Khoa Luật và Khoa học chính trị
Triết học - Đại học

Thông tin cán bộ phụ trách

Trương Ngọc Mai Anh
tnmanh@agu.edu.vn

Click vào môn học để xem danh mục tài liệu của từng môn, hoặc hiển thị tất cả

Tổng số môn học: 52

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Minh Hạc 2001 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Quang Phan, Phạm Văn Sinh 2013-2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9549
2 Khoa Lý luận Chính trị 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7725 (Năm 2017)
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
4 Bộ môn Triết học 2006 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có năm: 2009
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Bộ môn Triết học 2004 Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm : 2008 đã scan 2014
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Viết Thông 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
7 Bộ môn Triết học 2007 Lưu hành nội bộ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có: 2009

4. HCM101 - Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 Bùi Thu Hằng. bthang@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Ngọc Anh (chủ biên) ... [và những người khác 2017 Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đinh Xuân Lý, Phạm Ngọc Anh (đồng chủ biên) 2008 Lý luận Chính trị Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7162
3 Song Thành 2005 Lý luận chính trị Tham khảo vie Hiện có
4 Hội đồng Lý luận Trung Ương 2013 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2017 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có đang bổ sung
2 Đảng Cộng sản Việt Nam 2015 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7161 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7497
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có ebook: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
5 Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 1999 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008

6. PHT101 - Giáo dục thể chất (*) 20 Bộ môn Giáo dục thể chất

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Anh Tuấn, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Mạnh Thái 2008 Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Thị Thảo Trang 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7129
3 Nguyễn Kim Minh, Nguyễn Trọng Hải, Trần Đồng Lâm, Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Nguyễn Kim Minh 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Liên Đoàn Điền Kinh Thế Giới 2010 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2013. (TK02453) 2010 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2010 (3)
6 Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004 (50 quyển) Năm 2010: 10 quyển
7 Nguyễn Văn Trạch và Ngũ Duy Anh 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2004 Giáo trình bơi lội
8 Trường ĐHSP TDTT TPHCM 2009 Thể dục thể thao. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
9 Vũ Thành Sơn, Nguyễn Danh Hoàng Việt 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003
10 Nguyễn Trần Phương Thảo 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7126
11 Nguyễn Danh Thái, Mai Duy Diễn 1980 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9024
12 Nguyễn Danh Thái, Vũ Thành Sơn 1999 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có
13 Ủy ban TDTT Việt Nam 2005 – 2008 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-634-TTTTC-Luat-Sport-Aerobics-93654.aspx
14 Tổng cục TDTT – Liên Đoàn TD Việt Nam môn TD Aerobics 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-2336-QD-BGDDT-2015-Hoi-khoe-Phu-Dong-toan-quoc-lan-thu-IX-2016-286345.aspx
15 NGUYỄN PHƯỚC THỌ, NGUYỄN PHƯỚC TOÀN, NGUYỄN ANH TUẤN 2009 Trường Đại học sư phạm TDTT TPHCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9824
16 Hồ Văn Tú 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6363
17 Đỗ Chi 1984 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có
18 Đặng Ngọc Quang 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
19 2003 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Luật bơi / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2009
20 Tổng cục thể dục thể thao 2004 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Đăng Thanh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Đào Huy Hiệp, Lưu Ngọc Khái, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Đại Nghĩa 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Hữu Thảo, Phan Tân Hưng, Nguyễn Đình Lưu, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Tiến Hải 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-15-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC-can-bo-giao-duc-quoc-phong-284361.aspx
5 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.hcmut.edu.vn/vi/event/view/van-ban-moi/666-thong-tu-so-6353bgddtgdqp-nga%CC%80y--26-tha%CC%81ng-9-nam-2012
6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
7 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
8 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Lần VI: không thấy Lần VII: 2 (1991) Lần VIII: 1 (1996) Lần IX : 4 (2001) Lần X: 3 (2006) Lần XI: 4 (2011) Lần XII: ebook (http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163) TV hiện có: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII/ Mặt trận
9 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
10 Bộ tổng tham mưu cục quân huấn 2000 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
11 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
12 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-18-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-day-danh-gia-ket-qua-hoc-Giao-duc-quoc-phong-an-ninh-289668.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hughes, John 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 A. J. Thomson,A. V. Martinet 1986 Hong Kong: Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 1989
3 Sarah Cunningham, Peter Moor, Jane Comyns Carr 2005 UK: Pearson Education Ltd Tham khảo eng Hiện có
4 Buzan, Tony 2008 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 John Hughes, Helen Stephenson, Paul Dumment 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Cobuild, C. 2011 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
3 Lougheed, Lin 2009 New York: Pearson Education Tham khảo eng Hiện có
4 Lougheed, Lin 2012 New York: Pearson Education Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2007 fahasa (2017)
5 Cobuild, C. 2012 Trẻ Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
6 Cobuild, C. 2012 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm 2013

10. COS101 - Tin học đại cương (*) 6 Lê Xuân Phi (lxphi@agu.edu.vn), Lê Trung Thư (

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Tin học 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Mark Dodge, Gaig Stinso, Đoàn Công Thông,Trần Ngọc Hoa 2003 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Trịnh Anh Toàn, Hồng Oanh 2000 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có
4 Busby, M. Learn 2004 Texas: Wordware Publishing, Inc Tham khảo eng Hiện có
5 PTS Learning Systems 2003 Pennsylvania: Bucknell University Tham khảo eng Chưa có
6 Nguyễn Đình Tê 2000 Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Hiện có: New perspectives on Microsoft Powerpoint 2000 comprehensive S. Scott Zimmerman, Beverly B. Zimmerman. - Boston, MA : Course Technology , 2001.
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 2001 Chính trị Quốc gia, Hà Nội. Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Phùng Văn Bộ 2001 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
3 1989 Đại học. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
4 1999 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Đức Thắng 2016 An Giang: Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Võ Thị Hướng Dương 2015 An Giang: Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Lương Duyên Bình 2000 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Tập 1: 2012 (4 bản: MD071520, MD071521, MD071522, MD071523)
4 Đậu Thế Cấp 2000 Đại học Quốc gia TPHCM Tham khảo vie Hiện có
5 Đinh Thế Lực 2001 Đại học Quốc gia Hà Nội. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
6 Walter Rudin 1986 New York: 3thMcGraw-Hill Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7187
7 James Stewart 2010 Brooks/Code, Cengage Learning Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7186 fahasa
8 Nguyễn Khắc Chung Thẩm 2015 An Giang: Đại học An Giang Tham khảo vie Chưa có
9 Hoàng Thị Sản và Hoàng Thị Bé 2005 Đại học Sư phạm, Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
10 Nguyễn Quang Mai, Cù Xuân Dần 2004 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
11 Nguyễn Thành Vấn, Dương Hiếu Đẩu 2008 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
12 Nguyễn Cảnh Hồ 2008 Viện Triết học Tham khảo vie Chưa có
13 Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Ngọc Thêm 1997 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 1999
2 Trần Ngọc Thêm 2000 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 1999
3 Nguyễn Khắc Thuần 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Ebook, đang xử lý
4 Phan Kế Bính 2014 Nhã Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999
5 Toan Ánh 2011 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1993
6 Ngô Đức Thịnh 1993 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
7 Đào Duy Anh 2014 Thế giới Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2003
8 Trần Ngọc Thêm 1996 Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1997
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Vũ Dương Ninh (chủ biên) 2003 Giáo dục. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đặng Đức An 2001 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2003
3 Trịnh Doãn Chính (chủ biên) 2015 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Đại cương lịch sử triết học Phương Đông cổ đại Doãn Chính,Vũ Trình. - Hà Nội : Giáo dục , 1993
4 Chiêm Tế 1977 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
5 Lương Ninh 2008 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2009 (Lịch sử văn hóa thế giới cổ - Trung đại)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đỗ Tư; Trịnh Quốc Tuấn; Nguyễn Đức Bách ( đồng chủ biên) 1996 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
2 Ph.Ăngghen 2004 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
3 Vônghin 1979 Sự thật. Mátxcơva Tham khảo vie Chưa có
4 B.A. Toughin 1996 Sự thật. Mátxcơva Tham khảo vie Hiện có
5 Vônghin 1976 Sự thật. Mátxcơva Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trường đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh 2012 Đại học kinh tế. TP Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Chưa có Hiện có: Lịch sử các học thuyết kinh tế / Mai Ngọc Cường, Trần Việt Tiến, Mai Ngọc Anh. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia – Sự thật , 2016. 419 tr. ; 21 cm. 98000đ.
2 Trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội 2011 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Hiện có:Lịch sử các học thuyết kinh tế / Mai Ngọc Cường, Trần Việt Tiến, Mai Ngọc Anh. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia – Sự thật , 2016. 419 tr. ; 21 cm. 98000đ.
3 Trường đại học Quốc gia Hà Nội 2010 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Lịch sử các học thuyết kinh tế Nguyễn Văn Trình,Nguyễn Tiến Dũng,Vũ Văn Nghinh. - 1st. - Tp.HCM : Đại học quốc gia , 2000
4 Trường đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh Đại học kinh tế. TP Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Lịch sử các học thuyết kinh tế / Mai Ngọc Cường, Trần Việt Tiến, Mai Ngọc Anh. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia – Sự thật , 2016. 419 tr. ; 21 cm. 98000đ.
5 Mai Ngọc Cường 2011 Chính trị Quốc gia – Sự thật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phùng Văn Bộ (chủ biên) 2014 Giáo dục. Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Minh Đoan (chủ biên) 2014 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2004 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
3 C.Mác - Ph.Ăngghen 1984 Sự thật. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Đảng Cộng sản Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đinh Văn Mậu - Phạm Hồng Thái - Nguyễn Anh Tuấn - Phạm Bình - Đặng Khắc Ánh 1997 TP.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đảng Cộng sản Việt Nam 2001 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2006 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Đảng Cộng sản Việt Nam 2010 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
5 1992 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Văn Chí 2013 Giảng dạy chính eng Hiện có Hiện có năm: 2014
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Văn Bính 2004 Chính trị Quốc gia, Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đinh Văn Hạnh 1999 Trẻ. Tp HCM Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Phạm Bích Hợp 2007 Tôn giáo. Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có
4 Bùi Thị Thu Hà 2012 Từ điển Bách Khoa. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
5 Nguyễn Hữu Hiệp 2010 Văn hóa Thông tin. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
6 Đặng Văn Hường (chủ biên) 2013 Quân đội nhân dân. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
7 Sơn Nam 1988 Tổng hợp. An Giang Tham khảo vie Hiện có
8 UBND tỉnh An Giang 2013 Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thanh Hà, Nguyễn Thị Nhu 2004 Giảng dạy chính vie Chưa có Giáo trình tôn giáo học / Trần Đăng Sinh, Đào Đức Doãn. - In lần thứ 4. - Hà Nội : Đại học Sư phạm , 2009.
2 Đặng Nghiêm Vạn 2001 Chính trị quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2012
3 Hoàng Tâm Xuyên (chủ biên) 1999 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
4 Tổng Cục Chính trị 1993 Quân đội nhân dân. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Lý luận về tôn giáo và tình hình tôn giáo ở Việt Nam : (Sách tham khảo) / Đặng Nghiêm Vạn. - lần thứ tư. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật , 2012
5 Sigmund Freud 2001 Đại học Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
6 2000 Tham khảo vie Chưa có
7 C.Mác, Ph.Ăngghen 1999 Khoa học xã hội. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Vấn đề về tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam : Chương trình chuyên đề dùng cho cán bộ, Đảng viên cơ sở / Ban tư tưởng - Văn hoá trung ương. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2002.
8 Ban Tư tưởng - Văn hóa trung ương 2002 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 PGS. Phạm Ngọc Linh, Nguyễn Thị Kim Dung 2013 Đại học Kinh tế Quốc Dân Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Trọng Hoài 2007 Lao động Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
3 Đinh Phi Hổ 2006 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 Lê Ngọc Uyển, Nguyễn Ngọc Danh 1999 Kinh tế. TP.HCM Tham khảo vie Hiện có
5 Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 1999 Lý luận Chính trị Tham khảo vie Chưa có Đề cương bài giảng và bài tập kinh tế học phát triển Lê Thanh Tùng,Lê Ngọc Uyển. - 1st. - Tp. HCM : Đại học kinh tế , 1999
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội 2011 Đại học Quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có Hiện có năm: 2009
2 Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 2002 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Giáo trình lý luận và pháp luật về quyền con người : Dùng cho hệ cử nhân (Tài liệu photo) / Nguyễn Đăng Dung (chủ biên) ... [và những người khác. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2009
3 Liên hợp quốc 2002 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
4 Phạm Ngọc Anh (chủ biên) 2005 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
5 Nguyễn Văn Động 2005 Khoa học xã hội. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Nguyên tắc hiến pháp về quyền con người, quyền công dân : Sách tham khảo / Lưu Đức Quang. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật , 2016
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Vũ Hồng Tiến - Nguyễn Duy Nhiên 2005 Đại học sư phạm. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Văn Dân 2001 Khoa học xã hội. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
3 Nguyễn Hữu Dũng 2003 Lao động. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
4 Lê Trí Dũng - Nguyễn Văn Đoàn 1997 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Dân số học / Tài liệu dùng cho Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình Tổng cục dân số - KHHGĐ. - Hà Nội : Tổng cục dân số , 2011
5 Nguyễn Trần Quế 1999 Khoa học xã hội. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Các vấn đề toàn cầu, các tổ chức quốc tế và Việt Nam Tôn Nữ Thị Ninh. - Hà Nội : Trẻ , 1997
6 Võ Khánh Vinh - Đào Trí Úc 2002 Công an nhân nhân. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
7 2003 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=21001
8 1997 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016 - Luật bảo vệ môi trường hiện hành (năm 2014) và các văn bản hướng dẫn thi hành / Quốc hộc / 2017
9 2002 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=23259&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20Di%20s%E1%BA%A3n%20v%C4%83n%20h%C3%B3a Hiện có: Luật di sản văn hóa năm 2001 được sửa đổi, bổ sung năm 2009. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2009.
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Roy Van Den Brink-Budgen 2006 Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7724 Fahasa
2 Lê Tử Thành 2005 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1996
3 Phạm Đình Nghiệm 2007 Đại học Quốc gia. Tp.HCM Tham khảo vie Chưa có Nhập môn logic học Vũ Ngọc Pha. - 1st. - Hà Nội : Giáo dục , 1997
4 Vũ Ngọc Pha 1997 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
5 Brooke Noel Moore, Richard Parker 2003 Boston: McGraw - Hill Tham khảo eng Hiện có
6 Võ Văn Thắng 2009 Trẻ. Tp.HCM Tham khảo vie Hiện có Thư viện có:Giáo trình lôgíc học hình thức / Võ Văn Thắng / 2017
7 Võ Văn Thắng 2008 An Giang Tham khảo vie Hiện có Thư viện có:Giáo trình lôgíc học hình thức / Võ Văn Thắng / 2017
8 Võ Văn Thắng 2014 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Thư viện có:Giáo trình lôgíc học hình thức / Võ Văn Thắng / 2017
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Sĩ Giáo (Chủ biên) 2013 Giáo dục Việt Nam. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phan Hữu Dật 1998 Đại học Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999
3 Đặng Nghiêm Vạn 2003 Đại học Quốc gia. Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Mai Thị Kim Thanh 2011 Giáo dục Việt Nam. Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có Giáo trình Nhập môn công tác xã hội / Bùi Thị Xuân Mai. - Hà Nội : Lao động – Xã hội , 2010
2 Nguyễn Thị Oanh 1998 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
3 Bùi Thế Cường 2002 Khoa học xã hội. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có GV cho mượn
4 Nguyễn Ngọc Lâm Ban xuất bản Đại học Mở -Bán công thành phố Hồ Chí Minh. Tham khảo vie Chưa có
5 Lê Chí An (biên dịch) 1999 Ban xuất bản Đại học Mở - Bán công thành phố Hồ Chí Minh. Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 GS.TS Phan Huy Đường 2015 Đại học Quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có GV cho mượn
2 PGS.TS Đoàn Thị Thu Hà 2006 Khoa học xã hội. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có GV cho mượn
3 Bùi Thế Cường 2002 Khoa học xã hội. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có GV cho mượn
4 Bùi Đình Thanh 2004 Khoa học xã hội. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
5 TS Lê Chi Mai 2001 Đại học Quốc gia. Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Doãn Chính (chủ biên) 2013 Chính trị quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có GV cho mượn
2 Nguyễn Hùng Hậu (chủ biên) 2005 Thuận Hóa Tham khảo vie Chưa có Khái lược lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam : (Sách tặng) / Nguyễn Tài Đông (chủ biên) ... [và những người khác. - Hà Nội : Đại học Sư phạm , 2015
3 Lê Đức Sơn 2005 ĐHSP TP.HCM Tham khảo vie Chưa có GV cho mượn
4 Nguyễn Đăng Thục 1998 Thành phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có T1: MD010901; MD011346 T2: MD010900; MD011347 T3: MD010899; MD011348 T4: MD010898; MD011349 T5: MD010897; MD011350
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Thanh Quất (chủ biên), Vũ Tình (đồng chủ biên) 2002 Giáo dục. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2001
2 Nguyễn Hữu Vui 1998 Chính trị quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 1992 (T1, T2, T3)
3 Nguyễn Ngọc Long (chủ biên) 2003 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có T3 NXB 1999
4 Doãn Chính (chủ biên) 2012 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Đại cương lịch sử triết học Phương Đông cổ đại Doãn Chính,Vũ Trình. - Hà Nội : Giáo dục , 1993
5 Doãn Chính 2005 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có đã scan
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Tiến Dũng 2009 Văn nghệ. Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đinh Ngọc Thạch Đại học KHXHNV TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Chưa có Lịch sử triết học phương Tây / Đỗ Minh Hợp . Tập 1, 2, 3 , Triết học phương Tây hiện đại. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2014
3 Bùi Thanh Quất (chủ biên) TS. Vũ Tình (đồng chủ biên) 2002 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Hữu Vui 1998 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1992 (T1, T2, T3)
5 Nguyễn Tiến Dũng 2009 Văn nghệ. Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Cộng Sự 2006 Thế giới. TP.HCM Giảng dạy chính vie Chưa có Lịch sử phép biện chứng T3 : Phép biện chứng cổ điển Đức, sách tham khảo Đỗ Minh Hợp. - 1st. - Hà Nội : Chính trị quốc gia , 1998
2 Nguyễn Trọng Chuẩn (Chủ biên) 1999 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
3 Nguyễn Tiến Dũng 2009 Văn nghệ. Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Văn Huyên 2000 Khoa học xã hội. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
5 Hà Thiên Sơn 1999 Trẻ. Tp HCM. Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đinh Ngọc Thạch Đại học Khoa học xã hội Nhân văn. TP. HCM Giảng dạy chính vie Chưa có Lịch sử triết học phương Tây / Đỗ Minh Hợp . Tập 1, 2, 3 , Triết học phương Tây hiện đại. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2014
2 Bùi Thanh Quất (chủ biên) Vũ Tình (đồng chủ biên) 2002 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2001
3 Nguyễn Hữu Vui 1998 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1992 (T1, T2, T3)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Đăng Duy, Nguyễn Tiến Dũng Tổng hợp. TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Hữu Vui 1998 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1992 (T1, T2, T3)
3 Rô-Gien-Tan 1986 Tiến Bộ. Mát-Xcơ-Va Tham khảo vie Hiện có
4 Đỗ Minh Hợp, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thanh 2008 Tổng hợp. TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
5 Lưu Phóng Đồng 2008 Lý luận Chính trị. Hà Nội. Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1994
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Như Hải 2008 Giáo dục. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2009
2 Lê Văn Nghĩa 1973 Khoa học xã hội. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
3 Bùi Huy Đáp 1962 Sự thật. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
4 Nguyễn Cảnh Hồ 2008 Viện Triết học Tham khảo vie Chưa có
5 Nguyễn Duy Thông 1977 Khoa học xã hội. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2005 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Chưa có Mỹ học và giáo dục thẩm mỹ : giáo trình đào tạo giáo viên trung học cơ sở hệ Cao Đẳng Sư Phạm Vũ Minh Tâm. - 1st. - Hà Nội : Giáo dục , 1998.
2 Đỗ Văn Khang (chủ biên) 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
3 Đỗ Văn Khang 1997 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Lê Ngọc Trà, Lâm Vinh 1984 TP.HCM Tham khảo vie Hiện có
5 Đặng Vương Hưng (sưu tầm, giới thiệu) 2005 Thanh niên Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Đăng Sinh 2011 Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2005 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2009
3 Trần Văn Giàu 1980 Khoa học xã hội. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
4 Hà Nhật Thăng 2001 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1998
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Võ Văn Thắng 2009 Trẻ Giảng dạy chính vie Hiện có Thư viện có:Giáo trình lôgíc học hình thức / Võ Văn Thắng / 2017
2 Tô Duy Hợp, Nguyễn Anh Tuấn 1999 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1997
3 Hoàng Chúng 1994 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Trọng Văn - Bùi Văn Mưa 1995 Tủ sách Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Võ Văn Thắng 2014 Khoa Lý luận chính trị. Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Thư viện có:Giáo trình lôgíc học hình thức / Võ Văn Thắng / 2017
2 PGS, Lê Doãn Tá, PGS, Tô Duy Hợp, Vũ Trọng Dung (Đồng chủ biên) 2002 Chính trị quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có Giáo trình logic học / Võ Văn Thắng. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ , 2009.
3 C.Mác và Ph.Ăngghen 1993 Chính trị quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có
4 M.M. Rô-den-tan 1962 Sự thật Tham khảo vie Chưa có
5 1993 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
6 V.I.Lênine 1981 Tiến bộ, Mácxcơva Tham khảo vie Hiện có
7 A. P. Séptusin 1989 Tiến bộ - Sự thật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1987
8 Bùi Văn Mưa, Nguyễn Quang Điển 2005 Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Giáo trình Logic học biện chứng / Võ Văn Thắng. - An Giang : Đại học An Giang , 2014.
9 GS, Lê Hữu Nghĩa (Chủ biên) 2006 Lý luận chính trị. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Giáo trình logic học / Võ Văn Thắng. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ , 2009.
10 Triệu Phóng Đồng; (Nguyễn Quốc Siêu phiên dịch) 1999 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Văn Phòng, Hoàng Anh 2015 Chính trị quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Lê Hữu Nghĩa (Chủ biên) 2000 Lao Động. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
3 Hồ Kiếm Việt 2002 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
4 Song Thành 2005 Lý luận chính trị Tham khảo vie Hiện có
5 Phạm Ngọc Anh (Chủ biên) 2008 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Thư viện có: Đường cách mệnh. Giá trị lý luận và thực tiễn/Phạm Ngọc Anh/2018/MD074545,MD074546,MD074547,MD074548 MD074549
6 Hoàng Chí Bảo 2011 Chính trị - Hành chính Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2005
7 Nguyễn Đức Đạt 2005 Nxb Chính trị quốc gia Tham khảo vie Chưa có
8 Trần Văn Giàu 1997 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2003 (Q2)
9 Nguyễn Hùng Hậu 2011 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
10 2011 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1995. từ tập 1-9. từ tập 10-15 đang bổ sung
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2003 Chính trị quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Hội đồng biên soạn Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 2000 Chính trị quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có Hiện có năm: 2008
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013, 2014 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017 đã scan 2014
4 Bộ môn Triết học 2006 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562
5 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2003 Chính trị quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có 2008
2 Hội đồng biên soạn Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 2000 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Hiện có năm: 2008
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013, 2014 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017 đã scan 2014
4 Bộ môn Triết học 2006 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562
5 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hội đồng biên soạn Trung ương 1999 Chính trị quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2008
2 Tham khảo vie Cần kiểm tra lại
3 Tham khảo vie Hiện có ebbok
4 Hội đồng biên soạn Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 2000 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Hiện có năm: 2008
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2003 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2003 Chính trị quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Hội đồng biên soạn Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 2000 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013, 2014 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017 đã scan 2014
4 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 C.Mác và Ph.Ăngghen 1994 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Doãn Chính, Đinh Ngọc Thạch (chủ biên) Chính trị quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có
3 1995 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
4 C.Mác và Ph.Ăngghen 1995 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Hệ tư tưởng Đức Các Mác,Ph ăngghen. - 1st. - H : Sự thật.120 tr.
5 Doãn Chính, Đinh Ngọc Thạch (chủ biên) 2016 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Văn Đạt, Võ Văn Thắng 2016 Đại học Quốc gia TPHCM Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lê Huy Bá 2015 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
3 Trần Khánh Đức 2013 Đại học Quốc gia Hà Nội. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục : (Sách tặng) / Trần Văn Đạt, Võ Văn Thắng (đồng chủ biên). - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh , 2016
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 2001 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Doãn Chính, Đinh Ngọc Thạch 2005 Khoa học xã hội Nhân văn. TP. HCM Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Dave Robinson và Judy Groves 2009 Trẻ. Tp HCM. Tham khảo vie Chưa có
3 Lưu Xuân An, Dương Xuân Ngọc 2011 Chính trị - Hành chính. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
4 Đỗ Tư 2004 Lý luận Chính trị. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
5 Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 2001 Chính trị Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
6 Lưu Kiếm Thanh, Nguyễn Hồng Thái (dịch) 2001 Văn hóa thông tin. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Lịch sử các học thuyết chính trị trên thế giới / Vincenzi Penny. - Hà Nội : Văn hoá thông tin , 2001.
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đỗ Minh Hợp 2004 Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Trần Quang Thái 2011 Tổng hợp Tham khảo vie Chưa có
3 Trác Tân Bình 2007 Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
4 Diane Morgan 2006 Tôn giáo Tham khảo vie Chưa có