Khoa Du lịch và Văn hóa - Nghệ thuật
Việt Nam học - Đại học

Thông tin cán bộ phụ trách

Trương Ngọc Mai Anh
tnmanh@agu.edu.vn

Click vào môn học để xem danh mục tài liệu của từng môn, hoặc hiển thị tất cả

Tổng số môn học: 66

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Đức Thanh 2005 Đại học Quốc gia. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2008 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9273
2 Trần Văn Mậu 2006 Nxb Giáo dục. tài liệu photo Giảng dạy chính eng Hiện có Hiện có năm 2005
3 Thùy Linh – Việt Trinh (sưu tầm và hệ thống) 2012 Lao động Tham khảo vie Hiện có
4 Thái Trí Dũng 2007 Thống kê Tham khảo vie Hiện có
5 Trần Thượng Tuấn – Nguyễn Minh Huy 2015 Lao động Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Quang Phan, Phạm Văn Sinh 2013-2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9549
2 Khoa Lý luận Chính trị 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7725 (Năm 2017)
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
4 Bộ môn Triết học 2006 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có năm: 2009
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Bộ môn Triết học 2004 Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm : 2008 đã scan 2014
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Viết Thông 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
7 Bộ môn Triết học 2007 Lưu hành nội bộ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có: 2009

4. HCM101 - Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 Bùi Thu Hằng. bthang@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Ngọc Anh (chủ biên) ... [và những người khác 2017 Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đinh Xuân Lý, Phạm Ngọc Anh (đồng chủ biên) 2008 Lý luận Chính trị Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7162
3 Song Thành 2005 Lý luận chính trị Tham khảo vie Hiện có
4 Hội đồng Lý luận Trung Ương 2013 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2017 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có đang bổ sung
2 Đảng Cộng sản Việt Nam 2015 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7161 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7497
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có ebook: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
5 Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 1999 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008

6. COS101 - Tin học đại cương (*) 6 Lê Xuân Phi (lxphi@agu.edu.vn), Lê Trung Thư (

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Tin học 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Mark Dodge, Gaig Stinso, Đoàn Công Thông,Trần Ngọc Hoa 2003 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Trịnh Anh Toàn, Hồng Oanh 2000 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có
4 Busby, M. Learn 2004 Texas: Wordware Publishing, Inc Tham khảo eng Hiện có
5 PTS Learning Systems 2003 Pennsylvania: Bucknell University Tham khảo eng Chưa có
6 Nguyễn Đình Tê 2000 Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Hiện có: New perspectives on Microsoft Powerpoint 2000 comprehensive S. Scott Zimmerman, Beverly B. Zimmerman. - Boston, MA : Course Technology , 2001.
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hughes, John 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 A. J. Thomson,A. V. Martinet 1986 Hong Kong: Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 1989
3 Sarah Cunningham, Peter Moor, Jane Comyns Carr 2005 UK: Pearson Education Ltd Tham khảo eng Hiện có
4 Buzan, Tony 2008 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 John Hughes, Helen Stephenson, Paul Dumment 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Cobuild, C. 2011 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
3 Lougheed, Lin 2009 New York: Pearson Education Tham khảo eng Hiện có
4 Lougheed, Lin 2012 New York: Pearson Education Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2007 fahasa (2017)
5 Cobuild, C. 2012 Trẻ Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
6 Cobuild, C. 2012 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm 2013

9. PHT101 - Giáo dục thể chất (*) 20 Bộ môn Giáo dục thể chất

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Anh Tuấn, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Mạnh Thái 2008 Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Thị Thảo Trang 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7129
3 Nguyễn Kim Minh, Nguyễn Trọng Hải, Trần Đồng Lâm, Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Nguyễn Kim Minh 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Liên Đoàn Điền Kinh Thế Giới 2010 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2013. (TK02453) 2010 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2010 (3)
6 Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004 (50 quyển) Năm 2010: 10 quyển
7 Nguyễn Văn Trạch và Ngũ Duy Anh 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2004 Giáo trình bơi lội
8 Trường ĐHSP TDTT TPHCM 2009 Thể dục thể thao. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
9 Vũ Thành Sơn, Nguyễn Danh Hoàng Việt 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003
10 Nguyễn Trần Phương Thảo 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7126
11 Nguyễn Danh Thái, Mai Duy Diễn 1980 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9024
12 Nguyễn Danh Thái, Vũ Thành Sơn 1999 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có
13 Ủy ban TDTT Việt Nam 2005 – 2008 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-634-TTTTC-Luat-Sport-Aerobics-93654.aspx
14 Tổng cục TDTT – Liên Đoàn TD Việt Nam môn TD Aerobics 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-2336-QD-BGDDT-2015-Hoi-khoe-Phu-Dong-toan-quoc-lan-thu-IX-2016-286345.aspx
15 NGUYỄN PHƯỚC THỌ, NGUYỄN PHƯỚC TOÀN, NGUYỄN ANH TUẤN 2009 Trường Đại học sư phạm TDTT TPHCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9824
16 Hồ Văn Tú 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6363
17 Đỗ Chi 1984 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có
18 Đặng Ngọc Quang 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
19 2003 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Luật bơi / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2009
20 Tổng cục thể dục thể thao 2004 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Đăng Thanh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Đào Huy Hiệp, Lưu Ngọc Khái, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Đại Nghĩa 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Hữu Thảo, Phan Tân Hưng, Nguyễn Đình Lưu, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Tiến Hải 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-15-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC-can-bo-giao-duc-quoc-phong-284361.aspx
5 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.hcmut.edu.vn/vi/event/view/van-ban-moi/666-thong-tu-so-6353bgddtgdqp-nga%CC%80y--26-tha%CC%81ng-9-nam-2012
6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
7 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
8 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Lần VI: không thấy Lần VII: 2 (1991) Lần VIII: 1 (1996) Lần IX : 4 (2001) Lần X: 3 (2006) Lần XI: 4 (2011) Lần XII: ebook (http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163) TV hiện có: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII/ Mặt trận
9 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
10 Bộ tổng tham mưu cục quân huấn 2000 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
11 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
12 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-18-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-day-danh-gia-ket-qua-hoc-Giao-duc-quoc-phong-an-ninh-289668.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Khoa Luật và Khoa học chính trị, Trường Đại học An Giang 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Minh Đoan (chủ biên) 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2008 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 1984 Sự thật Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Minh Đoan 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
6 Các Mác,Phơđrích ăngghen 1980 Sự thật Tham khảo vie Hiện có
7 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=27806
8 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
9 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2017 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2018 Bộ luật tố tụng hình sự (Hiện hành) MD074412,MD074413,MD074414,MD074415,MD074416
10 2018 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
11 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
12 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
13 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2016 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
14 2017 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=32833&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%91ai%202013
15 Phạm Hoài Huấn (chủ biên) và những người khác 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
16 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2016 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=29068 Luật Bảo vệ môi trường. Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Chính trị Quốc gia - Sự thật. 2016 - Luật bảo vệ môi trường hiện hành (năm 2014) và các văn
17 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có: VKĐH X năm 2006: 3 quyển & VKĐH XI năm 2011: 4 quyển

12. PSY101 - Tâm lý học đại cương 6 Trần Thị Huyên; tthuyen@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thanh Hùng 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2699
2 Lê Thị Bừng, Nguyễn Thị Vân Hương 2013 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2016
3 Nguyễn Công Khanh 2016 ĐHSP Tham khảo vie Chưa có
4 Bùi Văn Huệ 2000 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2003
5 Trần Trọng Thủy 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Trần Trọng Thủy, Phạm Minh Hạc, Phạm Hoàng Gia, Nguyễn Quang Uẩn 1997 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Sĩ Giáo, Hoàng LươngLâm Bá Nam, Lê Ngọc Thắng 1995 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: năm 2013
2 Đặng Nghiêm Vạn 2002 Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Chưa có
3 Viện Dân tộc học 1976 Khoa học xã hội. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: năm 1978, năm 1984
4 Phan Hữu Dật 1998 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
5 Hoàng Nam 1997 Văn hóa thông tin. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Dân tộc học đại cương / Lê Sĩ Giáo (ch.b.), Hoàng Lương, Lâm Bá Nam, Lê Ngọc Thắng. - Tái bản lần thứ 17. - Hà Nội : Giáo dục , 2013.
6 Đặng Nghiêm Vạn 1993 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Chưa có

14. TOU112 - Tiếng Việt thực hành – VHDL 5 Nguyễn Thị Thái Trân. ntttran@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Đức Dân 2000 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phan Thiều 2001 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Có tập 2, năm 1998
3 Nguyễn Đức Dân 2013 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Tài liệu photo
4 Tạ Thị Thanh Tâm 2009 Tổng hợp Tham khảo vie Hiện có
5 Trần Thị Ngọc Lang 1989 Khoa học xã hội Tham khảo vie Chưa có GV cho mượn

15. TOU113 - Lịch sử văn minh thế giới – VHDL 6 Lê Thu Vân. ltvan@agu.edu.vn; Cao Văn Đức. c

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Vũ Dương Ninh 2012 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2010
2 Lê Phụng Hoàng 2011 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2008
3 Lê Phụng Hoàng – Hà Bích Liên – Trần Hồng Ngọc 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1998
4 Đặng Hữu Toàn 2005 Từ điển bách khoa. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Ebook, đang xử lý
5 Trần Thị Thanh Liêm – Trương Ngọc Quỳnh 2013 Lao động xã hội. Tham khảo vie Hiện có Ebook, đang xử lý
6 Lương Ninh (chủ biên) 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

16. BUS102 - Quản trị học – VHDL 4 Đặng Đăng Thư. ddthu@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh, Khoa Quản trị kinh doanh, Bộ môn Quản trị nhân sự & Chiến lược kinh doanh 2006 Phương Đông. Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Cần kiểm tra lại
2 Nguyễn Thị Liên Diệp 1997 Thống kê Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Thanh Hội, Phan Thăng 1999 Thống kê. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Văn Lê 1994 Trẻ. TPHCM Tham khảo vie Hiện có

17. ECO103 - Kinh tế vi mô – vĩ mô – VHDL 5 Đặng Đăng Thư. ddthu@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh, Khoa Kinh tế 2008 Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Đang xử lý
2 Vũ Kim Dũng 2006 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Giảng dạy chính vie Hiện có
3 David Begg, Stanley Fischer & Rudiger Dornbusch 2010 Thống kê Tham khảo vie Hiện có
4 Lê Thế Giới (chủ biên),... 2006 Tài chính Tham khảo vie Hiện có đang xử lý: Kinh tế vi mô / ThS. Đinh Thùy Trâm. NXB Phương Đông, 2011
5 Nguyễn Văn Luân 2000 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008

18. TOU314 - Quản trị nguồn nhân lực – VHDL 4 Nguyễn Thị Hoài Thanh. nththanh@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Kim Dung 2013 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Năm 2018 (danh mục sách mới tháng 9)
2 Chu Thanh Hưởng (chủ biên) ... 2006 Công an nhân dân Tham khảo vie Hiện có TV có: 344.59701/Gi108/2008 (TK00326; TK00358)
3 Phan Thăng 2007 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1999
4 Thái Trí Dũng 1999 Đại học Kinh tế TPHCM lưu hành nội bộ Tham khảo vie Hiện có

19. BUS301 - Marketing căn bản – VHDL 5 Đặng Đăng Thư. ddthu@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Minh Đạo 2006 Đại học Kinh tế Quốc dân Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2010
2 Quách Thị Bửu Châu., Đinh Tiến Minh., Nguyễn Công Dũng., Đào Hoài Nam & Nguyễn Văn Trưng 2005 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2012 Khác Nhà xuất bản: Lao động
3 Hoàng Văn Thành 2014 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Trần Ngọc Nam, Trần Huy Khang 2005 Thành phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2000
5 Nguyễn Văn Dung 2009 Giao thông Vận tải Tham khảo vie Hiện có

20. MA_015 - Văn hóa tín ngưỡng Nam Bộ – VHDL 4 Lê Thu Vân. ltvan@agu.edu.vn; Đỗ Anh Thư. da

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nhiều tác giả 2017 Văn hóa – Văn nghệ Giảng dạy chính vie Chưa có
2 PGS. Huỳnh Lứa (Chủ biên) - Lê Quan Minh – Lê Văn Năm – Đỗ Hữu Nghiêm 2018 Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
3 GSTS Ngô Đức Thịnh 2016 Khoa học xã hội Tham khảo vie Hiện có Ebook, đang xử lý.
4 Trần Ngọc Thêm (Chủ biên) 2014 Văn hóa văn nghệ Tham khảo vie Hiện có

21. TOU504 - Văn hóa các nước Đông Nam Á – VHDL 6 Lê Thu Vân. ltvan@agu.edu.vn; Cao Văn Đức. c

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Tấn Đắc 2003 Khoa học – Xã hội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2010
2 Mai Ngọc Chừ 1999 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
3 Đinh Trung Kiên 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2009
4 Mary Somers Heidhues 2007 Văn hóa – Thông tin Tham khảo vie Hiện có
5 Niels Mulder 2014 Từ điển Bách khoa Tham khảo vie Chưa có
6 Trương Sỹ Hùng 2017 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có

22. TOU105 - Cơ sở văn hóa Việt Nam – VHDL 6 Lê Thu Vân. ltvan@agu.edu.vn; Cao Văn Đức. c

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Ngọc Thêm 2000 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 1999
2 Trương Hữu Quýnh (Chủ biên) 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2013
3 Đinh Xuân Lâm (Chủ biên) 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2013 (3 quyển) Hiện có năm: 1999 (1 quyển)
4 Ngô Đức Thịnh 1993 Khoa học xã hội Tham khảo vie Hiện có Hiện có: năm 2004
5 Trần Ngọc Thêm 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1997
6 Đào Duy Anh 2005 Văn hóa thông tin Tham khảo vie Hiện có

23. TOU536 - Tổng quan du lịch 5 Mai Thị Minh Thuy. mtmthuy@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Đức Thanh 2005 ĐH Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2008 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9273
2 Nguyễn Văn Đính, Trần Thị Minh Hòa ch.b. 2008 Đại học Kinh tế Quốc dân Tham khảo vie Hiện có
3 Võ Văn Thành 2015 Văn hóa – Văn nghệ Tham khảo vie Hiện có
4 Hà Nam Khánh Giao 2011 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Minh Tuệ (cb) và những người khác 2013 Giáo Dục Việt Nam, tái bản lần thứ ba Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Địa lí du lịch cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển ở Việt nam (năm 2017, 3 quyển, Đang xử lý)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên), Lê Thông, Vũ Đình Hòa, Lê Mỹ Dung, Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Tin, Trần Ngọc Điệp 2011 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: Địa lí du lịch cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển ở Việt nam (năm 2017, 3 quyển, Đang xử lý)
2 Vũ Thế Bình (chủ biên) 2009 Văn hóa thông tin Tham khảo vie Hiện có
3 Phạm Trung Lương, Đặng Duy Lợi, Vũ Tuấn Cảnh, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Ngọc Khánh (đồng chủ biên) 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2001
4 Lê Thông (chủ biên) 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Lê Thông (chủ biên) 2004 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2000,2001

25. TOU554 - Kỹ năng giao tiếp 6 Mai Thị Minh Thuy. mtmthuy@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Thái Trí Dũng 2007 Thống kê Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Thượng Tuấn, Nguyễn Minh Huy 2016 Lao Động Tham khảo vie Hiện có
3 Alan Barker 2015 Thanh Hóa Tham khảo vie Chưa có
4 Goman, Carol Kinsey 2016 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
5 Hoàng Trọng Canh (chủ biên), và những người khác 2016 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9931
6 Nguyễn Văn Lê, Tạ Văn Doanh 1994 Văn hóa thông tin Tham khảo vie Hiện có

26. TOU565 - Tâm lý du khách 5 Trịnh Thị Tố Phương.tttophuong@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trịnh Xuân Dũng 2003 Đại học Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Trần Thị Thu Hà 2005 Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2007
3 Vũ Khiêu 1978 Sự thật Tham khảo vie Hiện có
4 Thái Trí Dũng 1998 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2007
5 Nguyễn Văn Lê 1996 Trẻ Tham khảo vie Hiện có

27. LAW510 - Luật Du lịch 5 Lâm Thị Mai Sương Tú. lam.suongtu@gmail.com

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Ngọc Dũng 2005 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Quốc hội 2017 Chính trị Quốc gia Sự thật Tham khảo vie Hiện có
3 Phan Đăng Thanh, Trương Thị Hòa 1997 Trẻ Tham khảo vie Chưa có
4 Nguyễn Văn Thung 2005 Trẻ Tham khảo vie Chưa có
5 2017 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Văn Mậu 2005 Giáo dục. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đinh Thúy Ngọc 2006 Nxb. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9167
3 2005 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2017
4 Nguyễn Cường Hiền 1993 VHHN Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Công nghệ du lịch Kỹ thuật nghiệp vụ Dennis L Foster ; Trần Đình Hải dịch. - 1st. - Tp. Hồ Chí Minh : Thống Kê , 2001.
5 Đinh Trung Kiên 2003 ĐHQG Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Văn Quảng 2006 Trẻ Tham khảo vie Chưa có
7 Hồng Vân 2006 Trẻ Tham khảo vie Chưa có

29. TOU544 - Tuyến điểm du lịch Việt Nam 1 6 Lâm Thị Mai Sương Tú. lam.suongtu@gmail.com;

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Thị Hải Yến 2010 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Bùi Đẹp (Biên soạn) 2012 Trẻ. TPHCM Tham khảo vie Hiện có
3 Đào Ngọc Cảnh (Chủ biên), Nguyễn Trọng Nhân 2014 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
4 Bùi Đẹp (Biên soạn) 2012 Trẻ. TPHCM Tham khảo vie Hiện có
5 Hà Nguyễn 2012 Thông tin và Truyền thông Tham khảo vie Chưa có GV cho mượn
6 Phạm Côn Sơn 2005 Phương Đông Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Non nước Việt Nam / Vũ Thế Bình. - Hà Nội : Thanh Niên , 2016. (3 quyển, Đang xử lý)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Thị Hải Yến 2010 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Bùi Đẹp (Biên soạn) 2012 Trẻ Tham khảo vie Hiện có
3 Đào Ngọc Cảnh (Chủ biên), Nguyễn Trọng Nhân 2014 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
4 Bùi Đẹp (Biên soạn) 2012 Trẻ Tham khảo vie Hiện có
5 Hà Nguyễn 2012 Thông tin và truyền thông Tham khảo vie Chưa có GV cho mượn
6 Phạm Côn Sơn 2005 Phương Đông Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Non nước Việt Nam / Vũ Thế Bình. - Hà Nội : Thanh Niên , 2016. (3 quyển, Đang xử lý)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 PGT.TS Nguyễn Văn Mạnh, TS. Nguyễn Đình Hòa 2008 Kinh tế quốc dân Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Hoàng Văn Thành 2014 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
3 Hà Nam Khánh Giao 2011 Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
4 Trần Ngọc Nam, Trần Huy Khang 2005 Thành phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2000
5 Nguyễn Văn Dung 2009 Giao thông vận tải Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Văn Dung 2009 Giao thông Vận tải Tham khảo vie Hiện có

32. TOU551 - Du lịch quốc tế 6 Lâm Thị Mai Sương Tú. lam.suongtu@gmail.com

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lâm Thị Mai Sương Tú 2013 Tài liệu giảng dạy. Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2015
2 Đinh Trung Kiên 2006 Đại học quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
3 Võ Sơn Đông 2010 Thời đại Tham khảo vie Chưa có GV cho mượn
4 Hồ Thị Thu Hồ 2006 Trường Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có GV cho mượn
5 Khánh Linh 2011 Thời đại. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có GV cho mượn
6 Nguyễn Văn Khoa (biên soạn)...[và những người khác 2010 Giao thông vận tải. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có GV cho mượn

33. TOU518 - Quản trị lữ hành 4 Trịnh Thị Tố Phương.tttophuong@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Hồng Chương (chủ biên) 2009 Đại học Kinh tế Quốc Dân Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Ngọc Nam. Trần Huy Khang 2001 Thành phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2000
3 Nguyễn Thanh Hội, Phan Thăng 1999 Thống Kê Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Hồng Chương (chủ biên) ... 2000 Thống kê Hà Nội Tham khảo vie Hiện có đã scan 2010
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hội đồng cấp chứng chỉ nghiệp vụ du lịch 2005 Thanh niên Giảng dạy chính vie Hiện có
2 TS. Hà Nam Khánh Giao 2011 Tổng hợp TPHCM Tham khảo vie Hiện có (Đã scan)

35. TOU311 - Nghiệp vụ lễ tân 1 Nguyễn Thị Hoài Thanh. nththanh@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hội đồng cấp chứng chỉ nghiệp vụ du lịch 2005 Thanh Niên Giảng dạy chính vie Hiện có

36. TOU312 - Nghiệp vụ buồng 2 Nguyễn Thị Hoài Thanh. nththanh@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hội đồng Cấp chứng chỉ nghiệp vụ du lịch 2005 Thanh niên Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Hội đồng cấp chứng chỉ nghiệp vụ du lịch 2005 Thanh Niên Tham khảo vie Hiện có Đã scan

37. TOU566 - Quản trị nhà hàng – khách sạn 6 Nguyễn Thị Hoài Thanh. nththanh@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Mạnh - Hoàng Thị Lan Hương 2004 Lao động – Xã hội. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Bùi Thanh Tráng (chủ biên), Nguyễn Đông Phong 2014 Kinh tế. TP.HCM Tham khảo vie Hiện có
3 Bùi Xuân Phong 2015 Lao động Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9897
4 Huỳnh Thanh Tú 2013 Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
5 Phan Thăng 2007 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1999
6 Thái Trí Dũng 1999 Đại học Kinh tế TPHCM lưu hành nội bộ Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Dubicka, I. & O’Keeffe, M. 2013 Pearson Longman Giảng dạy chính eng Hiện có đã scan
2 Dubicka, I. & O’Keeffe, M. 2013 UK : Pearson Longman Tham khảo eng Chưa có TK3 fahasa
3 Haines, S. & Stewart, B 2000 Oxford University Press. Tham khảo eng Chưa có
4 Hào Hàn; Phan Quế Liên (dịch) 2009 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có
5 Nunan, D.; Nguyễn Thành Yến (biên dịch) 2007 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Chưa có
6 Stott, T. & Holt, R. 1991 Oxford University Press Tham khảo eng Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Dubicka, I. & O’Keeffe, M 2013 Pearson Longman Giảng dạy chính eng Hiện có đã scan
2 Dubicka, I. & O’Keeffe, M. 2013 UK : Pearson Longman Tham khảo eng Chưa có fahasa
3 Haines, S. & Stewart, B. 2000 Oxford University Press. Tham khảo eng Chưa có
4 Hào Hàn; Phan Quế Liên (dịch) 2009 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có
5 Nunan, D.; Nguyễn Thành Yến (biên dịch) 2007 Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có
6 Stott, T. & Holt, R 1991 Oxford University Press Tham khảo eng Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Trung Hoa 2006 Khoa học xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Văn Âu 2008 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
3 Tổng cục du lịch Việt Nam 2005 Văn hóa – Thông tin Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
4 Nguyễn Thị Thu Hiền 2007 Từ điển Bách khoa. Thành phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2005
5 Bùi Đức Tịnh 1999 Văn nghệ Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bế Trường Thành (chủ biên) 1998 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2010
2 Nguyễn Đăng Duy 2002 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
3 Nguyễn Văn Huy 1997 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Lưu Hùng 1996 Văn hóa dân tộc. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
5 Đặng Nghiêm Vạn 1993 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
6 Viện Dân tộc học 1976 Khoa học xã hội. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1984

42. TOU528 - Đặc điểm văn hóa ĐBSCL 5 Trần Diễm Thùy.tdthuy@agu.edu.vn; Cao Văn Đ

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Thị Yến Tuyết 1993 Khoa học Xã hội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Công Bình, Lê Xuân Diệm, & Mạc Đường 1990 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Hiện có
3 Phan Kế Bính 2008 Văn học Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1999
4 Nguyễn Hữu Hiếu 2010 Thời đại Tham khảo vie Chưa có GV cho mượn
5 Sơn Nam 2004 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2015

43. TOU529 - Lễ hội Việt Nam 7 Trần Diễm Thùy.tdthuy@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Cao Đức Hải, Nguyễn Khánh Ngọc 2010 Đại học quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Huỳnh Ngọc Trảng, Trương Ngọc Tường, Hồ Tường 1993 TP. HCM Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Huỳnh Quốc Thắng 2007 Trẻ Tham khảo vie Hiện có
4 Huỳnh Quốc Thắng 2003 Văn hóa thông tin Tham khảo vie Hiện có
5 Ngô Đức Thịnh 2007 Văn hóa Thông tin Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Quang Lê 2014 Khoa học xã hội Tham khảo vie Hiện có
7 Nguyễn Xuân Hồng 2014 Văn hóa Thông tin Tham khảo vie Hiện có Ebook, đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Ngọc Canh 1999 Văn hóa thông tin Giảng dạy chính vie Hiện có Ebook, đang xử lý
2 Nguyễn Khắc Thuần 2007 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Ebook, đang xử lý
3 Tôn Thất Bình 2016 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2006
4 Chu Quang Trứ 2013 Mỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Ebook, đang xử lý
5 Đinh Bằng Phi 2014 Văn hóa–Văn nghệ. Tp Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Ebook, đang xử lý
6 Thái Vũ 2015 Văn hóa Thông tin Tham khảo vie Hiện có TV có: Văn hóa Làng và nhân cách người Việt/ Nguyễn Đắc Hưng/ năm 2017
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Kế Bính 2006 Văn học Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 1999
2 Trần Ngọc Thêm 2000 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1999
3 Nhất Thanh; Vũ Văn Khiếu 2015 Văn học Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2001
4 Ngô Đức Thịnh 1993 Khoa học xã hội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2004
5 Toan Ánh 2012 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2012 (Đang xử lý; 3 bản: MD071287, MD071288, MD071289) Tên tài liệu: Tìm hiểu phong tục Việt Nam qua Lễ - Tết - Hội hè
6 Đặng Văn Lung, Nguyễn Sông Thao, Hoàng Văn Trụ 2011 Văn hóa dân tộc. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1997
7 Trần Ngọc Thêm 2000 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1997
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thiện Anh Tuấn, Nguyễn Văn Bền 2008 Thanh niên Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Thái Linh, Nhất Tam 2008 Văn hóa Thông tin Tham khảo vie Chưa có
3 Minh Phương 2008 Lao động Tham khảo vie Chưa có
4 Quách Tấn 2003 Y học chi nhánh TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có
5 Tony Smith, Sue Davidson; Lan Phương (dịch) 2003 Y học Tham khảo vie Chưa có
6 Vũ Quốc Trung 2008 Văn hóa Thông tin Tham khảo vie Chưa có
7 Bộ môn Nhi –Trường Đại học Y TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có
8 Bộ Y tế - Vụ khoa học và Đào tạo 2003 Y học Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Thanh Hải 2008 Hà Nội Giảng dạy chính vie Cần kiểm tra lại
2 Nguyễn Xuân Ba, Vũ Viết Hậu 2006 Phụ nữ Tham khảo vie Cần kiểm tra lại
3 Tương Phúc An, Gia Yên 2008 Phụ nữ Tham khảo vie Cần kiểm tra lại
4 Lương Quỳnh Mai, Trần Thị Yến Đà Nẵng Tham khảo vie Cần kiểm tra lại
5 Nguyễn Trúc Chi 2006 Tổng hợp, TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Cần kiểm tra lại
6 Trần Thanh Vân 2008 Phụ nữ Tham khảo vie Cần kiểm tra lại

48. TOU548 - Văn hóa ẩm thực Việt Nam 4 Nguyễn Thị Mỹ Duyên. ntmyduyen@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Diệu Thảo 2007 Đại học Sư Phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Giáo trình Văn hóa ẩm thực Việt Nam / Nguyễn Thị Diệu Thảo. - Hà Nội : Phụ Nữ , 2015.
2 Nguyễn Thị Diệu Thảo 2015 Phụ Nữ Tham khảo vie Hiện có
3 Trần Quốc Vượng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2013
4 Ngô Đức Thịnh 2010 Trẻ. TPHCM Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Văn Đạt, Võ Văn Thắng 2016 Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Johnson, B., & Christensen, L 2012 Sage Education, Inc Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9383
3 Mertens, D. M 2010 Thousand Oaks: SAGE. Tham khảo eng Hiện có đang xử lý
4 Best, J. W., & Kahn, J. V 1998 Allyn and Bacon. Tham khảo eng Hiện có đang xử lý
5 Creswell, J. W 2012 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có

50. TOU530 - Du lịch làng nghề 5 Lâm Thị Mai Sương Tú. lam.suongtu@gmail.com

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lâm Thị Mai Sương Tú 2014 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2015
2 Bùi Văn Vượng 1998 Văn hóa dân tộc Tham khảo vie Chưa có
3 Dương Bá Phượng 2001 Khoa học xã hội Tham khảo vie Chưa có GV cho mượn
4 Vũ Từ Trang 2007 Văn hóa thông tin Tham khảo vie Chưa có
5 Hồ Châu 2010 Thời đại Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đinh Thị Thu 2005 Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Trần Ngọc Nam, Trần Huy Khang 2005 Thành phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2000
3 Nguyễn Văn Đính, Trần Thị Minh Hòa 2006 Đại học Kinh tế Quốc dân Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2008

52. TOU533 - Du lịch văn hóa 4 Nguyễn Thị Mỹ Duyên. ntmyduyen@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Thúy Anh 2014 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2011
2 Trần Diễm Thúy 2001 Văn hóa Thông tin Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2010
3 Trần Quốc Vượng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2013
4 Hoàng Văn Thành 2014 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có

53. TOU912 - Quy hoạch du lịch 5 Nguyễn Thị Mỹ Duyên. ntmyduyen@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Văn Thông 2006 Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2009
2 Nguyễn Minh Tuệ (chủ biên);... 2000 Thành phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1996
3 Bùi Thị Hải Yến 2008 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2009
4 G.Cazes – R. Lanquar, Y. Raynouard; Đào Đình Bắc (dịch) 2005 Đại học Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
5 Bùi Thị Hải Yến, Phạm Hồng Long 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2009

54. TOU309 - Kinh tế du lịch 4 Đặng Đăng Thư. ddthu@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Đính & Trần Thị Minh Hòa 2009 Đại học Kinh tế Quốc Dân. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2008
2 Nguyễn Văn Lưu 2009 Đại học Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
3 Đổng Ngọc Minh & Vương Lôi Đình 2001 Trẻ Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Văn Mạnh & Phạm Hồng Chương 2009 Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Tham khảo vie Hiện có

55. TOU918 - Phát triển du lịch bền vững 3 Nguyễn Thị Mỹ Duyên. ntmyduyen@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Đình Hoè, Vũ Văn Hiếu 2001 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9190
2 Bùi Thị Hải Yến 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Khác Tên tài liệu: Tài nguyên du lịch
3 Trần Đức Thanh 2003 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2008 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9273
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hội đồng cấp chứng chỉ nghiệp vụ du lịch 2005 Thanh niên Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Hội đồng cấp chứng chỉ nghiệp vụ du lịch 2005 Thanh niên. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Hội đồng cấp chứng chỉ nghiệp vụ du lịch 2005 Thanh niên Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Hội đồng cấp chứng chỉ nghiệp vụ du lịch 2005 Thanh niên Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Hội đồng cấp chứng chỉ nghiệp vụ du lịch 2005 Thanh niên Giảng dạy chính vie Hiện có Đã scan
6 Hà Nam Khánh Giao – Nguyễn Văn Bình 2011 Tổng hợp TPHCM Tham khảo vie Hiện có
7 Vietnam Tourism Certificaction Board 2004 Thế giới Publishers. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2013
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Thị Hải Yến 2010 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Văn Mậu 2006 Giáo dục. Giảng dạy chính eng Hiện có Hiện có năm 2005
3 Nguyễn Minh Tuệ (chủ biên) 2013 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Địa lí du lịch cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển ở Việt nam (năm 2017, 3 quyển, Đang xử lý)
4 Đinh Trung Kiên 2003 Đại học Quốc gia. Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Văn Mậu 2005 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 2005 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: Luật Du lịch/ Quốc hội, 2017
3 Trần Văn Mậu 2005 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Đinh Thúy Ngọc 2006 Nxb. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9167
5 2017 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
6 Nguyễn Cường Hiền 1993 VHTN Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Công nghệ du lịch Kỹ thuật nghiệp vụ Dennis L Foster ; Trần Đình Hải dịch. - 1st. - Tp. Hồ Chí Minh : Thống Kê , 2001.
7 Đinh Trung Kiên 2003 ĐHQG Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
8 Nguyễn Văn Quảng 2006 Trẻ Tham khảo vie Chưa có
9 Hồng Vân 2006 Trẻ Tham khảo vie Chưa có
10 Nguyễn Cường Hiền 1993 VHTN Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Công nghệ du lịch Kỹ thuật nghiệp vụ Dennis L Foster ; Trần Đình Hải dịch. - 1st. - Tp. Hồ Chí Minh : Thống Kê , 2001.
11 Nguyễn Văn Quảng 2006 Trẻ Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Gordon Mace, François Pétry; Lê Minh Tiến (dịch) 2014 Trí Thức Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2013
2 Trần Hữu Quang, Nguyễn Đức Lộc, Ngô Thị Ngân Bình 2013 Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Văn Đạt, Võ Văn Thắng 2016 Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Quốc Vượng 2009 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2013
3 Trần Đức Thanh 2003 Đại học Quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2008 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9273

61. TOU558 - Du lịch cộng đồng 4 Trịnh Thị Tố Phương. tttophuong@agu.edu.v

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Thị Hải Yến 2012 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9189
2 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn 2015 Tham khảo vie Hiện có
3 Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ và Dịch vụ Văn hóa, Thể thao, Du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2016 Thành phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có
4 Đào Thị Hoàng Mai 2015 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9531

62. TOU531 - Du lịch sinh thái 4 Nguyễn Thị Mỹ Duyên. ntmyduyen@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Huy Bá, Thái Vũ Bình, Võ Đình Long 2005 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2016
2 Phạm Trung Lương 2002 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Đình Hòe 2001 Đại học Quốc Gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9190
4 Nguyễn Minh Tuệ 2000 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2013
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hồ Thị Đào 2017 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7728
2 Nguyễn Thị Hải Lê 2013 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Chưa có GV cho mượn
3 Lê Thông, Nguyễn Minh Tuệ, Lưu Hoa Sơn, Lê Mỹ Dung, Nguyễn Thanh Long 2015 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
4 Phan Thị Yến Tuyết 2014 Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có GV cho mượn
5 2014 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7730
6 PGS.TS Nguyễn Tuyết Nga Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Văn Lang, Nguyễn Anh, Quỳnh Cư 2013 Thanh niên Giảng dạy chính vie Hiện có Gồm 4 tập, mỗi tập 3 quyển Tập 1: 959.7092/L106 - T1 Tập 2: 959.7092/L106 - T2 Tập 3: 959.7092/L106 - T3 Tập 4: 959.7092/L106 - T4
2 Nhóm Tri Thức Việt 2009 Lao Động. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
3 Phan Huy Lê (chủ biên) 2013 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Chưa có
4 Nguyễn Ngọc Kim 1951 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
5 Nhóm Ban Mai 2011 Trẻ. TPHCM Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thụy Loan 2006 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2005
2 Nguyễn Thị Mỹ Liêm 2014 Âm nhạc Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9200
3 Tô Vũ 2002 Viện Âm nhạc Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9527
4 Lê Giang, Lư Nhất Vũ 2002 Trẻ. TPHCM Tham khảo vie Hiện có
5 Lê Giang, Lư Nhất Vũ 1983 Thành phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có

66. TOU913 - Kỹ năng thương lượng và đàm phán 4 Trịnh Thị Tố Phương.tttophuong@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trường Đại học kinh tế Quốc dân 2006 Thống kê Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2014
2 Jo Condrill, Bennie Bough ; Bạch Trà dịch 2011 Lao động Xã hội Tham khảo vie Hiện có
3 Thái Trí Dũng 1998 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2007
4 Trường Đại học kinh tế TP.Hồ chí Minh 2006 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2014