Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên
Phát triển Nông thôn - Đại học

Thông tin cán bộ phụ trách

Nguyễn Thị Phương Ánh
ntpanh@agu.edu.vn

Click vào môn học để xem danh mục tài liệu của từng môn, hoặc hiển thị tất cả

Tổng số môn học: 80

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Trần Oánh và Nguyễn Văn Biên 2007 Đại học Nông nghiệp Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7306
2 Trần Quang Hùng 1992 Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có
3 Trần Văn Hai 1998 Tủ sách Đại Học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2005
4 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Khoa Nông nghiệp
5 2016 Giảng dạy chính Hiện có Khoa Nông nghiệp
6 Charles R. Worthing 1983 The Bristish Crop Protection Council Tham khảo eng Hiện có
7 Phạm Văn Biên, Bùi Cách Tuyến và Nguyễn Mạnh Chinh 2000 Nông Nghiệp Tham khảo vie Hiện có
8 Võ Mai 2001 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Chưa có Hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc , 2005
9 Tham khảo Hiện có (Tầng 4 – Quầy Tham khảo)
10 2014 Tham khảo Hiện có Khoa Nông nghiệp
11 2009 Tham khảo vie Hiện có Khoa Nông nghiệp
12 2015 – 2016. Tham khảo Hiện có Khoa Nông nghiệp
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Quang Phan, Phạm Văn Sinh 2013-2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9549
2 Khoa Lý luận Chính trị 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7725 (Năm 2017)
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
4 Bộ môn Triết học 2006 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có năm: 2009
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Bộ môn Triết học 2004 Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm : 2008 đã scan 2014
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Viết Thông 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
7 Bộ môn Triết học 2007 Lưu hành nội bộ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có: 2009

4. HCM101 - Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 Bùi Thu Hằng. bthang@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Ngọc Anh (chủ biên) ... [và những người khác 2017 Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đinh Xuân Lý, Phạm Ngọc Anh (đồng chủ biên) 2008 Lý luận Chính trị Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7162
3 Song Thành 2005 Lý luận chính trị Tham khảo vie Hiện có
4 Hội đồng Lý luận Trung Ương 2013 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2017 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có đang bổ sung
2 Đảng Cộng sản Việt Nam 2015 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7161 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7497
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có ebook: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
5 Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 1999 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hughes, John 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 A. J. Thomson,A. V. Martinet 1986 Hong Kong: Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 1989
3 Sarah Cunningham, Peter Moor, Jane Comyns Carr 2005 UK: Pearson Education Ltd Tham khảo eng Hiện có
4 Buzan, Tony 2008 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Capelle G 1995 Paris : Hachette. Giảng dạy chính other Hiện có
2 Capelle G. et Menand R. 2009 Hachette, Paris Tham khảo other Cần kiểm tra lại GV đã gởi file fahasa
3 Boulet R. et al. 2003 Niveau débutant : CLE International Tham khảo other Cần kiểm tra lại GV đã gởi file
4 Phạm Tuấn, Tăng Văn Hùng 2003 Thanh niên Tham khảo other Hiện có
5 Phạm Tuấn, Trần Hữu Tâm 1999 Paris : Hachette Tham khảo other Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Dương Ký Châu 2010 Tổng hợp Giảng dạy chính other Hiện có Hiện có năm: 2012
2 Trần Hiền Thuần 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7548
3 Lý Hiểu Kỳ 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7937 Hiện có năm: 2017
4 Yang Jizhou 2000 Trẻ Tp.HCM Tham khảo other Hiện có Hiện có năm:2010 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7939
5 Khang Ngọc Hoa, Lai Tư Bình 2000 T.P Hồ Chí Minh: NXB Trẻ TP.HCM Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7938
6 Đại học Bắc Kinh; Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục . 2000 Trẻ Tp.HCM Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7939
7 Khang Ngọc Hoa, Lai Tư Bình 2000 Trẻ TP.HCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7938
8 Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh 2000 NXB Trẻ TP.HCM Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7938
9 Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh 2000 NXB Trẻ TP.HCM Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7547
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 John Hughes, Helen Stephenson, Paul Dumment 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Cobuild, C. 2011 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
3 Lougheed, Lin 2009 New York: Pearson Education Tham khảo eng Hiện có
4 Lougheed, Lin 2012 New York: Pearson Education Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2007 fahasa (2017)
5 Cobuild, C. 2012 Trẻ Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
6 Cobuild, C. 2012 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm 2013

10. FSL102 - Tiếng Pháp 2 (*) 5 Châu Ngọc Yên Lê, Huỳnh Lê Thiên Trúc

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Capelle, G. 1995 France/Paris: Hachette Giảng dạy chính other Hiện có
2 Capelle Guy et Menand Robert 2009 France/Paris : Hachette. Tham khảo other Cần kiểm tra lại GV đã gởi file fahasa
3 Boulet Roxane et al. 2003 France / CLE International Tham khảo other Cần kiểm tra lại GV đã gởi file fahasa
4 Phạm Tuấn, Tăng Văn Hùng 2003 Thanh niên Tham khảo other Hiện có
5 Phạm Tuấn, Trần Hữu Tâm 1999 Trẻ Tham khảo vie Hiện có

11. CHI102 - Tiếng Trung 2 (*) 6 Lý Văn Hà (lvha@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 YangJiZhou 2010 Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh. Giảng dạy chính vie Hiện có
2 LiXiaoQi 2000 Trẻ TP Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7939
3 Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh 2000 TP Hồ Chí Minh Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7938
4 Trần Hiền Thuần 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7548 Đang xử lý
5 Lý Hiểu Kỳ 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội. Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7937 Hiện có năm: 2017
6 Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh 2000 Trẻ TP. Hồ Chí Minh Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7547

12. COS101 - Tin học đại cương (*) 6 Lê Xuân Phi (lxphi@agu.edu.vn), Lê Trung Thư (

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Tin học 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Mark Dodge, Gaig Stinso, Đoàn Công Thông,Trần Ngọc Hoa 2003 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Trịnh Anh Toàn, Hồng Oanh 2000 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có
4 Busby, M. Learn 2004 Texas: Wordware Publishing, Inc Tham khảo eng Hiện có
5 PTS Learning Systems 2003 Pennsylvania: Bucknell University Tham khảo eng Chưa có
6 Nguyễn Đình Tê 2000 Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Hiện có: New perspectives on Microsoft Powerpoint 2000 comprehensive S. Scott Zimmerman, Beverly B. Zimmerman. - Boston, MA : Course Technology , 2001.

13. PHT101 - Giáo dục thể chất (*) 20 Bộ môn Giáo dục thể chất

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Anh Tuấn, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Mạnh Thái 2008 Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Thị Thảo Trang 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7129
3 Nguyễn Kim Minh, Nguyễn Trọng Hải, Trần Đồng Lâm, Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Nguyễn Kim Minh 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Liên Đoàn Điền Kinh Thế Giới 2010 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2013. (TK02453) 2010 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2010 (3)
6 Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004 (50 quyển) Năm 2010: 10 quyển
7 Nguyễn Văn Trạch và Ngũ Duy Anh 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2004 Giáo trình bơi lội
8 Trường ĐHSP TDTT TPHCM 2009 Thể dục thể thao. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
9 Vũ Thành Sơn, Nguyễn Danh Hoàng Việt 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003
10 Nguyễn Trần Phương Thảo 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7126
11 Nguyễn Danh Thái, Mai Duy Diễn 1980 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9024
12 Nguyễn Danh Thái, Vũ Thành Sơn 1999 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có
13 Ủy ban TDTT Việt Nam 2005 – 2008 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-634-TTTTC-Luat-Sport-Aerobics-93654.aspx
14 Tổng cục TDTT – Liên Đoàn TD Việt Nam môn TD Aerobics 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-2336-QD-BGDDT-2015-Hoi-khoe-Phu-Dong-toan-quoc-lan-thu-IX-2016-286345.aspx
15 NGUYỄN PHƯỚC THỌ, NGUYỄN PHƯỚC TOÀN, NGUYỄN ANH TUẤN 2009 Trường Đại học sư phạm TDTT TPHCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9824
16 Hồ Văn Tú 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6363
17 Đỗ Chi 1984 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có
18 Đặng Ngọc Quang 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
19 2003 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Luật bơi / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2009
20 Tổng cục thể dục thể thao 2004 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Đăng Thanh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Đào Huy Hiệp, Lưu Ngọc Khái, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Đại Nghĩa 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Hữu Thảo, Phan Tân Hưng, Nguyễn Đình Lưu, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Tiến Hải 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-15-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC-can-bo-giao-duc-quoc-phong-284361.aspx
5 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.hcmut.edu.vn/vi/event/view/van-ban-moi/666-thong-tu-so-6353bgddtgdqp-nga%CC%80y--26-tha%CC%81ng-9-nam-2012
6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
7 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
8 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Lần VI: không thấy Lần VII: 2 (1991) Lần VIII: 1 (1996) Lần IX : 4 (2001) Lần X: 3 (2006) Lần XI: 4 (2011) Lần XII: ebook (http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163) TV hiện có: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII/ Mặt trận
9 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
10 Bộ tổng tham mưu cục quân huấn 2000 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
11 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
12 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-18-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-day-danh-gia-ket-qua-hoc-Giao-duc-quoc-phong-an-ninh-289668.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Đức Chung 2010 Đại học QG TP.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
2 Lâm Ngọc Thiềm 2011 Đại học Quốc gia TPHCM Giảng dạy chính vie Chưa có Hóa học đại cương / Nguyễn Đình Soa. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh , 2000. - (Tài liệu theo chương trình đào tạo).
3 Ngô Thị Thuận 2015 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Hóa học hữu cơ : Phần bài tập / Ngô Thị Thuận . Tập 1. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2012
4 Nguyễn Đức Chung 2010 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015 (Tập 1, 2 chung 1 cuốn)
5 Lâm Ngọc Thiềm, Trần Hiệp Hải 2008 Đại học quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
6 Ngô Thị Thuận 2015 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Hóa học hữu cơ : Phần bài tập / Ngô Thị Thuận . Tập 1. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2012
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Khoa Luật và Khoa học chính trị, Trường Đại học An Giang 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Minh Đoan (chủ biên) 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2008 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 1984 Sự thật Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Minh Đoan 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
6 Các Mác,Phơđrích ăngghen 1980 Sự thật Tham khảo vie Hiện có
7 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=27806
8 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
9 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2017 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2018 Bộ luật tố tụng hình sự (Hiện hành) MD074412,MD074413,MD074414,MD074415,MD074416
10 2018 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
11 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
12 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
13 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2016 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
14 2017 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=32833&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%91ai%202013
15 Phạm Hoài Huấn (chủ biên) và những người khác 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
16 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2016 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=29068 Luật Bảo vệ môi trường. Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Chính trị Quốc gia - Sự thật. 2016 - Luật bảo vệ môi trường hiện hành (năm 2014) và các văn
17 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có: VKĐH X năm 2006: 3 quyển & VKĐH XI năm 2011: 4 quyển

17. AGR103 - Sinh học nông nghiệp 2 13 Trần Văn Khải (tvkhai@agu.edu.vn), Nguyễn K

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Đức Cự 2001 Đại Học Quốc Gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Peter H. Raven ... [et al.] ; illustration authors, William C. Ober and Claire W. Garrison 2005 McGraw-Hill, Higher Education Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Quang Mai, Cù Xuân Dần 2004 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
4 W.D. Phillips, T.J. Chilton 1991 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1997
5 Lê Văn Thọ, Lê Xuân Cương 1979 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
6 Hoàng Thị Sản, Hoàng Thị Bé 2005 Đại Học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1998
7 Nguyễn Khoa Lân, Nguyễn Như Đối 2006 Đại học Sư phạm Huế Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1995
8 Hoàng Thi Sản, Hoàng Thị Bé 2005 Đại Học Sư Phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2004
9 Nguyễn Quang Mai 2004 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
10 Nguyễn Tiến Thắng, Nguyễn Đình Huyên 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
11 Trần ích 1979 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
12 Nguyễn Như Khanh 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
13 Nguyễn Nghĩa Thìn 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

18. AGR105 - Kỹ thuật soạn thảo văn bản 6 Trần Minh Tâm (tmtam@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 2008 Chính trị Quốc gia - Sự thật Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7194
2 Mai Ngọc Đức 2016 Phòng hành chính- tổng hợp, trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
3 2012 Tham khảo vie Hiện có http://vietlaw.quochoi.vn/Pages/vbpq-toan-van.aspx?ItemID=25106
4 2012 Tham khảo vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=28407
5 2004 Tham khảo vie Hiện có http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?mode=detail&document_id=12892
6 2011 Tham khảo vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=14518

19. PRS101 - Xác suất thống kê A - TH 12 Phạm Thị Thu Hoa (ptthoa@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Đức Thông 2008 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phạm Đức Thông 2008 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Diệp Hoàng Ân 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6362
4 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Hoàng Ngọc Nhậm 2003 Thống kê Tham khảo vie Chưa có Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán dùng cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối ngành kinh tế, tài chính, ngoại thương, ngân hàng, quản trị kinh doanh, ... Nguyễn Thanh Sơn, Lê Khánh Luận. - TP. Hồ Chí Minh : Thống K
7 Lê Sĩ Đồng 2013 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Chưa có Bài tập xác suất và thống kê Đinh Văn Găng. - Hà Nội : Giáo dục , 2000.
8 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Năm: 1998
9 Lê Sĩ Đồng 2013 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
10 Nguyễn Cao Văn (chủ biên) 2009 Đại học Kinh tế Quốc dân Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
11 Nguyễn Đình Hiền 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
12 Phạm Văn Kiều 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tạ Minh 2010 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: năm 2011 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9251
2 Phạm Đức Trọng (chủ biên), Nguyễn Hữu Túc, Hoàng Thế Cường 2015 Hội Luật gia Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Sinh Huy, Nguyễn Văn Lê, Vũ Minh Tâm 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Nguyễn Sinh Huy, Nguyễn Văn Lê, Vũ Minh Tâm 2003 Đại học sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Tony Bilton 1993 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Chưa có Nhập môn xã hội học / Trần Thị Kim Xuyến (chủ biên) , Nguyễn Thị Hồng Xoan. - TP. Hồ Chí Minh : Thống Kê , 2003 Xã hội học nhập môn Bruce J. Cohen, Terri L. Orbuch. - Hà Nội : Giáo Dục , 1995.
6 Nguyễn Minh Hòa 1999 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
7 Lê Ngọc Hùng 2002 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Chưa có
8 Phạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng 1997 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Chưa có Giáo trình xã hội học đại cương / Phạm Đức Trọng (chủ biên), Nguyễn Hữu Túc, Hoàng Thế Cường. - Hà Nội : Hồng Đức : Hội Luật gia Việt Nam , 2016
9 Tương Lai 1997 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Chưa có

21. ECO501 - Kinh tế học 10 Lê Thị Thiên Hương

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Bảo Lâm (chủ biên) 2011 Đại học Kinh Tế TP. HCM Giảng dạy chính vie Hiện có đang xử lý: Kinh tế vi mô / ThS. Đinh Thùy Trâm. NXB Phương Đông, 2011
2 Nguyễn Tri Khiêm + Phùng Ngọc Triều 2010 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2008
3 Nguyễn Văn Ngọc 2005 Lao động xã hội Giảng dạy chính vie Chưa có
4 Nguyễn Như Ý 1996 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2011
5 Nguyễn Như Ý 2007 Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2009
6 Đoàn Thị Mỹ Hạnh và Vũ Việt Hằng 2007 Giáo Dục Tham khảo vie Hiện có
7 Dương Tấn Diệp 2008 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1999
8 Nguyễn Như Ý – Trần Thị Bích Dung 2009 Trường đại học kinh tế Tp. HCM Tham khảo vie Chưa có Kinh tế vi mô Lê Bảo Lâm,Nguyễn Như ý,Trần Thị Bích Dung. - 1st. - Tp.HCM : Thống kê , 2005
9 Nguyễn Văn Ngọc 2007 Đại học kinh tế quốc dân Tham khảo vie Chưa có
10 N. Gregory Mankiw 2003 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có Tập 1 Tập 2

22. BIO103 - Hóa sinh đại cương 14 Nguyễn Văn Chương (nvchuong@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Phước Nhuận 2005 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2007 Phần 1: 2 quyển Phần 2: 2 quyển
2 Đào Đình Thức 2001 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
3 N. N. PAVLOP, Lê Chí Kiên, Nguyễn Văn Hai 1983 Đại học và trung học chuyên nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Nguyễn Phước Nhuận, Đỗ Hiếu Liêm, Huỳnh Thị Bạch Yến 2007 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Nguyễn Khương 1999 Khoa học và Kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có
6 Nguyễn Đình Huề 1975 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 1977
7 Trần Sơn 1994 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2001
8 Trịnh Lê Hùng 2005 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
9 Đồng Thị Thanh Thu 2006 Đại học Khoa Học Tự Nhiên Tham khảo vie Chưa có
10 Nguyễn Đình Huyên 2006 Đại học Khoa Học Tự Nhiên Tham khảo vie Chưa có
11 Trần Hiệp Hải 2002 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
12 Trần Hiệp Hải, Trần Kim Thanh 1983 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
13 La Đồng Minh 1973 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
14 Trần Thị Huệ 2000 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tổ Vi sinh vật học Đại cương 9 Khoa NN – TNTN ) 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Nguyễn Hữu Hiệp 2011 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7207
3 Nhóm giảng dạy VSV học đại cương 2011 Đại học An Giang Tham khảo vie Chưa có
4 Nguyễn Hữu Hiệp 2011 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7207
5 Lansing M. Prescott 2002 McGraw-Hill Science Tham khảo eng Hiện có Microbiology I Edward Alcamo. - 1st. - Mc Graw Hill. 579/A346-TT MD012837
6 Gareth M. Evans and Judith C. Furlong 2003 John Wiley & Sons Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2011 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5677
7 Nguyễn Thị Xuyến 1996 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
8 Phạm Văn Kim 2002 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7209
9 Trần Thanh Thủy 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1998
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Ngọc Thêm 1997 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 1999
2 Trần Ngọc Thêm 2000 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 1999
3 Nguyễn Khắc Thuần 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Ebook, đang xử lý
4 Phan Kế Bính 2014 Nhã Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999
5 Toan Ánh 2011 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1993
6 Ngô Đức Thịnh 1993 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
7 Đào Duy Anh 2014 Thế giới Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2003
8 Trần Ngọc Thêm 1996 Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1997

25. CUL301 - Địa chất 3 Nguyên Văn Minh (Thỉnh Giảng)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phùng Ngọc Đĩnh 2000 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 1998
2 Tống Duy Thanh 2003 Đại học Quốc gia - Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
3 Phạm Huy Tiến 1985 Đại học Quốc gia - Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1984

26. POL101 - Con người và môi trường 5 Hồ Thị Thanh Tâm (htttam@agu.edu.vn), Nguyễ

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thị Thanh Mai Đại học Quốc gia TPHCM Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/4128
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2011 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Xuân Cự,Nguyễn Thị Phương Loan 2014 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
4 Lê Thanh Vân 2015 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
5 Lê Văn Khoa (chủ biên) 2011 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có

27. RUD309 - Trồng trọt đại cương 5 Phạm Văn Quang (pvquang@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Minh 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lê Quang Hưng 2003 ĐH Quốc gia TPHCM Tham khảo vie Chưa có
3 Hà Thị Thanh Bình (Chủ biên) và C.S 2002 Nông Nghiệp Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Trồng trọt đại cương / Nguyễn Văn Minh. - Đại học An Giang , 2003.
4 Hopkins, W.G. 1995 Wiley & Sons. Inc Tham khảo eng Hiện có https://www.academia.edu/2455123/Hopkins_W._Huner_N.-Introduction_to_plant_physiology-2008.pdf
5 Soffe, R. J. 1995 Blackwell Science Tham khảo eng Chưa có

28. FIS508 - Thủy sản đại cương 4 Phan Phương Loan (pploan@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Phương Loan 2007 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/568
2 Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải, Dương Nhựt Long và Võ Nam Sơn 2012 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7320
3 Nguyễn Quang Linh 2011 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
4 Trần Văn Vỹ 2005 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có

29. ANI301 - Chăn nuôi đại cương 10 Nguyễn Thị Thu Hồng (ntthong@agu.edu.vn), Ng

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Thị Thu Hà 1995 Đại học Nông lâm Huế Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Hồ Quảng Đồ 2006 Tủ sách Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Chưa có
3 Nguyễn Thị Hạnh Chi và Nguyễn Bá Trung 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7743
4 Nguyễn Duy Thiện 2005 Xây dựng Tham khảo vie Chưa có
5 Võ Văn Sơn 2003 Tủ sách Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có
6 Huỳnh Kim Diệu 2012 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
7 Nguyễn Minh Tâm, Nghiêm Thị Anh Đào, Trần Thị Thuận và Nguyễn Thị Lệ Hằng 2005 Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
8 Nguyễn Thị Hồng Nhân 1997 Khoa Nông Nghiệp & Sinh học ứng dụng. Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7744
9 Trần Thị Dân, Dương Nguyên Khang 2006 Nông Nghiệp Tham khảo vie Hiện có
10 Châu Bá Lộc 2002 Tủ sách Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1996

30. FST514 - Chế biến thực phẩm đại cương 7 Hồ Thị Ngân Hà (htnha@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hồ Thị Ngân Hà 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7466
2 Lê Văn Việt Mẫn 2009 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
3 Lê Văn Việt Mẫn 2004 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Mạnh Thân, Lại Đức Cần Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Vân Tiếp, Quách Đĩnh, Nguyễn Văn Thoa 2008 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Trọng Cẩn, Đỗ Minh Phụng 1990 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
7 Tống Văn Hằng 1985 TP.HCM Tham khảo vie Hiện có

31. RUD311 - Xã hội nông thôn 4 Thái Huỳnh Phương Lan (thplan@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Quang Dũng 2007 Khoa học xã hội Giảng dạy chính vie Chưa có Giáo trình Cơ sở xã hội học nông thôn Việt Nam / Tống Văn Chung. - Hà Nội : Giáo dục , 2011
2 Viện xã hội học 2004 Hà Nội: Khoa học xã hội Tham khảo vie Chưa có
3 Mai Văn Hai – Phan Đại Doãn 2000 Hà Nội: Khoa học xã hội Tham khảo vie Chưa có
4 Phan Đại Doãn 1992 Mũi Cà Mau Tham khảo vie Chưa có

32. RUD313 - Phát triển cộng đồng nông thôn 5 Phạm Huỳnh Thanh Vân (phtvan@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Huỳnh Thanh Vân 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7419
2 Nguyễn Thị Oanh 1995 Đại học Mở - Bán công Tp Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có
3 Trương Văn Tuyển 2007 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
4 Phạm Huỳnh Thanh Vân 2006 Đại học An Giang, dự án PHE Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7420
5 Nguyễn Đức Vinh, Đinh Thị Vinh 2012 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú

35. CUL517 - Nông lâm kết hợp 3 Võ Thị Hướng Dương (vthduong@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đặng Kim Vui 2007 Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7979
2 Nguyễn Viết Khoa 2006 Bộ NN & PTNT Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7981
3 Lê Quang Vĩnh 2009 Trường Đại học Nông Lâm Huế Tham khảo vie Chưa có

36. CUL524 - Thực hành nông nghiệp tốt (GAP) 3 Phan Thị Thanh Vân (pttvan@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Thị Ba 2014 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Trần Thị Ba 2010 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
3 Lê Hữu Phước 2012 Đại học An Giang Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Xuân Phú 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7735
2 Phạm Văn Khôi 2007 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
3 Dương Ngọc Thành 2004 Đại Học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7736
4 Trần Minh Tâm 2008 Đại học An Giang Tham khảo vie Chưa có

39. RUD305 - Thống kê kinh tế - xã hội 5 Trần Văn Hiếu (tvhieu@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mọng Ngọc 2011 Lao động xã hội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2014
2 Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc 2008 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có
3 Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc 2008 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có
4 Hồ Đăng Phúc 2010 Khoa học kỹ thuật Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
5 Đinh Phi Hỗ 2011 Phương Đông Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2012

40. RUD521 - Kinh tế nông thôn 6 Đường Huyền Trang (dhtrang@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Vũ Đình Thắng 2006 Hà Nội: Đại Học Kinh tế Quốc Dân Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phạm Khánh Nam 2005 Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có
3 Đinh Phi Hổ 2003 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có
4 Đào Công Tiến 2003 Đại Học Quốc Gia TPHCM Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Trần Quế 2004 Hà Nội: Khoa Học Xã Hội Tham khảo vie Chưa có
6 Chu Tiến Quang 2005 Hà Nội: Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Võ Quang Minh 2005 Đại học cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7856
2 Võ Quang Minh 2005 Đại học cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7848
3 Trần Trọng Đức 2005 Đại học Quốc Gia TPHCM Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2010
4 Nguyễn Bá Quảng 2006 Xây dựng Tham khảo vie Chưa có
5 Stan Aronoff 1993 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7876

42. ESP518 - Tiếng Anh chuyên ngành PTNT 4 Thái Huỳnh Phương Lan (thplan@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Chaudhry, P. and Ruysschaert, G. 2007 UNDP Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7775
2 Estellès, P., Jensen, H., Sánchez, L., & Vechiu, G. 2002 University of Aarhus Tham khảo eng Hiện có
3 Serrat, O. 2008 Asian Development Bank Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7777
4 Nguyen Pham Bang and Hill, P. S. 2008 Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7776
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Văn Quang và Huỳnh Ngọc Đức 2007 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7433
2 Phạm Văn Quang và Huỳnh Ngọc Đức 2007 Đại học An Giang. Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7436
3 Lê Anh Tuấn 2005 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có
4 Vương Văn Huỳnh – Trần Tuyết Hằng 1997 Nông Nghiệp Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Khí tượng nông nghiệp giáo trình Đại học Nông - Lâm nghiệp Đoàn Văn Điếm,...[et all. - Hà Nội : Nông Nghiệp , 2005.
5 WMO, N 1981 Tham khảo eng Hiện có
6 2012 Tham khảo eng Chưa có
7 Lê Anh Tuấn, Đại học Cần Thơ 2005 Tham khảo vie Chưa có
8 Vương Văn Huỳnh – Trần Tuyết Hằng 1997 Nông Nghiệp Hà nội. Tham khảo vie Chưa có Khí tượng nông nghiệp giáo trình Đại học Nông - Lâm nghiệp Đoàn Văn Điếm,...[et all. - Hà Nội : Nông Nghiệp , 2005
9 WMO, N 2012 Tham khảo eng Hiện có http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/agm/gamp/documents/WMO_No134_en.pdf
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Ngọc Hiệp 2016 Trường Đại Học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Nguyễn Minh Thủy 2005 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
3 Phạm Duy Tường 2012 Trường đại họcY Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
4 Nguyễn Ý Đức 2000 Y học Tham khảo vie Chưa có
5 Bùi Minh Đức, Nguyễn Công Khẩn, Bùi Minh Thu, Lê Quang Hải, Phan Thị Kim 2004 Y học Tham khảo vie Chưa có
6 Nguyễn Nam Phương 2011 Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Thu Hồng 2009 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có Giáo trình quản lý sản xuất chăn nuôi / Nguyễn Minh Thông. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ , 2007
2 Nguyễn Thị Song An 2001 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Minh Thông 2004 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Danh Quyền 2006 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7879
2 Dương Hữu Thời 1998 Hà nội: Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2000
3 Lê Huy Bá, Lâm Minh Triết 2000 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Chưa có Sinh thái môi trường ứng dụng = Applied environmental ecology Lê Huy Bá,Lâm Minh Triết. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2000 Sinh thái môi trường đất / Lê Huy Bá. - lần 2. - Tp.HCM : Đại học Quốc gia , 2007
4 Lưu Đức Hải 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
5 Lưu Đức Hải 2001 Đại học quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7882
6 Mai Đình Yên 1997 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
7 Nguyễn Trần Nhẫn Tánh 2006 ĐH An Giang Tham khảo vie Hiện có
8 Tôn Thất Pháp, Mai Văn Phô, Ngô Anh 2006 Trường Đại học Huế Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7888
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Dương Văn Nhã 2004 Đại học An Gang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2005
2 Vo Tong Xuan 1998 Tham khảo eng Hiện có
3 Trần Danh Thìn Và Nguyễn Huy Trí 2011 Nông nghiệp Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Ngô Thị Tuyết Mai 2011 Chính trị quốc gia-sự thật Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
5 Lê Văn Khoa 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2001
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Huy Bá 2007 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Thị Oanh 1995 Đại học Mở - Bán công Tp Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có
3 Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh 2001 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7868
4 Nguyễn Duy Cần, Trần thanh Bé, Nguyễn Ngọc Đệ 2005 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7892
5 Nguyễn Thị Lan, Phạm Tiến Dũng 2005 Đại học Hà Nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7883
6 Phương Kỳ Sơn 2001 Chính trị quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Vũ Cao Đàm. - Tái bản lần thứ 6. - Hà Nội : Giáo dục , 2014 Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học : (Tài liệu photo) / Nguyễn Bảo Vệ, Nguyễn Huy tài. - Hà Nội : Giáo
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Mạnh Quân 2007 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Ban tổ chức Chương trình Sáng kiến Phòng chống tham nhũng Việt Nam- VACI 2012 Tham khảo vie Chưa có
3 2012 Tham khảo vie Chưa có
4 2006 Tham khảo eng Hiện có https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-development-previous/2007-2013/docs/document_en.pdf
5 Phạm Huỳnh Thanh Vân 2006 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7420
6 Philip Dearden, Rachel Roland, Gaia Allison and Catherine Allen 2002 Tham khảo eng Hiện có https://www.researchgate.net/publication/255572355_Sustainable_Livelihood_Approaches_-_From_the_Framework_to_the_Field
7 Lê Văn Gia Nhỏ, Huỳnh Trấn Quốc 2012 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
8 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Quốc Khánh 2005 Lao động – Xã hội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Thị song An 2001 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
3 2014 Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7928 GV đưa nhan đề: "Hướng dẫn xây dựng kế hoạch trung hạn trong HTX nông nghiệp"
4 Trần Quốc Khánh 2005 Lao động – Xã hội Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Frank Ellis 1995 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có Giáo trình phân tích chính sách nông nghiệp, nông thôn : (Tài liệu photo) / Phạm Văn Khôi, Vũ Đình Thắng, Vũ Thị Minh. - Hà Nội : Đại học Kinh tế quốc dân , 2007
6 Thái Anh Hòa 2006 Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Kinh tế nông nghiệp = Agriculture Economics : Lý thuyết và thực tiễn = Theory and Practice / Đinh Phi Hổ; Lê Thị Thanh Tùng. - Hà Nội : Thống Kê , 2003
7 Nguyễn Thế Nhã và Nguyễn Đình Thắng 2002 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
8 Phạm Vân Đình và Đỗ Kim Chung 1997 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
9 2003 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Hop-tac-xa-2003-18-2003-QH11-51700.aspx Hiện có: Luật hợp tác xã. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2017 (Luật số 23/2012/QH13)
10 2001 Thống kê Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7930 GV đưa ebook khác nhan đề: "Doanh nghiệp Việt Nam 15 năm đầu thế kỷ (2000-2014)"
11 2000 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7931
12 Frank Ellis 1995 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có Giáo trình phân tích chính sách nông nghiệp, nông thôn : (Tài liệu photo) / Phạm Văn Khôi, Vũ Đình Thắng, Vũ Thị Minh. - Hà Nội : Đại học Kinh tế quốc dân , 2007
13 Vũ Kim Dũng và Cao Thúy Xiêm 2003 Thống kê Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Thị Thanh Vân 2014 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Từ Thanh Dung 2005 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Phạm Khắc Hiếu, Lê Thị Ngọc Điệp 1997 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Thư viện có: Giáo trình Dược lý học thú y Phạm Khắc Hiếu. - Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2009. (MD063750; MD063751; MD063752)
4 Bùi Thị Thọ 2003 Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
5 Bùi Thị Thọ 2003 Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
6 Lydia Brown 1993 Published by Pergamon Press, Oxford. Tham khảo eng Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Minh Tâm 2009 Đại Học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Văn Kiểm, Bùi Minh Tâm 2004 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Ngọc Hà 2012 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
4 Vũ Cẩm Lương 2008 Nông nghiệp TP.Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
5 Aquaculture 1995 Infofish International 3/1995. Tham khảo eng Hiện có http://www.thaiscience.info/Article%20for%20ThaiScience/Article/2/10007883.pdf
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Võ Thanh Tân 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2016
2 Dương Nhựt Long, Nguyễn Anh Tuấn, Lam Mỹ Lan 2012 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Bản in : Giáo trình kỹ thuật nuôi cá nước ngọt. Dương Nhựt Long, Nguyễn Anh Tuấn, Lam Mỹ Lan. ĐHCT. 2014. Đang xử lý
3 Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải, Dương Nhựt Long và Võ Nam Sơn 2012 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7320
4 Phạm Văn Khánh 2000 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
5 Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Văn Hảo, Bùi Minh Tâm, Phan Thanh Lâm, Võ Minh Sơn, Nguyễn Nhứt,…. Sena S. De Silva 2011 Chương trình Hợp tác Phát triển Nông nghiệp Nông thôn Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9073
6 Dương Nhựt Long, Nguyễn Anh Tuấn, Lam Mỹ Lan 2014 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Bản in : Giáo trình kỹ thuật nuôi cá nước ngọt. Dương Nhựt Long, Nguyễn Anh Tuấn, Lam Mỹ Lan. ĐHCT. 2014. Đang xử lý

57. ANI540 - Chăn nuôi gia cầm 6 Đào Thị Mỹ Tiên (dtmtien@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đào Thị Mỹ Tiên 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Bùi Đức Lũng và Nguyễn Xuân Sơn 2003 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
3 Bùi Đức Lũng 2003 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
4 Bùi Xuân Mến 2000 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
5 Dương Thanh Liêm 2002 Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
6 Lã Thị Thu Minh 2000 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có

58. ANI539 - Chăn nuôi heo 6 Trần Trung Tuấn (tttuan@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Trung Tuấn 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Nguyễn Quang Linh 2005 Đại học Nông lâm Huế Tham khảo vie Chưa có Tên tài liệu tương tự: Giáo trình chăn nuôi lợn / Nguyễn Quang Linh (TK02094)
3 Lê Thị Mến 2008 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có
4 Phạm Sĩ Tiệp 2004 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Chưa có
5 Võ Văn Ninh 2001 Trẻ Tham khảo vie Chưa có
6 Vũ Đình Tôn 2005 Nxb. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có

59. ANI541 - Chăn nuôi trâu, bò 6 Hồ Xuân Nghiệp (hxnghiep@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Thu Hồng 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Preston T.R và Leng R.A 1991 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
3 Lê Đức Ngoan, Nguyễn Thị Hoa Lý và Dư Thị Thanh Hằng 2005 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7784
4 Nguyễn Trọng Tiến, Nguyễn Xuân Trạch, Mai Thị Thơm và Lê Văn Ban 2001 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2009
5 Nguyễn Xuân Trạch 2003 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7828
6 Vũ Duy Giảng, Nguyễn Xuân Bả, Lê Đức Ngoan, Nguyễn Xuân Trạch, Vũ Chí Cương và Nguyễn Hữu Văn 2008 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7831

60. CUL530 - Cây lương thực 6 Nguyễn Phú Dũng (npdung@agu.edu.vn), Cù Ng

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Ngọc Đệ 2008 Đại Học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2009 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8087
2 Đinh Thế Lộc, Võ Nguyên Quyền, Bùi Thế Hùng và Nguyễn Thế Hùng 1997 Nông nghiệp Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Văn Hoan 2007 Đại Học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có
4 Shouichi Yosida 1981 Đại Học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
5 Bùi Huy Đáp 1984 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
6 Dương Minh 1999 Khoa Nông nghiệp. Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có

61. RUD913 - Giới và phát triển 6 Thái Huỳnh Phương Lan (thplan@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Thái Thị Ngọc Dư 2004 Đại học mở Bán công TP HCM Giảng dạy chính vie Hiện có
2 A. Rao, M. B. Anderson, and C. A. Overholt (eds.) 1991 Kumarian press Tham khảo eng Chưa có
3 Lamphere, H. Ragone, and P. Zavella 2000 Routledge Tham khảo eng Hiện có
4 C. O. N. Moser . 1993 London: Routledge Tham khảo eng Chưa có
5 L. Lamphere, H. Ragone, and P. Zavella . 2000 Routledge Tham khảo eng Hiện có
6 M. Alvesson and Y. D. Billing. 1997 Sage Publications Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 2007 Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7874
2 2010 Tổ chức NHABITAT và TS. Wicaksono Sarosa Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7877
3 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7886
4 Tham khảo vie Chưa có
5 Nguyễn Văn Huân, Vũ Ngọc Anh 2010 Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú

64. CUL512 - Cây ăn trái 7 Nguyễn Văn Minh (nvminh@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Kế 2014 Nông nghiệp TP Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Văn Kế 2001 Nông nghiệp TP Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Văn Huỳnh, Võ Thanh Hoàng 1995 Nông Nghiệp Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1997
4 Trần Thượng Tuấn Lê Thanh Phong Dương Minh Trần Văn Hòa Nguyễn Thành Hối 1997 Sở Khoa Học Công Nghệ & Môi Trường An Giang Tham khảo vie Chưa có
5 Nguyễn Minh Châu 2001 Nông nghiệp TP Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1999
6 Trần Thượng Tuấn, Lê Thanh Phong, Dương Minh, Trần Văn Hòa, Nguyễn Bảo Vệ 1994 Sở Khoa Học Công Nghệ & Môi Trường An Giang Tham khảo vie Chưa có
7 Vũ Công Hậu 2000 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có

65. CUL509 - Cây rau 7 Nguyễn Thị Minh Châu (ntmchau@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Thị Ba 2010 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Thị Ba 1999 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Trần Thị Ba và Võ Thị Bích Thủy Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
4 Trần Khắc Thi 1999 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2005
5 Trần Thị Ba Phạm Hồng Cúc và Trần Thị Kim Ba 1999 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Kỹ thuật trồng rau / Phạm Hồng Cúc, Trần Văn Hai, Trần Thị Ba. - Hà Nội : Nông nghiệp , 2001
6 Trần Thị Ba 1999 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Giáo trình cây rau / Trần Thị Ba. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ , 1999.
7 Phạm Hồng Cúc và Trần Thị Kim Ba (Khoa Nông nghiệp và sinh học ứng dụng) 1999 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Kỹ thuật trồng rau / Phạm Hồng Cúc, Trần Văn Hai, Trần Thị Ba. - Hà Nội : Nông nghiệp , 2001

66. RUD518 - Nông nghiệp hữu cơ 5 Huỳnh Ngọc Đức; Hnduc@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 ARNAT TANCHO 2013 Chiangmai-Thailand Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7346
2 SHIMPEI MURAKAMI 1991 Papyrus Publication, Thailand Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7347
3 MASANOBU FUKUOKA 2015 Tổng hợp Thành phố Hồ Chí minh Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7348 Hiện có năm: 2016
4 CENTER FOR AGROECOLOGY & SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS 2005 UNIVERSITY OF CALIFORNIA Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7349
5 ADDA OFFICE IN VIETNAM 2013 NARENCA Publisher Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7350

67. CUL507 - Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 4 Nguyễn Phú Dũng (npdung@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Trần Oánh và Nguyễn Văn Biên 2007 Đại học Nông nghiệp Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7306
2 Charles R. Worthing 1983 The Bristish Crop Protection Council Tham khảo vie Hiện có
3 Trần Quang Hùng 1992 Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Cẩm nang thuốc bảo vệ thực vật / Nguyễn Mạnh Chinh, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Mạnh Cường. - Hà Nội : Nông nghiệp , 2017. Sổ tay sử dụng thuốc bảo vệ thực vật Nguyễn Mạnh Chinh, Ký Văn Ngọt. - Tái bản lần 1 có bổ sung. -
4 Trần Văn Hai 1998 Tủ sách Đại Học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2005
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hồ Thanh Bình 2015 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9066
2 Chakraverty, A. 2000 .New Delhi: Oxford&IBH Publishing Co. PVT.LTD. Tham khảo eng Hiện có
3 Dương Thị Phượng Liên và Hà Thanh Toàn 2000 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9078
4 Hall, D. W 1991 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
5 Juliano, B. O 1984 AACC Inc. Tham khảo eng Hiện có Hiện có: Rice : Chemistry and technology / edited by Elaine T. Champagne. - 3rd ed. - St. Paul, Minn. : American Association of Cereal Chemists , 2004
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Minh Thủy 2010 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lê Văn Tán 2008 Khoa học và kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Minh Thủy 2010 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Lê Văn Tán 2008 Khoa học và kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Tôn Nữ Minh Nguyệt 2008 Đại học Quốc Gia TP. HCM Tham khảo vie Hiện có
6 Quách Đĩnh 2008 Khoa học và kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
7 Shuler, M.L and Kargi, F. 1992 Prentive – Hall, Inc, New Jersey Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm 2002
8 Salunke, D.K and Desai, B.B. 1994 CRC Press, Inc, Boca Raton, Florida Tham khảo vie Chưa có
9 Nguyễn Minh Thủy 2010 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
10 Nguyễn Đức Lượng 2006 Đại học Quốc Gia TP. HCM Tham khảo vie Hiện có
11 Bùi Ái 2005 Đại học Quốc Gia TP. HCM Tham khảo vie Hiện có Ebook (2003), đang xử lý.
12 Hà Văn Thuyết và Trần Quang Bình 2000 Nông Nghiệp Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Ebook, đang xử lý.
13 Tôn Nữ Minh Nguyệt 2008 Đại học Quốc Gia TP. HCM Tham khảo vie Hiện có
14 Nguyễn Minh Thủy 2010 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
15 Nguyễn Đức Lượng 2006 Đại học Quốc Gia TP. HCM Tham khảo vie Chưa có
16 Bùi Ái 2005 Đại học Quốc Gia TP. HCM Tham khảo vie Hiện có Ebook (2003), đang xử lý.
17 Hà Văn Thuyết và Trần Quang Bình 2000 Nông Nghiệp Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Ebook, đang xử lý.
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hồ Thị Ngân Hà 2012 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 A.M.Martin 1994 Chapman & Hill Tham khảo vie Hiện có
3 Lê Văn Hoàng 2004 Khoa học và kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2002
4 Nguyễn Trọng Cẩn, Đỗ Minh Phụng 2010 Hà Nội: Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
5 Trần Đức Ba và Nguyễn Văn Tài 2004 Đại học quốc gia TPHCM Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú

72. RUD514 - Thực tập nghề nghiệp - PTNT 4 Huỳnh Ngọc Đức; Hnduc@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tham khảo vie Hiện có Tài liệu giảng viên cung cấp
2 Tham khảo vie Hiện có
3 Tham khảo vie Hiện có
4 Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Huy Bá 2007 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Võ Thị Thanh Lộc 2010 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
3 Phạm Văn Quyết và Nguyễn Quý Thanh 2001 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7868
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Huy Bá 2007 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Võ Thị Thanh Lộc 2010 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
3 Phạm Văn Quyết và Nguyễn Quý Thanh 2001 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7868

75. TOU535 - Du lịch nông thôn 6 Phạm Xuân Phú (pxphu@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Xuân Phú 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7756
2 Đinh Trung Kiên 2004 Đại Học Quốc Gia Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
3 2003 Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7755
4 Lê Huy Bá, Thái Lê Nguyên 2002 Khoa học và kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2016
5 Nguyễn Đình Hòe và Vũ Văn Hiếu 2001 Đại Học Quốc Gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Đã scan http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7754
6 Trần Đức Thanh 2003 Đại Học Quốc Gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2008 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9273

76. RUD914 - Phân hóa giàu nghèo 4 Phạm Huỳnh Thanh Vân (phtvan@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Huỳnh Thanh Vân 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7422
2 Đặng Kim Sơn 2004 Tham khảo vie Hiện có
3 Trương Văn Tuyển 2007 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
4 AUSAID Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7421

77. RUD915 - Kinh tế môi trường - PTNT 5 Trần Văn Hiếu (tvhieu@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 2005 Giảng dạy chính vie Hiện có http://docview.dlib.vn/tvs/2016/20160627/yersin/tvs_yersin/kinh_te_moi_truong_eepsea_2005.pdf
2 Erica Brehmer and etc. 2007 The Environmental Literacy Council Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7923
3 1996 Sawyer EnviroEconomic Consulting Resource and Environmental Economics Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7924
4 2007 Glafkos Constantinides, PAP RAC Consultant Savvas Maliotis, National Consultant Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7925
5 Stavros Dimas and Sigmar Gabriel 2008 Printed by Welzel Hardt, Wesseling, Germany Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7926
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Quang Trí 1996 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2010
2 Võ-Tòng Anh và ctv 2005 Khoa Nông nghiệp. Trường Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7893
3 Lê Cảnh Định 2006 Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7875
4 Võ Quang Minh 1998 Đại học Cần thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7856
5 Nguyễn Thế Thận, Trần Công Yên 2000 Xây dựng - Hà nội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7848
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Huỳnh Thanh Vân 2006 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7420
2 Nguyễn Đức Vinh, Đinh Thị Vinh 2008 Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2012
3 Nguyễn Thị Oanh 1995 Đại học Mở - Bán công Tp Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có
4 Trương Văn Tuyển 2007 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
5 Phạm Huỳnh Thanh Vân 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7419
6 2004 Tham khảo eng Hiện có
7 2004 Tham khảo eng Hiện có
8 1999 Tham khảo eng Hiện có
9 C. V. Nayar, S. M. Islam 2001 Western Australia Tham khảo eng Chưa có
10 2002 - 2006 Tham khảo eng Hiện có https://ec.europa.eu/research/fp6/pdf/fp6-in-brief_en.pdf