BUS101 - Quản trị hành chính văn phòng


Tài liệu giảng dạy

[1] Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Điệp, Trần Phương Hiền (Đồng chủ biên) (2012). Quản trị văn phòng. Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc dân.

Tài liệu tham khảo

[1] Dương Văn Khảm (2002). Nghiệp vụ thư ký văn phòng. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

[2] Vương Thị Kim Thanh (2009). Quản trị hành chính văn phòng. Hà Nội: Thống Kê.

[3] Nguyễn Hữu Thân (2010). Quản trị hành chính văn phòng. Hà Nội: Lao động – Xã hội.

[4] Lê Thành Châu (2004). 938 mẫu soạn thảo văn bản quản lý, hành chính, tư pháp, hợp đồng kinh tế, dân sự thường dùng. Hà Nội: Tài chính.