CON916 - Công nghệ Web


Tài liệu giảng dạy

[1] Phạm Hữu Khang, Hoàng Đức Hải (2002). Xây dựng ứng dụng web bằng PHP và MySQL. Phương Đông.

[2] Luke Welling and Laura Thomson (2003). PHP and MySQL Web Development, 2th ed. SAMS.

Tài liệu tham khảo

[1] Tobias Ratschiller and Till Gerken (2000). Web application development with PHP 4.0. SAMS.

[2] Nguyễn Trường Sinh (2005). Sử dụng PHP & MySQL thiết kế web động. Thống kê.

[3] Steven Holzner (Gia Việt biên dịch) (2009). Thiết kế web động với PHP 5 . Thống kê.