Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên
Chăn nuôi - Đại học

Thông tin cán bộ phụ trách

Nguyễn Thị Phương Ánh
ntpanh@agu.edu.vn

Click vào môn học để xem danh mục tài liệu của từng môn, hoặc hiển thị tất cả

Tổng số môn học: 78

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7301
2 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7300
3 Tham khảo Hiện có (Tầng 4 _Thư viện)
4 2014 Tham khảo Hiện có Lưu ở VP khoa NN
5 2009 Tham khảo Hiện có Lưu ở VP khoa NN
6 2016 Tham khảo Hiện có Lưu ở VP khoa NN
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Quang Phan, Phạm Văn Sinh 2013-2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9549
2 Khoa Lý luận Chính trị 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7725 (Năm 2017)
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
4 Bộ môn Triết học 2006 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có năm: 2009
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Bộ môn Triết học 2004 Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm : 2008 đã scan 2014
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Viết Thông 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
7 Bộ môn Triết học 2007 Lưu hành nội bộ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có: 2009

4. HCM101 - Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 Bùi Thu Hằng. bthang@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Ngọc Anh (chủ biên) ... [và những người khác 2017 Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đinh Xuân Lý, Phạm Ngọc Anh (đồng chủ biên) 2008 Lý luận Chính trị Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7162
3 Song Thành 2005 Lý luận chính trị Tham khảo vie Hiện có
4 Hội đồng Lý luận Trung Ương 2013 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2017 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có đang bổ sung
2 Đảng Cộng sản Việt Nam 2015 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7161 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7497
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có ebook: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
5 Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 1999 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008

6. PHT101 - Giáo dục thể chất (*) 20 Bộ môn Giáo dục thể chất

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Anh Tuấn, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Mạnh Thái 2008 Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Thị Thảo Trang 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7129
3 Nguyễn Kim Minh, Nguyễn Trọng Hải, Trần Đồng Lâm, Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Nguyễn Kim Minh 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Liên Đoàn Điền Kinh Thế Giới 2010 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2013. (TK02453) 2010 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2010 (3)
6 Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004 (50 quyển) Năm 2010: 10 quyển
7 Nguyễn Văn Trạch và Ngũ Duy Anh 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2004 Giáo trình bơi lội
8 Trường ĐHSP TDTT TPHCM 2009 Thể dục thể thao. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
9 Vũ Thành Sơn, Nguyễn Danh Hoàng Việt 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003
10 Nguyễn Trần Phương Thảo 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7126
11 Nguyễn Danh Thái, Mai Duy Diễn 1980 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9024
12 Nguyễn Danh Thái, Vũ Thành Sơn 1999 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có
13 Ủy ban TDTT Việt Nam 2005 – 2008 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-634-TTTTC-Luat-Sport-Aerobics-93654.aspx
14 Tổng cục TDTT – Liên Đoàn TD Việt Nam môn TD Aerobics 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-2336-QD-BGDDT-2015-Hoi-khoe-Phu-Dong-toan-quoc-lan-thu-IX-2016-286345.aspx
15 NGUYỄN PHƯỚC THỌ, NGUYỄN PHƯỚC TOÀN, NGUYỄN ANH TUẤN 2009 Trường Đại học sư phạm TDTT TPHCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9824
16 Hồ Văn Tú 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6363
17 Đỗ Chi 1984 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có
18 Đặng Ngọc Quang 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
19 2003 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Luật bơi / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2009
20 Tổng cục thể dục thể thao 2004 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Đăng Thanh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Đào Huy Hiệp, Lưu Ngọc Khái, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Đại Nghĩa 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Hữu Thảo, Phan Tân Hưng, Nguyễn Đình Lưu, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Tiến Hải 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-15-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC-can-bo-giao-duc-quoc-phong-284361.aspx
5 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.hcmut.edu.vn/vi/event/view/van-ban-moi/666-thong-tu-so-6353bgddtgdqp-nga%CC%80y--26-tha%CC%81ng-9-nam-2012
6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
7 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
8 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Lần VI: không thấy Lần VII: 2 (1991) Lần VIII: 1 (1996) Lần IX : 4 (2001) Lần X: 3 (2006) Lần XI: 4 (2011) Lần XII: ebook (http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163) TV hiện có: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII/ Mặt trận
9 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
10 Bộ tổng tham mưu cục quân huấn 2000 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
11 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
12 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-18-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-day-danh-gia-ket-qua-hoc-Giao-duc-quoc-phong-an-ninh-289668.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hughes, John 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 A. J. Thomson,A. V. Martinet 1986 Hong Kong: Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 1989
3 Sarah Cunningham, Peter Moor, Jane Comyns Carr 2005 UK: Pearson Education Ltd Tham khảo eng Hiện có
4 Buzan, Tony 2008 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Capelle G 1995 Paris : Hachette. Giảng dạy chính other Hiện có
2 Capelle G. et Menand R. 2009 Hachette, Paris Tham khảo other Cần kiểm tra lại GV đã gởi file fahasa
3 Boulet R. et al. 2003 Niveau débutant : CLE International Tham khảo other Cần kiểm tra lại GV đã gởi file
4 Phạm Tuấn, Tăng Văn Hùng 2003 Thanh niên Tham khảo other Hiện có
5 Phạm Tuấn, Trần Hữu Tâm 1999 Paris : Hachette Tham khảo other Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Dương Ký Châu 2010 Tổng hợp Giảng dạy chính other Hiện có Hiện có năm: 2012
2 Trần Hiền Thuần 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7548
3 Lý Hiểu Kỳ 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7937 Hiện có năm: 2017
4 Yang Jizhou 2000 Trẻ Tp.HCM Tham khảo other Hiện có Hiện có năm:2010 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7939
5 Khang Ngọc Hoa, Lai Tư Bình 2000 T.P Hồ Chí Minh: NXB Trẻ TP.HCM Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7938
6 Đại học Bắc Kinh; Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục . 2000 Trẻ Tp.HCM Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7939
7 Khang Ngọc Hoa, Lai Tư Bình 2000 Trẻ TP.HCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7938
8 Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh 2000 NXB Trẻ TP.HCM Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7938
9 Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh 2000 NXB Trẻ TP.HCM Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7547
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 John Hughes, Helen Stephenson, Paul Dumment 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Cobuild, C. 2011 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
3 Lougheed, Lin 2009 New York: Pearson Education Tham khảo eng Hiện có
4 Lougheed, Lin 2012 New York: Pearson Education Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2007 fahasa (2017)
5 Cobuild, C. 2012 Trẻ Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
6 Cobuild, C. 2012 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm 2013

12. FSL102 - Tiếng Pháp 2 (*) 5 Châu Ngọc Yên Lê, Huỳnh Lê Thiên Trúc

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Capelle, G. 1995 France/Paris: Hachette Giảng dạy chính other Hiện có
2 Capelle Guy et Menand Robert 2009 France/Paris : Hachette. Tham khảo other Cần kiểm tra lại GV đã gởi file fahasa
3 Boulet Roxane et al. 2003 France / CLE International Tham khảo other Cần kiểm tra lại GV đã gởi file fahasa
4 Phạm Tuấn, Tăng Văn Hùng 2003 Thanh niên Tham khảo other Hiện có
5 Phạm Tuấn, Trần Hữu Tâm 1999 Trẻ Tham khảo vie Hiện có

13. CHI102 - Tiếng Trung 2 (*) 6 Lý Văn Hà (lvha@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 YangJiZhou 2010 Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh. Giảng dạy chính vie Hiện có
2 LiXiaoQi 2000 Trẻ TP Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7939
3 Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh 2000 TP Hồ Chí Minh Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7938
4 Trần Hiền Thuần 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7548 Đang xử lý
5 Lý Hiểu Kỳ 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội. Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7937 Hiện có năm: 2017
6 Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh 2000 Trẻ TP. Hồ Chí Minh Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7547
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Đức Chung 2010 Đại học QG TP.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
2 Lâm Ngọc Thiềm 2011 Đại học Quốc gia TPHCM Giảng dạy chính vie Chưa có Hóa học đại cương / Nguyễn Đình Soa. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh , 2000. - (Tài liệu theo chương trình đào tạo).
3 Ngô Thị Thuận 2015 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Hóa học hữu cơ : Phần bài tập / Ngô Thị Thuận . Tập 1. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2012
4 Nguyễn Đức Chung 2010 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015 (Tập 1, 2 chung 1 cuốn)
5 Lâm Ngọc Thiềm, Trần Hiệp Hải 2008 Đại học quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
6 Ngô Thị Thuận 2015 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Hóa học hữu cơ : Phần bài tập / Ngô Thị Thuận . Tập 1. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2012
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Từ Vọng Nghi 2000 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Tứ Hiếu 2004 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2000
3 Đào Thị Phương Diệp Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Tinh Dung 2011 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000 đã scan 2011 Hóa phân tích 2
5 Hoàng Minh Châu (chủ biên), Từ Văn Mặc, Từ Vọng Nghi 2007 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
6 Nguyễn Thị Thu Vân 2004 Đại học Quốc gia TP. HCM Tham khảo vie Hiện có ebook 2010
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Huỳnh Trường Huê và Nguyễn Phú Dũng 2013 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có Sinh học phân tử: Tài liệu giảng dạy : Tài liệu lưu hành nội bộ. - An Giang : Đại học An Giang , 2012. 572.8/S312 GT00128
2 Hồ Huỳnh Thùy Dương 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002 đã scan 2005
3 Bùi Trang Việt 2001 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Tế bào học Nguyễn Như Hiền, Trịnh xuân Hậu. - Hà Nội : Đại Học Quốc Gia , 2006
4 Phạm Thành Hổ 2002 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
5 Julio E. Celis 1998 Academic Press Tham khảo eng Hiện có Fahasa
6 Trần Phước Đường 2004 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có Sinh học phân tử của tế bào / Harvey Lodish ... [et al.] ; Nguyễn Xuân Hưng, Nguyễn Ngọc Lương dịch . Tập 1 , Cơ sở hóa học và phân tử. - Tái bản lần 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ , 2010. Sinh học phân tử của tế bào / Harvey Lo

17. AGR103 - Sinh học nông nghiệp 2 13 Trần Văn Khải (tvkhai@agu.edu.vn), Nguyễn K

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Đức Cự 2001 Đại Học Quốc Gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Peter H. Raven ... [et al.] ; illustration authors, William C. Ober and Claire W. Garrison 2005 McGraw-Hill, Higher Education Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Quang Mai, Cù Xuân Dần 2004 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
4 W.D. Phillips, T.J. Chilton 1991 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1997
5 Lê Văn Thọ, Lê Xuân Cương 1979 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
6 Hoàng Thị Sản, Hoàng Thị Bé 2005 Đại Học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1998
7 Nguyễn Khoa Lân, Nguyễn Như Đối 2006 Đại học Sư phạm Huế Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1995
8 Hoàng Thi Sản, Hoàng Thị Bé 2005 Đại Học Sư Phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2004
9 Nguyễn Quang Mai 2004 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
10 Nguyễn Tiến Thắng, Nguyễn Đình Huyên 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
11 Trần ích 1979 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
12 Nguyễn Như Khanh 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
13 Nguyễn Nghĩa Thìn 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

18. PRS101 - Xác suất thống kê A - TH 12 Phạm Thị Thu Hoa (ptthoa@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Đức Thông 2008 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phạm Đức Thông 2008 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Diệp Hoàng Ân 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6362
4 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Hoàng Ngọc Nhậm 2003 Thống kê Tham khảo vie Chưa có Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán dùng cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối ngành kinh tế, tài chính, ngoại thương, ngân hàng, quản trị kinh doanh, ... Nguyễn Thanh Sơn, Lê Khánh Luận. - TP. Hồ Chí Minh : Thống K
7 Lê Sĩ Đồng 2013 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Chưa có Bài tập xác suất và thống kê Đinh Văn Găng. - Hà Nội : Giáo dục , 2000.
8 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Năm: 1998
9 Lê Sĩ Đồng 2013 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
10 Nguyễn Cao Văn (chủ biên) 2009 Đại học Kinh tế Quốc dân Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
11 Nguyễn Đình Hiền 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
12 Phạm Văn Kiều 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú

20. COS101 - Tin học đại cương (*) 6 Lê Xuân Phi (lxphi@agu.edu.vn), Lê Trung Thư (

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Tin học 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Mark Dodge, Gaig Stinso, Đoàn Công Thông,Trần Ngọc Hoa 2003 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Trịnh Anh Toàn, Hồng Oanh 2000 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có
4 Busby, M. Learn 2004 Texas: Wordware Publishing, Inc Tham khảo eng Hiện có
5 PTS Learning Systems 2003 Pennsylvania: Bucknell University Tham khảo eng Chưa có
6 Nguyễn Đình Tê 2000 Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Hiện có: New perspectives on Microsoft Powerpoint 2000 comprehensive S. Scott Zimmerman, Beverly B. Zimmerman. - Boston, MA : Course Technology , 2001.
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Khoa Luật và Khoa học chính trị, Trường Đại học An Giang 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Minh Đoan (chủ biên) 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2008 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 1984 Sự thật Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Minh Đoan 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
6 Các Mác,Phơđrích ăngghen 1980 Sự thật Tham khảo vie Hiện có
7 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=27806
8 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
9 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2017 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2018 Bộ luật tố tụng hình sự (Hiện hành) MD074412,MD074413,MD074414,MD074415,MD074416
10 2018 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
11 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
12 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
13 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2016 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
14 2017 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=32833&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%91ai%202013
15 Phạm Hoài Huấn (chủ biên) và những người khác 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
16 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2016 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=29068 Luật Bảo vệ môi trường. Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Chính trị Quốc gia - Sự thật. 2016 - Luật bảo vệ môi trường hiện hành (năm 2014) và các văn
17 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có: VKĐH X năm 2006: 3 quyển & VKĐH XI năm 2011: 4 quyển

22. AGR105 - Kỹ thuật soạn thảo văn bản 6 Trần Minh Tâm (tmtam@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 2008 Chính trị Quốc gia - Sự thật Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7194
2 Mai Ngọc Đức 2016 Phòng hành chính- tổng hợp, trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
3 2012 Tham khảo vie Hiện có http://vietlaw.quochoi.vn/Pages/vbpq-toan-van.aspx?ItemID=25106
4 2012 Tham khảo vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=28407
5 2004 Tham khảo vie Hiện có http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?mode=detail&document_id=12892
6 2011 Tham khảo vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=14518
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thị Thanh Mai Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Chưa có Giáo trình môi trường và con người / Nguyễn Xuân Cự, Nguyễn Thị Phương Loan. - Tái bản lần thứ hai. - Hà Nội : Giáo dục , 2014
2 Nguyễn Thị Ngọc Ẩn Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 1999
3 Trần Minh Tâm (biên soạn) 2004 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Phạm Minh Hiệp và Hoàng Đình Sơn Tham khảo vie Chưa có Giáo trình Con người và môi trường / Lê Văn Khoa (chủ biên), ... [và những người khác. - Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2011
5 Mai Đình Yên Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1997
6 Lê Văn Khoa 2011 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
7 Nguyễn Xuân Cự và Nguyễn Thị Phương Loan 2011 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
8 Lê Thanh Vân 2004 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Bảo Lâm (chủ biên) 2007 Đại học Kinh tế TP. HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2011 đang xử lý: Kinh tế vi mô / ThS. Đinh Thùy Trâm. NXB Phương Đông, 2011
2 Nguyễn Tri Khiêm, Phùng Ngọc Triều 2010 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2008
3 Nguyễn Văn Luân, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Chí Hải 2000 Thống kê Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Nguyễn Văn Luân 2001 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Khác Nhà xuất bản: Thống kê
5 Nguyễn Như Ý 2007 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
6 Nguyễn Như Ý 2007 Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2009
7 Đoàn Thị Mỹ Hạnh, Vũ Việt Hằng 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
8 Dương Tấn Diệp 2008 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999
9 Gregory Mankiw 2003 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Tập 1: (2) Tập 2: (2)
10 Nguyễn Văn Ngọc 2005 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011 Khác Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế quốc dân
11 Nguyễn Văn Luân, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Trình, Nguyễn Chí Hải 2007 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
12 Ngô Đình Giao, Phạm Văn Minh 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
13 Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; Người dịch: Nguyễn Ngọc Bích, Đoàn Văn Thắng, Vũ Hữu Tửu 2000 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
14 Nguyễn Như Ý, Trần Thị Bích Dung, Trần Bá Thọ, Lâm Mạnh Hà 2005 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Kinh tế vi mô Lê Bảo Lâm,Nguyễn Như ý,Trần Thị Bích Dung. - 1st. - Tp.HCM : Thống kê , 2005
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Ngọc Thêm 1997 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 1999
2 Trần Ngọc Thêm 2000 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 1999
3 Nguyễn Khắc Thuần 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Ebook, đang xử lý
4 Phan Kế Bính 2014 Nhã Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999
5 Toan Ánh 2011 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1993
6 Ngô Đức Thịnh 1993 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
7 Đào Duy Anh 2014 Thế giới Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2003
8 Trần Ngọc Thêm 1996 Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1997
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Minh Tuấn 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có Hỏi - đáp về luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010 / Trương Hồng Quang. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật , 2012
2 Nguyễn Đình Hòe 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2009
3 Trần Kim Cương 2005 Đại học Đà Lạt Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7278
4 Bùi Thị Nga 2008 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
5 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 2012 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
6 Hội thảo quốc tế về chính sách hiệu quả năng lượng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Dương Hoàng Thương 2003 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Dương Hoàng Thương 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003
3 Phạm Minh Tuấn Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2001
4 Phạm Xuân Vượng Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999
5 Nguyễn Bản và Đoàn Văn Điện Tham khảo vie Chưa có
6 Phạm Phụ Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú

29. CUL536 - Canh tác học 9 Trần Văn Khải (tvkhai@agu.edu.vn), Lê Hữu

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Văn Khải 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có Canh tác học: Tài liệu giảng dạy / Nguyễn Văn Minh. - An Giang : Đại học An Giang , 2012
2 Nguyễn Văn Minh 2007 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2012
3 Nguyễn Văn Minh 1997 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2012
4 Nguyễn Thế Đặng 1999 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
5 Võ Minh Kha 1996 Nông Nghiệp Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Sổ tay hướng dẫn sử dụng phân bón. Đường Hồng Dật. Nông nghiệp, 2002. (631.81/D124/2002/TK02234)
6 Trần Văn Hâu 1997 Tham khảo eng Chưa có
7 Nguyễn Văn Sánh 1997 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có Giáo trình Hệ thống canh tác / Nguyễn Bảo Vệ (ch.b.), Nguyễn Thị Xuân Thu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nông nghiệp , 2012. Giáo trình lý thuyết nghiên cứu và phát triển hệ thống canh tác / Nguyễn Văn Sánh. - Cần Thơ : Viện Nghiên cư
8 Lê Thị Xua 1997 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có Trồng trọt đại cương / Nguyễn Văn Minh. - Đại học An Giang , 2003. 631/M312 GT0005
9 Huỳnh Thanh Hùng 2001 Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có

30. FIS508 - Thủy sản đại cương 4 Phan Phương Loan (pploan@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Phương Loan 2007 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/568
2 Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải, Dương Nhựt Long và Võ Nam Sơn 2012 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7320
3 Nguyễn Quang Linh 2011 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
4 Trần Văn Vỹ 2005 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có

31. BIO103 - Hóa sinh đại cương 14 Nguyễn Văn Chương (nvchuong@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Phước Nhuận 2005 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2007 Phần 1: 2 quyển Phần 2: 2 quyển
2 Đào Đình Thức 2001 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
3 N. N. PAVLOP, Lê Chí Kiên, Nguyễn Văn Hai 1983 Đại học và trung học chuyên nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Nguyễn Phước Nhuận, Đỗ Hiếu Liêm, Huỳnh Thị Bạch Yến 2007 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Nguyễn Khương 1999 Khoa học và Kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có
6 Nguyễn Đình Huề 1975 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 1977
7 Trần Sơn 1994 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2001
8 Trịnh Lê Hùng 2005 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
9 Đồng Thị Thanh Thu 2006 Đại học Khoa Học Tự Nhiên Tham khảo vie Chưa có
10 Nguyễn Đình Huyên 2006 Đại học Khoa Học Tự Nhiên Tham khảo vie Chưa có
11 Trần Hiệp Hải 2002 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
12 Trần Hiệp Hải, Trần Kim Thanh 1983 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
13 La Đồng Minh 1973 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
14 Trần Thị Huệ 2000 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Phi Bằng 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có Bệnh lý thú y : Tài liệu giảng dạy / Lê Thị Thúy Hằng, Nguyễn Phi Bằng. - An Giang : Đại học An Giang , 2013
2 Vũ Triệu An 1978 Y học Tham khảo vie Chưa có
3 JICA (Japan international cooperation agency) 2002 Viện Thú y Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Cotran, Ramzi S., Kumar Vi nay, Robbins Stanley L. 2004 W.B. Saunders CompHny, Philadelphia, USA Tham khảo eng Hiện có
5 Tổ chức hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) 2001 Bộ Nông – Lâm – Ngư nghiệp Tokyo Nhật Bản. Cục Chăn nuôi Tham khảo vie Chưa có
6 Phạm Ngọc Thạch 2006 Nxb. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có

33. ANI528 - Động vật học 6 Võ Lâm (vlam@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Võ Lâm và Bùi Phan Thu Hằng 2016 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Miller, S.A. and J. P. Harley 2001 The McGraw−Hill Companies Tham khảo eng Hiện có
3 Magulis, L. and Chapman, M.J. 2009 Academic Press/Elsevier Tham khảo eng Hiện có
4 Mikesell, R. and M. Baker 2011 DELMA Cengage learning Tham khảo eng Hiện có
5 Reece, J.B., Urry, L.A., Cain, M.L., Wasserman, S.A., Minorsky, P.V. and R.B. Jackson 2014 Pearson Tham khảo eng Hiện có
6 Ban Tự Điển 2002 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2003
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Ngô Thụy Bảo Trân 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2015
2 Lăng Ngọc Huỳnh 2007 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có
3 Nguyễn Đình Giậu 2000 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có
4 Quách Văn Tỉnh, Trần Hạnh Dung, Hoàng Văn Lương và Nguyễn Văn Thêm 2004 Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
5 Eliot Goldfinger 2004 Oxford University Tham khảo eng Hiện có
6 Sapa broiler notes anatomy and physiology of the chicken 2013 Tham khảo eng Hiện có http://www.sapoultry.co.za/pdf-training/anatomy-physiology-of-chicken.pdf

35. ANI531 - Tổ chức và phôi thai học 6 Nguyễn Tuyết Giang (ntgiang@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Tuyết Giang 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7294
2 Lương Kim Thanh 2006 Đại học Huế Tham khảo vie Chưa có
3 Lâm Thị Thu Hương 2005 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có
4 Bacha W. J. & Bacha L. M. 2000 Lippincott Williams & Wilkins Tham khảo eng Hiện có
5 Trịnh Bình, Phạm Phan Địch và Đỗ Kính 2004 Y học Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7298
6 Phạm Thị Hiền Lương và Phan Đình Thắm 2009 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Ngô Thụy Bảo Trân 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Ngô Thụy Bảo Trân 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Lê Văn Thọ và Đàm Văn Tiện 1992 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
4 Mai Văn Hưng 2004 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Đình Nhung và Nguyễn Minh Tâm 2005 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
6 Nguyễn Quang Mai, Cù Xuân Dần 2004 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
7 Trần Thị Dân & Dương Nguyên Khang 2006 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
8 Lê Văn Thọ và Đàm Văn Tiện 1992 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
9 Mai Văn Hưng 2004 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
10 Nguyễn Đình Nhung và Nguyễn Minh Tâm 2005 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
11 Nguyễn Quang Mai, Cù Xuân Dần 2004 Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
12 Trần Thị Dân & Dương Nguyên Khang 2006 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Phan Thu Hằng 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Lê Đức Ngoan 2002 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
3 Hội chăn nuôi Việt Nam 2004 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
4 Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhật Xuân Dung và Võ Văn Sơn 1999 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có
5 Vũ Duy Giảng, Nguyễn Thị Lương Hồng và Tôn Thất Sơn 1997 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có Giáo trình Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi sách dành cho Cao đẳng Sư phạm Vũ Duy Giảng, Tôn Thất Sơn. - Hà Nội : Đại Học Sư Phạm , 2007
6 Hồ Thị Phương Thảo 2014 Đại học An Giang Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tổ Vi sinh vật học Đại cương 9 Khoa NN – TNTN ) 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Nguyễn Hữu Hiệp 2011 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7207
3 Nhóm giảng dạy VSV học đại cương 2011 Đại học An Giang Tham khảo vie Chưa có
4 Nguyễn Hữu Hiệp 2011 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7207
5 Lansing M. Prescott 2002 McGraw-Hill Science Tham khảo eng Hiện có Microbiology I Edward Alcamo. - 1st. - Mc Graw Hill. 579/A346-TT MD012837
6 Gareth M. Evans and Judith C. Furlong 2003 John Wiley & Sons Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2011 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5677
7 Nguyễn Thị Xuyến 1996 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
8 Phạm Văn Kim 2002 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7209
9 Trần Thanh Thủy 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1998
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trương Thanh Nhã 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
2 Nguyễn Duy Cương, Nguyễn Hữu Quỳnh 1999 Từ điển Bách khoa Tham khảo vie Chưa có
3 Phạm Khắc Hiếu, Lê Thị Ngọc Diệp 1997 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Thư viện có: Giáo trình Dược lý học thú y Phạm Khắc Hiếu. - Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2009. (MD063750; MD063751; MD063752)
4 Hoàng Tích Huyền 2001 Y học Tham khảo vie Chưa có
5 Nguyễn Khang 2005 Y học Tham khảo vie Chưa có
6 Võ Văn Chi 1999 Y học Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2012 Tập 1: (2) Tập 2: (2)

41. VES502 - Vi sinh vật thú y 6 Nguyễn Thị Hạnh Chi (nthchi@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Hạnh Chi 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2015 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7749
2 Lê Huy Chính 2003 Y học Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Ngọc Hải và Nguyễn Thị Kim Loan 2009 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
4 Phạm Hồng Sơn 2008 Đại học Huế Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7742
5 Carter, G.R và D.J., Wise 2004 Iowa State: Blackwell Publishing Company Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7739
6 Quinn P.J., M.E. Carter, B. Markey, and G.R. Carter 2004 Spain: Elsevier Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 1994 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7740
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hồ Xuân Nghiệp 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
2 Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm - Viện Chăn nuôi Quốc gia 1995 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
3 Nguyễn Hữu Tào và Lê Văn Liễn 2005 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
4 Vũ Duy Giảng 1999 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có Giáo trình Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi sách dành cho Cao đẳng Sư phạm Vũ Duy Giảng, Tôn Thất Sơn. - Hà Nội : Đại Học Sư Phạm , 2007
5 Nguyễn Xuân Trạch 2004 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7828
6 Humphreys, L.R. 1987 New York: Copublished in the United States with John Wiley and Sons, Inc. Tham khảo eng Chưa có

43. ESP504 - Tiếng Anh chuyên ngành chăn nuôi 4 Trần Trung Tuấn (tttuan@agu.edu.vn), Nguyễn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Phan Thu Hằng, Ngô Thụy Bảo Trân, Trần Trung Tuấn 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Tham khảo vie Chưa có
3 Tham khảo vie Chưa có
4 Tham khảo eng Chưa có

44. ANI539 - Chăn nuôi heo 6 Trần Trung Tuấn (tttuan@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Trung Tuấn 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Nguyễn Quang Linh 2005 Đại học Nông lâm Huế Tham khảo vie Chưa có Tên tài liệu tương tự: Giáo trình chăn nuôi lợn / Nguyễn Quang Linh (TK02094)
3 Lê Thị Mến 2008 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có
4 Phạm Sĩ Tiệp 2004 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Chưa có
5 Võ Văn Ninh 2001 Trẻ Tham khảo vie Chưa có
6 Vũ Đình Tôn 2005 Nxb. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có

45. ANI540 - Chăn nuôi gia cầm 6 Đào Thị Mỹ Tiên (dtmtien@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đào Thị Mỹ Tiên 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Bùi Đức Lũng và Nguyễn Xuân Sơn 2003 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
3 Bùi Đức Lũng 2003 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
4 Bùi Xuân Mến 2000 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
5 Dương Thanh Liêm 2002 Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
6 Lã Thị Thu Minh 2000 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có

46. ANI541 - Chăn nuôi trâu, bò 6 Hồ Xuân Nghiệp (hxnghiep@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Thu Hồng 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Preston T.R và Leng R.A 1991 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
3 Lê Đức Ngoan, Nguyễn Thị Hoa Lý và Dư Thị Thanh Hằng 2005 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7784
4 Nguyễn Trọng Tiến, Nguyễn Xuân Trạch, Mai Thị Thơm và Lê Văn Ban 2001 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2009
5 Nguyễn Xuân Trạch 2003 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7828
6 Vũ Duy Giảng, Nguyễn Xuân Bả, Lê Đức Ngoan, Nguyễn Xuân Trạch, Vũ Chí Cương và Nguyễn Hữu Văn 2008 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7831

47. VES508 - Chẩn đoán bệnh thú y 6 Nguyễn Thị Hạnh Chi (nthchi@agu.edu.vn), Tr

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Hạnh Chi 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2009
2 Barbara E. Straw, B.E., J.J. Zimmerman, S. D’Allaire, D.J. Taylor 2006 Ames Iowa USA: Iowa State University Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7951
3 JICA (Japan international cooperation agency) 2002 Viện Thú y Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Tất Toàn (Khoa Chăn nuôi – Thú y) 2004 Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
5 Phạm Ngọc Thạch và Đỗ Thị Nga 2006 Nxb. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
6 Quinn P.J., M.E. Carter, B.Markey, and G.R. Carter 2004 Spain: Elsevier Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7740
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thị Thúy Hằng 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7395
2 Lý Thị Liên Khai, Hồ Thị Việt Thu 2014 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
3 Calnek, B.W., Barnes, H.J., Beard, C.W., McDougald, L.R. và Saif, Y.M. 1997 London: Mosby-Wolfe. Editiorial Board for the American Association of avian Patholosists Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7397
4 Kuniyasu, C., Mustaffa, D.A., H.J. 1992 Japan International Co-operation agency – Asean Poultry disease research and training project verterinary research Institute, Ipoh, Malaysia Tham khảo eng Chưa có
5 Straw, B.E., Zimmerman, J.J., D’Allaire, S. và Taylor, D.J. 2006 Blackwell Publishing Asia Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7398
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Vũ Ngọc Hoài 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Douglas Slatter 1993 W.B. Sauder Company. Philadelphia Tham khảo eng Hiện có
3 Lê Văn Thọ 2000 Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Văn Biện 1987 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có Giáo trình bệnh ngoại khoa gia súc / Lê Văn Thọ. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh , 2000
5 Huỳnh Văn Kháng 2006 Nxb. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có

50. VES507 - Sản khoa và gieo tinh nhân tạo 6 Nguyễn Thế Thao (ntthao@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thế Thao 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013
2 Nguyễn Hữu Ninh và Bạch Đăng Phong 2001 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999
3 Chung Anh Dũng 2011 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
4 Kubus, S.A. 1995 Spain. Marca S.A. Tham khảo eng Chưa có GV cho mượn
5 Senger, P.L. 1997 USA. Current Conception Inc. Tham khảo eng Chưa có GV cho mượn
6 Trần Tiến Dũng, Dương Đình Long và Nguyễn Văn Thanh 2002 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có Gv cho mượn
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trương Thanh Nhã 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lương Văn Huấn 1999 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1997 Hiện có: Ký sinh và bệnh ký sinh ở gia súc gia cầm, tập 2 Khác Nhà xuất bản: Đại học Nông lâm nghiệp
3 Nguyễn Hữu Hưng 1999 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có
4 Phạm Văn Khuê, Phan Lục 1996 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
5 Phạm Sĩ Lăng, Phan Địch Lân 2001 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
6 Phan Thế Việt (chủ biên) Nguyễn Thị Kỳ, Nguyễn Thị Lê 1977 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Võ Lâm 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2015
2 Kumar, R. 2011 Sage Publications Tham khảo eng Hiện có
3 Dương Thiệu Tống 2002 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có
4 Nguyễn Văn Tuấn 2011 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2012
5 Kwanchai A. Gomez, Arturo A. Gomez 1984 John Wiley & Sons Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9413
6 Quinn, G.P. và Keough, M.J. 2002 Cambridge University Tham khảo eng Hiện có

53. ANI514 - Công nghệ thức ăn gia súc 6 Hồ Xuân Nghiệp (hxnghiep@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hồ Xuân Nghiệp 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
2 Tôn Thất Sơn, Nguyễn Thị Mai và Nguyễn Thị Lệ Hằng 2005 Nxb. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7818
3 Pond W. G., D.C. Church và K.R. Pond 1995 John Wiley & Sons. USA Tham khảo eng Chưa có
4 Trung tâm khuyến nông trung ương 2003 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7815
5 Trần Thế Truyền 2006 Đại học Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7812
6 Nguyễn Văn Thanh 2010 Đại học Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có Luận văn tốt nghiệp ĐH Đà Nẵng http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7817

54. ANI516 - Vệ sinh môi trường chăn nuôi 6 Đào Thị Mỹ Tiên (dtmtien@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đào Thị Mỹ Tiên 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Châu Bá Lộc 1996 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Thư viện hiện có: Bài giảng vệ sinh môi trường trong chăn nuôi năm 2014
3 Dương Nguyên Khang 2009 Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có
4 Dương Nguyên Khang 2009 Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có
5 Lăng Ngọc Huỳnh 2000 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
6 Lê Hoàng Việt 2000 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có

55. ANI517 - Chăn nuôi dê, thỏ 6 Bùi Phan Thu Hằng (bpthang@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Phan Thu Hằng 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2010
2 Devendra, C. và G.B. McLeroy 1982 Longman Press Tham khảo eng Chưa có
3 Hồ Quảng Đồ 2000 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Không còn truy cập được http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237ntn4n3nmn31n343tq83a3q3m3237nvn
4 Nguyễn Thiện và Đinh Văn Bình; Viện nghiên cứu và phổ biến kiến thức bách khoa Nghệ An 2003 Nxb. Nghệ An Tham khảo vie Hiện có
5 Lê Đăng Đảnh 2005 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Quang Sức và Đinh Văn Bình 2001 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có

56. CUL531 - Kỹ năng khuyến nông 12 Trịnh Phước Nguyên (tpnguyen@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Văn Khải 2006 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2013
2 A.W. van den Ban & H.S. Hawkins 1999 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
3 Bộ NN & PTNT 1999 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
4 Thomas G. Flores, Pedro – B. Bueno, Rafaeld- Lapastora 1993 Tham khảo vie Chưa có
5 Cục Khuyến Nông & Khuyến Lâm Bộ NN & PTNT 1997 Tham khảo vie Chưa có
6 Bộ NN & PTNT 2001 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
7 Lê Trọng 2000 Văn hóa dân tộc Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Hướng dẫn kế hoạch làm ăn xóa đói giảm nghèo bền vững cho hộ nông dân / Lê Trọng (MD051541; MD051542)
8 Ngô Khắc Nguyên 1966 Cơ Quan Phát Triển Á Châu Tham khảo vie Chưa có
9 Nguyễn Thị Kim Nguyệt 2001 Tủ sách ĐHCT Tham khảo vie Chưa có
10 Nguyễn Ngọc Đệ 2002 Tủ sách ĐHCT Tham khảo vie Chưa có
11 Trần Văn Hoà 1995 Tủ sách Đại Học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có
12 Viên NC & PT Hệ Thống Canh Tác ĐHCT 2003 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Võ Lâm 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2015
2 Church, D.C. 1979 Oxford press Tham khảo eng Chưa có
3 Van Soest, P. J. 1982 Cornell University press, United States of America Tham khảo eng Hiện có
4 Riis, P.M. 1983 Tham khảo eng Chưa có
5 Devendra, C. và G.B. McLeroy 1982 Longman Press Tham khảo eng Chưa có
6 Leng, R.A. 2003 Queensland, Aust Tham khảo eng Chưa có

58. VES505 - Miễn dịch học thú y 6 Vũ Ngọc Hoài (vnhoai@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Vũ Ngọc Hoài 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Lê Văn Hùng 1998 Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
3 Phạm Văn Ty 2001 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Đỗ Ngọc Liên 2004 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
5 Trần Ngọc Bích 2014 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có
6 Sandhu, T.S. 1991 Tham khảo eng Hiện có https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03079459108418780
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Phi Bằng 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có Nội khoa gia súc : Tài liệu giảng dạy / Nguyễn Phi Bằng. - An Giang : Trường Đại học An Giang , 2012
2 Hồ Văn Nam, Nguyễn Thị Đào Nguyên, Phạm Ngọc Thạch 1997 Nông nghiệp Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7291
3 Nguyễn Tất Toàn (Khoa Chăn nuôi – Thú y) 2004 Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
4 Phạm Ngọc Thạch 2006 Nxb. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
5 Phạm Ngọc Thạch, Đỗ Thị Nga 2006 Nxb. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
6 Vandepitte, J., Verhaegen, J., Engbaek, K., Rohner, P., Piot, P. and Heuck,C.C. 2003 Geneva: World Health Organization Tham khảo eng Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Phi Bằng 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7287
2 raig E. Greene 2012 Printed in the United States of America. Elsevier Tham khảo eng Hiện có
3 Debra M. Eldredge, Liisa D carlson and James M. Giffin 2007 Wiley Publishing, Inc. Tham khảo eng Hiện có
4 Nguyễn Văn Biện 2001 Trẻ Tp.HCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7290
5 Phạm Gia Ninh 1975 Đại học Nông nghiệp I Tham khảo vie Chưa có Bệnh nội khoa gia súc Phạm Ngọc Thạch, Hồ Văn Nam, Chu Đức Thắng. - Hà Nội : Nông Nghiệp , 2006
6 Trần Thị Dân, Dương Nguyên Khang 2006 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trương Thanh Nhã 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có GV mang lên: Bài giảng dịch tễ học thú y/ Khoa NN-TNTN/2015
2 Nguyễn Như Thanh 2001 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
3 Nguyễn Quang Tuyên 2003 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
4 Trần Thị Dân 2000 Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007 Tên tài liệu tương tự: Dịch tễ học thú y Khác nhà xuất bản: Nông nghiệp
5 Archie Hunter 2000 Tham khảo vie Hiện có
6 Dirk U. Pfeiffer 2002 The Royal Veterinary College, University of London, United Kingdom Tham khảo eng Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Thu Hồng 2009 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có Giáo trình quản lý sản xuất chăn nuôi / Nguyễn Minh Thông. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ , 2007
2 Nguyễn Thị Song An 2001 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Minh Thông 2004 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007

64. VES518 - Kiểm nghiệm thú sản A 6 Lê Thị Thúy Hằng, Nguyễn Tuyết Giang

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thị Thúy Hằng 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2015
2 Dương Văn Nhiệm 2010 Đại học Nông nghiệp Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
3 Lý Thị Liên Khai 1999 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 Adam MR. MO.Moss 1995 Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2008
5 Michael P. Doyle. Fidel Toldrá 2009 University of Georgia, Griffith, GA, USA Tham khảo eng Hiện có
6 Betty C. Hobbs 2007 Central Public Health Laboratory Colindate, London Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7394
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Tuyết Giang 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7293
2 2004 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7296
3 2004 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7296
4 Quốc hội 2015 Tham khảo vie Chưa có Tên tài liệu tương tự: Luật thú y và các quy định mới nhất về nghiệp vụ công tác thú y (MD066939; MD066940)
5 Chính phủ 2010 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7295
6 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7299
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Chăn nuôi – Thú y Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Nguyễn Thị Thu Hồng 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Chưa có
3 Đào Thị Mỹ Tiên 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có
4 Trần Trung Tuấn 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Chưa có
5 Trương Thanh Nhã 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
6 Lý Thị Liên Khai, Hồ Thị Việt Thu 2014 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Huy Bá 2007 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Võ Thị Thanh Lộc 2010 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
3 Phạm Văn Quyết và Nguyễn Quý Thanh 2001 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7868
4 2015 Tham khảo vie Hiện có https://aao.agu.edu.vn/sites/default/files/1923A-QD-DHAG%20Quyet%20dinh%20ban%20hanh%20Quy%20dinh%20trinh%20bay%20bao%20cao%20chuyen%20de%20tot%20nghiep.pdf
5 Vũ Cao Đàm 1999 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
6 Tham khảo Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Huy Bá 2007 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Võ Thị Thanh Lộc 2010 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
3 Phạm Văn Quyết và Nguyễn Quý Thanh 2011 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7868
4 2015 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có https://aao.agu.edu.vn/sites/default/files/1923A-QD-DHAG%20Quyet%20dinh%20ban%20hanh%20Quy%20dinh%20trinh%20bay%20bao%20cao%20chuyen%20de%20tot%20nghiep.pdf
5 Vũ Cao Đàm 1999 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
6 Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Quốc Khánh 2005 Lao động – Xã hội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Thị song An 2001 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
3 2014 Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7928 GV đưa nhan đề: "Hướng dẫn xây dựng kế hoạch trung hạn trong HTX nông nghiệp"
4 Trần Quốc Khánh 2005 Lao động – Xã hội Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Frank Ellis 1995 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có Giáo trình phân tích chính sách nông nghiệp, nông thôn : (Tài liệu photo) / Phạm Văn Khôi, Vũ Đình Thắng, Vũ Thị Minh. - Hà Nội : Đại học Kinh tế quốc dân , 2007
6 Thái Anh Hòa 2006 Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Kinh tế nông nghiệp = Agriculture Economics : Lý thuyết và thực tiễn = Theory and Practice / Đinh Phi Hổ; Lê Thị Thanh Tùng. - Hà Nội : Thống Kê , 2003
7 Nguyễn Thế Nhã và Nguyễn Đình Thắng 2002 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
8 Phạm Vân Đình và Đỗ Kim Chung 1997 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
9 2003 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Hop-tac-xa-2003-18-2003-QH11-51700.aspx Hiện có: Luật hợp tác xã. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2017 (Luật số 23/2012/QH13)
10 2001 Thống kê Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7930 GV đưa ebook khác nhan đề: "Doanh nghiệp Việt Nam 15 năm đầu thế kỷ (2000-2014)"
11 2000 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7931
12 Frank Ellis 1995 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có Giáo trình phân tích chính sách nông nghiệp, nông thôn : (Tài liệu photo) / Phạm Văn Khôi, Vũ Đình Thắng, Vũ Thị Minh. - Hà Nội : Đại học Kinh tế quốc dân , 2007
13 Vũ Kim Dũng và Cao Thúy Xiêm 2003 Thống kê Tham khảo vie Chưa có

72. VES911 - Tập tính gia súc 6 Nguyễn Thị Thu Hồng (ntthong@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Ngô Thụy Bảo Trân 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có Tên tài liệu tương tự: Tập tính động vật (GT00197)
2 Đàm Văn Tiện 2011 Đại học Nông lâm Huế Tham khảo vie Chưa có
3 David H. Holness và Noël Chabeuf 1991 London and Oxford: Macmillan Education LTD Tham khảo eng Chưa có
4 Melvin J. Swenson, William O. Reece 1993 Ithaca and London: Cornell University Press Tham khảo eng Hiện có http://dl.dairycattlecenter.com/book/Dukes%27physiology%20of%20domestic%20animals.pdf
5 Nguyễn Đình Giậu 2000 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có
6 Trần tiến Dũng, Trương Đình Long và Nguyễn Văn Thanh 2002 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có Gv cho mượn

73. VES913 - Độc chất học thú y A 6 Trương Thanh Nhã (ttnha@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trương Thanh Nhã 2015 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Photo
2 Dương Thanh Liêm 2001 Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
3 Lê Văn Lượng 2001 Y học Tham khảo vie Chưa có
4 Lê Thị Ngọc Diệp 2006 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
5 Lý Thị Liên Khai 2000 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
6 Lê Ngọc Tú 2006 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Mạnh Quân 2007 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Ban tổ chức Chương trình Sáng kiến Phòng chống tham nhũng Việt Nam- VACI 2012 Tham khảo vie Chưa có
3 2012 Tham khảo vie Chưa có
4 2006 Tham khảo eng Hiện có https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-development-previous/2007-2013/docs/document_en.pdf
5 Phạm Huỳnh Thanh Vân 2006 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7420
6 Philip Dearden, Rachel Roland, Gaia Allison and Catherine Allen 2002 Tham khảo eng Hiện có https://www.researchgate.net/publication/255572355_Sustainable_Livelihood_Approaches_-_From_the_Framework_to_the_Field
7 Lê Văn Gia Nhỏ, Huỳnh Trấn Quốc 2012 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
8 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Vũ Ngọc Hoài 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Nguyễn Đức Hiền 2011 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
3 Hồ Thị Thuận 1999 Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng ở gia súc, gia cầm Trịnh Văn Thịnh. - Hà Nội : Nông nghiệp , 1977. 111 tr. 636.089696/Th312
4 Trần Thị Dân 2000 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Tên tài liệu tương tự: Dịch tễ học thú y Khác nhà xuất bản: Nông nghiệp (TK01796)
5 Hilton, A.C.,D. Mortiboy, J.G. Banks, and C.W Penn 1977 Tham khảo eng Hiện có https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1574-695X.1997.tb01036.x
6 Sandhu, T.S. 1991 Tham khảo eng Hiện có https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03079459108418780

76. ANI910 - Bệnh dinh dưỡng gia súc 6 Nguyễn Tuyết Giang (ntgiang@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hồ Thị Phương Thảo 2014 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Combs G.F. 2007 Elsevier Academic Press. London.UK. Tham khảo eng Hiện có
3 Dinev I. 2010 Stara Zagora, Ceva Sante Animal Tham khảo eng Chưa có
4 Đặng Ngọc Hào và Lê Thị Ngọc Diệp 2003 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7985
5 Dương Thanh Liêm, Trần Văn An và Nguyễn Quang Thiệu 2010 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
6 Suttle N. F. 2010 CABI Publishing. Wallingford, United Kingdom Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hồ Xuân Nghiệp 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
2 Lê Văn Liễn và Nguyễn Hữu Tạo 2004 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7829
3 Dương Hữu Thời, Dương Thanh Liêm và Nguyễn Văn Uyển 1982 Nxb Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có
4 Nguyễn Xuân Trạch 2004 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7828
5 Humphreys, L.R. 1987 Copublished in the United States with John Wiley and Sons, Inc. Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Võ Lâm 2014 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Amir, P. and Hendrik, C.P. 1989 Winrock International Institute for Agricultural Development and International Development research Center, Canada Tham khảo eng Hiện có
3 Anthony J. Smith 2001 CTA&MacMillian published Tham khảo eng Chưa có
4 Charan chantalakhana, Pakapun Skunmun 2002 Bangkok. Kasetsart University Press Tham khảo eng Chưa có
5 David H. Holness 1991 CTA&MacMillian published Tham khảo eng Chưa có
6 Devendra, C. và G.B. McLeroy 1982 Longman Press Tham khảo eng Chưa có