TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
THƯ VIỆN

DANH MỤC TÀI LIỆU THEO CHƯƠNG TRÌNH TÀI LIỆU
Sư phạm Tin học - Cao đẳng

1. Giới thiệu ngành – CĐSP Tin học (EDU121)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng
1 Nhập môn vẽ kỹ thuật Phạm N.T., Hồ T.T.N, Trần Đ.N., Đỗ T.N.K., Nguyễn M.H., Nguyễn V.T 2014 Đại học Quốc Gia Tp.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Engineering Your Future, A Comprehensive Introduction to Engineering W.C. Oakes, L.L. Leone, C.J. Gunn 2009 Great Lakes Press, Inc Tham khảo eng Hiện có
3 Introduction to Engineering Technology,7th ed Robert J. Pond and Jeffrey L. Rankinen 2009 Pearson/Prentice Hall Tham khảo eng Chưa có

2. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 (MAX101)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng
1 Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh) Phạm Quang Phan, Phạm Văn Sinh 2013-2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đề cương Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 (Lưu hành nội bộ) Khoa Lý luận Chính trị 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Tài liệu hướng dẫn học tập Triết học (Lưu hành nội bộ) Bộ môn Triết học 2006 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có
5 Giáo trình Triết học Mác-Lênin Bộ Giáo dục và Đào tạo 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Đề cương bài giảng Triết học Mác – Lênin Bộ môn Triết học 2004 Tham khảo vie Hiện có

3. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 (MAX102)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng
1 Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin Bộ Giáo dục và Đào tạo 2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
3 Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
5 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin Bộ Giáo dục và Đào tạo 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Giáo trình Triết học Mác-Lênin Nguyễn Viết Thông 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
7 Tài liệu hướng dẫn học tập Triết học Bộ môn Triết học 2007 Lưu hành nội bộ Tham khảo vie Hiện có

4. Tư tưởng Hồ Chí Minh (HCM101)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng
1 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Phạm Ngọc Anh (chủ biên) ... [và những người khác 2017 Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Một số chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh Đinh Xuân Lý, Phạm Ngọc Anh (đồng chủ biên) 2008 Lý luận Chính trị Tham khảo vie Hiện có
3 Hồ Chí Minh nhà tư tưởng lỗi lạc Song Thành 2005 Lý luận chính trị Tham khảo vie Hiện có
4 Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh Hội đồng Lý luận Trung Ương 2013 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có

5. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (VRP101)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng
1 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Bộ Giáo dục và Đào tạo 2017 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016) Đảng Cộng sản Việt Nam 2015 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
3 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
5 Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 1999 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có

6. Tiếng Anh 1 – CĐ (ENG103)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng
1 Life Elementary Hughes, J., Stephenson, H., & Dummett, P. 2014 UK: National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Understanding English Grammar (9th edition) Kolln, M., & Funk, R 2012 Oxford: OUP Tham khảo eng Hiện có
3 The Speed Reading Book Buzan, T 2008 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo eng Hiện có
4 New Cutting Edge Pre - Intermediate – Student’s Book Sarah Cunningham, Peter Moor, Jane Comyns Carr. 2005 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có
5 A Practical English Grammar Exercises (3 rd edition) Thomson, A. J., & Martinet, A. V 1986 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có
6 American Accent Training Cook, A 2000 Barron’s Tham khảo eng Hiện có

7. Tiếng Anh 2 – CĐ (ENG104)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng
1 Life Elementary Hughes, J., Stephenson, H., & Dummett, P. 2014 National Geographic Learning Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Skills for The TOEIC TEST - Speaking and Writing Cobuild, C 2012 Trẻ Tham khảo eng Hiện có
3 Preparation Series for the New TOEIC Test- Intermediate Course (5 th ed.) Lougheed, L 2012 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có
4 Longman preparation series for the new TOEIC test Lin Lougheed 2007 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có
5 Building skills for the New TOEIC Test (2nd ed.) Lougheed, L 2009 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có
6 Skills for The TOEIC TEST - Listening and Reading Cobuild, C 2012 Trẻ Tham khảo eng Hiện có
7 Building skills for the New TOEIC Test (2nd ed.) Lougheed, L 2009 Pearson Education Tham khảo eng Hiện có

8. Giáo dục thể chất (*) (PHT101)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng
1 Giáo trình thể dục Aerobics Nguyễn Anh Tuấn, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Mạnh Thái 2008 Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Tài liệu giảng dạy môn Thể dục nhịp điệu Trần Thị Thảo Trang 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Giáo trình Điền kinh: Giáo trình dùng cho sinh viên CĐSP chuyên ngành giáo dục thể chất Nguyễn Kim Minh, Nguyễn Trọng Hải, Trần Đồng Lâm, Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Giáo trình điền kinh : Giáo trình Cao đẳng sư phạm Nguyễn Kim Minh 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Luật Điền Kinh Liên Đoàn Điền Kinh Thế Giới 2010 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có
6 Giáo trình Đá cầu Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
7 Bơi lội Nguyễn Văn Trạch và Ngũ Duy Anh 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
8 Giáo trình bóng bàn Trường ĐHSP TDTT TPHCM 2009 Thể dục thể thao. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
9 Giáo trình bóng bàn Vũ Thành Sơn, Nguyễn Danh Hoàng Việt 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
10 Tài liệu giảng dạy Bóng bàn Nguyễn Trần Phương Thảo 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
11 Bóng bàn Nguyễn Danh Thái, Mai Duy Diễn 1980 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có
12 Bóng bàn Nguyễn Danh Thái, Vũ Thành Sơn 1999 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có
13 Luật chấm điểm Thể dục Aerobics Ủy ban TDTT Việt Nam 2005 – 2008 Tham khảo vie Hiện có
14 Luật TD Aerobic Hội khỏe Phù Đổng Toàn Quốc (20/10/2015) Tổng cục TDTT – Liên Đoàn TD Việt Nam môn TD Aerobics 2015 Tham khảo vie Hiện có
15 Giáo trình y học thể dục thể thao NGUYỄN PHƯỚC THỌ, NGUYỄN PHƯỚC TOÀN, NGUYỄN ANH TUẤN 2009 Trường Đại học sư phạm TDTT TPHCM Tham khảo vie Hiện có
16 Tài liệu Giảng dạy Điền Kinh Hồ Văn Tú 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có
17 Em tập đá cầu Đỗ Chi 1984 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có
18 Giáo trình đá cầu : Giáo trình Cao đẳng Sư phạm Đặng Ngọc Quang 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
19 Luật bơi lội 2003 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có
20 Luật bóng bàn Tổng cục thể dục thể thao 2004 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có

9. Giáo dục quốc phòng - an ninh (*) (MIS102)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng
1 Giáo trình Giáo dục quốc phòng - an ninh (dùng cho các trường Đại học, cao đẳng). Tập 1 Trần Đăng Thanh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Đào Huy Hiệp, Lưu Ngọc Khái, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Đại Nghĩa 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Giáo trình Giáo dục quốc phòng - an ninh (dùng cho các trường Đại học, cao đẳng). Tập 2 Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Hữu Thảo, Phan Tân Hưng, Nguyễn Đình Lưu, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Tiến Hải 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học ngày 16 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính 2015 Tham khảo vie Hiện có
5 Thông tư số: 31/2012/TT-BGDĐT về Chương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh, trình độ đại học, cao đẳng ngày 12/9/2012 và Văn bản hướng dẫn số 6353/BGDĐT-GDQP ngày 26/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 2012 Tham khảo vie Hiện có
6 Hiến pháp Việt Nam năm 2013 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
7 Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
8 Các Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc từ đại hội VI - XII Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
9 Giáo trình Giáo dục quốc phòng Đại học cao đẳng, dùng cho đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng. Tập 1. Quân sự chung Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
10 Lý thuyết bắn súng bộ binh Bộ tổng tham mưu cục quân huấn 2000 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
11 Giáo trình Giáo dục quốc phòng đại học cao đẳng, dùng cho đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng. Tập 3. Chiến thuật và kỹ chiến thuật bộ binh Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
12 Thông tư liên tịch số: 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 2015 Tham khảo vie Hiện có

10. Toán A3 – CĐ (MAT109)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng
1 Tài liệu giảng dạy Toán A3 Trần Thị Ngọc Giàu 2016 Đại học An Giang (Lưu hành nội bộ) Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Ngân hàng câu hỏi toán A3 Đinh Quốc Huy (Lê Văn Chua, Trần Thị Ngọc Giàu, Phạm Mỹ Hạnh) 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Đại số tuyến tính qua ví dụ và bài tập Lê Tuấn Hoa 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Toán cao cấp Nguyễn Viết Đông (chủ biên) 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Đại số tuyến tính Bùi Xuân Hải (chủ biên) 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Bài tập Đại số tuyến tính Hoàng Xuân Sính 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
7 Bài tập Toán cao cấp Nguyễn Viết Đông (chủ biên) 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
8 Linear Algebra Kenneth Hoffman - Ray Kunze Prentice - Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey Tham khảo eng Hiện có

11. Xác suất thống kê A – CĐ (PRS102)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng
1 Xác suất Thống kê A Diệp Hoàng Ân 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Giáo trình xác suất thống kê dùng cho các lớp đại học không chuyên toán (lưu hành nội bộ) Phạm Đức Thông 2008 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Giáo trình Xác suất – Thống kê Lê Sĩ Đồng 2013 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
4 Bài tập Xác suất Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Thống kê và Ứng dung Đặng Hùng Thắng 2009 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Giáo trình Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán Hoàng Ngọc Nhậm 2003 Thống kê Tham khảo vie Chưa có
7 Bài tập Xác suất – Thống kê Lê Sĩ Đồng 2013 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Chưa có
8 Bài tập Xác suất và Thống kê toán Nguyễn Cao Văn (cb) 2009 Đại học Kinh tế Quốc dân Tham khảo vie Hiện có
9 Giáo trình Xác suất thống kê Nguyễn Đình Hiền 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
10 Giáo trình Xác suất và Thống kê Phạm Văn Kiều 2008 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

12. Vật lý đại cương – CĐ SP Tin (PHY303)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng
1 Vật lý đại cương – Tin học – CĐ (lưu hành nội bộ). Đổng Thị Kim Phượng 2016 Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Vật Lý đại cương tập 2 (phần Ðiện) Lương Duyên Bình 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
3 Vật Lý đại cương tập 3 (phần Quang) Lương Duyên Bình 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Bài tập Vật Lý đại cương tập 2 (phần Ðiện) Lương Duyên Bình 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Bài tập Vật Lý đại cương tập 3 (phần Quang) Lương Duyên Bình 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Ðiện từ học tập 1 Nguyễn Hữu Hồ 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
7 Ðiện từ học tập 2 Lê Băng Sương 2001 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
8 Quang học sóng Phùng Quốc Bảo 2002 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
9 Bài tập Vật Lý đại cương tập 1 Vũ Thanh Khiết 2001 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
10 Bài tập Vật Lý đại cương tập 2 Đặng Thị Mai 2001 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

13. Tâm lý học đại cương (PSY101)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng
1 Tâm lý đại cương Lê Thanh Hùng 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Những điều kì diệu về tâm lí con người Lê Thị Bừng, Nguyễn Thị Vân Hương 2013 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
3 Tư vấn tâm lý tuổi vị thành niên Nguyễn Công Khanh 2016 ĐHSP Tham khảo vie Chưa có
4 Giáo trình Tâm lý học Bùi Văn Huệ 2000 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
5 Tâm lý học Trần Trọng Thủy 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Tâm lý học Trần Trọng Thủy, Phạm Minh Hạc, Phạm Hoàng Gia, Nguyễn Quang Uẩn 1997 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có

14. Tâm lý học sư phạm cho giáo viên THCS và THPT (PSY106)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng
1 Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm Lê Thanh Hùng 2011 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Tư vấn tâm lý tuổi vị thành niên Nguyễn Công Khanh 2016 NXB ĐHSP Tham khảo vie Cần kiểm tra lại
3 Tìm hiểu tâm lý tuổi vị thành niên John W. Santrock (Trần Thị Hương Lan – Biên dịch) 2007 NXB trẻ Tham khảo vie Yêu cầu mua mới
4 Giáo trình giao tiếp sư phạm Nguyễn Văn Lũy, Lê Quang Sơn 2014 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
5 Giáo trình tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm Nguyễn Kế Hào, Nguyễn Quang Uẩn 2004 Đại Học Sư Phạm. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
6 Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm Lê Văn Hồng 2008 Thế giới Tham khảo vie Hiện có

15. Giáo dục học (PED117)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng
1 Giáo dục học đại cương 1 Đỗ Công Tuất 2005 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Giáo dục học 2 Nguyễn Thị Cúc 2005 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Giáo trình phương pháp dạy- học mỹ thuật Nguyễn Quốc Toản, Hoàng Kim Tiến 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Giáo trình Giáo dục học đại cương Bùi Thanh Huyền Giáo dục 2006 Tham khảo vie Hiện có
5 Luật giáo dục năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2010 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Giáo trình giáo dục học đại cương Trần Thị Hương 2017 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
7 Giáo trình giáo dục học : Dành cho sinh viên Đại học Sư phạm Trần Thị Tuyết Oanh 2012 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
8 Những vấn đề chung của Giáo dục học : Sách dùng cho các trường Cao Đẳng sư phạm Thái Duy Tuyên 2003 Đại học sư phạm Tham khảo Hiện có
9 Tình huống sư phạm trong công tác giáo dục học sinh trung học phổ thông Bùi Thị Mùi 2004 Hà Nội : Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
10 Giáo trình giáo dục học phổ thông Trần Thị Hương 2014 Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
11 Giáo trình giáo dục học đại cương Trần Thị Hương Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh 2017 Tham khảo vie Hiện có
12 Giáo trình giáo dục học đại cương Trần Thị Hương 2017 Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
13 Giáo trình giáo dục học : Dành cho sinh viên Đại học Sư phạm T1 Trần Thị Tuyết Oanh 2012 H. : Đại học Sư phạm Tham khảo Hiện có
14 Giáo trình giáo dục học : Dành cho sinh viên Đại học Sư phạm T2 Trần Thị Tuyết Oanh 2014 Hà Nội : Đại học sư phạm Tham khảo vie Hiện có
15 Mỹ thuật và Phương pháp dạy học (dự án phát triển giáo viên tiểu học) Bộ giáo dục và Đào tạo 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
16 Giáo trình bố cục Bộ giáo dục và Đào tạo- dự án đào tạo giáo viên trung học cơ sở 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
17 Lịch sử mỹ thuật Việt Nam Phạm Thị Chỉnh 2004 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
18 Mỹ thuật và phương pháp dạy học mỹ thuật ở tiểu học -Tài liệu đào tạo giáo viên Nguyễn Lăng Bình 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
19 Mỹ thuật và phương pháp dạy học Mỹ thuật ở tiểu học tập1(Giáo trình đào tạo giaó viên tiểu học hệ Cao dẳng Sư phạm) Trịnh Thiệp, Ưng Thị Châu 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

16. Quản lý Hành chính Nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục đào tạo (EDU103)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng
1 Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý ngành GD&ĐT Nguyễn Bách Thắng 2013 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Quản trị văn phòng Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Điệp, Trần Phương Hiền (Đồng chủ biên) 2012 Đại học Kinh tế Quốc dân Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo Phạm viết Vượng 2007 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Luật Giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo 2005 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
5 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường trung học nhiều cấp học, Ban hành kèm theo quyết định số 7/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 2 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Giáo dục và Đào tạo 2000 Tham khảo vie Hiện có
6 Quản lý nhà nước về giáo dục – lý luận và thực tiễn Đặng Bá Lãm 1998 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Chưa có
7 250 mẫu thường dùng trong việc soạn thảo văn bản quản lý và kinh doanh Nguyễn Ngọc Cẩn 2001 Thống kê Tham khảo vie Chưa có
8 Nghiệp vụ thư ký văn phòng Dương Văn Khảm, Nguyễn Hữu Thời, Trần Hoàng 2002 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
9 Quản trị hành chính văn phòng Vương Thị Kim Thanh 2009 Thống kê Tham khảo vie Hiện có
10 Quản trị hành chính văn phòng Nguyễn Hữu Thân 2010 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có
11 Luật giáo dục năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 2010 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có

17. Tin học đại cương (*) (COS101)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng
1 Tài liệu giảng dạy Tin học đại cương Bộ môn Tin học 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Microsoft Excel Toàn tập Mark Dodge, Gaig Stinso, Đoàn Công Thông,Trần Ngọc Hoa 2003 Trẻ Tham khảo vie Hiện có
3 Internet toàn tập: millennium edition Trịnh Anh Toàn, Hồng Oanh 2000 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có
4 Learn Google Busby, M. Learn 2004 Texas: Wordware Publishing, Inc Tham khảo eng Hiện có
5 Complete Guide To Excel PTS Learning Systems 2003 Pennsylvania: Bucknell University Tham khảo eng Chưa có
6 Microsoft PowerPoint 2000 Nguyễn Đình Tê 2000 Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có

18. Lập trình căn bản - CĐSP (COS102)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng
1 Giáo trình Lập trình Nguyễn Xuân My (chủ biên) 2004 ĐHSP Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Ngôn ngữ lập trình Pascal Quách Tuấn Ngọc 2001 Thống kê Tham khảo vie Hiện có

19. Tin học đại cương 1 (COS301)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng
1 Lập trình căn bản Lê Công Đoàn, Nguyễn Thái Dư 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nhập môn lập trình Trần Đan Thư, Nguyễn Thanh Phương, Đinh Bá Tiến và Trần Minh Triết 2011 Khoa học và kỹ thuật Tham khảo vie Chưa có
3 Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao Phạm Văn Ất 2006 Giao thông vận tải Tham khảo vie Hiện có
4 The C Book Mike Banahan, Declan Brady and Mark Doran 1991 Published by Addison Wesley Tham khảo eng Hiện có
5 The C Programming Language Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie 1988 Published by Prentice-Hall Tham khảo eng Hiện có

20. Kỹ thuật lập trình (COS327)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng
1 Slide bài giảng Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Data Structures and Algorithm Analysis in C Mark Allen Weiss 1992 Giảng dạy chính eng Hiện có
3 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Đỗ Xuân Lôi 1995 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
4 Nhập môn Cấu trúc dữ liệu và thuật toán Hoàng Kiếm, Trần Hạnh Nhi, Dương Anh Đức 2003 Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Khoa học Tự nhiên Tham khảo vie Hiện có
5 Algorithm in C Sedgewick 1990 Tham khảo eng Hiện có
6 Introduction to Algorithms 2nd Thomas H. Cormen 2001 Tham khảo eng Hiện có
7 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật ứng dụng cài đặt bằng C Nguyễn Hồng Chương 1999 Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có

21. Toán rời rạc - TH (MAT110H)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng
1 Tài liệu Toán rời rạc Lê Văn Toán, Trương Thị Diễm 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Toán rời rạc Nguyễn Hữu Anh 1999 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
3 Giáo trình toán rời rạc Đỗ Văn Nhơn 2000 ĐHQG TP. HCM Tham khảo vie Hiện có
4 Toán rời rạc ứng dụng trong tin học Kenneth H. Rosen; ( Phạm Văn Thiều, Đặng Hữu Thịnh dịch) 1998 Khoa học Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
5 Toán rời rạc Phạm Thế Long 2004 ĐHSP Tham khảo vie Hiện có

22. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (COS320D)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng
1 Nhập môn Cấu trúc dữ liệu và thuật toán Hoàng Kiếm 2003 ĐHKHTN Tp.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có
2 CTDL và giải thuật ứng dụng cài đặt bằng C Nguyễn Hồng Chương 1999 Tp.HCM Tham khảo vie Hiện có
3 Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật = Chương trình (bản dịch của Nguyễn Quốc Cường) Niklaus, W 1993 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Cẩm nang thuật toán, tập 1 và 2 (bản dịch Hoàng Hồng) Robert, S 2001 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
5 Cấu Trúc dữ liệu và giải thuật Đỗ Xuân Lôi 1995 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có

23. Kiến trúc Máy tính (COS501)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng
1 Kiến trúc máy tính Nguyễn Văn Đông 2014 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Computer Organization and Architecture William Stalling 2010 Prentice Hall Tham khảo vie Hiện có
3 Kiến trúc máy tính Nguyễn Minh Tuấn 2001 Đại học Khoa học Tự nhiên Tham khảo vie Hiện có
4 Kiến trúc máy tính Võ Văn Chín, Nguyễn Hồng Vân và Phạm Hữu Tài 2003 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có

24. Mạng máy tính (CON301)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng
1 Mạng máy tính Ngô Bá Hùng, Phạm Thế Phi 2014 Đại học Cần Thơ Tham khảo vie Hiện có
2 Mạng máy tính Phạm Thế Quế 2009 Thông tin và truyền thông Tham khảo vie Hiện có
3 Computer networks Tanenbaum, Wetherall 2011 Pearson Tham khảo eng Hiện có
4 Công nghệ mạng máy tính Phạm Thế Quế 2008 Bưu Điện Tham khảo vie Hiện có
5 Computer networking: a top-down approach Kurose, Ross 2012 Pearson Tham khảo eng Hiện có

25. Nguyên lý hệ điều hành (COS322)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng
1 Hệ điều hành Nguyễn Phú Trường 2005 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Giáo trình nhập môn Hệ điều hành Lê Khắc Nhiên Ân 2003 ĐHKHTN Tp.HCM Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Giáo trình nguyên lý hệ điều hành Đặng Vũ Tùng 2005 Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Operating System Concept 7th Silberschatz, Galvin and Gagne 2005 Widley Wilson. Hoboken: Yale University Tham khảo eng Hiện có
5 Giáo trình Hệ điều hành nâng cao Trần Hạnh Nhi, Hoàn Kiếm 1999 ĐHKHTN Tp.HCM Tham khảo vie Hiện có

26. Cơ sở dữ liệu – CĐ (COS311D)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng
1 Cơ sở dữ liệu Phạm Thế Quế 2006 Học viện công nghệ bưu chính viễn thông, TP HCM. Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nhập môn cơ sở dữ liệu quan hệ Lê Tiến Vương 2000 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có
3 Giáo trình Cơ sở dữ liệu Nguyễn Đăng Tỵ, Đỗ Phúc 2001 ĐHQG TP HCM Tham khảo vie Chưa có
4 Database and knowledge base systems.Vol1 J. Ullman 1988 Computer Science Press Tham khảo eng Hiện có

27. Lập trình hướng đối tượng (COS506D)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng
1 Tài liệu giảng dạy Phương pháp Lập trình Hướng đối tượng Nguyễn Thái Dư 2006 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 C++ và Lập trình hướng đối tượng Phạm Văn Ất 1999 Khoa học và Kỹ thuật Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Lập trình hướng đối tượng với C++ Nguyễn Thanh Thủy 1999 Khoa học và Kỹ thuật Tham khảo vie Hiện có
4 Object - Oriented Modeling and Design for Database Applications Blaha, M and Premerlani,W 1998 New York: Prentice Hall Tham khảo vie Chưa có

28. Phân tích thiết kế hệ thống thông tin – CĐ (IMS304)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng
1 Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Phạm Thị Xuân Lộc 2010 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Phạm Nguyễn Cương 2003 Khoa CNTT - Đại học Khoa học Tự nhiên Tham khảo vie Hiện có

29. Lập trình Web – CĐ (COS335D)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng
1 Xây dựng ứng dụng web bằng PHP và MySQL Phạm Hữu Khang, Hoàng Đức Hải 2002 Phương Đông Giảng dạy chính vie Hiện có
2 PHP and MySQL Web Development, 2th ed Luke Welling and Laura Thomson 2003 SAMS Tham khảo eng Hiện có
3 Sử dụng PHP & MySQL thiết kế web động Nguyễn Trường Sinh 2005 Thống kê Tham khảo vie Hiện có
4 Thiết kế web động với PHP 5 (Tái bản lần 3) Steven Holzner; Gia Việt biên dịch 2009 Thống kê Tham khảo vie Chưa có

30. Lý luận dạy học Tin học – THCS (PED577)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng
1 Giáo trình phương pháp dạy học môn tin học Trần Văn Hạo, Lê Đức Long 2007 Đại học Sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Giáo trình dạy học đại cương môn Tin học Nguyễn Bá Kim, Lê Khắc Thành 2007 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Tin học dành cho Trung học cơ sở quyển 1, 2, 3, 4 Phạm Thế Long (chủ biên) Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
4 Thiết kế bài giảng tin học quyển 1, 2, 3, 4 (dành cho THCS) Trần Doãn Vinh, Trương Thị Thu Hà Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
5 Teaching Today - A Practical Guide Fourth Edition G. Petty 2009 Nelson Thomes Ltd Tham khảo vie Hiện có

31. Phương pháp dạy học Tin học ở trường THCS (PED578)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng
1 Giáo trình Phương pháp dạy học môn Tin học Trần Văn Hạo, Lê Đức Long 2007 Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Giáo trình dạy học đại cương môn Tin học Nguyễn Bá Kim, Lê Khắc Thành 2007 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Tin học dành cho Trung học cơ sở quyển 1, 2, 3, 4 Phạm Thế Long (chủ biên) Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
4 Thiết kế bài giảng Tin học Quyển 1, 2, 3, 4 (dành cho THCS) Trần Doãn Vinh, Trương Thị Thu Hà Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
5 Teaching Today -A Practical Guide Fourth Edition G. Petty 2009 Nelson Thomes Ltd Tham khảo eng Hiện có

32. Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm – SP Tin (PED551)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng
1 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên (Giáo trình Cao đẳng Sư phạm) Phạm Trung Thanh, Nguyễn Thị Lý 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Tin học dành cho trung học cơ sở Quyển 1, 2, 3, 4 Phạm Thế Long (chủ biên) Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Giáo trình Bài tập rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên. (Giáo trình dùng cho các trường CĐSP) Phạm Trung Thanh, Nguyễn Thị Lý 2007 ĐHSP Tham khảo vie Hiện có
4 Giáo trình phương pháp dạy học đại cương môn tin học Nguyễn Bá Kim, Lê Khắc Thành 2007 ĐHSP Tham khảo vie Hiện có
5 Vận dụng các phương pháp và kỹ thuật giảng dạy tích cực tại UEF Dương Tấn Diệp 2013 Tham khảo vie Hiện có

33. Ứng dụng CNTT trong dạy học – SP Tin (COA103)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng
1 Tài liệu Phương tiện kĩ thuật dạy học và Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở tiểu học (Tập 1 và Tập 2) Đào Thái Lai (chủ biên) 2006 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Tài liệu giảng dạy Tin học đại cương Bộ môn Tin học 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Hướng dẫn sử dụng Adobe Presenter 7.0 Quách Tuấn Ngọc 2009 Cục Công nghệ Thông tin – Bộ Giáo dục và Đào tạo Tham khảo vie Hiện có
4 Chương trình trộn đề thi trắc nghiệm McMix version 1.10 Ths.Võ Tấn Quân, Ks Nguyễn Vũ Hoàng Anh 2007 Tham khảo vie Hiện có
5 Hướng dẫn sử dụng Violet 2007 Công ty cổ phần Tin học Bạch Kim Hà Nội Tham khảo vie Hiện có

34. Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm - ĐH GDTH (PED676)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng
1 Giáo trình Thực hành sư phạm Âm nhạc Hoàng Long, Hoàng Lân 2007 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Thực hành sư phạm âm nhạc Hoàng Long, Hoàng Lân 2007 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Ba upgrade English language teaching methodology: Teacher's workbook Nguyễn Bàng,...[et al.] 2003 Vietnam National University Giảng dạy chính eng Hiện có
4 Giáo trình Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm Nguyễn Phạm Ngọc Thiện 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên (Giáo trình Cao đẳng Sư phạm) Phạm Thành Trung, Nguyễn Thi Lý 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
6 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên (Giáo trình Cao đẳng Sư phạm) Phạm Thành Trung, Nguyễn Thi Lý 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
7 Chuyên đề bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông về nghiệp vụ sư phạm và năng lực sử dụng thiết bị Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Đại học Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
8 Cẩm nang đổi mới PPDH hiệu quả và những giải pháp ứng xử trong ngành GD hiện nay Vũ Hoa Tươi (s.t và hệ thống hóa) 2013 Tài chính Giảng dạy chính vie Hiện có
9 Kỹ Thuật dạy học Sinh học Trần Bá Hoành 2006 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
10 Chuyên đề bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông về nghiệp vụ sư phạm và năng lực sử dụng thiết bị Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Đại học Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
11 Cẩm nang đổi mới PPDH hiệu quả và những giải pháp ứng xử trong ngành GD hiện nay Vũ Hoa Tươi (s.t và hệ thống hóa) 2013 Tài chính Giảng dạy chính vie Hiện có
12 Kỹ Thuật dạy học Sinh học Trần Bá Hoành 2006 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
13 Ba upgrade English language teaching methodology: Teacher's workbook Nguyễn Bàng,...[et al.] 2003 Vietnam National University Giảng dạy chính eng Hiện có
14 Tập bài hát lớp 1, 2, 3 và Âm nhạc 4, 5 Hoàng Long, Hàn Ngọc Bích 2012 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
15 Âm nhạc và Mỹ thuật 6, 7, 8, 9 Hoàng Long, Đàm Luyện, Nguyễn Quốc Long 2015 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
16 Nghệ thuật 1, 2, 3 (Sách giáo viên) Hoàng Long 2004 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
17 Âm nhạc 4, 5, 6, 7, 8, 9 (Sách giáo viên) Hoàng Long 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
18 Tập bài hát lớp 1, 2, 3 và Âm nhạc 4, 5 Hoàng Long (Chủ biên) 2012 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
19 Âm nhạc và Mỹ thuật 6, 7, 8, 9 Hoàng Long (Chủ biên phần Âm nhạc) 2015 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
20 Sách giáo khoa các lớp 6 – 12 Phan Đức Chinh, Tôn Thân, Vũ Hữu Đình 2002 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
21 Nghệ thuật 1, 2, 3 (Sách giáo viên) Hoàng Long (Chủ biên phần Âm nhạc) 2004 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
22 Âm nhạc 4, 5, 6, 7, 8, 9 (Sách giáo viên) Hoàng Long (Chủ biên) 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
23 Tiếp cận hiện đại trong rèn luyện năng lực sư phạm cho sinh viên ngành Toán ở trường đại học Trần Trung, Trần Việt Cường 2015 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
24 Phương pháp dạy học môn Toán Nguyễn Bá Kim 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
25 Sách giáo khoa các lớp 6 – 12 Tham khảo vie Hiện có
26 Phương pháp dạy học môn Toán Nguyễn Bá Kim 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
27 Sách giáo khoa của Bộ giáo dục và đào tạo Tham khảo vie Hiện có
28 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên: Giáo trình Cao đẳng Sư phạm Phạm Trung Thanh, Nguyễn Thị Lý 2004 Đại Học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có
29 Tài liệu tập huấn Kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triên năng lực học sinh trong trường trung học phổ thông Môn hóa học Bộ giáo dục và đào tạo 2014 Tham khảo vie Hiện có
30 Tài liệu hội thảo Xây dựng chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Bộ giáo dục và đào tạo 2014 Tham khảo vie Chưa có
31 Tài liệu hội thảo Xây dựng chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Bộ giáo dục và đào tạo. 2014 Bộ giáo dục và đào tạo 2014 Tham khảo vie Hiện có
32 Tài liệu tập huấn Kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triên năng lực học sinh trong trường trung học phổ thông Môn hóa học. Bộ giáo dục và đào tạo 2014 Tham khảo vie Hiện có
33 Giáo dục học Phạm Viết Vượng 2000 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
34 Giáo trình tâm lí học đại cương Nguyễn Xuân Thức (chủ biên) 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
35 Bài tập thực hành Tâm lý học Trần Trọng Thủy 1992 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
36 Giáo dục học đại cương Bùi Thanh Huyền 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
37 Giáo dục học đại cương Bùi Thanh Huyền 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
38 Giáo dục học Phạm Viết Vượng 2000 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
39 Giáo trình Tâm lý học đại cương Nguyễn Xuân Thức 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
40 Bài tập thực hành Tâm lý học Trần Trọng Thủy 1992 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
41 Sách giáo khoa tiếng Anh sử dụng tại trường phổ thông Phan Hà, May Vi Phương 2000 Giáo dục Tham khảo eng Hiện có
42 Sách giáo khoa các lớp 1 – 5 Tham khảo vie Hiện có
43 Sách giáo khoa tiếng Anh sử dụng tại trường phổ thông Giáo dục Tham khảo eng Hiện có

35. Quản trị mạng – CĐ (CON508)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng
1 Quản trị windows server 2008 (tập 1 và 2) Tô Thanh Hải, Phương Lan 2009 Phương Đông Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Configuring windows server 2008 active directory Dan Holme, Nelson Ruest, Danielle Ruest 2008 Washington: Microsoft Press Tham khảo eng Hiện có
3 Windows server 2008 administration Ian McLean, Orin Thomas 2008 Washington: Microsoft Press Tham khảo eng Hiện có
4 Configuring windows server 2008 infrastructure J.C. Mackin, Tony Northrup 2008 Washington: Microsoft Press Tham khảo vie Chưa có
5 Windows Server R2 and Windows Server 2008 Microsoft Corporation 2008 Tham khảo Hiện có

36. Chuyên đề Ngôn ngữ lập trình 1 – CĐ (COS317)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng
1 Windows Form Programming with C# Brown, E 2002 New York: Manning Publications Giảng dạy chính eng Hiện có
2 C#. NET Turtschi, A and et 2002 Singapore: Syngress Publishing, Inc Giảng dạy chính eng Chưa có
3 VB Wakefield, C and et 2001 Singapore: Syngress Publishing, Inc Tham khảo eng Chưa có
4 Programming Visual Basic .NET Grundgeiger, D 2002 New York: O'Reilly Publishing, Inc Tham khảo eng Hiện có

37. Chuyên đề Ngôn ngữ lập trình 2 – CĐ (COS318)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng
1 Lập trình java Đại học công nghệ thông tin- Đại học quốc gia TP HCM 2006 Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Thinking in Java, 2nd edition Eckel, Bruce 2000 Prentice-Hall Tham khảo eng Hiện có
3 Java Swing Eckstein, Robert, Mare Loy and Dave Wood 1998 O’Reilly Tham khảo eng Hiện có
4 Database programming with JDBC & Java, 2nd ed Reese, George 2001 O’Reilly Tham khảo eng Hiện có

38. Chuyên đề Ngôn ngữ lập trình 3 – CĐ (COS319)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng
1 C# - Tập 1 Lập trình Hướng Đối Tượng Phạm Hữu Khang 2005 Nguyễn Thị Minh Khai Giảng dạy chính vie Hiện có
2 C# - Tập 2 Lập trình Windows Form Phạm Hữu Khang 2005 Nguyễn Thị Minh Khai Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Lập trình C# Dương Quang Thiện 2004 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có
4 Programming Visual C# .NET Jesse Liberty 2003 O'Reilly Media Tham khảo eng Hiện có
5 Programming C# - A Guide For Experienced Programmers Gary Cornell and Jonathan Morrison 2008 Apress Tham khảo eng Hiện có

39. Kiến tập sư phạm – CĐSP (EDU903)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng
1 Giáo trình phương pháp dạy- học mỹ thuật Nguyễn Quốc Toản, Hoàng Kim Tiến 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Phương pháp dạy học Âm nhạc Hoàng Long, Hoàng Lân 2005 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Âm nhạc và Phương pháp dạy học Âm nhạc Hoàng Long (Chủ biên), Đặng Văn Bông, Trần Dũng, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Bùi Anh Tôn 2007 Giáo dục Giảng dạy chính vie Chưa có
4 Tài liệu hướng dẫn Kiến tập sư phạm (dùng cho hệ ĐHSP). Lưu hành nội bộ 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Mỹ thuật và Phương pháp dạy học (dự án phát triển giáo viên tiểu học) Bộ giáo dục và Đào tạo 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Giáo trình bố cục Bộ giáo dục và Đào tạo- dự án đào tạo giáo viên trung học cơ sở 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
7 Lịch sử mỹ thuật Việt Nam Phạm Thị Chỉnh 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
8 Mỹ thuật và phương pháp dạy học mỹ thuật ở tiểu học -Tài liệu đào tạo giáo viên Nguyễn Lăng Bình 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
9 Mỹ thuật và phương pháp dạy học Mỹ thuật ở tiểu học tập1(Giáo trình đào tạo giaó viên tiểu học hệ Cao dẳng Sư phạm) Trịnh Thiệp, Ưng Thị Châu 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
10 Tài liệu giảng dạy Phương pháp dạy học Âm nhạc (lưu hành nội bộ) Ông Huỳnh Huy Hoàng 2008 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có
11 Tập bài hát lớp 1, 2, 3 và Âm nhạc 4, 5 Hoàng Long (Chủ biên) 2012 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
12 Âm nhạc và Mỹ thuật 6, 7, 8, 9 Hoàng Long (Chủ biên phần Âm nhạc) 2015 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có
13 Nghệ thuật 1, 2, 3 (Sách giáo viên) Hoàng Long (Chủ biên phần Âm nhạc) 2004 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
14 Âm nhạc 4, 5, 6, 7, 8, 9 (Sách giáo viên) Hoàng Long (Chủ biên) 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
15 Tâm lý học đại cương Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên) 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
16 Giáo trình Tâm lý học đại cương Nguyễn Xuân Thức (chủ biên) 2015 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
17 Bài tập thực hành Tâm lý học Trần Trọng Thủy 1992 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
18 Giáo dục học Phạm Viết Vượng 2000 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
19 Tài liệu chuyên ngành khác (tùy mỗi chuyên ngành) Tham khảo vie Chưa có
20 Giáo dục học đại cương Bùi Thanh Huyền 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

40. Thực tập sư phạm – CĐSP Tin học (EDU921)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng
1 Kế hoạch tổ chức thực tập cuối khóa của Khoa Giảng dạy chính vie Hiện có

41. Khóa luận tốt nghiệp – CĐSP Tin học (EDU944)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng
1 Kế hoạch tổ chức khóa luận tốt nghiệp của Khoa 2017 Khoa CNTT- ĐHAG Giảng dạy chính vie Hiện có

42. Công nghệ Web (CON916)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng
1 Xây dựng ứng dụng web bằng PHP và MySQL Phạm Hữu Khang, Hoàng Đức Hải 2002 Phương Đông Giảng dạy chính vie Hiện có
2 PHP and MySQL Web Development, 2th ed Luke Welling and Laura Thomson 2003 SAMS Giảng dạy chính eng Hiện có
3 Web application development with PHP 4.0 Tobias Ratschiller and Till Gerken 2000 SAMS Tham khảo vie Chưa có
4 Sử dụng PHP & MySQL thiết kế web động Nguyễn Trường Sinh 2005 Thống kê Tham khảo eng Hiện có
5 Thiết kế web động với PHP 5 Steven Holzner (Gia Việt biên dịch) 2009 Thống kê Tham khảo vie Chưa có

43. Lập trình quản lý cơ sở dữ liệu (COS518)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng
1 Windows Forms Programming With C# Erik Brown 2002 USA: Manning Publications Co Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Mastering C# Database Programming Jason Price 2003 USA: John Wiley & Sons, INC Giảng dạy chính eng Hiện có
3 Net toàn tập (tập 4: Lập trình căn cứ dữ liệu dùng ADO.NET và C#) Dương Quang Thiện 2005 Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
4 Net toàn tập (tập 6: Lập báo cáo dùng RystalReport và C#) Dương Quang Thiện 2006 Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
5 Microsoft Visual C# .NET Step by Step John Sharp and Jon Jagger 2012 USA: Microsoft Tham khảo vie Hiện có

44. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu – CĐ (IMS301D)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng
1 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Phạm Gia Tiến, Phạm Thế Phi 2007 Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Fundamentals of database systems Elmasri-Navathe 1989 Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc Tham khảo eng Hiện có
3 Database System: the complete book H.Garcia-Molina, J.D.Ullman, J.Widom 2002 Prentice Hall Tham khảo eng Hiện có
4 Principles of Database and Knowledge_Base systems Jeffrey D. Ullman (bản dịch của Trần Đức Quang) 1988 Computer science press Tham khảo eng Hiện có

45. Kỹ thuật soạn thảo văn bản - TH (COS324)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng
1 Bài giảng kỹ thuật soạn thảo văn bản Nguyễn Thái Dư 2017 Khoa CNTT- ĐHAG Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Thông tư 01/2011/TT-BNV Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính 2011 Tham khảo vie Hiện có
3 Kỹ thuật soạn thảo 135 mẫu văn bản hành chính, kinh tế, dân sự và hợp đồng mới nhất Thanh Thảo 2012 Hồng Đức Tham khảo vie Chưa có
4 Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật 2008 2008 Tham khảo vie Hiện có
5 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND ngày 03/12/2004 2004 Tham khảo vie Hiện có
6 Nghị định 24/2009/NĐ-CP ngày 5/3/2009 về Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành VB QPPL 2009 Tham khảo vie Hiện có

46. Quản trị hành chính văn phòng (BUS101)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng
1 Quản trị văn phòng Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Điệp, Trần Phương Hiền (Đồng chủ biên) 2012 Đại học Kinh tế Quốc dân Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nghiệp vụ thư ký văn phòng Dương Văn Khảm 2002 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có
3 Quản trị hành chính văn phòng Vương Thị Kim Thanh 2009 Thống Kê Tham khảo vie Hiện có
4 Quản trị hành chính văn phòng Nguyễn Hữu Thân 2010 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có
5 938 mẫu soạn thảo văn bản quản lý, hành chính, tư pháp, hợp đồng kinh tế, dân sự thường dùng Lê Thành Châu 2004 Tài chính Tham khảo vie Hiện có

47. Hệ điều hành mã nguồn mở (CON918)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng
1 Giáo trình Linux và phần mềm mã nguồn mở TS. Phạm Nguyên Khang – TS Đỗ Thanh Nghị 2012 ĐH Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Giáo trình hệ điều hành mã nguồn mở Đại học Hàng Hải Tham khảo vie Chưa có
3 Nhập môn Linux và phần mềm mã nguồn mở TS Hà Quốc Trung – Ths Lê Xuân Thành Tham khảo vie Chưa có