CON508 - Quản trị mạng – CĐ


Tài liệu giảng dạy

[1] Tô Thanh Hải, Phương Lan (2009). Quản trị windows server 2008 (tập 1 và 2). Phương Đông.

Tài liệu tham khảo

[1] Dan Holme, Nelson Ruest, Danielle Ruest (2008). Configuring windows server 2008 active directory. Washington: Microsoft Press.

[2] Ian McLean, Orin Thomas (2008). Windows server 2008 administration. Washington: Microsoft Press.

[3] J.C. Mackin, Tony Northrup (2008). Configuring windows server 2008 infrastructure. Washington: Microsoft Press.

[4] Microsoft Corporation (2008). Windows Server R2 and Windows Server 2008 . .