Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường
Quản lý Tài nguyên và Môi trường - Đại học

Thông tin cán bộ phụ trách

Đỗ Thị Bé Tư
dtbtu@agu.edu.vn

Click vào môn học để xem danh mục tài liệu của từng môn, hoặc hiển thị tất cả

Tổng số môn học: 81

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lưu Đức Hải 2008 Đại học Quốc gia Hà Nội. Giảng dạy chính vie Chưa có GV có bản in
2 Nguyễn Văn Tuấn 2013 Nhà xuất bản tổng hợp Tp.HCM. Tham khảo vie Hiện có
3 BM Môi trường & PTBV, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ - Môi trường 2015 Trường ĐH An Giang Tham khảo vie Hiện có Quầy Tham khảo, Tầng 4 thư viện
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Quang Phan, Phạm Văn Sinh 2013-2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9549
2 Khoa Lý luận Chính trị 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7725 (Năm 2017)
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
4 Bộ môn Triết học 2006 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có năm: 2009
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Bộ môn Triết học 2004 Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm : 2008 đã scan 2014
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Viết Thông 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
7 Bộ môn Triết học 2007 Lưu hành nội bộ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có: 2009

4. HCM101 - Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 Bùi Thu Hằng. bthang@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Ngọc Anh (chủ biên) ... [và những người khác 2017 Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đinh Xuân Lý, Phạm Ngọc Anh (đồng chủ biên) 2008 Lý luận Chính trị Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7162
3 Song Thành 2005 Lý luận chính trị Tham khảo vie Hiện có
4 Hội đồng Lý luận Trung Ương 2013 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2017 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có đang bổ sung
2 Đảng Cộng sản Việt Nam 2015 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7161 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7497
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có ebook: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
5 Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 1999 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hughes, John 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 A. J. Thomson,A. V. Martinet 1986 Hong Kong: Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 1989
3 Sarah Cunningham, Peter Moor, Jane Comyns Carr 2005 UK: Pearson Education Ltd Tham khảo eng Hiện có
4 Buzan, Tony 2008 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 John Hughes, Helen Stephenson, Paul Dumment 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Cobuild, C. 2011 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
3 Lougheed, Lin 2009 New York: Pearson Education Tham khảo eng Hiện có
4 Lougheed, Lin 2012 New York: Pearson Education Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2007 fahasa (2017)
5 Cobuild, C. 2012 Trẻ Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2013
6 Cobuild, C. 2012 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm 2013

8. COS101 - Tin học đại cương (*) 6 Lê Xuân Phi (lxphi@agu.edu.vn), Lê Trung Thư (

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Tin học 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Mark Dodge, Gaig Stinso, Đoàn Công Thông,Trần Ngọc Hoa 2003 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Trịnh Anh Toàn, Hồng Oanh 2000 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có
4 Busby, M. Learn 2004 Texas: Wordware Publishing, Inc Tham khảo eng Hiện có
5 PTS Learning Systems 2003 Pennsylvania: Bucknell University Tham khảo eng Chưa có
6 Nguyễn Đình Tê 2000 Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Hiện có: New perspectives on Microsoft Powerpoint 2000 comprehensive S. Scott Zimmerman, Beverly B. Zimmerman. - Boston, MA : Course Technology , 2001.

9. PHT101 - Giáo dục thể chất (*) 20 Bộ môn Giáo dục thể chất

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Anh Tuấn, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Mạnh Thái 2008 Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Thị Thảo Trang 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7129
3 Nguyễn Kim Minh, Nguyễn Trọng Hải, Trần Đồng Lâm, Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Nguyễn Kim Minh 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Liên Đoàn Điền Kinh Thế Giới 2010 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2013. (TK02453) 2010 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2010 (3)
6 Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004 (50 quyển) Năm 2010: 10 quyển
7 Nguyễn Văn Trạch và Ngũ Duy Anh 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2004 Giáo trình bơi lội
8 Trường ĐHSP TDTT TPHCM 2009 Thể dục thể thao. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
9 Vũ Thành Sơn, Nguyễn Danh Hoàng Việt 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003
10 Nguyễn Trần Phương Thảo 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7126
11 Nguyễn Danh Thái, Mai Duy Diễn 1980 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9024
12 Nguyễn Danh Thái, Vũ Thành Sơn 1999 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có
13 Ủy ban TDTT Việt Nam 2005 – 2008 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-634-TTTTC-Luat-Sport-Aerobics-93654.aspx
14 Tổng cục TDTT – Liên Đoàn TD Việt Nam môn TD Aerobics 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-2336-QD-BGDDT-2015-Hoi-khoe-Phu-Dong-toan-quoc-lan-thu-IX-2016-286345.aspx
15 NGUYỄN PHƯỚC THỌ, NGUYỄN PHƯỚC TOÀN, NGUYỄN ANH TUẤN 2009 Trường Đại học sư phạm TDTT TPHCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9824
16 Hồ Văn Tú 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6363
17 Đỗ Chi 1984 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có
18 Đặng Ngọc Quang 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
19 2003 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Luật bơi / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2009
20 Tổng cục thể dục thể thao 2004 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Đăng Thanh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Đào Huy Hiệp, Lưu Ngọc Khái, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Đại Nghĩa 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Hữu Thảo, Phan Tân Hưng, Nguyễn Đình Lưu, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Tiến Hải 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-15-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC-can-bo-giao-duc-quoc-phong-284361.aspx
5 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.hcmut.edu.vn/vi/event/view/van-ban-moi/666-thong-tu-so-6353bgddtgdqp-nga%CC%80y--26-tha%CC%81ng-9-nam-2012
6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
7 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
8 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Lần VI: không thấy Lần VII: 2 (1991) Lần VIII: 1 (1996) Lần IX : 4 (2001) Lần X: 3 (2006) Lần XI: 4 (2011) Lần XII: ebook (http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163) TV hiện có: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII/ Mặt trận
9 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
10 Bộ tổng tham mưu cục quân huấn 2000 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
11 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
12 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-18-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-day-danh-gia-ket-qua-hoc-Giao-duc-quoc-phong-an-ninh-289668.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Đức Thắng Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Chưa có Toán C : Tài liệu giảng dạy / Nguyễn Phương Thảo , Diệp Hoàng Ân. - An Giang : Đại học An Giang , 2017.
2 Đậu Thế Cấp 2000 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
3 Đinh Thế Lực 2001 Đại học quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
4 James Stewart 2010 Brooks/Code, Cengage Learning Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7186 fahasa
5 Đậu Thế Cấp 2000 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có
6 Walter Rudin 1986 McGraw-Hill, New York Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7187
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trương Khanh Nhật Thảo 2014 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Thư viện hiện có năm 2017 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7966
2 Nguyễn Thế Ngôn 2005 Đại học Sư Phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Đức Chung 2000 Khoa học kỹ thuật. Tham khảo vie Chưa có
4 Nguyễn Đức Chung 2009 Đại Học Quốc Gia Thanh Phố Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện tại có năm: 2014
5 Nguyễn Đức Chung 2010 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015 (Tập 1, 2 chung 1 cuốn)
6 Nguyễn Đức Chung 2010 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015 (Tập 1, 2 chung 1 cuốn)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trương Khanh Nhật Thảo 2014 Trường Đại học An Giang. Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Thế Ngôn 2005 Đại học Sư Phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Đức Chung 2000 Khoa học kỹ thuật Tham khảo vie Chưa có
4 Nguyễn Đức Chung 2009 Học Quốc Gia Thanh Phố Hồ Chí Minh. Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
5 Nguyễn Đức Chung 2010 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015 (Tập 1, 2 chung 1 cuốn)
6 Nguyễn Đức Chung 2010 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015 (Tập 1, 2 chung 1 cuốn)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Mện, Huỳnh Anh Tuấn, Đổng Thị Kim Phượng 2016 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lê Văn 1997 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1977
3 Lương Duyên Bình 2010 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2012
4 David Halliday 2001 Tham khảo vie Hiện có Tập 1: 19 (1998) Tập 2: 3 (2011) MD071361; MD071362; MD071363
5 Lê Trọng Tường 1999 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
6 Lê Văn 1997 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1977
7 Vũ Thanh Khiết 2001 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Diệp Hoàng Ân 2016 Tài liệu lưu hành nội bộ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8300 Đang xử lý năm 2017
2 Phạm Đức Thông 2008 Tài liệu lưu hành nội bộ Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Phạm Đức Thông 2008 Tài liệu lưu hành nội bộ Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Hoàng Ngọc Nhậm 2003 Thống kê Tham khảo vie Chưa có Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán dùng cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối ngành kinh tế, tài chính, ngoại thương, ngân hàng, quản trị kinh doanh, ... Nguyễn Thanh Sơn, Lê Khánh Luận. - TP. Hồ Chí Minh : Thống K
6 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
7 Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
8 Lê Sĩ Đồng 2013 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Bài tập xác suất và thống kê toán: Có lời giải / Đặng Hấn. - Tp.HCM : Thống kê , 1996
9 Hoàng Ngọc Nhậm 2003 Thống kê Tham khảo vie Chưa có Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán dùng cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối ngành kinh tế, tài chính, ngoại thương, ngân hàng, quản trị kinh doanh, ... Nguyễn Thanh Sơn, Lê Khánh Luận. - TP. Hồ Chí Minh : Thống K
10 Lê Sĩ Đồng 2013 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
11 Nguyễn Đình Hiền 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
12 Phạm Văn Kiều 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
13 Nguyễn Cao Văn 2009 Đại học Kinh tế Quốc dân Tham khảo vie Hiện có
14 Nguyễn Đình Hiền 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có

16. AGR112 - Sinh học đại cương 1 8 Diệp Nhựt Thanh Hằng (dnthang@agu.edu.vn), N

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 W D Phillips,T J Chilton 1997 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phạm Thành Hổ 2002 Đại học quốc gia Tp.Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
3 Nguyễn Như Hiền, Trịnh Xuân Hậu 2006 Đaị học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Campbell, N., Reece, J. 2011 Pearson Education, Inc. Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7337 Fahasa
5 Raven, Peter H 2005 McGraw-Hill, Higher Education Tham khảo eng Hiện có
6 Kenneth A. Mason, Jonathan B. Losos, Susan R. Singer. 2011 McGraw – Hill Companies, Inc. Tham khảo eng Hiện có ebook
7 Nguyễn Đức Lượng. 2002 Đaị học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh. Tham khảo vie Hiện có
8 Lê Đình Lương,Phan Cự Nhân 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

17. AGR103 - Sinh học nông nghiệp 2 13 Trần Văn Khải (tvkhai@agu.edu.vn), Nguyễn K

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Đức Cự 2001 Đại Học Quốc Gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Peter H. Raven ... [et al.] ; illustration authors, William C. Ober and Claire W. Garrison 2005 McGraw-Hill, Higher Education Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Quang Mai, Cù Xuân Dần 2004 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
4 W.D. Phillips, T.J. Chilton 1991 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1997
5 Lê Văn Thọ, Lê Xuân Cương 1979 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
6 Hoàng Thị Sản, Hoàng Thị Bé 2005 Đại Học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1998
7 Nguyễn Khoa Lân, Nguyễn Như Đối 2006 Đại học Sư phạm Huế Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1995
8 Hoàng Thi Sản, Hoàng Thị Bé 2005 Đại Học Sư Phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2004
9 Nguyễn Quang Mai 2004 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
10 Nguyễn Tiến Thắng, Nguyễn Đình Huyên 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
11 Trần ích 1979 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
12 Nguyễn Như Khanh 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
13 Nguyễn Nghĩa Thìn 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

18. ENV102 - Đại cương về Trái Đất – MT 5 Trương Đăng Quang (tdquang@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Phước Toàn 2015 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7772
2 Lưu Đức Hải, Trần Nghi 2009 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2008
3 Ngô Thị Phương Uyên 2010 Đại học Khoa Học Tự Nhiên Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Giảng viên đã gửi file cho đã chuyển tổ Bổ sung
4 Nguyễn Hữu Danh 2008 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2001
5 Trần Thị Mỹ Nhung 2010 Tham khảo vie Hiện có Giảng viên đã gửi file đã chuyển tổ Bổ sung
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Võ Văn Thắng 2009 Trẻ Giảng dạy chính vie Hiện có Thư viện có:Giáo trình lôgíc học hình thức / Võ Văn Thắng / 2017
2 Hoàng Chúng 1994 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
3 Tô Duy Hợp - Phan Anh Tuấn 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1997
4 Nguyễn Trọng Văn - Bùi Văn Mưa 1995 Tủ sách Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Ngọc Thêm 1997 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 1999
2 Trần Ngọc Thêm 2000 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 1999
3 Nguyễn Khắc Thuần 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Ebook, đang xử lý
4 Phan Kế Bính 2014 Nhã Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999
5 Toan Ánh 2011 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1993
6 Ngô Đức Thịnh 1993 Khoa học Xã hội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
7 Đào Duy Anh 2014 Thế giới Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2003
8 Trần Ngọc Thêm 1996 Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1997

21. PSY101 - Tâm lý học đại cương 6 Trần Thị Huyên; tthuyen@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thanh Hùng 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2699
2 Lê Thị Bừng, Nguyễn Thị Vân Hương 2013 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2016
3 Nguyễn Công Khanh 2016 ĐHSP Tham khảo vie Chưa có
4 Bùi Văn Huệ 2000 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2003
5 Trần Trọng Thủy 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Trần Trọng Thủy, Phạm Minh Hạc, Phạm Hoàng Gia, Nguyễn Quang Uẩn 1997 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Trung Thành 2016 Chính Trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Tinh Dung 2004 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2000
3 Trần Tư Hiếu,Từ Vọng Nghi, Hoàng Thọ Tín ĐH & THCN Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Đức Chung 2009 Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh. Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
5 Lê Đức 2004 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Lê Đức (chủ biên) ... [và những người khác] 2004 Đại Học Quốc Gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Trung Thành 2016 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2010
2 Lê Đức 2004 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
3 Perkin Elmer 1996 Printed in the United States of America. Tham khảo vie Hiện có http://www1.lasalle.edu/~prushan/Intrumental%20Analysis_files/AA-Perkin%20Elmer%20guide%20to%20all!.pdf
4 Lê Trình 1997 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
5 Lê Đức (chủ biên) ... [và những người khác] 2004 Đại Học Quốc Gia Tham khảo vie Hiện có

24. ERM301 - Khí tượng thủy văn – QLMT 4 Nguyễn Trần Nhẫn Tánh (ntntanh@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thanh Sơn và Đặng Quý Phượng 2003 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Chưa có GV đang có file mềm
2 Nguyễn Sỹ Kiêm Xây dựng Giảng dạy chính vie Chưa có GV đang có file mềm
3 Đoàn Văn Điếm,...et all 2005 Nông Nghiệp Tham khảo vie Hiện có
4 WMO, N 2010 World Agricultural Organization Tham khảo eng Hiện có http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/agm/gamp/documents/WMO_No134_en.pdf

25. ERM302 - Tiếng Anh chuyên ngành môi trường 5 Trần Thị Hồng Ngọc (tthngoc@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Smith, B. E. 2000 McGraw-Hill Book Company. Giảng dạy chính eng Hiện có Hiện có năm 2006
2 David G. Raffaelli, Christopher L. J. Frid. 2010 Cambridge University Press Publisher Tham khảo eng Hiện có
3 Richard Helmer, Ivanildo Hespanhol 1997 Water Science & Engineering Tham khảo eng Hiện có https://www.sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/HELMER%20and%20HESPANHOL%20Eds%201997%20Water%20pollution%20control%20guide.pdf fahasa
4 Frank Kreith, George Tchobanoglous 2002 McGraw-Hill Professional. Tham khảo eng Hiện có https://sanitarac.pro/wp-content/uploads/2017/07/Solid-Waste-Management.pdf fahasa
5 Noel de Nevers 1995 McGraw-Hill. Inc. Tham khảo eng Hiện có

26. ERM303 - Vi sinh vật môi trường 4 Nguyễn Trần Thiện Khánh (nttkhanh@agu.edu.v

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đỗ Hồng Lan Chi, Lâm Minh Triết. 2005 Đại Học Quốc Gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2014
2 Lê Quốc Tuấn 2007 Đại học Nông lâm Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7684
3 Nguyễn Lân Dũng 2002 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
4 Odum. 1976 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có GV ghi chú: Đang biên soạn giáo trình

27. ERM304 - Thực hành Vi sinh vật môi trường 3 Ngô Thúy An (ntan@agu.edu.vn), Nguyễn Văn Tu

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Mai Thị Hằng 2011 Đại học Sư Phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
2 TVCN 6187-1:2009 (ISO 9308-1:2000). 2009 Tham khảo vie Hiện có https://vanbanphapluat.co/tcvn-6187-1-2009-chat-luong-nuoc-phat-hien-va-dem-escherichia-coli
3 TVCN 6187-2:1996 (ISO 9308-2:1990-E). 1996 Tham khảo vie Hiện có https://vanbanphapluat.co/tcvn-6187-2-1996-chat-luong-nuoc-phat-hien-va-dem-vi-khuan-coliform

28. ENV501 - Cơ sở khoa học môi trường 5 Võ Đan Thanh (vdthanh@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phan Trường Khanh 2012 Trường Đại học An Giang. Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lưu Đức Hải 2001 Đại học quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7882
3 Trịnh Thị Thanh 2000 Đại học quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Lê Văn Khoa (chủ biên), ... [và những người khác. 2011 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Thư viện hiện có : / - Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2011
5 Huỳnh Thu Hòa, Võ Văn Bé 1997 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có

29. ENV508 - Sinh thái học môi trường 4 Nguyễn Thị Bé Phúc (ntbphuc@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Huy Bá, Lâm Minh Triết 2000 Đại học Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Kiên,Hoàng Đức Nhuận, Mai sỹ Tuấn 1999 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
3 Vũ Trung Tạng 2002 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Văn Tuyên 1997 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1998
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Bảo Lâm (chủ biên) 2007 Đại học Kinh tế TP. HCM Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2011 đang xử lý: Kinh tế vi mô / ThS. Đinh Thùy Trâm. NXB Phương Đông, 2011
2 Nguyễn Tri Khiêm, Phùng Ngọc Triều 2010 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2008
3 Nguyễn Văn Luân, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Chí Hải 2000 Thống kê Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Nguyễn Văn Luân 2001 Đại học Quốc gia Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Khác Nhà xuất bản: Thống kê
5 Nguyễn Như Ý 2007 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
6 Nguyễn Như Ý 2007 Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2009
7 Đoàn Thị Mỹ Hạnh, Vũ Việt Hằng 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
8 Dương Tấn Diệp 2008 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1999
9 Gregory Mankiw 2003 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Tập 1: (2) Tập 2: (2)
10 Nguyễn Văn Ngọc 2005 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011 Khác Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế quốc dân
11 Nguyễn Văn Luân, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Trình, Nguyễn Chí Hải 2007 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
12 Ngô Đình Giao, Phạm Văn Minh 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
13 Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; Người dịch: Nguyễn Ngọc Bích, Đoàn Văn Thắng, Vũ Hữu Tửu 2000 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
14 Nguyễn Như Ý, Trần Thị Bích Dung, Trần Bá Thọ, Lâm Mạnh Hà 2005 Thống kê Tham khảo vie Hiện có Kinh tế vi mô Lê Bảo Lâm,Nguyễn Như ý,Trần Thị Bích Dung. - 1st. - Tp.HCM : Thống kê , 2005

31. ERM305 - Dân số, sức khỏe và môi trường 3 Nguyễn Thị Thúy Hằng (ntthuyhang@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tổng cục dân số kế hoạch hóa gia đình trung tâm đào tạo bồi dưỡng 2014 Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trương Khanh Nhật Thảo 2014 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7965
3 Bộ môn Vệ sinh - Dịch tễ 2003 Đại học Y Huế Tham khảo vie Chưa có Giảng viên có tài liệu bản in (Yêu cầu mua)

32. ERM306 - Địa chất môi trường 4 Trương Đăng Quang (tdquang@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hà Quốc Đông 2016 Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Giảng dạy chính vie Hiện có Địa chất môi trường Nguyễn Đình Hoè, Nguyễn Thế Thôn. - 1st. - Hà Nội : ĐHQG , 2001
2 Nguyễn Văn Canh 2009 Đại học Khoa học Huế Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Đình Hoè, Nguyễn Thế Thôn 2008 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Enward A. Keller 2012 Pearson Eduaction, Inc Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7220

33. ENV303 - Hóa kỹ thuật môi trường 3 Nguyễn Trung Thành (ntthanh@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Thị Mai Thảo 2007 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Văn Phước 2000 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
3 Nguyễn Văn Phước 2005 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Trung Thành 2010 Giảng dạy chính vie Chưa có GV có tài liệu giảng dạy
2 Nguyễn Trung Thành 2010 Chính Trị Tham khảo vie Chưa có GV có tài liệu giảng dạy

35. ENV509 - Luật và chính sách môi trường 3 Nguyễn Hồng Nhật (nhnhat@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trường Đại học Luật Hà Nội 2008 Công an nhân dân Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2006
2 Lê Văn Khoa 2001 Đại học quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2000
3 Đoàn Công Thức, Nguyễn Thị Bé Hai, Đoàn Nguyễn Hạnh 2015 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý: Pháp luật đại cương/ Lê Học Lâm. NXB Giao thông vận tải, 2009

36. ERM501 - Kinh tế tài nguyên môi trường 4 Dương Mai Linh (dmlinh@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Xuân Cơ 2005 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7402 Hiện có năm: 2006
2 Nguyễn Đức Khiển 2002 Xây dựng Tham khảo vie Hiện có Kinh tế môi trường / Đoàn Thị Lan Phương. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông , 2011 (MD063911, MD063912, MD063913)
3 Lê Huy Bá 2001 Đại học Quốc gia TPHCM. Tham khảo vie Chưa có Kinh tế môi trường / Đoàn Thị Lan Phương. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông , 2011 Thư viện có: Giáo trình kinh tế môi trường/Lê Quốc Lý/2014
4 Nguyễn Văn Song, Vũ Thị Phương Thụy 2006 Đại học Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có

37. ENV523 - Quản lý môi trường 6 Lê Công Quyền (lcquyen@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Vân Hà 2014 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: / Nguyễn Thị Vân Hà. - Tái bản lần thứ 1 có sửa chữa, bổ sung. - : , 2014
2 Lê Huy Bá (chủ biên), Thái Vũ Bình, Võ Đình Long 2016 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Đặng Mộng Lân 2001 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
4 Hoàng Đức Nhuận, Nguyễn Văn Khang 1999 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
5 Davy, Aidan 1997 Environmental department - World Bank Tham khảo vie Hiện có http://siteresources.worldbank.org/INTSAFEPOL/1142947-1116493361427/20507357/Update21EnvironmentalHazardAndRiskAssessmentDecember1997.pdf
6 Nguyễn Ngọc Dung 2010 Xây dựng Hà Nội Tham khảo vie Hiện có

38. ERM503 - Kỹ thuật truyền thông môi trường 2 Nguyễn Văn Tuấn (nvtuan@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Dự án ENDA Vietnam 2004 Đại học Nông Lâm TPHCM. Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7722
2 Tham khảo vie Chưa có Giảng viên có tài liệu

39. TEC510 - An toàn và bảo hộ lao động 5 Nguyễn Hồng Nhật (nhnhat@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Nhân, Trần Văn Phúc Ân 2007 Trường Đại học Công nghiệp TPHCM. Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đỗ Thị Ngọc Khánh, Huỳnh Phan Tùng, Lê Quý Đức 2006 Đại học Quốc gia TPHCM. Tham khảo vie Chưa có đang xử lý: Sổ tay an toàn, vệ sinh lao động/ Trần Ngọc Lân - NXB TT và Truyền thông/ 2017
3 Lý Ngọc Minh 2006 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
4 Đỗ Hàm 2007 Lao động - Xã hội Tham khảo vie Chưa có đang xử lý: Sổ tay an toàn, vệ sinh lao động/ Trần Ngọc Lân - NXB TT và Truyền thông/ 2017
5 Đinh Đắc Hiến, Trần Văn Địch 2010 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Chưa có

40. MOR505 - Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường 5 Trần Thị Hồng Ngọc (tthngoc@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Thị Hồng Ngọc, Phan Trường Khanh 2013 Trường Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Văn Đạt, Võ Văn Thắng 2016 Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
3 Cao Vũ Đàm 2005 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2009
4 Đồng Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Ngọc An 2012 Lao động - Xã hội Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9195
5 Phan Thị Thanh Thủy 2007 Trường Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có

41. ENV918 - Quy hoạch môi trường 5 Võ Thị Dao Chi (vtdchi@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Vũ Quyết Thắng Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên. Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8043
2 J.H. Baldwin 1985 London Westview press Tham khảo vie Chưa có Yêu cầu TV mua
3 P. A. Stone 1998 E & FN Spon Tham khảo vie Chưa có Yêu cầu TV mua
4 Daphne Spain 2005 University of Virginia Tham khảo vie Chưa có Yêu cầu TV mua
5 K. De Cuyper Belgian Building Research Institute, Belgium Tham khảo eng Chưa có Yêu cầu TV mua
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Võ Đình Long 2011 Đại học Công nghiệp TP.HCM Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Nguyễn Đình Hương 2006 Giáo dục Hà Nội. Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Đức Khiển 2002 Xây dựng Tham khảo vie Hiện có Kinh tế môi trường / Đoàn Thị Lan Phương. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông , 2011 (MD063911, MD063912, MD063913)
4 Phạm Đức Hiếu 2008 Đại học Thương mại Tham khảo vie Chưa có
5 Nguyễn Đình Hương 2006 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có

43. ERM510 - Phân tích hệ thống môi trường 4 Nguyễn Thị Bé Phúc (ntbphuc@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Chế Đình Lý 2001 Đại học quốc gia TPHCM Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/4085
2 Đặng Mộng Lân 2001 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
3 Chế Đình Lý 2011 Đại học quốc gia TPHCM Tham khảo vie Chưa có
4 Trần Đức Viên 2008 Đại học Nông Nghiệp Hà Nội. Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Schreiner, M 2002 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
2 Đăng, P. N. 2000 Xây dựng Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2004
3 Nguyễn Thị Vân Hà 2014 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có

45. ERM502 - Bảo tồn đa dạng sinh học 2 Võ Đan Thanh (vdthanh@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Ngọc Ẩn 2004 Nông nghiệp. Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7960
2 Đặng Huy Huỳnh 2001 Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia- Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật Việt Nam. Tham khảo vie Chưa có GV sẽ thay thế bằng tài liệu khác và gửi cho TV sau

46. ERM307 - Quản lý tài nguyên nước 5 Nguyễn Thị Thúy Hằng (ntthuyhang@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Đức Hạ 2007 Đại học Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có Thư viện có năm 2009
2 Phạm Ngọc Dũng 2007 Đại học Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Thị Kim Thái, Lê Thị Hiền Thảo 2003 Xây dựng Tham khảo vie Hiện có
4 Trần Đức Hạ (chủ biên) 2009 Khoa học kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Thanh Sơn 2005 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Thư viện có năm 2010

47. ERM308 - Quản lý tài nguyên đất đai 5 Hồ Liên Huê (hlhue@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Quang Trí 2002 Trường Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm:2010 Giáo trình quy hoạch và sử dụng đất đai
2 Lê Huy Bá, Thái Thành Lượm, Nguyễn Thị Kiều Diễm 2011 Trường Đại học Công nghiệp TPHCM. Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Ngọc Dung 2012 Xây dựng Hà Nội. Tham khảo vie Hiện có
4 Trần Kông Tấu 2009 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
5 Võ Quang Minh, Lê Văn Khoa 2013 Đại học Cần Thơ. Tham khảo vie Hiện có

48. ERM309 - Quản lý tài nguyên rừng 5 Nguyễn Thị Bé Phúc (ntbphuc@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Xuân Cự, Đỗ Đình Sâm. 2017 Đại học Quốc gia Hà Nội. Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7623
2 Đỗ Đình Sâm 2001 Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam Tham khảo vie Chưa có
3 Viêm Ngọc Nam 2000 Tham khảo vie Chưa có
4 Nhiều tác giả 2006 Bộ nông Nghiệp và PTNT. Tham khảo vie Chưa có
5 Phùng Ngọc Lam, Nguyễn Trường 1999 Đại học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có

49. ERM310 - Tài nguyên khoáng sản 6 Trương Đăng Quang (tdquang@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Kim Hoàng Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7218
2 Nguyễn Khắc Vinh 2009 Tổng hội Địa chất Việt Nam Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7481
3 Nguyễn Quang Luật 2017 Đại học Mỏ - Địa chất Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7479
4 Lê Thị Đính 2009 Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7222
5 Nguyễn Văn Cảnh 2009 Đại học Khoa học Huế Tham khảo vie Hiện có
6 Đồng Văn Nhì 2002 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7483

50. ERM311 - Tài nguyên đất ngập nước 5 Hồ Liên Huê (hlhue@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Cục Bảo vệ môi trường 2005 IUCN Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7846
2 Công ước Ramsar 1971 Iran. Tham khảo vie Hiện có http://l-psd.org/quoc-te/cong-uoc-ramsar-a193.html
3 Bộ Tài nguyên và Môi trường 2003 IUCN Tham khảo vie Hiện có http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=20531
4 Bộ Tài nguyên và Môi trường 2006 IUCN Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7839
5 Lê Anh Tuấn, Lê Hoàng Việt, Guido Wyseure 2009 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có

51. ERM912 - Du lịch sinh thái – QLMT 3 Phan Trường Khanh (ptkhanh@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Chế Đình Lý 2006 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7716
2 Lê Huy Bá 2010 Khoa học và kỹ thuật. Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2016
3 Phạm Trung Lương 2002 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Trình 2000 Đại Học Bách Khoa TP.HCM. Giảng dạy chính vie Chưa có Gv sẽ thay thế bằng tài liệu khác sẽ gửi cho TV sau
2 Trần Đức Thạnh, Lê Đức An, Nguyễn Hữu Cử, Trần Đình Lân, Nguyễn Văn Quân, Tạ Hòa Phương 2012 Khoa học tự nhiên và công nghệ. Tham khảo vie Hiện có

53. ENV516 - Ô nhiễm đất và kỹ thuật phục hồi 5 Bùi Thị Mai Phụng (btmphung@agu.edu.vn), Nguy

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Đức, Trần Khắc Hiệp 2006 Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lê Văn Khoa, Nguyễn Xuân Cự, Trần Thiện Cường, Nguyễn Đình Đáp 2010 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Trần Văn Chính 2006 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
4 Viện Thổ nhưỡng Nông hóa 1998 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
5 Trần Văn Hai 2004 Trường Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2005

55. ENV545 - Quản lý chất thải rắn 5 Lê Thị Cẩm Chi (ltcchi@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Phước 2007 NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đinh Xuân Thắng, Nguyễn Văn Phước 2010 Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Văn Phước 2006 Xây Dựng . Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Trần Thiện Khánh 2007 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
5 Trần Hiếu Nhuệ 2001 Xây Dựng Tham khảo vie Hiện có Hiện có 2008

56. ENV546 - Thực hành Quản lý chất thải rắn 5 Lê Thị Cẩm Chi (ltcchi@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Phước 2007 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đinh Xuân Thắng, Nguyễn Văn Phước 2010 Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Văn Phước 2006 Xây Dựng Hà Nội. Tham khảo vie Hiện có Đã scan http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7280
4 Nguyễn Trần Thiện Khánh 2007 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
5 Trần Hiếu Nhuệ 2001 Xây Dựng Tham khảo vie Hiện có Hiện có 2008

57. COA520 - Ứng dụng GIS trong quản lý môi trường 5 Nguyễn Trần Nhẫn Tánh (ntntanh@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Trọng Đức 2010 Đại học quốc gia TP.HCM. Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Vĩnh Phước 2001 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Chưa có GV có sách
3 Trần Vĩnh Phước 2003 Đại học quốc gia TP.HCM. Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Bá Quảng 2006 Xây dựng Tham khảo vie Chưa có GV có sách
5 Trần Vĩnh Phước 2008 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Vĩnh Phước 2009 Đại học quốc gia TP.HCM. Giảng dạy chính vie Chưa có GV có sách
2 Trần Trọng Đức 2010 Đại học quốc gia TP.HCM Tham khảo vie Hiện có
3 Trần Vĩnh Phước 2001 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Chưa có GV có sách
4 Nguyễn Đức Bình 2007 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có GV có sách
5 Trần Vĩnh Phước 2003 Đại học quốc gia TP.HCM. Tham khảo vie Hiện có

59. ENV525 - Năng lượng tái tạo 4 Võ Thị Dao Chi (vtdchi@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đặng Đình Thống, Lê Danh Liên 2006 Khoa học và Kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7403
2 IRENA 2016 IRENA Publications Tham khảo vie Hiện có http://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2016/IRENA_REmap_G20_background_paper_2016.pdf
3 REN21 2004 REN21 Publications. Tham khảo vie Chưa có
4 Lý Ngọc Minh 2011 Khoa Học Kỹ Thuật Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 2011 Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 2011 Giảng dạy chính vie Chưa có Tìm thấy năm 2010: https://drive.google.com/file/d/1pV9qczZHAi3A0wKvN2fBYiMkjIfBBOgV/preview Gv có file
3 Nguyễn Thế Đặng, Nguyễn Tuấn Anh 2012 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
4 Trần Xuân Định, Chuyên gia dự án JICA Cục Trồng trọt và đề xuất của chuyên gia JICA làm việc tại Dự án Tham khảo vie Hiện có https://www.jica.go.jp/vietnam/office/others/pamphlet/ku57pq0000221kma-att/Basic_GAP_Manual_v.pdf ; GV có file (chưa gửi cho TV)
5 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada 2013 Tham khảo vie Hiện có
6 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 2010 Tham khảo vie Hiện có
7 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 2010 Tham khảo vie Hiện có https://drive.google.com/file/d/1xfxSyo-MYcoudb_-BZ8RkU6yGQ51PAfa/preview GV có file
8 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 2010 Tham khảo vie Hiện có https://drive.google.com/file/d/1asY-PxVQxOcgxWj9wPKAyzpZ66X9KUEh/preview GV có file (chưa gửi TV)
9 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 2010 Tham khảo vie Hiện có https://drive.google.com/file/d/1QwMjlEdJMGwqO5r9WBlkdPb3lu-07_xJ/view GV có file (chưa gửi TV)
10 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 2010 Tham khảo vie Hiện có https://drive.google.com/file/d/1-hg-kbeSpea1USybzgz_D4Jn6qSswC33/preview GV có file chưa gửi TV
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trương Mạnh Tiến 2003 Đại học Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2005
2 Bộ Tài Nguyên & Môi Trường và Dự Án Môi Trường Việt Nam – Canada 2006 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
3 Lê Trình 1997 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Hồng Khánh 2003 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Thị Kim Thái và cộng tác viên 2012 Xây dựng Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2015

62. ENV512 - Quản lý chất thải nguy hại 5 Lê Thị Cẩm Chi (ltcchi@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lâm Minh Triết, Lê Thanh Hải 2011 Xây dựng Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8041
2 Trịnh Thị Thanh 2011 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
3 Trịnh Thị Thanh, Nguyễn Khắc Kinh 2007 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Đức Khiển 2010 Xây dựng Tham khảo vie Hiện có
5 Michael D. LaGrega, Phillip L. Buckingham 2001 McGraw-Hill Tham khảo eng Hiện có fahasa

63. ENV517 - Độc học môi trường 2 Võ Thị Dao Chi (vtdchi@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Huy Bá 2008 Đại học quốc gia TPHCM Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8042
2 David A Wright, Pamela Welbourn 2002 Cambridge University Tham khảo vie Hiện có http://assets.cambridge.org/97805215/81516/frontmatter/9780521581516_frontmatter.pdf

64. ENV521 - Kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng ồn 5 Trần Thị Hồng Ngọc (tthngoc@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Đinh Tuấn, Nguyễn Thanh Hùng 2009 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Ngọc Chấn 2000 Khoa học kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
3 Trần Ngọc Chấn 2004 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
4 Trần Ngọc Chấn 2004 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
5 Đinh Xuân Thắng 2003 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có

65. ERM505 - Viễn thám 3 Phan Trường Khanh (ptkhanh@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Võ Quang Minh 2014 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Ngọc Thạch 2005 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Tham khảo vie Chưa có
3 Nguyễn Khắc Thời 2012 Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội Tham khảo vie Chưa có

66. ERM504 - Quản lý môi trường nông nghiệp 5 Nguyễn Thị Bé Phúc (ntbphuc@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Văn Khoa 1999 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2001
2 Viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp Viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có http://www.niapp.org.vn/info/vi/dtcl/giaidoan3/chien-luoc-phat-trien-nong-nghiep-nong-thon-giai-doan-2011-2020/54227
3 Mai Thanh Cúc, Quyền Đình Hà 2005 Đại học nông nghiệp Hà Nội. Tham khảo vie Hiện có
4 Trần Đức Viên 2008 Tham khảo vie Chưa có
5 David J Briggs, Franl M Courtney 1994 Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Ngọc Đăng 2000 Khoa học Kỹ thuật. Giảng dạy chính vie Hiện có GV nộp nhà xuất bản: Xây dựng, 2004
2 Nguyễn Thị Vân Hà 2006 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Đặng Mộng Lân 2001 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
4 Đặng Như Toàn, Nguyễn Thế Chinh 1997 Xây Dựng Tham khảo vie Chưa có
5 Hoàng Đức Nhuận, Nguyễn Văn Khang 1999 Giáo dục Hà Nội Tham khảo vie Hiện có

69. ENV543 - Đánh giá tác động môi trường 8 Phan Phước Toàn (pptoan@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Chính phủ Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2015 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=179051
2 Bộ Tài nguyên và Môi trường 2015 Giảng dạy chính vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=180408
3 Hoàng Hưng 2009 Đại học Kỹ thuật Công nghệ Tham khảo vie Hiện có
4 Lê Đức An, Lê Thạc Cán, Luc Hens và Nguyễn Ngọc Sinh 2000 Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
5 Lê Trình 2000 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Sỹ 2010 Trường Đại học Thủy lợi Tham khảo vie Hiện có
7 Hoàng Hưng 2009 Đại học Kỹ thuật Công nghệ TPHCM Tham khảo vie Hiện có
8 Nguyễn Văn Công, Nguyễn Văn Bé 2012 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có

70. ENV544 - Đồ án Đánh giá tác động môi trường 6 Bùi Thị Mai Phụng (btmphung@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Trình 2000 Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội. Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Sỹ 2010 Trường Đại học Thủy lợi Tham khảo vie Hiện có
3 Hoàng Hưng 2009 Đại học Kỹ thuật Công nghệ TPHCM. Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Văn Công, Nguyễn Văn Bé. (2012). 2012 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
5 Chính phủ Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2015 Tham khảo vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=179051
6 Bộ Tài nguyên và Môi trường 2015 Tham khảo vie Hiện có http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=180408

71. ENV524 - Mô hình hóa môi trường 4 Nguyễn Trần Nhẫn Tánh (ntntanh@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Tá Long 2008 Đại học quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2014
2 Keen và Spain Tham khảo eng Chưa có GV có sách
3 Bùi Tá Long 2014 Đại học quốc gia TPHCM Tham khảo vie Hiện có
4 Trần Ngọc Chấn 2002 Khoa học Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2000

72. ENV910 - Công nghệ sạch 4 Võ Thị Dao Chi (vtdchi@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Dự án cải thiện chất lượng và xuất khẩu thủy sản 2001 Nông nghiệp Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Bộ Công Thương 2013 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7832
3 Lê Hoàng Việt, Nguyễn Xuân Hoàng 2013 Trường Đại học Cần Thơ. Tham khảo vie Hiện có
4 Lê Huy Bá 2006 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7982

73. ENV542 - Công nghệ xử lý nước 6 Võ Thị Dao Chi (vtdchi@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lâm Minh Triết, Trần Hiếu Nhuệ 2006 Xây dựng Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7679
2 Nguyễn Thị Thu Thủy 2003 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7451
3 Trịnh Xuân Lai 1999 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Phước Dân, Lâm Minh Triết 2010 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7686
5 Trần Hiếu Nhuệ, Trần Đức Hạ, Ứng Quốc Dũng, Nguyễn Văn Tín 2007 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7686
6 Nguyễn Ngọc Dung 2011 Xây Dựng Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tham khảo Hiện có khoa
2 2004 Tham khảo Chưa có web
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Y Tế 2006 Y học Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Lê Anh Tuấn 2016 Đại học quốc gia TP.HCM Tham khảo vie Chưa có GV có tài liệu photo
3 Trịnh Thị Thanh 2009 Đai học Quốc Gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Chen. W.F., J.Y.Richard Liew 2003 CRC Press Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7688; http://freeit.free.fr/The%20Civil%20Engineering%20Handbook,2003/0958%20fm.pdf
2 Frank R. Spellman 2003 Lewis Publishers – CRC Press. Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7689
3 Lâm Minh Triết, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Phước Dân 2004 Đại học quốc gia TP.HCM. Tham khảo vie Hiện có
4 Metcaft, Eddy 2003 McGraw – Hill Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7680
5 Trần Văn Nhân, Nguyễn Thị Nga. 1999 Khoa học Kỹ thuật Hà Nội. Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Huy Bá 2006 Khoa học và Kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7982
2 Lê Thị Hồng Trân 2008 Đại học Quốc gia TPHCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7982
3 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7982
4 Ủy hội sông Mêkong 2001 Chương trình đào tạo môi trường, Phnom Penh. Tham khảo vie Hiện có http://chungnhanquocgia.com/he-thong-quan-ly-moi-truong-iso-14001.html

79. ERM911 - Quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồng 4 Bùi Thị Mai Phụng (btmphung@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Văn An và Ngô Tùng Đức (chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Nga, Lê Minh Ngọc, Tạ Hữu Nghĩa, Nguyễn Lê Bích Hằng, Vũ Thục Linh, Tạ Văn Tưởng, Nguyễn Văn Nay, Đỗ Văn Hoàng, Phạm Thị Hoài Giang, Trần Hương Thảo, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Phương Nhung 2016 Thanh niên Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Nguyễn Văn Sánh 2009 Nông Nghiệp Tham khảo vie Chưa có
3 Uphoff, N. 1998 Washington, IDRC Tham khảo vie Chưa có GV có file mềm
4 Xuan,. V. T. Đại học An Giang. Tham khảo vie Chưa có

80. ENV535 - Thiết kế sinh thái 4 Nguyễn Thị Bé Phúc (ntbphuc@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Ngọc Đăng 2014 Xây Dựng Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Brezet, H., J. C. Diehl, et al 2001 2nd International Symposium on Environmentally Conscious Design and Inverse Manufacturing (EcoDesign 01) Tham khảo eng Chưa có
3 Goedkoop, M, R. Spriensma 2000 The Hague, Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment. Tham khảo eng Hiện có https://www.pre-sustainability.com/download/EI99_Manual.pdf
4 Stevels, A. 2001 Ecodesign,Tokyo Tham khảo eng Chưa có

81. ENV923 - Công nghệ sinh học môi trường 2 Phan Trường Khanh, (ptkhanh@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Phi Nga, Jean-Paul Schwitzguebéls 2006 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có - Hiện có năm 2014: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9479 (Tác giả: Lê Phi Nga, Hans-Joachim Jordening) - Bài giảng năm 2017: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8040 (Tác giả: Lê Phi Nga, Jean-Paul Schwitzguebéls)
2 Christopher F. Forster and D.A. John Wase Chichester 1987 Ellis Horwood; Halsted Press Tham khảo eng Hiện có