COS101 - Tin học đại cương (*)


Tài liệu giảng dạy

[1] Bộ môn Tin học (2012). Tài liệu giảng dạy Tin học đại cương . Đại học An Giang.

Tài liệu tham khảo

[1] Mark Dodge, Gaig Stinso, Đoàn Công Thông,Trần Ngọc Hoa (2003). Microsoft Excel Toàn tập . Trẻ.

[2] Trịnh Anh Toàn, Hồng Oanh (2000). Internet toàn tập: millennium edition. Đà Nẵng.

[3] Busby, M. Learn (2004). Learn Google. Texas: Wordware Publishing, Inc.

[4] PTS Learning Systems (2003). Complete Guide To Excel. Pennsylvania: Bucknell University.

[5] Nguyễn Đình Tê (2000). Microsoft PowerPoint 2000. Tp. Hồ Chí Minh.