COS102 - Lập trình căn bản - CĐSP


Tài liệu giảng dạy

[1] Nguyễn Xuân My (chủ biên) (2004). Giáo trình Lập trình. ĐHSP Hà Nội.

Tài liệu tham khảo

[1] Quách Tuấn Ngọc (2001). Ngôn ngữ lập trình Pascal. Thống kê.