Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên
Khoa học Cây trồng - Thạc sĩ

Thông tin cán bộ phụ trách

Nguyễn Thị Phương Ánh
ntpanh@agu.edu.vn

Click vào môn học để xem danh mục tài liệu của từng môn, hoặc hiển thị tất cả

Tổng số môn học: 33

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tham khảo vie Hiện có Niên lịch đào tạo?
2 Tham khảo vie Hiện có Không rõ tên tài liệu
3 Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Oxford University Press. Tham khảo vie Chưa có
2 Tham khảo eng Hiện có
3 Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Blaxter, L., Hughes, C. & Tight, M. 2006 Open University Press Tham khảo eng Hiện có
2 Day, R.A. 2006 Cambridge University Press Tham khảo eng Hiện có
3 Kaps, M. & Lamberson, W.R 2004 CABI Tham khảo eng Hiện có
4 Kuman, K. 2011 Ed. SAGE Tham khảo eng Hiện có
5 Lan, N.T. & Dũng, P.T. 2005 Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
6 Lowe, M. 2007 Routledge Tham khảo eng Hiện có
7 McMillan, V.E. 2012 Bedford/St. Martin’s Tham khảo eng Hiện có
8 Monamy, V. 2009 Cambridge University Press Tham khảo eng Hiện có
9 Nguyễn Văn Tuấn 2011 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2012
10 Stapleton, P., Youdeowei, A., Mukanyange, J. and Houten, H.v. 1995 WARDA/CTA. Tham khảo eng Hiện có
11 Vũ Cao Đàm 2009 Khoa Học Kỹ Thuật Tham khảo vie Hiện có
12 Vũ Cao Đàm 2005 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
13 Phạm Viết Vượng 2000 Đại học quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có hiện có năm 1998
14 Nguyễn Minh Hiếu 2009 Đại học Nông Lâm Huế Tham khảo vie Hiện có
15 Belcher, J.C. and J.M. Jacobsen 1992 Oryx Press Tham khảo eng Hiện có
16 Caude R. Et. Moles A. 1964 Gauthier-Villars Eïditeur. Paris Tham khảo eng Hiện có https://www.erudit.org/fr/revues/ri/1965-v20-n3-ri2792/027609ar.pdf
17 Lê Tử Thành 1993 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1996
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Minh Hiếu. 2009 Đại học Nông lâm Huế - Dự án hợp tác Việt Nam Hà Lan. Tham khảo vie Chưa có
2 Nguyễn Bảo Vệ, Nguyễn Huy Tài 2005 Đại học Cần Thơ. Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2012
3 Dương Ngọc Thành. 1997 Đại Học Cần Thơ. Tham khảo vie Chưa có
4 Phan Thị Thanh Thủy. 1999 Đại học Cần Thơ. Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2007
5 Kwanchai A. Gomez, Arturo A. Gomez 1984 John Wiley & Sons Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9413
6 Nguyễn Hải Thanh, Đỗ Đức Lực. 2008 Đại học Nông nghiệp Hà Nôi Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tham khảo Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7819
2 Bùi Chí Bửu & Nguyễn Thị Lang 2007 Nông nghiệp. Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Văn Uyển 1998 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Những kiến thức cơ bản về công nghệ sinh học. Nguyễn Văn Uyển (ch.b.), Nguyễn Tiến Thắng. - H. : Giáo dục , 2001
4 Khuất Hữu Thanh. 2006 Khoa học Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
5 Gheysen, G.,Lectures 2009 Tham khảo eng Chưa có
6 Vũ Đình Hoà và csv . 2004 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tham khảo Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7821
2 Bùi Chí Bửu & Nguyễn Thị Lang. 2007 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
3 Khuất Hữu Thanh. 2006 Khoa học Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
4 Gheysen, G. 2009 Tham khảo eng Chưa có
5 Vũ Đình Hoà và csv 2004 Đại học Nông nghiệp Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7824
2 Hoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạch, Vũ Quang Sáng 2006 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004 Giáo trình sinh lí thực vật : Giáo trình cao đẳng sư phạm / Hoàng Minh Tấn, Vũ Quang Sáng, Nguyễn Kim Thanh. - Hà Nội : Đại học Sư phạm , 2004
3 Nguyến Quang Thạch, Nguyễn Thị Lý Anh, Nguyễn Phương Thảo. 2005 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Công nghệ sinh học nông nghiệp : Giáo trình cao đẳng sư phạm / Nguyễn Quang Thạch (chủ biên), Nguyễn Thị Lý Anh. Đại học Sư phạm . 2007
4 Hoàng Ngọc Thuận. 2001 Nông nghiệp, Tham khảo vie Chưa có
5 Vũ Văn Vụ. 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Sinh lý học thực vật . Vũ Văn Vụ, Vũ Thanh Tâm, Hoàng Minh Tấn. - Tái bản lần thứ 1. - Hà Nội : Giáo dục , 2005.
6 George.E.E . 1993 Bristish Library Tham khảo eng Hiện có
7 Tongumgai, P.S. 1997 International mango symposium, Israel, Tham khảo eng Hiện có http://www.actahort.org/books/455/455_14.htm
8 Hoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạch, Vũ Quang Sáng 2006 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2004 Giáo trình sinh lí thực vật : Giáo trình cao đẳng sư phạm / Hoàng Minh Tấn, Vũ Quang Sáng, Nguyễn Kim Thanh. - Hà Nội : Đại học Sư phạm , 2004
9 Hoàng Ngọc Thuận. 2001 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Bảo Vệ và Nguyễn Huy Tài 2004 Tủ sách Đại học Cần Thơ. Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Giáo trình dinh dưỡng khoáng cây trồng. Nguyễn Bảo Vệ, Nguyễn Huy Tài. Đại học Cần Thơ. 2004
2 Marschner, H. 1995 Academic Press, New York. Tham khảo eng Chưa có
3 Bennett, W.F. 1993 The America Phytopathological Tham khảo eng Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tham khảo Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7822
2 Nguyễn Ngọc Đệ 2009 Đại Học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8087 Hiện có: 2009
3 Vergara, B.S. and T.T. Chang 1985 IRRI, Philippines Tham khảo eng Hiện có http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.574.7492&rep=rep1&type=pdf
4 Yoshida, S. 1981 IRRI, Philippines Tham khảo eng Hiện có http://books.irri.org/9711040522_content.pdf
5 Unnevehr, L.J., B. Duff and B.O. Juliano 1992 IRRI, Philippines and IDRC, Canada Tham khảo eng Hiện có http://books.irri.org/9712200302_content.pdf
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Bảo Vệ và Lê Thanh Phong 2004 Tủ sách. Trường Đại Học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
2 Tôn Thất Trình 2000 Nông Nghiệp Tham khảo vie Chưa có
3 Vũ Công Hậu 1996 Nông Nghiệp Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2000
4 Trần Văn Hâu 2013 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7826
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Thị Ba 2010 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
2 Bùi Hiếu 1994 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
3 Tôn Thất Trình. 2000 Nông Nghiệp Tham khảo vie Chưa có
4 Bùi Hiếu, Lê Thị Nguyên. 2004 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
5 Perez E., Laura. 2008 © Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA). Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tham khảo Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7823
2 Trần Thị Ba 2010 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
3 Phạm Ngọc Tuân. 2008 ĐH Đà Lạt. Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Bài giảng tóm tắt học phần Kỹ thuật nhà kính : Dành cho sinh viên ngành Nông học và Công nghệ sau thu hoạch. Phạm Ngọc Tuân
4 Peres E. Laura. 2008 Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA). Tham khảo eng Hiện có
5 Langhans, R. W. 1980 Halcyon Press of Ithaca. New York. Tham khảo eng Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Song An 2001 Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
2 Kay. Ronald D. 1988 Mc Graw-Hill Book company. Tham khảo eng Chưa có
3 Trần Thị Ba 2010 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Rajagopal, V. and Ramadasan, A. 1999 Asian and pacific coconut community. Tham khảo eng Chưa có
2 Fremond, Y. and Ziller, R. The coconut palm. 1966 Berne/Switzeland. Tham khảo eng Chưa có
3 Azam-Ali, S.H. and E.C. Judge. 2001 Schumacher Center for technology and Development Bourton on Dunmore, Rugby, Warwickshire, UK. Tham khảo eng Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Thị Kim Ba, Nguyễn Thị Xuân Thu và Nguyễn Bảo Vệ 2005 Tủ sách Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2011
2 Phạm Văn Thiều 2003 nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có
3 Lê Hồng Sơn và Vũ Năng Dũng 2000 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
4 Trương Đích 2003 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
5 Nguyễn Bảo Vệ và Trần Thị Kim Ba 2005 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Ngọc Thuận 2001 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
2 Trần Hợp, 2000 Nông Nghiệp Tham khảo vie Hiện có
3 Huỳnh Văn Thới 1997 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Kỹ thuật trồng và ghép sứ Thái nhiều màu. Huỳnh Văn Thới. Trẻ. 2000 (635.9/Th462/2000/MD007899; MD007900; MD007897; MD007898); Cẩm nang trồng và lai tạo Xương Rồng. Huỳnh Văn Thới. Trẻ. 2004 (635.9/Th462/2004/MD054768; MD0547
4 Nguyễn Huy Trí, Đoàn Văn Lư 2002 Lao động Tham khảo vie Chưa có
5 Nguyễn Thiện Tịch, Đoàn Thị Hoa, Trần Sĩ Dũng 2004 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có hiện có năm 2006
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 2002 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Đã scan
2 L.O. Copeland and M.B McDonal 2002 Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 F Perrin et Schmidt 2011 Ellipses Tham khảo eng Chưa có
2 M.Larpent-Gourgaud, J. J. Sanglier 1992 Doin Tham khảo eng Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 ASEAN GAP 2006 Tham khảo eng Hiện có
2 ASEAN GAP 2006 Tham khảo eng Chưa có
3 ASEAN GAP 2006 Tham khảo eng Chưa có
4 BAA, LEAF, ATB Landbase & Sansbury’s 1996 Tham khảo eng Chưa có
5 Hein, B. 2005 IPM DADIDA. Tham khảo eng Hiện có http://ffs.ipm-info.org/
6 Tham khảo eng Hiện có https://www.nature.com/scitable/knowledge/library/sustainable-agriculture-23562787
7 Tham khảo eng Hiện có https://www.globalgap.org/uk_en/
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Bảo Vệ và Lê Thanh Phong 2004 Tủ sách Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
2 Tôn Thất Trình 2000 Nông Nghiệp Tham khảo vie Chưa có
3 Trân Thượng Tuấn, Lê Thanh Phong, Dương Minh, Nguyễn Thành Hối 1997 Sở­ KHCN-MT An Giang Tham khảo vie Chưa có
4 Vũ Công Hậu 1996 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Văn Khoa 2001 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
2 Trần Đức Viên, Phạm Văn Phê, Ngô Thế Ân 2004 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
3 Lê Văn Khoa 1997 Trung tâm tài nguyên và môi trường, ĐHQG, Hà Nội. Tham khảo vie Chưa có
4 Bùi xuân Quang, Bùi Đình Dinh, Mai Phương Anh 1997 Hà Nội. Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Peter J. Bryant. 2001 University of California, USA. Tham khảo eng Chưa có
2 Võ Văn Phú và Nguyễn Duy Chinh, 1998 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
3 Tôn Thất Pháp 2001 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7621
4 Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế - IUCN Việt Nam (Nguyễn Thị Ngọc Huệ và Nguyễn Thị Yến (chủ tr.), Đào Thế Anh, Đào Thế Anh, Phạm Văn Lầm, L. Tuấn Nghĩa, Lê Văn Hưng và Nguyễn Tất Cảnh) 2008 IUCN Việt Nam Tham khảo vie Hiện có https://cmsdata.iucn.org/downloads/agrobiodiversity_conservation_gl_vn_1.pdf
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Chakraverty, A. 2000 New Delhi: Oxford&IBH Publishing Co. PVT.LTD Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Duong Thi Phuong Lien và Hà Thanh Toàn 2000 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9078
3 Hall, D. W. 1991 Nông nghiệp Giảng dạy chính vie Chưa có
4 Juliano, B. O. 1984 AACC Inc. Giảng dạy chính eng Hiện có Hiện có: Rice : Chemistry and technology / edited by Elaine T. Champagne. - 3rd ed. - St. Paul, Minn. : American Association of Cereal Chemists , 2004
5 Mcwilliams, M. 2005 Upper Saddle Rivers: Pearson/Prentice Hall. Giảng dạy chính eng Chưa có
6 Lê Ngọc Tú 1997 Khoa Học Kỹ Thuật Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2004 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7179
7 Wills, R. B. H., McGlasson, B., Graham, D., & Joyce, D. 2007 Sydney: University of New South Wales Press. Giảng dạy chính eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Watson, D.H. 2001 CRC. Boca Raton. Tham khảo eng Hiện có
2 Nguyễn Đức Lượng, Phạm Minh Tâm. 2002 ĐH Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh. Tham khảo vie Hiện có
3 Nguyễn Đức Lượng, Nguyễn Thị Thùy Dương 2003 ĐH Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh. Tham khảo vie Hiện có Thư viện có tập 1
4 Nguyễn Văn Phước 1999 ĐH Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
5 Hester, R.E., Harrison R.M. 2001 The Royal Society of Chemistry. Cambridge. Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Khánh Nam 2008 Bộ môn Kinh tế Tài nguyên và Môi trường- Khoa Kinh tế Phát triển – ĐH Kinh tế TP.HCM Tham khảo vie Hiện có
2 Đinh Phi Hổ 2008 Phương Đông Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Văn Khoa, Nguyễn Đức Lương,Nguyễn Thế Truyền . 2001 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có
2 Cao Liêm – Trần Đức Viên 1990 Đại học và giáo dục chuyên nghiệp Tham khảo vie Chưa có
3 Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế - IUCN Việt Nam 2008 IUCN Việt Nam. Hà Nội Việt Nam Tham khảo vie Hiện có https://cmsdata.iucn.org/downloads/agrobiodiversity_conservation_gl_vn_1.pdf
4 S. K. Mitra 2013 Faculty of Horticulture Bidhan Chandra Krishi Viswavidyalaya West Bengal 741 252 India. Tham khảo vie Chưa có
5 Đinh Phi Hổ 2008 Phương Đông Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Danh Thìn Và Nguyễn Huy Trí 2001 Nông nghiệp Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
2 Lê Văn Khoa, Nguyễn Đức Lương, Nguyễn Thế Truyền 1999 Giáo dục Tham khảo vie Chưa có Hiện có năm: 2001 (CSII)
3 Trần Đức Viên 2004 Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
4 Cao Liêm, Phạm Văn Phê, Nguyễn Thị Lan 1995 ĐH Nông nghiệp I. NXB Nông nghiệp Tham khảo vie Chưa có
5 Tham khảo eng Hiện có www.fao.org/
6 Tham khảo vie Hiện có https://www.mard.gov.vn/Pages/default.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Conway G.R. 1986 Winrock International Institute for Agricultural Development. Tham khảo eng Hiện có
2 Xuan, V.T. and S. Matsui (Eds.), 1998 Ho Chi Minh City publishing House, Saigon Times Group and Vietnam Asia Pacific Economic Center. Tham khảo eng Hiện có
3 Shaner W.W., P.F. Philipp, W.R. Schmehl, 1982 Westview Press Tham khảo eng Hiện có
4 Nguyễn Văn Sánh 1997 Đại học Cần Thơ. Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Atwell B.J., Kriedemann P.E. and Turnbull C.G.N. (Eds.). 1999 The New Zealand Society of Plant Physiologists and The New Zealand Society for Horticultural Science Tham khảo eng Hiện có
2 Lerner H.R. (Ed.) 1999 Marcel Dekker, Inc., New Yor Tham khảo eng Chưa có
3 McKersie B.D. and Leshem Y.Y. 1994 Kluwer Academic Publishers, Dordrecht Tham khảo eng Hiện có
4 Wilkinson R.E. (Ed.) 1994 Marcel Dekker, Inc., New York Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Dhkashinamoorthy M. 2008 Tham khảo eng Hiện có
2 Rogers Danny H., Sothers William M. 1996 Tham khảo eng Hiện có
3 Lê Anh Tuấn 2009 Tủ sách Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Chưa có
4 Phạm Ngọc Hải, Tống Đức Khang, Bùi Hiếu & Phạm Việt Hòa. 2005 Đại học Thủy lợi - W R U WRU/SCB Mard Danida Hà Nội Tham khảo vie Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Brady N.C . 1990 Macmillan Publishing Tham khảo eng Hiện có
2 K.Mulongoy and R. Merckx. (Eds.) 1991 John Wiley and Sons. Tham khảo eng Chưa có
3 Woomer P.L., Martin A. 1994 John Wiley and Sons. Tham khảo eng Chưa có
4 Janssen B. H. 2002 Wageningen AgriculturaUniversity. Tham khảo eng Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Trường, Nguyễn Trần Oánh, Đào Trọng Ánh 2005 Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội Tham khảo vie Chưa có Hiện có: CSII
2 Phạm Văn Biên, Bùi Cách Tuyến, Nguyễn Mạnh Chinh 2000 Nông nghiệp Tham khảo vie Hiện có