Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh
Kinh tế Quốc tế - Đại học

Thông tin cán bộ phụ trách

Đỗ Thị Bé Tư
dtbtu@agu.edu.vn

Click vào môn học để xem danh mục tài liệu của từng môn, hoặc hiển thị tất cả

Tổng số môn học: 67

1. BUS108 - Giới thiệu ngành – ĐH KTQT 2 Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Đức Ngọc 2005 ĐHQG Hà Nội, Hà Nội. Giảng dạy chính vie Chưa có
2 2016 Trường Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có Tầng 4 thư viện
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Quang Phan, Phạm Văn Sinh 2013-2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9549
2 Khoa Lý luận Chính trị 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7725 (Năm 2017)
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
4 Bộ môn Triết học 2006 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có năm: 2009
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Bộ môn Triết học 2004 Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm : 2008 đã scan 2014
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Viết Thông 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
7 Bộ môn Triết học 2007 Lưu hành nội bộ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có: 2009

4. HCM101 - Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 Bùi Thu Hằng. bthang@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Ngọc Anh (chủ biên) ... [và những người khác 2017 Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đinh Xuân Lý, Phạm Ngọc Anh (đồng chủ biên) 2008 Lý luận Chính trị Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7162
3 Song Thành 2005 Lý luận chính trị Tham khảo vie Hiện có
4 Hội đồng Lý luận Trung Ương 2013 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2017 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có đang bổ sung
2 Đảng Cộng sản Việt Nam 2015 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7161 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7497
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có ebook: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
5 Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 1999 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hughes, John 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 A. J. Thomson,A. V. Martinet 1986 Hong Kong: Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 1989
3 Sarah Cunningham, Peter Moor, Jane Comyns Carr 2005 UK: Pearson Education Ltd Tham khảo eng Hiện có
4 Buzan, Tony 2008 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 John Hughes, Helen Stephenson, Paul Dumment 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Cobuild, C. 2011 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
3 Lougheed, Lin 2009 New York: Pearson Education Tham khảo eng Hiện có
4 Lougheed, Lin 2012 New York: Pearson Education Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2007 fahasa (2017)
5 Cobuild, C. 2012 Trẻ Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
6 Cobuild, C. 2012 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm 2013

8. COS101 - Tin học đại cương (*) 6 Lê Xuân Phi (lxphi@agu.edu.vn), Lê Trung Thư (

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Tin học 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Mark Dodge, Gaig Stinso, Đoàn Công Thông,Trần Ngọc Hoa 2003 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Trịnh Anh Toàn, Hồng Oanh 2000 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có
4 Busby, M. Learn 2004 Texas: Wordware Publishing, Inc Tham khảo eng Hiện có
5 PTS Learning Systems 2003 Pennsylvania: Bucknell University Tham khảo eng Chưa có
6 Nguyễn Đình Tê 2000 Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Hiện có: New perspectives on Microsoft Powerpoint 2000 comprehensive S. Scott Zimmerman, Beverly B. Zimmerman. - Boston, MA : Course Technology , 2001.

9. PHT101 - Giáo dục thể chất (*) 20 Bộ môn Giáo dục thể chất

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Anh Tuấn, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Mạnh Thái 2008 Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Thị Thảo Trang 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7129
3 Nguyễn Kim Minh, Nguyễn Trọng Hải, Trần Đồng Lâm, Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Nguyễn Kim Minh 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Liên Đoàn Điền Kinh Thế Giới 2010 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2013. (TK02453) 2010 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2010 (3)
6 Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004 (50 quyển) Năm 2010: 10 quyển
7 Nguyễn Văn Trạch và Ngũ Duy Anh 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2004 Giáo trình bơi lội
8 Trường ĐHSP TDTT TPHCM 2009 Thể dục thể thao. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
9 Vũ Thành Sơn, Nguyễn Danh Hoàng Việt 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003
10 Nguyễn Trần Phương Thảo 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7126
11 Nguyễn Danh Thái, Mai Duy Diễn 1980 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9024
12 Nguyễn Danh Thái, Vũ Thành Sơn 1999 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có
13 Ủy ban TDTT Việt Nam 2005 – 2008 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-634-TTTTC-Luat-Sport-Aerobics-93654.aspx
14 Tổng cục TDTT – Liên Đoàn TD Việt Nam môn TD Aerobics 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-2336-QD-BGDDT-2015-Hoi-khoe-Phu-Dong-toan-quoc-lan-thu-IX-2016-286345.aspx
15 NGUYỄN PHƯỚC THỌ, NGUYỄN PHƯỚC TOÀN, NGUYỄN ANH TUẤN 2009 Trường Đại học sư phạm TDTT TPHCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9824
16 Hồ Văn Tú 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6363
17 Đỗ Chi 1984 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có
18 Đặng Ngọc Quang 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
19 2003 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Luật bơi / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2009
20 Tổng cục thể dục thể thao 2004 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Đăng Thanh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Đào Huy Hiệp, Lưu Ngọc Khái, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Đại Nghĩa 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Hữu Thảo, Phan Tân Hưng, Nguyễn Đình Lưu, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Tiến Hải 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-15-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC-can-bo-giao-duc-quoc-phong-284361.aspx
5 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.hcmut.edu.vn/vi/event/view/van-ban-moi/666-thong-tu-so-6353bgddtgdqp-nga%CC%80y--26-tha%CC%81ng-9-nam-2012
6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
7 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
8 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Lần VI: không thấy Lần VII: 2 (1991) Lần VIII: 1 (1996) Lần IX : 4 (2001) Lần X: 3 (2006) Lần XI: 4 (2011) Lần XII: ebook (http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163) TV hiện có: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII/ Mặt trận
9 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
10 Bộ tổng tham mưu cục quân huấn 2000 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
11 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
12 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-18-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-day-danh-gia-ket-qua-hoc-Giao-duc-quoc-phong-an-ninh-289668.aspx

11. MAT101 - Toán B1 8 Võ Thành Tài (vthanhtai@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đậu Thế Cấp, Võ Khắc Thường 2007 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Thị Khánh Minh 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Huy Hoàng 2014 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
4 Alex Himonas, Alan Howard 2003 John Wiley & Sons, Inc Tham khảo eng Hiện có
5 Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh 2012 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Quốc Hưng 2009 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
7 Lê Sĩ Đồng (ch.b.) ... (và những người khác) 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
8 Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh 2010 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Xuân Quảng, Lê Văn Chua, Lê Công Nhàn 2013 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Hoàng Xuân Quảng, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Thị Ngọc Giàu 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Viết Đông, Lê Thị Thiên Hương, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Anh Vũ 2003 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Lê Tuấn Hoa 2006 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9254
5 Nguyễn Huy Hoàng 2017 Đại học Tài chính – marketing, TP.HCM. Tham khảo vie Hiện có
6 Carl D Meyer 2006 Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7894
7 Ngô Việt Trung 2001 Đại học quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
8 Carl D Meyer 2000 Tham khảo vie Hiện có
9 Nicholson - W. Keith 1995 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7895
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Dương Phú Điền 2017 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Năm 2016: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1993 Năm 2017: GV sẽ gửi sau
2 Hoàng Trọng - Chu Nguyễn Mộng Ngọc 2017 Kinh tế Tham khảo vie Chưa có có tại nhà sách Thanh Kiên đang xử lý: Thống kê ứng dụng trong kinh doanh / Đinh Phi Hổ. NXB Tài chính, 2018
3 Hoàng Trọng- Chu Nguyễn Mộng Ngọc 2014 Lao động xã hội Tham khảo vie Hiện có
4 Hoàng Ngọc Nhậm 2012 Kinh tế Tham khảo vie Hiện có
5 Trịnh Thị Long Hương Thanh niên Tham khảo vie Chưa có Có bán tại nhà sách Thanh Kiên
6 Trần Bá Nhẫn, Đinh Thái Hoàng Thống kê Tham khảo vie Chưa có có bán tại nhà sách Thanh Kiên
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Dương Phú Điền 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2017 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11284
2 Nguyễn Thành Cả 2011 Lao động Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9932
3 Phan Quốc Khánh 2003 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Lê Khánh Luận 2006 Lao Động Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9870
5 Phạm Trí Cao 2009 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Tối ưu hóa ứng dụng : (Quy hoạch tuyến tính) : Sách tự học / Phạm Trí Cao. - Hà Nội : Lao động - Xã hội , 2014.
6 Bùi Phúc Trung, Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Vũ Thị Bích Liên 2010 Thống kê Tham khảo vie Chưa có
7 Đặng Hấn 1995 Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9103
8 Trần Đình Ánh 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
9 Trần Xuân Sinh 2003 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9199
10 Nguyễn Hải Thanh 2006 Bách khoa – Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9982
11 Bùi Đức Thắng – Nguyễn Huy Hoàng 2008 Trường Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Khoa Luật và Khoa học chính trị, Trường Đại học An Giang 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Minh Đoan (chủ biên) 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2008 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 1984 Sự thật Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Minh Đoan 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
6 Các Mác,Phơđrích ăngghen 1980 Sự thật Tham khảo vie Hiện có
7 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=27806
8 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
9 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2017 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2018 Bộ luật tố tụng hình sự (Hiện hành) MD074412,MD074413,MD074414,MD074415,MD074416
10 2018 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
11 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
12 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
13 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2016 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
14 2017 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=32833&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%91ai%202013
15 Phạm Hoài Huấn (chủ biên) và những người khác 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
16 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2016 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=29068 Luật Bảo vệ môi trường. Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Chính trị Quốc gia - Sự thật. 2016 - Luật bảo vệ môi trường hiện hành (năm 2014) và các văn
17 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có: VKĐH X năm 2006: 3 quyển & VKĐH XI năm 2011: 4 quyển

16. BUS109 - Kỹ năng truyền thông 4 Trần Thị Hằng Ni (tthni@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Ngọc Lan & cộng sự 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phàm Vũ 2004 Văn hóa Thông tin Tham khảo vie Hiện có
3 Dale Carnegie 2015 Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Hữu Thân 2007 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có

17. BUS101 - Quản trị hành chính văn phòng 5 Nguyễn Thị Diễm Hằng (ntdhang@agu.edu.vn),

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Điệp, Trần Phương Hiền (Đồng chủ biên) 2012 Đại học Kinh tế Quốc dân Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Dương Văn Khảm 2002 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2000 đang xử lý 2016
3 Vương Thị Kim Thanh 2009 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Hữu Thân 2010 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có
5 Lê Thành Châu 2004 Tài chính Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tạ Minh 2010 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: năm 2011 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9251
2 Phạm Đức Trọng (chủ biên), Nguyễn Hữu Túc, Hoàng Thế Cường 2015 Hội Luật gia Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Sinh Huy, Nguyễn Văn Lê, Vũ Minh Tâm 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Nguyễn Sinh Huy, Nguyễn Văn Lê, Vũ Minh Tâm 2003 Đại học sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Tony Bilton 1993 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Chưa có Nhập môn xã hội học / Trần Thị Kim Xuyến (chủ biên) , Nguyễn Thị Hồng Xoan. - TP. Hồ Chí Minh : Thống Kê , 2003 Xã hội học nhập môn Bruce J. Cohen, Terri L. Orbuch. - Hà Nội : Giáo Dục , 1995.
6 Nguyễn Minh Hòa 1999 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
7 Lê Ngọc Hùng 2002 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Chưa có
8 Phạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng 1997 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Chưa có Giáo trình xã hội học đại cương / Phạm Đức Trọng (chủ biên), Nguyễn Hữu Túc, Hoàng Thế Cường. - Hà Nội : Hồng Đức : Hội Luật gia Việt Nam , 2016
9 Tương Lai 1997 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Chưa có

19. PSY101 - Tâm lý học đại cương 6 Trần Thị Huyên; tthuyen@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thanh Hùng 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2699
2 Lê Thị Bừng, Nguyễn Thị Vân Hương 2013 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2016
3 Nguyễn Công Khanh 2016 ĐHSP Tham khảo vie Chưa có
4 Bùi Văn Huệ 2000 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2003
5 Trần Trọng Thủy 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Trần Trọng Thủy, Phạm Minh Hạc, Phạm Hoàng Gia, Nguyễn Quang Uẩn 1997 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Võ Văn Thắng 2009 Trẻ Giảng dạy chính vie Hiện có Thư viện có:Giáo trình lôgíc học hình thức / Võ Văn Thắng / 2017
2 Hoàng Chúng 1994 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
3 Tô Duy Hợp - Phan Anh Tuấn 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1997
4 Nguyễn Trọng Văn - Bùi Văn Mưa 1995 Tủ sách Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có

21. ECO505 - Kinh tế vi mô 6 Nguyễn Minh Châu (nmchau@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Bảo Lâm (chủ biên) 2011 Đại học Kinh Tế TP. HCM Giảng dạy chính vie Hiện có đang xử lý: Kinh tế vi mô / ThS. Đinh Thùy Trâm. NXB Phương Đông, 2011
2 N. Gregory Mankiw 2003 Thống Kê Giảng dạy chính vie Hiện có
3 R.Pindyck, D.Rubinfeld; Người dịch: Nguyễn Ngọc Bích, Đoàn Văn Thắng 1994 Khoa Học & Kỹ Thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2000
4 Nguyễn Như Ý 2011 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
5 Đoàn Thị Mỹ Hạnh, Vũ Việt Hằng 2007 Giáo Dục Tham khảo vie Hiện có
6 N. Gregory Mankiw ; Người dịch Nguyễn Văn Ngọc 1999 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Thư viện có 2003
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Tri Khiêm, Phùng Ngọc Triều 2010 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2008
2 N. Gregory Mankiw 2003 Thống Kê Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Dương Tấn Diệp 2008 Thống kê Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Lê Bảo Lâm, Nguyễn Như Ý, Trần Thị Bích Dung 2009 Trường Đại học kinh tế Tp. HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2005
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trường Đại học Luật Hà Nội 2006 Công an nhân dân Hà Nội. Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2009
2 Phan Huy Hồng (Đại học Luật TP.HCM. ) 2012 Hồng Đức ,Hội luật gia Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2016
3 Trần Lê Đăng Phương 2016 Đại học An Giang. Giảng dạy chính vie Chưa có Pháp luật kinh tế / Lê Văn Hưng. - 1st. - Tp.HCM , 1994.
4 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa). Luật lệ và sắc lệnh 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Bộ luật dân sự (hiện hành). - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2018 (Luật số 91/2015/QH13)
5 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa). Luật lệ và sắc lệnh Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=30314
6 2013 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=28823 Hiện có: Luật hợp tác xã. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2017 (Luật số 23/2012/QH13)
7 2014 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46750&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20%C4%90%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%202014 Hiện có năm: 2016
8 2017 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có TV có: Luật Trọng tài thương mại năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành/ Quốc hội / 2011 (5 tài liệu)
9 2005 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
10 2014 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=29059 Hiện có năm: 2018

24. BUS103 - Quản trị học 5 Hồ Bạch Nhật. hbnhat@agu.edu.vn,Nguyễn Vũ

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Thị Minh Châu (Khoa Quản trị kinh doanh - Trường ĐH Kinh tế TP.HCM ) 2010 Phương Đông Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đức Minh 2008 Từ điển bách khoa Tham khảo vie Hiện có
3 Vũ Trọng Hùng 2000 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2008
4 Phan Thăng, Nguyễn Thanh Hội 2006 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999 Quyển 1: 1 Quyển 2: 10
5 Nguyễn Thị Liên Diệp 2008 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1997

25. BUS515 - Marketing căn bản 5 Hồ Bạch Nhật. hbnhat@agu.edu.vn,Trần Thị

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Quách Thị Bửu Châu, Đinh Tiên Minh, Nguyễn Công Dũng, Đào Hoài Nam, Nguyễn văn Trưng 2010 Lao động Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2012
2 Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang 2007 Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
3 Cao Minh Toàn 2008 Trường Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9535
4 Trần Minh Đạo 2008 Đại học Kinh tế Quốc Dân Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
5 Lưu Thanh Đức Hải 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nhóm tác giả Bộ môn Tài chính - Kế toán, Khoa Kinh tế-QTKD 2015 ĐH An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Văn Bảo 2005 Tài chính Tham khảo vie Hiện có
3 2015 Quốc Hội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7954
4 Bộ tài chính 2014 Bộ tài chính Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7955
5 PGS.TS. Võ Văn Nhị 2015 Kinh tế TP.HCM Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 PGS.TS Sử Đình Thành, TS. Vũ Thị Minh Hằng 2008 Lao động Xã hội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2006
2 Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18453
3 Tham khảo vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/trangchu
4 GS.TS Dương Thị Bình Minh, TS. Sử Đình Thành 2004 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thị Thiên Hương, Dương Phú Điền, Cao Tiến Sỹ 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1994
2 Nguyễn Quang Dong 2003 Thống kê Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Cao Văn, Bùi Dương Hải 2009 Tài chính Tham khảo vie Chưa có Kinh tế lượng / Huỳnh Đạt Hùng, Nguyễn Khánh Bình, Phạm Xuân Giang. - Xuất bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Phương Đông , 2013.
4 Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc 2008 Hồng Đức Tham khảo vie Hiện có Tập 1: (2) Tập 2: (2)
5 Hoàng Ngọc Nhậm và các tác giả khác 2008 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có
6 Damoda N. Gujarati. 2004 © The McGraw – Hill Companies. Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2003
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Thị Chỉnh (chủ biên) và các tác giả khác 2010 Thống Kê Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Phú Tụ, Trần Thị Bích Vân 2012 Tổng hợp TP.HCM Giảng dạy chính vie Chưa có Giáo trình kinh tế quốc tế Hoàng Thị Chỉnh, Nguyễn Phú Tụ, Nguyễn Hữu Lộc. - 4th. - Hà Nội : Thống Kê , 2010.
3 Trần Bích Vân và các tác giả khác 2007 Thống kê Giảng dạy chính vie Chưa có Giáo trình kinh tế quốc tế / Hoàng Thị Chỉnh, Nguyễn Phú Tụ, Nguyễn Hữu Lộc. - 4th. - Hà Nội : Thống Kê , 2010.
4 Paul R.Krugman, Maurice Obstfeld 1996 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2003
5 Đỗ Đức Bình và Nguyễn Thường Lạng 2008 Đại học Kinh tế quốc dân Tham khảo vie Hiện có Giáo trình Kinh tế quốc tế. - Hà Nội : Lao động xã hội , 2004.
6 Hoàng Thị Chỉnh (chủ biên) và các tác giả khác 2005 Thống kê Tham khảo vie Hiện có (Đang xử lý) Bài tập kinh tế quốc tế / Hoàng Thị Chính ... [ và những người khác. - Tái bản lần thứ hai, có bổ sung sửa chữa. - Hà Nội : Thống Kê , 2010. MD071227; MD071226; MD071225; MD071223; MD071224
7 Hoàng Vĩnh Long và các tác giả khác 2004 Đại học quốc gia Tp.HCM Tham khảo vie Hiện có
8 Đỗ Đức Bình, Nguyễn Thị Thúy Hồng 2010 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Chưa có Giáo trình Kinh tế Quốc tế Đỗ Đức Bình, Nguyễn Thường Lạng. - Tái bản. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2005.
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Thuận (Biên tập) 2006 Thống kê Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phan Thị Cúc, Nguyễn Trung Trực, Đoàn Văn Huy, Đặng Thị Trường Giang & Nguyễn Thị Mỹ Phương (Biên tập). 2009 Tài chính Giảng dạy chính vie Hiện có - Giáo trình Tài chính doanh nghiệp phần 1, 2 /TS. Nguyễn Trung Trực.../ NXB Kinh tế Tp.HCM, 2014
3 Bùi Hữu Phước, Lê Thị Lanh, Lại Tiến Dĩnh & Phan Thị Nhi Hiếu (Biên tập) 2009 Tài chính Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Eugene F. Brigham & Joel F. Houston.(Nguyễn Thị Cành, Biên dịch) 2009 Cengage Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Trần Ngọc Thơ, Nguyễn Thị Ngọc Trang, Phan Thị Bích Nguyệt, Nguyễn Thị Liên Hoa & Nguyễn Thị Uyên Uyên (Biên tập). 2007 Thống kê Giảng dạy chính vie Hiện có
6 Bùi Hữu Phước, Lê Thị Lanh, Lại Tiến Dĩnh & Phan Thị Nhi Hiếu. 2009 Tài chính. Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
7 Nguyễn Văn Thuận 2006 Thống kê. Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Kế toán tài chính, Khoa Kế toán 2015 Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2017 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9175
2 Đại Học Kinh Tế TP.HCM 2015 Đại Học Kinh Tế TP.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2017 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9173
3 Bộ môn Kế toán tài chính, Khoa Kế toán Kiểm toán 2012 Phương Đông Tham khảo vie Hiện có
4 Bộ môn Kế toán tài chính, Khoa Kế toán 2015 Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
5 Bộ Tài Chính 2015 Lao động Tham khảo vie Chưa có Giáo viên cho mượn
6 Đại Học Kinh Tế TP.HCM 2015 Phương Đông Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2012 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9076 (Nxb. Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2014)
7 Phan Đức Dũng 2015 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2009
8 Bộ Tài chính 2014 Bộ Tài chính Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7955
9 Phan Đức Dũng 2015 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Kế toán tài chính : (Lý thuyết và bài tập) : Cập nhật theo Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 và có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2010 : (Dùng cho sinh viên trung học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp các ngành kế
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Vũ Thị Ngọc Phùng 2006 Lao động Xã hội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2005
2 Đinh Phi Hổ 2006 Thống kê Tp.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Phan Thúc Huân 2003 Thống kê Tham khảo vie Chưa có Giáo trình kinh tế phát triển / Vũ Thị Ngọc Phùng. - Hà Nội : Lao động - Xã Hội , 2005.
4 Tham khảo vie Hiện có www.gso.gov.vn
5 Tham khảo vie Hiện có www.undp.org
6 Tham khảo vie Hiện có www.worldbank.org
7 Tham khảo vie Hiện có www.adb.org
8 Tham khảo vie Hiện có www.imf.org
9 Nguyễn Trọng Hoài 2010 Lao động Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Đăng Khoa 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/516 Giáo trình thuế / Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Văn Nông. - Hà Nội : Lao động Xã hội , 2010.
2 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
3 2014 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7585; http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7586; http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7587;
4 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2013 Tham khảo vie Hiện có https://www.dncustoms.gov.vn/van-ban/luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-thue-gtgt-thue-ttdb-va-luat-quan-ly-thue-106-2016-qh13-40730.html Luật thuế Giá trị gia tăng năm 2008. Sử đổi bổ sung năm 2013. Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt
5 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2013 Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=30615
6 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-thue-thu-nhap-ca-nhan-sua-doi-2012-26-2012-QH13-152719.aspx Hiện có: Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành : Luật năm 2007 sửa đổi, bổ sung năm 2012. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - S
7 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2008 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7585
8 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2014 Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=30308
9 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2009 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7588
10 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 1993 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7586
11 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2010 Chính trị Quốc gia Sự thật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2012
12 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2006 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7578 Hiện có: Luật quản lý thuế năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2013
13 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2012 Tham khảo vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=164955 Hiện có: Luật quản lý thuế năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2013
14 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2014 Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=29846
15 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2016 Tham khảo vie Hiện có https://www.customs.gov.vn/Lists/VanBanPhapLuat/ViewDetails.aspx?ID=9156
16 Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/
17 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2008, 2013 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7582 Luật thuế Giá trị gia tăng năm 2008. Sử đổi bổ sung năm 2013. Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Chính trị Quốc gia - Sự thật. 2013
18 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2008, 2013 Chính trị Quốc gia Sự thật Tham khảo vie Hiện có
19 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2007, 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7589 Hiện có: Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành : Luật năm 2007 sửa đổi, bổ sung năm 2012. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật , 2018.
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Hoàng Ngân, Nguyễn Minh Kiều và cs 2014 Lao động – Xã hội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Trọng Thùy 2014 Thống kê Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Hill, C. W. (Tập thể giảng viên khoa Thương mại – Du lịch – Marketing Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh dịch và hiệu đính. ) 2014 Kinh tế TP.HCM Tham khảo vie Hiện có
4 Ashley, A 2005 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7140

35. MOR503 - Phương pháp nghiên cứu khoa học - KTQTKD 6 Đặng Hùng Vũ, dhvu@agu.edu.vn, Huỳnh Đình

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Mark Saunders., Philip Lewis., & Adrian Thornhill. 2007 Tài chính. Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2010
2 Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang. 2007 Đại học Quốc gia TPHCM. Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Đình Thọ 2011 Lao Động Xã Hội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 Nguyễn Đình Th. & Nguyễn Thị Mai Trang. 2009 Thống kê. Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2012
5 Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang 2008 Đại học Quốc gia TPHCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2007
6 Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc. 2008 Hồng Đức. Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2005

36. BUS504 - Nghiệp vụ ngoại thương 10 Lê Phương Dung (lpdung@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Phương Dung 2008 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lê Phương Dung 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính eng Chưa có GV sẽ gửi cho Thư viện - Cập nhật mới bằng tiếng Anh
3 Đỗ Quốc Dũng 2015 Tài chính Giảng dạy chính vie Chưa có GV có sách bản in
4 2006 Giảng dạy chính vie Hiện có Thanh toán quốc tế : Lý thuyết, bài tập & bài giải thực hành, bài tập tự rèn luyện, cập nhật theo UCP 600 - 2006 / Trần Hoàng Ngân (chủ biên) ... [ và những người khác. - Hà Nội : Lao động - Xã hội , 2014.
5 2010 Giảng dạy chính vie Hiện có
6 Đoàn Thị Hồng Vân 2007 Lao Động – Xã Hội Tham khảo vie Hiện có
7 Hoàng Văn Châu 1999 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
8 Phạm Mạnh Hiền 2012 Lao Động & Xã Hội Tham khảo vie Hiện có
9 Vũ Hữu Tửu 2006 NXB Giáo Dục Tham khảo vie Hiện có
10 1933 Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đoàn Ngọc Quế, Phạm Văn Dược, Huỳnh Lợi 2014 Kinh tế TPHCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2015
2 Huỳnh Lợi 2009 NXB Giao Thông Vận Tải Tham khảo vie Hiện có
3 Bùi Văn Trường 2010 Lao Động Xã Hội Tham khảo vie Hiện có
4 Huỳnh Lợi 2010 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có
5 Bùi Văn Trường 2011 Lao Động Xã Hội Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 ThS. Trần Công Dũ 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiên có năm 2010
2 Tham khảo Hiện có http://vbpl.vn/pages/portal.aspx
3 TS. Nguyễn Đăng Dờn 2012 Trường Đại học kinh tế TPHCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 PGS.TS. Lê Văn Tề 2004 Thống kê Tham khảo vie Hiện có
5 GS.TS.Lê Văn Tư 2000 Thống kê Tham khảo vie Hiện có
6 Đoàn Thái Sơn – PC Ngân hàng nhà nước Việt Nam 2017 Tham khảo vie Hiện có https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/trangchu/ttsk/ttsk_chitiet?centerWidth=80%25&dDocName=SBV284907&leftWidth=20%25&rightWidth=0%25&showFooter=false&showHeader=false&_adf.ctrl-state=t7to9gz1i_93&_afrLoop=266641928843000#%40%3F_afrLoop%3D266641
7 Ngân hàng nhà nước 2016 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-39-2016-TT-NHNN-hoat-dong-cho-vay-cua-to-chuc-tin-dung-chi-nhanh-ngan-hang-nuoc-ngoai-338877.aspx
8 Ngân hàng nhà nước 2016 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-43-2016-TT-NHNN-cho-vay-tieu-dung-cua-cong-ty-tai-chinh-326281.aspx
9 Tham khảo vie Hiện có Tầng 4-Quầy tham khảo
10 Tham khảo vie Hiện có Tầng 4-Quầy tham khảo
11 Tham khảo vie Hiện có Tầng 4-Quầy tham khảo
12 Tham khảo vie Hiện có Tầng 4-Quầy tham khảo
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đặng Hùng Vũ 2007 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7758
2 Bùi Kim Yến 2013 Tài Chính Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Bùi Kim Yến, Thân Thị Thu Thủy 2013 Tài Chính Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9922
4 Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A 2011 McGraw-Hill Tham khảo eng Chưa có fahasa
5 Kenneth A. Stern. Biên dịch: Minh Đức - Hồ Kim Chung. 2001 Trẻ. Tham khảo vie Hiện có
6 Lê Văn Tư 2005 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có
7 Robert P.Miles 2014 Trẻ Tham khảo vie Chưa có
8 Trần Ngọc Thơ 2003 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có

40. BUS538 - Quản trị nguồn nhân lực 12 Nguyễn Vũ Thùy Chi (nvtchi@agu.edu.vn), Huỳn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thanh Hội 2002 Thống kê Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2000
2 Lưu Thị Thái Tâm, Lê Trung Ngọc Phát 2015 Đại học An Giang. Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Trần Kim Dung 2000 Đại học quốc gia TPHCM Giảng dạy chính vie Hiện có Năm 2018 (danh mục sách mới tháng 9)
4 Nguyễn Hữu Thân 2001 Thống kê Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2004
5 Business Edge 2007 Trẻ Tham khảo vie Chưa có Quản trị nguồn nhân lực / Trần Kim Dung. - Tái bản lần thứ 8 có sửa chữa và bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh , 2013.
6 Business Edge 2006 Trẻ Tham khảo vie Chưa có
7 Business Edge 2007 Trẻ Tham khảo vie Chưa có
8 Business Edge 2006 Trẻ Tham khảo vie Chưa có Phân tích công việc: quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ Bộ Xây dựng. - Hồ Chí Minh : Trẻ , 2001.
9 Đồng Thị Thanh Phương 2011 Lao động & Xã hội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
10 Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Quốc Tuấn, Lê Thị Minh Hằng 2007 Tài Chính Tham khảo vie Chưa có Quản trị sản xuất / Lê Trung Ngọc Phát. - An Giang : Đại học An Giang , 2013.
11 Trương Chí Tiến, Nguyễn Văn Duyệt 2006 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7266
12 Business Edge 2007 Trẻ Tham khảo vie Chưa có

41. COA505 - Tin học ứng dụng quản trị 3 Nguyễn Văn Phúc (nvphuc@agu.edu.vn), Nguyễn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Tố Nga 2017 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7284
2 Văn Huy Hào Thi Đại học Kinh tế TPHCM Tham khảo vie Chưa có
3 Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc 2005 Thống kê Tham khảo vie Hiện có

42. BUS527 - Thương mại điện tử 11 Nguyễn Văn Phúc (nvphuc@agu.edu.vn), Trần Th

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn thương mại điện tử 2009 Trường Đại học Ngoại thương Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7913 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7996
2 2011 Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/3707
3 Lương Mai Em 2007 Viện phát triển Quản trị và công nghệ mới Giảng dạy chính vie Chưa có Thương mại điện tử / Bùi Văn Danh. - Tp. Hồ Chí Minh : Phương Đông , 2011.
4 Trịnh Lê Nam, Nguyễn Phúc Trường Sinh 2001 Khoa học & Kỹ thuật. Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Bùi Văn Danh 2011 Phương Đông Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Thị Tuyết Mai 2004 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
7 Nguyễn Trung Toàn, Nhóm biên dịch 2007 Lao Động Tham khảo vie Chưa có Thương mại điện tử / Bùi Văn Danh. - Tp. Hồ Chí Minh : Phương Đông , 2011.
8 Turban E. et al 2008 Pearson Education, Inc Tham khảo eng Hiện có
9 Thái Hùng Tâm 2007 Lao động & Xã hội Tham khảo vie Chưa có
10 Bộ Công Thương 2017 Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam Tham khảo vie Hiện có http://ebi.vecom.vn/Upload/Document/Bao-Cao/Bao-cao-EBI-2017-Final.pdf
11 Turban 2012 Spinger Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Leo Jones, Richard Alexander 2012 Hồng Đức Giảng dạy chính eng Hiện có Hiện có năm: 2000 (Nxb: Cambridge University Press) http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10051
2 Lê Phương Dung, Từ Thảo Hiếu, Trần Thị Mỹ Phương 2016 Giảng dạy chính vie Chưa có
3 Daniella Fjellstrom 1996 Social and Behavioral Sciences Tham khảo eng Hiện có http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:15960/fulltext01
4 Nguyễn Trọng Đàn 2007 Lao Động Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004; http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7890
5 Roger Fisher & William Ury (Người dịch: Đặng Xuân Dũng & Nguyễn Hồng Thạch) 1997 Thành Phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
6 Mascull B 2002 Cambridge University Press Tham khảo vie Hiện có
7 Aspinall T, Bethell G. 2003 Cambridge University Press Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Thị Lý (chủ biên) và các tác giả khác 2010 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Chưa có Giáo viên cho mượn
2 Võ Thanh Thu 2010 Lao động – Xã hội Giảng dạy chính vie Hiện có Khác Tên tài liệu: Quan hệ kinh tế quốc tế
3 Học viện quan hệ quốc tế 2006 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có Giáo trình Quan hệ kinh tế quốc tế Nguyễn Văn Luận, Kim Văn Chính, Nguyễn Thanh Tâm. - Hà Nội : Công an Nhân dân , 2005.
4 Lê Bộ Lĩnh (chủ biên). 2005 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Võ Thanh Thu 2008 Thống kê Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2010 Khác Tên tài liệu: Quan hệ kinh tế quốc tế; Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội
6 Tham khảo vie Hiện có (Tầng 4-Quầy Tham Khảo)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Văn Châu & Tô Bình Minh 2001 Khoa Học và Kỹ Thuật Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Văn Dung 2010 Lao Động Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2011
3 Lê Phương Dung 2010 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 Phạm Mạnh Hiền 2012 Lao Động & Xã Hội Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Triệu Hồng Cẩm 2006 Văn hoá Sài Gòn Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7498
6 Dương Hữu Hạnh 2004 Thống kê Tham khảo vie Hiện có
7 Vũ Hữu Tửu 2004 Giáo Dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002

46. BUS503 - Bảo hiểm ngoại thương 4 Trần Thị Hằng Ni (tthni@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Triệu Hồng Cẩm 2006 Nhà xuất bản Văn hóa Sài gòn Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7498
2 Phạm Mạnh Hiền 2008 Lao động xã hội Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Lê Văn Bảy 2009 Trường Đại học Kĩ thuật công nghệ TPHCM Tham khảo vie Chưa có
4 Trần Thị Hằng Ni 2010 Trường Đại Học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7867

47. BUS505 - Marketing quốc tế 5 Lê Thị Ngọc Tiền (ltntien@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Minh Hải 2014 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2015
2 Nguyễn Đông Phong và cộng sự 2014 Kinh tế TP.HCM Tham khảo vie Chưa có Yêu cầu mua mới
3 Philip R. Cateora – Mary C. Gilly – John L. Graham 2015 Kinh tế TP.HCM Tham khảo vie Chưa có Yêu cầu mua mới
4 Dương Hữu Hạnh 2007 Lao động Xã hội Tham khảo vie Hiện có
5 Hill C.W.L. 2006 McGrawn- Hill Tham khảo vie Hiện có

48. BUS522 - Quản trị sản xuất 4 Đoàn Vinh Thăng (dvthang@agu.edu.vn), Lê Ngọ

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lưu Thị Thái Tâm, Lê Trung Ngọc Phát 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 F. Robert Jacobs, Richard B. Chase 2014 Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
3 Đồng Thị Thanh Phương 2011 Lao động Xã hội Tham khảo vie Hiện có
4 Trương Chí Tiến, Nguyễn Văn Duyệt 2006 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7266

49. BUS540 - Quản trị chất lượng 6 Trần Thị Tuyết Nhi.tttnhi@agu.edu.vn,Trần

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Ngọc Lan 2010 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Bùi Nguyên Hùng, Nguyễn Thúy Quỳnh Loan 2004 Đại học quốc gia TPHCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Lưu Thanh Tâm 2003 Đại học Quốc Gia TPHCM Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Quốc Tuấn, Trương Hồng Trình, Lê Thị Minh Hằng. TQM. 2007 Tài Chính Tham khảo vie Chưa có Quản lý chất lượng toàn diện con đường cải tiến và thành công Nguyễn Song Bình, Trần Thị Thu Hà. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2006
5 Tạ Thị Kiều An – Ngô Thị Ánh - Nguyễn Hoàng Kiệt – Đinh Phượng Vương 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2014
6 Tôn Thất Nguyễn Thiêm 2006 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2005 đã scan 2006 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9893
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 TS. Đoàn Ngọc Quế; Ths Đào Tất Thắng, TS. Lê Đình Trực 2015 Đại học Kinh tế Tp. HCM Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Huỳnh Lợi 2012 Phương Đông Tham khảo vie Hiện có
3 Phạm Văn Dược, Đặng Kim Cương 2010 Thống kê Tham khảo vie Hiện có
4 Anthony A. Atkinson, Rajiv D. Banker, Robert S. Kaplan, S. Mark Young. 2004 Prentice Hall Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Barry Field & Nancy Olewiler. Biên dịch: Phạm Khánh Nam, Phan Thị giác Tâm, Bùi Dũng Thể, Võ Đức Hoàng Vũ 2005 Chương trình kinh tế môi trường Đông Nam Á (EEPSEA) và Đại học Kinh tế TP HCM (UEH) Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Thế Chinh và nhóm tác giả 2003 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có
3 Thomas Sterner. Dịch giả: Đặng Minh Phương và nhóm dịch giả. 2008 Tổng Hợp. Tham khảo vie Hiện có
4 J.A.Sinden & D.J.Thampapillai . Dịch giả:Trần Võ Hùng Sơn, và nhóm dịch giả. 2003 Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh. Tham khảo vie Hiện có
5 Field, B.C. 1994 McGraw-Hill. Tham khảo vie Hiện có

52. BUS913 - Quản trị kinh doanh quốc tế 3 Đặng Hùng Vũ & Phương Dung (K.KT)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hill, C. W.(Tập thể giảng viên khoa Thương mại – Du lịch – Marketing,Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh dịch và hiệu đính) 2014 Kinh tế TP.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Hà Nam Khánh Giao 2012 Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
3 Hill, C. W 2014 Irwin: McGraw-Hill Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm 2005
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nông Quốc Bình (chủ biên)-Khoa Luật Đại học Quốc Gia 2005 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 PGS – TS. Mai Hồng Quỳ và Th.S Trần Việt Dũng 2006 Đại học Quốc gia TPHCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Đại học luật Hà Nội 2006 Tư Pháp Giảng dạy chính vie Chưa có
4 Khoa Kinh tế Đại học Quốc gia TPHCM 2006 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2009
5 Raj Bhala Tư Pháp Tham khảo vie Chưa có
6 PGS. Nguyễn Đăng Dung, TS. Nguyễn Ngọc Đào 2000 Đồng Nai Tham khảo vie Chưa có
7 Học viện Quan hệ Quốc tế 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Chưa có
8 Trung tâm tư vấn và đào tạo Kinh tế Thương mại (ICTC) 2004 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Chưa có
9 Jan Ramberg 2006 Thống kê Tham khảo vie Chưa có
10 Võ Anh Tuấn 2004 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
11 Trịnh Hồng Hạnh (người dịch) 2003 Khoa học xã hội Tham khảo vie Chưa có
12 Jean – Marc Favret (Nhà Pháp luật Việt – Pháp) 2002 Văn hóa – Thông tin Tham khảo vie Chưa có
13 TS.Nguyễn Vĩnh Thanh, ThS. Lê Thị Hà 2006 Lao động xã hội hoặc (Tư Pháp) Tham khảo vie Chưa có
14 Bùi Xuân Nhự (chủ biên)-Trường Đại học Luật Hà Nội 2006 Tư Pháp Tham khảo vie Hiện có
15 Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội 2003 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1998
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Tiến 2010 Thống kê Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có Tài chính quốc tế/GS.TS. Trần Ngọc Thơ, ... [và những người khác] Tp. Hồ Chí Minh Thống Kê 2008
2 Hồ Diệu 2002 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Giáo trình tài chính quốc tế : Sách được dịch nguyên bản sang tiếng Anh / Nguyễn Văn Tiến. - Hà Nội : Thống kê , 2012. (MD071359; MD071358)
3 Trần Ngọc Thơ 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008 Hiện có: Giáo trình tài chính quốc tế : Sách được dịch nguyên bản sang tiếng Anh / Nguyễn Văn Tiến. - Hà Nội : Thống kê , 2012. (MD071359; MD071358)
4 Moosa, Imad A 1998 McGraw-Hill Education Tham khảo eng Chưa có fahasa

55. BUS519 - Nghiên cứu Marketing 5 Hồ Bạch Nhật, hbnhat@agu.edu.vn, Cao Minh To

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thế Giới & Nguyễn Xuân Lãn 2002 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Văn Dung 2010 Lao động Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang 2009 Lao động Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2007
4 Nguyễn Văn Dung, Nguyễn Quốc Hưng & Nguyễn Quyết. 2010 Giao thông Vận tải Tham khảo vie Hiện có
5 David J.Luck & Ronald S. Rubin 2009 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1998

56. BUS520 - Quản trị hệ thống thông tin 5 Nguyễn Văn Phúc (nvphuc@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Phạm Thị Thanh Hồng và Phạm Minh Tuấn 2007 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
3 James A. O'Brien, and George Marakas. 2009 McGraw-Hill Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006 Fahasa (2009)
4 Đinh Thế Hiển 2000 Thống kê Tham khảo vie Hiện có
5 Hàn Viết Thuận 2001 Thanh Niên Tham khảo vie Hiện có

57. BUS518 - Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư 5 Phạm Bảo Thạch, pbthach@agu.edu.vn, Nguyễn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Bảo Thạch 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư : Lý thuyết, bài tập & bài giải / Vũ Công Tuấn. - TP. Hồ Chí Minh : Thống Kê , 2014 MD071402; MD071403; MD071404 (Đang xử lý)
2 Phước Minh Hiệp, Lê Thị Vân Đan 2011 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Thiết lập & thẩm định dự án đầu tư : Lý thuyết, bài tập & bài giải / Vũ Công Tuấn. - TP. Hồ Chí Minh : Thống Kê , 2014. MD071402; MD071403; MD071404
3 Nguyễn Bạch Nguyệt 2008 Đại học Kinh Tế Quốc Dân Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2005
4 Đỗ Phú Trần Tình 2011 Giao thông Vận tải Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý Thiết lập & thẩm định dự án đầu tư : Lý thuyết, bài tập & bài giải / Vũ Công Tuấn. - TP. Hồ Chí Minh : Thống Kê , 2014. MD071402; MD071403; MD071404
5 Cao Hào Thi, Lê Nguyên Hậu, Tạ Trí Nhân, Võ Văn Huy, Nguyễn Quỳnh Mai (Biên dịch). 1998 Chương trình Fulbright về giáng dạy kinh tế tại Việt nam Tham khảo vie Chưa có

58. BUS517 - Chiến lược kinh doanh 8 Huỳnh Phú Thịnh.hpthinh@agu.edu.vn, Lê Thị

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Huỳnh Phú Thịnh 2009 Trường Đại học An Giang. Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Kim, W. C. & Mauborgne, R.(Phương Thúy dịch, Ngô Phương Hạnh hiệu đính) 2007 Tri Thức Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2007 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9267
3 Porter, M. E. (Nguyễn Ngọc Toàn dịch) 2009 Trẻ & DT Books Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Tôn Thất Nguyễn Thiêm 2003 TP.HCM. Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2005
5 Nguyễn Đình Nhơn 2007 Tổng hợp Đồng Nai. Tham khảo vie Hiện có
6 Porter, M. E, Nguyễn Phúc Hoàng dịch 2008 Trẻ & DT Books Tham khảo vie Chưa có Giảng viên có
7 Thompson, A. A. & Strickland, A.J. 2000 McGraw-Hill/Irwin Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2001
8 Brandenburger, Adam M, Nalebuff, Barry J. Nguyễn Tiến Dũng & Lê Ngọc Liên dịch) 2005 Thống kê Tham khảo vie Chưa có TV có: Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh / Nguyễn Thị Thu Hương, Hoàng Đình Minh, năm 2016 (5 tài liệu)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lưu Thị Thái Tâm 2015 Đại học An giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
2 Lưu Thị Thái Tâm 2014 Đại học An giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Đồng Thị Thanh Phương, Nguyễn Đình Hoà, Trần Thị Ý Nhi. 2007 Thống Kê Tham khảo vie Chưa có Giáo trình quản trị doanh nghiệp Dùng trong các trường THCN Nguyễn Thượng Chính. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội , 2007.
4 Dương Hữu Hạnh 2004 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có
5 Lê Văn Tâm, Ngô Kim Thanh 2008 Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Giáo trình quản trị doanh nghiệp Dùng trong các trường THCN Nguyễn Thượng Chính. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội , 2007.
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh Giảng dạy chính Hiện có Lưu ở Khoa Kinh tế
2 Trường Đại học An Giang 2015 Trường Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://feba.agu.edu.vn/?q=node/1451
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh Giảng dạy chính Hiện có Lưu ở khoa Kinh tế
2 Trường Đại học An Giang 2015 Trường Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://feba.agu.edu.vn/?q=node/1451
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đoàn Thị Hồng Vân và cộng sự 2010 Lao động – Xã hội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Roger Fisher & William Ury 1997 . TP. Hồ Chí Minh: NXB Thành Phố Hồ Chí Minh Giảng dạy chính eng Hiện có
3 GV Le Phuong Dung Giảng dạy chính vie Chưa có GV biên soạn chưa xong
4 Đoàn Thị Hồng Vân và cộng sự 2010 Lao động – Xã hội Giảng dạy chính eng Hiện có
5 Lê Phương Dung 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
6 Daniella Fjellstrom 1996 Giảng dạy chính eng Hiện có http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:15960/fulltext01
7 Nguyễn Khắc Khoái (biên dịch) 2002 Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Chưa có
8 Roger Fisher & William Ury 1997 Thành Phố Hồ Chí Minh Giảng dạy chính eng Hiện có
9 Pervez N.Ghauri 2003 Elsevier Tham khảo eng Hiện có https://books.google.com.vn/books?id=YdLV7JpM-90C&printsec=frontcover&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
10 Tham khảo Hiện có http://www.trungtamwto.vn/cachiepdinhkhac/tom-luoc-cong-dong-kinh-te-asean-aec

63. BUS932 - Kế hoạch kinh doanh 5 Huỳnh Phú Thịnh (hpthinh@agu.edu.vn), Phạm

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 McKeever, M. 2009 Tổng hợp TPHCM Giảng dạy chính vie Hiện có Đã scan
2 Phạm Ngọc Thúy (chủ biên) 2002 Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Huỳnh Phú Thịnh 2009 Trường Đại học An Giang. Tham khảo vie Hiện có
4 Porter, M. E. 2009 Trẻ & DT Books Tham khảo vie Hiện có
5 Tôn Thất Nguyễn Thiêm 2003 TP.HCM. Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2005
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 PGS.TS. Vũ Chí Lộc 2014 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2012
2 GS. TS Võ Thanh Thu, TS Võ Thị Ngọc Huyền 2011 Tổng hợp TP. HCM Tham khảo vie Chưa có
3 2015 Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46750&Keyword=67/2014/QH13
4 Tham khảo vie Hiện có http://www.trungtamwto.vn/wto/hiep-dinh-ve-cac-bien-phap-thuong-mai-trims
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Phương Dung 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có Quản trị Logistics / PGS.TS Đoàn Thị Hồng Vân. - Hà Nội : Thống Kê , 2006.
2 Donald J.bowersox, David J.Closs 1996 McGraw-Hill London Giảng dạy chính vie Chưa có
3 F.Robert Jacos, Richard B.Chase 2015 Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2017
4 Đoàn Thị Hồng Vân 2006 Thống kê Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Douglas M. Lambert, James R.Stock, Lisa M.Ellram 1998 McGraw-Hill Singapore Giảng dạy chính vie Chưa có
6 Đoàn Thị Hồng Vân 2010 Lao động Xã hội Giảng dạy chính vie Chưa có Logistics David J. Bloomberg, Stephen LeMay, Joe B. Hanna. - New Jersey : Prentice Hall , 2002.
7 Philippe-Pierre Dornier Ricardo Ernst, Michel Fender & Panos Kouvelis 2002 Taylor Francis Tham khảo eng Chưa có
8 Tham khảo eng Hiện có www.apllogistics.com
9 Tham khảo eng Hiện có www.maerskline.com/vi-vn/
10 F.Robert Jacos, Richard B.Chase 2014 Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017

66. BUS910 - Quản trị Marketing 3 Trịnh Hoàng Anh (thanh@agu.edu.vn), Cao Minh To

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Kotler, P. 2009 Lao động – Xã hội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2001
2 Lê Thế Giới, Nguyễn Xuân Lãn, Võ Quang Trí, Đinh Thị Lệ Trâm & Phạm Ngọc Ái. 2014 Tài Chính Tham khảo vie Hiện có
3 Lưu Thanh Đức Hải 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

67. BUS918 - Nghiệp vụ kinh doanh quốc tế 10 Lê Phương Dung (lpdung@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đoàn Thị Hồng Vân 2017 Kinh tế TP Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Thư viện hiện có: Quản trị xuất nhập khẩu/ GS.TS Đoàn Thị Hồng Vân/ NXB Tổng hợp Tp.HCM, Năm 2011
2 Đoàn Thị Hồng Vân 2007 Lao Động - Xã Hội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2005
3 Nguyễn Trọng Đàn 2007 Lao Động Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Võ Thanh Thu 2011 Lao động - Xã hội Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2000 (UCP 500) Hiện có năm: 2014 (UCP 600)
6 Vũ Hữu Tửu 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Thư viện có năm 2002
7 Châu Hoàng Văn 2001 Giao thông vận tải Tham khảo vie Chưa có GV sẽ gửi cho TV photo
8 Lê Phương Dung 2008 Trường Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
9 Đinh Tích Linh 2002 Thống kê Tham khảo vie Hiện có
10 2011 Cty TNHH Giải Pháp DeMAC Tham khảo vie Hiện có