Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh
Marketing - Đại học

Thông tin cán bộ phụ trách

Đỗ Thị Bé Tư
dtbtu@agu.edu.vn

Click vào môn học để xem danh mục tài liệu của từng môn, hoặc hiển thị tất cả

Tổng số môn học: 64

1. MAR001 - Giới thiệu ngành – ĐH Marketing 2 Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 2018 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 2010 Pacifc Policy Research Center Giảng dạy chính vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Quang Phan, Phạm Văn Sinh 2013-2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9549
2 Khoa Lý luận Chính trị 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7725 (Năm 2017)
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
4 Bộ môn Triết học 2006 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có năm: 2009
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Bộ môn Triết học 2004 Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm : 2008 đã scan 2014
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Viết Thông 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
7 Bộ môn Triết học 2007 Lưu hành nội bộ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có: 2009

4. HCM101 - Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 Bùi Thu Hằng. bthang@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Ngọc Anh (chủ biên) ... [và những người khác 2017 Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đinh Xuân Lý, Phạm Ngọc Anh (đồng chủ biên) 2008 Lý luận Chính trị Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7162
3 Song Thành 2005 Lý luận chính trị Tham khảo vie Hiện có
4 Hội đồng Lý luận Trung Ương 2013 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2017 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có đang bổ sung
2 Đảng Cộng sản Việt Nam 2015 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7161 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7497
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có ebook: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
5 Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 1999 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hughes, John 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 A. J. Thomson,A. V. Martinet 1986 Hong Kong: Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 1989
3 Sarah Cunningham, Peter Moor, Jane Comyns Carr 2005 UK: Pearson Education Ltd Tham khảo eng Hiện có
4 Buzan, Tony 2008 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 John Hughes, Helen Stephenson, Paul Dumment 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Cobuild, C. 2011 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
3 Lougheed, Lin 2009 New York: Pearson Education Tham khảo eng Hiện có
4 Lougheed, Lin 2012 New York: Pearson Education Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2007 fahasa (2017)
5 Cobuild, C. 2012 Trẻ Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
6 Cobuild, C. 2012 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm 2013

8. COS101 - Tin học đại cương (*) 6 Lê Xuân Phi (lxphi@agu.edu.vn), Lê Trung Thư (

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Tin học 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Mark Dodge, Gaig Stinso, Đoàn Công Thông,Trần Ngọc Hoa 2003 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Trịnh Anh Toàn, Hồng Oanh 2000 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có
4 Busby, M. Learn 2004 Texas: Wordware Publishing, Inc Tham khảo eng Hiện có
5 PTS Learning Systems 2003 Pennsylvania: Bucknell University Tham khảo eng Chưa có
6 Nguyễn Đình Tê 2000 Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Hiện có: New perspectives on Microsoft Powerpoint 2000 comprehensive S. Scott Zimmerman, Beverly B. Zimmerman. - Boston, MA : Course Technology , 2001.
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Dương Phú Điền 2018 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Tài liệu lưu hành nội bộ
2 Nguyễn Thị Khánh Minh 2016 Trường Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có Tài liệu lưu hành nội bộ
3 Hoàng Xuân Quảng- Lê Văn Chua- Lê Công Nhàn 2013 Đại học An Giang Tham khảo vie Chưa có
4 Nguyễn Quốc Hưng 2009 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Huy Hoàng 2014 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Chưa có
6 Lê Ngọc Thạnh, Vũ Thị Phương Lan 2003 Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Khoa Luật và Khoa học chính trị, Trường Đại học An Giang 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Minh Đoan (chủ biên) 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2008 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 1984 Sự thật Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Minh Đoan 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
6 Các Mác,Phơđrích ăngghen 1980 Sự thật Tham khảo vie Hiện có
7 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=27806
8 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
9 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2017 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2018 Bộ luật tố tụng hình sự (Hiện hành) MD074412,MD074413,MD074414,MD074415,MD074416
10 2018 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
11 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
12 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
13 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2016 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
14 2017 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=32833&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%91ai%202013
15 Phạm Hoài Huấn (chủ biên) và những người khác 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
16 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2016 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=29068 Luật Bảo vệ môi trường. Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Chính trị Quốc gia - Sự thật. 2016 - Luật bảo vệ môi trường hiện hành (năm 2014) và các văn
17 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có: VKĐH X năm 2006: 3 quyển & VKĐH XI năm 2011: 4 quyển

11. BUS101 - Quản trị hành chính văn phòng 5 Nguyễn Thị Diễm Hằng (ntdhang@agu.edu.vn),

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Điệp, Trần Phương Hiền (Đồng chủ biên) 2012 Đại học Kinh tế Quốc dân Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Dương Văn Khảm 2002 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2000 đang xử lý 2016
3 Vương Thị Kim Thanh 2009 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Hữu Thân 2010 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có
5 Lê Thành Châu 2004 Tài chính Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tạ Minh 2010 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: năm 2011 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9251
2 Phạm Đức Trọng (chủ biên), Nguyễn Hữu Túc, Hoàng Thế Cường 2015 Hội Luật gia Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Sinh Huy, Nguyễn Văn Lê, Vũ Minh Tâm 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Nguyễn Sinh Huy, Nguyễn Văn Lê, Vũ Minh Tâm 2003 Đại học sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Tony Bilton 1993 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Chưa có Nhập môn xã hội học / Trần Thị Kim Xuyến (chủ biên) , Nguyễn Thị Hồng Xoan. - TP. Hồ Chí Minh : Thống Kê , 2003 Xã hội học nhập môn Bruce J. Cohen, Terri L. Orbuch. - Hà Nội : Giáo Dục , 1995.
6 Nguyễn Minh Hòa 1999 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
7 Lê Ngọc Hùng 2002 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Chưa có
8 Phạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng 1997 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Chưa có Giáo trình xã hội học đại cương / Phạm Đức Trọng (chủ biên), Nguyễn Hữu Túc, Hoàng Thế Cường. - Hà Nội : Hồng Đức : Hội Luật gia Việt Nam , 2016
9 Tương Lai 1997 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Chưa có

13. PSY101 - Tâm lý học đại cương 6 Trần Thị Huyên; tthuyen@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thanh Hùng 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2699
2 Lê Thị Bừng, Nguyễn Thị Vân Hương 2013 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2016
3 Nguyễn Công Khanh 2016 ĐHSP Tham khảo vie Chưa có
4 Bùi Văn Huệ 2000 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2003
5 Trần Trọng Thủy 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Trần Trọng Thủy, Phạm Minh Hạc, Phạm Hoàng Gia, Nguyễn Quang Uẩn 1997 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Võ Văn Thắng 2009 Trẻ Giảng dạy chính vie Hiện có Thư viện có:Giáo trình lôgíc học hình thức / Võ Văn Thắng / 2017
2 Hoàng Chúng 1994 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
3 Tô Duy Hợp - Phan Anh Tuấn 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1997
4 Nguyễn Trọng Văn - Bùi Văn Mưa 1995 Tủ sách Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có

15. PHT101 - Giáo dục thể chất (*) 20 Bộ môn Giáo dục thể chất

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Anh Tuấn, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Mạnh Thái 2008 Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Thị Thảo Trang 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7129
3 Nguyễn Kim Minh, Nguyễn Trọng Hải, Trần Đồng Lâm, Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Nguyễn Kim Minh 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Liên Đoàn Điền Kinh Thế Giới 2010 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2013. (TK02453) 2010 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2010 (3)
6 Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004 (50 quyển) Năm 2010: 10 quyển
7 Nguyễn Văn Trạch và Ngũ Duy Anh 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2004 Giáo trình bơi lội
8 Trường ĐHSP TDTT TPHCM 2009 Thể dục thể thao. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
9 Vũ Thành Sơn, Nguyễn Danh Hoàng Việt 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003
10 Nguyễn Trần Phương Thảo 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7126
11 Nguyễn Danh Thái, Mai Duy Diễn 1980 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9024
12 Nguyễn Danh Thái, Vũ Thành Sơn 1999 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có
13 Ủy ban TDTT Việt Nam 2005 – 2008 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-634-TTTTC-Luat-Sport-Aerobics-93654.aspx
14 Tổng cục TDTT – Liên Đoàn TD Việt Nam môn TD Aerobics 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-2336-QD-BGDDT-2015-Hoi-khoe-Phu-Dong-toan-quoc-lan-thu-IX-2016-286345.aspx
15 NGUYỄN PHƯỚC THỌ, NGUYỄN PHƯỚC TOÀN, NGUYỄN ANH TUẤN 2009 Trường Đại học sư phạm TDTT TPHCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9824
16 Hồ Văn Tú 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6363
17 Đỗ Chi 1984 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có
18 Đặng Ngọc Quang 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
19 2003 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Luật bơi / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2009
20 Tổng cục thể dục thể thao 2004 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Đăng Thanh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Đào Huy Hiệp, Lưu Ngọc Khái, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Đại Nghĩa 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Hữu Thảo, Phan Tân Hưng, Nguyễn Đình Lưu, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Tiến Hải 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-15-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC-can-bo-giao-duc-quoc-phong-284361.aspx
5 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.hcmut.edu.vn/vi/event/view/van-ban-moi/666-thong-tu-so-6353bgddtgdqp-nga%CC%80y--26-tha%CC%81ng-9-nam-2012
6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
7 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
8 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Lần VI: không thấy Lần VII: 2 (1991) Lần VIII: 1 (1996) Lần IX : 4 (2001) Lần X: 3 (2006) Lần XI: 4 (2011) Lần XII: ebook (http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163) TV hiện có: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII/ Mặt trận
9 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
10 Bộ tổng tham mưu cục quân huấn 2000 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
11 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
12 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-18-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-day-danh-gia-ket-qua-hoc-Giao-duc-quoc-phong-an-ninh-289668.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Dương Phú Điền 2018 Trường ĐHAG Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Trần Thị Kỳ (Chủ biên) 2009 Trường Đại học Ngân Hàng TP. HCM Giảng dạy chính vie Chưa có
3 Phạm Ngọc Kiểm (Chủ biên) 2008 Giáo dục Giảng dạy chính vie Chưa có Giáo trình lý thuyết thống kê Nguyễn Hoàng Oanh, Nguyễn Văn Thạch. - Hà Nội : Nxb Hà Nội , 2007.
4 Chu Văn Tuấn (Chủ biên) 2008 Tài chính Giảng dạy chính vie Chưa có
5 Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc 2009 Thống kê Giảng dạy chính vie Chưa có Hiện có năm 2014
6 Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc 2014 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có
7 Dương Phú Điền 2017 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018

18. ECO505 - Kinh tế vi mô 6 Nguyễn Minh Châu (nmchau@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Bảo Lâm (chủ biên) 2011 Đại học Kinh Tế TP. HCM Giảng dạy chính vie Hiện có đang xử lý: Kinh tế vi mô / ThS. Đinh Thùy Trâm. NXB Phương Đông, 2011
2 N. Gregory Mankiw 2003 Thống Kê Giảng dạy chính vie Hiện có
3 R.Pindyck, D.Rubinfeld; Người dịch: Nguyễn Ngọc Bích, Đoàn Văn Thắng 1994 Khoa Học & Kỹ Thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2000
4 Nguyễn Như Ý 2011 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
5 Đoàn Thị Mỹ Hạnh, Vũ Việt Hằng 2007 Giáo Dục Tham khảo vie Hiện có
6 N. Gregory Mankiw ; Người dịch Nguyễn Văn Ngọc 1999 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Thư viện có 2003
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nhóm tác giả Bộ môn Tài chính - Kế toán, Khoa Kinh tế-QTKD 2015 ĐH An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Văn Bảo 2005 Tài chính Tham khảo vie Hiện có
3 2015 Quốc Hội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7954
4 Bộ tài chính 2014 Bộ tài chính Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7955
5 PGS.TS. Võ Văn Nhị 2015 Kinh tế TP.HCM Tham khảo vie Hiện có

20. BUS103 - Quản trị học 5 Hồ Bạch Nhật. hbnhat@agu.edu.vn,Nguyễn Vũ

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Thị Minh Châu (Khoa Quản trị kinh doanh - Trường ĐH Kinh tế TP.HCM ) 2010 Phương Đông Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đức Minh 2008 Từ điển bách khoa Tham khảo vie Hiện có
3 Vũ Trọng Hùng 2000 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2008
4 Phan Thăng, Nguyễn Thanh Hội 2006 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999 Quyển 1: 1 Quyển 2: 10
5 Nguyễn Thị Liên Diệp 2008 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1997
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Tri Khiêm, Phùng Ngọc Triều 2010 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2008
2 N. Gregory Mankiw 2003 Thống Kê Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Dương Tấn Diệp 2008 Thống kê Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Lê Bảo Lâm, Nguyễn Như Ý, Trần Thị Bích Dung 2009 Trường Đại học kinh tế Tp. HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2005

22. BUS515 - Marketing căn bản 5 Hồ Bạch Nhật. hbnhat@agu.edu.vn,Trần Thị

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Quách Thị Bửu Châu, Đinh Tiên Minh, Nguyễn Công Dũng, Đào Hoài Nam, Nguyễn văn Trưng 2010 Lao động Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2012
2 Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang 2007 Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
3 Cao Minh Toàn 2008 Trường Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9535
4 Trần Minh Đạo 2008 Đại học Kinh tế Quốc Dân Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
5 Lưu Thanh Đức Hải 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đinh Phi Hổ 2011 Phương Đông Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2012 Khác nhan: Phương pháp nghiên cứu định lượng: những nghiên cứu thực tiễn trong kinh tế phát triển - nông nghiệp
2 Nguyễn Đình Thọ 2015 Lao động - Xã hội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2012 Khác nhan đề: Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh : Thiết kế và thực hiện
3 Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc 2008 Hồng Đức Tham khảo vie Hiện có Tập 1:( 2) Tập 2: (2)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 PGS.TS Sử Đình Thành, TS. Vũ Thị Minh Hằng 2008 Lao động Xã hội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2006
2 Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18453
3 Tham khảo vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/trangchu
4 GS.TS Dương Thị Bình Minh, TS. Sử Đình Thành 2004 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trường Đại học Luật Hà Nội 2006 Công an nhân dân Hà Nội. Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2009
2 Phan Huy Hồng (Đại học Luật TP.HCM. ) 2012 Hồng Đức ,Hội luật gia Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2016
3 Trần Lê Đăng Phương 2016 Đại học An Giang. Giảng dạy chính vie Chưa có Pháp luật kinh tế / Lê Văn Hưng. - 1st. - Tp.HCM , 1994.
4 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa). Luật lệ và sắc lệnh 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Bộ luật dân sự (hiện hành). - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2018 (Luật số 91/2015/QH13)
5 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa). Luật lệ và sắc lệnh Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=30314
6 2013 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=28823 Hiện có: Luật hợp tác xã. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2017 (Luật số 23/2012/QH13)
7 2014 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46750&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20%C4%90%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%202014 Hiện có năm: 2016
8 2017 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có TV có: Luật Trọng tài thương mại năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành/ Quốc hội / 2011 (5 tài liệu)
9 2005 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
10 2014 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=29059 Hiện có năm: 2018

26. MOR503 - Phương pháp nghiên cứu khoa học - KTQTKD 6 Đặng Hùng Vũ, dhvu@agu.edu.vn, Huỳnh Đình

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Mark Saunders., Philip Lewis., & Adrian Thornhill. 2007 Tài chính. Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2010
2 Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang. 2007 Đại học Quốc gia TPHCM. Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Đình Thọ 2011 Lao Động Xã Hội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 Nguyễn Đình Th. & Nguyễn Thị Mai Trang. 2009 Thống kê. Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2012
5 Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang 2008 Đại học Quốc gia TPHCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2007
6 Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc. 2008 Hồng Đức. Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2005

27. MAR006 - Đạo đức kinh doanh 4 Nguyễn Thị Phượng (nthiphuong@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Mạnh Quân 2015 Đại học Kinh tế Quốc dân Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Dương Thị Liễu 2013 Đại học Kinh tế Quốc dân Tham khảo vie Chưa có
3 Laura P.Hartman – Joe DesJardins 2011 Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Tham khảo vie Chưa có Đạo đức kinh doanh cẩm nang quản lý doanh nghiệp kinh doanh có trách nhiệm trong các nền kinh tế thị trường mới nổi United States Department of Commerce ; Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Đặng Thuỳ Trang biên dịch ; Vũ Thành Tự Anh, Nguyễn
4 Nguyễn Ngọc Thắng 2015 Đại học Quốc Gia Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Barry Field & Nancy Olewiler. Biên dịch: Phạm Khánh Nam, Phan Thị giác Tâm, Bùi Dũng Thể, Võ Đức Hoàng Vũ 2005 Chương trình kinh tế môi trường Đông Nam Á (EEPSEA) và Đại học Kinh tế TP HCM (UEH) Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Thế Chinh và nhóm tác giả 2003 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có
3 Thomas Sterner. Dịch giả: Đặng Minh Phương và nhóm dịch giả. 2008 Tổng Hợp. Tham khảo vie Hiện có
4 J.A.Sinden & D.J.Thampapillai . Dịch giả:Trần Võ Hùng Sơn, và nhóm dịch giả. 2003 Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh. Tham khảo vie Hiện có
5 Field, B.C. 1994 McGraw-Hill. Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Thị Lý (chủ biên) và các tác giả khác 2010 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Chưa có Giáo viên cho mượn
2 Võ Thanh Thu 2010 Lao động – Xã hội Giảng dạy chính vie Hiện có Khác Tên tài liệu: Quan hệ kinh tế quốc tế
3 Học viện quan hệ quốc tế 2006 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có Giáo trình Quan hệ kinh tế quốc tế Nguyễn Văn Luận, Kim Văn Chính, Nguyễn Thanh Tâm. - Hà Nội : Công an Nhân dân , 2005.
4 Lê Bộ Lĩnh (chủ biên). 2005 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Võ Thanh Thu 2008 Thống kê Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2010 Khác Tên tài liệu: Quan hệ kinh tế quốc tế; Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội
6 Tham khảo vie Hiện có (Tầng 4-Quầy Tham Khảo)

30. BUS109 - Kỹ năng truyền thông 4 Trần Thị Hằng Ni (tthni@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Ngọc Lan & cộng sự 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phàm Vũ 2004 Văn hóa Thông tin Tham khảo vie Hiện có
3 Dale Carnegie 2015 Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Hữu Thân 2007 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Dương Phú Điền 2017 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Năm 2016: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1993 Năm 2017: GV sẽ gửi sau
2 Hoàng Trọng - Chu Nguyễn Mộng Ngọc 2017 Kinh tế Tham khảo vie Chưa có có tại nhà sách Thanh Kiên đang xử lý: Thống kê ứng dụng trong kinh doanh / Đinh Phi Hổ. NXB Tài chính, 2018
3 Hoàng Trọng- Chu Nguyễn Mộng Ngọc 2014 Lao động xã hội Tham khảo vie Hiện có
4 Hoàng Ngọc Nhậm 2012 Kinh tế Tham khảo vie Hiện có
5 Trịnh Thị Long Hương Thanh niên Tham khảo vie Chưa có Có bán tại nhà sách Thanh Kiên
6 Trần Bá Nhẫn, Đinh Thái Hoàng Thống kê Tham khảo vie Chưa có có bán tại nhà sách Thanh Kiên

32. BUS505 - Marketing quốc tế 5 Lê Thị Ngọc Tiền (ltntien@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Minh Hải 2014 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2015
2 Nguyễn Đông Phong và cộng sự 2014 Kinh tế TP.HCM Tham khảo vie Chưa có Yêu cầu mua mới
3 Philip R. Cateora – Mary C. Gilly – John L. Graham 2015 Kinh tế TP.HCM Tham khảo vie Chưa có Yêu cầu mua mới
4 Dương Hữu Hạnh 2007 Lao động Xã hội Tham khảo vie Hiện có
5 Hill C.W.L. 2006 McGrawn- Hill Tham khảo vie Hiện có

33. BUS910 - Quản trị Marketing 3 Trịnh Hoàng Anh (thanh@agu.edu.vn), Cao Minh To

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Kotler, P. 2009 Lao động – Xã hội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2001
2 Lê Thế Giới, Nguyễn Xuân Lãn, Võ Quang Trí, Đinh Thị Lệ Trâm & Phạm Ngọc Ái. 2014 Tài Chính Tham khảo vie Hiện có
3 Lưu Thanh Đức Hải 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

34. MAR007 - Hành vi khách hàng 4 Nguyễn Thị Tiểu Loan (nttieuloan@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Xuân Lãn, Phạm Thị Lan Hương, Đường Thị Liên Hà 2014 Tài Chính Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Bùi Văn Quang, Nguyễn Thị Thu Trang 2015 Lao động-Xã hội Tham khảo vie Hiện có
3 Phan Đình Quyền, Quách Thị Ý Nhi, Võ Thị Ngọc Trinh 2013 Đại học Quốc Gia Tham khảo vie Chưa có Marketing căn bản = Marketing Essentials Philip Kotler; Phan Thăng. - Tp. Hồ Chí Minh : Giao thông vận tải , 2005.
4 Philip Kotler; Phan Thăng. 2005 Giao thông vận tải Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Trương Tiếp Trương – Thái Quân 2004 Trẻ Tham khảo vie Chưa có
3 Phi Vân 2007 Trẻ Tham khảo vie Chưa có
4 Nguyễn Dương 2006 Lao động - Xã hội Tham khảo vie Chưa có
5 Kathy J. Kobliski 2006 Lao động - Xã hội Tham khảo vie Chưa có
6 Dupont 2009 Trẻ Tham khảo vie Chưa có
7 Andy Maslen 2011 Trẻ Tham khảo vie Chưa có
8 George E. Belch & Michael A.Belch 2004 McGraw Hill Tham khảo vie Chưa có
9 Frank Jeffkins 2005 FT Prentice Hall Tham khảo eng Chưa có

36. MAR009 - Quan hệ công chúng 6 Lê Phương Dung (lpdung@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Alison Theaker 2004 Oxfordshire Giảng dạy chính vie Chưa có GV có file mềm sẽ chuyển cho TV
2 Đinh Thị Thúy Hằng 2012 Lao động - Xã hội Giảng dạy chính vie Chưa có GV có bản in
3 Lê Phương Dung 2018 Giảng dạy chính vie Chưa có GV đang biên soạn tài liệu này (vì chưa giảng dạy)
4 Philip Kotler 2009 Lao động-Xã hội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2001
5 Philip Kotler, Gary Armtrong 2012 Lao động - Xã hội Tham khảo vie Chưa có Yêu cầu mua mới
6 Tham khảo vie Hiện có www.prsa.org/ www.prdaily.com/Main/Home.aspx www.marketervietnam.vn/ http://www.brandsvietnam.com/ http://thongcaobaochi.com.vn/

37. MAR010 - Digital Marketing 9 Phạm Bảo Thạch(pbthach@agu.edu.vn), Nguyễn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Damian Ryan 2015 Lao động Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Lưu Đan Thọ 2015 Tài Chính Giảng dạy chính vie Chưa có
3 Dave Chaffey and PR Smith 2013 Routledge Giảng dạy chính vie Chưa có fahasa
4 Rob Stokes and the Minds of Quirk 2013 Quirk Education Pty Giảng dạy chính vie Chưa có
5 Lưu Đan Thọ 2015 Tài Chính Tham khảo vie Chưa có
6 Trần Văn Hòe 2015 Kinh tế Quốc dân Tham khảo vie Chưa có
7 MediaZ 2017 Thế giới Tham khảo vie Chưa có
8 Trung Đức 2014 Thế Giới Tham khảo vie Chưa có
9 Media Z 2017 Thế Giới Tham khảo vie Chưa có

38. BUS924 - Quản trị thương hiệu 3 Trịnh Hoàng Anh (thanh@agu.edu.vn), Cao Minh To

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Thị Lan Hương, Lê Thế Giới & Lê Thị Minh Hằng 2014 Tài chính Giảng dạy chính vie Chưa có Yêu cầu mua mới
2 Trương Đình Chiến 2005 Thống Kê. Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Quốc Thịnh & Nguyễn Thành Trung. 2012 Lao động Xã hội Tham khảo vie Hiện có

39. BUS519 - Nghiên cứu Marketing 5 Hồ Bạch Nhật, hbnhat@agu.edu.vn, Cao Minh To

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thế Giới & Nguyễn Xuân Lãn 2002 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Văn Dung 2010 Lao động Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang 2009 Lao động Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2007
4 Nguyễn Văn Dung, Nguyễn Quốc Hưng & Nguyễn Quyết. 2010 Giao thông Vận tải Tham khảo vie Hiện có
5 David J.Luck & Ronald S. Rubin 2009 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1998

40. MAR011 - Phát triển sản phẩm 4 Huỳnh Phú Thịnh (hpthinh@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Huỳnh Phú Thịnh Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Merle Crawford & Anthony Di Benedetto 2008 Mc Graw Hill Giảng dạy chính eng Hiện có
3 MPDF (Chương trình phát triển dự án Mekong) & Viện Đại học mở OLA (Canada). 2001 Trẻ Tham khảo vie Chưa có Kế hoạch hoá và phát triển sản phẩm: quản trị Marketing trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ Bộ Xây dựng. - Hồ Chí Minh : Trẻ , 2001.
4 Vietnam Marcom 2012 Vietnam Marcom Tham khảo vie Chưa có

41. BUS517 - Chiến lược kinh doanh 8 Huỳnh Phú Thịnh.hpthinh@agu.edu.vn, Lê Thị

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Huỳnh Phú Thịnh 2009 Trường Đại học An Giang. Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Kim, W. C. & Mauborgne, R.(Phương Thúy dịch, Ngô Phương Hạnh hiệu đính) 2007 Tri Thức Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2007 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9267
3 Porter, M. E. (Nguyễn Ngọc Toàn dịch) 2009 Trẻ & DT Books Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Tôn Thất Nguyễn Thiêm 2003 TP.HCM. Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2005
5 Nguyễn Đình Nhơn 2007 Tổng hợp Đồng Nai. Tham khảo vie Hiện có
6 Porter, M. E, Nguyễn Phúc Hoàng dịch 2008 Trẻ & DT Books Tham khảo vie Chưa có Giảng viên có
7 Thompson, A. A. & Strickland, A.J. 2000 McGraw-Hill/Irwin Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2001
8 Brandenburger, Adam M, Nalebuff, Barry J. Nguyễn Tiến Dũng & Lê Ngọc Liên dịch) 2005 Thống kê Tham khảo vie Chưa có TV có: Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh / Nguyễn Thị Thu Hương, Hoàng Đình Minh, năm 2016 (5 tài liệu)

42. BUS533 - Marketing dịch vụ 4 Nguyễn Thị Tiểu Loan (nttieuloan@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Christine Hope, Alan Muhleman. (Biên dịch: Phan Văn Sâm, Trần Đình Hải). 2001 Thống Kê. Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phan Thăng 2007 Thống Kê. Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Văn Dung 2009 Giao thông Vận tải Tham khảo vie Hiện có
4 Lưu Văn Nghiêm 2001 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm:2001

43. MAR012 - Truyền thông marketing tích hợp 5 Phạm Trung Tuấn(pttuan@agu.edu.vn), Hồ Bạc

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Trung Tuấn 2018 Giảng dạy chính vie Chưa có Đang xử lý: Truyền thông marketing tích hợp/ TS.Trần Thị Thập - NXB, TT và truyền thông. 2015
2 Lưu Đan Thọ, Tôn Thất Hoàng Hải, Cao Minh Nhựt 2016 Tài Chính Giảng dạy chính vie Chưa có Thư viện có: truyền thông marketing tích hợp. Trần Thị Thập. Thông tin Truyền thông. 2015.
3 Lawrence Ang 2014 Cambridge University Press Tham khảo eng Chưa có fahasa
4 Terence A. Shimp, and J. Craig Andrews 2013 South-Western Cengage Learning Tham khảo vie Chưa có
5 George E. Belch & Michael A. Belch 2009 McGraw-Hill Tham khảo vie Chưa có

44. BUS540 - Quản trị chất lượng 6 Trần Thị Tuyết Nhi.tttnhi@agu.edu.vn,Trần

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Ngọc Lan 2010 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Bùi Nguyên Hùng, Nguyễn Thúy Quỳnh Loan 2004 Đại học quốc gia TPHCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Lưu Thanh Tâm 2003 Đại học Quốc Gia TPHCM Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Quốc Tuấn, Trương Hồng Trình, Lê Thị Minh Hằng. TQM. 2007 Tài Chính Tham khảo vie Chưa có Quản lý chất lượng toàn diện con đường cải tiến và thành công Nguyễn Song Bình, Trần Thị Thu Hà. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2006
5 Tạ Thị Kiều An – Ngô Thị Ánh - Nguyễn Hoàng Kiệt – Đinh Phượng Vương 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2014
6 Tôn Thất Nguyễn Thiêm 2006 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2005 đã scan 2006 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9893

45. BUS522 - Quản trị sản xuất 4 Đoàn Vinh Thăng (dvthang@agu.edu.vn), Lê Ngọ

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lưu Thị Thái Tâm, Lê Trung Ngọc Phát 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 F. Robert Jacobs, Richard B. Chase 2014 Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
3 Đồng Thị Thanh Phương 2011 Lao động Xã hội Tham khảo vie Hiện có
4 Trương Chí Tiến, Nguyễn Văn Duyệt 2006 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7266
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Phương Dung 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có Quản trị Logistics / PGS.TS Đoàn Thị Hồng Vân. - Hà Nội : Thống Kê , 2006.
2 Donald J.bowersox, David J.Closs 1996 McGraw-Hill London Giảng dạy chính vie Chưa có
3 F.Robert Jacos, Richard B.Chase 2015 Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2017
4 Đoàn Thị Hồng Vân 2006 Thống kê Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Douglas M. Lambert, James R.Stock, Lisa M.Ellram 1998 McGraw-Hill Singapore Giảng dạy chính vie Chưa có
6 Đoàn Thị Hồng Vân 2010 Lao động Xã hội Giảng dạy chính vie Chưa có Logistics David J. Bloomberg, Stephen LeMay, Joe B. Hanna. - New Jersey : Prentice Hall , 2002.
7 Philippe-Pierre Dornier Ricardo Ernst, Michel Fender & Panos Kouvelis 2002 Taylor Francis Tham khảo eng Chưa có
8 Tham khảo eng Hiện có www.apllogistics.com
9 Tham khảo eng Hiện có www.maerskline.com/vi-vn/
10 F.Robert Jacos, Richard B.Chase 2014 Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017

47. BUS537 - Hành vi tổ chức 4 Trần Minh Hiếu (tmhieu@agu.edu.vn), Nguyễn V

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Hữu Lam 2014 Lao động - Xã hội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Stephen P.Robbins, Timothy A.Judge 2012 Lao động Xã hội Tham khảo vie Hiện có
3 Paul Hersey, Ken Blanc Hard 2004 Thống kê Tham khảo vie Chưa có GV có tài liệu
4 Lê Văn Hảo, Knud D.Larsen 2012 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Chưa có GV có tài liệu

48. BUS538 - Quản trị nguồn nhân lực 12 Nguyễn Vũ Thùy Chi (nvtchi@agu.edu.vn), Huỳn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thanh Hội 2002 Thống kê Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2000
2 Lưu Thị Thái Tâm, Lê Trung Ngọc Phát 2015 Đại học An Giang. Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Trần Kim Dung 2000 Đại học quốc gia TPHCM Giảng dạy chính vie Hiện có Năm 2018 (danh mục sách mới tháng 9)
4 Nguyễn Hữu Thân 2001 Thống kê Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2004
5 Business Edge 2007 Trẻ Tham khảo vie Chưa có Quản trị nguồn nhân lực / Trần Kim Dung. - Tái bản lần thứ 8 có sửa chữa và bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh , 2013.
6 Business Edge 2006 Trẻ Tham khảo vie Chưa có
7 Business Edge 2007 Trẻ Tham khảo vie Chưa có
8 Business Edge 2006 Trẻ Tham khảo vie Chưa có Phân tích công việc: quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ Bộ Xây dựng. - Hồ Chí Minh : Trẻ , 2001.
9 Đồng Thị Thanh Phương 2011 Lao động & Xã hội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
10 Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Quốc Tuấn, Lê Thị Minh Hằng 2007 Tài Chính Tham khảo vie Chưa có Quản trị sản xuất / Lê Trung Ngọc Phát. - An Giang : Đại học An Giang , 2013.
11 Trương Chí Tiến, Nguyễn Văn Duyệt 2006 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7266
12 Business Edge 2007 Trẻ Tham khảo vie Chưa có

49. BUS509 - Tâm lý quản lý và nghệ thuật lãnh đạo 5 Huỳnh Đình Lệ Thu (hdlthu@agu.edu.vn), Lưu

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Hữu Lam 1998 Hồng Đức Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Thanh Hội 2008 Viện quản trị doanh nghiệp Tham khảo vie Chưa có Nghệ thuật lãnh đạo/ Nguyễn Ngọc Tuấn, Phạm Thanh Loan. - Tp. Hồ Chí Minh : Phương Đông , 2011.
3 Nguyễn Thanh Hội 2004 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1999
4 Nguyễn Thanh Hội 2002 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2000
5 John C. Maxwell 2012 Lao động & Xã hội Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Dave Chaffey and PR Smith 2013 Routledge Giảng dạy chính vie Chưa có fahasa
2 Rob Stokes and the Minds of Quirk 2013 Quirk Education Pty Giảng dạy chính vie Chưa có
3 Judy Strauss and Raymond Frost 2011 Pearson Education Tham khảo vie Hiện có
4 Philip Kotler 1997 Thống kê Tham khảo vie Hiện có
5 Philip Kotler - Gary Armstrong 2014 Pearson Education Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002 Fahasa (2014)
6 Husam Jandal Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Philip Kotler 2005 Giao thông vận tải Giảng dạy chính vie Hiện có
2 John L. Graham. (biên dịch và hiệu đính: Nguyễn Đông Phong và cộng sự) 2015 Kinh tế TP.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2007
3 Nguyễn Đông Phong và cộng sự 2014 Kinh tế TP.HCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
4 Philip Kotler - Gary Armstrong 2014 Pearson Education Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm:2002 fahasa (2014)
5 Philip Kotler 2001 Thống kê Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Philip Kotler 2003 Thống Kê Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2001
2 Charles D. Schewe & Alexander Hiam. 2007 Tổng hợp TP HCM, Hồ Chí Minh. Tham khảo vie Chưa có
3 Kerin and et al, 2006 McGraw-Hill Irwin. Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2007

53. BUS527 - Thương mại điện tử 11 Nguyễn Văn Phúc (nvphuc@agu.edu.vn), Trần Th

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn thương mại điện tử 2009 Trường Đại học Ngoại thương Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7913 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7996
2 2011 Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/3707
3 Lương Mai Em 2007 Viện phát triển Quản trị và công nghệ mới Giảng dạy chính vie Chưa có Thương mại điện tử / Bùi Văn Danh. - Tp. Hồ Chí Minh : Phương Đông , 2011.
4 Trịnh Lê Nam, Nguyễn Phúc Trường Sinh 2001 Khoa học & Kỹ thuật. Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Bùi Văn Danh 2011 Phương Đông Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Thị Tuyết Mai 2004 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
7 Nguyễn Trung Toàn, Nhóm biên dịch 2007 Lao Động Tham khảo vie Chưa có Thương mại điện tử / Bùi Văn Danh. - Tp. Hồ Chí Minh : Phương Đông , 2011.
8 Turban E. et al 2008 Pearson Education, Inc Tham khảo eng Hiện có
9 Thái Hùng Tâm 2007 Lao động & Xã hội Tham khảo vie Chưa có
10 Bộ Công Thương 2017 Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam Tham khảo vie Hiện có http://ebi.vecom.vn/Upload/Document/Bao-Cao/Bao-cao-EBI-2017-Final.pdf
11 Turban 2012 Spinger Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Tiến 2010 Thống kê Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có Tài chính quốc tế/GS.TS. Trần Ngọc Thơ, ... [và những người khác] Tp. Hồ Chí Minh Thống Kê 2008
2 Hồ Diệu 2002 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Giáo trình tài chính quốc tế : Sách được dịch nguyên bản sang tiếng Anh / Nguyễn Văn Tiến. - Hà Nội : Thống kê , 2012. (MD071359; MD071358)
3 Trần Ngọc Thơ 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008 Hiện có: Giáo trình tài chính quốc tế : Sách được dịch nguyên bản sang tiếng Anh / Nguyễn Văn Tiến. - Hà Nội : Thống kê , 2012. (MD071359; MD071358)
4 Moosa, Imad A 1998 McGraw-Hill Education Tham khảo eng Chưa có fahasa

55. MAR015 - Quản trị kinh doanh quốc tế 4 Đặng Hùng Vũ(dhvu@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hill, C. W. Tập thể giảng viên khoa Thương mại – Du lịch – Marketing Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh dịch và hiệu đính 2014 Kinh tế TP.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Hà Nam Khánh Giao 2012 Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Hill, C. W. 2014 McGraw-Hill Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2005
4 Hodgetts, R. M., Luthans, F., & Doh, J. P 2006 McGraw-Hill Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Đăng Khoa 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/516 Giáo trình thuế / Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Văn Nông. - Hà Nội : Lao động Xã hội , 2010.
2 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
3 2014 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7585; http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7586; http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7587;
4 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2013 Tham khảo vie Hiện có https://www.dncustoms.gov.vn/van-ban/luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-thue-gtgt-thue-ttdb-va-luat-quan-ly-thue-106-2016-qh13-40730.html Luật thuế Giá trị gia tăng năm 2008. Sử đổi bổ sung năm 2013. Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt
5 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2013 Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=30615
6 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-thue-thu-nhap-ca-nhan-sua-doi-2012-26-2012-QH13-152719.aspx Hiện có: Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành : Luật năm 2007 sửa đổi, bổ sung năm 2012. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - S
7 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2008 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7585
8 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2014 Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=30308
9 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2009 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7588
10 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 1993 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7586
11 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2010 Chính trị Quốc gia Sự thật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2012
12 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2006 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7578 Hiện có: Luật quản lý thuế năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2013
13 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2012 Tham khảo vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=164955 Hiện có: Luật quản lý thuế năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2013
14 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2014 Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=29846
15 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2016 Tham khảo vie Hiện có https://www.customs.gov.vn/Lists/VanBanPhapLuat/ViewDetails.aspx?ID=9156
16 Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/
17 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2008, 2013 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7582 Luật thuế Giá trị gia tăng năm 2008. Sử đổi bổ sung năm 2013. Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Chính trị Quốc gia - Sự thật. 2013
18 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2008, 2013 Chính trị Quốc gia Sự thật Tham khảo vie Hiện có
19 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2007, 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7589 Hiện có: Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành : Luật năm 2007 sửa đổi, bổ sung năm 2012. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật , 2018.
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đinh Thị Mai Phương 2009 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lê Nết 2006 Đại học Quốc Gia TP. HCM Giảng dạy chính vie Chưa có
3 Lê Thị Thu Hà Giảng dạy chính vie Chưa có
4 Lê Văn Yên 2012 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Nguyễn Như Quỳnh 2012 Chính Trị Quốc Gia Giảng dạy chính vie Hiện có
6 Nguyễn Thanh Tâm 2006 Tư Pháp Giảng dạy chính vie Chưa có
7 Trần Hồng Minh 2006 Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương ấn bản Giảng dạy chính vie Hiện có http://thongtinphapluatdansu.blogspot.com/2007/10/so-snh-h-thng-php-lut-v-s-hu-tr-tu-ca.html
8 Trung tâm Thương mại quốc tế 2004 Tổ chức sở hữu trí tuệ Thế Giới (WIPO) Giảng dạy chính vie Hiện có http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/translation/secrets_of_ip_vi.pdf
9 PGS.TS. Nguyễn Như Phát, ThS. Nguyễn Ngọc Sơn 2006 Tư Pháp Giảng dạy chính vie Chưa có
10 TS. Đỗ Thị Loan 2003 Khoa học và Kỹ thuật Giảng dạy chính vie Chưa có
11 PGS.TS. Lê Hồng Hạnh 2004 Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có
12 TS. Nguyễn Thanh Tú 2010 Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
13 TS. Nguyễn Thị Dung 2007 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có
14 TS. Nguyễn Ngọc Điện Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Chưa có Bộ luật dân sự. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật , 2016.
15 PGS.TS. Hoàng Thế Liên 2008 Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có
16 TS. Lý Quí Trung 2006 Trẻ Giảng dạy chính vie Chưa có
17 Frederic Pollaud –Dulian 2011 Economica Giảng dạy chính vie Chưa có
18 Pr.Michael Blakeney 2007 University of London. EC-ASEAN (ECAP II) Giảng dạy chính vie Chưa có
19 ThS. Nguyễn Văn Cương 2006 Tư pháp Giảng dạy chính vie Chưa có
20 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vietsciexdir.net/docs/ip/Cam-Nang-So-Huu-Tri-Tue-WIPO.pdf.
21 OMPI Giảng dạy chính vie Hiện có http://www.wipo.int/designs/fr/.
22 Quản Tuấn An Giảng dạy chính vie Hiện có http://www.cov.gov.vn/cbq/index.php?option=com_content&view=article&id=873&catid=51&Itemid=107.
23 Giảng dạy chính Hiện có http://www.cov.gov.vn/cbq/index.php?option=com_content&view=article&id=866&catid=51&Itemid=107.
24 Vũ Mạnh Chu Giảng dạy chính vie Hiện có http://www.cov.gov.vn/cbq/index.php?option=com_content&view=article&id=870&catid=51&Itemid=107
25 2005 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=18128&Keyword=B%E1%BB%99%20lu%E1%BA%ADt%20D%C3%A2n%20s%E1%BB%B1.%2033/2005/QH11,%202005. Hiện có: Bộ luật dân sự (hiện hành). - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2018 (Luật số 91/2015/QH13)
26 2005 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=16748&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20s%E1%BB%9F%20h%E1%BB%AFu%20tr%C3%AD%20tu%E1%BB%87%202005
27 2006 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=14846 Hiện có: Luật chuyển giao công nghệ. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2017 (Luật số 07/2017/QH14)
28 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15100 Hiện có: Luật điện ảnh năm 2006 được sửa đổi, bổ sung năm 2009. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2009
29 2009 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=11764 Hiện có: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật điện ảnh. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2009
30 2001 Giảng dạy chính vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=23280
31 2005 Giảng dạy chính vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18142 Hiện có: Luật hải quan. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2014 (số 54/2014/QH13)
32 2004 Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm:2016 http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18586
33 2012 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=27802
34 2009 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=11716&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20S%E1%BB%9F%20h%E1%BB%AFu%20tr%C3%AD%20tu%E1%BB%87%20(s%E1%BB%ADa%20%C4%91%E1%BB%95i).%2036/2009/QH12,%202009 Hiện có: Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm
35 2005 Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2018
36 2004 Giảng dạy chính vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=28213
37 2008 Giảng dạy chính vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=12815
38 2000 Giảng dạy chính vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=5801
39 2010 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=96252
40 2010 Giảng dạy chính vie Hiện có https://www.most.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=28394&TypeVB=1
41 2005 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=1506
42 2008 Giảng dạy chính vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=12959
43 2008 Giảng dạy chính vie Hiện có http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=55735
44 2012 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=155811
45 2006 Giảng dạy chính vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=16366
46 2006 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=80081
47 2009 Giảng dạy chính vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=12084
48 2009 Giảng dạy chính vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=12065
49 2011 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=151643
50 2010 Giảng dạy chính vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=25770
51 2006 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=15700
52 2006 Giảng dạy chính vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=15307
53 2006 Giảng dạy chính vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=15239
54 2006 Giảng dạy chính vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=15238
55 2010 Giảng dạy chính vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=26123
56 2007 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=48519
57 2007 Giảng dạy chính vie Hiện có http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=287&mode=detail&document_id=75198
58 2008 Giảng dạy chính vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=12458
59 2008 Giảng dạy chính vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=11649
60 2008 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=69777
61 2007 Giảng dạy chính vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=14027
62 2011 Giảng dạy chính vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=27017
63 2011 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=156992
64 Bộ NNPTNT 2013 Giảng dạy chính vie Hiện có http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=167543
65 2009 Giảng dạy chính vie Hiện có http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=89015
66 2010 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=93875
67 Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung Tâm thông tin Kinh tế - Xã hội quốc gia 2004 Thống Kê Giảng dạy chính vie Hiện có
68 Lê Nết (Đại học Luật TP. HCM) 2015 Hồng Đức Giảng dạy chính vie Hiện có
69 Đại học Luật TP. HCM 2015. Hồng Đức Giảng dạy chính vie Chưa có Giáo trình pháp luật về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp thương mại / Hà Thị Thanh Bình (chủ biên) ... [và những người khác. - Hà Nội : Hồng Đức : Hội Luật gia Việt Nam , 2016.
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Giảng dạy chính vie Hiện có Lưu ở Khoa
2 Trường Đại học An Giang 2015 Trường Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://feba.agu.edu.vn/?q=node/1451
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Giảng dạy chính vie Hiện có Lưu ở Khoa
2 Trường Đại học An Giang 2015 Trường Đại học An Giang Tham khảo Hiện có https://aao.agu.edu.vn/sites/default/files/1923A-QD-DHAG%20Quyet%20dinh%20ban%20hanh%20Quy%20dinh%20trinh%20bay%20bao%20cao%20chuyen%20de%20tot%20nghiep.pdf

60. MAR016 - Quản lý bán lẻ 4 Trần Thị Mỹ Phương(ttmyphuong@agu.edu.vn),

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Ahsanath.M.K. 2011 University of Calicut Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Đặng Văn Mỹ 2017 Chính trị quốc gia Sự Thật Tham khảo vie Hiện có
3 Nielsen Company 2011 Nielsen Company Tham khảo vie Chưa có
4 Ander, W. N., & Stern, N. Z. 2010 Lao động - Xã hội Tham khảo vie Chưa có

61. BUS925 - Quản trị bán hàng 4 Đoàn Vinh Thăng (dvthang@agu.edu.vn), Hồ Bạ

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lưu Đan Thọ, Nguyễn Vũ Quân 2016 Tài Chính Giảng dạy chính vie Chưa có Yêu cầu mua mới
2 Comer M. James 2000 Thống kê Tham khảo vie Hiện có
3 Tôn Thất Hải, Hà Thị Thuỳ Dương 2009 Tài liệu trường Đại học mở tp. HCM. Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7263 Đang xử lý: Quản trị bán hàng Sales Management/ Bùi Văn Danh, Nguyễn Văn Dung, Lê Quang Khôi - NXB Phương Đông, năm 2012
4 Zig Ziglar 2008 Trẻ Tham khảo vie Chưa có Yêu cầu mua mới

62. MAR017 - Quản trị mối quan hệ khách hàng 4 Nguyễn Thị Diễm Hằng (ntdhang@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lưu Đan Thọ, Lượng Văn Quốc 2016 Tài chính Giảng dạy chính vie Chưa có Giảng viên có
2 Nguyễn Văn Dung 2010 Giao thông vận tải Tham khảo vie Hiện có
3 Trương Đình Chiến 2009 Phụ nữ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8885
4 Business Edge 2006 Trẻ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8884

63. MAR018 - Marketing ngân hàng 5 Trần Minh Hiếu (tmhieu@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Minh Hiền 2003 Thống Kê Giảng dạy chính vie Chưa có Giảng viên có tài liệu
2 Trương Quang Thông 2012 Kinh tế TP. HCM. Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Trịnh Quốc Trung 2011 Lao động - Xã hội Tham khảo vie Hiện có
4 Phạm Ngọc Phong 1996 Thống Kê Tham khảo vie Chưa có Giảng viên có tài liệu Marketing ngân hàng / Trịnh Quốc Trung. - Tái bản lần thứ II có sửa chữa bổ sung. - Hà Nội : Lao động xã hội , 2011.
5 Nguyễn Đăng Dờn 2012 Đại học Quốc gia TP. HCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014

64. MAR019 - Marketing nông nghiệp 4 Đoàn Vinh Thăng (dvthang@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Philip Kotler & Gary Armstrong 2013 Lao động - Xã hội Giảng dạy chính vie Chưa có Yêu cầu mua mới
2 I.M. Crawford 1997 FAO Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7259
3 Lê Văn Gia Nhỏ 2012 Viện KHKT Nông nghiệp Miền Nam Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7260
4 Grahame Dixie 2005 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có Giảng viên có tài liệu