Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên
Khoa học Cây trồng - Đại học

Thông tin cán bộ phụ trách

Nguyễn Thị Phương Ánh
ntpanh@agu.edu.vn

Click vào môn học để xem danh mục tài liệu của từng môn, hoặc hiển thị tất cả

Tổng số môn học: 79

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Quang Phan, Phạm Văn Sinh 2013-2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9549
2 Khoa Lý luận Chính trị 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7725 (Năm 2017)
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
4 Bộ môn Triết học 2006 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có năm: 2009
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Bộ môn Triết học 2004 Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm : 2008 đã scan 2014
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Viết Thông 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
7 Bộ môn Triết học 2007 Lưu hành nội bộ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có: 2009

4. HCM101 - Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 Bùi Thu Hằng. bthang@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Ngọc Anh (chủ biên) ... [và những người khác 2017 Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đinh Xuân Lý, Phạm Ngọc Anh (đồng chủ biên) 2008 Lý luận Chính trị Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7162
3 Song Thành 2005 Lý luận chính trị Tham khảo vie Hiện có
4 Hội đồng Lý luận Trung Ương 2013 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2017 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có đang bổ sung
2 Đảng Cộng sản Việt Nam 2015 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7161 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7497
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có ebook: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
5 Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 1999 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hughes, John 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 A. J. Thomson,A. V. Martinet 1986 Hong Kong: Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 1989
3 Sarah Cunningham, Peter Moor, Jane Comyns Carr 2005 UK: Pearson Education Ltd Tham khảo eng Hiện có
4 Buzan, Tony 2008 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Capelle G 1995 Paris : Hachette. Giảng dạy chính other Hiện có
2 Capelle G. et Menand R. 2009 Hachette, Paris Tham khảo other Cần kiểm tra lại GV đã gởi file fahasa
3 Boulet R. et al. 2003 Niveau débutant : CLE International Tham khảo other Cần kiểm tra lại GV đã gởi file
4 Phạm Tuấn, Tăng Văn Hùng 2003 Thanh niên Tham khảo other Hiện có
5 Phạm Tuấn, Trần Hữu Tâm 1999 Paris : Hachette Tham khảo other Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Dương Ký Châu 2010 Tổng hợp Giảng dạy chính other Hiện có Hiện có năm: 2012
2 Trần Hiền Thuần 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7548
3 Lý Hiểu Kỳ 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7937 Hiện có năm: 2017
4 Yang Jizhou 2000 Trẻ Tp.HCM Tham khảo other Hiện có Hiện có năm:2010 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7939
5 Khang Ngọc Hoa, Lai Tư Bình 2000 T.P Hồ Chí Minh: NXB Trẻ TP.HCM Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7938
6 Đại học Bắc Kinh; Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục . 2000 Trẻ Tp.HCM Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7939
7 Khang Ngọc Hoa, Lai Tư Bình 2000 Trẻ TP.HCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7938
8 Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh 2000 NXB Trẻ TP.HCM Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7938
9 Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh 2000 NXB Trẻ TP.HCM Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7547
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 John Hughes, Helen Stephenson, Paul Dumment 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Cobuild, C. 2011 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
3 Lougheed, Lin 2009 New York: Pearson Education Tham khảo eng Hiện có
4 Lougheed, Lin 2012 New York: Pearson Education Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2007 fahasa (2017)
5 Cobuild, C. 2012 Trẻ Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
6 Cobuild, C. 2012 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm 2013

10. FSL102 - Tiếng Pháp 2 (*) 5 Châu Ngọc Yên Lê, Huỳnh Lê Thiên Trúc

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Capelle, G. 1995 France/Paris: Hachette Giảng dạy chính other Hiện có
2 Capelle Guy et Menand Robert 2009 France/Paris : Hachette. Tham khảo other Cần kiểm tra lại GV đã gởi file fahasa
3 Boulet Roxane et al. 2003 France / CLE International Tham khảo other Cần kiểm tra lại GV đã gởi file fahasa
4 Phạm Tuấn, Tăng Văn Hùng 2003 Thanh niên Tham khảo other Hiện có
5 Phạm Tuấn, Trần Hữu Tâm 1999 Trẻ Tham khảo vie Hiện có

11. CHI102 - Tiếng Trung 2 (*) 6 Lý Văn Hà (lvha@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 YangJiZhou 2010 Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh. Giảng dạy chính vie Hiện có
2 LiXiaoQi 2000 Trẻ TP Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7939
3 Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh 2000 TP Hồ Chí Minh Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7938
4 Trần Hiền Thuần 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7548 Đang xử lý
5 Lý Hiểu Kỳ 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội. Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7937 Hiện có năm: 2017
6 Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh 2000 Trẻ TP. Hồ Chí Minh Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7547

12. COS101 - Tin học đại cương (*) 6 Lê Xuân Phi (lxphi@agu.edu.vn), Lê Trung Thư (

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Tin học 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Mark Dodge, Gaig Stinso, Đoàn Công Thông,Trần Ngọc Hoa 2003 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Trịnh Anh Toàn, Hồng Oanh 2000 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có
4 Busby, M. Learn 2004 Texas: Wordware Publishing, Inc Tham khảo eng Hiện có
5 PTS Learning Systems 2003 Pennsylvania: Bucknell University Tham khảo eng Chưa có
6 Nguyễn Đình Tê 2000 Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Hiện có: New perspectives on Microsoft Powerpoint 2000 comprehensive S. Scott Zimmerman, Beverly B. Zimmerman. - Boston, MA : Course Technology , 2001.

13. PHT101 - Giáo dục thể chất (*) 20 Bộ môn Giáo dục thể chất

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Anh Tuấn, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Mạnh Thái 2008 Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Thị Thảo Trang 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7129
3 Nguyễn Kim Minh, Nguyễn Trọng Hải, Trần Đồng Lâm, Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Nguyễn Kim Minh 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Liên Đoàn Điền Kinh Thế Giới 2010 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2013. (TK02453) 2010 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2010 (3)
6 Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004 (50 quyển) Năm 2010: 10 quyển
7 Nguyễn Văn Trạch và Ngũ Duy Anh 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2004 Giáo trình bơi lội
8 Trường ĐHSP TDTT TPHCM 2009 Thể dục thể thao. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
9 Vũ Thành Sơn, Nguyễn Danh Hoàng Việt 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003
10 Nguyễn Trần Phương Thảo 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7126
11 Nguyễn Danh Thái, Mai Duy Diễn 1980 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9024
12 Nguyễn Danh Thái, Vũ Thành Sơn 1999 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có
13 Ủy ban TDTT Việt Nam 2005 – 2008 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-634-TTTTC-Luat-Sport-Aerobics-93654.aspx
14 Tổng cục TDTT – Liên Đoàn TD Việt Nam môn TD Aerobics 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-2336-QD-BGDDT-2015-Hoi-khoe-Phu-Dong-toan-quoc-lan-thu-IX-2016-286345.aspx
15 NGUYỄN PHƯỚC THỌ, NGUYỄN PHƯỚC TOÀN, NGUYỄN ANH TUẤN 2009 Trường Đại học sư phạm TDTT TPHCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9824
16 Hồ Văn Tú 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6363
17 Đỗ Chi 1984 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có
18 Đặng Ngọc Quang 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
19 2003 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Luật bơi / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2009
20 Tổng cục thể dục thể thao 2004 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Đăng Thanh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Đào Huy Hiệp, Lưu Ngọc Khái, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Đại Nghĩa 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Hữu Thảo, Phan Tân Hưng, Nguyễn Đình Lưu, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Tiến Hải 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-15-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC-can-bo-giao-duc-quoc-phong-284361.aspx
5 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.hcmut.edu.vn/vi/event/view/van-ban-moi/666-thong-tu-so-6353bgddtgdqp-nga%CC%80y--26-tha%CC%81ng-9-nam-2012
6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
7 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
8 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Lần VI: không thấy Lần VII: 2 (1991) Lần VIII: 1 (1996) Lần IX : 4 (2001) Lần X: 3 (2006) Lần XI: 4 (2011) Lần XII: ebook (http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163) TV hiện có: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII/ Mặt trận
9 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
10 Bộ tổng tham mưu cục quân huấn 2000 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
11 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
12 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-18-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-day-danh-gia-ket-qua-hoc-Giao-duc-quoc-phong-an-ninh-289668.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Đức Thắng Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có Toán C : Tài liệu giảng dạy / Nguyễn Phương Thảo , Diệp Hoàng Ân. - An Giang : Đại học An Giang , 2017.
2 Đậu Thế Cấp 2000 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
3 Đinh Thế Lực 2001 Đại học quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
4 James Stewart 2010 Brooks/Code, Cengage Learning Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7186 fahasa
5 Đậu Thế Cấp 2000 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có
6 Walter Rudin 1986 McGraw-Hill, New York Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7187

17. PRS101 - Xác suất thống kê A - TH 12 Phạm Thị Thu Hoa (ptthoa@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Đức Thông 2008 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phạm Đức Thông 2008 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Diệp Hoàng Ân 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6362
4 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Hoàng Ngọc Nhậm 2003 Thống kê Tham khảo vie Chưa có Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán dùng cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối ngành kinh tế, tài chính, ngoại thương, ngân hàng, quản trị kinh doanh, ... Nguyễn Thanh Sơn, Lê Khánh Luận. - TP. Hồ Chí Minh : Thống K
7 Lê Sĩ Đồng 2013 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Chưa có Bài tập xác suất và thống kê Đinh Văn Găng. - Hà Nội : Giáo dục , 2000.
8 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Năm: 1998
9 Lê Sĩ Đồng 2013 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
10 Nguyễn Cao Văn (chủ biên) 2009 Đại học Kinh tế Quốc dân Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
11 Nguyễn Đình Hiền 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
12 Phạm Văn Kiều 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Đức Chung 2010 Đại học QG TP.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
2 Lâm Ngọc Thiềm 2011 Đại học Quốc gia TPHCM Giảng dạy chính vie Chưa có Hóa học đại cương / Nguyễn Đình Soa. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh , 2000. - (Tài liệu theo chương trình đào tạo).
3 Ngô Thị Thuận 2015 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Hóa học hữu cơ : Phần bài tập / Ngô Thị Thuận . Tập 1. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2012
4 Nguyễn Đức Chung 2010 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015 (Tập 1, 2 chung 1 cuốn)
5 Lâm Ngọc Thiềm, Trần Hiệp Hải 2008 Đại học quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
6 Ngô Thị Thuận 2015 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Hóa học hữu cơ : Phần bài tập / Ngô Thị Thuận . Tập 1. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2012
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Từ Vọng Nghi 2000 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Tứ Hiếu 2004 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2000
3 Đào Thị Phương Diệp Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Tinh Dung 2011 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000 đã scan 2011 Hóa phân tích 2
5 Hoàng Minh Châu (chủ biên), Từ Văn Mặc, Từ Vọng Nghi 2007 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
6 Nguyễn Thị Thu Vân 2004 Đại học Quốc gia TP. HCM Tham khảo vie Hiện có ebook 2010

20. CUL301 - Địa chất 3 Nguyên Văn Minh (Thỉnh Giảng)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phùng Ngọc Đĩnh 2000 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 1998
2 Tống Duy Thanh 2003 Đại học Quốc gia - Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
3 Phạm Huy Tiến 1985 Đại học Quốc gia - Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1984
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Khoa Luật và Khoa học chính trị, Trường Đại học An Giang 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Minh Đoan (chủ biên) 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2008 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 1984 Sự thật Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Minh Đoan 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
6 Các Mác,Phơđrích ăngghen 1980 Sự thật Tham khảo vie Hiện có
7 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=27806
8 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
9 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2017 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2018 Bộ luật tố tụng hình sự (Hiện hành) MD074412,MD074413,MD074414,MD074415,MD074416
10 2018 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
11 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
12 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
13 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2016 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
14 2017 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=32833&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%91ai%202013
15 Phạm Hoài Huấn (chủ biên) và những người khác 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
16 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2016 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=29068 Luật Bảo vệ môi trường. Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Chính trị Quốc gia - Sự thật. 2016 - Luật bảo vệ môi trường hiện hành (năm 2014) và các văn
17 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có: VKĐH X năm 2006: 3 quyển & VKĐH XI năm 2011: 4 quyển
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Võ Văn Thắng 2009 Trẻ Giảng dạy chính vie Hiện có Thư viện có:Giáo trình lôgíc học hình thức / Võ Văn Thắng / 2017
2 Hoàng Chúng 1994 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
3 Tô Duy Hợp - Phan Anh Tuấn 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1997
4 Nguyễn Trọng Văn - Bùi Văn Mưa 1995 Tủ sách Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tạ Minh 2010 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: năm 2011 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9251
2 Phạm Đức Trọng (chủ biên), Nguyễn Hữu Túc, Hoàng Thế Cường 2015 Hội Luật gia Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Sinh Huy, Nguyễn Văn Lê, Vũ Minh Tâm 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Nguyễn Sinh Huy, Nguyễn Văn Lê, Vũ Minh Tâm 2003 Đại học sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Tony Bilton 1993 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Chưa có Nhập môn xã hội học / Trần Thị Kim Xuyến (chủ biên) , Nguyễn Thị Hồng Xoan. - TP. Hồ Chí Minh : Thống Kê , 2003 Xã hội học nhập môn Bruce J. Cohen, Terri L. Orbuch. - Hà Nội : Giáo Dục , 1995.
6 Nguyễn Minh Hòa 1999 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
7 Lê Ngọc Hùng 2002 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Chưa có
8 Phạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng 1997 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Chưa có Giáo trình xã hội học đại cương / Phạm Đức Trọng (chủ biên), Nguyễn Hữu Túc, Hoàng Thế Cường. - Hà Nội : Hồng Đức : Hội Luật gia Việt Nam , 2016
9 Tương Lai 1997 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Chưa có

24. CUL501 - Lâm nghiệp đại cương 6 Nguyễn Văn Minh (Thỉnh Giảng)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Minh 2003 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Nguyễn Văn Thêm 1996 Tủ sách Đại học Nông Lâm Tham khảo vie Hiện có Hiện có: 2004 Nguyễn Văn Thêm Lâm sinh học
3 Lê Sỹ Việt, Trần Hữu Viên 1999 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
4 Phùng Ngọc Lan 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có: 2005
5 Thái Văn Trừng 1998 khoa học kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Sách không có năm XB
6 Thái Văn Trừng 1978 Khoa học và kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Thái Văn Trừng Những hệ sinh thái rừng nhiệt đới ở Việt Nam = Les écosystémes forestiers tropicaux au Vietnam: Nghiên cứu trường hợp thảm thực vật rừng Việt Nam

25. PPR301 - Độc chất học môi trường 2 Nguyễn Trung Thành (K.KT-CNMT)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Huy Bá 2008 Đại học quốc gia TPHCM Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8042
2 David A 2002 Cambridge University Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Minh Tuấn 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có Hỏi - đáp về luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010 / Trương Hồng Quang. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật , 2012
2 Nguyễn Đình Hòe 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2009
3 Trần Kim Cương 2005 Đại học Đà Lạt Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7278
4 Bùi Thị Nga 2008 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
5 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 2012 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
6 Hội thảo quốc tế về chính sách hiệu quả năng lượng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Dương Hoàng Thương 2003 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Dương Hoàng Thương 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003
3 Phạm Minh Tuấn Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2001
4 Phạm Xuân Vượng Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999
5 Nguyễn Bản và Đoàn Văn Điện Tham khảo vie Chưa có
6 Phạm Phụ Giáo dục Tham khảo vie Chưa có

28. BIO103 - Hóa sinh đại cương 14 Nguyễn Văn Chương (nvchuong@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Phước Nhuận 2005 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2007 Phần 1: 2 quyển Phần 2: 2 quyển
2 Đào Đình Thức 2001 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
3 N. N. PAVLOP, Lê Chí Kiên, Nguyễn Văn Hai 1983 Đại học và trung học chuyên nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Nguyễn Phước Nhuận, Đỗ Hiếu Liêm, Huỳnh Thị Bạch Yến 2007 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Nguyễn Khương 1999 Khoa học và Kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có
6 Nguyễn Đình Huề 1975 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 1977
7 Trần Sơn 1994 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2001
8 Trịnh Lê Hùng 2005 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
9 Đồng Thị Thanh Thu 2006 Đại học Khoa Học Tự Nhiên Tham khảo vie Chưa có
10 Nguyễn Đình Huyên 2006 Đại học Khoa Học Tự Nhiên Tham khảo vie Chưa có
11 Trần Hiệp Hải 2002 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
12 Trần Hiệp Hải, Trần Kim Thanh 1983 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
13 La Đồng Minh 1973 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
14 Trần Thị Huệ 2000 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có

29. CUL526 - Phân loại thực vật học A 11 Cù Ngọc Quí (cnqui@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Thị Sản 2011 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm:1999
2 Bùi Thu Hà 2007 Đại Học Sư Phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có Phân loại thực vật T1 Lương Ngọc Toản,Võ Văn Chi. - Hà Nội : Giáo dục , 1978.
3 Trần Văn Khải 2009 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
4 Nguyễn Bá 2010 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2007
5 Hoàng Thị Sản và Hoàng Thị Bé 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
6 Phạm Hoàng Hộ 1999 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
7 Phạm Hoàng Hộ 1999 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: Q2 /2000
8 Nguyễn Bá 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
9 Hoàng Thị Sản và Nguyễn Phương Nga 2008 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
10 Nguyễn Lân Dũng 2003 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Bí ẩn về thế giới thực vật Trương Văn Nguyên; Hà Sơn. Đại An. - 1st. - Hà Nội : Hà Nội , 2004.
11 Hoàng Đức Cự 2006 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Chưa có

30. PPH301 - Sinh lý thực vật A 15 Võ Thị Xuân Tuyền (vtxtuyen@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Trang Việt 2000 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Vũ Văn Vụ, Vũ Thanh Tâm và Hoàng Minh Tấn 1999 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2005
3 Bùi Trang Việt 2000 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2002
4 Vũ Văn Vụ, Vũ Thanh Tâm và Hoàng Minh Tấn 1999 Giáo Dục Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Hoàng Thị Sản, Phan Nguyên hồng 1980 Giáo Dục Tham khảo vie Hiện có
6 Hoàng Thị Sản,Trần Văn Ba 1998 Giáo Dục Tham khảo vie Hiện có
7 Hoàng Thị Sản 2004 Đại Học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có
8 Lincoln Taiz and Eduardo Zeiger 2002 Sinauer Associates Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7339
9 Malcolm B Wilkins 2002 Pitman Publishing Tham khảo vie Hiện có Đã scan (năm xb 1984)
10 Malcolm B Wilkins 1984 Pitman Publishing Tham khảo eng Hiện có Đã scan
11 Hoàng Minh Tấn, Vũ Quang Sáng và Nguyễn Kim Thanh 2004 Đại Học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có: 2003
12 Hoàng Thị Sản, Nguyễn Thị Phương Nga 2006 ĐHSP Tham khảo vie Hiện có
13 Lê Văn Hòa, Nguyễn Bảo Toàn 2005 Tủ sách Đại Học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8101
14 Lê Anh Khoa và ctv 2012 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
15 Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2003 Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011 (T1)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tổ Vi sinh vật học Đại cương 9 Khoa NN – TNTN ) 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Nguyễn Hữu Hiệp 2011 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7207
3 Nhóm giảng dạy VSV học đại cương 2011 Đại học An Giang Tham khảo vie Chưa có
4 Nguyễn Hữu Hiệp 2011 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7207
5 Lansing M. Prescott 2002 McGraw-Hill Science Tham khảo eng Hiện có Microbiology I Edward Alcamo. - 1st. - Mc Graw Hill. 579/A346-TT MD012837
6 Gareth M. Evans and Judith C. Furlong 2003 John Wiley & Sons Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2011 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5677
7 Nguyễn Thị Xuyến 1996 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
8 Phạm Văn Kim 2002 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7209
9 Trần Thanh Thủy 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1998

32. SOI304 - Thổ nhưỡng I 4 Nguyễn Văn Chương (nvchuong@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Dương Minh Viễn 2003 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính Chưa có
2 Lê Văn Khoa 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
3 Đường Hồng Dật 2011 Tham khảo vie Chưa có
4 Nguyễn Mỹ Hoa 2011 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2012 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7345

33. GEN302 - Di truyền học - TT 5 Huỳnh Trường Huê (hthue@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Thành Hổ 2000 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2010
2 Bùi Chí Bửu và Nguyễn Thị Lang 2004 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Hiện có: 1999
3 Lê Đình Lương và Quyền Đình Thi 2004 Đại Học Quốc Gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Đỗ Lê Thăng 2011 Giáo Dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2001
5 Benjamin A. Pierce 2012 W. H. Freeman and Company, New York Tham khảo Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Thái Sơn 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9113
2 Nguyễn Nghĩa Thìn 1997 Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tham khảo vie Chưa có
3 Nguyễn Hoàng Nghĩa 1999 Viện Khoa Học Lâm Nghiệp Việt Nam – Nông Nghiệp Tham khảo vie Chưa có
4 Đặng Huy Huỳnh 2001 Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia – Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật Việt Nam Tham khảo vie Chưa có

35. PPR302 - Phì nhiêu đất 4 Nguyễn Văn Chương (nvchuong@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Ngô ngọc Hưng 2004 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7344
2 Lê Thanh Bồn 2006 Nông Nghiệp Tham khảo vie Chưa có
3 Nguyễn Mỹ Hoa 2011 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2012 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7345
4 Đường Hồng Dật 2011 Tham khảo Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Võ Thị Hướng Dương 2009 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Phú Dũng 2005 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7309
3 Vũ Triệu Mân, Lê Lương Tề 1998 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
4 Phạm Văn Kim 2000 Trường Đại Học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9068 (NXB: 2000) http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7976 (NXB: 2017)
5 Vũ Triệu Mân 2007 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8065
6 Vũ Triệu Mân 2007 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7308
7 Ou, S.H 1982 Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Thu Cúc 2006 Trường Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8069 Hiện có: 2003
2 Borror D.J., Delong D. M., Triplehorn C. A 1981 Tham khảo Chưa có
3 Bondarenko H.B., Glusenko A. F 1972 Tham khảo Chưa có
4 Hồ Khắc Tín 1980 Nông Nghiệp Tham khảo Chưa có
5 Segoleve V. N 1964 “KOLOC “Moscow Tham khảo Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú

39. CUL502 - Nghiên cứu hệ thống canh tác 6 Nguyên Văn Minh (Thỉnh Giảng)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Sánh 1997 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Chưa có Giáo trình Hệ thống canh tác / Nguyễn Bảo Vệ (ch.b.), Nguyễn Thị Xuân Thu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nông nghiệp , 2012. Giáo trình lý thuyết nghiên cứu và phát triển hệ thống canh tác / Nguyễn Văn Sánh. - Cần Thơ : Viện Nghiên cư
2 Chambers. Robert, Arnold Pacey, and Lori Ann Thrupp 1989 Intermediate Technology Publications, London Tham khảo eng Chưa có
3 Conway, G. R 1989 Intermediate Technology Publications, London. pp 77- 86 Tham khảo eng Chưa có
4 Đinh Phi Hổ 2008 Phương Đông TP HCM Tham khảo vie Chưa có
5 Kay Ronald D 1988 Mc Graw Hill Book Company. New York, pp 23 – 62 Tham khảo eng Chưa có
6 Nguyễn Thị Song An 2001 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7927 Hiện có: 2017

40. SOI305 - Phân bón 7 Lý Ngọc Thanh Xuân

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Như Hà 2006 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lê Văn Khoa và ctv 2000 Giáo Dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2001
3 Đường Hồng Dật 2003 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Hiện có: 2002
4 Finck, Arnold 1982 Tham khảo eng Hiện có
5 Hoàng Minh Châu 1998 Khoa học kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
6 Hoàng Thị Thái Hòa 2011 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
7 FAO 1984 Food and Agriculture Organization of the United Nations Tham khảo eng Hiện có

41. MOR305 - Phương pháp nghiên cứu khoa học - KHCT 6 Nguyễn Thị Minh Châu, Nguyễn Phú Dũng

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Bảo Vệ, Nguyễn Huy Tài 2005 Trường Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2012
2 Nguyễn Bảo Vệ 2012 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Kwanchai A. Gomez, Arturo A. Gomez 1984 John Wiley & Sons Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9413
4 Tham khảo vie Chưa có Không tìm thấy
5 Vũ Cao Đàm 2003 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
6 Nguyễn Văn Lê 1995 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2001

42. CUL531 - Kỹ năng khuyến nông 12 Trịnh Phước Nguyên (tpnguyen@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Văn Khải 2006 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2013
2 A.W. van den Ban & H.S. Hawkins 1999 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
3 Bộ NN & PTNT 1999 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
4 Thomas G. Flores, Pedro – B. Bueno, Rafaeld- Lapastora 1993 Tham khảo vie Chưa có
5 Cục Khuyến Nông & Khuyến Lâm Bộ NN & PTNT 1997 Tham khảo vie Chưa có
6 Bộ NN & PTNT 2001 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
7 Lê Trọng 2000 Văn hóa dân tộc Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Hướng dẫn kế hoạch làm ăn xóa đói giảm nghèo bền vững cho hộ nông dân / Lê Trọng (MD051541; MD051542)
8 Ngô Khắc Nguyên 1966 Cơ Quan Phát Triển Á Châu Tham khảo vie Chưa có
9 Nguyễn Thị Kim Nguyệt 2001 Tủ sách ĐHCT Tham khảo vie Chưa có
10 Nguyễn Ngọc Đệ 2002 Tủ sách ĐHCT Tham khảo vie Chưa có
11 Trần Văn Hoà 1995 Tủ sách Đại Học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có
12 Viên NC & PT Hệ Thống Canh Tác ĐHCT 2003 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có

43. CUL536 - Canh tác học 9 Trần Văn Khải (tvkhai@agu.edu.vn), Lê Hữu

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Văn Khải 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có Canh tác học: Tài liệu giảng dạy / Nguyễn Văn Minh. - An Giang : Đại học An Giang , 2012
2 Nguyễn Văn Minh 2007 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2012
3 Nguyễn Văn Minh 1997 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2012
4 Nguyễn Thế Đặng 1999 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
5 Võ Minh Kha 1996 Nông Nghiệp Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Sổ tay hướng dẫn sử dụng phân bón. Đường Hồng Dật. Nông nghiệp, 2002. (631.81/D124/2002/TK02234)
6 Trần Văn Hâu 1997 Tham khảo eng Chưa có
7 Nguyễn Văn Sánh 1997 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có Giáo trình Hệ thống canh tác / Nguyễn Bảo Vệ (ch.b.), Nguyễn Thị Xuân Thu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nông nghiệp , 2012. Giáo trình lý thuyết nghiên cứu và phát triển hệ thống canh tác / Nguyễn Văn Sánh. - Cần Thơ : Viện Nghiên cư
8 Lê Thị Xua 1997 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có Trồng trọt đại cương / Nguyễn Văn Minh. - Đại học An Giang , 2003. 631/M312 GT0005
9 Huỳnh Thanh Hùng 2001 Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có

44. CUL506 - Chọn tạo giống cây trồng 7 Nguyễn Thị Thúy Diễm (nttdiem@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Thúy Diễm 2016 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Vũ Đình Hòa, Nguyễn Văn Hoan & Vũ Văn Liệt 2005 Nông nghiệp Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
3 Hoàng Trọng Phán, Trương Thị Bích Phượng 2008 Đại học Huế Tham khảo vie Hiện có
4 Phùng Quốc Tuấn, Nguyễn Quang Thạch 2007 Đại học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có
5 Lê Trần Bình, Hà Hữu Nghị, Lê Thị Muội 1997 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
6 Bùi Chí Bửu, Nguyễn Thị Lang 2007 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
7 Bùi Chí Bửu, Nguyễn Thị Lang 2007 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Bảo Vệ và Nguyễn Huy Tài 2004 Đại Học Cần thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Marschner H 1986 Tham khảo vie Chưa có
3 Nguyễn Thế Đặng 2011 Nông Nghiệp Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
4 Trương Thị Cẩm Nhung 2011 Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Văn Quang và Huỳnh Ngọc Đức 2007 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7433
2 Lê Anh Tuấn 2005 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có
3 Vương Văn Huỳnh – Trần Tuyết Hằng 1997 Nông Nghiệp Tham khảo vie Chưa có Khí tượng nông nghiệp giáo trình Đại học Nông - Lâm nghiệp Đoàn Văn Điếm,...[et all. - Hà Nội : Nông Nghiệp , 2005
4 WMO, N. 1981 Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Quang Trí 1996 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2010
2 Võ-Tòng Anh và ctv 2005 Khoa Nông nghiệp. Trường Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7893
3 Lê Cảnh Định 2006 Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7875
4 Võ Quang Minh 1998 Đại học Cần thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7856
5 Nguyễn Thế Thận, Trần Công Yên 2000 Xây dựng - Hà nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7848

48. CUL507 - Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 4 Nguyễn Phú Dũng (npdung@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Trần Oánh và Nguyễn Văn Biên 2007 Đại học Nông nghiệp Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7306
2 Charles R. Worthing 1983 The Bristish Crop Protection Council Tham khảo vie Hiện có
3 Trần Quang Hùng 1992 Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Cẩm nang thuốc bảo vệ thực vật / Nguyễn Mạnh Chinh, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Mạnh Cường. - Hà Nội : Nông nghiệp , 2017. Sổ tay sử dụng thuốc bảo vệ thực vật Nguyễn Mạnh Chinh, Ký Văn Ngọt. - Tái bản lần 1 có bổ sung. -
4 Trần Văn Hai 1998 Tủ sách Đại Học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2005

49. CUL555 - Chất điều hòa sinh trưởng thực vật 5 Nguyễn Thị Thúy Diễm (nttdiem@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Thúy Diễm 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Minh Chơn 2004 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Như Khanh 2011 Giáo Dục Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Mạnh Chinh 2012 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
5 Hoàng Minh Tấn 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004 Giáo trình sinh lí thực vật : Giáo trình cao đẳng sư phạm / Hoàng Minh Tấn, Vũ Quang Sáng, Nguyễn Kim Thanh. - Hà Nội : Đại học Sư phạm , 2004

50. CUL521 - Xử lý ra hoa 3 Võ Thị Xuân Tuyền (vtxtuyen@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Văn Hâu 2005 Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh. Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Bảo Vệ và Lê Thanh Phong 2004 Trường Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
3 Trần Văn Hâu 2013 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7826
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú

52. CUL537 - Cỏ dại 5 Văng Thị Tuyết Loan (vttloan@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Vũ Phến 2005 Trường Đại Học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Caton B P. M. Motimer and Hill J. E 2004 International Rice Reseach Institute Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7566
3 Phạm Hoàng Hộ 2003 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Có 3 quyển năm 2000
4 Bhagirath Singh Chauhan 2012 International Rice Reseach Institute Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7564
5 Suk Jin Koo, Dương Văn Chín, Yong Woong Kwon và Hoàn Anh Cung 2000 Nông Nghiệp Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8021
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Bảo Vệ 2011 Đại Học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đoàn Thị Thanh Nhàn 1996 Nông Nghiệp Tham khảo vie Chưa có
3 Hoàng Chương và Cao Vĩnh Hải 2001 Nông nghiệp, TP.HCM Tham khảo vie Hiện có
4 Việt Chương và Nguyễn Sô 2000 Thanh niên Tham khảo vie Hiện có
5 Phạm Hồng Đức Phước 2009 Nông nghiệp, TP.HCM Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Bảo Vệ 2011 Đại Học Cần thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đoàn Thị Thanh Nhàn 1996 Nông Nghiệp Tham khảo vie Chưa có
3 Ngô Thế Dân 1999 Nông Nghiệp Tham khảo vie Chưa có
4 Nguyễn Bảo Vệ và Trần Thị Ba 2005 Nông Nghiệp - Thành Phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Võ Quang Minh 2005 Đại học cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7856
2 Võ Quang Minh 2005 Đại học cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7848
3 Trần Trọng Đức 2005 Đại học Quốc Gia TPHCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2010
4 Nguyễn Bá Quảng 2006 Xây dựng Tham khảo vie Chưa có
5 Stan Aronoff 1993 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7876
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Sánh 1997 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Chưa có Giáo trình Hệ thống canh tác / Nguyễn Bảo Vệ (ch.b.), Nguyễn Thị Xuân Thu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nông nghiệp , 2012. Giáo trình lý thuyết nghiên cứu và phát triển hệ thống canh tác / Nguyễn Văn Sánh. - Cần Thơ : Viện Nghiên cư
2 Vũ Công Hậu 2000 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
3 Trần Đức Viên 2004 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

57. CUL534 - Động vật hại nông nghiệp 5 Lê Minh Tuấn (lmtuan@agu.edu.vn), Văn Viễn L

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Đĩnh 2004 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2005
2 Lê Vũ Khôi, Lưu Nguyên Khánh 2000 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
3 Nguyễn Văn Tuất 2005 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
4 Nguyễn Văn Đĩnh 2004 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có Hiện có: 2002 Nhện hại cây trồng và biện pháp phòng chống Nguyễn Văn Đĩnh. - Hà Nội : Nông nghiệp , 2002.
5 Cục Bảo Vệ Thực Vật 2000 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Văn Khải và Nguyễn Thị Thanh Xuân 2016 Lưu hành nội bộ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7204
2 Đinh Thế Lộc, Võ Nguyên Quyền, Bùi Thế Hùng và Nguyễn Thế Hùng 1997 Nông Nghiệp Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Reissig, W 1985 Int. Rice Res. Inst Tham khảo vie Hiện có Hiện có bản dịch tiếng việt năm 1993 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7206
4 Nguyễn Ngọc Đệ 2008 Đại Học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2009 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8087
5 Nguyễn Công Thuật 1995 Nông Nghiệp Tham khảo vie Chưa có
6 Võ Văn Á, Nguyễn Mạnh Chinh 1998 Nông Nghiệp Tham khảo vie Chưa có
7 Bùi Huy Đáp 1984 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
8 Dương Minh 1999 Khoa Nông nghiệp. Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
9 Nguyễn Văn Hoan 2007 Đại Học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có
10 Shouichi Yosida 1981 Đại Học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có

59. CUL545 - Quản lý dịch hại tổng hợp 5 Lê Minh Tuấn (lmtuan@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đường Hồng Dật 2011 Lao Động–Xã Hội Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7277
2 B. M. Shepard, A. T. Barrion, and J. A. Litsinger 1989 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
3 B. M. Shepard, A. T. Barrion, and J. A. Litsinger 1987 Tham khảo eng Hiện có
4 Đường Hồng Dật 2011 Lao Động – Xã Hội Tham khảo vie Chưa có
5 Nguyễn Mạnh Chinh, Mai Văn Quyền, và Nguyễn Đăng Nghĩa 2005 Nông Nghiệp Tham khảo vie Chưa có

60. CUL530 - Cây lương thực 6 Nguyễn Phú Dũng (npdung@agu.edu.vn), Cù Ng

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Ngọc Đệ 2008 Đại Học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2009 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8087
2 Đinh Thế Lộc, Võ Nguyên Quyền, Bùi Thế Hùng và Nguyễn Thế Hùng 1997 Nông nghiệp Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Văn Hoan 2007 Đại Học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có
4 Shouichi Yosida 1981 Đại Học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
5 Bùi Huy Đáp 1984 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
6 Dương Minh 1999 Khoa Nông nghiệp. Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có

61. CUL508. - Cây lúa 0 Nguyễn Thị Thanh Xuân (nttxuan@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú

62. CUL512 - Cây ăn trái 7 Nguyễn Văn Minh (nvminh@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Kế 2014 Nông nghiệp TP Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Văn Kế 2001 Nông nghiệp TP Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Văn Huỳnh, Võ Thanh Hoàng 1995 Nông Nghiệp Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1997
4 Trần Thượng Tuấn Lê Thanh Phong Dương Minh Trần Văn Hòa Nguyễn Thành Hối 1997 Sở Khoa Học Công Nghệ & Môi Trường An Giang Tham khảo vie Chưa có
5 Nguyễn Minh Châu 2001 Nông nghiệp TP Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1999
6 Trần Thượng Tuấn, Lê Thanh Phong, Dương Minh, Trần Văn Hòa, Nguyễn Bảo Vệ 1994 Sở Khoa Học Công Nghệ & Môi Trường An Giang Tham khảo vie Chưa có
7 Vũ Công Hậu 2000 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Thúy Diễm 2016 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đào Thanh Vân, Đặng Thị Tố Nga 2007 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8086
3 Đỗ Đình Thục 2009 Trường Đại học Nông Lâm Huế Tham khảo vie Hiện có
4 Phạm Văn Duệ 2005 Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7410
5 Trần Viết Mỹ 2011 Trung tâm Khuyến nông- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP.Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7409
6 Hà Nhật Tân 2003 Văn hóa thông tin Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7417

64. CUL509 - Cây rau 7 Nguyễn Thị Minh Châu (ntmchau@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Thị Ba 2010 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Thị Ba 1999 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Trần Thị Ba và Võ Thị Bích Thủy Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
4 Trần Khắc Thi 1999 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2005
5 Trần Thị Ba Phạm Hồng Cúc và Trần Thị Kim Ba 1999 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Kỹ thuật trồng rau / Phạm Hồng Cúc, Trần Văn Hai, Trần Thị Ba. - Hà Nội : Nông nghiệp , 2001
6 Trần Thị Ba 1999 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Giáo trình cây rau / Trần Thị Ba. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ , 1999.
7 Phạm Hồng Cúc và Trần Thị Kim Ba (Khoa Nông nghiệp và sinh học ứng dụng) 1999 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Kỹ thuật trồng rau / Phạm Hồng Cúc, Trần Văn Hai, Trần Thị Ba. - Hà Nội : Nông nghiệp , 2001

65. CUL517 - Nông lâm kết hợp 3 Võ Thị Hướng Dương (vthduong@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đặng Kim Vui 2007 Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7979
2 Nguyễn Viết Khoa 2006 Bộ NN & PTNT Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7981
3 Lê Quang Vĩnh 2009 Trường Đại học Nông Lâm Huế Tham khảo vie Chưa có

66. CUL524 - Thực hành nông nghiệp tốt (GAP) 3 Phan Thị Thanh Vân (pttvan@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Thị Ba 2014 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Trần Thị Ba 2010 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
3 Lê Hữu Phước 2012 Đại học An Giang Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Bảo Vệ, Nguyễn Huy Tài 2005 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2012
2 Kwanchai A. Gomez, Arturo A. Gomez 1984 John Wiley & Sons Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9413
3 Tham khảo Chưa có Bộ môn Không tìm thấy
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Bảo Vệ, Nguyễn Huy Tài 2005 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2012
2 Kwanchai A. Gomez, Arturo A. Gomez 1984 John Wiley & Sons Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9413
3 Tham khảo vie Hiện có Bộ môn Không tìm thấy

71. CUL910 - Sinh lý stress thực vật 8 Cù Ngọc Quí (cnqui@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạch và Vũ Quang Sáng 2006 Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004 Giáo trình sinh lí thực vật : Giáo trình cao đẳng sư phạm / Hoàng Minh Tấn, Vũ Quang Sáng, Nguyễn Kim Thanh. - Hà Nội : Đại học Sư phạm , 2004
2 Lê Văn Khoa và ctv 2012 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
3 Lê Văn Hòa và Nguyễn Bảo Toàn 2004 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8101 Đã scan
4 Công nghệ sinh học thực vật 2003 Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
5 Bùi Trang Việt 2000 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
6 Lê Văn Hòa Nguyễn Bảo Toàn 2005 Đại Học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8101 đã scan
7 Lincoln Taiz and Eduardo Zeiger 2002 Tham khảo vie Chưa có
8 Malcolm B Wilkins Pitman Tham khảo eng Hiện có Đã scan (năm xb 1984)

72. CUL911 - Công nghệ sinh học trong BVTV 8 Lê Minh Tuấn (lmtuan@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Đĩnh, Đỗ Tấn Dũng, Hà Quang Hùng, Phạm Văn Lầm, Phạm Bình Quyền và Ngô Thị Xuyên 2004 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2007
2 Phạm Thị Thùy 2004 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2010
3 Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Như Thanh và Dương Đức Tiến 2007 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Nguyễn Thị Thu Cúc 2016 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Xuân Thành, Lê Văn Hưng và Phạm Văn Toản 2003 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/3147
6 Phạm Văn Ty và Vũ Nguyễn Thành 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
7 Nguyễn Xuân Thành, Lê Văn Hưng và Phạm Văn Toản 2003 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/3147
8 Lương Đức Phẩm 2010 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Võ Thị Hướng Dương 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Võ Thị Hướng Dương 2013 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2012
3 Phạm Hoàng Hộ 1972 Lửa Thiêng Tham khảo vie Chưa có

74. CUL520 - Công nghệ sau thu hoạch 11 Võ Thị Xuân Tuyền (vtxtuyen@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Võ Thị Xuân Tuyền và Nguyễn Duy Tân 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có Hiện có: Bài giảng công nghệ sau thu hoạch. Tác giả: Hồ Thanh Bình (GT00668)
2 Nguyễn Minh Thủy 2010 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Lê Văn Tán 2008 Khoa học và kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Bùi Ái 2005 Đại học Quốc gia TP.HCM Tham khảo vie Hiện có Ebook (2003), đang xử lý.
5 Hà Thanh Toàn 2006 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có Bài giảng công nghệ sau thu hoạch ngũ cốc / Dương Thị Phượng Liên, Hà Thanh Toàn. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ , 2000
6 Nguyễn Minh Thủy 2006 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2013
7 Nguyễn Minh Thủy 2010 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
8 Nguyễn Đức Lượng 2006 Đại học Quốc Gia TP. HCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002 Hiện có: Giáo trình vi sinh vật học công nghiệp : Dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học kỹ thuật và dạy nghề / Nguyễn Xuân Thành ... [và những người khác. - Tái bản lần 1. - Hà Nội : Gi
9 Hà Văn Thuyết, Trần Quang Bình 2000 Nông Nghiệp Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Ebook, đang xử lý.
10 Lê Doãn Diên 2004 Nông nghiệp, Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
11 Nguyễn Mạnh Khải 2005 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006

75. CUL912 - Thực hành chọn tạo giống lúa 6 Nguyễn Thị Thái Sơn (nttson@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Thái Sơn 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9101
2 Los Banos, Laguna, Philipines. IRRI 1987 Tham khảo eng Chưa có
3 H. Kuckuck, G. Kobabc, G. Wenzel 1991 Tham khảo eng Chưa có
4 Lê Duy Thành 2001 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
5 Võ Tòng Xuân 1998 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
6 Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn An Giang Trung Tâm khuyến nông 2005 Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú

77. CUL920 - Cây dược liệu A 6 Nguyễn Thị Thúy Diễm (nttdiem@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Thúy Diễm 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Vũ Tuấn Minh 2009 Đại học Nông Lâm Huế Tham khảo vie Hiện có
3 Viện dược liệu 2004 Khoa học kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7408 (Hiện có năm: 2006)
4 Nguyễn Bá Hoạt 2005 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7415
5 Đỗ Tất Lợi 2005 Y học Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7416 Hiện có năm: 2014 (1) 2015 (1)
6 Nguyễn Viết Thân 2004 Y học Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Thị Ba 2010 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Thị Ba 1999 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Giáo trình cây rau / Trần Thị Ba. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ , 1999.
3 Trần Khắc Thi 1999 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2005
4 Phạm Hồng Cúc và Trần Thị Kim Ba 1999 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Kỹ thuật trồng rau / Phạm Hồng Cúc, Trần Văn Hai, Trần Thị Ba. - Hà Nội : Nông nghiệp , 2001
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú