Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên
Chăn nuôi - Thạc sĩ

Thông tin cán bộ phụ trách

Nguyễn Thị Phương Ánh
ntpanh@agu.edu.vn

Click vào môn học để xem danh mục tài liệu của từng môn, hoặc hiển thị tất cả

Tổng số môn học: 27

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tham khảo vie Hiện có Niên lịch đào tạo?
2 Tham khảo vie Hiện có Không rõ tên tài liệu
3 Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Blaxter, L., Hughes, C. & Tight, M. 2006 Open University Press Tham khảo eng Hiện có
2 Day, R.A. 2006 Cambridge University Press Tham khảo eng Hiện có
3 Kaps, M. & Lamberson, W.R 2004 CABI Tham khảo eng Hiện có
4 Kuman, K. 2011 Ed. SAGE Tham khảo eng Hiện có
5 Lan, N.T. & Dũng, P.T. 2005 Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
6 Lowe, M. 2007 Routledge Tham khảo eng Hiện có
7 McMillan, V.E. 2012 Bedford/St. Martin’s Tham khảo eng Hiện có
8 Monamy, V. 2009 Cambridge University Press Tham khảo eng Hiện có
9 Nguyễn Văn Tuấn 2011 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2012
10 Stapleton, P., Youdeowei, A., Mukanyange, J. and Houten, H.v. 1995 WARDA/CTA. Tham khảo eng Hiện có
11 Vũ Cao Đàm 2009 Khoa Học Kỹ Thuật Tham khảo vie Hiện có
12 Vũ Cao Đàm 2005 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
13 Phạm Viết Vượng 2000 Đại học quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có hiện có năm 1998
14 Nguyễn Minh Hiếu 2009 Đại học Nông Lâm Huế Tham khảo vie Hiện có
15 Belcher, J.C. and J.M. Jacobsen 1992 Oryx Press Tham khảo eng Hiện có
16 Caude R. Et. Moles A. 1964 Gauthier-Villars Eïditeur. Paris Tham khảo eng Hiện có https://www.erudit.org/fr/revues/ri/1965-v20-n3-ri2792/027609ar.pdf
17 Lê Tử Thành 1993 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1996
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Geller, N.L. 2004 Marcel Dekker Inc Tham khảo eng Hiện có
2 Hardle, W. & Simar, L. 2007 Springer Tham khảo eng Hiện có
3 Quinn, G.P. & Keough, M. J. 2002 Cambridge University Press Tham khảo eng Hiện có
4 Trịnh Công Thành 2009 Đại học Nông lâm, Thành phố Hồ chí Minh Tham khảo vie Chưa có
5 Petrie, A. and Watson, P. 2013 Ed., Wiley-Blackwell Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Giảng dạy chính eng Hiện có Còn thiếu: 1. Biology of Reproduction 2. Reproduction Domestic Animal, 3. Fertility and Development
2 Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K. & Walter, P. 2002 Garland Science, USA Tham khảo eng Chưa có
3 Cibelli J., Lanza, P.R., Campbell, H.S.K. & West, D.M. 2002 Academic Press, Amsterdam, Holland Tham khảo eng Hiện có
4 Gilbert, S.F. 2005 Massachusetts, USA Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Brody, T. 1999 Academic Press, San Diego, USA Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/3637
2 Copeland, R.A. 2000 Willey-VCH. A John Wiuey & Sons, INC, Pub. Tham khảo eng Hiện có
3 Hồ Huỳnh Thuỳ Dương 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Hoàng Văn Tiến, Lê Khắc Thận & Lê Doãn Diễn 1997 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
5 Lê Thị Thu 2002 Y học Tham khảo vie Chưa có
6 Nelson, D.L., Cox, M.M. 2008 W. H. Freeman and Company, New York Tham khảo eng Hiện có
7 Nguyễn Lân Dũng, Phạm Văn Ty & Nguyễn Đình Quyến 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
8 Nguyễn Tiến Thắng & Nguyễn Đình Huyên 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
9 Phạm Thị Trân Châu & Trần Thị Áng 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2009
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Frandson, R.D., Wilke, W.L. & Fails, A.D. 2009 Wiley-Blackwell Tham khảo eng Hiện có
2 Reece, W.O. 2009 Wiley-Blackwell Tham khảo eng Chưa có
3 Schatten, H. & Constantinescu, G.M. 2007 Wiley-Blackwell Tham khảo eng Hiện có
4 Tạ Thuý Lan & Võ Văn Toàn 2006 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
5 Trần Thị Dân 2006 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có Hiện có ở cơ sở II 636.4082/D121 CSII00700; CSII00701; CSII00702; CSII00703; CSII00704
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Degussa 2006 Hanau-Wolfgang, Germany Tham khảo eng Chưa có
2 Kahn, C.M., Line S., Merck & Co. 2010 MERCK & CO. USA Tham khảo eng Chưa có
3 McDonald, P., Greenhalgh J.F.D., Morgan, C.A., Edwards, R.A., Sinclair, L.A. & Wikinson, R.G. 2011 Benjamin Cummings Tham khảo eng Hiện có
4 NRC. 2012 The National Academic Press Tham khảo eng Hiện có
5 Wiseman, J. & Garnsworthy, P.C. 2001 Nottingham University Press Tham khảo eng Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trịnh Thành Đạt 2008 Giáo Dục Tham khảo vie Chưa có Hiện có ở cơ sở II, tác giả Trình Đình Đạt 660.6/Đ110-T4 CSII02914; CSII02913
2 Võ Đình Sơn 2006 Thảo cầm viên Sài Gòn Tham khảo vie Chưa có
3 Võ Văn Sơn, Phạm Ngọc Du, Nguyễn Trọng Ngữ & Nguyễn Thị Kim Khang 2008 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có
4 Passarge, E. 2001 University of Essen, Germany Tham khảo eng Hiện có
5 Hoàng Kim Giao 2003 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
6 Nguyễn Lộc Hiền & Huỳnh Thanh Tùng 2016 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có
7 Nguyễn Lộc Hiền & Nguyễn Phước Đẳng 2016 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có
8 Nguyễn Như Hiền 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2005
9 Nguyễn Viết Nhân & Hà Thị Anh Thi 2005 Đại học Huế Tham khảo vie Chưa có
10 Phạm Thành Hổ 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010
11 Trần Thị Dân 2005 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Campbell, J.R., Kenealy, M.D. & Ampbell, K.L. 2003 McGraw-Hill Tham khảo eng Chưa có
2 Cunha, T.J. 1977 Cabi Publications Tham khảo eng Hiện có
3 NRC. 2012 The National Academic Press Tham khảo eng Hiện có
4 Whittemore, C. & Kyriazakis, I. 2006 Blackwell Science Ltd. Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Aviagen 2013 Tham khảo eng Hiện có http://tmea.aviagen.com/assets/Tech_Center/Ross_PS/Ross308-PS-NS-2016-EN.pdf
2 ISA Brown 2010 Tham khảo eng Hiện có http://www.morrishatchery.com /mngmt _guides/ISA%20Brown%20Guide-Nov.%203,2010.pdf http://kenanaonline.com/files/0071/71989/ISA%20Brown%20Guide-Nov.%203,2010.pdf
3 Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam 2007 Thanh Hóa Tham khảo vie Chưa có
4 Klasing, K.C. 1998 Printed the University Press at Cambridge, UK. Tham khảo eng Chưa có
5 Leeson, S. & J.D.Summer 1997 University Book. Press, Guelph, Ontario, Canada Tham khảo eng Hiện có
6 Appleby, M.C., Mench, J.A. and Hughes, B.O. 2004 Ed., CABI Publishing Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Deparment of Primary Industries 2014 Tham khảo eng Hiện có http://www.dpi.nsw.gov.au/agriculture/ livestock/ beef/husbandry
2 Dương Thanh Liêm, Bùi Huy Như Phúc & Dương Duy Đồng 2006 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
3 Nguyễn Văn Thu 2010 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có
4 Patil, V.M. 2008 Tham khảo eng Hiện có https://sites.google.com/site/viveklpm/Home
5 Pennstat 2014 College of Agricultural Sciences. USA Tham khảo eng Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Blaxter, L., Hughes, C. & Tight, M. 2006 Ed. Open University Press Tham khảo eng Hiện có
2 Darlington, Y. & Scott, D. 2002 Ed. Allen & Unwin Tham khảo eng Hiện có
3 Ganzáles, R.A., Chen, N. & Dahanayake, A. 2008 Information Science Reference Tham khảo eng Hiện có
4 Gray, D.E. 2004 SAGE Publications. Tham khảo eng Hiện có
5 Kuman, K. 2011 Ed. SAGE Tham khảo eng Hiện có
6 Lowe, M. 2007 Ed. Routledge Tham khảo eng Hiện có
7 Speicht, J.G. 2012 Ed. CRC Press Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Liên Diệp 2006 Thông kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1997
2 Nguyễn Thị Song An 2001 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Xuân Thủy, Trần Việt Hoa & Nguyễn Việt Ánh 2005 Thông kê Tham khảo vie Hiện có
4 Pimbert, M. 2011 Russell Press, London, UK. Tham khảo eng Chưa có
5 Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân, Khoa KTNN và PTNT 2005 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Ackerman, L. J. 1998 Tham khảo eng Chưa có
2 Angarano, D.W. & MacDonal, J. M. 1992 W. B. Saunders, Philadelphia Tham khảo eng Chưa có
3 Breathnach, S.M. 1986 Tham khảo eng Chưa có
4 Brody, R.S. 1970 Tham khảo eng Chưa có
5 Curtis, C. F, Evans, H. & Lloyd, D.H. 1996 Tham khảo eng Chưa có
6 DeBoer, D.J & Moriello, K.A. 1995 Research in veterinary Science, 59 Tham khảo eng Chưa có
7 Gunn- Moore, D.A, Jenkins, P.A & Lucke, V.M. 1996 Veterinary record, 138 Tham khảo eng Chưa có
8 Kunkle, G.A. 1992 Compendium on continuing Education, 14 Tham khảo eng Chưa có
9 Mason, K.V. 1993 Pergamon press, Oxford Tham khảo eng Chưa có
10 Moriello, K.A and Deboer, D.J. 1995 Tham khảo eng Chưa có
11 Trần Minh Châu, Hồ Đình Chúc, Lê Thanh Hải, Phạm Sỹ Lăng, Đào Hữu Thanh & Dương Công Thuận 1988 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
12 Tô Du & Xuân Giao 2006 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lurd, B.M. 2000 Aspen Published Inc. Tham khảo eng Hiện có
2 Châu Bá Lộc 1999 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7392
3 Dương Thanh Liêm 2010 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
4 Lương Đức Phẩm 2000 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Đức Lượng & Phạm Minh Tâm 2005 Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Andrieu, S. & Warren, H. 2009 Wageningen Academic Publishers Tham khảo eng Hiện có
2 Andrieu, S. & Wilde, D. (Eds.) 2008 Wageningen Academic Publishers Tham khảo eng Hiện có
3 Chilliard, Y., Glasser, F., Faulconnier, Y., Bocquier, F., Veissier, I. & Doreau, M. (Eds.) 2009 Wageningen Academic Publishers Tham khảo eng Chưa có
4 Cronjé, P.B. (Ed.) 2000 CABI Publishing Tham khảo eng Hiện có
5 Puniya, A.K., Singh, R. & Kamra, D.N. (Eds.) 2016 Springer Tham khảo eng Hiện có
6 Solaiman, S.G. 2010 Wiley-Blackwell Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tham khảo eng Hiện có http://www.biocheck.ugent.be/v4/home/
2 Tham khảo eng Hiện có http://www.ceezad.org/resources/
3 Rome, FAO Tham khảo eng Chưa có
4 Geering W. A., Penrith M.-L., Nyakahuma D. 2001 FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) Tham khảo eng Hiện có http://www.fao.org/docrep/004/y0660e/y0660e03.htm. Retrieved 11/03/2014.
5 Manivannan G. 2010 Principles, Applications and Related Issues. CRC Press Tham khảo eng Chưa có
6 McDonnell G. 2007 CRC Press Tham khảo eng Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bergey 1970 Accademic press Inc, London and Newyork Tham khảo eng Chưa có
2 Kiryat, S.B. 2000 Tham khảo eng Chưa có
3 Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Như Thanh & Dương Đức Tiến. 2003 Đại học Nông nghiệp I Tham khảo vie Chưa có
4 Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Như Thanh & Dương Đức Tiến 2007 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004
5 Nguyễn Như Thanh 2001 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Như Thanh 2001 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bennett, R. 1997 Tham khảo eng Chưa có
2 Bennett, R.M. 1994 University of Reading Tham khảo eng Chưa có
3 Broom, D.M. 2008 Annual Review of Biomedical Sciences Tham khảo eng Chưa có
4 Broom, D.M. 2009 Wageningen: Wageningen Pers Tham khảo eng Chưa có
5 Broom, D.M. 2010 Medical Educatio Tham khảo eng Chưa có
6 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2015
7 Trung tâm khuyến nông quốc gia 2016 Khuyến nông Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Văn Thu & Nguyễn Thị Kim Đông 2011 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
2 Nguyễn Văn Thu & Nguyễn Thị Kim Đông 2003 Bộ GD-ĐT Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bùi Hữu Đoàn, Nguyễn Xuân Trạch và Vũ Đình Tôn, 2011 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
2 Hoàng Đức Liên, Tống Ngọc Tuấn, 2000 Nông nghiệp. Tham khảo vie Chưa có
3 Lương Đức Phẩm 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyen Vo Chau Ngan and Le Hoang Viet 2013 NOVA publisher Tham khảo eng Chưa có
5 Nguyen Vo Chau Ngan, Phan Trung Hieu, and Vo Hoang Nam 2012 Journal of Vietnamese Environment, Vol. 2 No. 1. ISSN 2193-6471 Tham khảo eng Hiện có Đang xử lý
6 Trịnh Thị Thanh, Nguyễn Khắc Kinh 2005 ĐH Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
7 Trương Thanh Cảnh 2010 Khoa học Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hickman, C.P., Roberts, L.S. & Larson, A. 2002 The McGraw hill Tham khảo eng Hiện có
2 Johnson, G.B. 2012 Mc Graw Hill Tham khảo eng Chưa có
3 Lindenmayer, D. 2011 CISRO Publishing Tham khảo eng Hiện có
4 Miller, S.A. & Harley, J.P. 2001 The McGraw−Hill Companies Tham khảo eng Chưa có
5 The Jersey Wildlife Preservation Trust. 1998 The Jersey Wildlife Preservation Trust, UK Tham khảo eng Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Campbell, J.R., Kenealy, M.D. & Ampbell, K.L. 2003 Mc Graw Hill Tham khảo eng Chưa có
2 Cunha, T.J. 1977 Cabi Publications Tham khảo eng Chưa có
3 NRC. 2012 The National Academic Press Tham khảo eng Hiện có
4 Whittemore, C. & Kyriazakis, I. 2006 Blackwell Science Ltd Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Akter, A., Rutsaert, P., Luis, J., Htwe, N.M, San, S.S. Raharjo, B., Pustika, A. 2017 Food Policy, 69: 270–279 Tham khảo eng Hiện có Đang xử lý
2 DeLonge, M.S., Miles, A. & Carlisle, L. 2016 Tham khảo eng Chưa có
3 HLPE 2016 Rome, A report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security Tham khảo eng Hiện có Đang xử lý
4 Rojas-Downing, M.M., Nejadhashemi, A.P., Harrigan, T. & Woznicki, S.A. 2017 Climate Risk Management, 16: 145:163 Tham khảo eng Hiện có Đang xử lý
5 Rubino, R., Sepe, L., Dimitriadou, A. & Gibon, A. 2006 EAAP Scientific Series, Volume 118 Tham khảo eng Hiện có
6 Scholten, M.C.Th., de Boer, I.J.M., Gremmen, B. & Lokhorst, C. 2013 NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences, 66: 3-5 Tham khảo eng Hiện có Đang xử lý
7 Sraïri, M.T. and Ghabiyel, Y. 2017 Annals of Agricultural Science Tham khảo eng Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đinh Văn Hiến 1983 Nông Nghiệp Tham khảo vie Chưa có
2 Nguyễn Thị Liên Diệp 2006 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1997
3 Nguyễn thị Song An 2001 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Xuân Thuỷ, Trần Việt Hoa & Nguyễn Việt Ánh 2005 Thống kê Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Xuân Thủy, Đồng Thị Thanh Phương, Trần Việt Hoa & Nguyễn Việt Ánh. 2005 Thống kê Tham khảo vie Chưa có
6 Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Khoa KTNN và PTNT. 2005 Lao động-Xã hội Tham khảo vie Hiện có Của tác giả Trần Quốc Khánh
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Kuniyasu, C., Mustaffa, D.A., Babjee, H.J. 1992 . Japan International Co-operation agency – Asian Poultry disease research and training project veterinary research Institute, Ipoh, Malaysia, 12, 1992. Tham khảo eng Chưa có
2 Cotran, R. S., Kumar, V.N., Stanley, R.L. 2004 W.B. Saunders CompHny, Philadelphia, USA. Tham khảo eng Hiện có
3 JICA (Japan international cooperation agency) 2002 Viện Thú y Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Phạm Gia Ninh & Nguyễn Đức Tâm (dịch) 2000 Cục thú y Tham khảo vie Hiện có
5 Phạm Ngọc Thạch 2001 Đại học Nông nghiệp 1 Tham khảo vie Chưa có
6 Phạm Ngọc Thạch 2006 Nxb. Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Hiện có ở cơ sở 2 636.089/Th102 (CSII00347)
7 Phạm Ngọc Thạch & Đỗ Thị Nga 2006 Nxb. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
8 Quinn, P.J., Carter, M.E.,Markey, B. & Carter, G.R. 2004 Spain: Elsevier Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7740
9 Tổ chức hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) 2001 Cục Chăn nuôi. Tham khảo eng Chưa có
10 Vandepitte, J., Verhaegen, J., Engbaek, K., Rohner, P., Piot, P. and Heuck,C.C. 2003 Geneva: World Health Organization. Tham khảo eng Chưa có
11 Vũ Công Hoè, Vi Hữu Trác, Nguyễn Văn Phi, Nguyễn Vượng, Trịnh Văn Quang, Lê Đình Hoè & Phan Đăng. 1986 Y học Tham khảo vie Chưa có
12 Vũ Triệu An & Homberg, J.C. 1998 Y học Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 1997
13 Vũ Triệu An 1978 Y học Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú