Khoa Công nghệ thông tin
Kỹ thuật Phần mềm - Đại học

Thông tin cán bộ phụ trách

Võ Thanh Phi
vtphi@agu.edu.vn

Click vào môn học để xem danh mục tài liệu của từng môn, hoặc hiển thị tất cả

Tổng số môn học: 72

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đoàn Thanh Nghị 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8336
2 Oakes, Leone, Gunn 2006 Great Lake Press Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7570 fahasa
3 Ho, Nhut 2014 Tham khảo eng Hiện có http://www.csun.edu/~ME101/ME101MW.htm http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8337
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Quang Phan, Phạm Văn Sinh 2013-2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9549
2 Khoa Lý luận Chính trị 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7725 (Năm 2017)
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
4 Bộ môn Triết học 2006 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có năm: 2009
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Bộ môn Triết học 2004 Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm : 2008 đã scan 2014
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Viết Thông 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
7 Bộ môn Triết học 2007 Lưu hành nội bộ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có: 2009

4. HCM101 - Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 Bùi Thu Hằng. bthang@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Ngọc Anh (chủ biên) ... [và những người khác 2017 Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đinh Xuân Lý, Phạm Ngọc Anh (đồng chủ biên) 2008 Lý luận Chính trị Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7162
3 Song Thành 2005 Lý luận chính trị Tham khảo vie Hiện có
4 Hội đồng Lý luận Trung Ương 2013 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2017 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có đang bổ sung
2 Đảng Cộng sản Việt Nam 2015 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7161 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7497
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có ebook: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
5 Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 1999 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hughes, John 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 A. J. Thomson,A. V. Martinet 1986 Hong Kong: Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 1989
3 Sarah Cunningham, Peter Moor, Jane Comyns Carr 2005 UK: Pearson Education Ltd Tham khảo eng Hiện có
4 Buzan, Tony 2008 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Capelle G 1995 Paris : Hachette. Giảng dạy chính other Hiện có
2 Capelle G. et Menand R. 2009 Hachette, Paris Tham khảo other Cần kiểm tra lại GV đã gởi file fahasa
3 Boulet R. et al. 2003 Niveau débutant : CLE International Tham khảo other Cần kiểm tra lại GV đã gởi file
4 Phạm Tuấn, Tăng Văn Hùng 2003 Thanh niên Tham khảo other Hiện có
5 Phạm Tuấn, Trần Hữu Tâm 1999 Paris : Hachette Tham khảo other Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Dương Ký Châu 2010 Tổng hợp Giảng dạy chính other Hiện có Hiện có năm: 2012
2 Trần Hiền Thuần 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7548
3 Lý Hiểu Kỳ 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7937 Hiện có năm: 2017
4 Yang Jizhou 2000 Trẻ Tp.HCM Tham khảo other Hiện có Hiện có năm:2010 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7939
5 Khang Ngọc Hoa, Lai Tư Bình 2000 T.P Hồ Chí Minh: NXB Trẻ TP.HCM Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7938
6 Đại học Bắc Kinh; Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục . 2000 Trẻ Tp.HCM Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7939
7 Khang Ngọc Hoa, Lai Tư Bình 2000 Trẻ TP.HCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7938
8 Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh 2000 NXB Trẻ TP.HCM Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7938
9 Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh 2000 NXB Trẻ TP.HCM Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7547
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 John Hughes, Helen Stephenson, Paul Dumment 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Cobuild, C. 2011 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
3 Lougheed, Lin 2009 New York: Pearson Education Tham khảo eng Hiện có
4 Lougheed, Lin 2012 New York: Pearson Education Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2007 fahasa (2017)
5 Cobuild, C. 2012 Trẻ Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
6 Cobuild, C. 2012 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm 2013

10. FSL102 - Tiếng Pháp 2 (*) 5 Châu Ngọc Yên Lê, Huỳnh Lê Thiên Trúc

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Capelle, G. 1995 France/Paris: Hachette Giảng dạy chính other Hiện có
2 Capelle Guy et Menand Robert 2009 France/Paris : Hachette. Tham khảo other Cần kiểm tra lại GV đã gởi file fahasa
3 Boulet Roxane et al. 2003 France / CLE International Tham khảo other Cần kiểm tra lại GV đã gởi file fahasa
4 Phạm Tuấn, Tăng Văn Hùng 2003 Thanh niên Tham khảo other Hiện có
5 Phạm Tuấn, Trần Hữu Tâm 1999 Trẻ Tham khảo vie Hiện có

11. CHI102 - Tiếng Trung 2 (*) 6 Lý Văn Hà (lvha@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 YangJiZhou 2010 Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh. Giảng dạy chính vie Hiện có
2 LiXiaoQi 2000 Trẻ TP Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7939
3 Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh 2000 TP Hồ Chí Minh Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7938
4 Trần Hiền Thuần 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7548 Đang xử lý
5 Lý Hiểu Kỳ 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội. Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7937 Hiện có năm: 2017
6 Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh 2000 Trẻ TP. Hồ Chí Minh Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7547

12. PHT101 - Giáo dục thể chất (*) 20 Bộ môn Giáo dục thể chất

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Anh Tuấn, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Mạnh Thái 2008 Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Thị Thảo Trang 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7129
3 Nguyễn Kim Minh, Nguyễn Trọng Hải, Trần Đồng Lâm, Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Nguyễn Kim Minh 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Liên Đoàn Điền Kinh Thế Giới 2010 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2013. (TK02453) 2010 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2010 (3)
6 Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004 (50 quyển) Năm 2010: 10 quyển
7 Nguyễn Văn Trạch và Ngũ Duy Anh 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2004 Giáo trình bơi lội
8 Trường ĐHSP TDTT TPHCM 2009 Thể dục thể thao. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
9 Vũ Thành Sơn, Nguyễn Danh Hoàng Việt 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003
10 Nguyễn Trần Phương Thảo 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7126
11 Nguyễn Danh Thái, Mai Duy Diễn 1980 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9024
12 Nguyễn Danh Thái, Vũ Thành Sơn 1999 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có
13 Ủy ban TDTT Việt Nam 2005 – 2008 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-634-TTTTC-Luat-Sport-Aerobics-93654.aspx
14 Tổng cục TDTT – Liên Đoàn TD Việt Nam môn TD Aerobics 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-2336-QD-BGDDT-2015-Hoi-khoe-Phu-Dong-toan-quoc-lan-thu-IX-2016-286345.aspx
15 NGUYỄN PHƯỚC THỌ, NGUYỄN PHƯỚC TOÀN, NGUYỄN ANH TUẤN 2009 Trường Đại học sư phạm TDTT TPHCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9824
16 Hồ Văn Tú 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6363
17 Đỗ Chi 1984 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có
18 Đặng Ngọc Quang 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
19 2003 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Luật bơi / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2009
20 Tổng cục thể dục thể thao 2004 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Đăng Thanh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Đào Huy Hiệp, Lưu Ngọc Khái, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Đại Nghĩa 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Hữu Thảo, Phan Tân Hưng, Nguyễn Đình Lưu, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Tiến Hải 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-15-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC-can-bo-giao-duc-quoc-phong-284361.aspx
5 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.hcmut.edu.vn/vi/event/view/van-ban-moi/666-thong-tu-so-6353bgddtgdqp-nga%CC%80y--26-tha%CC%81ng-9-nam-2012
6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
7 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
8 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Lần VI: không thấy Lần VII: 2 (1991) Lần VIII: 1 (1996) Lần IX : 4 (2001) Lần X: 3 (2006) Lần XI: 4 (2011) Lần XII: ebook (http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163) TV hiện có: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII/ Mặt trận
9 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
10 Bộ tổng tham mưu cục quân huấn 2000 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
11 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
12 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-18-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-day-danh-gia-ket-qua-hoc-Giao-duc-quoc-phong-an-ninh-289668.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đậu Thế Cấp – Võ Khắc Thường 2007 Đại học Quốc Gia TP HCM. Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2000
2 Lê Kiên Thành 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Vũ Tuấn, Phan Đức Thành, Ngô Xuân Sơn 1977 DHSP Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Năm: 1988: 19 bản Năm: 1977: 7 bản
4 Nguyễn Đình Trí 1978 ĐH & THCN Tham khảo vie Hiện có Tập 1: 3 quyển (2011) Tập 2: 3 quyển (2012) Tập 3: 3 quyển (2010)
5 Đậu Thế Cấp 2000 ĐHQG TPHCM Tham khảo vie Hiện có Tập 1: 9 bản Tập 1: 10 bản
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đậu Thế Cấp – Võ Khắc Thường 2007 Đại học Quốc gia Tp. HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Tập 1: 9 bản Tác giả: Đậu Thế Cấp Năm: 2000
2 Lê Kiên Thành 2012 Lưu hành nội bộ Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Vũ Tuấn, Phan Đức Thành, Ngô Xuân Sơn 1977 DHSP Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Đậu Thế Cấp 2000 ĐHQG TPHCM Tham khảo vie Hiện có Tập 1: 9 bản Tập 2: 10 bản
5 Nguyễn Đình Trí 1978 ĐH & THCN Tham khảo vie Hiện có Tập 1: 3 quyển (2011) Tập 2: 3 quyển (2012) Tập 3: 3 quyển (2010)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Thị Ngọc Giàu 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6366
2 Đinh Quốc Huy, Lê Văn Chua, Trần Thị Ngọc Giàu, Phạm Mỹ Hạnh 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013
3 Lê Tuấn Hoa 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006 (Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội) http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9254
4 Nguyễn Viết Đông (chủ biên) 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Năm: 2000
5 Hoàng Xuân Sính,Trần Phương Dung 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Kenneth Hoffman - Ray Kunze 1971 Prentice - Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey Tham khảo eng Hiện có
7 Bùi Xuân Hải (chủ biên) 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

17. PRS101 - Xác suất thống kê A - TH 12 Phạm Thị Thu Hoa (ptthoa@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Đức Thông 2008 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phạm Đức Thông 2008 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Diệp Hoàng Ân 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6362
4 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Hoàng Ngọc Nhậm 2003 Thống kê Tham khảo vie Chưa có Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán dùng cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối ngành kinh tế, tài chính, ngoại thương, ngân hàng, quản trị kinh doanh, ... Nguyễn Thanh Sơn, Lê Khánh Luận. - TP. Hồ Chí Minh : Thống K
7 Lê Sĩ Đồng 2013 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Chưa có Bài tập xác suất và thống kê Đinh Văn Găng. - Hà Nội : Giáo dục , 2000.
8 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Năm: 1998
9 Lê Sĩ Đồng 2013 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
10 Nguyễn Cao Văn (chủ biên) 2009 Đại học Kinh tế Quốc dân Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
11 Nguyễn Đình Hiền 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
12 Phạm Văn Kiều 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Mện, Huỳnh Anh Tuấn, Đổng Thị Kim Phượng 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7128
2 Lương Duyên Bình 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
3 Lương Duyên Bình 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1997
4 Nguyễn Hữu Hồ 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Lê Băng Sương 2001 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Phùng Quốc Bảo 2002 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
7 Vũ Thanh Khiết 2001 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
8 Đặng Thị Mai 2001 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Công Đoàn, Nguyễn Thái Dư 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7142 Hiện có năm: 2017
2 Trần Đan Thư, Nguyễn Thanh Phương, Đinh Bá Tiến và Trần Minh Triết 2011 Khoa học và kỹ thuật Tham khảo vie Chưa có
3 Phạm Văn Ất 2006 Giao thông vận tải Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9871
4 Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie 1988 Prentice-Hall Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7191
5 Mike Banahan, Declan Brady and Mark Doran 1991 Addison Wesley Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7144

20. COS302 - Ngôn ngữ lập trình Java 4 Phạm Hữu Dũng (phdung@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 VN-Guide 2000 Đại học Công nghệ – Đại học Quốc Gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Daniel Liang 2013 Pearson/Prentice Hall Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8338
3 Đoàn Văn Ban 2003 Khoa học và kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/3462
4 Trần Tiến Dũng 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

21. MAT110H - Toán rời rạc - TH 5 Trương Thị Diễm (ttdiem@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Văn Toán, Trương Thị Diễm 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7125
2 Nguyễn Hữu Anh 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7527
3 Đỗ Văn Nhơn 2000 ĐHQG TP. HCM Tham khảo vie Hiện có dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7526
4 Kenneth H. Rosen; ( Phạm Văn Thiều, Đặng Hữu Thịnh dịch) 1998 Khoa học Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7531
5 Phạm Thế Long 2004 ĐHSP Tham khảo vie Hiện có

22. ESP305H - Tiếng Anh chuyên ngành TH 3 Đoàn Thanh Nghị (dtnghi@agu.edu.vn), Nguyễn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Thiết 2001 Học viện công nghệ bưu chính viễn thông Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2006 Tác giả: Lê Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Huệ
2 Eric H. Glendinning, John McEwan 1999 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7565 Hiện có: 2002
3 Keith Boechkner, P. Charles Brown 1993 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có

23. COS326 - Kỹ năng giao tiếp ngành nghề 1 Đoàn Thanh Nghị (dtnghi@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Tường Hải ĐH Bách khoa TPHCM Giảng dạy chính vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Văn Lâm (chủ biên) 2016 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Kenneth C. Laudon & Jane P. Laudon 2011 Prentice Hall Tham khảo eng Hiện có
3 Gary B. Shelly & Misty E. Cashman 2012 Course Technology, Cengage Learning Tham khảo eng Hiện có
4 Lawrence Snyder 2008 Prentice Hall Tham khảo eng Hiện có

25. COS304 - Cấu trúc dữ liệu 5 Châu Ngân Khánh(cnkhanh@agu.edu.vn), Nguyễn T

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Kiếm 2003 ĐHKHTN Tp.HCM Giảng dạy chính vie Chưa có Thư viện hiện có nhan đề: Nhập môn cấu trúc dữ liệu và thuật toán / Trần Hạnh Nhi, Dương Anh Đức ; Hoàng Kiếm hiệu đính. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Khoa học Tự nhiên , 2000. 215 tr. ; 30 cm. (TK01967)
2 Nguyễn Hồng Chương 1999 TP.HCM Tham khảo vie Hiện có
3 Robert, S 2001 Khoa học và kỹ thuật. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7523
4 Đỗ Xuân Lôi 1995 Khoa học và kỹ thuật. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
5 Niklaus, W 1993 Giáo dục.TPHCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1995

26. COS309 - Phân tích và thiết kế giải thuật 5 Trương Thị Diễm (ttdiem@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Linh 2003 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/3341
2 Đinh Mạnh Tường 2001 Khoa học và kỹ thuật. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7524
3 Đỗ Xuân Lôi 1995 Khoa học và kỹ thuật. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
4 Robert, S 2001 Khoa học và kỹ thuật. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7523
5 Niklaus, W 1993 Giáo dục.TPHCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1995
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thái Dư 2006 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7252
2 Blaha, M and Premerlani,W 1998 New York: Prentice Hall Tham khảo Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7253
3 Phạm Văn Ất 1999 Khoa học và kỹ thuật. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1995
4 Nguyễn Thanh Thủy 1999 Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2009
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Hữu Khang 2005 Nguyễn Thị Minh Khai Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7858
2 Phạm Hữu Khang 2005 Nguyễn Thị Minh Khai Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7849
3 Dương Quang Thiện 2004 Thống Kê Tham khảo Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7852
4 Jesse Liberty 2003 O'Reilly Media Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7854
5 Gary Cornell and Jonathan Morrison 2008 Apress Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7857

29. COS329 - Đồ án 1 2 Nguyễn Hoàng Tùng (nhoangtung@agu.edu.vn), Lê

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Giảng dạy chính Hiện có khoa
2 Tham khảo Hiện có khoa

30. CON301 - Mạng máy tính 5 Nguyễn Quang Huy (nqhuy@agu.edu.vn), Lê Hoàng

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Ngô Bá Hùng, Phạm Thế Phi 2014 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/3198
2 Phạm Thế Quế 2009 Thông tin và truyền thông Tham khảo vie Hiện có
3 Tanenbaum, Wetherall 2011 Pearson Tham khảo eng Hiện có
4 Phạm Thế Quế 2008 Bưu Điện Tham khảo vie Hiện có
5 Kurose, Ross 2012 Pearson Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/3524
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Đông 2014 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6373
2 Nguyễn Minh Tuấn 2001 Đại học Khoa học Tự nhiên Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7648
3 Võ Văn Chín, Nguyễn Hồng Vân và Phạm Hữu Tài 2003 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
4 William Stalling 2010 Prentice Hall Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7649

32. COS310 - Hệ điều hành 5 Nguyễn Văn Đông (nvdong@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Khắc Nhiên Ân 2003 ĐHKHTN Tp.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7653
2 Nguyễn Phú Trường 2005 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7652
3 Đặng Vũ Tùng 2005 Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7651
4 Trần Hạnh Nhi, Hoàn Kiếm 1999 ĐHKHTN Tp.HCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7654
5 Silberschatz, Galvin and Gagne 2005 Widley Wilson. Hoboken: Yale University Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2003 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7649
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Thế Quế 2006 Học viện công nghệ bưu chính viễn thôngTP HCM Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7200
2 Lê Tiến Vương 2000 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1994
3 Nguyễn Đăng Tỵ, Đỗ Phúc 2001 ĐHQG TP HCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/3307
4 J. Ullman 1988 Computer Science Press Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7201

34. COS910 - Cơ sở dữ liệu nâng cao – TH 0 Lê Thị Minh Nguyệt (ltmnguyet@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Lan Quyên, Nguyễn Minh Vi 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Đức Nghĩa 2004 Đại học quốc gia TP.HCM Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Cam, Chu Đức Khánh 1998 NXB Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999
4 Trần Ngọc Danh 2004 ĐHQG TP HCM Tham khảo vie Chưa có
5 Rosen, K.N 2003 Khoa học kỹ thuật Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Toán rời rạc ứng dụng trong tin học Đỗ Đức Giáo. - Tái bản lần thứ hai. - Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2011.

36. MOR303 - Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 Nguyễn Văn Hòa (nvhoa@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Vũ Cao Đàm 2001 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
2 Aileen Cater-steel & Latif Al-Hakim 2009 Hershey PA, USA Tham khảo eng Chưa có fahasa
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Nguyên Khang và Phạm Gia Tiến 2015 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
2 Stuart Russell & Peter Norvig 2009 Pearson Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Gia Tiến, Phạm Thế Phi 2007 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7591
2 Jeffrey D. Ullman 1988 Computer science press Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7592
3 Elmasri-Navathe 1989 Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7594 fahasa
4 H.Garcia-Molina, J.D.Ullman, J.Widom 2002 Prentice Hall Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7593 Fahasa
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Thị Xuân Lộc 2010 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phạm Nguyễn Cương 2003 Khoa CNTT - Đại học Khoa học Tự nhiên Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7502
3 Sybase 2010 Tham khảo eng Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tham khảo Chưa có
2 Bộ môn HTTT 2010 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7499
3 Roger E. Sanders 2007 Exam 730 Tham khảo eng Hiện có
4 Thomas Connolly, Carolyn Begg 2004 Addison Wesley Tham khảo eng Chưa có
5 Trần Ngân Bình, Nguyễn Thái Nghe 2010 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7499
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 TS. Nguyễn Kim Lợi 2010 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
2 PGS. TS. Bảo Huy. 2009 Tổng hợp TP.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Phòng Hệ thống thông tin Công ty TNHH Hệ Thống Thông Tin FPT Tham khảo vie Chưa có
4 TS. Trần Hùng 2009 Công ty TNHH tư vấn GeoViệt Tham khảo vie Chưa có
5 TS. Trần Bạch Giang Tham khảo vie Chưa có
6 Ks. Vũ Minh Tuấn Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
7 Lê Đức Trị Lưu hành nội bộ Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú

43. IMS505 - Thiết kế đồ họa 3 Trần Thị Tuyết Vân (tttvan@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Jen Neal 2014 Imagine Publishing Ltd Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7912
2 Đặng Ngọc Hoàng 2012 Huế Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7520
3 Huỳnh Thanh Việt 2017 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7519

44. COS515 - Khai khoáng dữ liệu 3 Nguyễn Văn Hòa (nvhoa@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đỗ Thanh Nghị 2011 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Ian H. Witten & Eibe Frank 2005 Morgan Kaufmann Publishers Tham khảo eng Hiện có
3 Pieter Adriaans & Dolf Zantinge 1998 Addition – Wesley Tham khảo eng Hiện có

45. IMS912 - Chuyên đề Java 6 Huỳnh Cao Thế Cường (hctcuong@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Horstmann, Cay S and Gary Cornell 2008 Prentice Hall Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7468
2 Eckel, Bruce 2000 Prentice-Hall Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7473
3 Eckstein, Robert, Mare Loy and Dave Wood 1998 O’Reilly Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7472
4 Reese, George 2001 O’Reilly Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7469 fahasa
5 Harold, Elliotte Rusty 1999 O'Reilly Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7471 fahasa
6 Harold, Elliotte Rusty 2000 O’ReillyTM Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7470 fahasa
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú

48. SEE102 - Lập trình Python (HP mới) 0 Huỳnh Phước Hải (hphai@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú

49. SEE301 - Nhập môn công nghệ phần mềm 4 Nguyễn Thị Mỹ Truyền (ntmtruyen@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Ngô Trung Việt, Nguyễn Kim Ánh 2003 Khoa học và kỹ thuật. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Huỳnh Xuân Hiệp, Phan Phương Lan 2011 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7629 Hiện có năm: 2017
3 Iam Sommerville 2011 Addison Wesley Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7631
4 Roger S. Pressman Ph.D 2001 McGraw-Hill book Co-Singapore Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7630 fahasa (7 th)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Hòa, Hồ Nhã Phong 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Kathy Schawalbe 2011 Course Technology Tham khảo eng Hiện có Information technology project management Kathy Schwalbe. - 2nd. - Cuorse Technology
3 Joseph Philips 2010 Mc Graw Hill Tham khảo eng Hiện có
4 Günther ­Ruhe­ and Claes­Wohlin 2014 Springer Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Ths. Phạm Nguyễn Cương, TS. Hồ Tường Vinh Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7246
2 Phạm Thị Xuân Lộc 2009 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7245
3 Craig Larman 2004 Prentice Hall Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7247 Fahasa
4 Ivar Jacobson Addison Wesley Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7608
5 G. Booch, J. Rumbaugh, and I. Jacobson Addison Wesley Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7244 fahasa

52. CON911 - Công nghệ XML và Ứng dụng 0 Nguyễn Thị Mỹ Truyền (ntmtruyen@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Wiegers K. E 1999 Microsoft Press. Tham khảo eng Hiện có
2 Thayer R.H, Dorfman M 1997 IEEE Computer Society Press. Tham khảo eng Chưa có
3 Dean Leffingwell, Don Widrig 1999 Publisher: Addison Wesley Tham khảo eng Chưa có
4 G. Kotonya and I. Sommerville 2000 John Wiley & Sons Tham khảo eng Chưa có
5 Lan Sommerville 2001 Addison Wesley Publishers Limited Tham khảo eng Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Văn Toán 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7500
2 Alan Dennis, Barbara Haley Wixom, David Tegarden 2002 John Wiley & Sons Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7501
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Cao Đệ, Đỗ Thanh Nghị 2012 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7901
2 Trần Cao Đệ, Nguyễn Công Danh 2014 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
3 LogiGear 2009 LogiGear Corporation Giảng dạy chính Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7903
4 Hung Q.Nguyen 2003 Wiley publishing Tham khảo eng Chưa có
5 Glenford J. Myers 2004 John Wiley & Sons. Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7904
6 Elfriede Dustin 2002 Wiley publishing Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7905 fahasa
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Huỳnh Xuân Hiệp, Phan Phương Lan 2014 Đại học Cần thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Armstrong A. Takang and Penny A. Grubb 2003 World Scientific Publishing Company Tham khảo vie Chưa có fahasa
3 IEEE 1998 Los Altimos, CA. IEEE Computer Society Press Tham khảo eng Hiện có
4 IEEE 2004 IEEE Computer Society Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8004

57. IMS501 - Lập trình quản lý 5 Nguyễn Minh Vi (nmvi@agu.edu.vn), Nguyễn Thị

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Dương Quang Thiện 2005 Tổng hợp.TP.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Dương Quang Thiện 2006 Tổng hợp. TP.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Jason Price 2003 USA: John Wiley & Sons, INC Tham khảo eng Hiện có
4 John Sharp and Jon Jagger 2012 USA: Microsoft. Tham khảo eng Chưa có
5 Erik Brown 2002 USA: Manning Publications Co Tham khảo eng Hiện có http://index-of.co.uk/Microsoft-Windows-Ebooks/Manning%20-%202002%20-%20Windows%20Forms%20Programming%20With%20C%23.pdf fahasa

58. CON501 - Lập trình Web 4 Thiều Thanh Quang Phú (ttqphu@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Hữu Khang, Hoàng Đức Hải 2002 Phương Đông Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7545
2 Luke Welling and Laura Thomson 2003 SAMS Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7549
3 Nguyễn Trường Sinh 2005 Thống kê Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7546
4 Steven Holzner; Gia Việt biên dịch 2009 Thống kê Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Hữu Khang, Hoàng Đức Hải 2002 Phương Đông Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7545
2 Luke Welling and Laura Thomson 2003 SAMS Giảng dạy chính eng Hiện có Hiện có năm: 2017 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7549
3 Nguyễn Trường Sinh 2005 Thống kê Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7546
4 Steven Holzner ; Gia Việt biên dịch 2009 Thống kê Tham khảo vie Chưa có
5 Tobias Ratschiller and Till Gerken 2000 SAMS Tham khảo eng Chưa có fahasa
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đại học An Giang Tham khảo Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7633
2 Bộ môn CNTT 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7632
3 Bộ môn CNTT Đại học An Giang Giảng dạy chính Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7634
4 Giảng dạy chính Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7866
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn GV không ghi rõ tên tài liệu cụ thể
2 Giảng dạy chính Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7866
3 Tham khảo Hiện có Hiện có ở khoa
4 Tham khảo Hiện có Thư viện

65. CON914 - Lập trình truyền thông 5 Thiều Thanh Quang Phú (ttqphu@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Ts. Ngô Bá Hùng, Ths. Nguyễn Công Huy 2004 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7841
2 Nguyễn Phương Lan, Hoàng Đức Hải 2001 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/3263
3 David Reilly and Michael Reilly 2002 Addision Wesley Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7837
4 David Reilly and Michael Reilly Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7837
5 Elliotte Rusty Harold 2004 Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7838

66. IMS914 - Hệ quản trị CSDL Oracle 1 Lê Văn Toán (lvtoan@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn HTTT 2010 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7499

67. BUS528 - Thương mại điện tử - TH 5 Trần Thị Tuyết Vân (tttvan@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 PGS.TS. NGƯT Nguyễn Văn Hồng, TS. Nguyễn Văn Thoan 2012 Đại học Ngoại Thương Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7913 Hiện có: 2017
2 Kenneth Laudon & Carol Guercio Traver 2012 Prentice Hall Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7915 Hiện có: 2014 (E-commerce, 10 edition)
3 Gary P. Schneider 2009 Publisher Course Technologies Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7916 Hiện có: 2007
4 Nam, Tuấn, Thành, Tùng 2013 Trung tâm đào tào Seo VietMoz Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7917 Hiện có: 2007
5 Nguyễn Trọng Thơ 2014 Học viện đào tào CNTT NIIT-iNet Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7918
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Nguyên Khang, Đỗ Thanh Nghị 2012 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Spinesllis, D 2006 New York, Addison-Wesley Tham khảo eng Hiện có
3 A.M. St. Laurent 2004 O'Reilly Media Tham khảo eng Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Thomas Erl, Zaigham Mahmood, Ricardo Puttini 2013 Prentice Hall Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Arshdeep Bahga, Vijay Madisetti 2013 CreateSpace Independent Publishing Platform Tham khảo eng Hiện có
3 Michael J. Kavis 2014 Wiley Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Zigurd Mednieks, Laird Dornin, G. Blake Meike, Masumi Nakamura 2012 O’Reilly Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7549 fahasa
2 Dave MacLean, Satya Komatineni, Grant Allen 2015 Apress Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7478
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú