2015 England: Pearson Giảng dạy chính eng Hiện có Đã Scan
2 Cusack, B. & McCarter, S. 2007 Macmillan Education Inc Tham khảo eng Hiện có đã scan
3 Doff, A. & Goldstein, B. 2011 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9053 fahasa
4 Mann, M. & Taylore-Knowles, S. 2008 Macmillan Education Inc. Tham khảo eng Hiện có Đã scan
5 Ross, J. 2010 Anglia Taiwan Ltd Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9057

41. LAS528 - Lý thuyết dịch 0 LÊ THÁI HƯNG, lthaihung@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú

42. LAS505 - Ngữ pháp 3 4 Nguyễn Thị Ánh Gương, ntaguong@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Yule, G. 2009 Oxford: Oxford University Press Giảng dạy chính eng Hiện có Hiện có năm 2006
2 Hewings, M. 2013 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có Fahasa
3 Murphy, R. . 2012 Cambridge University Press Tham khảo eng Hiện có
4 Swan, M. . 2005 Oxford: Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm 1995 fahasa (2005)

43. LAS526 - Dẫn luận ngôn ngữ 5 Thái Hưng, Đỗ Thái & Thanh Giang

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thái Hưng 2013 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Finch, G. 2000 Macmillan Press. London Tham khảo eng Hiện có
3 Fromkin, V., Rodman, R., & Hyams, N. 2003 Boston: Adsworth Thomson Corporation Tham khảo vie Hiện có
4 Finch, G. 2000 Macmillan Press. London Tham khảo vie Hiện có
5 Tô Minh Thanh 2007 Đại học Quốc gia Tham khảo eng Hiện có đã scan

44. LAS513 - Hình thái học 5 Chi Đô Na, cdna@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tô, M. T. 2003 Vietnam National University, HCMC Giảng dạy chính eng Hiện có
2 L. Rumjanceva 2003 Daugavpils University Tham khảo eng Hiện có
3 Booji, G. 2005 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7934
4 Carstairs-McCarthy, A. 2002 Edinburgh University Press Tham khảo eng Hiện có đã scan "An introduction to English syutax năm 1997 Fahasa
5 Yule, G. 2006 Cambridge University Press Tham khảo eng Hiện có fahasa

45. LAS525 - Ngữ âm học - Âm vị học 8 Huỳnh Chí Xuân Huyên, Phan Thị Thanh Huyề

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Hồng Quí 2010 Cần Thơ: Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Roach P. 2002 TPHCM: NXB Trẻ Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Avery P. & Ehrlich S. 1995 Oxford: Oxford University Press (OUP) Tham khảo eng Hiện có
4 Finegan E. 1994 NY: Harcourt Brace College Publishers Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2004
5 Fromkin V., Rodman R., Collins P. & Blair D. 1990 NY: Holt, Rinehart and Winston Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2003
6 Halliday M.A.K. 1978 NY: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2000
7 Lê Văn Sự 2000 Đồng Nai: NXB Đồng Nai Tham khảo eng Chưa có
8 Stageberg N. C. & Oaks D. 2000 NY: Harcourt College Publishers Tham khảo eng Hiện có Fahasa

46. LAS511 - Cú pháp 11 Chi No Da, cdna@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Huynh Chi Xuan Huyen 2014 Đại học An Giang Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Burton-Roberts, N. 2010 Pearson: Longman. Tham khảo eng Hiện có
3 Finegan, E. 1994 NY: Harcourt Brace College Publishers Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Fromkin, V.; Rodman, R.; Collin, P. and Blair, D. 1990 NY: Holt, Rinehart and Winston Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2003
5 Jacobs, R.A. 1995 Oxford: Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có
6 Jackson, H. 1980 Oxford: Pergamon Institute of English Tham khảo eng Hiện có Fahasa
7 Nelson, G. 2001 London: Routledge Tham khảo eng Hiện có
8 Quirk R. and Greenbaum S. 1976 Longman Tham khảo eng Hiện có Fahasa
9 Stageberg, N.C. 2000 NY: Harcourt Brace College Publishers Tham khảo eng Hiện có Fahasa
10 Tô Minh Thanh 2005 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9196
11 Trần Hữu Kỳ 2006 TPHCM: NXB Tổng hợp TPHCM Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm 2007

47. LAS516 - Ngữ nghĩa học 7 Chi No Da, cdna@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tô Minh Thanh 2007 TPHCM: NXB Đại học Quốc gia TPHCM Giảng dạy chính eng Hiện có đã scan
2 Burton-Roberts, N. 2010 Pearson: Longman Tham khảo eng Hiện có
3 Finegan, E. 1994 NY: Harcourt Brace College Publishers Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Fromkin, V.; Rodman, R.; Collin, P. and Blair, D . 1990 NY: Holt, Rinehart and Winston Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2003
5 Jackson, H. 1980 Oxford: Pergamon Institute of English Tham khảo eng Hiện có Fahasa
6 Nelson, G. 2001 London: Routledge Tham khảo eng Hiện có
7 Stageberg, N.C. 2000 NY: Harcourt College Publishers Tham khảo eng Hiện có Fahasa

48. LAS515 - Ngữ dụng học 3 Chi No Da, cdna@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 George Yule 1998 Oxford : OUP Giảng dạy chính eng Hiện có Hiện có năm 1996
2 Michael Mc Carthy 1991 Cambridge University Press Tham khảo eng Hiện có
3 Michael Mc Carthy 1991 Cambridge University Press Tham khảo eng Hiện có

49. ENG504 - Tiếng Anh thương mại 1 5 Nguyễn Thị Xuân Bình, Trương Thị Thanh N

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Cotton, D., David, F., & Simon, K. 2010 Slovakia: Pearson Education Limited Giảng dạy chính eng Hiện có Hiện có năm 2005
2 David. G, Jane, H & Shausn, W. 2008 Oxford: Oxford university Press Tham khảo eng Hiện có
3 David. G, Jane, H & Shausn, W.. 2008 Oxford: Oxford university Press Tham khảo eng Hiện có
4 Nina, O. & Fiona, S.B. 2010 Oxford: Oxford university Press Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8377 Fahasa
5 Rogers, J. 2010 Slovakia: Pearson Education Limited Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm 2005
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Virginia Evans 2011 Express publishing Giảng dạy chính eng Chưa có GV yêu cầu mua mới
2 Virginia Evans 2011 Express publishing Giảng dạy chính eng Chưa có GV yêu cầu mua mới
3 Rachel Appleby & al. Oxford Tham khảo eng Hiện có

51. ENG506 - Tiếng Anh thương mại 2 4 Trương Thị Thanh Nga, tttnga@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Cotton, D., David, F., & Simon, K. 2010 Slovakia: Pearson Education Limited Giảng dạy chính eng Hiện có Hiện có năm 2005
2 David. G, Jane, H & Shausn, W. 2008 Oxford: Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có
3 Nina, O. & Fiona, S.B. 2010 Oxford: Oxford university Press Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8377 Fahasa
4 Rogers, J. 2010 Slovakia: Pearson Education Limited Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm 2005
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Virginia Evans 2011 Express publishing Giảng dạy chính eng Chưa có GV yêu cầu mua mới
2 Rachel Appleby & al. Tham khảo eng Chưa có GV yêu cầu mua mới
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Giảng dạy chính eng Chưa có
2 Newmark, P. (1988a) 1988 Hertfordshire: Prentice Hall Tham khảo eng Hiện có
3 Newmark, P. (1988b) 1988 Hertfordshire: Prentice Hall Tham khảo eng Hiện có Fahasa
4 Hồ Văn Hòa 1998 Nhà Xuất bản Mũi Cà Mau Tham khảo eng Hiện có
5 Nguyễn Quốc Hùng 2007 Văn hóa Sài Gòn Tham khảo vie Hiện có
6 Trương Quang Phú 2001 Đai học Quốc gia tp HCM Tham khảo eng Hiện có

54. LAS520 - Dịch thuật 2 5 Thái Hưng, Phương Loan, Nhật Minh

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Giảng dạy chính eng Chưa có
2 Peter Newmark 1988 Prentice Hall Tham khảo eng Hiện có
3 Hồ Văn Hòa 1998 Nhà Xuất bản Mũi Cà Mau Tham khảo eng Hiện có
4 Nguyễn Quốc Hùng 2007 Văn hóa Sài Gòn Tham khảo eng Hiện có
5 Trương Quang Phú 2001 Đai học Quốc gia tp HCM Tham khảo eng Hiện có

55. LAS521 - Dịch thuật 3 5 Thái Hưng, Phương Loan, Nhật Minh

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trương Quang Phú 2001 Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh Giảng dạy chính eng Hiện có
2 2006 Giảng dạy chính Chưa có
3 Dương Ngọc Dũng 2014 Thành phố Hồ Chí Minh: NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có
4 Nguyễn Quốc Hùng . 2012 Thành phố Hồ Chí Minh: NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có
5 Bùi Quỳnh Như 2011 Từ điển Bách khoa Tham khảo vie Chưa có

56. LAS912 - Dịch thuật 4 2 Thái Hưng, Phương Loan, Nhật Minh

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Quốc Hùng 2007 NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Nguyễn Thành Yến 2007 NXB.Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có

57. LIT600 - Văn học Anh - Mỹ 5 Nguyễn Thị Xuân Huệ

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Thornley, G. C. & Roberts, G. 1998 Longman Giảng dạy chính eng Hiện có Đang xử lý
2 VanSpanskeren, K. 2006 Washington: U.S. Department of State, Bureau of International Information Programs. Giảng dạy chính eng Hiện có Hiện có năm 2001
3 High, P. B. 2000 Longman Tham khảo eng Hiện có Fahasa
4 2002 Glencoe/ McGraw - Hill Tham khảo eng Hiện có
5 Trương Quang Phú 2005 Youth Tham khảo eng Hiện có Hiện có: English literature / Nguyễn Chí Trung. - 2nd. - Hà Nội : Giáo dục , 2000.

58. BUS511 - Quản trị ngoại thương 0 Đặng Hùng Vũ & Phương Dung (K.KT)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú

59. BUS913 - Quản trị kinh doanh quốc tế 3 Đặng Hùng Vũ & Phương Dung (K.KT)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hill, C. W.(Tập thể giảng viên khoa Thương mại – Du lịch – Marketing,Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh dịch và hiệu đính) 2014 Kinh tế TP.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Hà Nam Khánh Giao 2012 Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
3 Hill, C. W 2014 Irwin: McGraw-Hill Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm 2005
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đoàn Thị Hồng Vân và cộng sự 2010 Lao động – Xã hội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Roger Fisher & William Ury 1997 . TP. Hồ Chí Minh: NXB Thành Phố Hồ Chí Minh Giảng dạy chính eng Hiện có
3 GV Le Phuong Dung Giảng dạy chính vie Chưa có GV biên soạn chưa xong
4 Đoàn Thị Hồng Vân và cộng sự 2010 Lao động – Xã hội Giảng dạy chính eng Hiện có
5 Lê Phương Dung 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
6 Daniella Fjellstrom 1996 Giảng dạy chính eng Hiện có http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:15960/fulltext01
7 Nguyễn Khắc Khoái (biên dịch) 2002 Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Chưa có
8 Roger Fisher & William Ury 1997 Thành Phố Hồ Chí Minh Giảng dạy chính eng Hiện có
9 Pervez N.Ghauri 2003 Elsevier Tham khảo eng Hiện có https://books.google.com.vn/books?id=YdLV7JpM-90C&printsec=frontcover&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
10 Tham khảo Hiện có http://www.trungtamwto.vn/cachiepdinhkhac/tom-luoc-cong-dong-kinh-te-asean-aec

61. BUS549 - Quản lý dự án 0 Đặng Hùng Vũ & Phương Dung (K.KT)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú

62. GSK526 - Giao thoa văn hoá 0 NGUYỄN THỊ XUÂN HUỆ

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 2015 – 2016 Giảng dạy chính Hiện có Khoa
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú

66. ENG600 - Tiếng Anh toàn cầu 6 PHAN THỊ MINH TUYỀN, ptmtuyen@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Melchers, G., & Shaw, P. 2011 Great Britain: Hodder Education Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8035
2 Crystal, D. 2003 New York: Cambridge University Press Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8030 fahasa
3 Jenkins, J. 2009 Routledge Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8031
4 Kachru, Y., & Smith, L. E. 2008 UK: Taylor & Francis e-Library Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8032
5 Kirkpatrick, A. 2004 Cambridge University Press Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8033
6 Kirkpatrick, A. 2010 Taylor & Francis e-Library Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8034
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Michael Mc Carthy 1991 Cambridge University Press Giảng dạy chính eng Hiện có
2 James Paul Gee 2005 Routledge, Taylor and Francis Group Tham khảo eng Hiện có
3 Ann Burn 1996 Macquarie University Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú

71. BUS109 - Kỹ năng truyền thông 4 Trần Thị Hằng Ni (tthni@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Ngọc Lan & cộng sự 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phàm Vũ 2004 Văn hóa Thông tin Tham khảo vie Hiện có
3 Dale Carnegie 2015 Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Hữu Thân 2007 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Office of Human Resource Management 2014 Louisiana, USA: Louisiana State University Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Griffith University 2009 Queensland, Australia: Griffith University Tham khảo eng Hiện có
3 2009 Human Resource and Skill Development, Canada. Tham khảo eng Hiện có https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/essential-skills/tools/problem-solved-employees-learners.html
4 Mayer, R., & Wittrock, M. 2009 Education website Tham khảo eng Hiện có http://www.education.com/reference/article/problem-solving1/
5 Rusbult, C. 2008 American Scientific Affiliation Tham khảo eng Hiện có http://www.asa3.org/ASA/education/think/methods.htm