Khoa Sư phạm
Văn học - Đại học

Thông tin cán bộ phụ trách

Nguyễn Thị Hồng Loan
nthloan@agu.edu.vn

Click vào môn học để xem danh mục tài liệu của từng môn, hoặc hiển thị tất cả

Tổng số môn học: 78

1. VAN001 - Giới thiệu ngành – Cử nhân văn học 6 Trần Tùng Chinh (ttchinh@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phòng Công tác sinh viên (ấn hành) 2019 Giảng dạy chính vie Chưa có
2 BM Ngữ văn Trường Đại học An Giang 2019 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
3 Trường Đại học An Giang 2019 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
4 Tham khảo vie Hiện có https://drive.google.com/file/d/0B4yz2K6XqhcLR3lTbTFNZFRLclE/view; https://www.ctu.edu.vn/ctdt/k40/32_CDR_52220330_VanHoc.pdf
5 Bộ môn Ngữ văn Đại học An Giang Tham khảo vie Chưa có
6 Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Ngọc Thêm 1997 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 1999
2 Trần Ngọc Thêm 2000 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 1999
3 Nguyễn Khắc Thuần 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Ebook, đang xử lý
4 Phan Kế Bính 2014 Nhã Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999
5 Toan Ánh 2011 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1993
6 Ngô Đức Thịnh 1993 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
7 Đào Duy Anh 2014 Thế giới Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2003
8 Trần Ngọc Thêm 1996 Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1997

3. BAS102 - Mỹ học đại cương – SP NV 6 Tiêu Minh Đương (tmduong@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Hoa Bằng, Nguyễn Minh Chính 2007 Giáo dục Giảng dạy chính vie Chưa có Mĩ học đại cương : Giáo trình Đại học / Lê Văn Dương, Lê Đình Lục, Lê Hồng Vân. - Tái bản lần thứ 7. - Hà Nội : Giáo dục , 2013.
2 Lê Ngọc Trà, Lâm Vinh, Huỳnh Như Phương 1995 Trung tâm đào tạo Đại học Huế Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1996
3 Đỗ Văn Khang 1997 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Diderot 2006 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Hiện có
5 Lê Văn Dương, Lê Đình Lục, Lê Hồng Vân 2013 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Đỗ Huy 1996 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Chưa có

4. COS101 - Tin học đại cương (*) 6 Lê Xuân Phi (lxphi@agu.edu.vn), Lê Trung Thư (

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Tin học 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Mark Dodge, Gaig Stinso, Đoàn Công Thông,Trần Ngọc Hoa 2003 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Trịnh Anh Toàn, Hồng Oanh 2000 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có
4 Busby, M. Learn 2004 Texas: Wordware Publishing, Inc Tham khảo eng Hiện có
5 PTS Learning Systems 2003 Pennsylvania: Bucknell University Tham khảo eng Chưa có
6 Nguyễn Đình Tê 2000 Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Hiện có: New perspectives on Microsoft Powerpoint 2000 comprehensive S. Scott Zimmerman, Beverly B. Zimmerman. - Boston, MA : Course Technology , 2001.

5. POL525 - Lịch sử tư tưởng Việt Nam 4 Nguyễn Thị Thu Giang (nttgiang@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Hùng Hậu 2010 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Trần Hữu Duy 1995 Đại học Huế. Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Đăng Thục 1998 Thành phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có: tập 1-5, không có tập 6-7
4 Doãn Chính 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Sĩ Giáo, Hoàng LươngLâm Bá Nam, Lê Ngọc Thắng 1995 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: năm 2013
2 Đặng Nghiêm Vạn 2002 Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Chưa có
3 Viện Dân tộc học 1976 Khoa học xã hội. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: năm 1978, năm 1984
4 Phan Hữu Dật 1998 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
5 Hoàng Nam 1997 Văn hóa thông tin. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Dân tộc học đại cương / Lê Sĩ Giáo (ch.b.), Hoàng Lương, Lâm Bá Nam, Lê Ngọc Thắng. - Tái bản lần thứ 17. - Hà Nội : Giáo dục , 2013.
6 Đặng Nghiêm Vạn 1993 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 2006 Lí luận Chính trị. Giảng dạy chính vie Chưa có Giáo trình lý luận về nhà nước và pháp luật / Nguyễn Minh Đoan. - Tái bản lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật , 2014
2 Nguyễn Minh Đoan Công an Nhân dân 2014 Tham khảo vie Hiện có
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2004 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Chưa có Hiện có năm: 2008
4 C.Mác-Ph.Ăngghen 1984 Sự thật Tham khảo vie Hiện có Không có T5,6
5 Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tạ Minh 2010 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: năm 2011 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9251
2 Phạm Đức Trọng (chủ biên), Nguyễn Hữu Túc, Hoàng Thế Cường 2015 Hội Luật gia Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Sinh Huy, Nguyễn Văn Lê, Vũ Minh Tâm 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Nguyễn Sinh Huy, Nguyễn Văn Lê, Vũ Minh Tâm 2003 Đại học sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Tony Bilton 1993 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Chưa có Nhập môn xã hội học / Trần Thị Kim Xuyến (chủ biên) , Nguyễn Thị Hồng Xoan. - TP. Hồ Chí Minh : Thống Kê , 2003 Xã hội học nhập môn Bruce J. Cohen, Terri L. Orbuch. - Hà Nội : Giáo Dục , 1995.
6 Nguyễn Minh Hòa 1999 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
7 Lê Ngọc Hùng 2002 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Chưa có
8 Phạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng 1997 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Chưa có Giáo trình xã hội học đại cương / Phạm Đức Trọng (chủ biên), Nguyễn Hữu Túc, Hoàng Thế Cường. - Hà Nội : Hồng Đức : Hội Luật gia Việt Nam , 2016
9 Tương Lai 1997 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hughes, John 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 A. J. Thomson,A. V. Martinet 1986 Hong Kong: Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 1989
3 Sarah Cunningham, Peter Moor, Jane Comyns Carr 2005 UK: Pearson Education Ltd Tham khảo eng Hiện có
4 Buzan, Tony 2008 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Dương Ký Châu 2010 Tổng hợp Giảng dạy chính other Hiện có Hiện có năm: 2012
2 Trần Hiền Thuần 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7548
3 Lý Hiểu Kỳ 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7937 Hiện có năm: 2017
4 Yang Jizhou 2000 Trẻ Tp.HCM Tham khảo other Hiện có Hiện có năm:2010 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7939
5 Khang Ngọc Hoa, Lai Tư Bình 2000 T.P Hồ Chí Minh: NXB Trẻ TP.HCM Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7938
6 Đại học Bắc Kinh; Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục . 2000 Trẻ Tp.HCM Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7939
7 Khang Ngọc Hoa, Lai Tư Bình 2000 Trẻ TP.HCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7938
8 Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh 2000 NXB Trẻ TP.HCM Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7938
9 Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh 2000 NXB Trẻ TP.HCM Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7547
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 John Hughes, Helen Stephenson, Paul Dumment 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Cobuild, C. 2011 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
3 Lougheed, Lin 2009 New York: Pearson Education Tham khảo eng Hiện có
4 Lougheed, Lin 2012 New York: Pearson Education Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2007 fahasa (2017)
5 Cobuild, C. 2012 Trẻ Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
6 Cobuild, C. 2012 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm 2013

12. CHI102 - Tiếng Trung 2 (*) 6 Lý Văn Hà (lvha@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 YangJiZhou 2010 Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh. Giảng dạy chính vie Hiện có
2 LiXiaoQi 2000 Trẻ TP Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7939
3 Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh 2000 TP Hồ Chí Minh Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7938
4 Trần Hiền Thuần 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7548 Đang xử lý
5 Lý Hiểu Kỳ 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội. Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7937 Hiện có năm: 2017
6 Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh 2000 Trẻ TP. Hồ Chí Minh Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7547

13. POL522 - Phương pháp nghiên cứu khoa học - GDCT 4 LTSNT Chương (ltsntchuong@agu.edu.vn),Trần Đ

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Văn Đạt, Võ Văn Thắng 2016 Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Võ Thị Thanh Lan ; TS. Trần Thanh Hương (hướng dẫn khoa học) 2015 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
3 Vương Phú Tín ; TS. Nguyễn Đức Thìn (hướng dẫn khoa học) 2015 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
4 Lê Bảo Ngọc ; TS. Phạm Việt Thắng (hướng dẫn khoa học) 2015 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Quang Phan, Phạm Văn Sinh 2013-2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9549
2 Khoa Lý luận Chính trị 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7725 (Năm 2017)
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
4 Bộ môn Triết học 2006 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có năm: 2009
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Bộ môn Triết học 2004 Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm : 2008 đã scan 2014
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Viết Thông 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
7 Bộ môn Triết học 2007 Lưu hành nội bộ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có: 2009

16. HCM101 - Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 Bùi Thu Hằng. bthang@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Ngọc Anh (chủ biên) ... [và những người khác 2017 Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đinh Xuân Lý, Phạm Ngọc Anh (đồng chủ biên) 2008 Lý luận Chính trị Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7162
3 Song Thành 2005 Lý luận chính trị Tham khảo vie Hiện có
4 Hội đồng Lý luận Trung Ương 2013 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2017 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có đang bổ sung
2 Đảng Cộng sản Việt Nam 2015 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7161 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7497
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có ebook: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
5 Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 1999 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008

18. PHT101 - Giáo dục thể chất (*) 20 Bộ môn Giáo dục thể chất

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Anh Tuấn, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Mạnh Thái 2008 Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Thị Thảo Trang 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7129
3 Nguyễn Kim Minh, Nguyễn Trọng Hải, Trần Đồng Lâm, Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Nguyễn Kim Minh 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Liên Đoàn Điền Kinh Thế Giới 2010 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2013. (TK02453) 2010 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2010 (3)
6 Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004 (50 quyển) Năm 2010: 10 quyển
7 Nguyễn Văn Trạch và Ngũ Duy Anh 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2004 Giáo trình bơi lội
8 Trường ĐHSP TDTT TPHCM 2009 Thể dục thể thao. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
9 Vũ Thành Sơn, Nguyễn Danh Hoàng Việt 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003
10 Nguyễn Trần Phương Thảo 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7126
11 Nguyễn Danh Thái, Mai Duy Diễn 1980 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9024
12 Nguyễn Danh Thái, Vũ Thành Sơn 1999 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có
13 Ủy ban TDTT Việt Nam 2005 – 2008 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-634-TTTTC-Luat-Sport-Aerobics-93654.aspx
14 Tổng cục TDTT – Liên Đoàn TD Việt Nam môn TD Aerobics 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-2336-QD-BGDDT-2015-Hoi-khoe-Phu-Dong-toan-quoc-lan-thu-IX-2016-286345.aspx
15 NGUYỄN PHƯỚC THỌ, NGUYỄN PHƯỚC TOÀN, NGUYỄN ANH TUẤN 2009 Trường Đại học sư phạm TDTT TPHCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9824
16 Hồ Văn Tú 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6363
17 Đỗ Chi 1984 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có
18 Đặng Ngọc Quang 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
19 2003 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Luật bơi / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2009
20 Tổng cục thể dục thể thao 2004 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Đăng Thanh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Đào Huy Hiệp, Lưu Ngọc Khái, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Đại Nghĩa 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Hữu Thảo, Phan Tân Hưng, Nguyễn Đình Lưu, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Tiến Hải 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-15-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC-can-bo-giao-duc-quoc-phong-284361.aspx
5 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.hcmut.edu.vn/vi/event/view/van-ban-moi/666-thong-tu-so-6353bgddtgdqp-nga%CC%80y--26-tha%CC%81ng-9-nam-2012
6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
7 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
8 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Lần VI: không thấy Lần VII: 2 (1991) Lần VIII: 1 (1996) Lần IX : 4 (2001) Lần X: 3 (2006) Lần XI: 4 (2011) Lần XII: ebook (http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163) TV hiện có: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII/ Mặt trận
9 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
10 Bộ tổng tham mưu cục quân huấn 2000 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
11 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
12 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-18-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-day-danh-gia-ket-qua-hoc-Giao-duc-quoc-phong-an-ninh-289668.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thiện Giáp (CB) ; Đoàn Thiện Thuật - Nguyễn Minh Thuyết 2008 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
2 Mai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiệu, Hoàng Trọng Phiến. 2013 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
3 Hoàng Dũng, Bùi Mạnh Dũng 2007 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Ferdinand Saussure 1973 Khoa học xã hội Tham khảo vie Hiện có
5 I. Rozdextvexki ,Đỗ Việt Hùng 1997 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Đỗ Hữu Châu, Bùi Minh Toán 2001 Hà Nội: Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2011
7 Đỗ Hữu Châu 2001 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

21. VLL506 - Từ vựng và Ngữ nghĩa tiếng Việt 8 Tôn Thị Tuyết Oanh (tttoanh@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đỗ Hữu Châu 2007 Hà Nội: ĐH QG Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 1999
2 Đỗ Hữu Châu 1987 Hà Nội: ĐH & THCN Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Thiện Giáp 1978 ĐHQG Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2013
4 Nguyễn Thiện Giáp 2013 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Thiện Giáp 2011 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
6 Đỗ Hữu Châu 1986 Hà Nội: KHXH Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1999
7 Nguyễn Văn Tu 1978 Hà Nội: ĐH và THCN Tham khảo vie Hiện có
8 Hồ Lê 1976 KHXH Tham khảo vie Hiện có

22. VLL523 - Ngữ pháp tiếng Việt 11 Tôn Thị Tuyết Oanh (tttoanh@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Minh Toán - Đặng Thị Lanh 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2012
2 Diệp Quang Ban 2001 HN: Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Cao Xuân Hạo Giáo dục 2007 Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Tài Cẩn 1997 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Cao Xuân Hạo 2006 KHXH Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2001
6 Vương Hữu Lễ , Hoàng Dũng 1994 ĐHSP HN Tham khảo vie Hiện có
7 Đoàn Thiện Thuật 2003 ĐHQG Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1977
8 Mai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiệu, Hoàng Trọng Phiến 2003 HN: Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2013
9 Bùi Minh Toán 2007 HN: BGD Tham khảo vie Hiện có
10 Nguyễn Tài Cẩn 1998 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có: năm 1984
11 Diệp Quang Ban 2009 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có: năm 2013

23. VLL525 - Ngôn ngữ học văn bản và Phong cách học 3 Nguyễn Thị Xuân Mai (ntxuanmai@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đinh Trọng Lạc 1993 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013
2 Cù Đình Tú 1983 ĐH và THCN- HN Tham khảo vie Hiện có Hiện có 2001
3 Đinh Trọng Lạc 1999 HN: Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

24. VLL515 - Ngữ dụng học 7 Tôn Thị Tuyết Oanh (tttoanh@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đỗ Hữu Châu 2003 Hà Nội: Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2012
2 Nguyễn Thiện Giáp 2000 Hà Nội: ĐHQG Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Đỗ Hữu Châu, Đỗ Việt Hùng 2007 Đại Học sư Phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Ngọc Điệp. 2007 Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
5 Đỗ Hữu Châu 1995 Huế: Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Đỗ Hữu Châu 2003 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
7 Nguyễn Đức Dân 2000 Hà Nội: Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

25. VIE505 - Ngôn ngữ học văn bản - SP GDTH 5 Nguyễn Thị Xuân Mai (ntxuanmai@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đỗ Ngọc Thống (chủ biên) 2005 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 1997
2 Diệp Quang Ban 2005 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2006
3 Nguyễn Minh Thuyết (chủ biên) 2009 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Chưa có Có năm 2001
4 Diệp Quang Ban 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2012
5 Trần Ngọc Thêm 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Mỹ Linh. 2017 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có ebook là đề cương chi tiết học phần Hán nôm 1 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7626
2 Đặng Đức Siêu 2004 Đại học sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Đặng Đức Siêu, Nguyễn Ngọc San 2009 Đại học sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2007
4 Đặng Đức Siêu 1987 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2004
5 Nguyễn Tài Cẩn 2004 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Đặng Đức Siêu 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2006
7 Thiều Chửu 2000 Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2000
8 Tham khảo vie Chưa có
9 Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Mỹ Linh. 2017 ĐHAG Giảng dạy chính vie Hiện có ebook là đề cương chi tiết học phần Hán nôm 1 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7626
2 Đặng Đức Siêu 2004 Đại học sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Đặng Đức Siêu, Nguyễn Ngọc San Đại học sư phạm 2009 Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2007
4 Đặng Đức Siêu 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2006
5 Thiều Chửu Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2000
6 Tham khảo vie Chưa có
7 Đặng Đức Siêu 1987 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2004
8 Nguyễn Tài Cẩn 2004 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Mỹ Linh. 2017 ĐHAG Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Đặng Đức Siêu, Nguyễn Ngọc San 2009 Đại học sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2007
3 Hà Minh 2011 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2017
4 Viện khoa học Xã hội VN 2004 KHXH Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 1986
5 Nguyễn Hiến Lê 2007 Văn hóa thông tin Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1996
6 Nhiều tác giả 2000 Hội nhà văn Tham khảo vie Chưa có
7 Nguyễn Khắc Phi, Trần Đình Sử. 1996 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1997
8 Thiều Chửu Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2000
9 Tham khảo vie Chưa có
10 Tham khảo vie Chưa có

29. VLL508 - Văn bản Nôm 17 Nguyễn Thị Mỹ Linh (ntmlinh@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đặng Đức Siêu 1987 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2004
2 Nguyễn Thị Mỹ Linh 2018 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có Giảng viên bổ sung
3 Nguyễn Thị Mỹ Linh 2014 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có ebook là đề cương chi tiết học phần Hán nôm 1 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7626
4 Đặng Đức Siêu, Nguyễn Ngọc San 2009 Đại học sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2007
5 Phan Hữu Nghệ 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Thanh Tùng 2016 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
7 Phạm Ngọc Lan, Phạm Văn Ánh 2017 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
8 Nguyễn Hiến Lê 2007 Văn hóa Thông tin Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1996
9 Nhiều tác giả 2000 Hội nhà văn Tham khảo vie Hiện có
10 Nguyễn Thị Mỹ Linh 2012 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
11 Phạm Văn Khoái 2001 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
12 Đào Duy Anh , Hãn Mạc Tử (hiệu đính) 2013 Văn hóa - Thông tin Tham khảo vie Hiện có
13 Nguyễn Tài Cẩn 2004 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
14 Nguyễn Thị Thanh Chung 2018 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2019
15 Nguyễn Ngọc San 2003 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
16 Vũ Văn Kính 2002 Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017 (Nhà xuất bản: Hồng Đức)
17 Nguyễn Khắc Phi, Trần Đình Sử 1996 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1997

30. VAN005 - Tiếng Anh chuyên ngành 6 Nguyễn Thị Thu Giang (nttgiang@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Robert DiYanni 2002 Mc Graw Hill Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Judith Ferster 2005 McGraw-Hill Higher Education Tham khảo eng Hiện có
3 Laurie G. Kirszner, Stephen R. Mandell 2004 Thomson Wadsworth Tham khảo eng Hiện có
4 Abrams, M. H. (Meyer Howard) 1988 Holt, Rinehart & Winston Tham khảo eng Hiện có
5 Kathryn Vanspanckeren 2008 The Uneted States Information Agency Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm 1994
6 Macmillan Literature Series 2004 Glencoe/ McGraw - Hill Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm 1991

31. VAN006 - Tiếng Trung chuyên ngành 5 Nguyễn Thanh Phong (ntphong@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lý Hiểu Kỳ 2017 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính other Hiện có
2 Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục 2006 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
3 Trần Hiền Thuần; Trần Thị Thanh Liêm dịch 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Kèm theo 1 CD: BD001890; BD001891
4 Trần Hiền Thuần ; Trần Thị Thanh Liêm dịch 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Kèm theo 1 CD: BD001892; BD001893; BD001894; BD001895; BD001896
5 Nhiều tác giả ; Vũ Phong Tạo sưu tầm và tuyển chọn 2010 Công an Nhân dân Tham khảo other Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú

33. VAN007 - Văn học dân gian Việt Nam 7 Trần Tùng Chinh (ttchinh@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Tùng Chinh 2013 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đinh Gia Khánh, Chu Xuân Diên, Võ Quang Nhơn. 1998 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2001
3 Nguyễn Bích Hà 2012 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2010
4 Lê Trường Phát 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2001
5 Bùi Mạnh Nhị 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Hồ Quốc Hùng 2003 Trẻ Tham khảo vie Hiện có
7 Nguyễn Thị Ngọc Điệp 2003 Trẻ Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Tùng Chinh 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đoàn Thị Thu Vân (Chủ biên) 2008 Hà Nội: Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2009
3 Đinh Gia Khánh 1997 Hà Nội: Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Tập 1: có năm 2000 Tập 2: có năm 1979
4 Nguyễn Đăng Na 2010 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2005
5 Lê Thu Yến 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9086 (NXB: 2000)
6 Trần Tùng Chinh 2005 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7919
7 Nhiều tác giả 1976 Viện Sử học: Khoa học Xã hội Tham khảo vie Hiện có
8 Nhiều tác giả 1983 Hà Nội: Văn học Tham khảo vie Hiện có
9 Nguyễn Dữ 2001 Hà Nội: Văn học Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1988

35. HOL302 - Văn học Việt Nam trung đại 2 9 Nguyễn Đức Thăng (ndthang@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Thanh Hùng 2015 Đại học Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lã Nhâm Thìn , Vũ Thanh (Đồng Chủ biên) 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Lê Trí Viễn 2002 Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Lê Trí Viễn, Phan Côn, Đặng Thanh Lê, Phạm Văn Luận, Lê Hoài Nam 1978 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Nguyễn Lộc 1999 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
6 Đặng Thanh Lê 1979 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Hiện có
7 Lê Ngọc Cầu, Phan Ngọc 1984 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Hiện có
8 Nhiều tác giả 1997 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
9 Trần Đình Sử 2005 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đoàn Thị Thu Vân (Chủ biên) 2008 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2009
2 Nguyễn Lộc 1989 Giáo Dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 1999
3 ThS.Nguyễn Thị Hồng Hoa (biên soạn) Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2015
4 Tham khảo vie Chưa có
5 Nguyễn Phạm Hùng 2001 ĐHQG Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
6 Lê Trí Viễn (chủ biên) 1997 ĐHSP.TPHCM Tham khảo vie Chưa có GV cho mượn
7 Lê Thu Yến (chủ biên) 2000 Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9086 (NXB: 2000)
8 Xuân Diệu 1982 Hà Nội: Văn học Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1987

37. HOL531 - Văn học Việt Nam hiện đại 1 9 Nguyễn Đức Thăng (ndthang@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Cự Đệ, Trần Đình Hượu, Nguyễn Trác, Nguyễn Hoành Khung, Lê Chí Dũng, Hà Văn Đức 1997 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013
2 Nguyễn Đăng Mạnh 2000 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Ngô Thị Hy 2011 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Nguyễn Thị Hồng Hoa 2014 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Trần Đình Hượu, Lê Chí Dũng 1988 Hà Nội. Đại học và THCN Tham khảo vie Hiện có
6 Phan Cự Đệ 1978 Đại học và THCN Tham khảo vie Hiện có Tập 1: 895.92209/Đ250-T1/1978 Tập 2: .92209/Đ250-T2/1978
7 Phan Cự Đệ 2002 Văn học Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1997
8 Nhiều tác giả 1976 Hà Nội: Văn học Tham khảo vie Hiện có
9 Nguyễn Phạm Hùng 2001 ĐHQG Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1999
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Thanh Hùng 2014 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Văn Long 2010 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2007
3 Nguyễn Đăng Mạnh (Chủ biên), Nguyễn Văn Long (Đồng chủ biên) 2002 Hà Nội: Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2007 Photo
4 Nguyễn Văn Long 2001 H : Giáo Dục Tham khảo vie Hiện có
5 Phùng Ngọc Kiếm 2000 Hà Nội : ĐH Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Chu Lai, Đoàn Lê 2004 Hà Nội : Hội nhà văn Tham khảo vie Hiện có
7 Nguyễn Văn Long 2007 Hà Nội : Đại học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có
8 Nhiều tác giả 1999 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1996

39. VAN010 - Văn học Trung Quốc 7 Nguyễn Thị Tuyết (nttuyet@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lương Duy Thứ 2000 Đại học Quốc gia TP.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2002
2 Trần Xuân Đề 2002 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Chương Bồi Hoàn, Lạc Ngọc Minh, Phạm Công Đạt 2000 Phụ nữ Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Nguyễn Khắc Phi 2001 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Khắc Phi, Trương Chính 1987 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Khắc Phi, Trần Đình Sử (viết và dịch). 1998 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1997
7 Nguyễn Khắc Phi (chủ biên) 2002 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2014

40. VAN011 - Văn học Châu Á 2 6 Huỳnh Thị Diễm (htdiem@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Thu Hiền 1997 Đại học Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lưu Đức Trung (Chủ biên) 1999 ĐH Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Tagore, Đỗ Khánh Hoan (dịch) 1996 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có
4 Lưu Đức Trung 1999 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
5 Nhật Chiêu 2001 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Nhật Chiêu (dịch) 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đặng Anh Đào 2002 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2012
2 Minh Chính 2002 Đại học quốc gia Tham khảo vie Hiện có
3 Phan Quý – Đỗ Đức Hiểu 2005 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có

42. HOL526 - Văn học phương Tây 2 7 Nguyễn Thị Thu Giang (nttgiang@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đỗ Khánh Hoan 1969 Đại học Sáng tạo Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đặng Anh Đào 2002 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2012
3 Minh Chính 2002 Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
4 Lê Huy Bắc 2003 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
5 Đỗ Khánh Hoan 1969 Đại học Sáng tạo Tham khảo vie Hiện có Photo
6 Phùng Văn Tửu - Lê Hồng Sâm 2005 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1997
7 Lê Hồng Sâm, Đặng Thị Hạnh 1981 Đại học và Trung học chuyên nghiệp Tham khảo vie Hiện có

43. HOL527 - Văn học phương Tây 3 7 Nguyễn Thị Thu Giang (nttgiang@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đặng Anh Đào 2002 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2012
2 Đặng Anh Đào 2001 Đại học Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 1995
3 Lê Huy Bắc 2011 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Đặng Thị Hạnh 2005 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Chưa có
5 Đỗ Khánh Hoan 1969 Đại học Sáng tạo Tham khảo vie Hiện có
6 Phùng Văn Tửu 2010 Tri thức Tham khảo vie Hiện có
7 Trần Hinh 2016 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có

44. VAN013 - Văn học Nga 8 Nguyễn Thị Tuyết (nttuyet@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đỗ Hồng Chung, Nguyễn Kim Đính, Nguyễn Hải Hà… 2003 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 1998
2 Phùng Hoài Ngọc 2008 Trường ĐH An Giang. Lưu hành nội bộ Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Hải Hà 2001 Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 1996
4 Đỗ Hải Phong 2012 ĐHSP Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2015
5 Nguyễn Văn Kha 2008 Đà Lạt: Trường Đại học Đà Lạt. Giảng dạy chính vie Hiện có
6 Nguyễn Hải Hà 2006 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có GV cho mượn
7 V. A. Keldysh 2007 Nghiên cứu văn học số 11, tr.152 – 178, số 12, tr. 101 -126. Tham khảo vie Hiện có http://vietvan.vn/vi/bvct/id3161/Van-hoc-Nga-/The-ky-Bac/-nhu-mot-chinh-the-phuc-tap/
8 S. G. Semionova 2007 TCNCVH số 11, tr.179 – 195, số 12, tr.127 - 141. Tham khảo vie Hiện có http://butnghien.com/tinh-phuc-dieu-the-gioi-quan-cua-van-hoc-nga-nhung-nam-1920-1930-phan-2.t31526/
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phương Lựu (Chủ biên), Nguyễn Nghĩa Trọng, L Khắc Hòa, Lê Lưu Oanh 2008 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2016
2 Trần Đình Sử 2003 Hà Nội: Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1996
3 G.N Pôxplôp 1998 Hà Nội. Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Hà Minh Đức (Chủ biên), Đỗ Văn Khang, Phạm Quang Long, Phạm Thành Hư, Nguyễn Văn Nam, Đoàn Đức Phương, Trần Khánh Thành; Lí Hoài Thu 1995 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Đình Sử (chủ biên) 2008 Hà Nội. Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Tập 1: 801.95/Gi108-T1/2004 Tập 2: 801.95/Gi108-T2/2005
2 Trần Đình Sử 2008 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Phương Lựu, Trần Đình Sử, Nguyễn Xuân Nam 1997 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Hà Minh Đức 1997 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
5 Lê Tiến Dũng 2003 ĐHQG Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1994
6 Lê Bá Hán,Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi 2004 Hà Nội. Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1992
7 Nguyễn Văn Hạnh, Huỳnh Như Phương 1998 Hà Nội: Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phương Lựu (Chủ biên), La Khắc Hòa, Lê Lưu Oanh, Trần Mạnh Tiến 2006 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2016
2 Phương Lựu, La Khắc Hòa, Lê Lưu Oanh, Trần Mạnh Tiến 2006 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2016
3 Trần Đình Sử 2003 Hà Nội: Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1996
4 G.N Pôxplôp 1998 Hà Nội. Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Hà Minh Đức (Chủ biên), Đỗ Văn Khang, Phạm Quang Long, Phạm Thành Hư, Nguyễn Văn Nam, Đoàn Đức Phương, Trần Khánh Thành; Lí Hoài Thu 1995 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
6 Phương Lựu 1999 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có GV cho mượn

48. TLM512 - Lý luận văn học 3 (Thi pháp học) 14 Tiêu Minh Đương (tmduong@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Đình Sử 2005 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: Dẫn luận thi pháp học văn học / Trần Đình Sử. - Hà Nội : Đại học Sư phạm Hà Nội , 2017
2 Phương Lựu (Chủ biên), La Khắc Hòa, Lê Lưu Oanh, Trần Mạnh Tiến 2006 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 La Khắc Hòa 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Đỗ Đức Hiểu 1994 Khoa học xã hội và Cà Mau Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1993
5 Nguyễn Đăng Mạnh 1994 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1996
6 G.N.Pospelôp 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
7 Trần Đình Sử 2003 Hội nhà văn Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1996
8 G. N. Pôxpêlôp 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
9 Hà Minh Đức (chủ biên) ... [và những người khác] 1995 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2014
10 La Khắc Hòa ... [và những người khác] 2015 Đại học quốc gia Tham khảo vie Hiện có
11 Phương Lựu 1999 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
12 Phương Lựu 2001 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
13 Hà Minh Đức (Chủ biên), Đỗ Văn Khang, Phạm Quang Long, Phạm Thành Hư, Nguyễn Văn Nam, Đoàn Đức Phương, Trần Khánh Thành; Lí Hoài Thu 1995 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
14 Phương Lựu 2001 Văn học Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Dân 2006 Khoa học Xã hội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phương Lựu 2012 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2017
3 Phương Lựu 2001 Văn học Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Văn Dân 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Trần Đình Sử 2001 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1997
6 Trần Đình Sử 2013 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1996
7 Đỗ Lai Thúy 2004 Văn hoá thông tin Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tiêu Minh Đương 2017 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Mạnh Tiến 2013 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Đỗ Đức Hiểu 1993 Khoa học xã hội và Mũi Cà Mau Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Thị Hải Yến 2010 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Văn Mậu 2006 Giáo dục. Giảng dạy chính eng Hiện có Hiện có năm 2005
3 Nguyễn Minh Tuệ (chủ biên) 2013 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Địa lí du lịch cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển ở Việt nam (năm 2017, 3 quyển, Đang xử lý)
4 Đinh Trung Kiên 2003 Đại học Quốc gia. Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Ritnimit, Joshua James 2006 Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7267 Video Clips của Sách Job Interview & Career Skills
2 Wilson, Robert F. 2004 First News Tham khảo eng Hiện có
3 Mai Khắc Hải 2002 Mũi Cà Mau Tham khảo eng Hiện có
4 Nguyễn Minh Hân 2010 Nhà xuất bản Thời Đại Tham khảo eng Hiện có

53. VAN014 - Kỹ năng sáng tác văn học 5 Trần Tùng Chinh (ttchinh@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Đức Thăng 2017 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Đình Sử 2008 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Văn Giá 2014 Lao động Tham khảo vie Hiện có
4 Ngọc Trân 2017 Văn hóa văn nghệ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2015
5 Nguyễn Thái Dương 2017 Trẻ Tham khảo vie Chưa có

54. TLM507 - Tiếp nhận văn học 5 Nguyễn Thị Thu Giang (nttgiang@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phương Lựu 2009 Đại học Huế Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9900
2 Phan Trọng Luận 2011 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2003
3 Phương Lựu 2016 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Thanh Hùng 2002 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
5 Lê Lưu Oanh 2011 Đại học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có

55. VAN015 - Dịch văn học và văn học dịch 6 Nguyễn Thanh Phong (ntphong@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Thuý Toàn 1996 Văn học Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Thuý Toàn 1999 Văn học Tham khảo vie Hiện có
3 Trần Đình Sử 2001 Văn học Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Đặng Mạnh 1994 Văn học Tham khảo vie Hiện có
5 Hoàng Thuý Toàn, Đoàn Tử Huyến 1982 Khoa học và xã hội Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Thượng Hùng 2005 Văn hóa Sài Gòn Tham khảo vie Hiện có

56. VAN016 - Hệ thống văn bản hành chính nhà nước 5 Nguyễn Thị Xuân Mai (ntxuanmai@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Anh Minh, Nguyễn Anh Thư 1993 Thành phố Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lê Văn In 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2001
3 2002 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2015
4 Phạm Thanh Tuấn, Nguyễn Huy Anh 1998 Thống kê Tham khảo vie Hiện có
5 Lê Thành Kính, Châu Thành Nam 2000 Thống kê Tham khảo vie Hiện có

57. POL535 - Nghiệp vụ văn thư, lưu trữ 4 Lâm Trần Sơn Ngọc Thiên Chương (ltsntchuo

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Vương Thị Kim Thanh 2010 Lao động – Xã hội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 2004 Tham khảo vie Hiện có Web
3 2004 Tham khảo vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=25023
4 2011 Tham khảo vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=99777

58. VAN017 - Kỹ năng soạn thảo văn bản 6 Nguyễn Thị Xuân Mai (ntxuanmai@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đỗ Ngọc Thống (chủ biên) 2005 Đại học Sư Phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 1997
2 Mai Thị Kiều Phượng Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8897
3 Trần Ngọc Thêm 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Diệp Quang Ban 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có hiện có năm 2012
5 Lưu Kiếm Thanh 1999 Thống kê Tham khảo vie Hiện có
6 Đặng Văn Giáp 1997 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

59. VAN018 - Các thể loại báo chí 3 Huỳnh Thị Diễm (htdiem@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 E.P.Prôkhôrốp 2004 Thông Tấn Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Đức Dân 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
3 Đức Dũng 1996 Văn hóa Thông tin Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý

60. VAN019 - Kỹ thuật nhiếp ảnh và quay video 4 Huỳnh Thị Diễm (htdiem@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Loic HerVouet (Lê Hồng Quang dịch) 1999 Hội Nhà báo Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Brian Horton 2004 Thông tấn Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Tiến Mão 2006 Thông tấn Tham khảo vie Chưa có Đang xử lý: Cở sở lý luận báo chí / PGS. TS Nguyễn Văn Dững / NXB TT& truyền thông. 2018
4 G.V. Lazutina 2004 Thông Tấn Tham khảo vie Hiện có

61. VAN020 - Kỹ năng viết báo, biên tập 5 Huỳnh Thị Diễm (htdiem@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Ánh Hồng 2015 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Ngọc Trân 2014 Trẻ Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Trọng Báu 1995 Quân đội Nhân dân Giảng dạy chính vie Hiện có Thư viện hiện có: Biên tập ngôn ngữ sách và báo chí / Nguyễn Trọng Báu. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông , 2018. http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9067
4 Nguyễn Đức Dân 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 E.P.Prôkhôrốp 2004 Thông Tấn Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tiêu Minh Đương 2017 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lê Huy Bắc 2013 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Lại Nguyên Ân 2003 Hội nhà văn Giảng dạy chính vie Chưa có
4 Antoine Compagnon (Lê Hồng Sâm, Đặng Anh Đào dịch) 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
5 Phương Lựu 2012 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
6 Lê Huy Bắc 2015 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Tùng Chinh 2013 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đinh Gia Khánh, Chu Xuân Diên, Võ Quang Nhơn 1998 Hà Nội: Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2001
3 Hoàng Tiến Tựu 2001 Hà Nội: Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 1999
4 Huỳnh Công Tín (Chủ biên) 2006 TT Ngôn ngữ và Văn hóa vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên) 2012 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2014
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Hầu 2012 Trẻ Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Văn Hầu 2012 Trẻ Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Văn Hầu 2012 Trẻ Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Trần Thanh Bình, Trần Quang Khải 2014 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Chu Xuân Diên 2001 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Chu Xuân Diên (chủ biên) 2005 Văn nghệ Tham khảo vie Hiện có
7 Sơn Nam 2017 Trẻ Tham khảo vie Hiện có
8 Huỳnh Công Tín 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
9 Huỳnh Công Tín (chủ biên) 2006 TT Ngôn ngữ & Văn hóa vùng Đồng bằng sông Cửu Long Tham khảo vie Hiện có

65. VAN023 - Thực tập nghề nghiệp 5 Lâm Trần Sơn Ngọc Thiên Chương (ltsntchuo

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Quang Hòa 2016 Thông tin và Truyền thông Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phan Văn Kiền, Phan Quốc Hải, Phạm Chiến Thắng, Nguyễn Đình Hậu 2016 Thông tin và Truyền thông Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Ben Long 2015 Đại học FPT Tham khảo vie Chưa có
4 Nguyễn Quang Hòa 2016 Thông tin và Truyền thông Tham khảo vie Hiện có
5 Hoàng Lê Minh 2015 Văn hóa Thông tin Tham khảo vie Chưa có

66. EDU949 - Khóa luận tốt nghiệp 1 Lâm Trần Sơn Ngọc Thiên Chương (ltsntchuo

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Giảng dạy chính vie Hiện có https://aao.agu.edu.vn/sites/default/files/1923A-QD-DHAG%20Quyet%20dinh%20ban%20hanh%20Quy%20dinh%20trinh%20bay%20bao%20cao%20chuyen%20de%20tot%20nghiep.pdf

67. VAN024 - Ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Nam bộ 5 Tôn Thị Tuyết Oanh (tttoanh@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Tuệ 1984 Khoa học xã hội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Mai Ngọc Chừ 2009 Phương Đông Tham khảo vie Hiện có
3 Hoàng Thị Châu ; Dương Xuân Quang 2014 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Đoàn Văn Phúc 2010 Tham khảo vie Hiện có
5 Hoàng Quốc 2009 Viện ngôn ngữ học Tham khảo vie Hiện có

68. VAN025 - Văn chính luận Việt Nam 5 Nguyễn Đức Thăng (ndthang@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Đức Thăng 2015 Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nhiều người dịch 1997 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Khắc Phi, Trương Chính 1987 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Trần Đình Sử 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Photo
5 Chương Thâu 2014 Văn hóa Thông tin Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Văn Nguyên, Hà Minh Đức 2006 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Hà Minh Đức 1997 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
3 Lam Giang 1994 Đồng Nai Tham khảo vie Chưa có
4 Trần Đình Sử 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Hà MInh Đức 1997 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Trần Đình Sử 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

70. VLL517 - Tiếng Việt lịch sử 5 Tôn Thị Tuyết Oanh (tttoanh@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Trí Dõi 2011 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Ngọc San 2003 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
3 Hữu Quỳnh, Vương Lộc 1979 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Đào Duy Anh 1997 Huế: Thuận Hoá Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2005
5 Nguyễn Tài Cẩn 2001 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thanh Phong (biên soạn) 2017 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Thị Huế 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
3 Phan Trọng Thưởng 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Phan Trọng Thưởng 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Chu Xuân Diên 2001 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Đinh Gia Khánh,Chu Xuân Diên,Võ Quang Nhơn 2001 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
7 Nguyễn Tô Lan, Nguyễn Đại Cồ Việt 2015 Tạp chí Hán Nôm, số 133, tháng 6 Tham khảo vie Hiện có
8 Nguyễn Thị Huế 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
9 Nguyễn Thị Huế 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

72. VAN027 - Văn học Mỹ Latin 4 Nguyễn Thị Tuyết (nttuyet@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Khánh 1999 Viện Thông tin Khoa học Xã hội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lê Huy Bắc 2009 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Octavio Paz , Nguyễn Trung Đức 1998 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có
4 Phạm Quang Trung Tham khảo vie Hiện có http://trannhuong.com/tin-tuc-5589/dac-thu-cua-van-chuong-my-latinh.vhtm.

73. HOL912 - Văn học Trung Quốc hiện đại 5 Nguyễn Thị Thu Giang (nttgiang@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Huy Tiêu 2011 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lương Duy Thứ 1997 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1998
3 Đường Thao, Lê Huy Tiêu 2002 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1999
4 Nguyễn Thị Tịnh Thy 2013 Văn học Tham khảo vie Hiện có
5 Trần Đình Sử 2012 Văn học Tham khảo vie Hiện có

74. VAN028 - Thời sự văn học 5 Phạm Thanh Hùng (pthung@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Huy Thiệp, Hồ Anh Thái, Tạ Duy Anh, Nguyễn Xuân Khánh, Nguyễn Ngọc Tư, Vi Thùy Linh, Ly Hoàng Ly, Nguyễn Quang Thiều, Phạm Thị Ngọc Liên, Phan Huyền Thư, Đặng Thân Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7311
2 Nguyễn Đăng Duy 1998 Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1996; http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7315
3 Phương Lựu 2011 Hà Nội: Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2012 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7312
4 Trần Đình Sử (Chủ biên) 2007 Hà Nội: Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2004; http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7314
5 Trần Quang Thái 2011 Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7313
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Thanh Hùng 2014 An Giang: Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2013; http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7316
2 Phạm Thanh Hùng 2012 Cần Thơ: Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Tần Hoài Dạ Vũ, Nguyễn Đông Nhật 2007 Đà Nẵng: Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2015
4 Trần Hữu Tá 2000 Thành phố Hồ Chí Minh: Thành phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
5 Trần Thức (Chủ biên), Hoàng Dũng, Bửu Nam & Ngô Thời Đôn 2005 Huế: Thuận Hóa Tham khảo vie Hiện có
6 Trần Trọng Đăng Đàn 2000 Hà Nội: Văn hóa - Thông tin Tham khảo vie Hiện có
7 Trần Trọng Đăng Đàn 1990 Long An : NXB Thông tin Tham khảo vie Hiện có

76. HOL916 - Văn học địa phương An Giang 8 Trần Tùng Chinh ; ttchinh@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Tùng Chinh 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7921
2 Huỳnh Công Tín (Chủ biên) 2006 TT Ngôn ngữ và Văn hóa vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Thanh Bình 2012 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2014
4 Lê Trường Phát 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2001
5 Huỳnh Công Tín 2006 TT Ngôn ngữ và Văn hóa vùng Đồng bằng sông Cửu Long Tham khảo vie Hiện có
6 Sơn Nam 1988 Tổng hợp An Giang Tham khảo vie Hiện có
7 Nhiều tác giả 2011 Hội nhà văn và Hội LHVHNT An Giang phối hợp. Tham khảo vie Hiện có
8 Nguyễn Kim Nương 2005 An Giang: Văn nghệ An Giang Tham khảo vie Hiện có

77. VAN030 - Folklore và văn học hiện đại 7 Nguyễn Thị Tuyết (nttuyet@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Chevalier J., Gheerbrant A. Phạm Vĩnh Cư (chủ biên) 2002 Đà Nẵng Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 1997
2 Ngô Đức Thịnh, Frank Proschan (đồng chủ biên) 2005 Khoa học Xã hội Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Đào Ngọc Chương 2008 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2009
4 Đỗ Lai Thúy (biên soạn và giới thiệu) 2007 Tri thức Tham khảo vie Chưa có
5 Jung C. G. Vũ Đình Lưu dịch 2007 Tri thức Tham khảo vie Chưa có
6 Tylor E. B. Huyền Giang dịch 2001 Văn hóa Thông tin Tham khảo vie Hiện có
7 Nguyễn Thị Tuyết 2014 Lưu hành nội bộ Trường ĐHAG Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đặng Anh Đào 2006 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2012
2 Phan Quang Định (biên soạn) 2008 Văn học Giảng dạy chính vie Chưa có
3 Đỗ Đức Hiểu, Nguyễn Huệ Chi, Phùng Văn Tửu, Trần Hữu Tá (chủ biên) 2004 Thế giới Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Lê Tôn Nghiêm 2007 Văn học Giảng dạy chính vie Chưa có
5 Lê Huy Bắc 2012 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
6 Murray Stein (Bùi Lưu Phi Khanh dịch) 2011 Tri thức Tham khảo vie Chưa có