Khoa Công nghệ thông tin
Kỹ thuật Phần mềm - Đại học

Thông tin cán bộ phụ trách

Võ Thanh Phi
vtphi@agu.edu.vn

Click vào môn học để xem danh mục tài liệu của từng môn, hoặc hiển thị tất cả

Tổng số môn học: 82

1. PHT240 - Bơi lội 3 Trần Kỳ Quốc Tuấn (tkqtuan@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Trạch và Ngũ Duy Anh 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: Giáo trình bơi lội : Giáo trình Cao đẳng sư phạm / Nguyễn Văn Trạch, Ngữ Duy Anh. - 1st. - Hà Nội : Đại Học Sư Phạm , 797.21/Tr102/2004; MD051786; MD051787; MHK024418; HK024419; ; HK024432 ...
2 Bùi Thị Xuân 2000 Thể dục thể thao Tham khảo vie Chưa có
3 2003 Thể dục thể thao Tham khảo vie Chưa có Hiện có tên: Luật bơi / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2009, 797.21/L504/2009, MD072152; MD072153; MD072154

2. PHT241 - Bóng bàn 6 Nguyễn Trần Phương Thảo (ntpthao@agu.edu.v

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 2009 ĐHSP TDTT Tp. HCM Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Võ Thành Sơn (chủ biên), Nguyễn Danh Hoàng Việt 2010 Giảng dạy chính vie Chưa có Hiện có 2004: 796.346/S464/2004, MD051671-MD051675; HK023833-HK023877 (50 bản)
3 Nguyễn Trần Phương Thảo 2016 BM.GDTC-ĐHAG Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7126
4 2004 Thể dục thể thao Tham khảo vie Chưa có Hiện có 1995: Luật bóng bàn, 796.346/T455/Tổng cục thể dục thể thao/TDTT/Hà Nội/1995, MMD044809; MD044810; MD044811; MD044812; MD044808 Hiện có tên: Luật thi đấu bóng bàn / Tổng Cục thể dục thể thao, 2011, 96.346/L504/2011, MD072149
5 Nguyễn Danh Thái - Mai Duy Diễn 1980 TDTT Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9024
6 Nguyễn Danh Thái, Vũ Thành Sơn 1999 Thể dục thể thao Tham khảo vie Chưa có Hiện có 2004: 796.346/S464/2004, Vũ Thành Sơn, Nguyễn Danh Hoàng Việt. MD051671-MD051675; HK023833-HK023877 (50 bản)

3. PHT242 - Bóng chuyền 5 Đinh Thị Kim Loan (dtkloan@agu.edu.vn), Chau Kh

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đào Chánh Thức, Trần Kỳ Nam 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2681
2 Nguyễn Viết Minh 2003 Đại học Sư Phạm Tham khảo vie Chưa có Hiện có tên: Giáo trình bóng chuyền : Nguyễn Viết Minh (chủ biên), Hồ Đắc Sơn. - In lần thứ hai. - Hà Nội : Đại học Sư phạm , 2015, 796.325/M312; MD073764; MD073765; MD073766; MD073767; MD073768; MD073769; MD073770; MD073771; MD073772; MD0
3 Lê Bửu - Nguyễn Thế Truyền 1991 Sở Thể dục thể thao Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Bùi Huy Châm 1988 Trường Đại Học TDTT II Tham khảo vie Hiện có Tài liệu photo
5 Huỳnh Đắc Tiến 2004 Thể dục thể thao Tham khảo vie Chưa có

4. PHT243 - Bóng đá 5 Văng Công Danh (vcdanh@agu.edu.vn), Phạm Văn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Quang 2009 ĐHSP. Tp.HCM Giảng dạy chính vie Chưa có Hiện có: Giáo trình Bóng đá / Phạm Quang, Hà Nội : Đại học sư phạm , 2003, 796.334/Qu106, MD051676; MD051677; MD051678; MD051679; MD051680; HK023743;....
2 Văng Công Danh 2015 BM.GDTC.ĐHAG Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2698
3 Lê Bửu 2010 TDTT. Tp. HCM Tham khảo vie Chưa có
4 Tổng cục TDTT 2014 TDTT Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Luật thi đấu bóng đá / Tổng cục Thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục Thể thao , 2013, Tài liệu photo, 796.334/L504-TK02652
5 Liên đoàn bóng đá Việt Nam 2004 Viện Khoa học TDTT, Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Tài liệu photo

5. PHT244 - Bóng ném 6 Trần Kỳ Quốc Tuấn (tkqtuan@agu.edu.vn), Tr

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Đắc Thịnh, Trịnh Huy Cường 2014 ĐHQG. Tp. HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Tài liệu photo http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9193
2 Nguyễn Hùng Quân 2002 TDTT. Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có Hiện có 2003, 2004, khác nhà xuất bản: Giáo trình Bóng ném, Giáo trình dành cho sinh viên CĐSP chuyên ngành GDTC / Nguyễn Hùng Quân. - Hà Nội : Đại học sư phạm ; 796.31/Qu121/2003; MD049662; MD049663; MD070388
3 Trường Cao dẳng TDTT Đà Nẵng 2003 Trường Cao dẳng TDTT Đà Nẵng Giảng dạy chính vie Chưa có
4 Nguyễn Thiệt Tình 1993 TDTT. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Tài liệu photo
5 Nguyễn Hùng Quân 1999 TDTT. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có: 2000 (tài liệu photo)
6 Nguyễn Hùng Quân 2000 TDTT. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có

6. PHT245 - Bóng rổ 4 Đào Chánh Thức (dcthuc@agu.edu.vn), Văng Cô

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Hữu Bằng - Đỗ Mạnh Hưng 2003 ĐHSP. Thành phố HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2004
2 Văng Công Danh 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6385
3 Iu.M.Portnova 1997 TDTT. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
4 Đỗ Mộng Ngọc - Đinh Can 1998 TDTT. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có

7. PHT246 - Cầu lông 4 Trần Kỳ Quốc Tuấn (tkqtuan@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Châu Vĩnh Huy 2006 TDTT Giảng dạy chính vie Chưa có Hiện có khác NXB: Giáo trình cầu lông: Dành cho sinh viên phổ tu và sinh viên chuyên ngành cầu lông : Đào tạo theo hệ thống tín chỉ / Châu Vĩnh Huy, Huỳnh Đắc Tiến, Nguyễn Thế Lưỡng. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ
2 Đường Thi 2003 TDTT Tham khảo vie Chưa có
3 Huỳnh Đắc Tiến 2009 TDTT Tham khảo vie Chưa có Hiện có khác TG, 2015: Giáo trình bóng chuyền : Nguyễn Viết Minh (chủ biên), Hồ Đắc Sơn. - In lần thứ hai. - Hà Nội : Đại học Sư phạm , 796.325/M312/2015; MD073764; MD073765; MD073766...;
4 Nguyễn Quý Bình & Nguyễn Hạc Thúy 2000 TDTT. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có

8. PHT247 - Cờ vua 6 Hồ Văn Tú (hvtu@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đàm Quốc Chính 2004 Đại học Sư phạm. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2010
2 Avobach Iu.L. Đặng Kỳ và Nguyễn Văn Phẩm (dịch) 1986 TDTT. Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có
3 Coblev A 1993 Liên đoàn Cờ. TPHCM Tham khảo vie Chưa có
4 Nguyễn Thái Đông, Hồ Văn Huỳnh 1995 TPHCM Tham khảo vie Chưa có
5 Extrin Ia.B. 1997 TDTT. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
6 1997 TDTT. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1995

9. PHT248 - Đá cầu 5 Nguyễn Thanh Tú (nttu@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đỗ Chi, Nguyễn Hiển 1984 Thể dục Thể thao. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
3 Hà Đình Lâm 1998 Trường CĐSP TDTT TW Tham khảo vie Chưa có Hiện có khác TG, khác NXB: Môn đá cầu : Tài liệu giảng dạy dành cho sinh viên Đại học An Giang / Trần Ngọc Hùng. - An Giang : Đại học An Giang , 796.33/H513/2017; GT00674 (http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8398)
4 Hà Đình Lâm 1999 TDTT Tham khảo vie Chưa có
5 Dương Hữu Thanh Tuấn, Trịnh Xuân Hoàng 1995 TDTT Tham khảo vie Chưa có Hiện có năm 2003, khác tác giả: Giảng dạy và huấn luyện đá cầu Vụ Thể dục thể thao quần chúng. - 1st. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 796.345/Gi106/2003; MD054659; MD054660

10. PHT249 - Thể dục nhịp điệu 6 Trần Thị Thảo Trang (ttttrang@agu.edu.vn), N

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Anh Tuấn, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Mạnh thái 2008 Đại học sư phạm TDTT Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Tài liệu photo
2 Trần Thị Thảo Trang 2016 Lưu hành nội bộ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7129
3 Tham khảo vie Chưa có
4 2005 –2008 Uỷ ban TDTT Việt Nam Tham khảo vie Chưa có
5 2015 Tổng cục TDTT –Liên Đoàn TD Việt Nam môn TD Aerobics Tham khảo vie Chưa có
6 Lưu Quang Hiệp, Lê Đức Chương, Vũ Chung Thủy, Lê Hữu Hưng 2000 TDTT Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Tham khảo vie Chưa có
3 Tham khảo vie Chưa có
4 Tham khảo vie Chưa có Web: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-15-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC-can-bo-giao-duc-quoc-phong-284361.aspx
5 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
6 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trịquốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
7 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trịquốc gia, Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Tham khảo vie Chưa có
3 Tham khảo vie Chưa có
4 Tham khảo vie Chưa có
5 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
6 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị quốc gia. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
7 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị quốc gia, Hà Nội Tham khảo vie Chưa có

13. SEE101 - Giới thiệu ngành - ĐH KTPM 3 Đoàn Thanh Nghị (dtnghi@agu.edu.vn), Nguyễn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đoàn Thanh Nghị 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8336
2 Oakes, Leone, Gunn 2006 Great Lake Press Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7570
3 Ho, Nhut 2014 Department ofMechanical Engineering, California State University, Northridge, USA Tham khảo eng Hiện có http://www.csun.edu/~ME101/ME101MW.htm http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8337
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2017 Chính trị Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có Hiện có khác tác giả, năm 2017: 335.43/Gi108/MD072158; MD072159; MD072160....;
2 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
3 Bộ môn NNLCBCCNML 2018 Lưu hành nội bộ Tham khảo vie Chưa có
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2003 Chính trị Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Chưa có Hiện có khác tác giả , năm 2014: 355.007/Gi108-T2/2014; MD070174; MD071457; MD071458...;
2 Tham khảo vie Hiện có Web: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-31-2012-TT-BGDDT-Chuong-trinh-Giao-duc-quoc-phong-an-ninh-147520.aspx
3 Tham khảo vie Hiện có Web: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-18-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-day-danh-gia-ket-qua-hoc-Giao-duc-quoc-phong-an-ninh-289668.aspx
4 Tham khảo vie Hiện có Web: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-15-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC-can-bo-giao-duc-quoc-phong-284361.aspx
5 Bộ giáo dục và đào tạo.Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
6 Bộ giáo dục và đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân, Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
7 Bộ tổng tham mưu cục quân huấn 2000 Quân đội nhân dân. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có : 2017, khác tác giả (Phạm Văn Sinh, Phạm Quang Phan,Nguyễn Viết Thông..chủ biên) http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9549
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9549 Hiện có ebook năm: 2014
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có 2017 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9549

17. HCM101 - Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 Tạ Văn Sang (tvansang@agu.edu.vn), Bùi Thu H

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2017 Chính trị Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2019
2 Võ Nguyên Giáp (chủ biên) 2000 Chính trị Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
3 Song Thành 2005 Lý luận Chính trị Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
4 Đinh Xuân Lý, Phạm Ngọc Anh (đồng chủ biên) 2008 Lý luận Chính trị Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7162

18. VRP101 - Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản 5 Nguyễn Văn Trang (nvtrang@agu.edu.vn), Lê Th

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2015 Chính trị Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có HIện có năm 2018 (6 quyển )
2 Đảng Cộng sản Việt Nam 2015 Chính trị Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7161
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
4 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
5 Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 1999 Chính trị Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008

19. ENG110 - Tiếng Anh 1 4 Đặng Quang Điểm (dqdiem@agu.edu.vn), Trần

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hughes J., Stephenson H., & Dummett P. 2018 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Chưa có
2 Cambridge University Press 2020 Cambridge: Cambrige University Press Tham khảo eng Chưa có
3 Man, M. & Taylor, S. 2018 Thời Đại Tham khảo eng Chưa có
4 May, P. & Thomas, A. 2010 Cambridge: Cambridge University Press Tham khảo eng Chưa có

20. FSL101 - Tiếng Pháp 1 5 Huỳnh Lê Thiên Trúc (hlttruc@agu.edu.vn), Hu

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Capelle G 1995 Hachette Giảng dạy chính other Hiện có
2 Capelle G. et Menand R 2009 Hachette Tham khảo other Hiện có Ebook hiện có: 2008 Le nouveau taxi ! 1-Mesthode de francais http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/12661
3 Boulet R. et al 2003 CLE International Tham khảo other Hiện có Hiện có ebook 2005 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/12660
4 Delatour, Y 1997 Hachette Tham khảo other Chưa có
5 Phạm Tuấn 2002 Thành phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có

21. ENG111 - Tiếng Anh 2 4 Phan Thị Thùy Dung (pttdung@agu.edu.vn), Huỳn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hughes, J., Stephenson, H., & Dummett, P. 2018 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Chưa có
2 Cambridge University Press 2020 Cambridge: Cambrige University Press Tham khảo eng Chưa có
3 Man, M. & Taylor, S. 2018 Thời Đại Tham khảo eng Chưa có
4 May, P. & Thomas, A. 2010 Cambridge: Cambridge University Press Tham khảo eng Chưa có

22. CHI101 - Tiếng Trung 1 5 Huỳnh Thị Tố Nga (httnga@agu.edu.vn), Lư Qu

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Dương Ký Châu 2010 Tổng hợp Tp. HCM Giảng dạy chính other Hiện có Hiện có năm: 2012
2 Trần Hiền Thuần 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7548
3 Lý Hiểu Kỳ 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo other Hiện có Hiện có: 2017
4 Yang Jizhou 2000 Trẻ Tp.HCM Tham khảo other Chưa có
5 Khang Ngọc Hoa, Lai Tư Bình 2000 Trẻ TP.HCM Tham khảo other Chưa có

23. FSL102 - Tiếng Pháp 2 6 Châu Ngọc Yến Lê (cnyle@agu.edu.vn), Huỳnh

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Capelle, G. 1995 Hachette Giảng dạy chính other Hiện có
2 Capelle Guy et Menand Robert 2009 Hachette Tham khảo other Hiện có Hiện có ebook năm 2008: Le nouveau taxi ! 1-Mesthode de francais http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/12661
3 Boulet Roxane et al. 2003 CLE International Tham khảo other Hiện có Hiện có năm 2005 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/12660
4 Phạm Tuấn 2002 Thành phố Hồ Chí Minh Tham khảo other Chưa có
5 Maïa Grégoire 1996 CLE International Tham khảo other Hiện có Hiện có năm 2013: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/13808
6 Delatour, Y. 1997 Hachette Tham khảo other Chưa có

24. PHT110 - Giáo dục thể chất 1 4 Chau Khon (ckhon@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Đại Dương 2006 Đại học TDTT Bắc Ninh Giảng dạy chính vie Chưa có Hiện có: Giáo trình điền kinh : Giáo trình Cao đẳng sư phạm / Nguyễn Kim Minh, ... (và những người khác). - 1st. - Hà Nội : Đại Học Sư Phạm , 2004/796/Gi108/MD051761; MD051762; MD051763;...
2 Liên Đoàn Điền Kinh Thế Giới 2010 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Chưa có Hiện có: Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2013. (TK02453)
3 Nguyễn Thanh Tùng 2014 Đại học TDTT Đà Nẵng Giảng dạy chính vie Chưa có Hiện có: Giáo trình điền kinh 1 / Dương Ngọc Trường, Nguyễn Thanh Đề, Nguyễn Văn Tri. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh , 2016/796.42/Tr561-T1/MD069582; MD069583; MD069584; MD069585; MD069586
4 Hồ Văn Tú 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6363

25. MAT104 - Toán A1 5 Lê Kiên Thành (lkthanh@agu.edu.vn), Nguyễn Da

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đậu Thế Cấp – Võ Khắc Thường 2007 Đại học Quốc Gia TP. HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2000
2 Lê Kiên Thành 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Vũ Tuấn, Phan Đức Thành, Ngô Xuân Sơn 1977 DHSP Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Năm: 1988: 19 bản Năm: 1977: 7 bản
4 Nguyễn Đình Trí 1978 ĐH & THCN Tham khảo vie Hiện có Tập 1: 3 quyển (2011) Tập 2: 3 quyển (2012) Tập 3: 3 quyển (2010)
5 Đậu Thế Cấp 2000 ĐHQG TP. HCM Tham khảo vie Hiện có Tập 1: 9 bản Tập 1: 10 bản

26. MAT105 - Toán A2 5 Lê Kiên Thành (lkthanh@agu.edu.vn), Nguyễn Da

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đậu Thế Cấp – Võ Khắc Thường 2007 Đại học Quốc gia Tp. HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Tập 1: 9 bản Tác giả: Đậu Thế Cấp Năm: 2000
2 Lê Kiên Thành 2012 Lưu hành nội bộ Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Vũ Tuấn, Phan Đức Thành, Ngô Xuân Sơn 1977 DHSP Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Đậu Thế Cấp 2000 ĐHQG TPHCM Tham khảo vie Hiện có Tập 1: 9 bản Tập 2: 10 bản
5 Nguyễn Đình Trí 1978 ĐH & THCN Tham khảo vie Hiện có Tập 1: 3 quyển (2011) Tập 2: 3 quyển (2012) Tập 3: 3 quyển (2010)

27. CHI102 - Tiếng Trung 2 6 Võ Thị Minh Phụng (vtmphung@agu.edu.vn), Lư

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Dương Ký Châu 2010 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính other Chưa có
2 LiXiaoQi 2000 Trẻ Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo other Hiện có Ebook hiện có năm 2002: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7554
3 Trần Hiền Thuần 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo other Hiện có Ebook hiện có: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7548
4 Lý Hiểu Kỳ 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo other Hiện có Hiện có năm: 2017
5 Khang Ngọc Hoa, Lai Tư Bình. Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh 2000 Trẻ Tham khảo other Chưa có
6 Lƣu Hồng Mẫn, Ts Nguyễn Thị Minh Hồng biên dịch. Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh 2012 Tổng Hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có

28. MAT106 - Toán A3 8 Trần Thị Ngọc Giàu (ttngiau@agu.edu.vn), Ph

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Thị Ngọc Giàu 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6366
2 Đinh Quốc Huy, Lê Văn Chua, Trần Thị Ngọc Giàu, Phạm Mỹ Hạnh 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013
3 Lê Tuấn Hoa 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006 (Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội) http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9254
4 Nguyễn Viết Đông (chủ biên) 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Năm: 2000
5 Hoàng Xuân Sính Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Kenneth Hoffman - Ray Kunze Prentice - Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey Tham khảo eng Hiện có 1971
7 Bùi Xuân Hải (chủ biên) 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
8 Nguyễn Viết Đông (chủ biên) 2009 Nhà xuất bản Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

29. PRS302 - Xác suất thống kê A - TH 11 Diệp Hoàng Ân (dhan@agu.edu.vn), Lê Kiên Th

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Đức Thông 2008 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: Xác suất và thống kê toán / Phạm Đức Thông. - Đại học An Giang , 2008.; 214 tr ; 30 cm. -
2 Diệp Hoàng Ân 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6362
3 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
5 Hoàng Ngọc Nhậm 2003 Thống kê Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/12734
6 Lê Sĩ Đồng 2013 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Ebook hiện có năm 2011: Bài tập Xác suất – Thống kê ứng dụng http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/12631
7 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Hiện có năm: 1998 519.2/Th116/1998/MD001483; MD001484; MD001485...; (49 bản)
8 Lê Sĩ Đồng 2013 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
9 Nguyễn Cao Văn (chủ biên) 2009 Đại học Kinh tế Quốc dân Tham khảo vie Chưa có Hiện có năm: 2002, NXB: Giáo dục-Hà Nội: 519.2/V115/2002/MD048851; MD048852
10 Nguyễn Đình Hiền 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
11 Phạm Văn Kiều 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011

30. PHY109 - Vật lý đại cương - TH 10 Đổng Thị Kim Phượng (dtkphuong@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đổng Thị Kim Phượng, Trịnh Thị Hồng 2016 Lưu hành nội bộ Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Lương Duyên Bình 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có 1997
3 Lương Duyên Bình 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1997
4 Nguyễn Hữu Hồ 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Lê Băng Sương 2001 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Phùng Quốc Bảo 2002 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
7 Vũ Thanh Khiết 2001 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
8 Đặng Thị Mai 2001 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
9 Lương Duyên Bình 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
10 Lương Duyên Bình 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

31. COS106 - Lập trình căn bản 5 Nguyễn Thị Lan Quyên (ntlquyen@agu.edu.vn), L

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Công Đoàn, Nguyễn Thái Dư, Huỳnh Cao Thế Cường, Nguyễn Thị Lan Quyên 2017 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8393
2 Trần Đan Thư, Nguyễn Thanh Phương, Đinh Bá Tiến và Trần Minh Triết 2011 Khoa học và kỹ thuật Tham khảo vie Chưa có
3 Phạm Văn Ất 2006 Giao thông vận tải Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1995 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9871
4 Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie 1988 Prentice-Hall Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7191
5 Mike Banahan, Declan Brady and Mark Doran 1991 Addison Wesley Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7195

32. COS302 - Ngôn ngữ lập trình Java 3 Phạm Hữu Dũng (phdung@agu.edu.vn), Thiều Th

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 2010 Đại học Công nghệ – Đại học Quốc Gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Daniel Liang 2003 Tham khảo eng Chưa có
3 Đoàn Văn Ban 2003 Tham khảo vie Hiện có Hiện có ebook năm 2005: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/3462

33. MAT503 - Toán rời rạc 5 Trương Thị Diễm (ttdiem@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Văn Toán, Trương Thị Diễm 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7125
2 Nguyễn Hữu Anh 1999 Giáo dục. Tp. HCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có ebook năm 1998: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7527
3 Đỗ Văn Nhơn 2000 ĐHQG. Tp. HCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7526
4 Kenneth H. Rosen (Phạm Văn Thiều, Đặng Hữu Thịnh dịch) 1998 Khoa học Kỹ thuật. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000; Ebook hiện có năm 2003 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7531
5 Phạm Thế Long 2004 Đại học Sư phạm. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có

34. ESP305 - Tiếng Anh chuyên ngành - TH 3 Đoàn Thanh Nghị (dtnghi@agu.edu.vn), Nguyễn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Thiết 2001 Học viện công nghệ bưu chính viễn thông Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2006 Tác giả: Lê Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Huệ
2 Eric H. Glendinning, John McEwan 1999 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7565 Hiện có: 2002
3 Keith Boechkner, P. Charles Brown 1993 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 1999

35. COS326 - Kỹ năng giao tiếp ngành nghề 1 Đoàn Thanh Nghị (dtnghi@agu.edu.vn), Phạm H

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính ĐH Bách khoa TPHCM ĐH Bách khoa TPHCM Giảng dạy chính vie Hiện có

36. COS107 - Nền tảng công nghệ thông tin 4 Nguyễn Thái Dư (ntdu@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Văn Lâm (chủ biên) 2016 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Kenneth C. Laudon & Jane P. Laudon 2011 Prentice Hall Tham khảo eng Chưa có
3 Gary B. Shelly & Misty E. Cashman 2012 Course Technology, Cengage Learning Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10710
4 Lawrence Snyder 2008 Prentice Hall Tham khảo eng Chưa có

37. COS304 - Cấu trúc dữ liệu 5 Huỳnh Cao Thế Cường (hctcuong@agu.edu.vn),

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Kiếm 2010 ĐHKHTN Tp.HCM Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Nguyễn Hồng Chương 1999 TP.HCM Tham khảo vie Chưa có Hiện có: CTDL ứng dụng và cài đặt bằng C (005.73/Ch561/1999)
3 Robert, S (bản dịch Hoàng Hồng) 2001 Khoa học và kỹ thuật. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Hiện có ebook năm 2006: Cẩm nang thuật toán. Tập 1. Tác giả: Robert, Sedgewick Bản dịch: Trần Đan Thư, Vũ Mạnh Tường, Dương Vũ Diệu Trà, Nguyễn Tiến Huy http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7523
4 Đỗ Xuân Lôi 1995 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có 2000
5 Niklaus, W (bản dịch của Nguyễn Quốc Cường) 1993 Giáo dục. Tp. HCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1995

38. COS309 - Phân tích và thiết kế giải thuật 5 Trương Thị Diễm (ttdiem@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Linh 2003 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/3341
2 Đinh Mạnh Tường 2001 Khoa học và kỹ thuật. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7524
3 Đỗ Xuân Lôi 1995 Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
4 Robert, S (bản dịch Hoàng Hồng) 2001 Khoa học và kỹ thuật. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Hiện có năm: 2006 Cẩm nang thuật toán, Tập 1: Các thuật toán thông dụng (In lần thứ 5) Tác giả: Robert, Sedgewick (Người dịch: Trần Đan Thư, Vũ Mạnh Tường, Dương Vũ Diệu Trà, Nguyễn Tiến Huy http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/75
5 Niklaus, W (bản dịch của Nguyễn Quốc Cường) 1993 Giáo dục. Tp. HCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1995

39. COS313 - Phương pháp lập trình hướng đối tượng 4 Nguyễn Thái Dư (ntdu@agu.edu.vn), Huỳnh Cao

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thái Dư 2006 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7252
2 Blaha, M and Premerlani,W 1998 Prentice Hall Tham khảo eng Chưa có
3 Phạm Văn Ất 1999 Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7254
4 Nguyễn Thanh Thủy 1999 Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2009

40. TIE501 - Lập trình .Net 5 Phạm Hữu Dũng (phdung@agu.edu.vn), Thiều Th

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Hữu Khang 2005 Nguyễn Thị Minh Khai Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Phương Lan Lao động – Xã hội Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/13015
3 Dương Quang Thiện 2004 Thống Kê Tham khảo vie Chưa có
4 Jesse Liberty 2003 O'Reilly Media Tham khảo eng Chưa có
5 Gary Cornell and Jonathan Morrison 2008 Apress Tham khảo eng Chưa có

41. SEE515 - Đồ án 1 2 Nguyễn Hoàng Tùng (nhoangtung@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Giảng dạy chính Hiện có khoa
2 Tham khảo Hiện có khoa

42. CON301 - Mạng máy tính 5 Lê Hoàng Anh (lhanh@agu.edu.vn), Trương Minh T

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Ngô Bá Hùng, Phạm Thế Phi 2014 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phạm Thế Quế 2009 Thông tin và truyền thông Tham khảo vie Hiện có
3 Tanenbaum, Wetherall 2011 Pearson Tham khảo eng Hiện có Hiện có ebook: Computer networks (Fifth edition) http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10581
4 Phạm Thế Quế 2008 Bưu Điện. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
5 Kurose, Ross 2012 Pearson Tham khảo eng Chưa có

43. COS330 - Kiến trúc máy tính và Hợp ngữ 3 Nguyễn Văn Đông (nvdong@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Đông 2014 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có ebook năm 2016: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6373
2 Võ Văn Chín, Nguyễn Hồng Vân và Phạm Hữu Tài 2003 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
3 William Stalling 2010 Prentice Hall Tham khảo eng Chưa có Ebook hiện có: Computer Organization and Architecture designing for performance (eighth edition) http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7649

44. COS310 - Hệ điều hành 3 Nguyễn Văn Đông (nvdong@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Phú Trường 2005 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7652 Hiện có năm: 2004
2 Đặng Vũ Tùng 2005 Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7651
3 Silberschatz, Galvin and Gagne 2005 Yale University Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7650 Hiện có năm 2003

45. COS311 - Cơ sở dữ liệu 3 Nguyễn Thị Lan Quyên (ntlquyen@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Thế Quế 2006 Học viện công nghệ bưu chính viễn thông. Tp. HCM Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7200
2 Lê Tiến Vương 2000 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1994
3 J. Ullman 1988 Computer Science Press Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7201

46. COS503 - Lý thuyết đồ thị 4 Nguyễn Thị Lan Quyên (ntlquyen@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Lan Quyên, Nguyễn Minh Vi 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Kenneth H. Rosen (Phạm Văn Thiều, Đặng Hữu Thịnh dịch) 1998 Khoa học Kỹ thuật Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
3 Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Đức Nghĩa 2004 Đại học quốc gia Tp. HCM Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Cam, Chu Đức Khánh 1998 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Vũ Cao Đàm 2001 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có Hiện có : 2014 Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Vũ Cao Đàm (001.42/Đ104/2014 ;MD066055; MD066056; MD066057)
2 Aileen Cater-steel & Latif Al-Hakim 2009 Information Science Reference Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/12789

48. COS521 - Trí tuệ nhân tạo 2 Nguyễn Văn Hòa (nvhoa@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Nguyên Khang 2015 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Stuart Russell & Peter Norvig 2009 Pearson Tham khảo eng Chưa có Ebook hiện có năm 2010: Artificial Intelligence: A Modern Approach (Third Edition) http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10575

49. IMS301 - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - TH 4 Đoàn Thanh Nghị (dtnghi@agu.edu.vn), Nguyễn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có Ebook hiện có năm 2007: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Tài liệu thầy Nghị gởi). Tác giả: Phạm Gia Tiến, Phạm Thế Phi http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7591
2 Jeffrey D. Ullman (bản dịch củaTrần Đức Quang) 1988 Computer science press Tham khảo vie Hiện có Ebook của GV gởi: Principles of Database and Knowledge_Base systems, Volume I http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/13195
3 Elmasri-Navathe 1989 Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc. Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7594 Hiện có năm: 2000 (Fahasa)
4 H.Garcia-Molina, J.D.Ullman, J.Widom 2002 Prentice Hall Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7593 Fahasa

50. IMS302 - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 2 Lê Văn Toán (lvtoan@agu.edu.vn), Lê Thị Minh

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Thị Xuân Lộc 2010 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phạm Nguyễn Cương 2003 Khoa CNTT - Đại học Khoa học Tự nhiên Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7502

51. SEE511 - Hệ quản trị CSDL DB2 4 Nguyễn Hoàng Tùng (nhoangtung@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Raul Chong, Ian Hakes, Rav Ahuja 2008 IBM Press Giảng dạy chính eng Hiện có Ebook của GV gởi: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/13024
2 Raul F. Chong 2008 BM Press Giảng dạy chính eng Chưa có
3 Roger E. Sanders IBM Press Tham khảo eng Chưa có
4 Cao Thị Nhạn 2008 ĐH Đà Lạt, Tham khảo vie Chưa có

52. SEE510 - Hệ thống thông tin địa lý (GIS) - TH 5 Đoàn Thanh Nghị (dtnghi@agu.edu.vn), Nguyễn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 TS. Nguyễn Kim Lợi Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2010
2 PGS. TS. Bảo Huy Tổng hợp Tp. HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2009
3 Esri Tham khảo eng Chưa có
4 Esri Tham khảo eng Chưa có
5 Frank Donnelly Introduction to GIS Using Open Source Software Tham khảo eng Chưa có

53. SEE514 - Chuyên đề NoSQL 7 Đoàn Thanh Nghị (dtnghi@agu.edu.vn), Nguyễn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 TS. Nguyễn Kim Lợi Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Chưa có
2 PGS. TS. Bảo Huy Tổng hợp TP.HCM Giảng dạy chính vie Chưa có
3 Phòng Hệ thống thông tin Công ty TNHH Hệ Thống Thông Tin FPT Tham khảo vie Chưa có
4 TS. Trần Hùng 2009 Công ty TNHH tư vấn GeoViệt Tham khảo vie Chưa có
5 TS. Trần Bạch Giang Tham khảo vie Chưa có
6 Ks. Vũ Minh Tuấn Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
7 Lê Đức Trị Lưu hành nội bộ Tham khảo vie Chưa có

54. IMS505 - Thiết kế đồ họa 3 Trần Thị Tuyết Vân (tttvan@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Jen Neal 2014 Imagine Publishing Ltd Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7995
2 Trần Thị Tuyết Vân Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7990
3 Trần Thị Tuyết Vân Tham khảo vie Chưa có

55. COS515 - Khai khoáng dữ liệu 3 Nguyễn Văn Hòa (nvhoa@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đỗ Thanh Nghị 2011 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Ian H. Witten & Eibe Frank 2005 Morgan Kaufmann Publishers Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10707
3 Pieter Adriaans & Dolf Zantinge 1998 Addition – Wesley Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10616

56. IMS912 - Chuyên đề Java 6 Huỳnh Cao Thế Cường (hctcuong@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Horstmann, Cay S and Gary Cornell 2008 Prentice Hall Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7468
2 Eckel, Bruce 2000 Prentice-Hall Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7473 Hiện có năm: 2006
3 Eckstein, Robert, Mare Loy and Dave Wood 1998 O’Reilly Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7472 Hiện có năm: 2002
4 Reese, George 2001 O’Reilly Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2000 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7469
5 Harold, Elliotte Rusty 1999 O'Reilly Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7471
6 Harold, Elliotte Rusty 2000 O’ReillyTM Tham khảo eng Hiện có Ebook hiện có năm: 2014 Java Network Programming, Fourth Edition http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7470

57. COS522 - Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 3 Huỳnh Cao Thế Cường (hctcuong@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đinh Điền 2005 ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Mai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiệu, Hoàng Trọng Phiến 1991 Đại học và GD CN, Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2013
3 James Martin 2001 Academic Press, USA Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2000 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/13149

58. COS523 - Giao diện người máy 3 Huỳnh Phước Hải (hphai@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lương Mạnh Bá 2005 KH và KT Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Yvonne Rogers, Helen Sharp, Jenny Preece 2011 Wiley Tham khảo eng Hiện có Ebook Fifth Edition, năm 2019: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/13147
3 Dix A. et al., 2004 Harlow, England: Prentice Hall Tham khảo eng Hiện có Ebook hiện có: Human-Computer Interaction, Third Edition http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/13148 ISBN10: 0130461091

59. SEE102 - Lập trình Python 4 Huỳnh Phước Hải (hphai@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Mark Lutz Published by O’Reilly Media, Inc., 1005 Gravenstein Highway North, Sebastopol, CA 95472. Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/13163 ISBN: 978-1-449-35573-9
2 Dan Bader 2017 Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/13165 ISBN: 9781775093312
3 Brett Slatkin 2015 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/13167 ISBN 978-0-13-403428-7
4 Al Sweigar 2015 Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/13162 ISBN: 1-59327-599-4

60. SEE301 - Nhập môn công nghệ phần mềm 5 Nguyễn Thị Mỹ Truyền (ntmtruyen@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Mỹ Truyền 2017 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8302
2 Ngô Trung Việt, Nguyễn Kim Ánh 2003 Khoa học và kỹ thuật 70 Trần Hưng Đạo, Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/13115
3 Huỳnh Xuân Hiệp, Phan Phương Lan 2011 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7629 Hiện có năm: 2017
4 Iam Sommerville 2011 Addison Wesley Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7631
5 Roger S. Pressman Ph.D 2001 McGraw-Hill book Co-Singapore Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7630

61. SEE508 - Quản lý dự án phần mềm 4 Nguyễn Văn Hòa (nvhoa@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Hòa, Hồ Nhã Phong 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Kathy Schawalbe 2011 Course Technology Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2001
3 Joseph Philips 2010 Mc Graw Hill Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10780
4 Günther ­Ruhe­ and Claes­-Wohlin 2014 Springer Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10799
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Ths. Phạm Nguyễn Cương, TS. Hồ Tường Vinh Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7246
2 Phạm Thị Xuân Lộc 2009 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7245
3 Craig Larman 2004 Prentice Hall Tham khảo eng Chưa có
4 Ivar Jacobson Addison Wesley Tham khảo eng Hiện có Hiện có ebook năm: 1992 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/13155
5 G. Booch, J. Rumbaugh, and I. Jacobson Addison Wesley Tham khảo eng Hiện có Hiện có ebook năm: 1999 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7244

63. SEE501 - Phân tích yêu cầu phần mềm 4 Huỳnh Phước Hải (hphai@agu.edu.vn), Lê Xu

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Karl Wiegers, Joy Beatty 2013 Microsoft Press Giảng dạy chính eng Hiện có Ebook của GV gởi: Software Requirements, Third Edition http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/13129
2 Joy Beatty and Anthony Chen 2012 Microsoft Press Tham khảo vie Chưa có
3 Aybüke Aurum and Claes 2005 Springer Tham khảo vie Chưa có
4 Ian Sommerville 2010 Addison Wesley Tham khảo eng Hiện có Ebook của GV gởi năm: 2011 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7631

64. SEE513 - Thiết kế phần mềm 2 Lê Văn Toán (lvtoan@agu.edu.vn), Huỳnh Lý Th

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Văn Toán 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2017 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7500
2 Alan Dennis, Barbara Haley Wixom, David Tegarden 2002 John Wiley & Sons Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2012 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7501

65. SEE512 - Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm 6 Trần Thị Tuyết Vân (tttvan@agu.edu.vn), Ngu

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Cao Đệ, Đỗ Thanh Nghị 2012 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có Ebook có năm: 2010 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7901
2 Trần Cao Đệ, Nguyễn Công Danh 2014 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
3 LogiGear 2009 LogiGear Corporation Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8000
4 Hung Q.Nguyen 2003 Wiley publishing Tham khảo eng Hiện có Ebook của GV gởi: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/13123
5 Glenford J. Myers 2004 John Wiley & Sons Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7904
6 Elfriede Dustin 2002 Wiley publishing Tham khảo eng Hiện có Hiện có ebook năm: 2003 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8001

66. SEE507 - Bảo trì phần mềm 2 Huỳnh Lý Thanh Nhàn (hltnhan@agu.edu.vn), Nguy

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Huỳnh Xuân Hiệp, Phan Phương Lan 2014 Đại học Cần thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Armstrong A. Takang and Penny A. Grubb 2003 World Scientific Publishing Company Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/13138

67. IMS501 - Lập trình quản lý 5 Nguyễn Thị Mỹ Truyền (ntmtruyen@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Dương Quang Thiện 2005 Tổng hợp. Tp. HCM Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Dương Quang Thiện 2006 Tổng hợp. Tp. HCM Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Jason Price 2003 John Wiley & Sons Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10783
4 John Sharp and Jon Jagger 2012 Microsoft Tham khảo eng Hiện có Hiện có tại Thư viện: Microsoft Visual C# 2012 step by step; Ebook GV gởi (http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/13122)
5 Erik Brown 2002 Manning Publications Co Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/13168

68. CON501 - Lập trình Web 4 Thiều Thanh Quang Phú (ttqphu@agu.edu.vn), Nguy

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Minh Vi, Thiều Thanh Quang Phú 2019 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phạm Hữu Khang Mũi Cà Mau Tham khảo vie Hiện có NXB Phương Đông: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/13953
3 Luke Welling and Laura Thomson SAMS Tham khảo eng Hiện có Hiện có ebook năm: 2017 PHP and MySQL Web Development (Fifth Edition) http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7549
4 Lê Đình Duy Thống kê Tham khảo vie Chưa có

69. SEE518 - Công nghệ Web và ứng dụng - PHP 4 Nguyễn Hoàng Tùng (nhoangtung@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Hữu Khang, Hoàng Đức Hải 2007 Phương Đông Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/13953
2 Luke Welling and Laura Thomson 2003 SAMS Giảng dạy chính eng Hiện có Hiện có ebook năm: 2017 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7549
3 Nguyễn Trường Sinh 2005 Thống kê Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7546
4 Steven Holzner (Gia Việt biên dịch) 2009 Thống kê Tham khảo vie Chưa có

70. SEE517 - Công nghệ Web và ứng dụng – ASP.NET 3 Nguyễn Minh Vi (nmvi@agu.edu.vn), Nguyễn Hoàn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Dương Quang Thiện 2005 Tổng hợp. Tp. HCM Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Adam Freeman, & Steven Sanderson 2012 Apress Tham khảo eng Hiện có https://pmf.blob.core.windows.net/pmf/Apress.Pro.ASP.NET.MVC.4.Framework.Jan.2013.pdf
3 Phạm Thi Vương, Nguyễn Vĩnh Kha, & Lê Minh Trí 2014 Đại học Quốc gia Tp. HCM Tham khảo vie Chưa có

71. SEE516 - Đồ án 2 2 Nguyễn Hoàng Tùng (nhoangtung@agu.edu.vn)

72. SEE519 - Phân tích dữ liệu và ứng dụng 3 Huỳnh Phước Hải (hphai@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tony Ojeda, Sean Patrick Murphy, Et al 2014 Giảng dạy chính eng Hiện có https://github.com/chandanverma07/Ebooks/blob/master/Practical%20Data%20Science%20Cookbook.pdf
2 Wes McKinney Published by O’Reilly Media, Inc., 1005 Gravenstein Highway North, Sebastopol, CA 95472 Giảng dạy chính eng Chưa có
3 Migrant & SeasonalHead Start 2006 Technical Assistance Center Tham khảo eng Chưa có Hiện có ebook: Introduction to Data Analysis Handbook https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED536788.pdf

73. TIE903 - Thực tập cuối khóa - TH 3 GV BM KTPM & BM CNTT (ntmtruyen@agu.edu.vn, phdung

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Khoa Kỹ thuật công nghệ môi trường, Trường ĐHAG Trường ĐHAG Tham khảo vie Chưa có
2 Bộ môn CNTT, Khoa Kỹ thuật công nghệ môi trường, Trường ĐHAG 2016 Trường ĐHAG Tham khảo vie Chưa có
3 Bộ môn CNTT, Khoa Kỹ thuật công nghệ môi trường, Trường ĐHAG Trường ĐHAG Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7866
2 Tham khảo vie Chưa có
3 Tham khảo vie Chưa có
4 Tham khảo vie Chưa có

75. CON914 - Lập trình truyền thông 3 Thiều Thanh Quang Phú (ttqphu@agu.edu.vn), Nguy

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Ts. Ngô Bá Hùng, Ths. Nguyễn Công Huy 2004 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có ebook năm: 2017 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7841
2 David Reilly and Michael Reilly 2002 Addision Wesley Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7837
3 Nguyễn Phương Lan, Hoàng Đức Hải 2001 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có

76. IMS914 - Hệ quản trị CSDL Oracle 1 Lê Văn Toán (lvtoan@agu.edu.vn), Huỳnh Phư

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn HTTT 2010 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7499

77. BUS528 - Thương mại điện tử - TH 5 Trần Thị Tuyết Vân (tttvan@agu.edu.vn), Lê

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Kenneth Laudon & Carol Guercio Traver 2012 Prentice Hall Giảng dạy chính eng Hiện có Ebook hiện có năm 2014 (E-commerce, 10 edition): http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7915
2 Gary P. Schneider 2009 Publisher Course Technologies Giảng dạy chính eng Chưa có ISBN: 1-418803703-2
3 Trương Quốc Định, Nguyễn Thái Nghe 2014 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Nam, Tuấn, Thành, Tùng 2013 Trung tâm đào tào Seo VietMoz Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7917
5 Nguyễn Trọng Thơ 2014 Học viện đào tào CNTT NIIT-iNet Tham khảo vie Hiện có Hiện có ebook: SEO Master 2014: Hướng dẫn SEO website căn bản http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7918
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Nguyên Khang, Đỗ Thanh Nghị 2012 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Spinesllis, D 2006 Addison-Wesley Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11010
3 A.M. St. Laurent 2004 O'Reilly Media Tham khảo eng Chưa có

79. SEE910 - Điện toán đám mây 3 Nguyễn Văn Hòa (nvhoa@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Thomas Erl, Zaigham Mahmood, Ricardo Puttini 2013 Prentice Hall Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10578
2 Arshdeep Bahga, Vijay Madisetti 2013 CreateSpace Independent Publishing Platform Tham khảo eng Chưa có
3 Michael J. Kavis 2014 Wiley Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10574

80. CON502 - Lập trình cho các thiết bị di động nâng cao 2 Nguyễn Thái Dư (ntdu@agu.edu.vn), Huỳnh Cao

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Zigurd Mednieks, Laird Dornin, G. Blake Meike, Masumi Nakamura 2012 O’Reilly Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7476
2 Dave MacLean, Satya Komatineni, Grant Allen 2015 Apress Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7478

81. SEE911 - An toàn bảo mật CSDL 5 Nguyễn Hoàng Tùng (nhoangtung@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Matt Bishop 2002 Addison Wesley Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/13187
2 Ron Ben Natan 2005 Elsevier Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/13188
3 Chris Ruel, Michael Wessler 2013 Wesley Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2014 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/13189
4 Justin Clarke 2012 Syngress Tham khảo eng Hiện có Hiện có ebook năm: 2009 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/13190
5 Vladimir Muzny, Marek Chmel 2017 Packt Tham khảo eng Chưa có

82. SEE912 - Xây dựng phần mềm hướng dịch vụ 2 Huỳnh Phước Hải (hphai@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Irakli Nadareishvili, Ronnie Mitra, Matt McLarty & Mike Amundsen Giảng dạy chính eng Hiện có Hiện có ebook năm: 2016 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/13185
2 Thomas Erl Prentice Hall Tham khảo eng Hiện có Hiện có ebook năm: 2016 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/13186