CON301 - Mạng máy tính


Tài liệu giảng dạy

Tài liệu tham khảo

[1] Ngô Bá Hùng, Phạm Thế Phi (2014). Mạng máy tính. Đại học Cần Thơ.

[2] Phạm Thế Quế (2009). Mạng máy tính. Thông tin và truyền thông.

[3] Tanenbaum, Wetherall (2011). Computer networks. Pearson.

[4] Phạm Thế Quế (2008). Công nghệ mạng máy tính. Bưu Điện.

[5] Kurose, Ross (2012). Computer networking: a top-down approach. Pearson.