Khoa Luật và Khoa học chính trị
Luật - Đại học

Thông tin cán bộ phụ trách

Trương Ngọc Mai Anh
tnmanh@agu.edu.vn

Click vào môn học để xem danh mục tài liệu của từng môn, hoặc hiển thị tất cả

Tổng số môn học: 72

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Giảng dạy chính vie Hiện có (Tầng 4 – Quầy tham khảo – Tài liệu lưu hành nội bộ)
2 Lê Thị Hồng Vân (chủ biên) 2013 Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2015
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Quang Phan, Phạm Văn Sinh 2013-2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9549
2 Khoa Lý luận Chính trị 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7725 (Năm 2017)
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
4 Bộ môn Triết học 2006 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có năm: 2009
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Bộ môn Triết học 2004 Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm : 2008 đã scan 2014
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Viết Thông 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
7 Bộ môn Triết học 2007 Lưu hành nội bộ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có: 2009

4. HCM101 - Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 Bùi Thu Hằng. bthang@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Ngọc Anh (chủ biên) ... [và những người khác 2017 Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đinh Xuân Lý, Phạm Ngọc Anh (đồng chủ biên) 2008 Lý luận Chính trị Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7162
3 Song Thành 2005 Lý luận chính trị Tham khảo vie Hiện có
4 Hội đồng Lý luận Trung Ương 2013 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2017 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có đang bổ sung
2 Đảng Cộng sản Việt Nam 2015 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7161 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7497
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có ebook: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
5 Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 1999 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hughes, John 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 A. J. Thomson,A. V. Martinet 1986 Hong Kong: Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 1989
3 Sarah Cunningham, Peter Moor, Jane Comyns Carr 2005 UK: Pearson Education Ltd Tham khảo eng Hiện có
4 Buzan, Tony 2008 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 John Hughes, Helen Stephenson, Paul Dumment 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Cobuild, C. 2011 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
3 Lougheed, Lin 2009 New York: Pearson Education Tham khảo eng Hiện có
4 Lougheed, Lin 2012 New York: Pearson Education Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2007 fahasa (2017)
5 Cobuild, C. 2012 Trẻ Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
6 Cobuild, C. 2012 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm 2013

8. COS101 - Tin học đại cương (*) 6 Lê Xuân Phi (lxphi@agu.edu.vn), Lê Trung Thư (

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Tin học 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Mark Dodge, Gaig Stinso, Đoàn Công Thông,Trần Ngọc Hoa 2003 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Trịnh Anh Toàn, Hồng Oanh 2000 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có
4 Busby, M. Learn 2004 Texas: Wordware Publishing, Inc Tham khảo eng Hiện có
5 PTS Learning Systems 2003 Pennsylvania: Bucknell University Tham khảo eng Chưa có
6 Nguyễn Đình Tê 2000 Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Hiện có: New perspectives on Microsoft Powerpoint 2000 comprehensive S. Scott Zimmerman, Beverly B. Zimmerman. - Boston, MA : Course Technology , 2001.

9. PHT101 - Giáo dục thể chất (*) 20 Bộ môn Giáo dục thể chất

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Anh Tuấn, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Mạnh Thái 2008 Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Thị Thảo Trang 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7129
3 Nguyễn Kim Minh, Nguyễn Trọng Hải, Trần Đồng Lâm, Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Nguyễn Kim Minh 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Liên Đoàn Điền Kinh Thế Giới 2010 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2013. (TK02453) 2010 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2010 (3)
6 Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004 (50 quyển) Năm 2010: 10 quyển
7 Nguyễn Văn Trạch và Ngũ Duy Anh 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2004 Giáo trình bơi lội
8 Trường ĐHSP TDTT TPHCM 2009 Thể dục thể thao. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
9 Vũ Thành Sơn, Nguyễn Danh Hoàng Việt 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003
10 Nguyễn Trần Phương Thảo 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7126
11 Nguyễn Danh Thái, Mai Duy Diễn 1980 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9024
12 Nguyễn Danh Thái, Vũ Thành Sơn 1999 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có
13 Ủy ban TDTT Việt Nam 2005 – 2008 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-634-TTTTC-Luat-Sport-Aerobics-93654.aspx
14 Tổng cục TDTT – Liên Đoàn TD Việt Nam môn TD Aerobics 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-2336-QD-BGDDT-2015-Hoi-khoe-Phu-Dong-toan-quoc-lan-thu-IX-2016-286345.aspx
15 NGUYỄN PHƯỚC THỌ, NGUYỄN PHƯỚC TOÀN, NGUYỄN ANH TUẤN 2009 Trường Đại học sư phạm TDTT TPHCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9824
16 Hồ Văn Tú 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6363
17 Đỗ Chi 1984 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có
18 Đặng Ngọc Quang 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
19 2003 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Luật bơi / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2009
20 Tổng cục thể dục thể thao 2004 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Đăng Thanh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Đào Huy Hiệp, Lưu Ngọc Khái, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Đại Nghĩa 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Hữu Thảo, Phan Tân Hưng, Nguyễn Đình Lưu, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Tiến Hải 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-15-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC-can-bo-giao-duc-quoc-phong-284361.aspx
5 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.hcmut.edu.vn/vi/event/view/van-ban-moi/666-thong-tu-so-6353bgddtgdqp-nga%CC%80y--26-tha%CC%81ng-9-nam-2012
6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
7 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
8 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Lần VI: không thấy Lần VII: 2 (1991) Lần VIII: 1 (1996) Lần IX : 4 (2001) Lần X: 3 (2006) Lần XI: 4 (2011) Lần XII: ebook (http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163) TV hiện có: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII/ Mặt trận
9 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
10 Bộ tổng tham mưu cục quân huấn 2000 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
11 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
12 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-18-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-day-danh-gia-ket-qua-hoc-Giao-duc-quoc-phong-an-ninh-289668.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tạ Minh 2010 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: năm 2011 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9251
2 Phạm Đức Trọng (chủ biên), Nguyễn Hữu Túc, Hoàng Thế Cường 2015 Hội Luật gia Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Sinh Huy, Nguyễn Văn Lê, Vũ Minh Tâm 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Nguyễn Sinh Huy, Nguyễn Văn Lê, Vũ Minh Tâm 2003 Đại học sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Tony Bilton 1993 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Chưa có Nhập môn xã hội học / Trần Thị Kim Xuyến (chủ biên) , Nguyễn Thị Hồng Xoan. - TP. Hồ Chí Minh : Thống Kê , 2003 Xã hội học nhập môn Bruce J. Cohen, Terri L. Orbuch. - Hà Nội : Giáo Dục , 1995.
6 Nguyễn Minh Hòa 1999 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
7 Lê Ngọc Hùng 2002 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Chưa có
8 Phạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng 1997 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Chưa có Giáo trình xã hội học đại cương / Phạm Đức Trọng (chủ biên), Nguyễn Hữu Túc, Hoàng Thế Cường. - Hà Nội : Hồng Đức : Hội Luật gia Việt Nam , 2016
9 Tương Lai 1997 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Chưa có

12. POL502 - Văn hóa học 6 Nguyễn Văn Trang. nvtrang@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Ngọc Thêm, Phan Hồng Quang 2002 Giáo dục Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Nhiều tác giả 2002 Học viện Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có Giáo trình Lý luận văn hóa / Phạm Ngọc Trung. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật , 2012.
3 Đào Duy Anh 1997 Văn hóa Thông tin Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2003
4 Nhiều tác giả 2003 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
5 Lê Quang Trung, Nguyễn Trọng Hoàn 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2015 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017 Hiện có: Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam/Đinh Xuân Lý, Nguyễn Đăng Quang/2018
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thị Hồng Vân (chủ biên) 2013 Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Vũ Cao Đàm 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Lê Tử Thành 1993 Trẻ, TP.HCM Tham khảo vie Hiện có
4 Tim Hindle, Dương Trí Hiển( biên dịch) 2008 Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có
5 Trí Việt 2009 Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
6 Trần Minh Nhật( biên dịch), Chu Sĩ Chiêu 2008 Tổng hợp Đồng Nai Tham khảo vie Chưa có

14. PSY101 - Tâm lý học đại cương 6 Trần Thị Huyên; tthuyen@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thanh Hùng 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2699
2 Lê Thị Bừng, Nguyễn Thị Vân Hương 2013 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2016
3 Nguyễn Công Khanh 2016 ĐHSP Tham khảo vie Chưa có
4 Bùi Văn Huệ 2000 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2003
5 Trần Trọng Thủy 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Trần Trọng Thủy, Phạm Minh Hạc, Phạm Hoàng Gia, Nguyễn Quang Uẩn 1997 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Võ Văn Thắng 2009 Trẻ Giảng dạy chính vie Hiện có Thư viện có:Giáo trình lôgíc học hình thức / Võ Văn Thắng / 2017
2 Võ Văn Thắng 2009 Trẻ Giảng dạy chính vie Hiện có Thư viện có:Giáo trình lôgíc học hình thức / Võ Văn Thắng / 2017
3 Tô Duy Hợp - Phan Anh Tuấn 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1997
4 Hoàng Chúng 1994 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Trọng Văn - Bùi Văn Mưa 1995 Tủ sách Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
6 Tô Duy Hợp - Phan Anh Tuấn 1999 Giáo Dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1997, 2001
7 Hoàng Chúng 1994 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
8 Nguyễn Trọng Văn - Bùi Văn Mưa 1995 Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Minh Đoan 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Bộ Giáo Dục và Đào tạo 2004 Chính Trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
3 Đảng Cộng sản Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006, 2011 TV hiện có: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII:/ Đảng Cộng sản Việt Nam / năm 2016 (5 tài liệu)
4 Tham khảo Hiện có http://vbpl.vn/pages/portal.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trường Đại học Luật Hà Nội 2012 Công an nhân dân. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2016
2 Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội 1997 Đại học quốc gia, Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Lương Ninh (chủ biên) 2006 Giáo dục. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm; 1998
4 Nguyễn Gia Phu (chủ biên) 2006 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2002
5 Vũ Dương Ninh (chủ biên) 2006 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 1999 Hiện có năm: 2006 (Đang xử lý)
6 Nguyễn Anh Thái (chủ biên) 2006 Giáo dục, Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2009 (Lịch sử thế giới hiện đại 1917 - 1995)
7 Viện thông tin khoa học xã hội 1992 Tham khảo vie Chưa có
8 Nguyễn Anh Tuấn 2008 CTQG, Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
9 Nguyễn Đăng Dung, Bùi Xuân Đức 1994 Khoa luật - Trường đại học tổng hợp Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
10 Đại học Luật TPHCM Tham khảo vie Chưa có
11 1984 Sự thật Tham khảo vie Chưa có
12 Ngô Vinh Chính, Vương Miện Quý 1994 Văn hóa-thông tin Tham khảo vie Hiện có
13 Chu Phát Tăng, Trần Long Đào, Tề Cát Tường (chủ biên) 2001 Trẻ Tham khảo vie Chưa có
14 Trường Đại học Luật Hà Nội 2003 Công an nhân dân, Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
15 F.Ia.Pôlianxki 1978 KHXH Tham khảo vie Hiện có Hiện có: T2, T3
16 Viện khoa học pháp lí 2005 Tư pháp, Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
17 Nguyễn Đăng Dung 2004 Thế giới Tham khảo vie Chưa có
18 Nguyễn Cảnh Bình 2003 Thế giới Tham khảo vie Chưa có
19 Thái Vĩnh Thắng 2008 Tư pháp, Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
20 Vũ Hồng Anh 2005 CTQG, Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
21 Nguyễn Đăng Dung 2004 Tư pháp Tham khảo vie Chưa có
22 Nguyễn Thị Hồi 2005 Tư pháp, Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
23 Nguyễn Minh Tuấn 2005 Tham khảo vie Chưa có
24 Thái Vĩnh Thắng 1996 Tham khảo vie Chưa có
25 Nguyễn Thị Hồi Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Phụng Hoàng (chủ biên) 1998 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2008
2 Almanach 1995 Văn hóa Thông tin Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
3 Đặng Đức An (chủ biên), Lại Bích Ngọc, Lương Kim Thoa 2001 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2003 Hiện có: Những nền văn minh thế giới hiện đại, năm 2006 (Đang xử lý)
4 Will Durant, Nguyễn Hiến Lê dịch 2006 Văn hóa thông tin Tham khảo vie Chưa có
5 Will Durant, Nguyễn Hiến Lê dịch 2004 Tham khảo vie Chưa có
6 Lương Ninh (chủ biên) 2003 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2009
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Cảnh Hợp (chủ biên) 2014 Hồng Đức Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Vũ Đình Quyền 2006 Tài chính Tham khảo vie Chưa có
3 Vương Thị Kim Thanh 2010 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có
4 2015 Tham khảo Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=70800&Keyword=80/2015/QH13
5 2004 Tham khảo Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=17855&Keyword=31/2004/QH11
6 Tham khảo Hiện có http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?mode=detail&document_id=12892
7 Tham khảo Hiện có http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?mode=detail&document_id=93220
8 Tham khảo Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=14518
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trường ĐH Luật Tp.HCM 2006 Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đại học luật Hà Nội 2006 Tư pháp Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
3 2006 Đại học quốc gia Hà Nội. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
4 Vũ Văn Nhiêm (chủ biên) 2011 Đại học Quốc gia TP. HCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
5 2005 Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: Hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ : (1946 - 1959 - 1980 - 1992 - 2001); 2013
6 2014 Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
7 2014 Tham khảo vie Hiện có TV có: Luật Tổ chức Chính phủ/ Quốc hội/2016 (5 Tài liệu)
8 2014 Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
9 2014 Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
10 2015 Tham khảo vie Hiện có
11 Tham khảo Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=5&mode=detail&document_id=10344
12 2008 Chính trị Quốc gia Sự thật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
13 2014 Tham khảo Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=70822&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20M%E1%BA%B7t%20tr%E1%BA%ADn%20T%E1%BB%95%20qu%E1%BB%91c%20Vi%E1%BB%87t%20Nam

21. LAW107 - Luật Dân sự 1 7 Huỳnh Anh.hanh@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Kim Anh, Chế Mỹ Phương Đài 2018 Hồng Đức – Hội luật gia Việt Nam Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Lê Minh Hùng (chủ biên) 2017 Hồng Đức – Hội luật gia Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Đỗ Văn Đại 2016 Hồng Đức_ Hội Luật gia Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
4 Vũ Duy Khang tổng hợp 2016 Hồng Đức Tham khảo vie Hiện có
5 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Bộ luật dân sự (hiện hành). - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2018 (Luật số 91/2015/QH13)
6 2011 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có
7 Đỗ Văn Đại 2016 Hồng Đức_ Hội Luật gia Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Cửu Việt (chủ biên) 2015 Hồng Đức Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2016 Thư viện có: Giáo trình luật hành chính Việt Nam, (Phần 1) Những vẫn đề chung của luật Hành chính/Phan Trung Hiền/2018
2 Trường Đại học Luật Hà Nội 2007 Công an nhân dân Tham khảo vie Hiện có Thư viện có: Giáo trình luật hành chính Việt Nam, (Phần 1) Những vẫn đề chung của luật Hành chính / Phan Trung Hiền / 2018
3 Phạm Hồng Thái và Đinh Văn Mậu 2009 Giao thông vận tải Tham khảo vie Hiện có
4 2013 Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
5 2008 Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
6 2010 Tham khảo vie Hiện có
7 2011 Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
8 2011 Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2012
9 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Luật xử lý vi phạm hành chính (hiện hành) Luật năm 2012, sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2017. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2018
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Thị Quang Vinh (Chủ biên) 2015 Hổng Đức Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Khoa Luật hình sự - ĐHL TPHCM 2011 Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Tham khảo Hiện có http://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,Title1&Keyword=b%E1%BB%99%20lu%E1%BA%ADt%20h%C3%ACnh%20s%E1%BB%B1
4 2002 Chính trị quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
5 Lê Cảm, Trịnh Quốc Toản 2004 ĐHQGHN Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
6 Lê Cảm (chủ biên) 2003 ĐHQGHN Tham khảo vie Chưa có Thư Viện có của tác giả Cao Thị Oanh, NXB Giáo dục 2013
7 Lê Cảm (chủ biên) 2003 ĐHQGHN Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Thư Viện có tác giả Trần Thị Quang Vinh, NXB Hồng Đức, 2016
8 Nguyễn Ngọc Hòa (chủ biên) 2002 Công an nhân dân Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Xuân Hải (chủ biên) 2015 Hồng Đức-Hội Luật Gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đại học Luật Hà Nội 2009 Công an nhân dân Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013
3 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=30314
4 2014 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=29059 Hiện có năm: 2018
5 Tham khảo Hiện có http://vbpl.vn/pages/portal.aspx

25. LAW307 - Luật Dân sự 2 7 Huỳnh Anh.hanh@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đỗ Văn Đại (chủ biên) 2016 Hồng Đức Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đại học Luật Hà Nội 2009 Công an nhân dân Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2007
3 Vũ Duy Khang tổng hợp 2016 Hồng Đức Tham khảo vie Hiện có
4 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa). Luật lệ và sắc lệnh 2016 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Bộ luật dân sự (hiện hành). - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2018 (Luật số 91/2015/QH13)
5 Lê Minh Hùng 2015 Hồng Đức Tham khảo vie Hiện có
6 Lê Minh Hùng 2015 Hồng Đức Tham khảo vie Hiện có
7 Đỗ Văn Đại 2016 Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Thị Quang Vinh (Chủ biên) 2015 Hổng Đức Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2016
2 Trường Đại học Luật Hà Nội 2006 Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Tham khảo vie Chưa có
4 Đinh Văn Quế Tham khảo vie Chưa có
5 Cao Văn Hào (Chủ biên) Tham khảo vie Chưa có
6 2000 Chính trị quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trường Đại học Luật Hồ Chí Minh 2012 Hồng Đức Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2016
2 2018 Chính trị Quốc gia Sự thật Tham khảo vie Hiện có
3 Tham khảo Hiện có http://vbpl.vn/pages/portal.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Hoài Phương (chủ biên) 2014 Hồng Đức- Hội luật gia Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2015
2 2015 Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 2015 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Bộ luật dân sự (hiện hành). - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2018 (Luật số 91/2015/QH13)
4 2014 Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
5 2014 Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=12318&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20Thi%20h%C3%A0nh%20%C3%A1n%20d%C3%A2n%20s%E1%BB%B1%202008
6 Nguyễn Thị Hoài Phương 2015 Hồng Đức Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Hoàng Hải (chủ biên) 2014 Hồng Đức Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2016
2 Trường Đại học Luật Hà Nội 2011 Công an nhân dân. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2006
3 2012 Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
4 2015 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
5 2012 Tham khảo vie Hiện có
6 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=32912&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20Vi%E1%BB%87c%20l%C3%A0m%202013
7 2014 Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
8 2006 Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14276&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20%E1%BB%9F%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ngo%C3%A0i
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trường Đại học Luật TPHCM 2015 Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2016
2 2015 Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2015
4 2014 Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2015
5 2016 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
6 Nguyễn Thị Thảo Trang, Trịnh Thị Minh Trang 2016 Tham khảo vie Chưa có
7 Nguyễn Tất Thành. 2016 Tham khảo vie Chưa có Thư Viện có Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và các văn bản pháp luật có liên quan, NXB Chính trị quốc gia,2017
8 Phan Văn Chánh 2016 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9800
9 Trương Hòa Bình 2002 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9779
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Cảnh Hợp (chủ biên) 2014 Hồng Đức Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2016
2 2015 Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016 + 2018
3 2011 Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
4 2011 Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2012
5 2014 Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
6 2014 Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Thị Thuỳ Dương, Nguyễn Thị Yên (chủ biên) 2015 Hồng Đức Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2016
2 Trần Thị Thuỳ Dương,Trần Thăng Long (chủ biên) 2015 Hồng Đức Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Đại học Luật Hà Nội 2004 Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2006
4 Trần Văn Thắng, Lê Mai Anh 2001 Giáo dục, H Nội Tham khảo vie Chưa có
5 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Hien-Chuong-Lien-hop-quoc-1945-229045.aspx
6 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Tuyen-bo-nguyen-tac-cua-Luat-Quoc-te-dieu-chinh-quan-he-huu-nghi-hop-tac-giua-cac-quoc-gia-phu-hop-voi-Hien-chuong-lien-hop-quoc-1970/65775/noi-dung.aspx
7 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Cong-uoc-ve-vi-the-cua-nguoi-ti-nan-1951-269865.aspx
8 Tham khảo vie Hiện có https://vanban.luatminhkhue.vn/xem-vb/232141/cong-uoc-ve-vi-the-cua-nguoi-ti-nan-1951.aspx
9 Tham khảo vie Hiện có http://luatquangphong.com/cong-uoc-vien.html Tv hiện có: Luật điều ước quốc tế / 2017 và năm 2018
10 2005 Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=18125&Keyword=41/2005/QH11
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh 2015 Hồng Đức Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vbpl.vn/pages/portal.aspx
3 Tham khảo vie Chưa có
4 Đinh Văn Thanh, Đinh Thị Hằng 2004 Công an nhân dân Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
5 Hoàng Anh Công 2006 Tham khảo vie Hiện có https://most.gov.vn/thanhtra/tin-tuc/4/272/phap-luat-hai-quan-voi-viec-thuc-thi-quyen-so-huu-tri-tue.aspx
6 Đặng Tất Dũng 2005 Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trường Đại học Luật Hà Nội 2010 Công an Nhân dân Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2016
2 2010 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
3 2015 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=70807&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20Ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc
4 Nguyễn Văn Tuyến (chủ biên) 2015 Tham khảo vie Hiện có
5 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=70807&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20Ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc
6 Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/pages/portal.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trường Đại học Luật Hà Nội 2009 Công an Nhân dân Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2006
2 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vbpl.vn/pages/portal.aspx
3 Quốc hội Chính phủ 2008 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Văn bản hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2013. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2015.
4 Quốc hội Chính phủ 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2016 và văn bản hướng dẫn thi hành. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2017
5 2013 Chính trị Quốc gia Sự thật Tham khảo vie Hiện có
6 Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh 2009 Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2016
2 Giảng dạy chính vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=27579
3 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vbpl.vn/pages/portal.aspx
4 Giảng dạy chính vie Chưa có
5 Giảng dạy chính vie Hiện có http://www.luatsutuvan.com.vn/to-tung-trong-tai-/cong-uoc-new-york-nam-1958-ve-cong-nhan-va-thi-hanh-cac-quyet-dinh-trong-tai-nuoc-ngoai.html
6 Đỗ Văn Đại, Mai Hồng Quỳ 2010 Đại học quốc gia TP.HCM Tham khảo vie Hiện có
7 Tham khảo vie Chưa có
8 Tham khảo vie Hiện có https://vietnamarbitration.files.wordpress.com/2016/01/viac-50-phan-quyet-trong-tai-quoc-te-chon-loc.pdf
9 Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/pages/portal.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lưu Quốc Thái (chủ biên) 2015 Hồng Đức Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2016
2 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Luật đất đai. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2017 (Luật số 45/2013/QH13)
3 Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx
4 Lưu Quốc Thái 2014 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9783
5 Lưu Quốc Thái 2015 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9782
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trường Đại học Luật Hà Nội 2011 Công an nhân dân Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2006
2 2014 Giảng dạy chính vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=29068 Luật Bảo vệ môi trường. Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Chính trị Quốc gia - Sự thật. 2016 - Luật bảo vệ môi trường hiện hành (năm 2014) và các văn
3 2014 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=98639 Hiện có: Luật khoáng sản số 60/2010/QH12
4 Thùy Linh, Việt Trinh sưu tầm và hệ thống hóa 2010 Lao động Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2015, 2017
5 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vbpl.vn/pages/portal.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Tiến (chủ biên) 2015 Hồng Đức – Hội luật gia Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
3 Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=887&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20h%C3%B4n%20nh%C3%A2n%20v%C3%A0%20gia%20%C4%91%C3%ACnh
4 2010 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
5 Tham khảo vie Hiện có https://www.unicef.org/vietnam/vi/03_-_Cong_uoc_LHQ_ve_quyen_tre_em_1989.pdf
6 Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Gillian D. Brown 2007 Cambrige University Express Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Giảng dạy chính eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Mai Hồng Quỳ, Trần Việt Dũng 2005 Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Nông Quốc Bình (chủ biên) ... 2003 Công an nhân dân Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2008
3 2005 Đại học quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có
4 Nguyễn Văn Luyện, Lê thị Bích Thọ, Dương Anh Sơn 2003 Công an nhân dân Giảng dạy chính vie Chưa có
5 Trường Đại học Luật Hà Nội 2009 Công an Nhân dân Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có
6 Phạm Viên Phương Huỳnh Văn Thanh dịch Tham khảo vie Hiện có
7 Bộ thương mại 2005 Thống kê Tham khảo vie Hiện có
8 2002 Tham khảo Hiện có https://vietnamarbitration.files.wordpress.com/2016/01/viac-50-phan-quyet-trong-tai-quoc-te-chon-loc.pdf
9 2001 Thanh niên Tham khảo vie Chưa có
10 Raj Bhala 2001 Lexis Publishing 2 John H. Jackson, Thanh niên (Thành phố Hồ Chí Minh) Tham khảo vie Chưa có
11 Lê Bộ Lĩnh 2006 Khoa học xã hội (Hà Nội) Tham khảo vie Chưa có
12 Tham khảo vie Chưa có
13 WB Báo cáo phát triển thế giới 2005 Văn hóa thông tin Tham khảo vie Chưa có
14 Tatyana P. Soubbotina 2005 Văn hóa thông tin (Hà Nội) Tham khảo vie Hiện có
15 Nguyễn Bá Ngọc 2006 Lao động xã hội (Hà Nội) Tham khảo vie Chưa có
16 Nguyễn Thanh Bình 2005 Lao động xã hội (Hà Nội) Tham khảo vie Chưa có
17 Tham khảo vie Chưa có
18 Nguyễn Vũ Hoàng 2005 Thanh niên (Thành phố Hồ Chí Minh) Tham khảo vie Chưa có
19 Đinh Văn Thành 2005 Thống kê (Hà Nội) Tham khảo vie Hiện có
20 Tham khảo vie Hiện có http://www.trungtamwto.vn/node/516
21 Tham khảo vie Chưa có
22 Tham khảo vie Chưa có
23 Tham khảo vie Chưa có
24 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Văn bản hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2013. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2015.
25 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2016 và văn bản hướng dẫn thi hành. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2017
26 2013 Chính trị Quốc gia Sự thật Tham khảo vie Hiện có
27 Tham khảo vie Chưa có
28 Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14832&Keyword=78/2006/QH11 Hiện có: Luật quản lý thuế năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2013
29 Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/pages/portal.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Chí Hiếu, Nguyễn Văn Huyên (chủ biên) 2011 Tư pháp Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Trần Đăng Sinh, Nguyễn Thị Thọ (chủ biên) 2011 Đại học sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Văn Tuân 2004 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Chưa có
4 Nguyễn Bá Bình (chủ biên) 2007 Tư pháp Tham khảo vie Chưa có
5 Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=29277
6 Tham khảo vie Hiện có http://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/thong-tin-khac.aspx?ItemID=2330
7 Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Michael Bogdan (Người dịch: PGS. TS Lê Hồng Hạnh, Th.S Dương Thị Hiền) Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Võ Khánh Vinh 2002 Công an nhân dân Giảng dạy chính vie Chưa có
3 1993 Chính Trị Quốc Gia Tham khảo vie Chưa có
4 Phạm Minh 2003 Lao Động Tham khảo vie Chưa có
5 René David Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trường đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh 2012 ĐH Luật TPHCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2015
2 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=18566&Keyword=27/2004/QH11
3 Trịnh Tuấn Anh 2016 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9784
4 Tham khảo vie Chưa có
5 Thanh Hải 2014 Tham khảo vie Hiện có http://www.brandsvietnam.com/4926-Quang-cao-va-nhung-van-de-phap-luat-canh-tranh
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2017. (Luật số 10/2017/QH14)
2 Đỗ Văn Đại, Nguyễn Trương Tín 2015 Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Giảng dạy chính Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=25111
4 Giảng dạy chính Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=156424
5 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=98458
6 Giảng dạy chính Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=28200
7 Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
8 2014 Tham khảo vie Hiện có
9 Tham khảo Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=26679
10 Tham khảo Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=27057
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Văn Tuyết 2007 Tư pháp Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Nguyễn Thị Thủy 2012 Hồng Đức Tham khảo vie Chưa có
3 Michael Otex,Paul Conte,Dương Quang Thiện 2001 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có TV hiện có:Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 sửa đổi bổ sung năm 2010/ Quốc hội/ 2017
4 Trần Vũ Hải 2008 Tư pháp Tham khảo vie Chưa có
5 Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 2012 Công an nhân dân Giảng dạy chính vie Chưa có
2 2015 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=70807&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20Ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc
3 2015 Tham khảo Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=70801&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20Ki%E1%BB%83m%20to%C3%A1n%20Nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%202015
4 Thùy Linh, Việt Trinh sưu tầm và hệ thống hóa 2010 Lao động Tham khảo vie Hiện có TV hiện có: 201
5 Tham khảo Hiện có http://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 2006 Giảng dạy chính vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=14933
2 2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: Luật công chứng. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2017. (Luật số 53/2014/QH13)
3 2006 Giảng dạy chính Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=15094
4 2012 Giảng dạy chính Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=28019&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20s%E1%BB%ADa%20%C4%91%E1%BB%95i%20b%E1%BB%95%20sung%20m%E1%BB%99t%20s%E1%BB%91%20%C4%91i%E1%BB%81u%20Lu%E1%BA%ADt%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%202012
5 Tham khảo Hiện có http://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trường Đại học Luật Hà Nội 2012 Công an nhân dân Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Tham khảo Hiện có https://asean.thuvienphapluat.vn/cong-dong-asean/cong-dong-kinh-te/Van-kien-phap-ly/dich-vu/325/330?title=vi
3 Tham khảo Hiện có https://asean.thuvienphapluat.vn/cong-dong-asean/cong-dong-kinh-te/Van-kien-phap-ly/dich-vu/325?title=vi
4 Tham khảo Chưa có
5 Tham khảo Chưa có
6 Tham khảo Chưa có
7 Tham khảo Hiện có https://asean.thuvienphapluat.vn/cong-dong-asean/cong-dong-kinh-te/Van-kien-phap-ly/thuong-mai/255?title=vi
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Võ Thị Kim Oanh, Lê Nguyên Thanh (chủ biên) 2015 Hồng Đức Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Ngọc Hòa 2009 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9786
3 Nguyễn Ngọc Hòa 2007 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9787
4 Trần Hữu Tráng 2009 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9789
5 Trần Hữu Tráng 2010 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9788
6 Dương Tuyết Miên 2007 Tham khảo vie Chưa có
7 Dương Tuyết Miên 2005 Tham khảo vie Chưa có
8 Dương Tuyết Miên 2007 Tham khảo vie Chưa có
9 Dương Tuyết Miên 2007 Tham khảo vie Chưa có
10 Dương Tuyết Miên 2010 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9785
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Kim Anh, Chế Mỹ Phương Đài 2013 Hồng Đức – Hội luật gia Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2016
2 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=18128&Keyword=B%E1%BB%99%20lu%E1%BA%ADt%20d%C3%A2n%20s%E1%BB%B1%202005 Hiện có: Bộ luật dân sự (hiện hành). - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2018 (Luật số 91/2015/QH13)
3 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 2006 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
5 2010 Tham khảo Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26356&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20ti%C3%AAu%20d%C3%B9ng%202010
6 2006 Tham khảo Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14836&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20hi%E1%BA%BFn%20l%E1%BA%A5y%20gh%C3%A9p%20m%C3%B4%20b%E1%BB%99%20ph%E1%BA%ADn%20c%C6%A1%20th%E1%BB%83%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội 2011 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2009
2 Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 2002 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Chưa có Giáo trình lý luận và pháp luật về quyền con người : Dùng cho hệ cử nhân (Tài liệu photo) / Nguyễn Đăng Dung (chủ biên) ... [và những người khác. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2009
3 Liên hợp quốc 2002 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
4 Phạm Ngọc Anh (chủ biên) 2005 Chính trị quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
5 Nguyễn Văn Động 2005 Khoa học xã hội Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=18128&Keyword=B%E1%BB%99%20lu%E1%BA%ADt%20D%C3%A2n%20s%E1%BB%B1.%2033/2005/QH11,%202005. Hiện có: Bộ luật dân sự (hiện hành). - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2018 (Luật số 91/2015/QH13)
3 Giảng dạy chính vie Chưa có
4 Giảng dạy chính vie Chưa có
5 Giảng dạy chính vie Chưa có
6 Bernard Audit 1998 Juris Publishing Tham khảo eng Chưa có
7 Charles L. Denison November 10, 1989 Tulane University School of Law Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Giảng dạy chính Hiện có http://www.trungtamwto.vn/node/516
2 Giảng dạy chính Hiện có http://tailieuxnk.com/upload/sanpham/thumb/Tai-lieunguyen-tac-unidroit-ve-hop-dong-thuong-mai-317191556747.pdf
3 Giảng dạy chính Hiện có https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-rules-2010/
4 Giảng dạy chính vie Chưa có
5 Giảng dạy chính vie Chưa có
6 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=18128&Keyword=B%E1%BB%99%20lu%E1%BA%ADt%20D%C3%A2n%20s%E1%BB%B1.%2033/2005/QH11,%202005. Hiện có: Bộ luật dân sự (hiện hành). - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2018 (Luật số 91/2015/QH13)
7 Bernard Audit 1998 Tham khảo vie Chưa có
8 Charles L. Denison November 10, 1989 Tulane University School of Law Tham khảo eng Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Văn Biên 2012 Tư Pháp Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Nguyễn Thị Mơ 2006 Lao động xã hội Giảng dạy chính vie Chưa có
3 Lê Minh Hùng 2015 Hồng Đức Giảng dạy chính vie Chưa có
4 Lê Minh Hùng 2015 Hồng Đức Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Lê Minh Hùng 2015 Hồng Đức Giảng dạy chính vie Hiện có
6 Tham khảo Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=17067&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20Giao%20d%E1%BB%8Bch%20%C4%91i%E1%BB%87n%20t%E1%BB%AD%202005
7 Tham khảo Hiện có http://vbpl.vn/pages/portal.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=15052&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20ch%E1%BB%A9ng%20kho%C3%A1n
2 Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26350&Keyword=62/2010/QH12 Hiện có: Luật chứng khoán năm 2006 được sửa đổi, bổ sung năm 2010. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2011
3 Tham khảo vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=162432
4 Tham khảo Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=27064
5 Tham khảo Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=25796
6 Tham khảo vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=25605
7 Tham khảo Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=23595
8 Tham khảo Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=84594
9 Tham khảo Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=25441
10 Trường Đại học Luật Hà Nội 2008 CAND Hà Nội Tham khảo Chưa có
11 Đào Lê Minh (chủ biên) 2009 Văn hóa Thông tin Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 2013 Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2018
2 2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=36865&Keyword=49/2014/QH13 Hiện có năm: 2016
3 2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2016
4 2015 Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Giảng dạy chính Hiện có http://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx
6 Từ Thanh Thảo, Bùi Thị Thanh Thảo 2016 Tham khảo vie Chưa có
7 Dương Anh Sơn Trần Thanh Hương 2016 Tham khảo vie Chưa có
8 Trần Thanh Tùng 2016 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9802
9 Trương Thanh Đức 2016 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9801
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46749&Keyword=66/2014/QH13 Hiện có: Luật kinh doanh bất động sản. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2017 (Luật số 66/2014/QH13)
2 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Luật đất đai. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2017 (Luật số 45/2013/QH13)
3 2014 Tham khảo Hiện có Hiện có năm: 2000; http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=36867&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20X%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%202014
4 2005 Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
5 2014 Tham khảo Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46742&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20Nh%C3%A0%20%E1%BB%9F
6 2005 Tham khảo Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=18128&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20D%C3%A2n%20s%E1%BB%B1%202005
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Võ Thị Kim Oanh 2012 Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2016
2 2015 Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2018
3 Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2015
4 2015 Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Võ Thị Kim Oanh 2012 Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2016
6 2015 Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2018
7 Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2015
8 Tham khảo Hiện có http://vbpl.vn/pages/portal.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Mai Hồng Qùy, Trần Việt Dũng 2006 Đại học quốc gia TP.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm; 2016
2 Phòng Thương mại quốc tế (ICC) – Paris Giảng dạy chính vie Chưa có
3 Lê Thị Mai Hương 2008 Thống Kê Giảng dạy chính vie Chưa có
4 Nguyễn Quốc Vinh 2008 Thống kê Giảng dạy chính vie Chưa có
5 Nguyễn Văn Lê TP.HCM Giảng dạy chính vie Chưa có
6 Trường ĐH luật Hà Nội Công an nhân dân, Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
7 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=18128&Keyword=B%E1%BB%99%20lu%E1%BA%ADt%20D%C3%A2n%20s%E1%BB%B1.%2033/2005/QH11,%202005. Hiện có: Bộ luật dân sự (hiện hành). - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2018 (Luật số 91/2015/QH13)
8 Tham khảo Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26117&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20%202005
9 Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=16744 Hiện có: Luật doanh nghiệp (hiện hành). - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2018
10 Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016 Luật cạnh tranh. Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Chính trị Quốc gia - Sự thật.2017
11 Tham khảo Hiện có http://vbpl.vn/pages/portal.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có luật thương mại 2005, NXB 2018
2 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=18128&Keyword=B%E1%BB%99%20lu%E1%BA%ADt%20d%C3%A2n%20s%E1%BB%B1%202005 Hiện có: Bộ luật dân sự (hiện hành). - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2018 (Luật số 91/2015/QH13)
3 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Giảng dạy chính Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=16366
5 Lý Quý Trung 2006 Trẻ Tham khảo vie Chưa có
6 Lý Quý Trung 2006 Trẻ Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tham khảo Hiện có http://vbpl.vn/pages/portal.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Giảng dạy chính vie Hiện có Bộ môn
2 Giảng dạy chính vie Hiện có Bộ môn
3 Trần Văn Đạt, Võ Văn Thắng 2016 Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
4 Lê Huy Bá 2015 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
5 Vũ Cao Đàm 2008 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Giảng dạy chính vie Chưa có
3 Giảng dạy chính vie Chưa có
4 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=16748&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20s%E1%BB%9F%20h%E1%BB%AFu%20tr%C3%AD%20tu%E1%BB%87%202005
5 2002 Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có
6 NXB WIPO Tham khảo vie Chưa có
7 Tham khảo Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Hoài Phương (chủ biên) 2012 Hồng Đức- Hội luật gia Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2015
2 Tham khảo vie Chưa có
3 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=18128&Keyword=B%E1%BB%99%20lu%E1%BA%ADt%20D%C3%A2n%20s%E1%BB%B1.%2033/2005/QH11,%202005. Hiện có: Bộ luật dân sự (hiện hành). - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2018 (Luật số 91/2015/QH13)
4 Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
5 2014 Tham khảo vie Hiện có
6 Tham khảo Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=28217
7 Tham khảo Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=28606
8 Nguyễn Hoài Phương 2015 Hồng Đức Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
9 Tham khảo Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trường Đại học Luật TPHCM 2015 Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2016
2 Giảng dạy chính Hiện có Hiện có năm: 2016; http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=96172&Keyword=T%E1%BB%91%20t%E1%BB%A5ng%20H%C3%ACnh%20s%E1%BB%B1%202015
3 Giảng dạy chính Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=25681&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20Thi%20h%C3%A0nh%20%C3%A1n%20H%C3%ACnh%20s%E1%BB%B1%202010
4 Nguyễn Thị Thảo Trang và Trịnh Thị Minh Trang 2016 Tham khảo vie Chưa có
5 Nguyễn Tất Thành 2016 Tham khảo vie Chưa có
6 Phan Văn Chánh 2016 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9800
7 Trương Hòa Bình 2002 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9779
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Đăng Dung 2001 TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Chưa có
2 2009 Thống Kê Giảng dạy chính vie Chưa có
3 Đại học Luật Hà Nội 1998 CAND Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
4 Đại học Luật Hà Nội 2007 CAND Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
5 Tham khảo Hiện có http://www.nhanquyen.vn/images/File/56sach%20tuyen%20tap%20hien%20phap.pdf
6 Tham khảo Hiện có http://www.nhanquyen.vn/images/File/56sach%20tuyen%20tap%20hien%20phap.pdf
7 Tham khảo Hiện có http://www.nhanquyen.vn/images/File/56sach%20tuyen%20tap%20hien%20phap.pdf
8 Tham khảo Hiện có http://www.nhanquyen.vn/images/File/56sach%20tuyen%20tap%20hien%20phap.pdf
9 Tham khảo Hiện có http://www.nhanquyen.vn/images/File/56sach%20tuyen%20tap%20hien%20phap.pdf
10 Tham khảo Hiện có http://www.nhanquyen.vn/images/File/56sach%20tuyen%20tap%20hien%20phap.pdf
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Chí Hiếu, Nguyễn Thị Hằng Nga. 2012 Công an nhân dân Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Ngọc Bích 2015 Trẻ Tham khảo vie Chưa có
3 Simon Lee & Marie Fox 1991 Blackstone Press. Tham khảo eng Chưa có
4 Stefan H. Krieger 1999 West Publishing Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 2005 Tư pháp Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2012
2 Tham khảo Hiện có http://vbpl.vn/pages/portal.aspx
3 2001 CTQG Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
4 1996 CTQG Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
5 1993 Bộ lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
6 1998 CTQG Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
7 1996 CTQG Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
8 2001 Công an nhân dân Tham khảo vie Chưa có
9 2003 Công an nhân dân Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
10 1999 ĐHQG Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Võ Khánh Vinh Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Võ Thị Kim Oanh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Trần Thị Quang Vinh Tham khảo vie Chưa có
4 Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
5 Lê Cảm 2014 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
6 Lê Cảm 2001 Công an nhân dân Tham khảo vie Chưa có
7 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Nghi-quyet-01-2000-NQ-HDTP-huong-dan-ap-dung-quy-dinh-trong-phan-chung-cua-Bo-Luat-Hinh-su-nam-1999-46798.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Kiên Điện 1998 Công an nhân dân Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Nguyễn Thủ Thanh 2003 Đại học Quốc gia Hà Nộ Tham khảo vie Chưa có
3 Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=19234&Keyword=Ph%C3%A1p%20l%E1%BB%87nh%20%C4%91i%E1%BB%81u%20tra%20h%C3%ACnh%20s%E1%BB%B1