Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên
Nuôi trồng Thủy sản - Đại học

Thông tin cán bộ phụ trách

Nguyễn Thị Phương Ánh
ntpanh@agu.edu.vn

Click vào môn học để xem danh mục tài liệu của từng môn, hoặc hiển thị tất cả

Tổng số môn học: 79

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đại học An Giang 2016 Giảng dạy chính vie Hiện có Tầng 4 - Thư viện
2 Nguyễn Hữu Lộc, Phạm Công Bằng và Lê Ngọc Quỳnh Lam 2014 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9168
3 Đoàn Thị Minh Trinh và Nguyễn Hội Nghĩa 2013 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9064
4 Đoàn Thị Minh Trinh, Nguyễn Quốc Chính, Nguyễn Hữu Lộc, Phạm Công Bằng, Peter J. Gray và Hồ Tấn Nhựt. 2012 Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9255
5 Võ Thanh Tân 2013 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Quang Phan, Phạm Văn Sinh 2013-2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9549
2 Khoa Lý luận Chính trị 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7725 (Năm 2017)
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
4 Bộ môn Triết học 2006 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có năm: 2009
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Bộ môn Triết học 2004 Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm : 2008 đã scan 2014
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Viết Thông 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
7 Bộ môn Triết học 2007 Lưu hành nội bộ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có: 2009

4. HCM101 - Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 Bùi Thu Hằng. bthang@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Ngọc Anh (chủ biên) ... [và những người khác 2017 Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đinh Xuân Lý, Phạm Ngọc Anh (đồng chủ biên) 2008 Lý luận Chính trị Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7162
3 Song Thành 2005 Lý luận chính trị Tham khảo vie Hiện có
4 Hội đồng Lý luận Trung Ương 2013 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2017 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có đang bổ sung
2 Đảng Cộng sản Việt Nam 2015 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7161 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7497
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có ebook: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
5 Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 1999 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008

6. PHT101 - Giáo dục thể chất (*) 20 Bộ môn Giáo dục thể chất

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Anh Tuấn, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Mạnh Thái 2008 Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Thị Thảo Trang 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7129
3 Nguyễn Kim Minh, Nguyễn Trọng Hải, Trần Đồng Lâm, Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Nguyễn Kim Minh 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Liên Đoàn Điền Kinh Thế Giới 2010 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2013. (TK02453) 2010 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2010 (3)
6 Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004 (50 quyển) Năm 2010: 10 quyển
7 Nguyễn Văn Trạch và Ngũ Duy Anh 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2004 Giáo trình bơi lội
8 Trường ĐHSP TDTT TPHCM 2009 Thể dục thể thao. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
9 Vũ Thành Sơn, Nguyễn Danh Hoàng Việt 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003
10 Nguyễn Trần Phương Thảo 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7126
11 Nguyễn Danh Thái, Mai Duy Diễn 1980 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9024
12 Nguyễn Danh Thái, Vũ Thành Sơn 1999 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có
13 Ủy ban TDTT Việt Nam 2005 – 2008 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-634-TTTTC-Luat-Sport-Aerobics-93654.aspx
14 Tổng cục TDTT – Liên Đoàn TD Việt Nam môn TD Aerobics 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-2336-QD-BGDDT-2015-Hoi-khoe-Phu-Dong-toan-quoc-lan-thu-IX-2016-286345.aspx
15 NGUYỄN PHƯỚC THỌ, NGUYỄN PHƯỚC TOÀN, NGUYỄN ANH TUẤN 2009 Trường Đại học sư phạm TDTT TPHCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9824
16 Hồ Văn Tú 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6363
17 Đỗ Chi 1984 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có
18 Đặng Ngọc Quang 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
19 2003 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Luật bơi / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2009
20 Tổng cục thể dục thể thao 2004 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Đăng Thanh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Đào Huy Hiệp, Lưu Ngọc Khái, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Đại Nghĩa 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Hữu Thảo, Phan Tân Hưng, Nguyễn Đình Lưu, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Tiến Hải 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-15-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC-can-bo-giao-duc-quoc-phong-284361.aspx
5 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.hcmut.edu.vn/vi/event/view/van-ban-moi/666-thong-tu-so-6353bgddtgdqp-nga%CC%80y--26-tha%CC%81ng-9-nam-2012
6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
7 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
8 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Lần VI: không thấy Lần VII: 2 (1991) Lần VIII: 1 (1996) Lần IX : 4 (2001) Lần X: 3 (2006) Lần XI: 4 (2011) Lần XII: ebook (http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163) TV hiện có: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII/ Mặt trận
9 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
10 Bộ tổng tham mưu cục quân huấn 2000 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
11 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
12 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-18-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-day-danh-gia-ket-qua-hoc-Giao-duc-quoc-phong-an-ninh-289668.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hughes, John 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 A. J. Thomson,A. V. Martinet 1986 Hong Kong: Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 1989
3 Sarah Cunningham, Peter Moor, Jane Comyns Carr 2005 UK: Pearson Education Ltd Tham khảo eng Hiện có
4 Buzan, Tony 2008 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Capelle G 1995 Paris : Hachette. Giảng dạy chính other Hiện có
2 Capelle G. et Menand R. 2009 Hachette, Paris Tham khảo other Cần kiểm tra lại GV đã gởi file fahasa
3 Boulet R. et al. 2003 Niveau débutant : CLE International Tham khảo other Cần kiểm tra lại GV đã gởi file
4 Phạm Tuấn, Tăng Văn Hùng 2003 Thanh niên Tham khảo other Hiện có
5 Phạm Tuấn, Trần Hữu Tâm 1999 Paris : Hachette Tham khảo other Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Dương Ký Châu 2010 Tổng hợp Giảng dạy chính other Hiện có Hiện có năm: 2012
2 Trần Hiền Thuần 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7548
3 Lý Hiểu Kỳ 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7937 Hiện có năm: 2017
4 Yang Jizhou 2000 Trẻ Tp.HCM Tham khảo other Hiện có Hiện có năm:2010 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7939
5 Khang Ngọc Hoa, Lai Tư Bình 2000 T.P Hồ Chí Minh: NXB Trẻ TP.HCM Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7938
6 Đại học Bắc Kinh; Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục . 2000 Trẻ Tp.HCM Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7939
7 Khang Ngọc Hoa, Lai Tư Bình 2000 Trẻ TP.HCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7938
8 Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh 2000 NXB Trẻ TP.HCM Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7938
9 Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh 2000 NXB Trẻ TP.HCM Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7547
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 John Hughes, Helen Stephenson, Paul Dumment 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Cobuild, C. 2011 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
3 Lougheed, Lin 2009 New York: Pearson Education Tham khảo eng Hiện có
4 Lougheed, Lin 2012 New York: Pearson Education Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2007 fahasa (2017)
5 Cobuild, C. 2012 Trẻ Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
6 Cobuild, C. 2012 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm 2013

12. FSL102 - Tiếng Pháp 2 (*) 5 Châu Ngọc Yên Lê, Huỳnh Lê Thiên Trúc

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Capelle, G. 1995 France/Paris: Hachette Giảng dạy chính other Hiện có
2 Capelle Guy et Menand Robert 2009 France/Paris : Hachette. Tham khảo other Cần kiểm tra lại GV đã gởi file fahasa
3 Boulet Roxane et al. 2003 France / CLE International Tham khảo other Cần kiểm tra lại GV đã gởi file fahasa
4 Phạm Tuấn, Tăng Văn Hùng 2003 Thanh niên Tham khảo other Hiện có
5 Phạm Tuấn, Trần Hữu Tâm 1999 Trẻ Tham khảo vie Hiện có

13. CHI102 - Tiếng Trung 2 (*) 6 Lý Văn Hà (lvha@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 YangJiZhou 2010 Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh. Giảng dạy chính vie Hiện có
2 LiXiaoQi 2000 Trẻ TP Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7939
3 Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh 2000 TP Hồ Chí Minh Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7938
4 Trần Hiền Thuần 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7548 Đang xử lý
5 Lý Hiểu Kỳ 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội. Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7937 Hiện có năm: 2017
6 Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh 2000 Trẻ TP. Hồ Chí Minh Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7547
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Đức Chung 2010 Đại học QG TP.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
2 Lâm Ngọc Thiềm 2011 Đại học Quốc gia TPHCM Giảng dạy chính vie Chưa có Hóa học đại cương / Nguyễn Đình Soa. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh , 2000. - (Tài liệu theo chương trình đào tạo).
3 Ngô Thị Thuận 2015 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Hóa học hữu cơ : Phần bài tập / Ngô Thị Thuận . Tập 1. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2012
4 Nguyễn Đức Chung 2010 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015 (Tập 1, 2 chung 1 cuốn)
5 Lâm Ngọc Thiềm, Trần Hiệp Hải 2008 Đại học quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
6 Ngô Thị Thuận 2015 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Hóa học hữu cơ : Phần bài tập / Ngô Thị Thuận . Tập 1. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2012

15. PRS101 - Xác suất thống kê A - TH 12 Phạm Thị Thu Hoa (ptthoa@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Đức Thông 2008 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phạm Đức Thông 2008 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Diệp Hoàng Ân 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6362
4 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Hoàng Ngọc Nhậm 2003 Thống kê Tham khảo vie Chưa có Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán dùng cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối ngành kinh tế, tài chính, ngoại thương, ngân hàng, quản trị kinh doanh, ... Nguyễn Thanh Sơn, Lê Khánh Luận. - TP. Hồ Chí Minh : Thống K
7 Lê Sĩ Đồng 2013 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Chưa có Bài tập xác suất và thống kê Đinh Văn Găng. - Hà Nội : Giáo dục , 2000.
8 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Năm: 1998
9 Lê Sĩ Đồng 2013 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
10 Nguyễn Cao Văn (chủ biên) 2009 Đại học Kinh tế Quốc dân Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
11 Nguyễn Đình Hiền 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
12 Phạm Văn Kiều 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011

16. COS101 - Tin học đại cương (*) 6 Lê Xuân Phi (lxphi@agu.edu.vn), Lê Trung Thư (

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Tin học 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Mark Dodge, Gaig Stinso, Đoàn Công Thông,Trần Ngọc Hoa 2003 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Trịnh Anh Toàn, Hồng Oanh 2000 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có
4 Busby, M. Learn 2004 Texas: Wordware Publishing, Inc Tham khảo eng Hiện có
5 PTS Learning Systems 2003 Pennsylvania: Bucknell University Tham khảo eng Chưa có
6 Nguyễn Đình Tê 2000 Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Hiện có: New perspectives on Microsoft Powerpoint 2000 comprehensive S. Scott Zimmerman, Beverly B. Zimmerman. - Boston, MA : Course Technology , 2001.
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê A 2005 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2008
2 Bùi Minh Toán, Lê A, Đỗ Việt Hùng 2008 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Hà Thúc Hoan 1998 Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Chưa có Hiện có: Tiếng Việt và Tiếng Việt thực hành : Giáo trình đào tạo giáo viên mầm non / Lã Thị Bắc Lý, Phan Thị Hồng Xuân, Nguyễn Thị Thu Nga. - In lần thứ hai có sửa chữa. - H. : Đại học Sư phạm , 2012
4 Đặng Ngọc Lệ, Nguyễn Kiên Trường 1998 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Tiếng Việt thực hành / Bùi Minh Toán (chủ biên), Lê A, Đỗ Việt Hùng. - Tái bản lần thứ 16. - Hà Nội : Giáo dục , 2014
5 Nguyễn Thiện Giáp 1994 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
6 Đoàn Thiện Thuật 2002 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1977 Hiện có: Giáo trình ngữ âm tiếng Việt / Vương Hữu Lễ. - Hà Nội : Giáo dục , 1994
7 Nguyễn Minh Thuyết (chủ biên) 1997 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2001
8 Bùi Minh Toán , Nguyễn Quang Ninh 2004 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
9 Bùi Minh Toán – Lê A - Đỗ Việt Hùng 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
10 Phan Thiều 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Tập 1: (0) Tập 2: (11)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Võ Văn Thắng 2009 Trẻ Giảng dạy chính vie Hiện có Thư viện có:Giáo trình lôgíc học hình thức / Võ Văn Thắng / 2017
2 Hoàng Chúng 1994 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
3 Tô Duy Hợp - Phan Anh Tuấn 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1997
4 Nguyễn Trọng Văn - Bùi Văn Mưa 1995 Tủ sách Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có

19. AGR105 - Kỹ thuật soạn thảo văn bản 6 Trần Minh Tâm (tmtam@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 2008 Chính trị Quốc gia - Sự thật Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7194
2 Mai Ngọc Đức 2016 Phòng hành chính- tổng hợp, trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
3 2012 Tham khảo vie Hiện có http://vietlaw.quochoi.vn/Pages/vbpq-toan-van.aspx?ItemID=25106
4 2012 Tham khảo vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=28407
5 2004 Tham khảo vie Hiện có http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?mode=detail&document_id=12892
6 2011 Tham khảo vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=14518
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Khoa Luật và Khoa học chính trị, Trường Đại học An Giang 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Minh Đoan (chủ biên) 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2008 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 1984 Sự thật Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Minh Đoan 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
6 Các Mác,Phơđrích ăngghen 1980 Sự thật Tham khảo vie Hiện có
7 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=27806
8 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
9 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2017 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2018 Bộ luật tố tụng hình sự (Hiện hành) MD074412,MD074413,MD074414,MD074415,MD074416
10 2018 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
11 2014 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
12 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
13 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2016 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
14 2017 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=32833&Keyword=Lu%E1%BA%ADt%20%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%91ai%202013
15 Phạm Hoài Huấn (chủ biên) và những người khác 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có
16 Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa) 2016 Chính trị Quốc gia - Sự thật Tham khảo vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=29068 Luật Bảo vệ môi trường. Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Chính trị Quốc gia - Sự thật. 2016 - Luật bảo vệ môi trường hiện hành (năm 2014) và các văn
17 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có: VKĐH X năm 2006: 3 quyển & VKĐH XI năm 2011: 4 quyển
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Minh Tuấn 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có Hỏi - đáp về luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010 / Trương Hồng Quang. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật , 2012
2 Nguyễn Đình Hòe 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2009
3 Trần Kim Cương 2005 Đại học Đà Lạt Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7278
4 Bùi Thị Nga 2008 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
5 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 2012 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
6 Hội thảo quốc tế về chính sách hiệu quả năng lượng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thị Thanh Mai Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Chưa có Giáo trình môi trường và con người / Nguyễn Xuân Cự, Nguyễn Thị Phương Loan. - Tái bản lần thứ hai. - Hà Nội : Giáo dục , 2014
2 Nguyễn Thị Ngọc Ẩn Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 1999
3 Trần Minh Tâm (biên soạn) 2004 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Phạm Minh Hiệp và Hoàng Đình Sơn Tham khảo vie Chưa có Giáo trình Con người và môi trường / Lê Văn Khoa (chủ biên), ... [và những người khác. - Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2011
5 Mai Đình Yên Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1997
6 Lê Văn Khoa 2011 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
7 Nguyễn Xuân Cự và Nguyễn Thị Phương Loan 2011 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
8 Lê Thanh Vân 2004 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016

23. CUL536 - Canh tác học 9 Trần Văn Khải (tvkhai@agu.edu.vn), Lê Hữu

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Văn Khải 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có Canh tác học: Tài liệu giảng dạy / Nguyễn Văn Minh. - An Giang : Đại học An Giang , 2012
2 Nguyễn Văn Minh 2007 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2012
3 Nguyễn Văn Minh 1997 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2012
4 Nguyễn Thế Đặng 1999 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
5 Võ Minh Kha 1996 Nông Nghiệp Tham khảo vie Chưa có Hiện có: Sổ tay hướng dẫn sử dụng phân bón. Đường Hồng Dật. Nông nghiệp, 2002. (631.81/D124/2002/TK02234)
6 Trần Văn Hâu 1997 Tham khảo eng Chưa có
7 Nguyễn Văn Sánh 1997 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có Giáo trình Hệ thống canh tác / Nguyễn Bảo Vệ (ch.b.), Nguyễn Thị Xuân Thu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nông nghiệp , 2012. Giáo trình lý thuyết nghiên cứu và phát triển hệ thống canh tác / Nguyễn Văn Sánh. - Cần Thơ : Viện Nghiên cư
8 Lê Thị Xua 1997 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có Trồng trọt đại cương / Nguyễn Văn Minh. - Đại học An Giang , 2003. 631/M312 GT0005
9 Huỳnh Thanh Hùng 2001 Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có

24. ANI301 - Chăn nuôi đại cương 10 Nguyễn Thị Thu Hồng (ntthong@agu.edu.vn), Ng

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Thị Thu Hà 1995 Đại học Nông lâm Huế Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Hồ Quảng Đồ 2006 Tủ sách Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Chưa có
3 Nguyễn Thị Hạnh Chi và Nguyễn Bá Trung 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7743
4 Nguyễn Duy Thiện 2005 Xây dựng Tham khảo vie Chưa có
5 Võ Văn Sơn 2003 Tủ sách Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có
6 Huỳnh Kim Diệu 2012 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
7 Nguyễn Minh Tâm, Nghiêm Thị Anh Đào, Trần Thị Thuận và Nguyễn Thị Lệ Hằng 2005 Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
8 Nguyễn Thị Hồng Nhân 1997 Khoa Nông Nghiệp & Sinh học ứng dụng. Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7744
9 Trần Thị Dân, Dương Nguyên Khang 2006 Nông Nghiệp Tham khảo vie Hiện có
10 Châu Bá Lộc 2002 Tủ sách Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1996
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Xuân Phú 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7753
2 Đặng Đình Bôi 2010 Đại học Nông Lâm TPHCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7750
3 Đặng Đình Bôi 2010 Đại học Nông Lâm TPHCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7751
4 Huỳnh Phú Thịnh 2007 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7752
5 Thái Trí Dũng 2007 Thống kê Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Huỳnh Trường Huê và Nguyễn Phú Dũng 2013 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có Sinh học phân tử: Tài liệu giảng dạy : Tài liệu lưu hành nội bộ. - An Giang : Đại học An Giang , 2012. 572.8/S312 GT00128
2 Hồ Huỳnh Thùy Dương 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002 đã scan 2005
3 Bùi Trang Việt 2001 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Tế bào học Nguyễn Như Hiền, Trịnh xuân Hậu. - Hà Nội : Đại Học Quốc Gia , 2006
4 Phạm Thành Hổ 2002 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
5 Julio E. Celis 1998 Academic Press Tham khảo eng Hiện có Fahasa
6 Trần Phước Đường 2004 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có Sinh học phân tử của tế bào / Harvey Lodish ... [et al.] ; Nguyễn Xuân Hưng, Nguyễn Ngọc Lương dịch . Tập 1 , Cơ sở hóa học và phân tử. - Tái bản lần 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ , 2010. Sinh học phân tử của tế bào / Harvey Lo

27. AGR103 - Sinh học nông nghiệp 2 13 Trần Văn Khải (tvkhai@agu.edu.vn), Nguyễn K

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Đức Cự 2001 Đại Học Quốc Gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Peter H. Raven ... [et al.] ; illustration authors, William C. Ober and Claire W. Garrison 2005 McGraw-Hill, Higher Education Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Quang Mai, Cù Xuân Dần 2004 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
4 W.D. Phillips, T.J. Chilton 1991 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1997
5 Lê Văn Thọ, Lê Xuân Cương 1979 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
6 Hoàng Thị Sản, Hoàng Thị Bé 2005 Đại Học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1998
7 Nguyễn Khoa Lân, Nguyễn Như Đối 2006 Đại học Sư phạm Huế Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1995
8 Hoàng Thi Sản, Hoàng Thị Bé 2005 Đại Học Sư Phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2004
9 Nguyễn Quang Mai 2004 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
10 Nguyễn Tiến Thắng, Nguyễn Đình Huyên 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
11 Trần ích 1979 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
12 Nguyễn Như Khanh 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
13 Nguyễn Nghĩa Thìn 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

28. BIO103 - Hóa sinh đại cương 14 Nguyễn Văn Chương (nvchuong@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Phước Nhuận 2005 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2007 Phần 1: 2 quyển Phần 2: 2 quyển
2 Đào Đình Thức 2001 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
3 N. N. PAVLOP, Lê Chí Kiên, Nguyễn Văn Hai 1983 Đại học và trung học chuyên nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Nguyễn Phước Nhuận, Đỗ Hiếu Liêm, Huỳnh Thị Bạch Yến 2007 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Nguyễn Khương 1999 Khoa học và Kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có
6 Nguyễn Đình Huề 1975 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 1977
7 Trần Sơn 1994 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2001
8 Trịnh Lê Hùng 2005 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
9 Đồng Thị Thanh Thu 2006 Đại học Khoa Học Tự Nhiên Tham khảo vie Chưa có
10 Nguyễn Đình Huyên 2006 Đại học Khoa Học Tự Nhiên Tham khảo vie Chưa có
11 Trần Hiệp Hải 2002 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
12 Trần Hiệp Hải, Trần Kim Thanh 1983 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
13 La Đồng Minh 1973 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
14 Trần Thị Huệ 2000 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tổ Vi sinh vật học Đại cương 9 Khoa NN – TNTN ) 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Nguyễn Hữu Hiệp 2011 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7207
3 Nhóm giảng dạy VSV học đại cương 2011 Đại học An Giang Tham khảo vie Chưa có
4 Nguyễn Hữu Hiệp 2011 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7207
5 Lansing M. Prescott 2002 McGraw-Hill Science Tham khảo eng Hiện có Microbiology I Edward Alcamo. - 1st. - Mc Graw Hill. 579/A346-TT MD012837
6 Gareth M. Evans and Judith C. Furlong 2003 John Wiley & Sons Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2011 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5677
7 Nguyễn Thị Xuyến 1996 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
8 Phạm Văn Kim 2002 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7209
9 Trần Thanh Thủy 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1998
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đặng Thị Hoàng Oanh, Đoàn Nhật Phương 2007 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7703
2 Nguyễn Hữu Dũng, Hứa Thị Phượng Liên. 2005 Đại Học Thủy sản – Đại Học An Giang. Tham khảo vie Chưa có
3 Đỗ Thị Hoà, Bùi quang Tề, Nguyễn Hữu Dũng 2004 Đại Học Thủy sản Tham khảo vie Chưa có
4 Douglas P. Anderson. 1974 T.F.H. Publications, Inc Ltd. Tham khảo eng Chưa có
5 George Iwama, Teruyuki Nakanishi 1996 Academic Press Tham khảo eng Hiện có

34. TOX501 - Độc chất học thủy vực 5 Trịnh Thị Lan (ttlan@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Edited by: Lenore S. Clesceri, Arnold E. Greenberg, Andrew D. Eaton 1998 American Public Health Association Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Calow, P 1998 Publisher Blackwell Science Giảng dạy chính eng Hiện có
3 Lê Huy Bá 2000 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Giảng dạy chính vie Chưa có
4 Suter II, G.W. 1993 Environmental research Tham khảo eng Hiện có https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-11/documents/eco_risk_assessment1998.pdf
5 USEPA 1998 Risk Assessment Forum Tham khảo eng Hiện có https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-11/documents/eco_risk_assessment1998.pdf
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú

36. MOR510 - Phương pháp nghiên cứu khoa học - NTTS 5 Lê Công Quyền (lcquyen@agu.edu.vn), Trần Kim

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Bảo Vệ 2012 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lê Huy Bá 2007 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Margaret Cargill and Patrick O’Connor. 2009 Willey-Blackwell, A John Wiley & Sons, Ltd., Publication . Tham khảo eng Hiện có
4 Bill Gillham 2000 Wellington House, London. . Tham khảo eng Hiện có
5 Simon Kendal 2015 Tham khảo eng Hiện có https://www.wikihow.com/Write-a-Research-Paper fahasa
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Thanh Liêm, Bùi Minh Tâm, Dương Thúy Yên 2005 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7454
2 Lutz, C.G. 2001 Fishing News Books, Blackwell Science Tham khảo eng Hiện có http://www.agrifs.ir/sites/default/files/practical%20genetic.pdf
3 Tave, D. 1993 Kluwer Academic Publishers Tham khảo eng Hiện có http://www.springer.com/productFlyer_978-0-442-00417-0.pdf?SGWID=0-0-1297-33278907-0.
4 Dunham, R.A. 2004 CABI Publishing Tham khảo eng Hiện có http://www.gbcbiotech.com/genomicaypesca/documentos/Genomica%20en%20pesca/Aquaculture%20and%20Fisheries%20Biotechnology%20-%20Genetic%20Approaches.pdf
5 Nguyễn văn Cường, Nguyễn Thu Thúy, Nguyễn Thị Diệu Thúy, Nguyễn Kim Độ, Phạm Anh Tuấn 2004 Trung Tâm KHTN và CNQG Tham khảo vie Chưa có

38. FIS528 - Thực vật thủy sinh 5 Trịnh Thị Lan (ttlan@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lam Mỹ Lan 2000 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7694
2 Viện nghiên cứu NTTS II 2003 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
3 Đặng Thị Sy 2005 Đại học quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Lê Văn Khoa (chủ biên), Nguyễn Xuân Quýnh, Nguyễn Quốc Việt 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Shirota, A. 1966 Overseas Technical Cooperration Agency, Japan. Tham khảo vie Chưa có

39. FIS529 - Động vật thủy sinh 4 Lê Công Quyền (lcquyen@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Công Quyền 2016 Đại Học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đặng Ngọc Thanh, Thái Trần Bái và Phạm Văn Miên 1980 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
3 Vũ Ngọc Út và Dương Thị Hoàng Oanh 2013 Đại Học Cần Thơ. Tham khảo vie Hiện có
4 Jan A. Pechenik. 2000 McGraw – Hill Companies. Tham khảo eng Hiện có

40. FIS530 - Ngư loại học 5 Phan Thị Thanh Vân (pttvan@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Thị Thanh Vân 2014 Đại học An Giang. . Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Vũ Trung Tạng, Nguyễn Đình Mão 2005 Nông Nghiệp. Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Mai Đình Yên, Vũ Trung Tạng, Bùi Lai, Trần Mai Thiên 1979 ĐH&THCN Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Ngư loại học : Tài liệu giảng dạy / Phan Thị Thanh Vân. - An Giang : Đại học An Giang , 2018. GT00144 (Đang xử lý)
4 Dương Vĩ Khang. 1963 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
5 Kottelat, M. 2001 Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Thường 2004 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2009 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7453
2 Trương Quốc Phú 2006 Nông Nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Văn Chung 1997 Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lưu Thị Dung, Phạm Quốc Hùng 2015 Nông Nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Hồ Thu Cúc 1996 Đại Học Thủy Sản Tham khảo vie Hiện có scan, in
3 Nguyễn Xuân Hoạt và Phạm Đức Lộ 1971 Đại Học và Trung Học Chuyên Nghiệp Tham khảo vie Chưa có Tế bào học, mô học, phôi thia học Phạm Ngọc Địch,guyễn Văn Ngọc. - Hà Nội : Y học , 1984. Tổ chức và phôi thai học : Tài liệu giảng dạy / Lê Thị Thúy Hằng. - An Giang : Đại học An Giang , 2014.
4 Trương Công Cam, Phạm Phan Định và Nguyễn Văn Ngọc 1997 y học Tham khảo vie Chưa có
5 Charles W. B, Người dịch Nguyễn Mộng Hùng 1971 Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1978
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú

44. APH501 - Sinh thái thủy sinh vật 5 Trần Kim Hoàng (tkhoang@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Kim Hoàng 2015 Đại Học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10101
2 Trương Quốc Phú, Vũ Ngọc Út 2008 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7691
3 Lê Huy Bá 2000 ĐH Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh. . Tham khảo vie Chưa có Sinh thái môi trường ứng dụng = Applied environmental ecology Lê Huy Bá,Lâm Minh Triết. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2000 Sinh thái môi trường đất / Lê Huy Bá. - lần 2. - Tp.HCM : Đại học Quốc gia , 2007
4 Viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam 2002 Nông Nghiệp Tham khảo vie Chưa có
5 Vũ Trung Tạng 1997 Đại học Quốc Gia Tham khảo vie Chưa có

45. FIS508 - Thủy sản đại cương 4 Phan Phương Loan (pploan@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Phương Loan 2007 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/568
2 Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải, Dương Nhựt Long và Võ Nam Sơn 2012 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7320
3 Nguyễn Quang Linh 2011 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
4 Trần Văn Vỹ 2005 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Văn Cát, Đỗ Thị Hồng Nhung, Ngô Ngọc Cát 2006 Khoa học kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Alex Midlen 2013 FAO Tham khảo eng Hiện có http://www.fao.org/3/a-az036e.pdf
3 Craig S. Tucker, John A. Hargreaves 2008 UNITED STATES AQUACULTURE SOCIETY Tham khảo eng Hiện có http://www.was.org/Shopping/environmental-best-management-practices-for-aquaculture
4 Nguyễn Đình Trung 2002 ĐH Thủy sản Nha Trang Tham khảo vie Chưa có
5 Trương Quốc Phú, Vũ Ngọc Út 2002 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú

51. FIS519 - Khuyến ngư và giao tiếp 5 Lê Công Quyền (lcquyen@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 CRP 2000 Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn – Hà Nội. Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Trần Thanh Bé 2007 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Chưa có
3 Cao Văn Thích 2005 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
4 Flores, T.G., Bueno, P.B, Lapastora, R. D. 1983 SEAMEO Regional Centre for Graduate Study and Research in Agriculture, Laguna, Phillipines. Tham khảo eng Chưa có
5 IRRI Training Centre 1990 International Rice Research Institution, Laguna, Phillipines Tham khảo eng Hiện có http://home.lu.lv/~s10178/interpersonalcommunication.pdf

52. ECO512 - Kinh tế thủy sản 5 Lê Công Quyền (lcquyen@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Xuân Sinh 2010 Đại học Cần Thơ. Giảng dạy chính vie Chưa có Giáo trình kinh tế thủy sản / PGS. TS. Vũ Đình Thắng, GVC. KS. Nguyễn Viết Trung. - H. : Lao động - Xã hội , 2005.
2 Lê Xuân Sinh, Nguyễn Thanh Phương 2000 Chương trình nghiên cứu Việt Nam-Hà Lan và Bộ Khoa Học Công Nghệ và Môi Trường. Tham khảo vie Chưa có
3 Ngô Tất Thắng, Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Thanh Toàn 2000 Nông nghiệp. Tham khảo vie Chưa có
4 Nguyễn Thanh Toàn 2005 Trường Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có
5 Lê Xuân Sinh, Phạm Minh Đức, Nguyễn Thanh Toàn, Phạm Thi Ngọc Khuyên 2012 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Thị Thanh Hiền 2004 Đại Học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7668
2 Piedad-Pascual, Felicitas 1993 Aquaculture Specialists Tham khảo eng Hiện có http://www.fao.org/docrep/003/v4430e/V4430E07.htm
3 T V R Pillay, Methil Narayanan Kutty 2005 Wiley-Blackwell Publishing Tham khảo eng Hiện có http://sonrrec.org/wp-content/uploads/2016/11/aquaculture-principles-and-practices-2nd-edition_copia.pdf
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thanh Long 1999 Trường Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9072
2 Nguyễn Thanh Toàn 1999 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Văn Cự và Nguyễn Mạnh Dũng 2005 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Vẽ kĩ thuật xây dựng Đoàn Như Kim,...[ và những người khác. - 13th. - Hà Nội : Giáo dục , 2009.
4 Trần Văn Quảng 2001 Xây dựng Tham khảo vie Chưa có Trắc địa đại cương Vũ Thặng. - Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật , 2001.
5 Trần Ngọc Hải và Nguyễn Thanh Phương 2009 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có Một số vấn đề về kỹ thuật nuôi tôm sú công nghiệp Nguyễn Văn Hảo. - TP.Hồ Chí Minh : Nông nghiệp , 2005
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Minh Thành, Nguyễn Văn Kiểm 2009 Nông Nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phạm Minh Thành, Nguyễn Văn Kiểm 2009 Nông Nghiệp, Tp Hồ Chí Minh. Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Phạm Minh Thành, Nguyễn Văn Kiểm. 2009 Nông Nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Phạm Quốc Hùng, Nguyễn Tường Anh (Chủ biên). 2011 Nông nghiệp, Tp Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
5 Phạm Quốc Hùng, Nguyễn Tường Anh (Chủ biên). 2011 Nông nghiệp, Tp Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
6 Phạm Quốc Hùng và Nguyễn Tường Anh (Chủ biên). Nhà xuất bản Nông nghiệp, Tp Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2011
7 Quốc Hùng, Nguyễn Tường Anh, Nguyễn Đình Mão 2014 Nông Nghiệp, Tp Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
8 Nguyễn Văn Kiểm 2005 Trường Đại Học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7321
9 Phạm Quốc Hùng, Nguyễn Tường Anh và Nguyễn Đình Mão. 2014 Nông Nghiệp Tham khảo vie Hiện có
10 Nguyễn Văn Kiểm 2005 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7321
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Võ Thanh Tân 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2016
2 Dương Nhựt Long, Nguyễn Anh Tuấn, Lam Mỹ Lan 2012 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Bản in : Giáo trình kỹ thuật nuôi cá nước ngọt. Dương Nhựt Long, Nguyễn Anh Tuấn, Lam Mỹ Lan. ĐHCT. 2014. Đang xử lý
3 Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải, Dương Nhựt Long và Võ Nam Sơn 2012 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7320
4 Phạm Văn Khánh 2000 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
5 Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Văn Hảo, Bùi Minh Tâm, Phan Thanh Lâm, Võ Minh Sơn, Nguyễn Nhứt,…. Sena S. De Silva 2011 Chương trình Hợp tác Phát triển Nông nghiệp Nông thôn Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9073
6 Dương Nhựt Long, Nguyễn Anh Tuấn, Lam Mỹ Lan 2014 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Bản in : Giáo trình kỹ thuật nuôi cá nước ngọt. Dương Nhựt Long, Nguyễn Anh Tuấn, Lam Mỹ Lan. ĐHCT. 2014. Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Trọng Nho, Tạ Khắc Thường và Lục Minh Diệp 2006 Nông Nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải 2009 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác : Tài liệu giảng dạy / Lê Văn Lễnh. - An Giang : Đại học An Giang , 2018. GT00351 (Đang xử lý)
3 Ang, Kok Jee 1995 Universiti Pertanian Malaysia Tham khảo eng Hiện có http://psasir.upm.edu.my/1092/1/LG_396_P4S981_no.23.pdf
4 Angell C.A. 1992 Bay Of Bengal Programme Tham khảo vie Hiện có http://www.fao.org/tempref/FI/CDrom/bobp/cd1/Bobp/Publns/Reports/0051.pdf
5 Arlo W. Fast, L. Jame Lester. 1992 Elsevier Science Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Ngô Anh Tuấn 2012 Nông Nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trương Quốc Phú 2006 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 1999
3 Angell C.L. 1986 International Center for Living Aquatic Resources Management, Manila, Philippines Tham khảo vie Hiện có http://pubs.iclarm.net/libinfo/Pdf/Pub%20SR76%2013.pdf
4 M. J. Broom 1985 International Center for Living Aquatic Resources Management, Manila, Philippines Tham khảo vie Hiện có http://pubs.iclarm.net/libinfo/Pdf/Pub%20SR76%2012.pdf
5 Ngô Trọng Lưu 2004 Nông Nghiệp Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Địch Thanh 2006 Đại học Nha Trang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Ngọc Hải, Nguyễn Thanh Phương 2006 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
3 Ngô Trọng Lưu, Thái Bá Hồ, Nguyễn Kim Độ 2004 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Kỹ thuật nuôi cá lồng biển. Ngô Trọng Lư, Thái Bá Hồ, Nguyễn Kim Độ . Tập I. Nông nghiệp , 2004
4 Southeast Asian Fisheries Development Center. Aquaculture Department. Asia Pacific Economic Cooperation. 2001 Southeast Asian Fisheries Development Center. Aquaculture Department. Tham khảo vie Hiện có https://www.yumpu.com/en/document/view/11405808/husbandry-health-management-of-grouper-the-international-
5 Ahmad Fuad b. Ahmad, 1985 Kementerian Petanian Malaysia. Tham khảo eng Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Công Quyền và Trịnh Thị Lan. 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lavens, P, Sorgeloos, P 1996 Food and Agriculture Organization of the United Nations. Tham khảo eng Hiện có http://www.fao.org/docrep/003/w3732e/w3732e00.htm#Contents
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Minh Tâm 2009 Đại Học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Văn Kiểm, Bùi Minh Tâm 2004 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Ngọc Hà 2012 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
4 Vũ Cẩm Lương 2008 Nông nghiệp TP.Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
5 Aquaculture 1995 Infofish International 3/1995. Tham khảo eng Hiện có http://www.thaiscience.info/Article%20for%20ThaiScience/Article/2/10007883.pdf

64. FIS525 - Phương pháp nghiên cứu sinh học cá 5 Phan Thị Thanh Vân (pttvan@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Thanh Liêm,Trần Đắc Định 2004 Trường Đại Học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Biswas, S.P 1993 South Asian Publishers, Pvt Ltd., New Delhi. . Tham khảo eng Hiện có http://www.fao.org/docrep/003/f0752e/f0752e00.htm
3 Nikolski, G.V; Người dịch: Nguyễn Văn Thái, Trần Đình Trọng, Mai Đình Yên. 1963 Đại học. Tham khảo vie Chưa có
4 Pravdin, I.F; Người dịch Phạm Thị Minh Giang 1973 Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
5 Bagenal, T.B; Tesch, F.W 1978 Blackwell Scientific Publication, Oxford, UK.: 101–136. Tham khảo eng Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Manon Franette, Nguyễn Hữu Dũng 2005 Đại học Thủy sản Nha Trang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7702
2 Chau Thi Đa 2006 Đại Học An Giang Tham khảo vie Chưa có
3 Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Phương, Lê Thanh Hùng. 2000 Đại Học Cần Thơ và Đại Học Nông Lâm Tham khảo vie Chưa có Có ở cơ sở II, Châu phú
4 Nguyễn Hữu Dũng 2001 Đại Học Thủy Sản Nha Trang Tham khảo vie Chưa có
5 T V R Pillay, Methil Narayanan Kutty 2005 Blackwell Publishing Tham khảo eng Hiện có http://sonrrec.org/wp-content/uploads/2016/11/aquaculture-principles-and-practices-2nd-edition_copia.pdf
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Kim Hoàng 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7692
2 Gareth M. Evans, Judith C. Furlong 2003 John Wiley & Sons Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5677
3 Kiều Hữu Ảnh, Ngô Tự Thành. 2000 Khoa học kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1985
4 Trần Cẩm Vân 2003 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2002
5 Nguyễn Thị Xuyến 1996 Nông Nghiệp Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Viện Quy Hoạch Thủy Sản 2009 Viện Quy Hoạch Thủy Sản Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Bộ Thủy Sản 2007 Bộ Thủy Sản Tham khảo vie Chưa có
3 Gene S. Helfman 2007 Island Press is a trademark of The Center for Resource Tham khảo eng Hiện có http://www.rareplanet.org/sites/rareplanet.org/files/Fish_Conservation.pdf
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Anh Tuấn 2004 Nông Nghiệp Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Bộ thủy sản 2003 SUMA-Mofi-DANIDA. Tham khảo vie Chưa có
3 Gavino C. Trono, Jr. 2005 Fao Tham khảo eng Hiện có http://www.fao.org/docrep/field/003/AC416E/AC416E00.htm
4 Amir Neori, David Ben-Ezra, Muki Shpigel 2000 Israel Oceanographic and Limnological Research, National Center for Mariculture, P.O. Box 1212, Elat, Tham khảo eng Hiện có https://www.researchgate.net/publication/234051617_A_sustainable_integrated_system_for_culture_of_fish_seaweed_and_abalone
5 Nguyễn Hữu Dinh 1993 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Thị Thanh Vân 2014 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Từ Thanh Dung 2005 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Phạm Khắc Hiếu, Lê Thị Ngọc Điệp 1997 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Thư viện có: Giáo trình Dược lý học thú y Phạm Khắc Hiếu. - Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2009. (MD063750; MD063751; MD063752)
4 Bùi Thị Thọ 2003 Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
5 Bùi Thị Thọ 2003 Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
6 Lydia Brown 1993 Published by Pergamon Press, Oxford. Tham khảo eng Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đặng Ngọc Thanh, Thái Trần Bái, Phạm Văn Miên 1980 Khoa Học và Kỹ thuật. Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Dương Đức Tiến 1978 Nông Nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Hữu Phụng, Nguyễn Nhật Thi, Nguyễn Phi Đính, Đỗ Thị Như Nhung 1998 Khoa Học và Kỹ thuật. . Giảng dạy chính vie Chưa có
4 Trương Thủ Khoa, Trần Thị Thu Hương 1993 Trường Đại Học Cần Thơ. Giảng dạy chính vie Chưa có
5 Prescoft G. W 1970 WM.C. Brown company Publishers. Tham khảo eng Hiện có http://www.amfb.eu/SFWM/bibliotheque/pdf/FreshwaterAlgae.pdf
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Phương Loan 2015 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7682
2 Võ Thanh Tân 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Bùi Quang Tề 2006 Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I. Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7318
4 Lưu Thị Dung, Phạm Quốc Hùng 2015 Nông Nghiệp, Tp Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
5 Trần Thị Thanh Hiền, Nguyễn Anh Tuấn 2009 Nông nghiệp TP Hồ Chí Minh . Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Angell C.A. 1992 Bay Of Bengal Programme Giảng dạy chính eng Hiện có http://www.fao.org/tempref/FI/CDrom/bobp/cd1/Bobp/Publns/Reports/0051.pdf
2 AusAID, SEAFDEC, UPV and QDPI. 1999 Boracay Tham khảo eng Hiện có http://aciar.gov.au/files/node/10566/HP007.pdf
3 Chen L.C 1990 Fishing New Books Tham khảo eng Chưa có
4 Ang K.J. 1995 Universiti Pertanian Malaysia Tham khảo eng Hiện có http://psasir.upm.edu.my/1092/1/LG_396_P4S981_no.23.pdf
5 Arlo W. Fast, L. Jame Lester. 1992 ELSEVIER. 862 pp. . Tham khảo eng Hiện có http://psasir.upm.edu.my/1092/1/LG_396_P4S981_no.23.pdf

73. FIS547 - Thực tập rèn nghề - NTTS 0 Phan Phương Loan (pploan@agu.edu.vn), Nguyễn H

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú

76. FIS910 - Tổng hợp kiến thức cơ sở ngành 5 Nguyễn Hữu Yến Nhi (nhynhi@agu.edu.vn), Tr

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Thường 2004 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7693
2 Nguyễn Văn Tư 2005 Đại học Nông Lâm TP.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7669 GV đưa không có nhan đề, không có tên tác giả
3 Bone, Q, N. B. Marshall 1982 Blackie Glasgow and London. Tham khảo eng Hiện có http://folk.uib.no/lsa093/Litteratur%202_/Biology%20of%20Fishes%20Bok.pdf
4 Craig S. Tucker, John A. Hargreaves 2009 Aquacultural Engineering Tham khảo eng Hiện có http://www.vliz.be/imisdocs/publications/156002.pdf.
5 Margaret E. Brown 1993 Marine Science Series. Printed in the United States of America . Tham khảo eng Hiện có https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17451000.2016.1169299?needAccess=true

77. FIS919 - Tổng hợp kiến thức chuyên ngành 5 Lê Văn Lễnh (lvlenh@agu.edu.vn), Phan Phương

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Trọng Nho, Tạ Khắc Thường, Lục Minh Diệp 2006 Nông Nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải 2009 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác : Tài liệu giảng dạy / Lê Văn Lễnh. - An Giang : Đại học An Giang , 2018. GT00351 (Đang xử lý)
3 Ang K.J 1995 Universiti Pertanian Malaysia Tham khảo eng Hiện có http://psasir.upm.edu.my/1092/1/LG_396_P4S981_no.23.pdf
4 Angell C.A. 1992 Bay Of Bengal Programme Tham khảo eng Hiện có http://www.fao.org/tempref/FI/CDrom/bobp/cd1/Bobp/Publns/Reports/0051.pdf
5 Arlo W. Fast, L. Jame Lester. 1992 Elsevier Science Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ kế hoạch và đầu tư 2006 Bộ kế hoạch và đầu tư Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7322
2 Võ Thanh Tân 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Phạm Minh Thành, Nguyễn Văn Kiểm 2009 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Arlo W. Fast, L. Jame Lester 1992 Elsevier Science Giảng dạy chính eng Hiện có
5 New M.B 2002 FAO Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7319
6 Ang, Kok Jee 1995 Universiti Pertanian Malaysia Tham khảo eng Hiện có http://psasir.upm.edu.my/1092/1/LG_396_P4S981_no.23.pdf
7 John F. Wickins, Daniel O'C. Lee 1992 Oxford Tham khảo eng Hiện có
8 Angell C.A. 1992 The Bay of Bengal Programme (BOBP) Tham khảo eng Hiện có http://www.fao.org/tempref/FI/CDrom/bobp/cd1/Bobp/Publns/Reports/0051.pdf
9 Keenan C.P, Blackshaw 1999 Aciar Proceerdings No. 78 Tham khảo eng Hiện có http://aciar.gov.au/files/node/586/pr78-part1.pdf
10 Dall W., Hill B.J., Rothlisberg P.C, Staples D.J 1990 Marine Biology Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú