Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên
Công nghệ Sinh học - Đại học

Thông tin cán bộ phụ trách

Nguyễn Thị Phương Ánh
ntpanh@agu.edu.vn

Click vào môn học để xem danh mục tài liệu của từng môn, hoặc hiển thị tất cả

Tổng số môn học: 85

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Quang Phan, Phạm Văn Sinh 2013-2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9549
2 Khoa Lý luận Chính trị 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7725 (Năm 2017)
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
4 Bộ môn Triết học 2006 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có năm: 2009
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Bộ môn Triết học 2004 Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm : 2008 đã scan 2014
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Viết Thông 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
7 Bộ môn Triết học 2007 Lưu hành nội bộ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có: 2009

3. HCM101 - Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 Bùi Thu Hằng. bthang@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Ngọc Anh (chủ biên) ... [và những người khác 2017 Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đinh Xuân Lý, Phạm Ngọc Anh (đồng chủ biên) 2008 Lý luận Chính trị Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7162
3 Song Thành 2005 Lý luận chính trị Tham khảo vie Hiện có
4 Hội đồng Lý luận Trung Ương 2013 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2017 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có đang bổ sung
2 Đảng Cộng sản Việt Nam 2015 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7161 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7497
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có ebook: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
5 Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 1999 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hughes, John 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 A. J. Thomson,A. V. Martinet 1986 Hong Kong: Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 1989
3 Sarah Cunningham, Peter Moor, Jane Comyns Carr 2005 UK: Pearson Education Ltd Tham khảo eng Hiện có
4 Buzan, Tony 2008 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Capelle G 1995 Paris : Hachette. Giảng dạy chính other Hiện có
2 Capelle G. et Menand R. 2009 Hachette, Paris Tham khảo other Cần kiểm tra lại GV đã gởi file fahasa
3 Boulet R. et al. 2003 Niveau débutant : CLE International Tham khảo other Cần kiểm tra lại GV đã gởi file
4 Phạm Tuấn, Tăng Văn Hùng 2003 Thanh niên Tham khảo other Hiện có
5 Phạm Tuấn, Trần Hữu Tâm 1999 Paris : Hachette Tham khảo other Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Dương Ký Châu 2010 Tổng hợp Giảng dạy chính other Hiện có Hiện có năm: 2012
2 Trần Hiền Thuần 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7548
3 Lý Hiểu Kỳ 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7937 Hiện có năm: 2017
4 Yang Jizhou 2000 Trẻ Tp.HCM Tham khảo other Hiện có Hiện có năm:2010 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7939
5 Khang Ngọc Hoa, Lai Tư Bình 2000 T.P Hồ Chí Minh: NXB Trẻ TP.HCM Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7938
6 Đại học Bắc Kinh; Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục . 2000 Trẻ Tp.HCM Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7939
7 Khang Ngọc Hoa, Lai Tư Bình 2000 Trẻ TP.HCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7938
8 Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh 2000 NXB Trẻ TP.HCM Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7938
9 Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh 2000 NXB Trẻ TP.HCM Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7547
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 John Hughes, Helen Stephenson, Paul Dumment 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Cobuild, C. 2011 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
3 Lougheed, Lin 2009 New York: Pearson Education Tham khảo eng Hiện có
4 Lougheed, Lin 2012 New York: Pearson Education Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2007 fahasa (2017)
5 Cobuild, C. 2012 Trẻ Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
6 Cobuild, C. 2012 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm 2013

9. FSL102 - Tiếng Pháp 2 (*) 5 Châu Ngọc Yên Lê, Huỳnh Lê Thiên Trúc

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Capelle, G. 1995 France/Paris: Hachette Giảng dạy chính other Hiện có
2 Capelle Guy et Menand Robert 2009 France/Paris : Hachette. Tham khảo other Cần kiểm tra lại GV đã gởi file fahasa
3 Boulet Roxane et al. 2003 France / CLE International Tham khảo other Cần kiểm tra lại GV đã gởi file fahasa
4 Phạm Tuấn, Tăng Văn Hùng 2003 Thanh niên Tham khảo other Hiện có
5 Phạm Tuấn, Trần Hữu Tâm 1999 Trẻ Tham khảo vie Hiện có

10. CHI102 - Tiếng Trung 2 (*) 6 Lý Văn Hà (lvha@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 YangJiZhou 2010 Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh. Giảng dạy chính vie Hiện có
2 LiXiaoQi 2000 Trẻ TP Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7939
3 Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh 2000 TP Hồ Chí Minh Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7938
4 Trần Hiền Thuần 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7548 Đang xử lý
5 Lý Hiểu Kỳ 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội. Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7937 Hiện có năm: 2017
6 Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh 2000 Trẻ TP. Hồ Chí Minh Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7547

11. COS101 - Tin học đại cương (*) 6 Lê Xuân Phi (lxphi@agu.edu.vn), Lê Trung Thư (

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Tin học 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Mark Dodge, Gaig Stinso, Đoàn Công Thông,Trần Ngọc Hoa 2003 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Trịnh Anh Toàn, Hồng Oanh 2000 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có
4 Busby, M. Learn 2004 Texas: Wordware Publishing, Inc Tham khảo eng Hiện có
5 PTS Learning Systems 2003 Pennsylvania: Bucknell University Tham khảo eng Chưa có
6 Nguyễn Đình Tê 2000 Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Hiện có: New perspectives on Microsoft Powerpoint 2000 comprehensive S. Scott Zimmerman, Beverly B. Zimmerman. - Boston, MA : Course Technology , 2001.

12. PHT101 - Giáo dục thể chất (*) 20 Bộ môn Giáo dục thể chất

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Anh Tuấn, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Mạnh Thái 2008 Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Thị Thảo Trang 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7129
3 Nguyễn Kim Minh, Nguyễn Trọng Hải, Trần Đồng Lâm, Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Nguyễn Kim Minh 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Liên Đoàn Điền Kinh Thế Giới 2010 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2013. (TK02453) 2010 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2010 (3)
6 Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004 (50 quyển) Năm 2010: 10 quyển
7 Nguyễn Văn Trạch và Ngũ Duy Anh 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2004 Giáo trình bơi lội
8 Trường ĐHSP TDTT TPHCM 2009 Thể dục thể thao. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
9 Vũ Thành Sơn, Nguyễn Danh Hoàng Việt 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003
10 Nguyễn Trần Phương Thảo 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7126
11 Nguyễn Danh Thái, Mai Duy Diễn 1980 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9024
12 Nguyễn Danh Thái, Vũ Thành Sơn 1999 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có
13 Ủy ban TDTT Việt Nam 2005 – 2008 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-634-TTTTC-Luat-Sport-Aerobics-93654.aspx
14 Tổng cục TDTT – Liên Đoàn TD Việt Nam môn TD Aerobics 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-2336-QD-BGDDT-2015-Hoi-khoe-Phu-Dong-toan-quoc-lan-thu-IX-2016-286345.aspx
15 NGUYỄN PHƯỚC THỌ, NGUYỄN PHƯỚC TOÀN, NGUYỄN ANH TUẤN 2009 Trường Đại học sư phạm TDTT TPHCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9824
16 Hồ Văn Tú 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6363
17 Đỗ Chi 1984 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có
18 Đặng Ngọc Quang 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
19 2003 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Luật bơi / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2009
20 Tổng cục thể dục thể thao 2004 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Đăng Thanh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Đào Huy Hiệp, Lưu Ngọc Khái, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Đại Nghĩa 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Hữu Thảo, Phan Tân Hưng, Nguyễn Đình Lưu, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Tiến Hải 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-15-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC-can-bo-giao-duc-quoc-phong-284361.aspx
5 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.hcmut.edu.vn/vi/event/view/van-ban-moi/666-thong-tu-so-6353bgddtgdqp-nga%CC%80y--26-tha%CC%81ng-9-nam-2012
6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
7 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
8 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Lần VI: không thấy Lần VII: 2 (1991) Lần VIII: 1 (1996) Lần IX : 4 (2001) Lần X: 3 (2006) Lần XI: 4 (2011) Lần XII: ebook (http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163) TV hiện có: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII/ Mặt trận
9 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
10 Bộ tổng tham mưu cục quân huấn 2000 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
11 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
12 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-18-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-day-danh-gia-ket-qua-hoc-Giao-duc-quoc-phong-an-ninh-289668.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Khoa Luật và Khoa học chính trị, Trường Đại học An Giang 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Minh Đoan (chủ biên) 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2008 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 1984 Sự thật Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Minh Đoan 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
6 Các Mác,Phơđrích ăngghen 1980 Sự thật Tham khảo vie Hiện có
7 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=27806
8 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
9 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2017 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2018 Bộ luật tố tụng hình sự (Hiện hành) MD074412,MD074413,MD074414,MD074415,MD074416
10 2018 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
11 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
12 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
13 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2016 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
14 2017 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=32833&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%91ai%202013
15 Phạm Hoài Huấn (chủ biên) và những người khác 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
16 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2016 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=29068 Luật Bảo vệ môi trường. Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Chính trị Quốc gia - Sự thật. 2016 - Luật bảo vệ môi trường hiện hành (năm 2014) và các văn
17 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có: VKĐH X năm 2006: 3 quyển & VKĐH XI năm 2011: 4 quyển
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 2016 Tham khảo vie Hiện có (Tầng 4 – Quầy Tham khảo)
2 Tham khảo vie Hiện có Tầng 4-Thư viện
3 2005 Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=17655&Keyword=212/2005/Q%C4%90-TTG
4 Đoàn Thị Minh Trinh và Nguyễn Hội Nghĩa 2013 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9064
5 Đoàn Thị Minh Trinh, Nguyễn Quốc Chính, Nguyễn Hữu Lộc, Phạm Công Bằng, Peter J. Gray và Hồ Tấn Nhựt 2012 Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9255
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tạ Minh 2010 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: năm 2011 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9251
2 Phạm Đức Trọng (chủ biên), Nguyễn Hữu Túc, Hoàng Thế Cường 2015 Hội Luật gia Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Sinh Huy, Nguyễn Văn Lê, Vũ Minh Tâm 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Nguyễn Sinh Huy, Nguyễn Văn Lê, Vũ Minh Tâm 2003 Đại học sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Tony Bilton 1993 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Chưa có Nhập môn xã hội học / Trần Thị Kim Xuyến (chủ biên) , Nguyễn Thị Hồng Xoan. - TP. Hồ Chí Minh : Thống Kê , 2003 Xã hội học nhập môn Bruce J. Cohen, Terri L. Orbuch. - Hà Nội : Giáo Dục , 1995.
6 Nguyễn Minh Hòa 1999 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
7 Lê Ngọc Hùng 2002 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Chưa có
8 Phạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng 1997 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Chưa có Giáo trình xã hội học đại cương / Phạm Đức Trọng (chủ biên), Nguyễn Hữu Túc, Hoàng Thế Cường. - Hà Nội : Hồng Đức : Hội Luật gia Việt Nam , 2016
9 Tương Lai 1997 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Chưa có

17. AGR105 - Kỹ thuật soạn thảo văn bản 6 Trần Minh Tâm (tmtam@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 2008 Chính trị Quốc gia - Sự thật Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7194
2 Mai Ngọc Đức 2016 Phòng hành chính- tổng hợp, trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
3 2012 Tham khảo vie Hiện có http://vietlaw.quochoi.vn/Pages/vbpq-toan-van.aspx?ItemID=25106
4 2012 Tham khảo vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=28407
5 2004 Tham khảo vie Hiện có http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?mode=detail&document_id=12892
6 2011 Tham khảo vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=14518
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê A 2005 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2008
2 Bùi Minh Toán, Lê A, Đỗ Việt Hùng 2008 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Hà Thúc Hoan 1998 Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Chưa có Hiện có: Tiếng Việt và Tiếng Việt thực hành : Giáo trình đào tạo giáo viên mầm non / Lã Thị Bắc Lý, Phan Thị Hồng Xuân, Nguyễn Thị Thu Nga. - In lần thứ hai có sửa chữa. - H. : Đại học Sư phạm , 2012
4 Đặng Ngọc Lệ, Nguyễn Kiên Trường 1998 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Tiếng Việt thực hành / Bùi Minh Toán (chủ biên), Lê A, Đỗ Việt Hùng. - Tái bản lần thứ 16. - Hà Nội : Giáo dục , 2014
5 Nguyễn Thiện Giáp 1994 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
6 Đoàn Thiện Thuật 2002 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1977 Hiện có: Giáo trình ngữ âm tiếng Việt / Vương Hữu Lễ. - Hà Nội : Giáo dục , 1994
7 Nguyễn Minh Thuyết (chủ biên) 1997 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2001
8 Bùi Minh Toán , Nguyễn Quang Ninh 2004 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
9 Bùi Minh Toán – Lê A - Đỗ Việt Hùng 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
10 Phan Thiều 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Tập 1: (0) Tập 2: (11)

19. AGR104 - Kỹ năng giao tiếp và truyền thông 8 Trịnh Phước Nguyên (tpnguyen@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Ngọc Lan & cộng sự 2015 Đại Học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có đang xử lý: Truyền thông - lý thuyết và kỹ năng cơ bản / PGS, TS Nguyễn Văn Dững, NXB TT& Truyền thông. 2018
2 Tham khảo vie Hiện có
3 Joyce Cox, Joan Lambert 2010 Tham khảo vie Hiện có
4 Business Edge 2006 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Giao tiếp trong quản lý : Để tránh những lỗi giao tiếp hàng ngày! / Pip Hardy. - TP. Hồ Chí Minh : Trẻ , 2005
5 Business Edge 2006 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hội họp và thuyết trình : Làm thế nào để đạt kết quả mong muốn? / Howard Senter. - TP. Hồ Chí Minh : Trẻ , 2005
6 Dale Carnegie 2015 Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
7 Nguyễn Hữu Thân 2007 Thống Kê. Tham khảo vie Hiện có
8 Tony Buzan 2013 Lao Động Xã Hội. Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Đức Thắng Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có Toán C : Tài liệu giảng dạy / Nguyễn Phương Thảo , Diệp Hoàng Ân. - An Giang : Đại học An Giang , 2017.
2 Đậu Thế Cấp 2000 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
3 Đinh Thế Lực 2001 Đại học quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
4 James Stewart 2010 Brooks/Code, Cengage Learning Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7186 fahasa
5 Đậu Thế Cấp 2000 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có
6 Walter Rudin 1986 McGraw-Hill, New York Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7187

21. ABI103 - Kỹ năng ứng dụng trong CNSH 0 Nguyễn Thị Mỹ Duyên (nthimyduyen@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Đức Chung 2010 Đại học QG TP.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
2 Lâm Ngọc Thiềm 2011 Đại học Quốc gia TPHCM Giảng dạy chính vie Chưa có Hóa học đại cương / Nguyễn Đình Soa. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh , 2000. - (Tài liệu theo chương trình đào tạo).
3 Ngô Thị Thuận 2015 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Hóa học hữu cơ : Phần bài tập / Ngô Thị Thuận . Tập 1. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2012
4 Nguyễn Đức Chung 2010 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015 (Tập 1, 2 chung 1 cuốn)
5 Lâm Ngọc Thiềm, Trần Hiệp Hải 2008 Đại học quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
6 Ngô Thị Thuận 2015 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Hóa học hữu cơ : Phần bài tập / Ngô Thị Thuận . Tập 1. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2012

23. AGR112 - Sinh học đại cương 1 8 Diệp Nhựt Thanh Hằng (dnthang@agu.edu.vn), N

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 W D Phillips,T J Chilton 1997 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phạm Thành Hổ 2002 Đại học quốc gia Tp.Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
3 Nguyễn Như Hiền, Trịnh Xuân Hậu 2006 Đaị học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Campbell, N., Reece, J. 2011 Pearson Education, Inc. Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7337 Fahasa
5 Raven, Peter H 2005 McGraw-Hill, Higher Education Tham khảo eng Hiện có
6 Kenneth A. Mason, Jonathan B. Losos, Susan R. Singer. 2011 McGraw – Hill Companies, Inc. Tham khảo eng Hiện có ebook
7 Nguyễn Đức Lượng. 2002 Đaị học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh. Tham khảo vie Hiện có
8 Lê Đình Lương,Phan Cự Nhân 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

24. AGR113 - Sinh học đại cương 2 9 Diệp Nhựt Thanh Hằng (dnthang@agu.edu.vn), N

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Võ Thị Hướng Dương 2015 Đại học An Giang. Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Khắc Chung Thẳm. 2015 Đại học An Giang. Giảng dạy chính vie Chưa có
3 Hoàng Thi Sản và Hoàng Thị Bé. 2005 Đại Học Sư Phạm. Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
4 Nguyễn Quang Mai, Cù Xuân Dần 2004 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Quang Mai 2004 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
6 Hoàng Thị Sản, Nguyễn Thị Phương Nga. ĐHSP Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
7 Hoàng Thị Sản, Phan Nguyên hồng 1980 Giáo Dụ Tham khảo vie Hiện có
8 Hoàng Thị Sản,Trần Văn Ba 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
9 Hoàng Thị Sản 2004 Đại Học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có

25. BIT502 - Nhập môn Công nghệ sinh học 7 Đoàn Thị Minh Nguyệt (dtmnguyet@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Thành Hổ 2005 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2008
2 Kiều Hữu Ảnh 1999 KH & KT Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Phạm Thành Hổ Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Ngyễn Lân Dũng, Phạm Văn Ty, Nguyễn Đình Quyến 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
5 Nguyễn Văn Uyển và nguyễn Tiến Thắng 1998 Giáo Dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999
6 Phạm Thành Hổ 2002 Giáo Dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
7 Phạm Thành Hổ 2002 Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011

26. BIO102 - Sinh hóa học 4 Đoàn Thị Minh Nguyệt (dtmnguyet@agu.edu.vn),

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đinh Quốc Cường 2009 Đại học Lâm nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lê Ngọc Tú 2000 KH & KT Tham khảo vie Hiện có
3 David Harms & NigelHooper 2000 Taylor and Francis Tham khảo eng Hiện có
4 Christa van Tellingen 2001 Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Từ Vọng Nghi 2000 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Tứ Hiếu 2004 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2000
3 Đào Thị Phương Diệp Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Tinh Dung 2011 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000 đã scan 2011 Hóa phân tích 2
5 Hoàng Minh Châu (chủ biên), Từ Văn Mặc, Từ Vọng Nghi 2007 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
6 Nguyễn Thị Thu Vân 2004 Đại học Quốc gia TP. HCM Tham khảo vie Hiện có ebook 2010
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Bảo Vệ, Lê Huy Tài 2012 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Văn Tuấn 2015 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2012
3 Nguyễn Văn Tuấn 2015 Tổng hợp, TP Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 Vũ Cao Đàm 2014 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Lê Huy Bá 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Martha Davis 1997 Academic Press Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Thành Hổ 2007 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2010
2 Leland H. Hartwell 2004 McGraw-Hill Tham khảo eng Hiện có
3 Lê Duy Thành 2007 Khoa học và kỹ thuật Tham khảo vie Chưa có Di truyền học Phạm Thành Hổ. - Tái bản lần 10. - Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2009.
4 Phan Cự Nhân 2003 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Chưa có
5 Phan Cự Nhân 1978 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
6 Phan Cự Nhân, Đặng Văn Viện 1978 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2004
7 Vũ Đức Lưu 2007 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bernard R. Glick., Jack J. Pasternak 2003 ASM press. Washington, D.C. Tham khảo eng Hiện có
2 H.S. Chawla 2002 Science publisers, Inc. Enfield, New Hampshire Tham khảo eng Hiện có
3 Marcus Barbor., Mike Boyle., Mike Cassidy., Kathryn Senior 1999 Collins Educational. Tham khảo eng Chưa có

32. BIT501 - Sinh học phân tử 5 Trương Ánh Phương (taphuong@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Huỳnh Trường Huê, Trương Ánh Phương 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Khuất Hữu Thanh 2003 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2005
3 Nguyễn Thị Lang, Bùi Chí Bửu 2005 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Đã scan
4 Trần Phước Đường 2004 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có Sinh học phân tử của tế bào / Harvey Lodish ... [et al.] ; Nguyễn Xuân Hưng, Nguyễn Ngọc Lương dịch . Tập 1 , Cơ sở hóa học và phân tử. - Tái bản lần 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ , 2010. Sinh học phân tử của tế bào / Harvey Lo
5 Hồ Huỳnh Thùy Dương 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002

33. BIT511 - An toàn sinh học 7 Diệp Nhựt Thanh Hằng

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Gia Hy, Khuất Hữu Thanh 2007 Khoa học kỹ thuật Giảng dạy chính vie Chưa có
2 WHO 2004 Tổ chức Y tế Thế giới Giảng dạy chính vie Hiện có
3 U.S. Department of Health and Human Services 2009 U.S. Government printing office, Washington Tham khảo eng Hiện có https://www.cdc.gov/biosafety/publications/bmbl5/bmbl.pdf
4 2012 Tham khảo vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=163327
5 Ministry of Natural Resources and Environment Malaysia 2012 Tham khảo eng Hiện có https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2012.s1008
6 Cục Bảo vệ môi trường dịch và phát hành 2004 Cục Bảo vệ môi trường dịch và phát hành Tham khảo vie Hiện có http://vea.gov.vn/vn/hoptacquocte/conguoc/Pages/Ngh%E1%BB%8B%C4%91%E1%BB%8Bnhth%C6%B0Cartagenav%E1%BB%81anto%C3%A0nsinhh%E1%BB%8Dc.aspx
7 2010 Tham khảo vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=25531

34. APH503 - Sinh lý người và động vật 9 Nguyễn Khắc Chung Thẩm (nkctham@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 P Metting 2008 Mc Graw- Hill Giảng dạy chính eng Hiện có https://medschoolandmascara.files.wordpress.com/2017/01/pretest-physiology-2008-12-ed.pdf
2 P Metting 2008 Mc Graw- Hill Giảng dạy chính eng Hiện có https://medschoolandmascara.files.wordpress.com/2017/01/pretest-physiology-2008-12-ed.pdf
3 RG Carroll 2010 Saumder Elsevier Tham khảo eng Hiện có https://ricardocurco.files.wordpress.com/2013/12/problem-based-physiology-carroll-robert-g_1.pdf
4 Jennifer Fowler 2010 Scandinavian Veterinary press Tham khảo eng Hiện có http://krishikosh.egranth.ac.in/bitstream/1/2045636/1/24602.pdf
5 Lê Quang Long 1986 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Nhan đề có ở Thư viện. + Bài giảng sinh lý người và động vật, Tập 2 : 4 quyển + Sinh lý động vật và người T1 và T2
6 Rowen D. Frandson, W. Lee Wilke, Anna Dee Fails 1981 Blackwell Publishing Tham khảo eng Hiện có https://salehsalmanblog.files.wordpress.com/2016/01/01-anatomy-and-physiology-of-farm-animals-7th-edition1.pdf
7 Phạm Đình Lựu, Nguyễn Xuân Cẩm Huyên 2000 Đại Học Y Dược TP. HCM Tham khảo vie Chưa có
8 Lê Quang Long 1986 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Bài giảng sinh lý người và động vật, T2 Lê Quang Long. - Hà nội : Đại học quốc gia , 1996
9 Lê Quang Long 1986 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

35. PPH301 - Sinh lý thực vật A 15 Võ Thị Xuân Tuyền (vtxtuyen@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Trang Việt 2000 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Vũ Văn Vụ, Vũ Thanh Tâm và Hoàng Minh Tấn 1999 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2005
3 Bùi Trang Việt 2000 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2002
4 Vũ Văn Vụ, Vũ Thanh Tâm và Hoàng Minh Tấn 1999 Giáo Dục Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Hoàng Thị Sản, Phan Nguyên hồng 1980 Giáo Dục Tham khảo vie Hiện có
6 Hoàng Thị Sản,Trần Văn Ba 1998 Giáo Dục Tham khảo vie Hiện có
7 Hoàng Thị Sản 2004 Đại Học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có
8 Lincoln Taiz and Eduardo Zeiger 2002 Sinauer Associates Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7339
9 Malcolm B Wilkins 2002 Pitman Publishing Tham khảo vie Hiện có Đã scan (năm xb 1984)
10 Malcolm B Wilkins 1984 Pitman Publishing Tham khảo eng Hiện có Đã scan
11 Hoàng Minh Tấn, Vũ Quang Sáng và Nguyễn Kim Thanh 2004 Đại Học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có: 2003
12 Hoàng Thị Sản, Nguyễn Thị Phương Nga 2006 ĐHSP Tham khảo vie Hiện có
13 Lê Văn Hòa, Nguyễn Bảo Toàn 2005 Tủ sách Đại Học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8101
14 Lê Anh Khoa và ctv 2012 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
15 Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2003 Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011 (T1)

36. CUL526 - Phân loại thực vật học A 11 Cù Ngọc Quí (cnqui@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Thị Sản 2011 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm:1999
2 Bùi Thu Hà 2007 Đại Học Sư Phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có Phân loại thực vật T1 Lương Ngọc Toản,Võ Văn Chi. - Hà Nội : Giáo dục , 1978.
3 Trần Văn Khải 2009 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
4 Nguyễn Bá 2010 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2007
5 Hoàng Thị Sản và Hoàng Thị Bé 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
6 Phạm Hoàng Hộ 1999 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
7 Phạm Hoàng Hộ 1999 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: Q2 /2000
8 Nguyễn Bá 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
9 Hoàng Thị Sản và Nguyễn Phương Nga 2008 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
10 Nguyễn Lân Dũng 2003 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Bí ẩn về thế giới thực vật Trương Văn Nguyên; Hà Sơn. Đại An. - 1st. - Hà Nội : Hà Nội , 2004.
11 Hoàng Đức Cự 2006 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Trường An 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7326
2 Trần Nhân Dũng và Nguyễn Vũ Linh 2011 Đại Học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Văn Cách 2008 Khoa học - Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2009
4 Bùi Chí Bửu và Nguyễn Thị Lang 2003 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2013
5 Trần Văn Lăng 2008 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
6 F.J. Rohlf 1998 New York: Applied Biostatistics Inc. Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7331

39. BIT524 - Công nghệ gen 8 Đoàn Thị Minh Nguyệt

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Chí Bửu, Nguyễn Thị Lang 1999 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Chưa có Di truyền phân tử những nguyên tắc cơ băn trong chọn giống cây trồng Q1 Phân tích Genome Bùi Chí Bửu, Nguyễn Thị Lang. - 1st. - TP. HCM : Nông nghiệp , 1999
2 Bùi Chí Bửu, Nguyễn Thị Lang 2000 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Chưa có Di truyền phân tử những nguyên tắc cơ bản trong chọn giống cây trồng Q2 Chuyển nạp gien Bùi Chí Bửu, Nguyễn Thị Lang. - 1st. - TP. HCM : Nông nghiệp , 2000
3 Nguyễn Thị Lang, Bùi Chí Bửu 2003 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có Sinh học phân tử Võ Thị Thương Lan. - 2nd. - Hà Nội : Đại Học Quốc Gia , 2005
4 Nguyễn Thị Lang 2002 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Thị Lang, Bùi Chí Bửu 2008 Nông nghiệp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có - Giáo trình tin sinh học : (Sách tặng) / Trần Nhân Dũng, Nguyễn Vũ Linh. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ , 2011 - Tin - Sinh học Nguyễn Văn Cách. - Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa và bổ sung. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thu
6 Griffiths AJF, JH Miller, DT Suzuki, RC Levotin, WM Gelbart 1993 New York: Tham khảo eng Chưa có
7 Joseph Sambrook and David W. Russel . 2001 New York. Tham khảo eng Chưa có
8 1997 Oxford Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Trường An 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7328
2 Bùi Chí Bửu và Nguyễn Thị Lang 2007 Nông Nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Bùi Chí Bửu và Nguyễn Thị Lang 2003 Đại Học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2013
4 Dương Tấn Nhựt và Hoàng Xuân Chiến 2012 Viện Sinh Học Tây Nguyên Tham khảo vie Chưa có
5 Nguyễn Thị Lang và Bùi Chí Bửu 2005 Nông Nghiệp. Tham khảo vie Hiện có đã scan
6 Bùi Chí Bửu và Nguyễn Thị Lang 1995 Nông Nghiệp Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7317
7 Nguyễn Thị Lang 2002 Nông Nghiệp Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Kim Ngọc 2007 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phan Kim Ngọc, Phạm Văn Phúc 2007 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Phan Kim Ngọc, Phạm Văn Phúc 2007 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Hồ Huỳnh Thùy Dương 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
5 Lê Đình Lương, Quyền Đình Thi 2003 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
6 Phạm Thành Hổ 2002 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
7 Phạm Thành Hổ 2005 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008

43. FBI501 - Nấm học 5 Lý Thị Thanh Thảo

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Bá 2005 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/3129
2 Đặng Vũ Hồng Miên 2015 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9270
3 Đặng Ngọc Hào, Lê Thị Ngọc Diệp 2003 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7985
4 Bùi Xuân Đồng, Hà Huy Kế 1999 Khoa học và kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
5 Kevin Kavanagh 2011 Kevin Kavanagh Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7986

44. BIT521 - Kỹ thuật phân tích trong CNSH 4 Nguyễn Phú Thọ (nptho@agu.edu.vn), Trương

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Thị Ánh Hồng Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Đang cập nhật
2 Phạm Văn Sổ, Bùi Thị Nhu Thuận 1991 Đại học Bách Khoa Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9836
3 Hà Duyên Tư 2006 Đại học Bách Khoa Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9170
4 Lê Thị Mùi Đại học Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có đang cập nhật

45. BIT505 - Công nghệ sinh học vi sinh vật 6 Lý Thị Thanh Thảo (LT) (lttthao@agu.edu.vn),

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Đức Lượng 2006 Đại học Quốc gia TP.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Tập 1: Nhan đề có ở Thư viện: Công nghệ vi sinh vật. NXB 2004 (1 quyển) Tập 2: NXB 2002 (1 quyển) Tập 3: NXB 2000 (1 quyển)
2 Lansing M. Prescott 2002 McGraw-Hill Science Tham khảo eng Hiện có
3 Trần Thị Thanh 2003 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2001
4 Nguyễn Xuân Thành 2005 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2006
5 Nguyễn Đức Lượng và Nguyễn Thị Thùy Dương 2003 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Tập 1: NXB 2003 (3 quyển) Tập 2: NXB 2003 (2 quyển)
6 Lê Duy Linh 2001 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có

46. ABI505 - Công nghệ sinh học môi trường 4 Đoàn Thị Minh Nguyệt (dtmnguyet@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Phước 2007 Xây dựng Giảng dạy chính vie Chưa có Nhan đề có ở Thư viện: Giáo trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học
2 Nguyễn Văn Phước 2008 Xây dựng Giảng dạy chính vie Chưa có
3 Lương Đức Phẩm 2001 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2009
4 Nguyễn Lân Dũng 2005 Tham khảo vie Hiện có http://vietsciences.free.fr , cập nhật ngày 4/11/2005.

47. BIT508 - Công nghệ protein và enzyme 6 Nguyễn Phú Thọ (nptho@agu.edu.vn), Lê Hoàng

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Cao Đăng Nguyên 2007 Đại học Huế Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Đức Lượng, Cao Cường, Nguyễn Ánh Tuyết, Lê Thị Thủy Tiên, Tạ Thu Hằng, Huỳnh Ngọc Oanh, Nguyễn Thúy Hương & Phan Thị Huyền 2004 Đại học Quốc gia Tp. HCM Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Gerrit Beldman and Jean-Paul Vincken 2002 Wageningen University Tham khảo eng Hiện có
4 Nguyễn Văn Mùi 2012 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Thị Hiền, Lê Gia Hy, Quản Lê Hà, Từ Việt Phú 2012 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Janson Jan-Christer, Rydén Lars 1998 John Wiley & Sons Inc. New York Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7357
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tham khảo Hiện có

50. ABI503 - Vi sinh vật ứng dụng trong trồng trọt 10 Lê Minh Tuấn (lmtuan@agu.edu.vn), Văn Viễn L

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Minh Tâm 2000 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9191
2 Phạm Thị Thùy 2004 Đại học Quốc gia - Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm : 2010
3 Nguyễn Văn Đĩnh, Đỗ Tấn Dũng, Hà Quang Hùng, Phạm Văn Lầm, Phạm Bình Quyền và Ngô Thị Xuyên 2004 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2007
4 Phạm Văn Ty và Vũ Nguyên Thành 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
5 Kiều Hữu Ảnh 1999 Khoa học Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Đức Lượng 2006 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2004
7 Nguyễn Đức Lượng 2006 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có T2 / 2002: 1 T1 / 2004 : 1
8 Nguyễn Xuân Thành, Lê Văn Hưng và Phạm Văn Toản 2003 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
9 Lê Gia Huy và Khuất Hữu Thanh 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2010
10 Lương Đức Phẩm 2010 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2011

51. BIT515 - Nuôi cấy mô thực vật - CNSH 6 Nguyễn Thị Mỹ Duyên (nthimyduyen@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Debergh PC, and Read PE 1991 Kluwer Academic Pulishers, Dordrecht Tham khảo eng Chưa có
3 Dương Công Kiên 2002 Đại học Quốc gia TP.HCM Tham khảo vie Hiện có
4 Dương Công Kiên 2003 Đại học Quốc gia TP.HCM Tham khảo vie Hiện có
5 Dương Công Kiên 2006 Tủ sách Đại học khoa học tự nhiên Tham khảo vie Chưa có
6 George Edwin F 2008 Exegetic Ltd., UK Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7778
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Lang 2002 Nông Nghiệp. Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Bùi Chí Bửu và Nguyễn Thị Lang. 2007 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Thị Lang và Bùi Chí Bửu 2011 Nông Nghiệp Tham khảo vie Chưa có
4 Tham khảo vie Hiện có
5 Dương Tấn Nhựt 2011 Nông Nghiệp Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Quang Thạch, Nguyễn Thị Lý Anh, Phạm Kim Ngọc, Trần Văn Minh và Nguyễn Thị Phương Thảo. 2009 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Duy Thắng 2006 Nông Nghiệp. Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 1993
2 Nguyễn Lân Dũng 2001 Nông Nghiệp Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010 (1 quyển) Năm 2001: 7 quyển
3 Nguyễn Lân Dũng 2001 Nông Nghiệp Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2009
4 Nguyễn Hữu Đống và Đinh Xuân Linh 2000 Nxb. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9269
5 Nguyễn Hữu Đống, Đinh Xuân Linh, Huỳnh Thị Dung. Nghệ An Tham khảo vie Hiện có
6 Việt Chương 2001 Thành phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Ngọc Đệ 2008 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2009 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7303
2 Phạm Văn Kim 2015 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
3 Bộ Nông Nghiệp vá Phát Triển Nông Thôn 2003 Nông Nghiệp Tham khảo vie Hiện có
4 Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn 2007 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9166
5 Dương Minh 1999 Trường Đại Học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9272
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6023
4 Carmine Damiano 2000 Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7779
5 Huỳnh Văn Thới 2001 Trẻ Tham khảo vie Hiện có
6 Nông Nghiệp Tham khảo vie Chưa có
7 Nguyễn Thiện Tịch, Đoàn Thị Hoa, Trần Sĩ Dũng, Huỳnh Thị Ngọc Nhân 2006 Nông Nghiệp Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
8 Nguyễn Xuân Linh, Nguyễn Thị Kim Lý 2005 Lao động Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7780
9 Trần Hợp 2000 Nông Nghiệp Tham khảo vie Hiện có
10 Debergh PC and Read PE 1991 Kluwer Academic Pulishers Dordrecht pp. 1-13 Tham khảo eng Chưa có
11 Dương Công Kiên 2001 Đại học Quốc gia TP.HCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
12 Dương Công Kiên 2003 Đại học Quốc gia TP.HCM Tham khảo vie Hiện có
13 Dương Tấn Nhựt 2007 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Thị Ba, Trần Thị Kim Ba và Phạm Hồng Cúc 1999 Trường Đại Học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Nguyễn Văn Viên, Đỗ Tấn Dũng 2010 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Mạnh Chinh 2015 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
4 Parker, B. L., N. S. Talekar and M. Skinner , Trần Văn Lài (dịch). 1995 Trung Tâm Nghiên Cứu và Phát Triển Rau Châu Á. Tham khảo vie Hiện có
5 Tạ Thu Cúc 2005 Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Văn Kim 2015 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Vũ Triệu Mân và Lê Lương Tề 1998 Nông Nghiệp Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
3 Nguyễn Mạnh Chinh và Nguyễn Mạnh Cường 2014 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
4 Phạm Văn Kim 2000 Trường Đại Học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9068 (NXB: 2000) http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7976 (NXB: 2017)
5 Nguyễn Văn Huỳnh 1998 Trường Đại Học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có Côn trùng gây hại cây trồng : (Tài liệu photo) / Nguyễn Văn Huỳnh, Lê Thị Sen. - Hà Nội : Nông nghiệp , 2011.

58. ABI509 - Kỹ thuật sản xuất giống vật nuôi 5 Nguyễn Khắc Chung Thẩm (nkctham@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Dương Thanh Liêm 2003 Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004
2 Chi cục thú y thành phố Cần Thơ 2007 Tham khảo vie Chưa có
3 Hồ Thị Việt Thu 2004 Đại học cần Thơ Tham khảo vie Chưa có
4 Võ Ái Quấc 1998 Sở Khoa Học Công Nghệ Môi Trường An Giang. Tham khảo vie Chưa có
5 Phùng Thị Văn 2004 Viện Chăn nuôi Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Minh Thành, Nguyễn Văn Kiểm 2009 Nông Nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phạm Minh Thành, Nguyễn Văn Kiểm 2009 Nông Nghiệp, Tp Hồ Chí Minh. Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Phạm Minh Thành, Nguyễn Văn Kiểm. 2009 Nông Nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Phạm Quốc Hùng, Nguyễn Tường Anh (Chủ biên). 2011 Nông nghiệp, Tp Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
5 Phạm Quốc Hùng, Nguyễn Tường Anh (Chủ biên). 2011 Nông nghiệp, Tp Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
6 Phạm Quốc Hùng và Nguyễn Tường Anh (Chủ biên). Nhà xuất bản Nông nghiệp, Tp Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2011
7 Quốc Hùng, Nguyễn Tường Anh, Nguyễn Đình Mão 2014 Nông Nghiệp, Tp Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
8 Nguyễn Văn Kiểm 2005 Trường Đại Học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7321
9 Phạm Quốc Hùng, Nguyễn Tường Anh và Nguyễn Đình Mão. 2014 Nông Nghiệp Tham khảo vie Hiện có
10 Nguyễn Văn Kiểm 2005 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7321
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Đình Miên 1990 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Chưa có Phương pháp chọn và nhân giống gia súc Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, nguyễn Văn Tó. - Lần 1. - Hà Nội : Lao động , 2006.
2 Nguyễn Văn Uyển 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999 (6 quyển) Năm 2001: 2 quyển
3 Nguyễn Văn Thiện 1995 Nông Nghiệp. Tham khảo vie Chưa có
4 Đặng Hữu Lanh 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Trương Lăng 1998 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có

61. FBI503 - Vi khuẩn học 6 Bằng Hồng Lam (bhlam@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Hữu Hiệp 2010 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7747
2 Dwokin M., S. Falkow, E. Rosenberg, K. H. Schleifer, E. Stackebrandt 2006 Springer, New York Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7238
3 Hoog, S. 2005 John Wiley & Sons Ltd. England Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7235
4 Prescott, L.M., J. P. Harley, D. A. Kelvin 2002 McGraw- Hill Co. Tham khảo eng Hiện có
5 Harley, J.P., L. M. Prescott 2002 McGraw- Hill Co. Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7236
6 Nguyễn Đức Lượng 2003 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Tham khảo vie Hiện có

62. FBI505 - Kỹ thuật phân tích chỉ tiêu vi sinh vật 6 Bằng Hồng Lam (bhlam@agu.edu.vn), Lý Thị Th

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Linh Thước 2012 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2009
2 Nguyễn Đức Lượng và Phạm Minh Tâm. 2005 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Tiến Dũng 2007 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7233
4 Lê Thùy Linh 2010 Đại học Công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7232
5 Norma, H., I. Wesley, and S. García 2009 John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7231
6 Ronald, M.A. 2010 Taylor and Francis Group, LLC. Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7230

63. FBI502 - Virus học 6 Nguyễn Khắc Chung Thẩm (nkctham@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Vi sinh , Khoa Y 2003 Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Nguyễn Như Thanh 1990 Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2001
3 Phạm Hoàng Phiệt 2004 Y học Tham khảo vie Chưa có
4 2003 Đại học Y Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1997
5 Phạm Văn Ty 2002 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
6 Ian R. Tizard. 2004 Tham khảo eng Hiện có

64. IMO501 - Miễn dịch học - CNSH 6 Nguyễn Khắc Chung Thẩm (nkctham@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm văn Ty 2002 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004
2 Bộ môn Vi sinh , Khoa Y 2003 Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có
3 Nguyễn Như Thanh 1990 Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2001
4 Phạm Hoàng Phiệt 2004 Y học Tham khảo vie Chưa có
5 2003 Đại học Y Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
6 Ian R. Tizard. 2004 Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Lân Dũng, Phạm Thành Hổ 2010 Giáo dục. Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Hồ Huỳnh Thùy Dương 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
3 Lê Đình Lương, Quyền Đình Thi 2003 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Phạm Thành Hổ 2002 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Thành 2011 Trường Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7659
2 Janson Jan-Christer, Rydén Lars 1998 John Wiley & Sons Inc. New York. Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7357
3 Nguyễn Đức Lượng 2006 Đại học quốc gia TP.HCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Nguyễn Đức Lượng 2006 Đại học quốc gia TP.HCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
5 Nguyễn Đức Lượng và ctv 2004 Đại học quốc gia TPHCM. Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Đức Lượng 1999 Trường Đại học Kỹ thuật Tp.HCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Ðồng Thị Thanh Thu 2009 ÐHKH Tự nhiên TPHCM Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Nguyễn Lân Dũng 2005 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Vi sinh vật học Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Đình Quyến, Phạm Văn Ty. - lần 9. - Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2010 Vi sinh vật học / Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Đình Quyến, Phạm Văn Ty. - Tái bản lần thứ 11. - Hà Nội : Giáo dục Viê
3 Ðồng Thị Thanh Thu 2002 Nhà XB Ðại học Quốc gia TPHCM. Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
4 Hà Ái Quốc, Nguyễn Ðình Huyên, Ðồng Thị Thanh Thu. 2000 Ðại học Quốc gia TPHCM Tham khảo vie Chưa có
5 Lê Ngọc Tú 1998 Khoa học kỹ thuật Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2004; http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7179
6 Nguyễn Ðình Huyên, Nguyễn Tiến Thắng. 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Như Thanh 2001 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Nhan đề trong kho: Vi sinh vật học Thú y
2 Lê Huy Chính 2003 Y học Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Đình Quyến, Phạm Văn Ty 2003 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
4 Tô Minh Châu, Trần Thị Bích Liên 2001 ại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
5 Trần Đình Từ 1999 Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Vi sinh vật Trường Đại học Y Hà Nội 2001 Y học Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003
2 Balley and Scott’s 1994 Tham khảo eng Hiện có
3 Bộ môn Vi sinh vật Trường Đại học Y khoa Huế 2004 Tham khảo vie Chưa có
4 Burrows 1981 Saundrers company Tham khảo eng Hiện có
5 Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Đình Quyến, Phạm Văn Ty 1997 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
6 Phạm Văn Ty 2005 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trịnh Hoài Vũ, Bằng Hồng Lam 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Huss, H. H. 1995 Food and agriculture organization of the United Nations. Rome. Tham khảo eng Chưa có
3 Besty T., J. Keogh 2005 McGraw- Hill Companies. Tham khảo eng Hiện có
4 Buller N. B. 2004 CABI Publishing Tham khảo eng Hiện có
5 Wiedbrauk D. L., Farkas D. H. 1995 Tham khảo eng Hiện có
6 Bùi Quang Tề 2006 Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7318
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Đức Lượng 2002 Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh. Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Minh Tâm 2000 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9191
3 Nguyễn Đức Lượng 1999 Trường Đại học Kỹ thuật Tp.HCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
4 Nguyễn Thị Hiền 2006 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7180
5 Trần Thị Thanh 2001 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú

74. ABI915 - Công nghệ sinh học nông nghiệp 5 Phạm Trường An (ptan@agu.edu.vn), Văn Viễn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 2016 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Xuân Thành, Lê Văn Hưng và Phạm Văn Toản 2003 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/3147
3 Debergh Pierre 2006 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có
4 Khuất Hữu Thanh 2006 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2005
5 Lê Gia Huy và Khuất Hữu Thanh 2009 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2010

75. ABI916 - Giống và công nghệ hạt giống 5 Trương Ánh Phương (taphuong@agu.edu.vn), Văn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Quang Hưng 2007 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Vũ Văn Liết, Nguyễn Văn Hoan 2001 Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/3117
3 Bentsink, L., Jowett, J., Hanhart, C. J., and Koornneef, M 2006 Tham khảo eng Chưa có
4 Bewley, J.D. & Black, M 1994 Plenum Press, New York Tham khảo eng Hiện có
5 Black, M. & Bewley, J.D 2000 CRC Press Tham khảo vie Chưa có

76. CUL911 - Công nghệ sinh học trong BVTV 8 Lê Minh Tuấn (lmtuan@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Đĩnh, Đỗ Tấn Dũng, Hà Quang Hùng, Phạm Văn Lầm, Phạm Bình Quyền và Ngô Thị Xuyên 2004 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2007
2 Phạm Thị Thùy 2004 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2010
3 Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Như Thanh và Dương Đức Tiến 2007 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Nguyễn Thị Thu Cúc 2016 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Xuân Thành, Lê Văn Hưng và Phạm Văn Toản 2003 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/3147
6 Phạm Văn Ty và Vũ Nguyễn Thành 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
7 Nguyễn Xuân Thành, Lê Văn Hưng và Phạm Văn Toản 2003 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/3147
8 Lương Đức Phẩm 2010 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011

77. AGR920 - Cây dược liệu - CNSH 6 Nguyễn Thị Mỹ Duyên (nthimyduyen@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đỗ Tất Lợi 2009 Y học Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7416 Hiện có năm: 2014 (1) 2015 (1)
2 Võ Văn Chi 2003 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
3 Võ Văn Chi 2004 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
4 Võ Văn Chi 1991 Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9169
5 Võ Văn Chi 2012 Y học Tham khảo vie Hiện có Tập 1: (2) Tập 2: (2)
6 Đinh Công Bảy 2012 Tham khảo vie Hiện có

78. ABI917 - Công nghệ hỗ trợ sinh sản 8 Nguyễn Khắc Chung Thẩm (nkctham@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Kim Giao 2003 Khoa học và Kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2004
2 Hoàng Kim Giao 1997 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Chưa có Thư viện có: Công nghệ cấy truyền phôi ở gia súc / Hoàng Kim Giao. - Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật , 2004. 591.33/Gi108. MD004316; MD004317; MD004318
3 Nguyễn Thiện. Đào Đức Thà Hà 1999 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Hansen, P.J 2006 Tham khảo eng Chưa có
5 Ian, G 1997 Cab International Tham khảo eng Chưa có
6 Nguyễn Văn Thưởng 2005 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có Hiện có: - Cẩm nang chăn nuôi Gia súc gia cầm T2: Cẩm nang chăn nuôi gia cầm và thỏ. - Hà Nội : Nông nghiệp , 2002. Cẩm nang chăn nuôi gia súc-gia cầm. T3. - Hà Nội : Nông nghiệp , 2002.
7 Trần Thị Dân 2005 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
8 Nguyễn Huy Hoàng 1999 Tp Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú

80. FBI918 - SQF - HACCP 5 Lê Hoàng Bảo Ngọc (lhbngoc@agu.edu.vn), Nguy

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Đức Lượng và Phạm Minh Tâm. 2002 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2005
3 Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7358; http://www.fao.org/docrep/005/y1579e/y1579e02.htm
4 2009 Blackwell Publishing Ltd. Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7358
5 Hà Duyên Tư 2006 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Gia Huy, Khuất Hữu Thanh 2009 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2010
2 Nguyễn Đức Lượng, Nguyễn Thị Thùy Dương 2008 ĐHQG TPHCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2003
3 Michael J. Waites, Neil L. Morgan, John S. Rockey & Gary Higton 2001 Blackwell Science Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7355
4 Lương Đức Phẩm 2011 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
5 Quách Đĩnh, Nguyễn Vân Tiếp, Nguyễn Văn Thoa 2008 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Xuân Trạch 2003 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2011 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7828
7 Nguyễn Văn Uyển, Nguyễn Tiến Thắng 2001 Tham khảo vie Hiện có

82. FBI916 - Công nghệ chế biến thủy sản 6 Vương Bảo Ngọc (vbngoc@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Thị Thanh Quế 2005 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7657 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/4922
2 Janista Pattaravivat, Katsuji Morioka, Miyuki Shirosaki and Yoshiaki Itoh 2008 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8047
3 Jae W. Park 2005 CRC Press Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7658
4 Nguyễn Trọng Cẩn, Đỗ Minh Phụng 1990 Hà Nội: Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2010
5 Trần Đức Ba, Nguyễn Văn Tài 2004 Thành phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
6 Trần Đức Ba, Nguyễn Văn Tài, Trần Thu Hà Tham khảo vie Hiện có

83. FBI917 - Công nghệ sản xuất sinh phẩm 7 Đoàn Thị Minh Nguyệt (dtmnguyet@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Hữu Thanh 2015 Giảng dạy chính vie Chưa có
2 John F.T.Spencer and Alicia L.Ragout de Spencer Humana press Tham khảo eng Hiện có
3 Dung N.T.P, F.M. Rombouts, and M.J.R. Nout 2006 Tham khảo eng Chưa có
4 John F.T.Spencer and Alicia L.Ragout de Spencer Humana press Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Đức Lượng 2004 Đại học Quốc gia TP.HCM Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Đức Lượng 2004 Đại học Quốc gia TP.HCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2002
7 Từ Minh Koóng 2007 Y học Hà Nội Tham khảo vie Chưa có

84. FBI920 - Công nghệ chế biến thực phẩm 6 Vương Bảo Ngọc (vbngoc@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Minh Tâm 1998 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
2 HosahalliRamaswamy and Michèle Marcotte 2006 Taylor & Francis Group: CRC Press Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7656
3 P J Fellows 2000 Cambridge England: Woodhead Publishing Limited Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7576
4 Nguyễn Văn Tiếp, Quách Đình, Ngô Mỹ Văn 2000 Thanh niên Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Xuân Phương, Nguyễn Văn Thoa 2005 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8046
6 Đồng Thị Thanh Thu 2000 Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có

85. FBI921 - Công nghệ bảo quản thực phẩm 3 Nguyễn Phú Thọ (nptho@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Peter Zeuthen and Leif Bùgh-Sùrensen 2003 Woodhead Publishing Limited and CRC Press LLC Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7360
2 Nguyễn Mạnh Khải 2005 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2006
3 Trần Văn Chương 2001 Văn hóa dân tộc Tham khảo vie Hiện có