COA103 - Ứng dụng CNTT trong dạy học – SP Tin


Tài liệu giảng dạy

[1] Đào Thái Lai (chủ biên) (2006). Tài liệu Phương tiện kĩ thuật dạy học và Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở tiểu học (Tập 1 và Tập 2). Giáo dục .

[2] Bộ môn Tin học (2012). Tài liệu giảng dạy Tin học đại cương. Đại học An Giang.

Tài liệu tham khảo

[1] Quách Tuấn Ngọc (2009). Hướng dẫn sử dụng Adobe Presenter 7.0. Cục Công nghệ Thông tin – Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[2] Ths.Võ Tấn Quân, Ks Nguyễn Vũ Hoàng Anh (2007). Chương trình trộn đề thi trắc nghiệm McMix version 1.10. .

[3] (2007). Hướng dẫn sử dụng Violet. Công ty cổ phần Tin học Bạch Kim Hà Nội .